Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Bugün. Bir Kitap # Yazarın Sesi KulaklarınızMalsın Kitap "Kadıköy'İlef » Cumhurfyet ^ kitap kulübü As Eglence Merkezı Moda Caddea No 44 Moda-Kaaıkoy,1stanbul mhuriyet Q)iO"7.4 CumhuriyeCR AO YO İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. Y1L SAYI: 26655 / 150000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) 29EYLUL1998SALI H R H A t K î K İ ALPHONSE DAUDET PAZARTESI ÖYKÜLERİ 1 Çeviren: Sabri Esat Siyavuşgil Savaşı yaşamış bir yazardan, savaşan insanları anlatan öyküler. Şiirsel bir duyarlılık ve ince bir mizahla. Kaygılı ve sevecen bir bakışla... Bugün Cumhuriyet le birlikte... A L P H O N S E D A L D H T PAZARTESI ÖYKULERİ I JOHANNES GLOSNECK KEMAL ATATURK VE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE 1 Çeviren: ArifGelen Batı basını bir noktada görüş birliğindeydi: Bu Türk generali ve devlet adamı, 'tarihi yapan kişilerdendi'. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte. Sözde Kürt parlamentosunun İtalyan Parlamentosu'na girmesi gerginlik yarattı Roıııa üe bunabınAnkara nota verdi PKK'nin siyasi kanadı ERNK'nın Roma Parlamentosu'nda düzenleyeceği toplantı Italya-Türkiye ilişkilerini gerginleştirdi. ttalya'nın Ankara Büyükelçisi Bandini geçen hafta ikı kez Dışişlen Bakanlığı'na çağnlarak nota verildi. Konu ile ılgili olarak Başbakan Yılmaz, Dışişlen Bakanı Cem ve TBMM Başkanı Çetin de devreye girdi. Hedef İlgi Çekmek1 Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Inal Batu, toplantının Roma Parlamentosu'nun içinde planlanması nedeniyle öncekılerden farkh olduğuna dıkkat çekti. Batu, "Temel hedef daha çok ilgı çekmek ve Türk-îtalyan ilişkilenni bozmak" dedı. ERNK'ye, çoğunluğu Komünist Parti'den olmak üzere 14 milletvekıli destek verdi. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - "Sözde Kürt parlamentosu" gınşımı, Türkıye"> ı bir Avrupa ülkesıy le daha bu- nalıraın eşığıne getırdı. Italya'nın, P- KK'nın sıyası kolu ERNK \e bir grup İtalyan parlamentenn etkınlığıne olanak tanıması üzenne ıkı kez Dışışlen Bakan- lığı'naçağnlan Italva'nın Ankara Büyü- kelçisi MassimilianoBandini'ye nota ve- nldı İtalyan parlamenterlenn desteğıyle gelışen etkınlığın Roma Parlamento- su'nun ıçensınde düzenlenmesı, Ankara açısından öncekılerden farklı bir sorun oluşturuyor Sözde Kürt parlamentosunun Roma'da bugün yapmaya hazırlandığı toplantı ön- cesı ılışkıler genldı TBMM Başkanı Hikmet Çetin Ttalya Meclıs Başkanı ıle bir görüşme yaparken. Başbakan Mesut Yılmaz ile Dışişlen Bakanı İsmail Cem ttalyanmuhataplannaTurkıye'nıngelış- Ecevit'ten İran'a gözdağı Kuzey irak anlaşması 'Biz Azerileri ABD'den kışkırtmıyoruz' Ecevit'e yanıt • Başbakan Vekili Bülent Ecevit, İran'ın PKK'ye destek verdiğini belirterek "Terör örgütüne yataklık kimseye yarar getirmez" dedi. tran nüfusunun yanya yakmmın Azeri ve diğer Türk boylanndan olduğuna dikkat çeken Ecevit, "Biz hiçbir zaman bunu istısmar etmedik. O ûlkenin Türk kökenli vatandaşlannı Iran rejimine karşı kışkırtmadık" diye konuştu. 1 1 7 . Sayfada • ABD'nin Ankara Büyükeiçiliğı'nden yapılan açıklamada, Dışişlen Bakanlığı Sözcüsü James Rubin'in Kuzey Irak'ta çatışan iki Kürt grup arasında imzalanan anlaşmayla ilgılı görüşü yer aldı. Rubin, anlaşmanın Türkiye'nin ve bölgedeki diğer ülkelerin toprak bütünlüğünü destekleyici şekilde hazırlanan 1996 Ankara süreci ile uygunluk taşıdığını öne sürdü. U17. Sayfada melerle ilgılı endişeleri ile rahatsızlıkla- nnı ıleten bırer mektup gönderdıler Alı- nan bılgıye göre Italya'nın Ankara Büyü- kelçisi Bandını geçen hafta ıkı kez Dı- şışlen Bakanlığı'na çağnlarak kendısıne konuyla ilgılı olarak Türkiye'nin endışe- len ıle beklentılennı ıçeren nota venldı Bandını'nın bu endışelen anlayışla kar- şılayarak "elinden geteni yapma" sözü verdığı öğrenıldı Resmı bir zıyaret ıçın Meksıka'da bu- lunan Başbakan Yılmaz, "Sözde Kürt parlamentosunun, üişkilerimizde sıkın- tı yaratacağı konusunda İtarva'yı \yyar- dık" dedı. Italya'nın, sürgünde Kürtpar- lamentosu ıle ilgılı gırişimlen engelle- yeceğı umudunda oldukJannı kaydeden Yılmaz. u lkili ilişidlerimizde yarataca- ğı sıkmtılar konusunda onları ber dü- zevde uyardık. TBMM gerekli guisjnı- lerde bulundu. Bundan sonrası onlann bileceği iş" dedı Başbakan Vekılı Bülent Ecevit, gazetecılenn sorulannı yanıtlar- ken, "*Son derece çirkin bir olay. Dışişlen Bakanlığımız gereken tepkDeri çok açık, çok belirgin şekilde dile getirdi. Bu, biidi- ğün kadar Italyan hükümetinden kay- mArkasıSa.l7,Sü. l'de 1991 yılındaki konuşması nedeniyle mahkûm edildiği 14 aylık ceza için cezaevine gönderildi DoğuBsrinçektutuklandı Kim engelledi? Çakıcı'ya operasyon duğumu • Çakıcfya ABD'de firarda bulunduğu sırada yapılması planlanan operasyonu kımm önledığı tartışmalan yenı bir aşamaya ulaştı. • ANAP'hlarvebazı emnıyet görevlılen operasyonu dönemın Içışlen Bakanı Akşener'in engellediğını öne sürerken esls istıhbaratçı Bülent Orakoğlu ıddıalan yalanladı. • 5. Sayfada BÜLENT ECEVÎT'TEN ÇAKICI'YA 'TEŞEKKÜR MEKTUBU' İDDİASI • 5. Sayfada İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Sekreter Mehmet Bedri Gültekin ve 7 İP >öneticisi Ankara DGM'de ifade verdL Doğu Perinçek, olayı "rezakt" olarak niteledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- An- kara DGM Cumhunyet Başsavcılı- ğının. "tP üe bölücü terör örgütü PKK arasında ilişki olduğu" gerekçesıyle yü- rüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı- na alınan İP Genel Başkanı Doğu Perin- çek. Genel Sekreter Mehmet Bedri Gül- tekin ıle 7 pamlı, yedek hâkımlık sorgu- lannın ardından serbest bırakıldı. Penn- çek. Gültekin \e 7 partılı, dün soruştur- mayı yürüten Ankara DGM Cumhuri- yet Sav cısı Nuh Mete Yüksel'm tutukla- ma talebıyle yedek hâkımlığe sevk edıl- mesının ardından hâkımlık sorgulannı Ankara 2 No'lu DGM'nin yedek üyesı Mehmet Maraş'a verdi. Sorgulann ar- dından Doğu Pennçek, Mehmet Bedri Gültekin, Hüseyin Tuncer, Ahmet Ak- baş, Saadet Ateş, Sadık Irk. Hasan Yd- dız, Ahmet Aydın ve Hüsevin Karanhk serbest bırakıldı. Pennçek, Ankara DGM'de serbest bırakılmasının ardın- dan, 1991 yıhndakı genel seçimlerden önce TRT'de yayımlanan konuşmasında 'bölücülükpropagandası' yaptığı gerek- çesıyle Ankara 1 No'lu DGM'ce çarpn- nldığı 14 aylık hapıs cezasının Yargı- tay'ca onanarak kesınleşmesı üzenne, bu cezasının ınfazı ıçın Ankara Infaz Cumhuriyet Savcısı Salih Zeki lsken- der'e götürüldü. Pennçek, tutuklanarak MArkusıSa. 17,SÜ. l'de AJmanva'daki seçimleri kazanan SPD'nin yandaşlan sonuçlann açıklanmaya baş- laması ile birlikte sevinç gösterileri \apma>a başladı. Almtm\xûlasol koatisponadoğru• Almanya'da Sosyal Demokrat Parti SPD'nin yengisinin ardından gözler koalisyon çalışmalanna çevrildi. Seçim öncesinde en çok konuşulan SPD-Yeşiller koalisyonu güncelliğini koruyor. Aşın sağcı partilerin hiçbir varlık gösteremediği seçimlerin sürprizi olarak da Demokratik Sosyalizm Partisi'nin 35 milletvekilliği kazanması gösteriliyor. 16 yıllık iktidannın en ağır yenilgisini alan Helmut Kohl ise ilk kongrede CDU Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı. GÜRAYÖZ BONN - 27 Eylül Almanya genel se- çımlen Sosyal Demokratlann kesın za- fen ıle sonuçlandı Yüzde 40 9 oranında oy alan SPD, oylannı geçen seçımlere göre yüzde 5 oranında arttırdı. Hıristiyan Demokratlar (CDU-CSU) ıse yüzde 6.7 oranında oy kaybettiler ve yüzde 35.2 ıle yetınmek zorunda kaldı- lar. Yeşiller, Hür Demokratlar parlamen- toya girmeyı başardılar. Seçimlerin en büyük sürpnzı ise Demokratik Sosya- lizm Partısı'nın (PDS) doğrudan adayla- ra ıhtıyaç duymaksızın yüzde 5.2 ıle ba- rajı aşarak parlamentodakı 35 mılletve- killiğini kazanması oldu. Seçim sonuçlan sandıklann kapanma- sı ıle birlikte açıklandı ve Başbakan ve CDU Genel Başkanı Kohl, 40 dakika sonra basına açıklama yaparak seçimle- n kaybettıklennı açıkladı Kohl, önü- müzdeki günlerde yapılacak CDU Genel Kurulu'nda partı başkanlığı ıçın adaylı- ğını koymayacağını da açıkladı. Şımdı gözler koalisyon görüşmelerin- de. Seçim öncesmın en favon koalisyon formülü SPD-Yeşiller, genel favon ola- rak kalmaya devam edıyor. Sosyal De- mokrat Partı ıse Hınstiyan Demokrat Partı ıle de koalisyon görüşmesı yapma- ya hazırlanıyor. Yeşıller'le bugün bir ön görüşme yapan SPD'nin CDU ıle bir gö- rüşme yapması beklenıyor. CDU'CSU blokunun CSU kanadı ise seçim sonuçlanmn açıklanmasından hemen sonra bir açıklama yaparak SPD ıle bir koalisyonun söz konusu olmadığını vurguladı. CDU ıçınde SPD ıle koalısyondan yana olan kanat, şimdikı savun- ma bakanı Wöflcer Rflhe ve Wolfgang Schaub- le tarafindan temsıl ediliyor Kohl'ün partı baş- kanlığını bırakmasından sonra, parti başkanlığı Almanya: Schröder kazandı Pariamento seçimleri sonuçlan (%) POS SPD Yeşiller FDP CDU/CSU D««ıtari I 'TÜRKİYE TEMKİNLİ I OLMALF • 9. Sayfada I TÜRKLER MEMNUN I GÜMY ÖTÜn hatoeri • 9. Sayfada I ÎŞ DÜNYASI KAYGILI | ŞOOUN SOienn HafeVİ • 7. Sayfada I LİDERLERDEN I HELMUT KOHL'E I TESELLİ • 9. Sayfada ıçın en kuvvetlı aday Wolfgang Schauble. Scha- uble aynı zamanda Kohl'ün açık desteğıne sa- hip. Genel seçımlerle aynı gün yapılan Mecklen- burg Vorpommern Eyaletı seçimlerinı de Sos- yal Demokratlar kazandı Bu eyalette de Hıns- UArkasıSa.l7,Sü\ 7'de KOMUTANLAR: IRTİCA MUTLAKA ÖNLENECEK • 4. Sayfada ÖZER UÇURAN ÇİLLER'E YENİ DAVA U 6. Sayfada ARAFAT YÜZDE YÜZ ÖZGÜRLÜK İSTEDİ M 8. Sayfada TOKTAMIŞ ATEŞ'tN ARAYIŞ KÖŞESİ • 15. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCA\X REK KarmaşaOnce Cumhurbaşkanı'nın kimi ifadelerini gözden geçırelım. Şöyle bir soru önüne geliyor: "Üst düzey siyasetçi- lerin bırtakım mafya lıderlenyle göriışmesi 'temiz si- yasete' gölge düşünır mü?" Yanıt: "Duşürur". Ya bu yargısının ardından gelen soruya verdığı karşılık? Oldukça tuhaf. Soru şu: "Bu olay (Aşık-Çakıcı muhabbetı) gölge düşürmüş mü- MArkasıSo. 17, Sü. l'de Kombassan'a büyük ceza Maliye Ba- kanlığı Teftiş Kurulu müfettışleri ve hesap uzmanlarının, Kombassan Holding'in def- terleri ve diğer kayıtlannda yaptıklan ince- lemelerde bu kuruluşta çeşitli mirüariarda vergi kaçaklan bulundu. Kombassan'a vergi kaçırmak suçundan 1 trilyon, 1 trii- yon lira da gecikme faizi tahakkuk ettiril- di. • //. Sayfada 'Mali milat'a uyuşturucu tehdidi 'Mali milat'a bir gün kala ozellıkle Doğu ve Gü- neydoğu Anadolu bölgelerınde bazı ban- ka müdürlerine hayali blokaj konusunda baskı yapıldığı bildirildi. Bankacılar bu teh- ditleri "Uyuşturucu ya da kaçakçılıkla el- de edilen paralara zemin hazırlama" şek- linde yorumlanıyor. • //. Sayfada BORSA ODun 2323 Öncekı 2337 DOLAR ûDun 278.100 Öncekı 276.200 MARK ODun 165.300 Öncekı 165.600 ALTIN ODun 2.560.000 Öncekı 2.620.000 Borsa düşüşle başladı Dünya borsala- rındaki yükselışe İMKB ayak uyduramadı. Bırieşik endeks haftaya yüzde 2.49 oranın- da deger kaybıyla başladı. • 10. Sayfada F.Bahçe'nin zor gecesi UEFA Kupası'n- daki temsilcimiz Fenerbahçe, Istanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşı için bugün Parma karşısına çıkacak. USpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Guam Küptlepi Dönüyor... Bırbirinden bağımsız (gibı) gelışen iki durum var: Barzani ve Talabani, ABD'nin hazırladığı, Kuzey I- rak'ta federasyon 'temennisini' de içeren metnin artına imza attı. Sözde Kürt Parlamentosu bugün Roma'da yeni üye- leriyle toplanıyor. Kuzey Irak'taki Kürt gruplann lıderleri ABD'ye uçma- dan önce Ankara'ya geldiler. Şu konuda anlaşmaya va- • Arkası Sa. 17, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog