Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

"---" Bugün. Bir Kitap Alın: Yazarın Sesi Kulaklarınızda Kalsın... Kitap "Kadıköy"de. T*T Y ^ ^ ^ kitap kulübü HS Eglerce MerKezı Mca Cadaes No 44 MDda-Kacno, 's'aibu Cu m hur iye Cumhuriyet -4$TAİBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ 7 5 . Y1L SAYI: 26654 / 150000 TL (KDVıçmde) KUfîUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 EYLÜL 1998 PAZARTESİ Alphonse Daudet taşralıydı, Fransa'nın güneyindendi. Yoksulluk içinde geçen gençlik yıllarını, yaşadıklarını ve gördüklerini, özellikle de güneyi ve güney insanını, şiirsel bir duvarlılık ve ince bir mizahla anlattı. Romanlarında da öykülerinde de hep "hiçbir zaman tarihleri olamayacak kişilerin tarihi"ni yazdı. Düşlem gücüyle beslenen gerçekçiliğiyle 19. yüzyıl Fransız yazınında doğalcılığa karşıt bir anlayışın temsilcisi oldu. "1870 Alman-Fransız Savaşı'nda Fransızların yenilmesi Daudet'nin yeteneğini pişirdi, çünkü ruhunu ulusal bir duyarlılıkla yaktı. 1873'te yayımlanan k f l . T İ R H İ Z M L T İ N D K B İ R A D I M D A H A ALPHONSE DAUDET PAZARTESİ ÖYKÜLERİ-I (Düşlem ve Tarih) Sabri Esat Siyavuşgil'in çevirisiyle A L P H O N S E D A L D E T PAZARTESİ ÖYKÜLERI I "Pazartesi Öyküleri"nde bu duygunun izlerini buluruz." Hasan Âli Yücel Ama, Alman ordusunun Paris'e girmesi bile onu katı ve bağnaz bir ulusçuluğa yöneltmedi. Evet, yurtseverdi; ama savaşta bile insanları Fransız ve Alman olarak değil, önce insan olarak görebildi. Savaşı yaşamış bir yazardan, savaşan insanları anlatan öyküler. Biraz alaycı, daha çok hüzünlü bir gülümsemeyle. Kaygılı ve sevecen bir bakışla... Yarın Cumhuriyet 'le birlikte. Çakıcı'nın TV'lerde yayımlanan konuşmalannda gizlenen bölümler var Kaset sansürlü• Çakıcı'nın yakınlan, 9 dakıkalık kayıt ıçeren kasette konuşmalan olan bazı siyasetçi ve ışadamlannın adlannı gızliyorlar. TRT Paris muhabiri Tansu Sarıta>lı, mafya elebaşısının adamlannın, Çakıcı'nın görüşmeleri ve anlatımlannı içeren 9 dakikalık kasetı 4 bylul'de kendısıne dınlettıklerinı açıkladı. Santaylı, kendisine kaseti verenlenn bazı kişilerin adlannın sansür edilmesini istediklerini söyledi. Bu ıstem üzenne yayımlanmayan kasetin daha sonra 10'a vakın kışı \e kuruma ıletıldıği saptandı ANKARA (CumhuriyetBürosu)- Ül- kücü mafya elebaşısı Alaattin Çakı- cı'nın, bırçok işadamı ve sıyasetçiyle bağlantılannı içeren bir tehdıt kasetinı de sansürleyerek yayımlatmak istediği ortaya çıktı. tlk kasette ortaya koyduğu bağlantılarla ANAP Trabzon Milletve- kili Eyüp Aşık'ın Devlet Bakanlığı görevinden ıstıfasına neden olan Alaat- tin Çakıcı'nın adamlan, bazı isimlen gizleyerek çoğalttıklan kasetı Türkı- ye'de 10'a yakın kişi \e kuruma gönder- diler. Eski Içişleri Bakanı Meral Akşe- ner'in adının da geçtiğı "2. kaset" oldu- gu tahmin edilen bu kayıttan çok az bö- lümün televızyonlarda yayımlandığı kaydedildi. Mafya elebaşısının firarda olduğu dönemde kullandığı 7 telefon- dan 5'inin MİT tarafından dinlendıği öğrenıldi. Çakıcı'nın Fransa'da yaka- lanmasından sonra ortaya çıkan kaset savaşı tırmanıyor. TRT ve tHA'nın Pa- ris muhabiri Tansu Santaylı, mafya ele- başısının adamlannın, Çakıcı'nın gö- rüşmeleri ve anlatımlannı içeren 9 da- kikalık kaseti 4 Eylül'de kendisine dın-' lettiklerini açıkladı. Çok sayıda işadamı ve sıyasetçinın adının geçtiği kaseti din- letenler Santayh'ya "Ancak baa kişile- rin adlannı sansür edeceğiz. O bölüm- ler yayunlaıunayacak" dedıler. 8 Ey- lül'de de kaseti verdiler. Kasetin yayım- lanmaması üzerine yeni arayışlara gi- ren Çakıcı'nın adamlan temasa girdik- leri herkese kaseti sansürlü yayımlat- mak istediklerini ön bılgi olarak iletti- ler. Kasetin şu anda 10'a yakın kişi ve \ Arkası Sa. 6, SHl'de 8. Ceza Dairesi Başkanı, Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacak Yarçptay'atehdit yağıyor TBMM Çeteve türban koygosı • 1 Ekim'de açılacak olan Meclis, yeni yasama yılına tartışmalarla başlayacak. Gündemın ılk sırasında, çete-sıyasetçı ilışkısı. türban kavgası \e yeni salonun boykotu yer alacak. DYP lideri Çiller, soruşturma ve gensoru önergeleriyle zor durumda kalacak. DTP'de Şahin'in ıstıfasından sonra yerine atanacak bakanın bellı olmasıyla bazı millervekıllerinın partiden aynlacağı belirtılıyor. • 5. Sayfada 20 GÜN ÇALIŞTI Barlas Zaman 9 dan ayrddı İstanbul Haber Servisi -Gaze- tecı Mehraet Barias. 20 gün ön- ce yazmaya başladığı Zaman ga- zetesınden aynldı Sabah gazete- sınden ıstıfaya zorlandıktan kısa bir süre sonra "Fethullahçüar" olarak bilınen Fethullah Gülen Cemaati'nın yayın organı Za- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Tantmı şeriata "finans kaynağı" yaptı ğan, kente karşı suçluydu Recep Tayyip Erdoğan'm lstanbul'a karşı işlediği, ancak oe yargılandığı, ne sorgulandığı ne de eleştirildiği suçlannm arasında; "SİT alanlarında kaçak inşaattan, içme suyu bavzaiarını imara açmaja kadar" hemen her boyutta hukuk dışı davranışlan görraek mümkün... OKTir BÜEfflto InMrf • 4. Sayfada • Tayyip Erdoğan'ın cezasım onaylayan Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin başkan ve üyeleri, sürekli olarak telefonla tehdit ediliyor. Ceza Dairesi Başkanı Ünver, Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'na onama karannı açıkladıktan sonra şeriat yanhsı bazı gazeteler tarafından hedef gösterildikJerini belirterek savcılan harekete geçinnesini istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdo- ğan'ın 10 aylık mahkûmiyet cezasını onaylayan Yargıtay 8. Ceza Daıresf nın başkan \e üyelen- nın, geçen cuma gününden bu yana dışandan sü- rekli olarak telefonla aranıp tehdit edildıği öğre- nildi. Ceza Dairesi Baş- kanı Naci Ünver'in, Adalet Bakanı Ha- san Denizkurdu'na durumu bıldinp sa\ - cılan harekete geçır- mesıni istediği belir- tıldı. Alınan bilgiye göre Erdoğan'la ılgıli ona- ma karan açıklandığı gün gelen telefonJar nede- niyle Yargıtay'ın santralı kılitlendi. Yargıtay 'ı arayan meçhul kişilerin özellikle 8. Ceza Daıre- M Arkası Sa. 6, Sü.l'de Erdoğanın 3yıl hesabı M 6. Sayfada 4 Mali ıııilat^a son îld gün Maliye Bakanı Temizel, 'Her gün borsada ahm-satım yapanlar vergilendirilecek' dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Harcamalar \ e serv et artışıv la ortaya çı- kan gelıre yönelik "Nereden buldun" sorusuyla vergı kaçaklannı yakalamayı hedefleyen Malıye'nın yeni sıstem içm başlangıç olarak kabul ettığı malı mıla- da 2 gün kaldı. Malive Bakanı Zekeriya Temizel, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada. pı- \ asalardakı psıkolojik gergınlığın mev- cut durumun açıklanmasıyla ortadan kaldınldığını söyledi. Temizel. "Öyle bir kampanya yapümış. CHyorlar ki >a- bancı kurumsal yatuımcdar vergi yü- zünden kaçı>or. Yabancı kurumsal \ aö- nmcılaria Ugili bu kanunda tek bir saür- lık degişiklik olmadı" dedı Temizel, Vergı Yasası'yla ılgıli umut- lann kınlmasına yönelik açıklamalan "sistematik bir olay" olarak nıtelendır- dı. Maliye Bakanı Temizel. bankacı \e borsacılann ardından işadamlan ıle tüc- carlann da Vergı Yasası'ndan ödün ıs- temlenne, "Vergi Yasası'nın delinmesi, birilerineta\iz veriJdL birilerine daha ve- rilsin; çok gerçekçi bir olay değil. Ger- çek anlamda Vergi \ asası'ndan bir sap- ma olarak görsem, böyle bir olaya asla izin vermem" yanıtını verdı Vergı Ya- sası'ndan ödün olmadığını savunan Te- mizel şöyle konuştu. "Borsayla Ugili yapılacak değişiklik, A tipi fonlarda hisse senedi oranlannın \iizde 51'den yüzde 25'e düşürülmesi. Hisse senedinin ne kadar olacağL Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bile kabul edil- meyen. genel kurulda verilen önergeyle, Sermaye Phasası Kurumu'nun isteğiy- le konulan bir olav. Biz Sermaye Piyasa- sı Kanunu'na atıfta bulunalım istiyor- duk. Bu kanunda A tipi fon nasıl tanım- lanmışsa buradaki istisna da ona uygu- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Gerhard Schrö- der ise Hannover'in merkezindeki e\ inin yakınında oy kul- landı. Schröder "Önümüzdeki dört yıl içinde asıl göre\imiz işsizükle mücadele etmek olacaktir" dedl Almanya'dayeni dönem KaaUsyonu Schröder kıınıcakKOhl İStİfS e t t i Almanya'da aylardır süren heyecanın ardından \apılan seçımlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başbakan Helmut Kohl'ün 16 yıllık iktidanna son verdı. Yenılgıyi kabul eden Kohl, 25 yıldır liderliğinı yaptığı Hıristiyan Demokrat Parti'deki görevinden istifa etti. SPD'nin aldığı yüzde 41.8 oranmdaki oyla 290 koltuk tek başına hükümeti kurmaya yetmiyor. Kesin olmayan sonuçlara göre CDU/CSU yüzde 35 oy ile 242 koltuk, Yeşiller yüzde 6.6 oy ile 46 koltuk, Hür Demokrat Parti ÇFDP) yüzde 6.1 oy ile 42 koltuk, eski komünistler (PDS) ise yüzde 5.2 oy ile 36 koltuk elde etti. TÜrkİye İle İIİŞkMer Almanya'da seçimlerden zaferle çıkan Sosyal Demokratlar'ın iktidara gelmesımn ülkedeki yabancılar ve Türkiye'yle ilişkiler açısından olumlu gelışmelere yol açması bekleniyor. SPD'li Rudolf Scharping, Türkiye ile Almanya arasındakı ılişkileri yoğunlaştırmak istediklerine de işaret ederek "Türkiye'nin AB perspektifinı netleştirmek için bu ülke ile olan ilişkılerimize ağırlık verecegiz" dedi. • 9. Sayfada Köşk'teKuzey Irak&rvesi • Milli Güvenhk Kurulu'nun (MGK) 30 Eylül'de yapacağı aylık olağan toplantısında çeteler, irtica ve Kuzey Irak görüşülecek. MGK'nin 9 Ekim'deki toplantısmda ise Kuzey Irak'taki gelişmelerle radikal sağda yaşanan son durum ele alınacak. • 6. Sayfada Bağdat'tan Ecevİt'e tepki Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in Iraklı Kürt liderlerin uzlaşmasından sonra Irak'la Türkiye arasındaki ilişkilerin büyükelçilik seviyesine yükseltileceğıne ilişkin açıklamalanna Bağdat yönetimi temkinli yaklaştı. Iktidar partisinin yaym organı El Ta\Ta'da yayımlanan habere göre "Ankara Irak'ı anlamakta geç kaldı" yorumu yapılırken Türk yöneticiler samimiyetsizlikle suçlandı. • 6. Sayfada DEMÎREL: ESNAF SANAYtLEŞME HAZtNESİ • 7. Sayfada 'IRTICAYI POLtTİKAClLAR GÜÇLENDfRDf U 4. Sayfada T Ü R K J Y E TÜKETİMDE OECD SONLNCUSL M 7. Sayfada 'ABD, RP ÎLE İŞBİRLİĞ1 YAPTI' • 7. Sayfada Türkiye'deki oran düşük Sosyal güvenlik başka bahara • SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ciddi finans krizi yaşarken sosyal gihenlik reformu TBMM'de gündeme alınmayı bekliyor. Avrupa ülkelerinde halktan toplanan vergi ve primlerin yüzde 75'i sosyal güvenliğe aktanhrken Türkiye'de ise bu oran yüzde 25 düzeyinde kalıyor. • 7. Sayfada DİSK Cenel Başkanı Budak 'Sendikalardada çeteler var' • Çetelerin sadece siyasette bulunmadığını öne süren Rıd\an Budak, 12 Eylül'den sonra işçinin görüşünü almadan sözleşme imzalayan sendikalann da birer çete olduğunu söyledi. Budak. Türk Metal Jş Sendikası Başkanı Özbek'i işçilerin önünde tartışmaya davet etti. • 6. Sayfada Ankara ekibi lider oldu G. Saray evinde Gençler'e çarpıldı • Türkiye Birinci Futbol Ligi'nin 7. haftasında dün oynanan karşılaşmada Galatasaray'ı Istanbul'da 2-0 yenen Gençlerbirliği, 18 puanla liderliğe yükseldi. Başkent ekibinin gollerini Ümit Karan ve Abrami attı. 3. sıraya inen G. Saray, 22 haftadır süren yenilmezlik unvanını da yitirdi. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mafya Genlerimize mi İşledi? Çetelerden fırsat buldukça TEKEL'den sorumlu devlet bakanlığı yapan Eyüp Aşık'la eski Içişleri Ba- kanı Meral Akşener etrafında dönen tartışmayı izler- ken şu yorumu yapmadan edemedim: Mafya siyasetın değil, sıyaset mafyanın bir parça- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog