Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Işte iç evreninize gelen muştu:KİTAP. Kitap "Cağaloğlu"nda. C Cumhuriyet __^ kitap kulübü g Caü Ho 39 V (34334)Cagatog/u Istanbul Te) ,0212)514 01 96 Faks (0212)514 01 95 Cumhuriyet R A D YO Cumhuriyet İSTANBLI VE ÇEVRESNDE YAYINDAYIZ 7 5 . YIL SAYI: 26653 /150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 EYLUL1998 PAZAR Alphonse Daudet taşralıydı, Fransa'nın güneyindendi. Yoksulluk içinde geçen gençlik yıllarını, yaşadıklarını ve gördüklerini, özellikle de güneyi ve güney ınsarunı, şiirsel bir duyarlılık ve ince bir mizahla anlattı. Romanlarında da öykülerinde de hep "hiçbir zaman tarihleri olamayacak kişilerin tarihi"ni yazdı. Düşlem gücüyle beslenen gerçekçiliğiyle 19. yüzyıl Fransız yazınında doğalcılığa karşıt bir anlayışın temsilcisi oldu. "1870 Alman-Fransız Savaşı'nda Fransızların yenilmesi Daudet'nin yeteneğini pişirdi, çünkü ruhunu ulusal bir duyarlılıkla yaktı. 1873'te yayımlanan KULTLR HİZMETİNDE BİR ADIM DAHA ALPHONSE pAUDET PAZARTEŞİ ÖYKÜLERİ-I (Düşlem ve Tarih) Sabri Esat Siyavuşgil'in çevirisiyle A L P H O N S E D A U D E T PAZARTESI ÖYKÜLERİ I "Pazartesi Öyküleri"nde bu duygunun izlerini buluruz." Hasan Âli Yücel Ama, Alman ordusunun Paris'e girmesi bile onu katı ve bağnaziiîr îjki&uluga yöneltmedi. Evet, yurtseverdi; ama savaştaİ^leJpjPmJyrAsiz veftlmanolarak değil, önce insan ofaraK^e^S. qf r' & * Savaşı yaşamış bir yazardan, savâşan insanları anlatan öyküler. Biraz alaycı, daha çok hüzünlü bir gülümsemeyle. Kaygılı ve sevecen bir bakışla.,. Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte. Mafya-politikacı bağlantılan Ankara'yı kanştırdı SiyasettozdıııııaııEceVİt: SarSintl geçiriyoruz Başbakan Vekili Bülent Ecevit, çete-siyaset ilişkilerinde yaşananlann cıddi bir sarsıntı olduğunu belirterek "Sonuçta aşanz. Önemlı olan hükümetın, devlet organlannın mücadele etme kararlılığı" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Süleyman Derrurel, herkesin birbirini hoş görmesini isteyerek çözüm yolunun yargı olduğunu soyledi. DYP atakta; CHP: Panlk yok Susurluk'un kilit isimlerini milletvekilı ve parti yönetıcısi olarak bünyesinde banndıran DYP, Yılmaz hakkında vereceği gensoruya destek sağlamak amacıyla FP ve CHP'yi ziyaret etti. Kumbaracıbaşı, "Paniğe gerek yok. Yılmaz'ın da sorumlulnklan vardır. Ama yurtdışından geldikten sonra yapacağı açıklamalan beklemek gerekır" dedi. DYP'li Akşener istifa etmek yerine gazetecileri sucladı 'Once Yılmaz istifa etsin'ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - AJa- altin Çalaa'ya yönelik operasyon önce- sinde bir akrabasım çağırarak mafya ele- başısmı uyardığı ileri sûrülen eslci Içişleri Bakanı. DYP Genel Başkan Yardımcisı Meral Akşener, Başbakan Mesut Yü- mmz'ın istifa etmesini istedi ve kasetin "mafya-gazeted" işbiriiğiyle düzmece olarak hazırlandıgını iddia etti. ANAP Ge- nel Başkan Yardımcısı YaşarOkuyan, Ak- şener'in "yüreği yetiyorsa" istifa ederek DGM'de aklanması gerektiğini belirtirken FP Gene! Başkanı Recai Kutan Akşener'e sahip çıkti ve "iddialann ciddi ounadıgı- nı" savundu. Kanal D'nin önceki akşam yayımlanan haber bülteninde, Çakıcı'ya yönelik bir operasyon haarhğını ülkücü mafya elebaşısma halasının eşi aracıhgıy- la ilettiği ileri sürülen Akşener, Doğan gru- UArkasıSa.8,SiL3'te ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın mılletvekılliğınden isti- fasıyla sonuçlanan AlaattinÇa- laa ile yaptığı konuşmanın bant kayıtlannın ortaya çıkması, mu- haiefet kanadını hareketlendı- rırken, Başbakan Vekili Bülent Ecevit, yaşananlan "cfcidi bir sarsıntT dıye nıtelendırdı. Ece- \ ıt. "Ama btınu sonuçta aşanz, önemli olan hükümetin, devlet organlannın mücadele kararh- lığT dedı. Cumhurbaşkanı Sü- le>man DemireL herkesin birbi- rini hoş görmesini isteyerek çö- züm yolunun yargı olduğunu söyledı. Aşık'ın ıstifasını yeter- lı göımeyen DYP ise Başbakan MesutYılmaz hakkında verece- ği gensoru önergesıne destek ıçın gıttığı FP'yi yanma çeker- ken CHP, "paniğe gerek yok" uyansında bulundu. UArkasıSa.8,Sü. l'de Irak*la ilişkide yeni dönem • Türkiye, Irak'la diplomatik ilişkıleri yeniden büyükelçı düzeyine yûkseltmeye hazırlanıyor. Ecevit, Kürt liderlerin imzaladıkJan bildirinin, Irak'ın fiili bölünmüşlüğünün kesinleşeceği yolundaki kaygılan arttırdığını belirtti. • Libya büyükelçisinin göreve dönmesinin uygun bulunduğunu söyleyen Ecevit. "Irak'la karşılıklı büyükelçi atamalan Bağdat yönetımiyle dıyaloğumuzu arttıracaktır" diye konuştu. Başbakan Yılmaz ve Dışışleri Bakanı Csm'in, Irak'a büyükelçilık atanması karanndan daha sonra haberdar olduklan belirtildi. • 5. Sayfada m.Yoi nekadar gerçekçi? • îski Sol" ıle 'Yenı Sağ' arasında yenı bir siyasi çizgi olarak rrvayet edılen bu görüş, solun üzerinde bir hayalet gibi dolaşmaya başladı. • 8. Sayfada Imam-hatip liselerinde kız öğrenciler derslere başörtüsüyle giriyorlar Tüıbangenelgesi rafta• Yanm milyonu aşkın öğrencinin öğrenim gördügü imam-hatip liselerinde Milli Eğitim Bakanhğı'nın kılık kıyafet genelgesine uyulmuyor. Genelgede, "irnam-hatip liselerinde kız öğrenciler, yalnız Kuranıkerim ders saatlerinde başlannı örtebilirler" hükmünün yer almasına karşın, bu okullarda eğitim gören kız öğrenciler bütün derslere türbanla giriyorlar. Islam dinine göre kadınlar imam olamadığı halde imam-hatip liselerindeki kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının 2.5 katuıı aşıyor. Demirel ve Çiller açtıklan imam-hatip liseleriyle rekor kırdılar. YÜSUF ZfYl KTmtaberi• 4. Sayfada İstanbul Eyüp ile Kadıköy İmam-Hatip Lisesi'nde kız öğrencilerin okula türbanla girmelerine göz yumuluyor. BTK türban raporu Türban tartışmalan kesilmeli' • "Irticacılann türban yasağını kaldırtarak laik rejime karşı cumhuriyet döneminin en büyük başansını elde etmek istedıği"ne dikkat çekildi. Başbakanlık Takip Kurulu'nun raporunda "Türkiye'de türban tartışmalan en kısa sürede kesilmeli. seçim propagandası olarak kullamlması kesinlikle engellenmelidir" denildı. I 4. Sayfada ' Sıvas'ta baskı Rektöre türban için tehdit • Sıvas'taki dincı kuruluş temsilcileri, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Ferit Koçoğlu'nu ziyaret ederek istifa etmesini istedi. Türban konusunda kararlı da\Tanan rektöre yapılan baskı kınandı. Üniversite önünde toplanan bir grup, "Hainler hesap verecek" diye slogan attı. • 4. Sayfada Yanıtını salt AJman seçmenlcrin değil, bütün Avnıpa'nın beklediği soru: Schröder (SPD) mi, Kohl (CDLî) mü? Sonınun yanıtı son dakikava kadar açıkhk kazanmadı. Her ild parti de seçimlere başabaş giriyorlar. Birkaç hafta öncesine kadar aravı iyiden i>i>e açmış olan Schröder, yaşh ve turucu secmenlerin yeniden KohJ'e yönebnesiyle farkı koruvamadı. Ama gene de seçimlerden SPD'nin burun farkıyla da olsa önde çıkacağı aniaşıhvor. Sorun da zaten kimin ilk parti olacağı değil, SPD'nin kiminle koalisyon kuracağı. SPD ya büyük koalis\on kurmak zorunda kalacak ve CDU ile ortakhk kuracak ya da kendisini daha sol bir >örüngeizlemeye /oria\acak olan Yeşiller'le koalisyon kuracak. Bu koalisyonun gerçekleşmesi içinse PDS'nin dışandan destek vermesi de gerekecek. Göründüğü gibi Schröder'in işi zor. Ama Kohl'ün, SPD yanaşmadığı takdirde herhangi bir şansı yok. 60 milyon 500 bin seçmen sandık başında Almcurycı:Solıık soluğa seçim• Oylanyla Almanya'yı 2000'li yıllara taşıyacak seçimlerde 176 bin Türk asıllı Alman yurttaşı da oy kullanacak. Seçim yanşı esas olarak Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hıristiyan Birliği (CDU-CSÜ) arasında geçecek. SPD'nin oylan yüzde 42'ye kadar çıkarken CDU'nun alabileceği oylar yüzde 40.5 olarak görülüyor. AYDINENGİN Federal Almanya'da 17 yılhk Helmut Kohl iktidan- nuı sona erip ermeyeceği bu akşam belli olacak. 60 mil- yon 500 bin seçmen bugün sandık başına gidiyor. Oyla- nyla Federal Almanya'yı 2000'li yıllara taşıyacak ik- tidann rengini belirleyecek olan seçmenler arasında 176 bin Türk asıllı Alman yurt- taşı da bulunuyor. Seçim ya- nşı esas olarak Sosyal De- mokrat Parti (SPD) ile Hı- nstiyan Birliği (CDU-CSU) arasında geçecek. Ancak bu ıki partinin de tek başına ik- tidar için yeterli oyu toplaya- mayacağı hemen hemen ke- sin.Bu durumda koalisyon ortağı ya da koalisyon des- tekçisi olarak üç küçük par- ti kilit önem kazandı. Bu partılerden Yeşil- ler'in yüzde 5'lik seçim barajmı geçecekle- n belli. Ancak eski komünistlerin büyük ağırlık taşıdığı Demokratik Sosyalızm Par- tisi (PDS) ile Liberal Hür Demokrat Parti 'nın (FDP) durumu sözcüğün tam anlamıyla bı- çak sırtında. Kamuoyu anketleri her ıki par- tinin tam da sınırda olduklanm gösteriyor. Yeşiller ve PDS anahtar partiler Sosyal Demokratlar'da koalisyon eğilimi 4 liderin geçmişten bugüne birer portresi Alman seçimleri BtGUN BALCTnn yao» • U. Sayfada ISeçim yaşam değil ŞÜKMN SONBfin yazn • 9. Sayfada Daha önceki seçimlerde yanılma vehata pay- lannın oldukça az olduğunu kanıtlamış ka- muoyu arastırma kurumJanndan Allensbach, DİMAP, EMNİD ve Forsa enstıtülerinin dün yayımladıklan son anketlere göre sosyal de- mokratlar burun farkıyla da olsa seçimi ön- de bitırecekler. Bır başka deyışle hükümeti MArkasıSa.8,Sü. 9'da DOĞU PERTNÇEK'rN GÖZALTINA ALINMASI KINANDI I 6. Sayfada PAMUK ÜRETICISI HÜKÜMETE KIRGIN M 7. Sayfada BEŞİKTAŞ ÎSTANBULSPOR'U 2-1 YENDl USpor'da SAYISAL LOTO ÇEKLİDI 3 - 1 2 - 2 2 - 2 3 - 2 5 - 2 9 GUNCEL CUNEYT ARCA1TREK Onlem Almayanların Dramı Üzerınde fazla durulmayan, ne kı ınanılması zor bir o- lay yaşanıyor. Alaattin Çakıcı'nın ne türden bır ınsan olduğunu bile bıle sıyasetçıler, ışadamları, tabıi görev gereğı gazetecıler telefon muhabbetlerı yapmakta en küçük bırsakınca gör- müyorlar. Gazeteciler gibi iş ve siyaset adamlan da, pek ınandı- ncı olmaz ama, hadi diyelim ki Çakıcı'yı "haberalmak" için • Arkast Sa. 8, Sü. 1 'de Bosna burası mı baba? Tlı-fftp»>•*> Mirsada, İna, Milena, Sehiya, Adissa, Miyena... Onları herhangi bir kadın ya da çocuk olmaktan çıkaran savaş oldu. 1992 baharı : ateşle geldi Bosna'ya, ölümle, kanla... Savaş bittiğinde sarılacak yaralar vardı. Ortodoks, Katolik, Müslüman... Savaşa inat birlikteydiler yine. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyel 1e birlikte Joyner... Siyah Gül... Duyunca inanamadım... Atletizm pistlerinin yenil- mez kızı, 38 yaşındaki Flprence Griffith Joyner kal- bine yenilsin! Ölüm her yaşta erken ama, daha pistlerdeki ayak izi silinmemiş bır yıldızın kayması, insanın uzaya isyanını ateşfiyor. Atletizm popüler bir spor dalı olmadığı için, Joy- ner'ın ölümü, hak ettiği haber değerini bulmadı. Atılan • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog