Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 EYLÜL 1998 CUMARTESİ 8 DIŞ HABERLER Kriz orta sınıfı vurduYaygın bır goruşe gore, Rusya lı- den Boris Yeltsin'ın bu kadar yıl bo- yunca yapmaya çalıştığı reformlann en onemlı sonuçlanndan bın, orta dı- reğın yaratılması oldu Zengın sayıl- masa da yoksul kesımlen bırkaç boy farkj ıle gende bırakan orta sınıf uye- len, genye donuşten korktuklan ıçın ıktıdan hep destekledıler Reforni surecınden zaman zaman şıkâyetçı olsalar da genel olarak re- foımlan savundular Yeltsin'ın 1996 se- çımlennı kazanmasının onemlı bıret- kenı, orta dırekten mılyonlarca oy al- masıydı Son finans knzı belkı de en çok orta dıreğı vurdu Kuçuk ışletme- ler buyuk darbe aldı. Kımısı kapan- dı, kımısı ışını son derece daralttı Muhendısınden bılgısayar uzmanına kadar bırçok aydın ışını kaybettı Da- ha dune kadar 800,1000, hatta 1500 dolar aylık alan bu kışıler anıden ken- dınısokaktabuldu Kımıne "Atıldın1 " dendı, kımıne "zonınlu ucretsızızın" venldı Işsız sayısının otekı.kentlere gore çok az olduğu (yuzde 1 cıvann- da) Moskova'da bırkaç hafta ıçınde dev bır ışsız ordusu ortaya çıktı (yuz- de 7-10) Bu ışsızlenn bır kısmı şım- dı son derece duşuk ucretlerie ve ka- hte duzeyı duşuk ışlerde çahşmaya başladı Bazıuzmanlarhırsızlık,fuhuş, mafya vb alanlarda yenı rekorlann gundeme gelebdeceğını mu)delıyor (') Knzden darbe yıyen mılyonlarca ın- san artık Yeltsın ıktıdanndan tumuy- levazgeçmışdurumda Komunıstle- reyonelmeyedenıyetlerıyok Baka- lım kendılerıne kımı lıder seçecek- ler Ayılara zam geldiRusya'ya gelen ya- bancı tunstlerın bır kıs- mını cezbeden, bura- dakı ucuz avlanma ola- naklarıydı Örneğın.ayı avı ıznı 100 doları bıle bulmuyordu Ama artık yabançıların av ıznı al- ması, Rusya yurttaşla- nna gore tam on kat da- ha pahalıya patlayacak Besleyemediklerimiz senbest kalacak Rusya'da cezaevlerının, Içışle- n'nden Adalet Bakanlığı'na devredıl- mesının ardından yaklaşık 115 btn tu- tuklu ıçın af tasansı gundeme geldı. Bazı kesımlerın şıddetle karşı çıktı- ğı affın başta gelen gerekçelerınden bın, tutuklular ıçın yetertı finans kay- nağının bulunmaması Yeni dolar da eskidiMoskova yenı Amerıkan Dolarla- nnı da taklıt etmeye alıştı Bu yılın ılk 8 ayında, Moskova'da, 850 bın sahte dolar ve yaklaşık 70 mılyon sahte ruble ele geçınldı. İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ordunun yüzde 80'inin ılımlı Hatemi'ye oy verdiği belirtildi MoDalar kan kaybediyorDış Haberier Senisi - Iran Kultur Bakanı Ataullah Muhacerani geçen >ıl >apılan cumhurbaşkanlığı se- çımlennde îran Ordusu ve Devnm Muhafizlan'nın yuzde 80'ının ılım- lı lıder şımdıla Cumhurbaşkanı Mu- hammed Hatemi"ve oy verdığını ılan ettı tngıltere de v ayımlanan The Inde- pendent gazetesınde ver alan habe- re gore Muhaceranı"ntn Batı ka- muoyunun gozunden kaçan sozlen doğru\ sa Cumhurbaşkanı Muham- medHatemi nınulkenınbırkezda- ha muhafazakâr dın adamlannın elı- ne duşmesını engelleyecek guce sa- hıp olduğu anlamına gelivor • İran Kültür Bakam'nın açıklamalanna dayanarak Devrim Muhafizlan'nın ve ordunun büyük bölümünün geçen yılki seçimlerde reform yanlısı Hatemi'ye oy verdığinı yazan The Independent gazetesi, "Din adamlan güçlerini yıtirmeye başladılar" dedi. Hatemı'nın Iran'ın Afganıstan ıle anlaşmazlığı banşçıl yollardan ço- zeceğını soylemesı hukumetının yazar Salman Rüşdi'yı öldurtme- yeceğını açıklaması kuşkuya yer vermıyor iran Cumhurbaşkanı. 10 Iranlı dıplomat \e bır gazetecının Taleban tarafından oldurulmesının ardından tırmanan gergınlığı dını lıderlennıstedığıgıbı A.fganıstan'a savaş açarak değıl, komşu ulke lı- derlenyle bır araya gelerek dıploma- tık yollardan sona erdırmeye çalış- tı tran, Afganıstan'da savaşan ta- raflar arasında ateşkesı ongoren ve ABD tarafindan hazırlanan anlaşma- yı da kabul ettı Hatemı. sılahlı kımetlen kontro- lu altmda tutabılır, ancak ıstıhbarat bınmlennın ve yazar Salman Rüş- dı hakkında olum fervası veren bı- nmlenn desteğrne sahıp olduğu söy- lenebılır mı9 Afganıstan'dakı Şıı gmplara sılah gonderen ve Hate- mı 'nın de bızzat "suç fanatflderT ola- rak adlandırdığı kışılere karşı sava- şan İran guvenhk bınmlennın de cumhurbaşkanını destekledığı soy- lenebılır Bu arada, İran basmında tran dını lıden Ayetullah Ali Hama- ney ıle Hatemı yanlılan arasındakı savaş sûruyor Iran'da yayımlanan Rah-e No adlı dergıde İran hukume- tının dmı bır hdere sahıp olup olma- ması gerektığını sorgulayan bır ma- kaleveraldı Hatemı yanlısı Ayetul- lah Huseyin Ali Muntazeri'nın da- ha once kaleme aldıgı dığer bır ma- kalede de Hamaney'e devlet ışlen- nı denetlemek hakkına sahıp olma- sı, ancak parlamento ustu bır yetkı venlmemesı gerekîığı belırtılmıştı lran"da dını lıden seçen ya da gorev - den alan Lzmanlar Bırlığı'nın 23 Ekım'dekı toplantısından once ya- yımlanan bu makale, Rah-e No der- gısıne pahalıya mal oldu Hamaney, yazıyla ılgılı olumsuz tepkısıflı dı- le getınrken, dergının yayımlanması suresız durduruldu Bir suikast sonucu oldürülen Kosovalı Arnavutiann Savunma Bakam'nın cenaze töreni Tiran'da yapıldı. Miloseviç meydan okuduDış Haberier Servisi - Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç. Ko- sova konusunda hıçbır odun vermeyecek- lennı soyledı Hukumet yanlısı Vecernye Novostı gazetesının haberıne gore, Miloseviç lı- den olduğu ıktıdardakı Sırp Sos>alıst Partısf nın >onetımı ıle oncekı gun yap- tığı bır toplantıdan sonra. "Baskılara rağmen. Koso\a'vi bcrakamajız.bunuis- temiyoruz, ödün de v«reme>iz" dıye ko- nuştu Koso\a"nın Sırbıstan ve Yugos- lavya'nın aynlmaz bır parçası olduğu- nu soyleyen Mılosev ıç. ulkesının topra- ğının her metrekaresı ıçın mucadele et- meje hazır olduğunu belırttı Ote yandan Sırp Sosyalıst Partısı yo- netımı tarafindan yapılan açıklamada, uluslararası toplumun Kosova konusun- da Belgrad"a uyguladığı baskılann "of- kevekızgınlıkla" karşılandığı kaydedıl- dı BMGuvenlıkkonseyıçarşambagun- kuotunımunda "Kosova'daderhalateş- kes ilan ediimesi \e Belgrad hukumeti- nin Kosa\*ah \rna\utlar ile hemen mü- zakere masasına donmesini" ısteyen ka- rar tasansını kabul etmıştı NATO da oncekı gun Kosova konusunda "kuvvet teşldl surecinin başlaülmasuu" kabul et- mıştı •1». >flı-'! n, t Azil kararı ekim basında Feministler başkandan yana • Clinton'ı koltuğundan edebilecek azıl sürecıyle ılgılı oylama 5 ya da 6 Ekım'de yapılacak. Dış Haberier Servisi- ABD Başkanı Bill Cün- ton'ın gorev de kalıp kal- mayacagını belırleyecek kader gunlen hızla yak- laşırken, feministler seks skandalı yuzunden çok zor gunler geçıren Baş- kan'ın arkasında olduk- lannı açıkladılar ABD TemsılcılerMeclısı Ada- let Komısyonu. Başkan Bıll Clınton'ın seks skan- dalında Buyuk Jun onun- dekı ıfadesı dolayısıvla ışleme konabılecek azıl sürecıyle ılgılı oylama 5 ya da 6 Ekım'de yapıla- cak Iktıdardakı Demokrat Partı'nın rakıbı Cumhu- nyetçı Partı uyesı Ada- let Komısyonu Başkanı HenryHvde, oncekı gun yaptığı açıklamada Ada- let Komısyonu azıl so- ruşturma ışlemıne onay venrse Temsılcıler Mec- lısı'nm toplu olarak azıl ışlemını 8 ya da 9 Ekım'de oylayacağmı bıldırdı 222 y111ık AB D Anayasası' na gore Temsılcıler Meclısı, Başkan Clınton'ın azle^ dılmesıne karar venrse son karan Kongre'nın dı- ğer kanadı Senato, yapa- cagı oylamayla verecek Bu arada, Amenka'nın onde gelen femmıstlenn- den, seks skandalı dola- yısıyla suçlanan Başkan Clınton'a destek geldı ABD'dekı femınıst ha- reketın onde gelen ısım- lennden Betty Frieden ve Ulusal Kadın Orgutu (NOW) Başkanı Patricia Ireiand tarafindan yayım- lanan ortak açıklamada, "Başkan Clinton'ı görev- den uzaklaştırmak için, hukümetin dışından ol- duğu kadar, içinden de yurutulen acımasız bir kampanyanın tanığı ol- duk" ıfadelen kullanıl- dı de BUGUN Yeni, yepyeni bir talk-shoıv... Bu show başka bir show, bu shotv başka bir talk-shotv... Adalet Önder'le sanat dünyasının seçkin konuklan ve onlann ilginçyönleri... TOY h\aUtcU programLar için hoğru VURULDUK EY HALKIM 3 UNUTMA BİZİİTURKÜLERİMİZ 3 - 197ı 1 UTANUTAN Soz ve Muzık Muhlıs Akarsu Bağlamalar AnfSağ. Muhlıs Akarsu, YavuzTop 2 BUNDAN SONRA Soz ve Muzık Muhlıs Akarsu Bağlamalar AnfSağ Muhlıs Akarsu, YavuzTop 3 MADENDAĞI Anonım Gıtar (açts) Selda Bağcan Baglama Osman Baysu Kaval AnfSağ 4 BERİGELHALO Anonım Derleyen Asık Yoksulı Baglama Osman Baysu 5 O YANA DONDER BENİ Anonım Elektro Baglama AnfSağ 6 KARAOĞLAN Anonım Elektro Baglama AnfSağ Bılgı ıçın tel (0 212) 527 61 28 1. MADEN İŞÇİLERİ Sıır Naa Gelendost Beste Selda Bağcan Duzenleme Tımur Selcuk 2. GEZ. GOZ. ARPACIK Şıır Enver Gokçe Beste Selda Bağcan Gıtar Selda Bağcan 3. GARDAŞIM HASSO Şıır Turgut Yarkent Beste Selda Bağcan Çalanlar Mogollar 4. ACIYI BAL EYLEDİK Şıır Hasan Huseyin Korkmazgıl Beste Selda Bağcan Gıtar Selda Bağcan 5 VURULDUK EY HALKIM. UNUTMA BİZİ Şıır Zulfu Lıvanelı Beste Selda Bağcan Gıtar Selda Bağcan 6 HASAN KALESİ Anonım (Hakkarı Turkusu) Derleyen Selda Bağcan Duzenleme Tımur Selçuk ECumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu YLÜL AY! ETKINLİKLERİ SOYLEŞIÜ IMZA GUNÜ 26 Eyiüi Cumartesı Saaf18 00-20 00 EMRE KONGAR Kıtaplarını ımzalayacak ve okurlanyla soyleşecek Istıklal Cad (Aksanat karşısı) Taksim Tel 252 38 81/82 Sigara içenler! Bugun kendınıze değerlı bır fırsat venn Sıgarayı bırakın. TURK KALP VAKFI 19 Mayıs Cd No 8 Şışlı/İSTANBUL Tel (0 212) 212 07 07 (pbx) 10 Hat Faks (0 212) 212 68 35 Cumhuriyel k ı t a p 1 a r ı Türkan Saylan CUMHURİYETİN BİREYİ OLMAK 400 sayfa 1 hamur 2 000 000 TL Polıukadan ozel \ aşantımıza, a\ dınlanma surecındekı kadından kadın haklanna, egıtımdcn gcnı,lıgı. toplumun tum sorunları Ilkelennden asla odun \crmc\en bır Turk bılım kadınının a\dınlıkı,ı gozlemlen Cumhuriyri Çag Pazar atıa A Ş Turkocağı Cad No 39/41 lutap kulubu (34334)Cağaloğlu Istanbul Tel (212)514 0196
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog