Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

2 6 EYLÜL 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA Silahsızlanma paneli • İstanbul Haber Servisi - Başkanlığını Nazire Dedeman'ın yaptığı Umut Vakfı, bireysel silahlanmadaki hızlı artışa dikkat çekmek amacıyla "Bireysel Silahsızlanmada Medyanın Rolü" konulu panel düzenliyor. Oedeman, bireysel silahlanmanın yalnızca masum kişilere zarar vermekle kalmayıp, şiddete yatkın gruplann oluşmasına da neden olduğunu belirterek bu konuda yurttaşlan bilinçlendirmek amacıyla böyle bir toplantı düzenlendiğini vurguladı. Türk Dili'nin Dunu-Bugunu • Kültür Servisi - Dil DevTİmi'nin 66. yıldönümü nedeniyle bugün 14.00- 17.00 saatleri arasında Kabataş Erkek Lisesi Sabancı Kültür Sitesi Feyyaz Tokar Salonu'nda 'Türk Dili'nin Dünü- Bugünü' başlıkh bir panel düzenleniyor. Kabataş Erkek Lisesi Vakfı ve Çagdas. Yaşamı Destekleme Derneği Yakfı tarafından düzenlenen panelde açılış konuşması Prof. Dr. Türkân Saylan ve 1. Cahit Kocaömer tarafından yapılacak. Nankotik operasyonu • İstanbul Haber Servisi - Uyuşturucudan sabıkalı bir kişinin, şarkıcılann uyuşturucu kullandığına ilişkin ihbarlan sürüyor. Mahsun Kırmızıgül'ün ardından, şarkıcı Meral Mansuroğiu da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığf nın talimatı üzerine gözaltına alındı. Aynı kişinin şarkıcı Alişan'ı da ihbar ettiği öğrenildi. Baran toprağa verildi • İstanbul Haber Servisi - Çorum'da kendi yaptırdığı okulun açılışına giderken 1 geçirdiği trafik kazası ""senücu nayatını kaybeden eski Çonım Milletvekilı Dr. Ali Salih Baran, dün Istanbul'da toprağa verildi. Galata Köprüsü kapalı • İstanbul Haber Servisi - Yenı Galata Köprüsü, onanm çahşmalan nedeniyle bugün saat 08.00-24.00 arasında yaya ve araç trafiğine kapatılacak. Demiryolları paneliI İstanbul Haber Servisi - TCDD Meslek Okulu Mezunlan Derneği tarafından düzenlenen "2000'li yıllann Türkiyesi'nde Demiryollan" konulu panelde, Türkiye'de demiryollannın 1950'den sonra ikinci plana itildiği, karayollannın ise öne çıkanldığı belirtildi. Karacaahmet Sultan Vakfı • İstanbul Haber Servisi - Karacaahmet Sultan Eğitim ve Kültür Vakfı, yann saat 18.00'de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda bir müzik şöleni düzenliyor. Şölene. Arif Sağ, Belkıs Akkale, Grup Kızılırmak, Karacaahmet Sultan Semah Ekibi, Erdal Erzincan, Tolga Sağ, Gülcihan Koç, Aynur Haşhaş, EnverÇehk. Hüseyin Başaran gıbi ünlü sanatçı ve gruplar katılacak. Bursa'da deprem • BURSA(AA)- Bursa'da, dün saat 19.20'de orta şiddette deprem meydana geldi. Merkez üssü Bursa olan depremin şiddetinin 3.9 olduğu belirtildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Iğdır'da meydana gelen 3.6 şiddetindeki depremde de can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. Dil Derneği Ödülü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dil Derneği'nin geleneksel "Ömer Asım Aksoy Ödülü"nü, yazar Akgün Akova'nın Saraybosna dramını konu alan " Yıkık Bir Çocuk Bahcesi Gibiydi Yüzü" adlı kitabı kazandı. HABERLER Eyüp Aşık, dokunulmazlık zırhına saklanmayacağını açıkladı 'Çakıcı'dan bilgi alacaktmrİstanbul Haber Servisi - Fransa'da tutuklu bulunan ülkücü mafya babası Alaattin Çakıcı ile yap- tığı telefon görüşmesının kaset kayıtlannın kamuoyuna açıklanması nedeniyle yeni bir skandala kanşan De\let Bakanı Eyüp Aşık. "Çetelere hiçbir zaman. hiçbir yar- dımım olmamışnr. Mafya >e çetelerle mü- cadele, sijasi bayatnnın en öncelikli iş- lerindcnolmuşrur" dedı. Çakıcı'nın "Sen söyledin ben de Kanada'ya kaçüm"1 bıçımındeki sözlerıni. kaset kayıtlannın da göster- dığı gibi onaylamadığına dikkat çeken Aşık, bun- dan sonra sade bir \atan- daş olarak hukuki müca- delesine devam edeceğını söyledı. Çakıcı'yla önem- li bılgıler almak amacıyla görüşmeyı kabul ettiğini sasunan Aşık. Susurluk skandalının baş aktörleri "Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ı ima ederek, do- kunulmazlık zırhına sak- lanmadan DGM'de sanık veya tanık olarak ıfade ve- receğini anlattı. Çok bü- yük birhaksızlığa uğradı- • Çakıcı ile yaptığı telefon görüşmesınden sonra bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa eden Eyüp Aşık. çetelere ve mafyaya hiçbir zaman yardımı olmadığını söyledi. Aşık, Çakıcı ile önemli bilgiler almak amacıyla konuştuğunu. Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ı ima ederek dokunulmazlık zırhına saklanmadan DGM'de tanık veya sanık olarak ifade vermeye hazır olduğunu belirtti. ğını \e kırgın olduğunu belirten Aşık. "Benim Çakıcı'ya yar- dım ettiğimi düşünenler, Çakıcı'ya yardım ettiklerinin farkın- da değUdirr ıddıasmda bulundu. Aşık, zamanında Çakıcı'nın Tansu Çiller hakkında verdiği bilgıleri siyası istısmar konusu yapmadığmı söyledi. Aşık, Tekel Genel Müdürlüğü'nde düzen- îediği basm toplantısına saat 13.00'te Bayındırlık ve Iskân Ba- kanı Yaşar Topçu ile geldi. Oldukça gergin görünen Aşık. bir süre basın mensuplannın sessızliği sağlamalannı beklerken sinırlenerek "Bu kadar gürültüde hiçbir şey yapamayız" uya- nsında bulundu. Toplantıya, destek vermek amacıyla katılan Yaşar Topçu'nun ise gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Aşık a zaman zaman "Eyüp sorgulamaya izin verme, teşekkür et bi- tir" uyansında bulunduğu gözlendı. Mafya ve çetelerle mücadelenin siyası hayatının öncelikli iş- lerinden olduğunu. çetelerin düşmanı olduğunu ifade eden nu ıfade ederek "Mesut Yılmaz'a, hükümete, Eyüp Aşık'a sa- vaş açüklarını söylemişlerdir" dedi. Aşık, Çakıcı ile yaptığı te- lefon görüşmesiyle ılgili yaptığı basın toplantısında, "Ben bir dostumla. arkadaşımla, ortağımla konuşmuyordum. Bana sa- \aş açtığını o zaman da ifade eden biriyle konuşuyordum. Ka- se.tin son cümlesine bakarsanız, benimle telefon tcmasını çok önemli bir şe> söy leyeceğini ifade ederek kurduğu görülmekte- dir. Ay nca. kaserin hiçbir yerinde benim ona kaç dediğim şek- linde bir ifade yoktur" dıye konuştu. Aşık, son bir yıl içınde 30 kadar olayın çözüldüğünü, mafyanın bu dönemde en büyük darbeyi yedığini söyledi. •Çakıcı kahraman oldu' Kendisinin Çakıcf nın düşmanı olduğunu ifade eden Aşık, reyting peşindeki medyanın. Çakıcı'>ı kahraman ilan ettiğini savundu. Basının Çakıcı'yı "hükümetkuran,değiştirenadam" şeklinde lanse ettiğini anlatan Aşık, "Onun düşman ilan edip komplo kurduğu bir bakan suçlu ilan edilmiştir" dedi. Kendisinin bundan sonra sade bir vatandaş olduğunu ifade eden Aşık, sade bir vatandaş suçlandığı zaman ne yapacaksa onu yapacağını belirtti. Aşık, konuşmasının ardından, basın mensuplannın kendısine yönelttiği sorulan tek tek isim alarak not etti. Aşık. daha sonra sorulara bırer birer yanıt verdi. Aşık: Olayın komplo olduğu görülecek 'UğurMumcu ile ılgili açıklamalanm incelensin' Eyüp Aşık. "Çakıcı şimdi de aracüar gönderiyor. 'Seninle Aşık, "Usul ve biçim yönünden bazuanna avkın gelebilir ama hesaplaşmamız bitmedı' di\e haber gönderiyor. Bunlan sade- gayri ahlakı hiçbir davraıuş,ım olmanuşbr. 1990'da Yeşil ileilgi- ce Çakıcı değiL yakalanan bürün çete reisleıi söy lü>or zaten" dıye konuştu. Teyp kasetınde geçen "TV'deki konuşma" ola- yı hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Aşık, Mesut Yılmaz'ın o dönemde Flash TV'ye çıkarak bu konu hakkında açıklamalar- da bulunmasınm tasarlandı- ğını, ancak ellerinde sağlık- lı bilgi bulunmadığı için bu tür ithamlarda bulunamaya- li devlet arşivine ilk belgeyi ben koydum" dedi. Aşık, Çakıcı ile konuşmalannı içeren kaseti teleuzyonlan aracı yaparak kamuo) una sunanîann amaçlarının açık olduğu- Eyüp Aşık'ın basın toplantısı 70 dakika sürdü 'Çakıcıy yı hiçbir zaman aramaduny Eyüp Aşık, "YeşM" kod adlı Mah- mut Yıkurun'ın Tunceli'de yaptığı ey- lemler nedeniyle dönemin TBMM In- san Haklan Komisyonu Başkanı iken kendisinin konuyu incelettiğini dile getirerek bu doğrultuda Faili Meçhul Cinayetler Komisyonu'nu ve özellik- le de Ugur Mumcu cinayetiyle ilgili açıklamalannın tekrar tetkik edilmesi- ni istedı. Aşık. "Susurluk olaymdan sonra hemen her tarafta bilgi akışının durduğu,zamanın başbakanı ve yetki- üterinin bilgiye ulaşamadıgı ve basuun belgeye ulaşmakta zorluk çektiği dö- nemde en büyük gasrvti gösteren bir- kaç kişiden birisivim. \'e Susurluk'la ilgili kamuovuna yansıyan bilgik'rin ya- nsına yakınının elimden geçtiguıi söy- leyebüirim" diye konuştu. Bir parla- menter olarak çetelerle mücadeleyi gö- rev saydığını vurgulayan Aşık, "PKK hirafçılan. Sabancı olaymuı katili. Ça- kıcı ile pek çok göriişmeler \ aptım. Al- dığım bilgileri de\lete \arar ümidiyle hep UgUUere bildirdim" dedi. Sabancı olayının katili hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığrnayazılı ola- rak ifade verdiğini ve olayın çözümün- de kendisinin de katkısı olduğunu di- le getiren Aşık, aynca, bunlar dışında da çetelerin olduğu şeklinde uyanlar- da bulundıığunu ifade ederek "Bugün tartışılan olayın her yönüyie bir komp- lo olduğu göriilecektir" dedi. Eyüp Aşık. Çakıcı ile görüşen tek kişinin ken- disi olmadığını bildirerek "Ben hiçbirzaman Ça- kıcı'yı aramadun, öyle 100 kere konuşmadım, ta- mamını söyleyemeyecegim ama 6-7 kere olabilir" diye konuştu. Aşık, "Çakıcı'nın verdiği bilgileri, hiçbir zaman Çiller ve DYP aleybine kulianma- dım" dedi. Aşık, 1 saat 10 dakika süren basın top- lantısının son bölümünde, gazetecilerin sorulan- nı yanıtladı. Basın mensuplanndan, sorulan ya- zılı şekildealan Aşık, "Sizgüvenlikgüçlerininişi- ne niye girdiniz?" yolundaki bir soru üzerine. o zamanki hükümetle bir kavgalannın bulunduğu- nu ve hükümet sorumlulannın, Susurluk olayını ciddiye almayarak kanşanlar hakkında "Vatan ' için yapülar" daKi diyebildiklerini kaydetti. Ça- lacı'yla görüşen tek kişinin kendisi olmadığını an- latan Aşık. bugün kendisi hakkında yazan köşe yazarlannın çoğunun da Çakıcı ile görüşerek bu- nu TV programlannda ya da makalelerinde ya- yımiadıklannı söyledi. Bir soru üzerine. Çakı- cı'ya karşı planlanan operasyona, "belgeler eksik oklugu'' gerekçesiyle ABD'li yetkililerin izin ver- mediğini anlatan Aşık, "Ben hiçbir kere ÇalacTyı aramadun. öyle 100 kere konuşmadım, tamamı- nı söyle\eme> eceğim ama 6-7 kere olabiür. Muha- lefet ve iktidar dönemlerinde de olabilir. Kasetin bazı >erleri doğru, ama bazı bölUmJerini haürla- yamadrnı" diye konuştu. Sabancı cinayeti konusunda da bir kişinin ken- disini Izlanda'dan aradığmı ve bunu savcıhğa ilet- tiğini belirten Aşık, arayan kişinin, Sabancı ola- yının faillerinden biri olduğunu ve silahı nereye bıraktığuıı söylediğini dile getirdi. Aşık, "Bu bfl- gilerdcn 10 gün sonra Sabancı'nın katili yakalan- dı" dedi. PKK itirafçısının da kendisine "Yeşil şudur" dediğini ve herkesin. "Yeşil öldü" dediği bir dönemde, "Yeşil yaşıyor ve kullanıhy1 »'''' diye açıklama yaptığını belirten Aşık, bunun, kamu- oyunda " Yesjl kontroHimüz aranda" şeklinde an- laşıldığmı söyledi. caklannı söyledi. Bu olay üzerine, Yılmaz'ın. grup ko- _ nuşmasında "Türkbank ti&* ilgili pis kokular geliyor. Ba- sının dikkatini çekerim"* tü-P ründen açıklama yaptığını^ da anımsattı. ^ Aşık. kendisini bu konu-4 da en iyi anlayacak kişinin Yılmaz olduğunu belirtereic-^ "Kim. nasıl isterse \orumla- sın. takdiri >üce milletimize^ bırakıyorum" dedı. , c Aşık, ıstifasından vazgeç-Eı mesi için çevresinden kendi- u sine baskı yapıldığını da be-' lırterek "Ben bu basın top-A lantısını özür dilemek için, » yapmadım. Gayri ahlaki bir şeyim yoktur. Ama buna -, rağmen, kamuoyunun tat-., min olması için dokunul-" mazhk şüphesi kalmaması 1( için istifa ettiğimi açıklıvo-,, rum. Başka yerlere çekilme-,' sin_" dıye konuştu. CHP lideriDenizBaykal, işadamlanna sosyaldemokrasi dersi verdi; devlet-çete ilişkisikonusunda hükümetieleştirdi TÜSİAD'm düzenledjği liderler toplanösına katdan CHP lideri Deniz Ba>kaL "Hükümet çeteyi kullanmak için bakan görevlendirdi" diye konuştu. Türki>e'de siyasi sistemin tepeden tırnağa kadar değişmesi gerektiğini be- lirten Baykal, Aşık'm dcdektiflik o>unu oynadığuu, çete mensuplanyla abi-kardeş ilişikisine girdiğini söyledi CHP lideri Baykal, ülkevi seçime götürmek iddiasında olmadıklanm belirtti. (Fotoğraflar: KAAN SAGANAK) 'Hükümeti omzumuzda taşıyamıyoruz'Ekonomi Servisi - CHP Genel Başkanı De- niz Baykal. Alaattin Çakıcı ile arasındakı ko- nuşmalann orta> a çıkmasıyla istifa eden De\ - let Bakanı EyüpAşık konusunda değerlendir- me yaparken "Hükümet.çeteyi kullanmak için bakan görevlendirdi" dedi. Ba\kal. "Aşık.de- dektiflik oyunu o>na>arak polise gelme>en is- tihbaraü ikanıc ediyor" diye konuştu. Türk Sanayıcilen \ e tşadamlan Derneği'nin (TÜStAD) düzenledıği liderler toplantısına katılan Baykal, işadamlanna sosyal demokra- si dersi \erirken de\let-çete ilişkisi konusunda da hükü- meti sert bir dılle eleştirdi. Baykal. Aşık ile Çakıcı ara- smdaki konuşmalann bant kayıtlarına ilişkin, "Bunun temelinde siyasi aksaklıklar yaöyor. Devletin Tekel Baka- nı dedektiflik oynu\or. Polise gehneyen istihbaratı ikame ediyor. Çete mensuplanyla abi-kardeş ilişkisine giri>or" görüşünü dile getirdi. Türki- ye'de mafya-de\ let ılişkisimn en alt kadrolara kadar sızdı- ğını söyleyen Baykal, Çakı- cı'nın notlannda DSP ve ken- di partisine yönelik uyanlar konusunda şöyle konuştu: " Bizim ne yapacağı mız ko- nusunda mesaja ihtiyacımız yok. Biz yolumuza doğrulan- mtzla devam edivoruz. Çete ile ilişkiler laubali bir şekilde işliyor. Son iki gündür vaşa- nanlar, ülkenin içinde bulun- duğu acı gerçeği açıkça göste- riyor. Yılmaz'ın, bakanı çete mensuplanyla ilişkiye sok- makta yarar gördüğünü orta- ya çıkanyor." Türkiye'de yolsuzlukların yapısallaşmaya başladığını belirten Baykal, siyasi sistemin "tepeden tırnağa" değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Baykal. "İhale yapılırken falan filana \erin denhor. MilleUekilleri para karşılığında kadro verijor. Önce bunlann önüne geçilmeli" diye konuştu. Baykal, ekonomik sorunlann aşıhnası için çeşitliönerilergetirirkenbunlardanbazılannın başlıklan şöyle: "De\let bakanlıklannın savısı azaltılarak hizmet bakanhklan artbnlmab. Merkez Ban- kası'na bağunsu statü kazandınlmalı. Hazine Ehş Ticaret Müsteşarhğı, Maliyc Bakankgı'na bağlanmalı. Özelleştirme uygulamasını yakın- dan izleyecek düzenleyici bir kurum yürürlü- ğegirmeli. Para politikalan yeniden belirlenme- li. Yakıf Bankası. Emlak Bankası özelleştirile- rek yolsuzluklan besleyen kaynaklar olmak- tan çıkanlmalı." İşadamlanna. sosyal demokrasi konusunda bir saat konuşma yapan Baykal, dünyadaki si- yasi değişimlere dikkat çekerek birçok Batı ülkesinde sosyal demokrat partilerin iktidara geldiğini söyledi. Sosyal demokratlann global- leşen dünyada pazar ekonomisiyle banş sağ- lağını kaydeden Baykal. "Buna karşuı pazar ekonomisine insanı emanetedemeyiz. Yaşanan krizier pazar ekonomisindedeçıkmazlann ya- şandığını ortaya koydu" açıklamasını yaptı. Baykal, TÜSlAD'ın başından beri karşı çık- tığı erken seçim konusunda da, "Biz ülkeyi se- çime götürmek iddiasında değüiz. Hükümeti D e n i z B a y k a l ' ı n T Ü S İ A D t o p l a n t ı s ı n d a n i z l e n i m l e r 'Sosyal demokrasiye çetenin de ihtiyacı var' MİYASEİLKMJR Patronlar Kulübü dün de CHP lideri Deniz Bajkal'ıağırladı.CHP'nin 1 l'ler- le kurduğu hükümete. TÜSÎAD'ın gaze- te ilanlan yoluyla açtığı savaşm üzerin- den tastamam 19 yıl geçti. Geçen süre içinde önce kurumlar kimlik değişimine uğradı. SHP-HP birleşmesinden sonra birleşmenin iki miman Erdal İnönü ile Aydm Güven Gürkan'ın TÜSİAD'ı zi- yareti sol kamuoyunda şaşkınlıkla kan- şık tepkiye yol açtıysa da zamanla alışıl- dı. îkinci kuşak patronlann TÜSİAD'da işbaşına gelmesinden ve liberal rüzgâr- lann Türkiye solunu da etkisine alma- sından sonra. patronlar kulübü ile sosyal demokrat partilerin ilişkileri ola'ğan kar- şılanır oldu. Artık ne TÜSlAD'ın sola karşı amansız mücadele eden eski TÜSİ- AD ne de CHP'nin devletçi yönü ağır basan ve emeğin kitle partisi olma mü- cadelesi veren eski CHP olduğunu söy- lemek mümkün. TÜStAD üyeleri, dün karşılannda A- TAŞ'ı ve madenleri millileştiren 70'lerin Enerji Bakanı'nm ağzından. hem de üs- tüne basa basa "serbest pazar ekonomi- sine kesinlikle karşı değiliz" sözünü bir- kaç kez dinledi. Bir süre önce DSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı BülentEcevit'i bü- yük bir ilgiyle dinleyen TÜSİAD üyele- ri, belli ki babalarının 19 yıl önce savaş açtığı lidere değil ama. o liderin partisi- ne karşı hâlâ kuşku taşryor. Zira 26 ma- sanın yer aldığı salonda sadece 10 masa- yı patronlardoldurmuştu. Geri kalanı ba- sın mensuplanndan ve Baykal'ın kur- maylanndan oluşuyordu. Onlann yansı da Baykal daha kürsüdeyken salonu terk etti. Baykal' ın konuşmasından önce kür- süye gelen TÜSÎAD Başkanı Muharrcm Kayhan, erken seçim ve düşük profılli hükümet konusunda CHP'nin ısrannı an- lamakta güçlük çektiklerini belirterek Baykal'dan bu konuda açıklama yapma- sını istedi. BaykaL konuşmasının son bö- lümünde bu konuya değinerek erken se- çim konusunda Başbakan'a bir dayatma- da bulunmadıkîannı, bu teklifin Başba- kan'm kendisinden geldiğini belirtti. "Son günlerde yaşanan e\Tensel kriz, gtobaüeşmenjn de zaaflan ve eksikleri ol- duğu gerçegini ortaya çıkarmıştır'" dıyen Baykal, globalleşmeye karşı eleştirel yaklasmadı ve global ekonominin tashih edilerek eksikliklerinin giderilmesi ge- rektiği üzerinde durdu. Yıldınm .Mctürk'ün "AX4Ş'ı ve ma- denleri devletleştiren bir siyasetçi, bugün kamu bankalarının özelleştirilmesini sa- vunuyor. Geçmişteki icraatlannı bilme- sem CHP'ye oy ^rirdim. Sayın Baykal acaba değişti mi" yönündeki sorusuna Baykal, ATAŞ'ın devletleştirilmediğini, satın alma girişiminde bulunulduğunu; ancak bu sonuçlanmadan hükümetin is- tifa ettiğini söyledi. Baykal, "Ancak siz yinedeCHP'yeoyvermeyi bir düşünün" diyerek Aktürk'e takıldı. Bülent Şemer DSP ile CHP'nin fark- lannı anlatmasım isteyince de "Biz bir kurumuz. Bir partiye oyvermek, banka- yaparayaûrmak gibidir. Paranmn bir ld- şi yerine bir kuruma emanet edilmesin- de sayısızyarar \-aroV diyen Baykal, bir başka soru üzenne de düşük profilli hü- kümete girip girmeme konusunda henüz bir karar almadıklannı vurguladı. Toplanümn bitüninde gazetecilerin Çakıcı'yla ilgili sorulannı yanıtlayan Baykal, "Neyapacağımıza karar vermek için mesaj almamıza gerek yok. Çakı- cı'nın bize mesaj göndermesinden de an- laşılıyor ki, çetenin \e mafyanın da sosyal demokrasiye ihtiyacı var.'Sosyal demok- rasi her eve lazun" şeklinde konuştu. yıkmak temel amacunız değiL Artık hüküme- ti omzumuzda taşıyamıyoruz" görüşünü dile getirdi. Yerel seçımlerin önce yapılmasma kar- şı olduklanm belirten Baykal, böyle bir du- rumda siyasi, ideolojik sonmlann da berabe- rinde geleceğini söyledi. Baykal, konuşması- nın sonunda da. TÜSLAD'ın günlük ekono- mik gelişmelerle değil, ülkedeki sorunlarla da yakından ilgilenmesinden dolayı mutlu oldu- ğunu kaydetti. TÜSlAD'ın sabah toplanan Yüksek Istişa- re Komisyonu toplantısından önce konuşan Konsey Başka- nı Bülent Eczacıbaşı, Türkı- ye'nin düşük profilli seçim hükümetleriyle vakit geçir- meye zamanı olmadığını söyledi. Yolsuzluklarla yete- rince mücadele edilmedigini anlatan Eczacıbaşı, çetelerin devleti sardığı görüşünün Başbakan tarafından dile ge-^ tırildiğini anımsattı. Siyasi sistemin iflas ettiğini söyle-; yen Eczacıbaşı, yeni bir seçi- min istikran sağlayamayaca- ğını kaydetti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kayhan da 1 Ekim'de Meclis'in açıl- masıyla birlikte Türkiye'nin kendi Maastricht'ini ortaya koyan paketi de\reye sokma- sını istedi. Kayhan. Meclis'in yeni yasama döneminde si- yasette birinci önceliğı seçim sistemine vermesinin zorun- lu olduğunu belirterek mılJe- tin vekilini rahatça denetle- yebileceği dar bölgeye daya-, lı iki turlu seçim sistemine gi- dilmesi gerektiğini savladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog