Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 EYLÜL 1908 CUMARTE HABERLERIN DEVAMI G U N C E L c i NEYT ARCAYÜREK I Baştarafı 1. Sayfada Asıl soru Başbakan Yılmaz'ın Aşık'la biriikte so- rumluluğu üstlenip üstlenmeyeceğinde düğümleni- yor. New York'tan gelen haberler Yılmaz'ın Aşık'ı suç- lamaktan özenle kaçındığını gösteriyor. Başka türiü davranması zaten beklenmezdi. An- cak Aşık'ın partiye "haber akışını" sağlamak için Çakıcı gibi elikanlı bir delikanlı ile birçok kez tele- fonda görüştüğünden hem haberliydi, hem de o ko- nuşmalann içeriğini aynntılanyla bilecek kadar "teş- vik edici" bir tutum sahibiydi. Bugüne kadar bütün yorumlar, siyasal çıkışlar Aşık-Çakıcı arasındaki görüşme kasetinin "gerçek- liği" kabul edilerek yapılageldi. Ortada bir başka sav daha var. Aşık ile Yılmaz'ın söylediği ve savunularına dayanak yaptıklan bir sav: Kaset montajdır! llgililerin, hatta hükümetin DGM'ye teslim edilen kasetteki kimi bölümlerin montaj olup olmadığını ki- mi kurumlarımızın (örneğin Jandarma Genel Komu- tanlığı'nın ya da TRT'nin) teknik servislerinde sap- tamaları gerekmiyor mu? En azından bu girişim so- nuçlanytaakıllaratakılan kimi kuşkuları ortadan kal- dıracak veya olayda Başbakan'ın sorumluluğu net- lik kazanacak.. Kamuoyunun dinlediği konuşmadaki kimi bölüm- ler montaj iddiasına olanak tanıyor. ABD'ye biryakalama heyeti gönderildiğini mafya babası Çakıcı'ya duyuranın Başbakan olduğunu ko- nuşmanın bir-iki yerinde sadece yine mafya baba- sı Çakıcı söylüyor. Aşık ise sadece "ha" veya "ta- bii" gibi sözcükler kullanıyor. Yılmaz'la ilgili Çakıcı'dan gelen bu savların kase- te sonradan eklenmesi olasılığı görüşmedeki tek yanlı görüntülerden kaynaklanıyor. Ne var ki, bir mafya lideri Türkiye'yi kanştıracak bireylemleyenidengündeminilksıralarınaoturma- yı başanyor. 24 Eylül'de Nice'de mahkeme önüne çıkmayı bekleyen Çakıcı; duruşmadan üç dört gün önce kardeşi ve avukatları aracılığıyla siyasal dünyamızı allak bullak edecek bir olay yaratmayı başanyor. • Nereye kadar Eski karısının katili, birçok önemli olayda silahla sahne almış bir adam, Türk siyasetinin önde giden- • lerine ders vermeye kalkışabiliyor. Ne hazindir ki gerçek kimliği bilinen Çakıcı. vatan kurtaran arslan ; roiüne soyunuyor. \ Avukatı "Çakıcı'nın mesajı" diye tanımladığı bir ' metni medyaya yazdırıyor. j Kardeşi ve yakınlanna egemen olan havaya gö- i re, napishanede yatan bir özgürlük, bir bağımsızlık | savaşçısı. Basın önünde şişinerek demeç veriyor- ; lar. Çakıcı da Türk adaleti ya da siyaset dünyası ' üzerinde ahkâm kesebiliyor. | Başbakan Yılmaz, olayı "mafyanın bir tertibi" di- i yetanımlayıp savunmaya hazırlanıyor. New York'- | tan duyurduğu açıklamalar bu kanıyı güçlendiriyor. \ Kasetteki konuşmaların montaj olmadığı kısa za- ; manda saptanırsa Başbakan Yılmaz'a düşen görev ; istifa eden Aşık'ın yanında yer almak olacaktır. ; Zira muhalefet yıllannda mafya babalanyla içli dış- j lı olduğu görüntüsü veren bir siyaset adamının, ik- ! tidara geldikten sonra mafyalarla çetelerle savaştı- : ğına kimse inanmaz. : Toplum inanmaz, rejim inanmaz. i_ Bu açıdan bakılınca Başbakan Yılmaz'ın siyasal | alanda ayağını çok sağlam basması zorunlu oluyor. : Gerçi Eyüp Aşık'ın attığı son adımlar olumlu nite- likte. Ama yeterli değil. Asıl olan Başbakan'ın "temize" çıkmasıdır. Yok- sa mafya ile görüşen, ondan bilgi alıp bilgi veren bir siyaset adamı başbakanlık, hatta parti liderliği gö- revini sürdüremez. Siyaset yeni açılışların ilk işaretlerini daha bugün- den veriyor. Geniş tabanlı bir hükümet istekleri yine su üstü- neçıktı. Bize ulusal nitelikli geniş tabanlı bir hükümet de- ğil, siyasal yarartar uğruna kimi önemli ilkeleri göz- den çıkarmayacak sağlam hükümetler gerekiyor. Sözün özü Yılmaz'ın kendini bir an önce temize çıkarması gerekiyor. DUZELTME: Dün verdiğimiz "Atatürk ve Ulusal DiP kitabmın 5. sayfasındaki fotoğraf altında geçen Celal Sahir Sıîan adı Celal Sahir Erozan olacaktır Kitaphğınıza koymadan düzeltmeniz için bilgilerinize sunar, özür dileriz. Evim kadar sıcak olsun. Beni ben olarak kabul etsin. Geçici bilgilerte değil, kalıcı ve yaşamsal öğrenmelerle ilgjlensin. Kendi başarımdan zevk almamı sağlasın. Yaşamın peşinde, başannın peşinde. özgürlüğümün peşinde, çevreye duyduğum saygının peşinde olsun. T.C. M.E.B. DALYAN \ANAOKULU Yobancı Dil Deıtekli Eğithn Mûzikli Her başvuruya GENDAŞ ve KONTİKI yayınlarından bir kilap hediye edilccektır. Fener - Kalamış Caddesi Sarı Lale Sokak No:16 Tel: 0.216. 348 26 39 - 347 95 78 fiNKR 3 TAKSİT • PEŞIN ÖDEMEDE %5 INDİR1M Ekim /Kanm KÜLTÜR TUMJUU 3-4Öm TKAKYA 14.000.000 25EyM 9 • 11 Eldm KAPADOKYA 19.000.000 25 EyU 23 25Ekım " EKONOMIK CGl TUKU 19.000.000 30f>ö 28 Horn - 1 Kmım ICl TUKU 37.000.000 30 EvtS 5-8Kos,m IGITUKU 23.000.000 75BM U-15 Kmım ASSOS • BtRGAMA TUKU 16.000.000 25 Skır 21-22Kosm TKAKYA TUKU 14.000.000 25 ft» 28 -29KQOT İZNİK • KÜTAHYA TUKU 16.000.000 ]J-20Aral>k KONYA IŞeb-i Ann), KYŞOİİK, 25Sm tĞKİDİK, AFYON, KÜTAHYA İZNİKve ÇCVUSİ TUKU 46.000.000 KASIM İSTANBUL OÜNLÜK TTOULABJ 1 Ka*ım Suttan-ohrrvef ve çevresı, 1 Koıım Kadıkoy ve çsvres>, 8 Kas*m B«yoğJu v« çavresı 8 Kaıım UskudCTr v« çsvresı. 1 5 Kastm E/up, 1 5 Kaıırn £dtrnekapı'6ar> Fahh'e 22 Kosım F.d.rne*opı ve çavrs&< 29 <asım Fahh !Gtı> Lcraf. 3 OOC CCO n ak/p o^ •»kalinıaı. ARKtOlOJİ ve SANAT TAHİHİ ÖZEl SfAUNfltlfR/' I. KUK 19 EKİM '98 TAİİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. LÛTFEN BİLGİ AUNIZ Gu> t lı,niınn< Oda. )) ULA$*M DAHOOM FP'li göstericiler kıskaca alınca belediyeden polis eşliğinde çıkabildiler Gazetecfler mahsur kaldıtstanbul Haber Servisi - Bir grup FP'li, Büyükşehir Belediyesi önünde dün de gösteri yaptı ve gazetecilere saldırdı, "Kana kan inti- kam", "Sabancı yetmez, Koç dagclsifl" sloganlan attı. Ga- zeteciier. güvenlik güçleri eşliğinde binadan çıkabildi- ler. TGS, ÇGD ve Basın Konseyi, gazetecilere yöne- Iik saldınlan kınayarak sal- dırganlann bir an önce yaka- lanmasını ve haklannda adli işlem yapılmasuu istedi. Recep Ta»ip Erdoğan dünkü cuma namazını, Edir- nekapı'da, Büyükşehir Bele- diyesi tarafından restore edi- len bir camide kıldı. Cuma TGS, ÇGD \e Basın Konsevi gazetecilere yönelik saldınlan kınayarak saldırganlann bir an önceyakalanmasını ve haklannda adliişlem vapıJmasınıistedi. (Fotoğraf: HATÎCE JUNCER) namazına. FP'li 5 ilçe belediye başkanı ile FP Ur- fa milietvekili Züifikar İzol dışında siyasi kimliği öne çıkmış bir partili katılmadı. 1700'lü yıllann ikinci yansında Maktül Musta- fa Paşa tarafından yaptınlan ve uzun yıllar Nakşı şeyhlerinin görev yaptıgı cami, belediye tarafindan 100 milyar lira harcanarak onanldı. tstanbul Bü- yükşehir Belediyesi'nin önünde önceki güne kar- şın dün cuma namazından sonra cılız bir kalaba- lık gösteri yaptı ve gazetecilere bozuk paralarata- rak saldırdı. "Kana kan intikam". "Sabancı yet- raez,Koçdagelsinrl sloganlan atan göstericiler. bir süre oturma e> lemı yaptıktan sonra dağıldı. Polis belediye Önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Pan- zerhazırbekletildi. Erdoğan cuma namazı çıkışın- da gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Avrupa tnsan Haklan Mahkemesfne baş\urup \urmayacağı ile ilgili Erdoğan. "Şu anda bunlann hepsi değeıien- diriiiyor" dedi. Erbakan'ın kendisini arayıp aramadığı ile ilgili bir soru üzenne Er- doğan. Erbakan'ın kendisini aradığını ve kendisine geç- miş olsun dileğinde bulundu- ğunu ve bunlann hepsinin geçeceğıni söylediğini kay- detti. Erdoğan daha sonra Ankara'ya gitti. Istanbul Bü- yükşehir Belediyesi'nde ön- ceki gün gerçekleştirilen ba- sın toplantısında, gazetecile- re yönelik saldınlara tepkiler dün de sürdü. TGS. ÇGD Is- tanbul Şubesi ve Basın Kon- seyi, yayınladıkJan bildiriler- de saldınyı kınadılar. Basın kuruluşlanndan yapılan yazı- lı açıklamalarda "Böyle bir zihniyet çağdaşJaşmava, özgiirleşmeye, demokra- tikleşmeve ve toplumsal uzlasmaya hizmet etmek- ten çok uzaktır. Bu olaylara yol açanlan kınıyonız. İstanbul Bü> ükşehir Belediye Başkanı Tayyip Er- doğan'ın önceki günkü basın toplannsmda kendi- siyie ilgili yargı kararuıa açıkça meydan okuması ve kararı ancak milletin vereceğini iddia etmesL toplanbya katüan Fazüet Partililerin bir terör ha- vası estirmelerine neden olmuştur." Çakıcı 'nın iadesi Duruşma en kısa sürede yapdacak İstanbul Büyükşehir Belediye Baskam'nın gerekçeli kararı ^Erdoğan savaş çağnsı yaptı 9 ÜMİTZtLELt NİCE - Alaattin Çalocı'nın dün yapılan mahkemesinden sonra şim- di gözler Çakıcı 'nın Fransız avukat- lannın istediği "siyasi sığınma hak- kı" konusuna çevrildi. Çakıcı'nın iadesinin görüşüleceği Aix-En Pro- vance adliyesinde görevli savcı Je- an Francois Pascai. Çakıcı'nın iade duruşmasuıın olabilecek en kısa sü- rede yapılacağımn altını çizdi. iade dunışması Sa\cı Pascai'ın deyişiy- le "Çakıcı 6 aylık cezasını çekerken mutlaka sona erdirilecek". Savcı Pascai, iadejle ilgili kara- nn aynı gün içinde verilebileceğini ya da hâkimin değerlendırme için bir süre koyabileceğini söyledi. Pas- cai, "Ancakbu l-2haftayıgecme>en bir süre olacak" dedi. Pascai, Çakı- cı'nın Fransız avukatlannın siyasi sığınma talebi istediklerini hatırlat- tığımızda ise bu talebin, iade mah- kemesini kesinlikie etkilemeyece- ğini belirtti. Savcı Pascai, iadeyle ilgili verilecek karar için şunlan söyledi: " Eger mahkeme iadetalebini ka- bul ederse Fransız hükümetinin önüne iki secenek çıkar. \a mahke- menin kararuıa uyup Çakıcı'yı iade eder ya da Çakicı'tun siyasi sığınma talebini kabul ederek mahkemenin kararuıı uygulamamış olur. Ancak eğer mahkeme Çakıcı üe ilgili iade talebinireddederseozaman Fransız hükümetinin yapacağı hiçbir şey yoktur. Bu karara uymak zorunda- dır. Aküğunız bilgiye göre Çakıcı ile ilgili durum, en geç 3 hafta içinde netliğe kavuşabilir." ANKAR\ (AA) - Yargıtay 8. Ce- za Dairesi'nin Recep Tayyip Erdo- ğan'ın 10 ay mahkûmiyet karannı onamasına ilişkin gerekçeli karan belli oldu. Gerekçede, sanık Erdoğan'ın "«a- \"aş çağnsı" yaptıgı belirtilerek de- mokratik haİc ve özgürlüklerin de- mokrasiyi yok etmek için kullanıla- mayacağı vurgulandı. 8. Ceza Daire- si'nin onama gerekçesinde. sanığın, anti-laik odaklaşma nedeniyle sonra- dan kapatılan bir siyasi partinin ön- de gelen isimlerinden olduğu kayde- dildi. Erdoğan'ın. Siirt'te eşi nedeniyle hemşehrilik beratı aldığı, yığınlan etkileyebilme özelliğinde mevki sa- hibi birisi olduğu. hitap ettiği kitle- nin o partinin mensuplanndan. kıs- men sempatizan. kısmen de merak- lılardan oluştuğu kaydedilen gerek- çeli kararda, dini duygulan çok güç- lü olan bu topluluğun birbirinin etki alanına girebileceğı gibi adli psiko- lojidebelirtildiği üzereliderkonum- daki kişinin cesaret ve söylemine hayran kalacağı vuıgulandj. Sanığın kula kulluk edenlerle "Atatürkçü laik kesimi 1 *, hakka kul- luk edenlerle "tslamı şeriat ile bû- tünkştiren Müslümanlan" amaçla- dığının anlaşıldığı ifade edilen ka- rarda. "İslam dini. banş ve kardeşlik dinidir. Müslümanlar arasında ay- rım yapmaz. Allah nezdinde kimin daha makbul Müslüman olduğu sa- nığın takdirinde değildir. Kuran'ın Hucurat suresinin 8. ayetinde, Vlü- minlerden iki taraf vuruşacak olursa aralannı bulup banştınn" denilmek- tedir. Sanık, bir kesimi diğeri alevhi- ne kapalı da olsa kışkırtniaktadır" denildi. Kararda. sanığın. Gokalp'in eserinden alınan, Diyojen ile Alpars- lan arasındaki yaklaşık 1000 yıl ge- ride kalmış, çağın gereklerine göre yazılmış bir atışmayı yansıtan şiiri okuduğu belirtildi. "Şiirinilkkıtasıgizlenipsmutiana- rak" ıkınci kıtayla okunmaya baş- landığı ıfade edilen kararda, "Bu şi- ir, 1071 Malazgjrt Savası'nın yıldö- nümünde bir öğrenci tarafından okunsa, ancak tamamının okunma- sı kaydıyla olağan kabul cdilcbilir" denildi. Gerekçeli kararda, daha son- ra, temyiz isteminde suç öğelerinın oluşmadığına ilişkin itirazlara yanıt veriliyor. 'SözdeKürtParlamentosu' toplanıyor ROMA (AA) - Kendisini terör örgûtü PKK'nin si- yasi kolu olarak tanımlayan ERNK ve bir grup ttal- yan parlamenterin girişimiyle, sözde "Sürgündeki Kürt Parlamentosu" 29 Eylül'de Roma'da toplana- cak. Italya Meclisi'nin antetli kâğıdı üzerineyazılmış v£ degişik partilerden 14 milietvekili tarafindan im- zalanan bir mektupla ftalyan pariamenterlere, sözde "Sürgündeki Kûrt Parlamentosu" ile yapılacak ilk toplanüya katılma çağnsında bulunuidu. Tüm halyan pariamenterlere sözde, "Sürgündeki Kürt Partamen- tosu" tarafindan bir davetiye göhderilerek sözde par- lamentonun birinci bölümünün, üç yıllık görevinin sona erdiği, sözde yeni parlamenterlerin 29 Eylül'de, Roma'da ikinci bölüm çahşmalannın açılış ve yemin töreni için bir araya gelecekleri bildirildi. Türkiye'nin Roma Büvâikelçiliği kaynaklan, yasa- dışı bir terör örgütü ile bağlantılan olan bu şahıslann, Italyan devletinin parlamentosu içinde basın toplantı- sı yapmalannı, Roma Belediyesi'ne ait bir salonun kendilerine verilmesini ve daha da vahimi, Italyan par- lamenterierin bir kısmının bu olaya katılmasmı kma- dılar. Kaynaklar, ttalya Dışişleri Bakam LambertoDi- ni ve Meclis Başkanı Luciano Vloiantenezdinde giri- şimlerde bulunacaklannı da kaydettiler. Roma büyükelçilığinden bir üst düzey yetkili. Ital- ya devletini temsil eden kurumlarda, bu rip faaliyetle- re yer verilmesi halinde. Roma'nın bunun sonuçlan- na da katlanacağını kaydederek "tp incektiği >mlen kopar" dedi. Yetkili. "Bu konuda bizim hassasiyetimi- n btb'yorlar. Bu organizasyoa, terörist bir faaliyetin uzantısKUr. Bunun KonıünistPartisitarafindandestek- leıuŞor otması muhtemddir" dedi. Aynı yetkili, bu tip olaylann Türkiye-ttalya ilişki- lerini ciddi olarak hırpalayacağını, Fransa Parlamen- tosu'ndaki sözde Ermeni soykınmı ile ilgili olaylar- dan sonra Türkiye-Fransa ilişkilerinde yaşanan kri- zin, bunun getirdiği siyasi ve ekonomik sonuçlann hatırlanması gerektiğini belirtti. Sağ partfler çete batağında Barbaros Bulvarı No: 3 3 / 4 D:7 Beşiktaş T..1 K l o . O2 12. 236 84 9 7 TÜRSAB 3833 I Baştarafı 1. Sayfada la suçlandı. Son olarak suçlanan kjşi Alaattin Çakıcı ile telefon görüşme- leri yaptıgı ortaya çıkan Devlet Ba- kanı Eyüp Aşık oldu. Bu gelişmeler ve açıklanan ilişkiler çeteler savaşı- na dönen "sijaset \« maly'a'' bağlan- tılannı birkez daha pekiştirmiş oldu. MHP yöneticileri, "Mafya>ı içimiz- den a\ıklayalım" benzeri ifadelerle ülkücü-mafya ilişkilerini açıkça orta- ya koyarlarken, ANAP ve DYP'nin suç işlemek üzere kurulan oluşumlar- la ilişkileri de ülke gündemine taşın- maya başlandı. Cumhuriyet'in yap- tıgı derlemeye göre, son birkaç yıl içinde adlan suç örgütlerinin faali- yetlerine kanşan parti yöneticileri ve mensuplannın bazılan şöyle: Özalaflesi: Hayali ihracat, karapa- ra akJama ve kaçakçılık faaliyetleri Turgut Özal'm başbakanlığı döne- minde aldığı kararlar nedeniyle ivme kazandı. Devlet kurumlannın aşın- masımn önünü açtı. Kızı Zeynep Özal'ın davulcu Asım Ekren'le ev- lenmesini önlemek için damatadayı- nı kaçırma işini MlT ve yeraltı dün- yasına havale ettiği ileri sürüldü. Ölü- münden sonra ailesinin yeraltı dün- yasıyla ilişkileri kamuoyunun ve yar- grnın ilk gündem maddeleri arasında yer aldı. Özellikle Ahmet Özal ile Zeynep Özal bu süreçte aktif rol oy7 nadılar. Çakıcı, Kanal 6 televizyonu- nun satışında Özal ailesinden yana oldu. Özal'ın bazı işadamlanyla an- Iaşmazlığını çözdüğü raporlara yan- sıdı. Özal ailesiyle görüşmelerini, da- ha sonra düşman olduğu kayınpede- ri DündarKıbç ve öldürülen eşi Uğur Çakıcı aracılığıyla yürüttü. Tansu Çffler: DYP Genel Başkanı, eski başbakan. Devlet içi yasadışı ya- pılanmalann. Çiller'in başbakanlığı döneminde ivme kazandığı ileri sü- rüldü. Eşinin adı, Ömer Lütfü Topal cinayetine karıştı. Mesut Yılmaz. TBMM Susurluk Komisyonu'na ver- diği ifadede, Topal cinayeti sanıkla- nhı cinayete azmettiren isimler ara- sında Özer Çüler'i de saydıklan yo- lunda kaset bulunduğunu söyledi. Ancak bu kaset bir türlü ortaya çık- madı. Türkbank'ın satışı Çakıcı ile Çiller adının bir arada anıldığı süreç oldu. Özer Çiller'e yakın olduğu bil- diriJen borsa danışmanı Adil Ongen. Çalacı'nın adamlan tarafından kur- şunlanmıştı. Öngen'in bankanm sa- tışında Özer Çiller adına 20 milyon dolar rüşvet istediği iddialannı Çakı- cı, Flash TV'de de dile getirdı. Çakı- cı, Çiller'in Başbakanlık'taki danış- manı olan Adil Öngen'in MÎT tara- findan korunduğunu öne sürdü. Çakıcı'nın açıklamalannın ardın- dan Flash TV. DYP'lilerce kurşun- landı. Baskına katıldığı belırlenen, aralannda DYP yöneticilerinin bu- lunduğu sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Mesut Yılmaz: Oral Çelik. Susur- luk komisyonuna verdıği ifadede Çath'mn Yılmaz'ın kumar borcunu sildirdiğini söyledi. Alaattin Çakıcı, Fransa'da yargılandığı mahkemede ana muhalefet partisi lideri olduğu dönemde Mesut Yılmaz'la 10 kez te- lefon göriişmesi yaptığını söyledi. Çatlı'nın, Yılmaz'ın genel başkanlı- ğa seçildiği ANAP kongresinde ku- lislerin etkin isimleri arasında yer al- dığı da bildirildi. - Meral Akşener: Susurluk'la orta- ya çıkan ilişkilerde adı yoğun olarak tartışılan isimler arasında yer aldı. lçişleri bakanlığı döneminde Emni- yet Genel Müdürlüğü ataması sıra- sında mafya yöntemleri kullanmak- la suçlandı. Kurallara aykın olarak görevden aldığı dönemin Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'in aynlmamakta direnmesi üzerine bir gece yansı makamını bastı. TSK'ye yönelik istihbarat faaliyetlerinde bu- İunmakJa suçlanan dönemin istihba- rat Daire Başkan Vekili Bülent Ora- koğlu'nu bütün bürokratlannın itira- zına karşın göreve getirdi. Abdullah Çath ile aynı düğüne katıldığı görün- tüleri ortaya çıktı. Alaattin Çakıcı, kendisini yakalanmaması için uva- ran bakanın Akşener olduğunu ima etti. Çiller aleyhineyayınlann artma- sı üzerine geçen yıl düzenlediği ba- sın toplantısının ardından "Orgütü- müzü tutamayız" beyanatı verdi: ar- dından bazı gazete ve TV'ler kurşun- Iandı. Clkücü bir aileden gelen Ak- şener, Metunet Ağar ve Celal Adan gibi haklannda "çete bağJanosı" ıd- dialan olan kişilere yakınlığıyla bili- niyor. Mehmet .\li Yümaz: Eski DYP milJetvekili, eski devlet bakanı: Ala- attin Çakıcı'yla ilişkisini ilk kabul e- den kişi oldu. Devlet bakanlığı döne- minde Çakıcı'yla Büyük Ankara^ Oteli'nde yemek yediklerini. toplan- tıda aralannda Omer Barutçu ve Ca- \it Çağlar gibi isimlerin bulunduğu- nu belirterek. Sedat Peker ve Çakjcı için. "Onlar benim çocuklanm" de- di. Mehmet.Ağar: 1988"de hazırlanan MlT raporundaki suçjamalann ben- zeri iddialarla 1996 yılında da kamu- oyu gündemine taşındı. IP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 1996 Ey- lül'ünde açıkladığı MlT raporunda, adı "Çiller Özel ÖrgürtTnün en önemli isimleri arasında yer aldı. Su- surluk kazasıyla bu bilgilerin bazıla- nndaki kuşkular \ e soruşturmalar yo- ğunla^ınca. içişleri bakanlığı göre- vinden istifa etti. Abdullah Çath ve uyuşrurucu kaçakçısı Yaşar Oz'e ay- ncalık belgesi sağladığı iddiasıyla vargılanıyor. Topal cinayeti sanıkla- nnı ÖzerÇiller"le birlikte azmettirdi- ği iddiası Susurluk komisyonuna ifa- de \eren dönemin ana muhalefet li- deri Yılmaz tarafından dile getirildi. Suç işlemek üzere teşekkül kurmak, yargının aradığı kişiye yardım etmek ve görevini suiistimal etmek suçla- malanyla İstanbul DGM'de yargıla- myor. Sedat Bucak: Korucubaşı. aşiret reisi. Susurluk kazasından tek sağ çı- kan kişi. Çatlı 'nın yakın dostu. "Dün- yada bir Çatlı daha olduğunu bilsem, bütünyaşanıımıonu bulmakiçin har- carun" dedi. Diğerbağlantılar ve sa\ - lar konusunda ise "hafiza kavbına" uğradı. Çatlı"yla ilişkileri nedeniyle çete üyeliği, suçluya yardım ve ya- taklık ile Ateşli Silahlar Yasası'na muhalefet suçlamasıyla İstanbul DGM'de yargılanıyor. Ayvaz Gökdemir: Adı Çath ve ar- kadaşlannın Azerbaycan'daki darbe girişimine kanştı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in uyansı üzerine önlem alan Haydar Aliye\' darbeyi engelledi. Mustafa Ba> ram: Cinayete adı ka- nştı. uyuşturucu kaçakçısı olduğu Emniyet belgelerine yansıdı. AN,AP'a yaptıgı büyük miktarda ba- ğış ile milletvekili adayı olduğu ileri sürüldü. ANAP milletvekili olarak girdiği Meclis'te dönemin Bayındır- lık ve tskân Bakanı Mehmet Kececi- ler'i v-urmakJa tehdit etti. FP'ye geç- ti. Dokunulmazlığı kaldınldı. Enis Sülün: Tekirdag'da belediye başkanlığı yaptıgı dönemde Sedat Peker'e ayncalık sağladığı belirlendi. Celal Adan: DYP İstanbul tl Baş- kanı. Kemal Türjder'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan sanıklar arasın- da yer aldı. Ülkücü mafya ile ilişkisi olduğu çeşitli gerekçelerle gündeme geldi. Mesut Yıhnaz'a Budapeşte'de yapılan yumruklu saldında yönlendi- rici olduğu iddia edildi. Muhsin Yazıcıoğlu: 1980 öncesi ülkücülerinin lideri. Çatlı'nın genel başkanı. 1980 öncesi katliam emirle- rini vermekten sorumlu tutuldu. Su- surluk olayı sırasında Özel Kalem Müdürü Serdar Ozdağ adına kayıtlı telefon Abdullah Çatlı'nın üzerinde çıktı. Özdağ, Topal cinayetinin sanık- lan arasında yer aldı. Çatlı'nın cena- zesine katılan tek parti lideri. Eyüp Aşık: Susurluk sonrası orta- ya çıkan ilişkilerin en önemli isimle- ri arasında yer alıyor. .AJaattin Çakı- cı'yla telefon göriişmeleri yaptıgı or- taya çıktı. Çakıcı'ya düzenlenecek operasyonu ülkücü mafya liderine haber verdiği öne sürüldü. "YeşiT kod adli katliam makinesi Mahmut Yıldmm'la ilgili açıklamalan nede- niyle tartışmalann odağında yer aldı. • • G U N D E M MUSTAFA BALB^ I Baştarafı 1. Sayfada şünüyoryadakendileriniTürkiyelihissetmiyorla Yanıtı okura bırakıp devam edelim... Erdoğa olayına üç pencereden bakalım: - FP'deki güç dengeleri. - Erdoğan ve okuduğu şiir. - FP veTürkiye... Istanbul'daki basın toplantısı mitingine Fazilei lilerin ak saçlılan açısından şu adf takabiliriz: "Tayyip'i uğurlama şenlikleri!" Kutan daha söze girerken seslendi: "Hepiniz adına kendisini kucaklıyor, güle güh diyorum. İstanbul bin Tayyip Erdoğan daha ye tiştirir." Bu sözü Türkçeye şöyle çe\iirebiliriz: "Recepçiğim buraya kadar. Zaten bizde sen den çok var." Erdoğan da bu mesajı aldığı için dışarıdakilea şunu söyledi: "Benim siyasigeleceğimle ilgilikimse kararve- remez. Bu kararı ancak siz aiabilirsiniz... Bu şar- kı burada bitmez..." İlk iki tümce için Anadolu'da şöyle derler . "Atma Recep din kardeşiyiz!" Şarkı ise... Sayın Erdoğan, herşarkı biter. Ama inat ediyorsanız, ne yapalım, "birşarkısın sen...". Erbakan çevresi rahatladı. Yeni bir yapı oluş- turmaşansı eldeetti. Ancak, Erdoğan'ın anjından FP\le yeni "ikinci adamlar" çıkabilir. Önümüzde- ki dönem belki de bu tür çıkışlara tanık olacağız. Erdoğan'ın okuduğu şiire gelince... O günlerde altı-üstü yazıldı ama, bugünlerde unutulmuş gö- rünüyor. Erdoğan'ın kaynak gösterdiği Türk Stan- dartlan Enstitüsü'nün "Türk ve Türklük" kitabmın 281. sayfasındaki, Ziya Gokalp'in şiirinin bütünü şöyle: "Romen Diyojen: Yaktırayım Kuran'ı/ Yıktırayım Kabe'yi/ Şark'a gelen görmesin/ Minareli kubbeyi. Alpaslan: Minareler süngü/ Kubbelermiğfer/ Cami kışla- mızdır/ Müminler asker." Erdoğan'a sormak gerekir: ' ' " ' Türkiye'de Kuran'ı yaktıran mı var, Kâbe yıkıl- sın, diyen mi var? Alpaslan o sözleri Bizans im- paratoru Romen Diyojen e söylüyor, siz kime karşı söylüyorsunuz? Hitler partisine izin verilse... Üçüncü pencereye "FP-Türkiye" adını vermiş- tik... Son olarak FP il başkanlannın "danışıkiı dö- vüşü" bu partinin ne ölçüde samimi olduğunun göstergesi. Prof. llhan Arsel'in tanımlamasını anımsatalım: "Şeriatçı, kendisini güçlü hissederse kılıcını çe- ker, güçsüz hissederse el öper..." FP bu iki çizgi arasında gidip geliyor. Arada yu- muşak mesajlar vermeye çalışıyorlar. Hemen, ge- rek yayın organlarından gerekse kendi tabanlann- dan tepki geliyor, "Yanlış anlaşıldı" diyorlar. Sıkışınca da halkın arkasına sığınıyorlar: "Halk böyle istiyor, halka rağmen bir şeyyapa- mazsmız. Siz halkla mı kavga etmek istiyorsu- nuz?" Hafta sonu Almanya'da genel seçimler var. Bu- gün, "Hitler'/n pa'rtisinçjzin verdik, seçime gjr- sin" dense, yüzde 10'dn üzerinde oy alır. Halkın bir kesiminde böyle bir eğilim var diye, Almanya demokrasiden, hukuktan vazgeçebilir mi? Dünkü basın toplantısı mitinginin sonrasında yaşananlar bir başka gerçeği ortaya koydu. Tay- yip destekçileri, gazetecilere saldırdılar. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli haklı olarak şu soruyu sonjyor: "Bu toplantıya katılanlann demokrasiye saygı- lı olduğunu nasıl kabul edebiliriz?" Yazıyı, başlıkla noktalayalım. Nelson deyince tarihte, günümüzde çok Nelson var. Bizim sözü- nü ettiğimiz kişinin Nelson Mandela olduğunu vur- guladık. Gerçi önü arkası farklı ama, Mandela'nın Türkiye'yi ilgilendiren bir yanı daha var: Atatürk ödülünü reddetmişti... Monaco 'da Türk şarabı Cumhuriyet'in ilanından üç yıl sonra kurulan ve 72 yıldır dünya ölçütlerinde gelişmiş teknolojisiyle, şarapseverİerin damak zevldne uygun şarap üreten Doluca Şarapları. büyük ilgi görüyor. Hilton OteB'nin ve Boğaziçi Cniversitesi Mezunlan Kulübü olan Bizim Tepe'nin tercih ettiği şarap olan Doluca, ülkemizi yurdışında da temsil ediyor. Doluca'nın Sarafın şarapları Monaco'da, cumhuriyetin 75. yıldönümü nedeniyle kraliyet ailesi ve dünya sosyetesinin de kablacağı davetin ana içkisi olarak kabul edilmiş bulunuyor. Santral sabşlarına Rekabet onayı ğan, Yeniköy, Kemerköy, Çatalağzı B, Kangal, Ça- yırhan ile Tunçbilek A ve B termik santrallannın işlet- me haklannın 20 yıllığına devrine. "Enerji Bakanfağı ile devralan şirket arasın- daki imtiyaz sözieşmesi ge- regince, üretim yetîdsi ve bu sözleşmeden doğan hakla- nnın tamamı veya bir kıs- mının (ortakhk pay lannı) devTedUmesi halinde, Re- kabet Kurulu'ndan izin ahnması" koşuluyla izin verdi. Bugünkü fiyatlarla kuruluş maliyetlerinin çok altında değerîe satılan sant- rallarla birlikte maden ya- taklan da bedavaya devre- dilecek. AiNK\R\ (Cumhuriyet Bürosu)-Petrol Ofisi Ano- nim Şırketi (POAŞ) ihale- sinin kendilerinden görüş almmadan yapılmasını eleştiren Rekabet Kurulu, kendisinden görüş ve izin ahnmadan gerçekJeştirilen ihaleyle 10 termik santralın işletme hakkınm 20 yıllı- ğına devTedilmesine onay verdi. Devredilmesine iliş- kin Bakanlar Kurulu kara- rı, Cumhurbaşkaru Süley- man Demirel'in onayıyla Rekabet Kurulu'nun iznin- den yaklaşık 6 ay önce Resmi Gazete"de yayım- lanmıştı. Rekabet Kurulu. Orha- neli, Soma A ve B. Yata-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog