Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

2 6 EYLÜL 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI /cumek(« turk.net 11 ŞİRKETLERDEN • EMIRATES Havayollan'ıun başlattığı "alış\erişçeki*" lcampanvası kasun ayı sonuna kadar uzarüdı. İstanbul'dan As\a. Avustraha ve Ortadoğu'da belli merkezlere sevahat eckn volcular gidiş >a da dönüşlerinde. Atatürk Havalinıanı'ndaki Setur I>ufy FreeJerinden, beda\a alışveriş yapabilecekler. HESBANK • ESBANK, tzmır şubesı yenı lokalınde hızmete açıldı. Şube, bankanın yenı kurum kımlığıne u>gun, teknolojik cıhazlarla halkın hızmetıne sunuldu. • THE MARMARA fstanbul Otefu Komiü' Zeytinyağı'nın katkılamla düzenlenen "5. Geleıieksel Akdeniz Gcceleri" dün akşam verilen bir davetie başladı. Etkinlik, Komili'nin Akdeniz murfağındaki önemini belirtmevi amaçlıyor. Fiyatm maliyetlerin altmda kaldığmı belirten üretici, emeğinin karşılığmı istiyor Pamıık üreticileri eylemdeİZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) - Pamuk üreticisi bugün meydanlara dökülüyor. Yıllardır bekledigı pnm sisteminin uygu- lamaya konulmasına karşın bek- lenen fi\ atın maliyetlerin çok al- tında kalması pamuk üreticisini eyleme sürükledi. Üretici, eme- ğinin karşılığını istiyor. 1993 yılında uygulanan prim sisteminin ardından pamukta bir türlü ıstedigi fıyatı bulamayan üretici bugün Söke'de sesıni yükseltecek. Saat 11.00'de Söke Mevdanı'nda yapılacak mıting- de üretici, hükümetlerin tanm sektörüne yönelik izlediği poli- tıkaya karşı güç gösterisinde bu- lunacak. Söke, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Oğuz, on yıllardan beri çiftçi üzenndekı olumsuz tavırlann bu mıtıngde eleştirileceğini söyle- di. "Anadolu \aylalannda, ovala- nnda >etiştirijiğiıniz ürünJere fî- yat kesentere protesto bu" diye- rek mitıngi özetleyen Oğuz, "40- 50 bin kişflik bir kaübm bekliyo- nız. Burada bir manifesto yayım- lanacak. Çiftçi manifestosu ola- cak. 26 E> liil çiftçi miladı olacak. Mitingin omurgası pamuk üreti- cisl Bu mitingler bir başlangrç olacak. Ürün bazında bir ay son- ra zeytin, pancar deyip sürdüre- ceğiz. Sahneye çıkıyoruz artık" dedi. Bastinlan tepki Türk üreticısırun yıllardır bas- tınlan tepkisinin yann meydan- lara döküleceğini belirten Oguz şunlan söyledi: u Bizün adunıza ahkâm kesen- ler sesim ize kulak \ermek zorun- dalar. 'Ben bu fiyatı verdım, ne diyorsam o" diyemeyecekler ar- tık. Ezdikten sonra utanmadan oy isteyen politik cambadara söz hakkı da vermeyeceğiz yann. Hangi parti olursa olsun parla- mentoda konuşacaklanna ko- nuşmavanlar kesinlikJe buraya gelmesinler. Amacımıza ulaştık gibi. Mitingin ayak seslerini du- yan hükümet ihracata konan fo- nu kaldırma karan atdı. Bu yet- miyor bize. Prim sadaka gibi. 20 cent istiyoruz ve hemen ödensin, diyoruz. A>nca fiyatiann fındık- ta olduğu gibi dolaıia açıklanma- sınu dolar karşılığı Türk Lirası ödennıesini istiyonız." Özellikle pamuk üreticisinin 1993'ten bu yana uygulanan prim sistemi nedenhle üretici istediği fiyatı alamadığım iddia ediyor. banka ve tefecılenn borç batağı- na saplandıgını belirten Oğuz. "Bakuı bu sene sel oldu. 2 kez. 3 kez taria bozanlar oldu. Enflas- yon \ üzde 60. dhoriar. Ama biz- deki enflas>on yüzde 200'leri ge- çi>or. Temel girdilerimizde anor- nıal artışlar var. tnsanlar trak- törlerini satışa çıkarmaya başla- dı. Bu gidişat iyi değil. Yann bun- lan dillendireceğiz'' diye konuş- ru. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ya- lım Erez pamuk ihracatında alı- nan 35 centlik fonun kaldınla- cağını açıkladı. Erez, bu sayede pamuk üretıcilerinin mağduriye- tini önlemeyi ve tekstil sektörü- ne dünya fiyatlannda yerli pa- muk sunmayı hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le birlikte Bursa'ya ge- len Erez, Türkiye'nın hem pa- muk üreticisi hem de tüketicısı olduğunu belirterek pamukta prim sistemine geçişle son yıllar- da sektörde yaşanan fiyat istik- rarsızlığının ortadan kaldınlaca- gını bildirdı. • AKBANK'ın Amerıkan Express Kredı Kartı'yla ilgili başlattığı >enı reklam kampanyası futbol. basın, müzık, tıyatro ve televizyon dünyasının ünlülennı ekrana getınyor. • GORBON'un 1999 tlkbahar kreasyonu. Avrapa'nın en biiytik sofra, mutfak ve biediyelik eşya fuan olan Frankfurt Fuan'nda bü>ük ilgi gördii. • Kü'VVAlT AIRVVAYS. uçaklanndaki ikram hizmetlen ıçin LSG- Sancak Catering'ı seçtı. Önümüzdeki ay ıkram servısı verecek olan LSG- Sancak Catenng, 43 havayoluna hızmet Mimaroba ve Sinanoba konutlannda oturan yaklaşık 6 bin kişi kararla birlikte rahatladı Emlakbank'tan altyapı sözü yerildi FATTVU KOŞAR Emlak Bankası tarafından yaptınlan ve satışlanna devam edilen Mimaroba ve Si- nanoba konutlannda sakinlenn altyapıyla ilgili ısteklen kabul edildi. Pro>ede taahhüt edılenlerin yenne getı- nimesı ıçın bankaya baskı yapmak üzere kurulan -Emlak Bankası Magdurian Ko- mitesi"nden ıki kışının Mimar Sınan Hiz- met ve işletme AŞ'nin denetımine atanma- sına kararvenldi Denetim karan rahatlattı Mımar Sınan Beledıyesi sınırlannda bu- lunan konut sakınlerınin, buranın güvenlik, temizlik ve bakım gibi işlerini yaptıran şır- keti denetlemelenne karar verilmesı Mı- • maroba ve Sinanoba konutlanna yerleşen • 'Emlak Bankası Mağdurlan Komitesi'nden iki kişinin Mimar Sinan Hizmet ve işletme AŞ'nin denetimine atanmasına karar verildi. yaltlaşık 6 bin kışiyı rahatlattı. Bankanın bu karan üzerine Emlak Ban- kası Magdurlan fComıtesi Başkanı Tamer Berke hizmet şırketinın denetleme kurulu- na. Tuncay Tanca da yönetim kurulu üye- liğıne atandı. Emlak Bankası ayncadoldugunda 30 bin kışiyı banndıracak konutlara iskân ızni ver- memekte ısrarlı davranan Mimar Sinan Be- lediyesi'ne yazılı bir açıklamada buluna- rak, altyapıyla ılgılı ısteklen kabul ettiğini ve en kısa zamanda çalışmalara başlanaca- ğmı bıldirdı. Emlak Bankası'ndan belediyeye gönde- rilen yazıda, Mimaroba ve Sinanoba sakin- lerinin kullanma suyu için antma tesisi ya- pılması ile yeterli olmaması halınde yenı kuyu ve kuyulann açılması isteğinin kabul edildiği ifade edildi. Yeni antma yapılacak Banka, aynca 20 bin kişılık 2 adet paket antmaya ek olarak 3. bir 10 bin kişilik atık antma tesısinin yapırruna başlanacağını da açıkladı. Emlak Bankası Portföy Yönetitni lCoordinatörü Cevat Baş, sakınlerin dene- timine açılan hizmet şirketini bankanın sa- dece yönlendirdıginı belirterek, "Altjnpı bu şirketin aianına girmiyor. Alrvapıvı biz yapn oruz. Hizmetşirketi sadece apartnıan yöneticisinin yapoğı işler gibi işleri halledi- yor" dedı. Baş, bankanın söz konusu şırke- ti devretmeye bile hazır olduğunu, bıraka- bileceğini ifade etti. Emlak Bankası Mağdurlan Komitesi Başkanı Tamer Berke de isteklerinden bi- risinin şirketi denetlemek olduğunu anım- satarak, "Banka hizmet şirketini atamış, a- ma aidatlar toplanıvor. nere>e giti belli o}- mu>or. Çünkü hiç denetim yok. Ovsa yeşil alanlan bu şirket yapıyor. Bizim girmemiz iyi oldu" dıye konuştu. Berke.u Bizim mücadelenıiz, Mimaroba veSinanoba konutianndan ev alınmaz ima- jını doğurdu. Ancakinsanlann evalmama- lannı değil, bize destek olmalanm ve proje yi tamamlamalannı istiyoruz" dedi. 'de BUGÜN 2. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI Renault'nun üretim merkezi açıldı NAKLEN ÇAYKUR RIZE5POR HRnr NİLÜFERŞENSÖZ BURSA - Üretimı sade- ce Türkiye'de yapılacak olan Renault Megane Wa- gon. Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirerın katılı- mıyla dün tanıtıldı Rena- ult'un Bursa fabrikasında üretilecek Stationvvagon otomobıllenn yüzde 80'ni ihraç edilecek. Cumhurbaşkanı Demi- rel burada yaptığı konuş- mada. ilk kez Türkiye'de üretilecek otomobilin Türk-Fransız işbirliğinin başansı olduğunu söyleye- rek "Türkiy e büyük bir pa- zar. Türkiye'ye güvenin" diye konuştu. Renault'nun stationvva- gon otomobihnin tanıtımı için Türkiye'de bulunan Renault Başkanı Louis Schvveitzer de Türkiye'nin ekonomik yapısı ve diğer yönleriyle Avrupa'nın ge- lişmekte olan bir parçası olduğunu söyledi İŞÇENİN EVRENİIVDEN ŞÜKRAN SONER Almanya'daki İşçiler Türkiye'den bakarken, daha doğrusu medya- mızdan yansıyan boyutu ile Almanya'daki işçile- rimizin, oluşturduklan büyük seçmen kitlesi nede- niyle, seçimlerde olsun ağırlıklarını koyabilecek- lerini umuyorduk değil mi? Öncelikle 2 milyonu aşan nüfusun seçme ya- şındaki önemli çoğunluğu, Alman vatandaşı ola- madığı, vatandaş olmayanlara seçim hakkı tanın- madığı için 30 küsur yıldır yaşanan ülkede oy hak- kını kullanamıyor. Oy hakkını kullanabilenler, Al- man vatandaşlığını kabul edenler; Almanlar tara- fından Alman olarak sayılmak ısteniyor. Bu neden- leTürk kökenli oy kullanabileceklerin sayısında bi- le büyük çelişki var. Almanlar 70-80 bin, Faruk Şen'in Araştırma Merkezi 160 bin diyor. Yine Araştırma Merkezi'nin bir anketine göre Türkler, haklarının genişletilmesi umudu ile yüzde 70 oranında SPD'ye, yüzde 13-14 oranında Ye- şiller'e oy verecekler. Bu oran SPD'nin tabanı sa- yılan sendikalı işçilenn oy verme egiliminden da- ha yüksek gözüküyor. Çünkü Alman işçilenn oy dağılımında yüzde 60 SPD ve yüzde 10 Yeşiller var. Bu rakamlann önemli bir bolümü hemen he- men hiçbir anlam taşımıyor. Çünkü Almanya'da ağırlıklı olan dinci kesim, Milli Görüş de dahil, önemli birgrubun seçimlerle ilgilenmedikleri, pek çoğunun zaten oy kullanabılecek durumda olma- dıkları biliniyor. Aslında Mılli Görüş, bu seçimde Hıristiyanlaria kimı haklar, ödünler verilmesi koşu- lu ile destek için görüşme yapmış. Toplu oy kul- lanabilecekleri, önemli oy potansiyellerine rağ- men, CDU Alman sağ seçmeninden alabileceği tepkiyi, oy kaybını gözeterek bu öneriye sıcak bakmamış. Şimdi sağ Türk kökenli seçmenlerin önemli grubunun daha öncekılerde olduğu gibi oyunu kullanmaması bekleniyor. llginç olanı kendi seçmeninden gelebılecek kay- gılarla, yabancılara uzak polıtikalar, SPD'de de Türk işçilenn ağırlığını yok ediyor. Bütün partile(r- den sayılabileek toplam 7 adayın 4'ü ve de seÇi- lebilecek konumda olarak Yeşiller'de. Onların hehn politikalan yabancıları dışlayıcı değil hem de kü- çük partide ağırlık koyabılmek kolaylaşıyor. M&- kez sol, SPD bizim ışçilerin sadece oyunu alıyör. /Belki moral yaklaşımda ve gelecek sosyal pojiti- kalarda kötüye gidişi durdurmada olumlu, ama rje haklan geliştirme, ne de kimlik tanımada ciddl Öir umut ışığı yakıyor. Yine de ışçilerimiz Kohl iktidarından kurtulmik istiyor. Çünkü işsizler arasında yüzde 30 ile en ko- tü konumdalar. Hele gençlerde bu oran yüzde 50- 60'lara kadar çıkıyor. Üstelık ışsizlere bılinçli po- litikalarta yeni iş verilmiyor. Çok sessiz, ama sis- temli dışlama, acımasızca uygulanıyor. Bız ayak- ta uyuduğumuz için algılamıyoruz, ama zor ve da- yatma karşısında Türkiye'ye dönüşler küçümşe- nemez sayılarla artıyor. Tabii yeni gıdişler kapıla- nn çok daha sıkı kapanrnasına rağmen tamam^n önlenemiyor. Sonuç olarak Almanya'daki Türkiy'e kökenli nüfus varlığı eskisi gibi arîmıyor. ; ' Bu- arada kendi kimliklerine kapanma, getto- laşmanın boyutları giderek büyüyor. Dıncilerin en çjüçlüleri Milli Görüş yanında, neredeyse hertari- katavaran gruplaşmalar, soldaayrılmalar, Kürtçü- lük, en son Alevilerin kendilerine kapanması, 1980'li yıllarda güçlerini birleştirerek Almanlar'dan hak alma çabalarını zayıflatmış bulunuyor. Yine de henüz kıtlelere ulaşmamış kimi "Burada kaldığı- mıza göre, güç oluşturmalıyız" yaklaşımı ile ge- liştirilmeye çalışılan lobicilik çalışmaları yok değil. Ancak Almanya içinden sağlıklı kimlik arayışları- na ciddı tepki ve baskı geldiği de biliniyor. Onder- lik yapmaya çalışan aydınlar ağır bedelle karşı karşıya kalıyorlar. Sözün kısası Almanya'ya yerieşen işçilerimiz, ekonomik gelişmede belkı diğer yabancılara bü- yük fark attılar. Ciddi sermaye birikimi yanında, iş- verenlen ile Alman ekonomisinde güç oluşturdu- lar. Ancak toplumsal yaşamda yerleri yok. Özel- likle de farklı kültür ve kimliklerı ile fena halde dış- lanmakta, hoıianmaktalar. Ama çeşitlif ara Bud^et... Tüm dünyada, araç kiralamak isteyenler Budget'i tercih ediyor. Çünkü diledikleri otoyu sınırsız kilometre ve sigorta avantajıyla Budget sağlıyor. Lç[n hoğru Sadece bir telefonla, diledığiniz aracı en ekonomik fiyatlar ve 250.000 USD sigorta guvencesıyle Budget'tan kıralayın (0212)2963196 Budaet Car Rental İSTABKR TAK$hl: ( 0 ? W » 3 9 ? 00 l » O « e T : ÎD2Î6S &} **46UT»T0lH( (MVM.Ϋl*inV0212i 663 08 58 BURSA: f0224) 223 42 W AOAHA: {0322} 459 00 16 ANKJUUk I0312) 4 N SS 52 ESENBOĞA HAVALIMANI: '03121398 03 72 ANTALYA:'Q242; 322 76 86 ANTALYA: (0242J 243 30 06 ANTALYA HAVALllMm: {0242) 330 30 79 IZMİT: (0262| 324 51 12 KONTA ı3332) 32! 7 2 '2-73 KEMEH: (0242) 814 28 08 ALANYA: ıO242) 513 73 82 AITİS GOLF OTEL: 10242ı 725 42 42 SİDE: (0242) 753 14 86 İZMİR: Î02321462 05 05 ÜRGÜP ıO384j 341 65 41 42 A.MEHOERES HAVALJMANI/IH? HATLAR: (0232) 274 22 03 İÇ HATLAR: «0232,27417 95 KUŞADASI: (0256) 614 49 56 BODRUM: IO252) 316 7 j 62 MARMARİS' 0252, 412 41 44 FETHİYE: (0252) 614 61 66 OENİZLİ: (0258) 264 54 43 GA2İANTEP: (0342) 335 12 30-31
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog