Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 EYLÇlL 1998 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER Hazar petrolü için göpüşmeler • BAKÛ (AA) - Azerbaycan'ın, Hazar petrollerini taşıyacak ana petrol boru hattı ile petrolün dünya pazarlanna ulaştınlmasına talip diğer ülkelerden, Romanya. Bulgaristan ve Ukrayna ile görûşmelere başlayacağı bildirildi. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve ana petrol boru hattıyla ilgili kurulan Çalışma Grubu Başkanı Abid Şerifov. bu ülkelere gönderdiği mektuplarda, Romanya, Bulganstan ve Ukrayna hükümetlerinden, bu ülkelerdeki mevcut petrol boru hatlannın teknik durumu ve petrolün söz konusu ülkeler üzerinden taşınması durumunda, önerilecek transit tarifeler konusunda bilgi istendiğini bildirdi. Ana petrol boru hattının güzergâhı ve işletilmesi koşullanyla ilgili karann ekim ayında verilmesi öngörülüyor. Yunanistan'a ABD füzesi • VVASHINGTON (AA)- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yunanistan'a toplam 245 milyon dolar tutannda füze ve roketatar satılacagını. Israil'e de 60 adet F- 16C/Dyada30adetF-15 avcı uçağı satışı yapılacağını bildirdi. Açıklamada, Yunanistan'a yapılacak bu silah satışının, bölgedeki güç dengesini ve Kıbns sorununun görüşmeler yoluyla çözümüne ilişkin ABD çabalannı etkilemeyeceği ifade edildi. Irak adalet istetfi • BAĞDAT (Cumhuriyet) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofı Annan'ın son Irak-BM krizinin tırmanmasını önlemek için arabuluculuk çalışmalan sürerken Irak De\ let Başkanı Yardımcısj Taha Vasin Ramazan, BM Güvenlik Konseyı'ni daha adil da\ ranma>a çağırdı. Türkiye'nin de katıldığı Uluslararası 10. Babil Festıvali'nın açılışı öncesınde gazetecilenn sorulannı yanıtlayan Ramazan, "Annan'ın çabalannı olumlu karşılıyoruz. Ancak Güvenlik Konseyi'nin Irak sorununa daha adil yaklaşmasını ıstiyoruz" dedi. Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Arat karanlık bir tablo çizdi 'AB'ye gîrınenıiz çok zor'• Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi yeniden masaya yatırmaya hazırlandığı şu günlerde DPT AB ile İlişkiler Genel Müdürü Arat, Türkiye'nin bugünkü tabloyla birliğe girmesinin çok zor olduğunu söyledi. Arat "Siyasi dayatmalara devam edilecek" diye konuştu. Prof.Dr. Tuğrul Arat HAZALATEŞÇAKIR Avrupa Birliği ile geçen aralık aymda yapılan zirvenin ardından başlayan siyasi gerginlik Cardiff Zirvesi'nde yumuşamış gözükse de önümÜ2deki günlerde Türki- ye'nin üyeliğinin masaya yatınl- masıyla tartışmalar yeniden baş- layacak. Türkiye ile AB yeni- den resmi diyaloga geçerken Dev- let Planlama Teşkilatı (DPT), Car- diffZirvesi kararlan uyannca Tür- kiye'nin üyelik kriterlerine ne öl- çüde uyduğunu saptayan ra- por için hazırlıklannı sürdürüyor. DPT AB İle ilişkiler Genel Mü- dürü Prof. Dr. Tuğrul Arat Tür- kiye'nin bugünkü tabloyla AB'ye girmesinin çok zor olduğunu dı- le getirirken olayJan duygusal de- ğerlendirmemek gerektiğıne dik- kat çekiyor. AB'nin yine ulusal menfaatlerle ilgili şartlarda Tür- kiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalı- şacağını belirten Arat, AB ile iliş- kilerde yaşanan sıkıntılar, çözüm önerilerine ilişkin sorulanmızı yanıtladı: - Geçen aralık ayında yapılan Lüksemburg zinesinde yaşanan hayal kınklığı CardiffZirresi'nde bir ölçüde giderilmeye çalışüdı. Burada alınan son kararlan na- sıl değerlendiriyorsunuz? - Lüksemburg ve Cardiff zirve- si üyelik talebimizin yeniden gün- deme gelmesi açısından önem ka- zanıyor. Ancak AB Lüksem- BM Kosova'da derhal ateşkes olmazsa Sırplan cezalandıracak Belgrad'a müdahale ikazıDış Haberler Servisi - BM Güvenlik Konseyi, dünkü oturumunda "Ko- sova'da derhal ateşkes ilan edilmesi ve Belg- rad hükümetinin Koso- valı Arnavutlar'la he- men müzakere masası- na dönmesini" ısteyen karar tasansını kabul et- ti. 15 üyeli Konsey'de. daımi üye Çın'in çekim- serkalmasınakarşılık 14 oyla kabul edilen karar tasansı. doğrudan, Yu- gosla\ya De\ let Başka- nı Slobodan Miloseviç'ı muhatap alıyor. Karar tasansı. BM Sözleşmesi'nin 7. bölü- mündekı "müdahaleyi zorunlu kılıcı koşullar" ışığında kabul edildi. Ka- rarda, "Kosova'da ateş- kes derhal sağlanmaz- sa, bölgede barış ve is- tikrarın veniden tesisi ve korunması için yeni önlemlerin alınacağı" vurgulanıyor. NATO da, Kosova'ya olası müdahale için plan hazırlıyorveABD, Kon- sey'de etkinleştirdiği şim- diki tutumu ile askeri mü- dahakyebiraz dahayak- laşıldığını savunuyor. ABDdışındadigerKon- sey üyeleri. fiili müda- haleden önce. BM'nin bir numaralı dünya gü- venlik organının, yeni yetkilerle donatılması erektiğini savunuyorlar. Müdahale için birlik ABD Savunma Baka- nı \Villiam Cohen. NA- Kosova'daki savaşın evlerinden kopardığı mülteciler çok zor şartiarda yaşıyor. TO'nun Kosova'ya ge- n toplantısı için Porte- kararfı ve ciddi olduğu- kiz'e gelen Cohen, "NA- TO, Kosova'da insani felaket meydana gelme- sini önleme konusunda rektığinde müdahale et- mek için askeri birlik ha- zırlamasını istedi. NA- TO Savunma Bakanlma- nu Belgrad'a göstermek için askeri müdahale planını şu andan itiba- ren avrıntılarıvla belir- lemeli" dedi. Cohen, NATO'nun müdahale planını aynntılandırma- sımn, Yugoslav lideri Slobodan Miloseviç için çok ciddi ve açık bir uya- n olacağım belirtti. Bu arada, Sırp güçle- ri, başkent Priştine'nin 30 kilometre doğusunda Çi- çaviça dağlanna yerleşen UCK üyelerini dün sa- bahtan itibaren çember altına aldı. Arnavut kay- naklar, Sırp güçlerin her rürlü ağır silahlarla sal- dırdıklannı belirterek 150 askeri aracın kullanıldığı saldınya çok sayıda po- lis ve askerin katıldığını kaydettiler. Çiçaviçaetek- lerindeki köylerin top ate- şine tutulduğunu veevler- den dumanlann yükseldi- ğini ifade eden Arnavut kaynaklar, Sırp güçlerin UCK'nin bölgedeki ka- rargâhı durumundaki Ki- raz köyüne doğru ilerle- diklerini belirttiler. Rüşdi ilişkileriyumuşattıLONDRA (AA) - Salman Rüşdi hakkında tran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni tarafındân 1989'daçıkanlan ölüm fetvasının Iran yönetimince artık desteklenmediği yolundaki işaretler, yıllardır tranıla diplomatik ilişkilerini donduran tngiltere'yi yumuşattı. Iran'ın reformist yanıyla tanuıan yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi önceki gün New York'ta gazetecilere Salman Rüşdi ile ilgili fetva üzerindeki Devlet desteginin kaldınldığını açıkJamıştı. Bu açıklamanın ardından Iran Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi'nin bugün New York'ta Ingiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook ile biraraya geleceği bildirildi. Ingiliz Dışişleri Bakanlığı kaynaklannın dün Ingiliz basınında yer alan değerlendirmeleri ise, yaklaşık lOyıldır tran ile diplomatik ilişkileri donuk tutan Ingiltere'nin, sözkonusu soğukluğu giderme yolunda atacağı adımlann sinyali olarak değerlendiriliyor. Ingiltere Dışişleri Bakanlığı kaynaklannın yorumlan, sonrasında Ingiltere'nin Iran'a bakanlar düzeyinde bir ziyarette bulunmasmm da söz konusu olduğu yönünde yoğunlaşıyor. ırli^ır 1de BUGÜN Basketbol Avrupa Ligi fiNKiV 3 TAKSIT • PEŞIN ÖD£MEDE %5 INDIRİM Ekim/ KULTÜR TURLARI 3 • 4 Ekim 9-1) Ekim 15-18 Ekim 23 - 25 Ebm 28 Ekim -1 Kasım TRAKYA KAPADOKYA KİBRİS EKONOMIK EGE TURU EGE TURU 14.000.ooo 19.OOO.ooo S9.000.ooo 19.000.ooo 37.OOO.ooo 25E/ÜJİ 25E/U 26EyW KÜLTUR • SANAT burg'da Türkiye'nin üyelik başyu- rusunu görmekten kaçındı. Öte yandan diğer aday ülkeleri değer- lendirmeye almasıyla aynmcı dav- ranış gösterir noktaya geldi. Bu ge- lişmeler toplulukla Türkiye'nin iplerinin kopmasına neden oldu. - Hükümerin bu dönem AB'ye tepki olarak >ayımladığı dekle- rasyonu nasıl değerlendiriyorsu- nuz? - Doğru bir karardı. "SeninJe si- yasi konulan görüşmeyeceğim, ama Ankara .Vnlaşması'nın esas- lanna göre işbirliğini geliştirme- ye devam ederim" dedi. Türki- ye'de öyle bir hava esti ki "Tiir- Idye-AB ilişkileri bttn" diye bakıl- dı. AB, aday ülkeleri mali anlam- da desteİcleme karan alırken Türkiye'ye ulusal menfaatle- rinde, insan haklan. Güneydo- ğu sorunu gibi konularda da- yatmalarda bulundu. "BunJan çözmezsen yinesana yardun et- mem" dedi. Türkiye'ye özel si- yasi şartlar sunularak farklı ka- tegoride tutulması tepkilere yol açtı. Yunanistan'ın ağzıyla so- runlar ortaya kondu. - AB dönem başkanhğı îngil- tere'den Avusturya'va geçti. Av- rupa konferansına katılım şart- lan değiştirilirse Türkiye de bu konferansa kaOür mı? -Avrupa konferansının içı bo- şaltıldı. Etkin olursa Türkiye kaülır. Ancak bunun AB ile iliş- kilere bir şey kazandıracağını sanmıyorum. Türkiye'nin bu konferansa katılmaması eleşti- rilecek bir karar değil. - Sizce, bugünkü koşullarda Türkiye AB ülkesi olmaya ha- zu-mı? - Bu konu rasyonel bir şekıl- de ele alınmıyor. AB'ye üyeli- ğin Türkiye için ne olduğu bi- linmiyor. Üye olma yönünde programlı hareket içine giril- miyor. Türkiye'nin uyum ça- lışmalannı hızlandırması gere- kiyor. Bugün ekonomik, siya- si, hukuki açılardan Türkiye'nin belirlenmiş programı yok. Tür- kiye'de kararlılık, irade eksik- liği var. Anayasal değişikliklerden tu- tun da ticarete, bankacılık sis- teminden patent kanununa, ta- nmdan sosyal yapıya kadarye- nilenmeler gerekiyor. Türkiye müzakereleri daha iyi becerme- li. Tepkici bir ülke olmamalı. Viyana zirvesinden daha iyi ka- rar çıkarsa Türkiye bu siyasi şartlan görüşecektir. - Baa çe\Teler AB üyeliğimi- â kabul ermezseGB'den de ay- nlalım diyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? - Böyle bir durumda serbest ticaret anlaşmalan durdurulur. Türkiye bu durumda Iran, Irak, Libya ile aynı cepheye girmek zorunda kalır. Bu kolay bir iş de- 293 89 78 (3 HAT) 30Eyfcl AKKIOLOJİ ve SANAT TARİHİ ÖZCL SEMİNERLİRİ 1. KUK 19 EKİM '98 TAKİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. LÜTFEN BİLGİ AUN1Z AJc^am V«n«ğ> Oobui ) i* ULAŞIM CMHHDffi Barbaros Bulvarı No: 33/4 D:7 Beşiktaş Tol & Fax O21 2. 236 84 97 TÜRSAB 3833 FENERBAHÇE ZALGIRIS ı'cîu boı\rn ŞİŞÜ 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN Esas 1996 1006 Da\acı Emın Sıgcna .\Ş (\kdenız Sıgoıta \Şı vekılı Brafından da\alı Ibra- hım Gündûz alevhuıe açılan tazmınat davası se'ıebıvle Da\alı tbıahun Gün- düz'ûn yapılan aramalara rağmen adresı buluııanıadığmdan ılanen teblıguıe karar venldığınden. Masraflann sarf>e odeme tanhlennden ınbaren u>gulanacak yasal feızı ıie bıriıkte da\aiıdan muştercken ve muteselsılen lahsılıne yargılama gıdef- ten \e vekiJelucrennın davalıdan alınmasma karar \enlmesını »ekâk'teo da\a ve lalep etmıştır Davalı tbrahmı Gündûz'ün dava dılekçesınm ve duru^ma gHnûnûı teblığı jenne kaın olmak Dzere 8 ]2 1998 anhınde saat 12 30'da Şışlı 3 .\shye Huiaık Mahkemesı duruşma salonunda hazır bulmıması veva kendısını bır vekıl- le temsıl ettıımesı. aksı takdırdc voklufunda karar venleceğı hususu HUMK'nın 213ve37^ maddelengereğınceleblığ'olunur II 09 1998" Basın 44225 ÇAYTRALIN ASLnT HUKUKM\HKE.\IESİ'NDLN DosyaNo 1995 351 E 199" 1 î60 K Mahkememıze davacı Çayıralan Mal Mıidüriügu urafindan davalı Ça>ira- lan ılçesı Konullar kasabası nûfusuna kajıtlı £yüp Bıhr aleyhıne açılan tapu iptalı ve tescıl davasırun venlen karan gereğınce, Davacı Hazınenın Çavira- lan ılçesı Konuklar kasabası hudutlan dahılınde bulunan 2398 no"lu davalı Eyüp Bıhr adına olan tapımun iptalı ile Haane adına tescılı davastmn reddı- ne, HaniK Harçlar Kanımu'nun 13 maddesı gereğınce harçtan muafolduğun- dan bu konuda karar v enlmesıne yer olmadığına. > apılan yargılama gıderlen- nın davacı Hazme uzennde bırakılmasma. davalının masraf yapüğına daır dos- yada belge olmadıgmdan. bu konuda karar v enlmesıne ver olmadığına karar venimış olup, ılgılı karar davacı Hazıne vekılı tarafmdan temyız edılmekle, ıl- gilı karar ve temyız dılekçesmın davalı Eyüp Bılır'e teblığ edılememesı nede- nıyle 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 28.29 ve mflteakıp maddelen gereğın- ce tebiıgal yenne kaım olmak ûzere ılan olunur 5 8 1998 Basm 39891 GULTEKIN ÇIZGEN "doğa çeşitlemeleri" 24 Eylül - 15 Ekim'98 ADTİ6ANŞAKAYIK SOKAK NO 54/1 NIŞANTAŞI / TEL 247 90 81 lr Hüsrev Isfendiyaro^lu GİTAR EĞİTİMİ GERGEDAN KİTABEYİ Bj|dıt Cıd. 30(17 Cjddebosan Tel-ftks;(02l2)3502766 S Kültür | Sanat jrcl jj jlanlarınız l\\\ ü İçin: ' x i l 293 89 78 ' 5 #«> l«-««-l| (3 hat) SAPPHO BU GECE ÖNDER FOCAN OĞUZ BÜYÜKBERBER ÇAĞLAYAN YILDIZ VOLKAN ÖKTEM saat: 22.OO'de YARIN BÜLENT SOMAY AYŞE TÜTÜNCÜ ŞUAYİP YELTAN EMRE KARABULUT HAKAN AÇIKALIN saat: 22.OO'de REZ : 245 06 68-69 kekorSk. No:14 BEYOĞLU Istanbul Trafık Şubesi'nden aldıgım 300342 no.lu ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA BAŞARAN J.ÜF.T.R Yüksekokuiu ögrencı kamemı ve yaka kartırru kaybettim, hıikumsüzdûr. ALPER UZUN Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. ZEHH4 TOPAL ACI KAYBIMIZ Cemiyetimız üyesı. değerlı arkadaşımız NEDİMGÜNEY 22 Eylûl 1998 Salı günü \ efat etmıştir. fzmit'te 1911 yılında dogan Nedım Güney. meslege 1949 yılında Akşam gazetesınde ba^ladı 1954 yılından emekli oluncaya kadar Mılliyet gazetesınde görev yaptı. Vefatı camiamızda büyük uzüntü yaratan Nedjm Güney'ın cenazesi 24 Eylül 1998 Perşembe gunü ögle namazmdan sonra Şışlı Camii"nden alınarak Fenköy Mezarlığı'nda toprağa venlecektır Nedım Güney'e fanndan mağfiret, kederlı aılesine ve üyelenmıze başsağlıgı dilenz. TÜRKtYE GAZETECİLER CEMtYETl BALKESİR KADASTRO MAHKEMESİ'DEN EsasVo 1995 24Karar,\o 1998 22 Da\acı Habıbe Ertur (Kaplan) vekıli Av Mehmet Demır tarafındân davahlar A\şe \iüntaş ve Kamber Aiüntaş ile darulı davalilar aleyhıne açılan Buyukpınar koy-ü 106 ada 635 parsel no'lu bahçelı samanlık ve îkı kargırevrutdığmdetaşınmazınyapilan yargıJarnası sonundadavanın reddı ile taşınmazın tespıt gıbı. Huseyın oglu 192^ dogAımlu Kamber Aj- tıntaş'a 1 2 hısse. Yusuf kızı 1928 doğumJu ^yşe AJtıntaş'a 1 2 hısse ol- rnak üzere adlanna tespıt ve tapuya tescılıne karar venimış olup, Dava- ya dahıl edılen kök tapu malıkı mırascılan buiunan aşagıda ısımlen ya- zılı dahılı davalılann. adreslen bulunup tespıt edılemedıgınden. Mehmet Denur tarafındân 8 9 1998 tanhlı dılekçe ile temy ız yoluna başvunjhnuş olup. temyız dılekçesı dahılı davalılara ılanen teblığ olunur. Dahılı da- vahlar 1- Yurdanur Tınaz, Buyıikpınar koyünden 2- Yaşanye TurJcte- melı. aynı köyden 3 Mehmet Kaplan. aynı koyden 4 Mustafa Ozer, ay- nı koyden 5 Zeynep Özer. aynı köyden 6 Mustafa Onûr. aynı ko> den. 7 Habıbe Ozer, ayru koyden 8 Zafer Ozer, aynı koyden, 9 Zayıt Ozer, aynı koyden 10 Mehmet Emın Kay a, aynı koyden 11. Mehmet Mıthat Kaya, ayru köyden 12 Mustafa Polat Kaya. ayru köyden 13 Makbule Onür. ayru köyden 14 Hayaü Önur, aynı koyden Basm 44042 İSTANBUL 7. İCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1998,4334 Bir borçtan dolayı hacizli v e aşağıda cins.raiktarve kıy- metleri yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Birinci arttırma 28.9.1998 günü saat 11.00-12.00'de Is- tanbul 7. lcra Müdürlüğu'nde yapılacak ve o günü kıymet- lerin yüzde 75'ine ıstekh bulunmadığı takdirde 29.9.1998 günü aynı yer \e saatte 2. arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetı- nin yüzde kırkını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakimın toplammdan fazîa olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştırma mas- raflannı geçmesinin şart olduğu. mahcuzun satış bedeli üzerinden yüzde 15 oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği, mas- rafı verildiği takdirde şartnamenin bır ömeğirun isteyene göndenlebıleceğı, fazla bılgı almak ısteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ılan olu- nur. Muhammen kıymeti. Adedi. cinsi. mahiyeti lira ve önemli nitelikleri 59.586.142.140 TL. Şahin Menkul Değerler AŞ'nin % 20.50 hissesi saat: 11.00-11.30. 56.679.501.060 TL. Şahin Menkul Değerler AŞ'nin % 19.50 hissesi saat: 11.30-12.00 Basın: 43438 Almanya Göçmenlere alternatif seçim • Seçme-seçilme hakkına sahip olmayan göçmenler, 26 Eylül'de 'protesto seçimi' yapacaklar. REMZtCENGtZ BREMEN-27 Eylül'de 60 miJyon 500 bin seçme- nin katılması beklenen Al- manya genel seçımlerin- de, göçmenler oy kulla- namıyorlar. Yaklaşık 40 yıldır bu ülkede yaşayan ve nüfusun yaklaşık yüz- de 10'unu oluşturan 7 mil- yonluk göçmen toplulu- ğunun seçme-seçilme hak- kı yok. Tüm göçmenlerin yüzde 30'unu oluşturan Almanya'daki 2.2 milyon Türkiyeliden sadece 160 bini oy kullanabiliyor. Bunu protesto etmek için "BJzdeseçme-seçflme hakkını kullaıimakistiyo- ruz" başlıklı bir kampan- ya başlatan Almanya'da- ki göçmen toplulukları, genel seçimlerden bir gün önce 26 Eylül günü sem- bolik bir seçim yapacak- lar. Ülkenin her köşesinde Almanlarla paralel olarak okullarda. işyerlerinde. kahvelerde. derneklerde sembolik seçim sandıkla- n hazırladıklannı söyleyen "Bremerhaven Yabancı- larMeclisi-RAM" sözcü- sü Ali Can, "Tüm göç- menleri protesto seçimle- rine kaülmaya" çağırdı. Federal Yabancılar Mec- lislerı Başkanı ve GDF Genel Başkanı MuratÇa- kır da CiHnhuriyer'e yap- tığı açıklamada, "Çeşifli küttürlerden 7 mflyona ya- kın insan yaklaşık 38 yıl- dır Almanya'da yaşamak- tayız. Bu sürede Alman- ya'nın kalkınmaa için ver- gi ödeme başta oimak üze- re tüm yükümlülükJeri >e- rinegetirdik. Çok kültür- lü Almanya gerçeğine uyum gösteremeyen poli- tikacılan; bizleri yuksa\*a- rak. eşitsizliğin sürmesini sağlayan uygulamaları protesto ediyoruz" diye konuştu. Berlinde "TamDemok- rasi tçin Seçim" çağnsı al- tında yapılacak semboiik seçime, Yeşiller Parti- si'nden milletvekili olan CemÖzdemirilePDS'li milletvekili GregorGysie ve Charlottenburg Beledi- ye Başkanı Monika VVTs- sel'in de katılmalan bek- leniyor. 1994'te de yapılan ve Türk, Yunan, ttalyan, Ye- ni Zelandalı, Amerikalı, Polonyalı, Ingıliz, Avus- turyalı ve Fransız köken- lilerin katıldığı sembolik seçimlerde sol partilerezi- ci bir zafer kazanmıştı. Londra'ya silah saüşı suçlatnası LONDRA (AA)-Ulus- lararası Af Orgütü, Ingil- tere hükümetini. "2 bakan- bğının,ulusiararasıflişkiier etiğineuygundavranmadı- ğı" iddiasıyla suçladı. Tı- caret ve Endüstri Bakanlı- ğı ve Savunma Bakanlığı son genel seçimden bu ya- na Ingiliz silah firmalan- na verilen 289 silah satış belgesi nedeniyle "suçlu" bulundu.Orgüt raporunda, silah satış belgelerinin. "ağır insan haklan ihlal- leri" yaşanan ülkelere si- lah satışına olanak sağla- dığına işaret edilirken. söz konusu silah satış belge- lerinin 146'sınında Türki- ye'ye satış için verildiği belirtildi. Büna karşılık olarak Dı- şişleri Bakanlığı kaynakla- n da silah satışı yapılan bölgelere bu satışlann ya- pılmasını kabul ettiklennı açıklarken, satış yapılır- ken adı geçen ülkelerin in- san haklan karnelerinin kendilerince gözden geçi- rildiğini de behrtiyor. BBC 1' de önceki akşam apa haber bülteninde, Tür- kiye'yi hedef alan bir ya- yın yaptı. Türkiye'nin Do- ğu ve Güneydoğu Anado- lu bölgelerinde yapılan çe- kimlere ve halk ropörtaj- lanna da yer verilen ha- berde. AB ve lngiliz hükü- metı. "Türkiye'vt sflah sat- oğı için" suçlandı. Haber- de, "AB'nin Türkiye'yi in- san haklan karnesi nede- niyle kendisinden uzak tut- tuğu bir sırada, Ingilte- re'nin bu üikeye silah sat- ma>a devam ettiğj" ifade ediİdi. ECumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AY! ETKİNLİKLERİ SOYUEŞİÜ İMZA GÜM 24 Eylül Perşembe $aat:18.00-20.00 ATTILAILHAN Kitaplannı imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istiklal Cad. (Aksanat karşıa) Taksim Tel:252 38 81/82 TEŞEKKUR Istanbul Oniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen ameliyatım ve daha sonraki tedaMm sırasında yakrn ılgılenni gördüğum. amelıyatımı olağanüstü tıtızlikle gerçekleştıren Genel Cerrahı Öğretım Üyesı Sn. Prof. Dr. YUSUF BÜKEY'e ve ekıbme, Tedavimin her asamasında yakın ılgılerini esirgenıeyen Nûkleer Tıp Anabıhm Dah Başkanı Sn. Prof. Dr. ÜJUMİ USLU'ya, Sn. Doç. Dr. Ml'STAFA DEMtRe, Sn. Dr. EBRL ALKAN'a. Sn. Dr. FERRUH FtRUZAN'a. Sn. Tek. FER-\YT ÇAKIR'a, Sn. Tek. CA\TT NlSLt'ye, Sn. SEL\HATTİ^ TOP ve Sn. KADİR DEMlRe, Başhekım Yardımcısı Sn. Dr. RABİA DEMlRCAlV'a. ısimlenni öğrenme mutluluğuna enşemedıgim her türlü ihtımarnı gösteren tüm fakülte mensuplanna... Yıldız Teknik Ünıversıtesı Sanat ve Tasanm Fakültesı Dekanı Sn. Prof. HtKMET BAYBA.Va, Hastane v e evde zıyareüme gelen, telefonla arayan. çıçek gönderen yakrnlanma. arkadaşlanma. akrabalanma teşekkürlenmı gerçek bır vefa borcu bilınm. FÎLÎZ ERŞAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog