Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

2 4 EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER TCDD142 yaşında • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkıye Cumhuriyeti Devlet Demıryollan'nın 142. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Demiryolu Haftası" çeşitli. etkinlikl'erle kutlanıyor. Yıldönümü nedeniyle Ulaşımda Demiryolu Platformu "Demiryolu Yürüyüşü" düzenlerken Ulaştırma Bakanı Ahmet Denizolgun da Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'e şükran plaketı sundu. Uçmak'a çete davası • İstanbul Haber Servisi - lstanbul Devlet Güvenlık Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı. şarkıcı tbrahim Tatlıses'ın otomobilinin kurşunlanması oiayında azmettirici olduğu öne sürülen Abdullah Uçmak ve 3 adamı hakkında ""Cürüm işlemek için çete oluşturmak" suçundan dava açtı. Bilgi Üniversitesi açıldıİstanbul Haber Servisi - Jstanbul Bifgi Cniversitesi. Kuştepe Kampusu'ndaki 2. yılına, 21 Eylül'de yapılan törenlebaşladı. 1998-99 akademik yılında sayılan yaklaşık4000'ibulanBlLGl öğrencileri. 4 fakülte ve 1 yüksekokul bünyesinde 20 bölümde ögrenim görecekler. Açılışta yapılan konuşmalann ardından tören. Yrd. Doç. Dr. Serap Yazıcfnın "Hukuk De\leti ve Demokrasi" konulu açılış dersiyle sona erdi. Harp okulu öğrencileri • İstanbul Haber Servisi - Deniz Harp Okulu 2. sınıf öğrencileri, açık deniz eğıtimi için Cezayirli Gazi Hasanpaşa \e Sokullu Mehmet Paşa gemileriyle 2 Eylül'de gittikleri Karadeniz'den döndüler. Açık deniz eğitimi sırasında Ereğli ve Samsun limanları ile Ukrayna'nın Donuzla\. Romanya'nın Köstence. Bulgaristan'ın Varna lımanlannı ziyaret eden öğrenciler, okul komutam Tümamiral Orhan Aydın tarafından karşılandı. Nedim Güney'in cenazesi • İstanbul Haber Senisi - Türkiye Gazetecıler Cemiyetı üyesi gazeteci Nedim Güney vefat etti. Akşam ve Millıyet gazetelerinde çalışan Güney'in cenazesi, bugün Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Feriköy Mezarlığf nda toprağa verilecek. TÖSHİD'den açıklama • istanbul Haber Senisi - Türkiye Özel Sektör Ha\acılık tşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Genel Sekreteri Aydın Ertüzün dün yaptığı yazılı açıklamada, türk Hava Yollan'nın kargo taşıma hakkını Svvissair grubuna \erme girişiminin, ülke menfaatlerine aykın olduğunu belirtti. THY'nin özelleştirme aşamasında olduğunu hatırlatan Ertüzün, THY'nin belli kaynaklara gizlice kanalize edilmesinin çok ciddi bır sorun olduğunu bildirdi. Bektrik kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Boğazıçi Elektnk Dağıtım AŞ'nin Beyoğlu, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa işletme müdürlükleri. bölgelenndeki trafo merkezlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle 24-27 Eylül tarihlerinde bazı semtlere elektrik verilemeyecek. Trafik kazası • İstanbul Haber Senisi - Küçükçekmece'de dün, Seyit Mehmet Yılmaz'ın (48) kullandığı otomobil. aşın hız ve caddenin karanlık olması nedeni\ le elektrik direğine çarptı. Sürücü Yılmaz olay yennde hayatını kaybetti. Gazyağına zam • ANKARA, (AA) - Petrol Ofısi. TÜPRAŞ'ın gazyağmın rafineri çıkış fiyatlannda yaptığı . değışiklik üzerine. gazyağının pompa satış fiyatını yüzde 2.9-3arttırdı. Bugünden geçerli olacağı belırtilen yeni tarifeye göre gazyağının litresi Ankara'da 138'bın 600. tstanbul'da 136 bin 200, tzmir'de de 131 bin 200 lira oldu. » Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, türban konysunun bazı çevrelerce tırmandınldığmı söyledi 'Sorunıı yasalar çözer 9 ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - Hükü- met. yenı eğitim ve öğretim döneminin baş- iamasıyla birlikte bazı çe\Teler tarafından tır- mandırılmaya çalışılan türban sorununu, Anayasa Mahkemesi kararlan ve mevcut yasalar doğrultusunda zamanla çözüme ka- vuşacağı gerekçesiyle gündeminden çıkar- dı. Başbakan Vekili Bülent Ecevit "Bume- sele kapanmıştır. Tekrar tekrar tarnşma ko- nusu yapılmasından hicap duyuyorum" de- di. FP'nın türban konusunu gündemde tut- maya devam edeceği. bu çerçevede FP Ge- nel Başkanı Recai Kutan'ın önümüzdeki günlerde Çankaya Köşkü'ne çıkacağı öğre- nildi. Başbakan Mesut Yılmaz'ın "YetJdmolsa türban sorununu çözerdim" sözleri üzerine hemen harekete geçerek ANAP grup başkan- \ekillerini ziyaret eden FP grup başkanve- killeri. "Nasıl bir düzenleme istivorsanız si- ze destek vermeye hazınz"1 dediler. FP yö- neticileri. YÖK üyelerinin TBMM tarafın- dan seçilmesi, öğrenim hakkını engelleyen- lere yaptınm uygulanmasını içeren yasal düzenlemeleri içeren önerilerini de günde- me getirdiler. Ancak, bu öneriler ANAP ta- rafından onaylanmadı. ANAP grup başkan- vekilleri, kendilerini ziyaret eden FP temsil- cilerine "Türban konusunun arnk Mecüs, hü- kümet ya da siyasi partilerin değil, üniversi- te yönetimlerinin ve YÖK'ün sorunu oldu- ğu" yönündekı görüşlerini aktardılar. ANAP'lı yöneticiler "Bu aşamadan sonra türban ko- nusunda bizim yapabileceğimiz bir şey yok- tur" dediler. ANAP grup başkanvekilleri hükümet or- tağı DSP grup başkanvekilleri ile önceki gün. DTP grup başkanvekilleri ile de dün bir araya gelerek 1 Ekım'de açılacak olan TBMM'nin gündemi konusunda uzlaşma sağladılar. CHP'nin de onayına sunulacak olan uzlaşmaya göre, hükümet ortaklannın gündeminde türban ile ilgili herhangi bir ya- sal düzenleme önerisi ya da tartışma açma maddesi yok. Başbakan Vekili Bülent Ecevit ile Başba- kan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin de türban ile ilgili tartışmala- nn tırmandınlmasından duyduklan rahat- sızlıklan dile getirerek. konunun Anayasa Mahkemesi"nin de kararlan doğrultusunda çözüme kavuşturulduğunu söylediler. FP ise türbanı gündemde tutmaya devam edecek. ANAP'ın dışındaki partilerle de gö- rüşerek çözüm arayacak olan FP, Cumhur- başkanı Süleyman Demirel'e de konuyu ilet- meyi planlıyor. FP Genel Başkanı Recai Ku- tan'ın önümüzdeki günlerde Çankaya Köş- kü'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Demirel'den sorununun çözümü için destek isteyeceği belirtildi. ANAP ve DTP grup başkanvekil- lerinin görüşmesinde. Meclis gündemi ile il- gili. ilke olarak uzlaşma sağlandı. DTP Grup Başkanı Mahmut Yılbaş. memur sendikala- n yasa tasansının yanda kalan görüşmele- rinin tamamlanmasını da istediklerini söy- ledi. ANAP Grup Başkanvekili Ülkü Güney ise CHP'nin itirazını anımsatarak bu koşul- larda ısrann gündemi tıkamak anlamına ge- leceğini bildirdi. Iki parti yöneticıleri, bu konuyu görüşmek üzere yeniden bir araya geleceklerini söylediler. Bu arada, DYP grup başkanvekilleri ile ge- nel başkan yardımcılan pazartesi günü .ANAP grubunu ziyaret edecek. DYP'nin görüşme- de. iki turlu dar bölge seçim sistemi ve itti- fak ve tercihli sistem için yasa değişikliği önerilerine yönelik destek isteyeceği öğ- renildi. DYP yöneticilerinin diğer partileri de zivaret edecekleri belirtildi. Baslarım actılar Türbanlı öğrenciler ikna edildi NECATİ AYGIN İZMİR - Dokuz Eylül ve Ege Üniversi- tesi yöneticileri, hiçbir öğrencinin türbanla derse alınmayacağını. direnenler hakkında disiplin soruşturması açacaklannı söyledi- ler. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakül- tesi'nde türbanla derse girmek isteyen 200 öğrenciden 180'inin. aynı üniversitenin tıp fakültesinde okuyan 72 öğrenciden 70'inin türbanlannı çıkardıklan belirlendi. Ege Üni- versitesi'ne kayıt yaptifan 3 bin öğrenciden 4'ünün türbanlı olduğu için yabancı dil sı- navma alınmadığını belirten yetkililer, bu öğ- retim yılında türbanlı öğrencilerin derse alınmayacağını belirttiler. Izmir Milli Eği- tim Müdürlüğü'ne bağlı tüm ilçe milli eği- tim müdürleri türban sorununu görüşmek için bugün Lzmir'de bir araya geliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi De- kanı Prof. Dr. Emin Aucı. uygulamaya koy- duklan "aktif eğitim'" programıyla türban so- rununu çözdüklerini belirtti. Prof. Dr. Alı- cı, "72 türbanlı öğrencimiz vardı. Uygula- maya koyduğumuz aktif eğitim uygulama- sıyla 70 ögrenci başuıı açtı. Türban takmak- ta direnen iki öğrenci kaldı; onlar da dersle- re gelmiyor. Zaten almayız da. Türbanını çı- karan öğrencilerimize hiç baskı yapmadık. Sadece akıl w biliıne dayalı eğitiın vcndik. Alal ve bilim devrede olunca beyni örten bir sey kalmıyor. Türbanla simgeleşen gerici güişûn- leri boşa çıkarmanın başlıca yolu, bilim eği- tiıoini güçlendirmektir" dedi. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Alan. türbana izüı vermeyecek- lerini. türban çıkarmamakta direnen öğren- ciler hakkında disiplin cezası uygulanaca- ğını belirterek "YÖK'ün aldığı kararlar doğrultusunda uygulamamızı yapıyoruz. Daha önce 200 civannda kız öğrenci türban takıyordu, ikna yoluyla büyük çoğunluğu türbanı çıkardı. Bugün sadece 10-15 kız öğ- renci türban çıkarmamakta direniyor. On- lara önümüzdeki hafta başına kadar süre ta- nıdık; hafta başında türban çıkarmamakta direnirlerse disiplin soruşturması açacağız. Türban konusunda taviz vermemiz söz ko- nusu değil*' diye konuştu. DEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gören de "Fakültenin açıldığı ilk gün bir öğrenci türbanla gelmiş, giriş, kapısuıda- ki görev lilerimiz buna müdahale etmiş, an- cak bu öğrenci içerde başını açacağını söy- lemiş. Zaten tüm öğretim üyelerûıe türban- ladersehiçbiröğrencinin ataımanıaaiçin uya- nda bulundum. Yasalar fakültemizde kesinlikle uygulanacak" dedi. Ege Üniversitesi Rek- tör Yardımcısı Prof. Dr. Gönül Önev. türban uy- gulamasından ta\ iz ver- meyeceklerinı, türban ta- kan öğrencilere "ikna yoluyla" başlannı aç- malan için uyaracakla- nnı söyledi. Prof. Dr. Öney. "Hu- kuk kurallannı uygulu- yoruz. Bürün dekanlara Y'ÖK'ün aldığı kararlar doğrultusunda tamim- ler gönderdik. Tüm fa- kültelerde uygulanacak. Buyıl 3 bin öğrenci akuk Bu öğrenciler yabancı dil sınavına girdi. smava gi- renlerder 5M türban çı- karmamakta direnince smava alınnıadılar. Bel- ki eski öğrencilerimiz- den türbanla girmek is- teyenler çıkabüir, ancak biz bu öğrencilerimizi de önce iknaya çalışacağız. Yine türban çıkarma- makta direnuierse di- siplin soruşturması aça- cağız" dedi. CHP'li kadınlaryangınlarıprotesto etti CHP İstanbul İl Kadın Kolu üyesi bir grup, son dönemde mey dana gelen orman yangmlanm Sanyer'de protesto et- ti. Aralannda CHP İstanbul 11 Başkanı Etem Cankurtaran'ın da bulunduğu yaklaşık yüz kişu öğle saatlerinde Sanyer Halk Eğitim Merkezi önünde toplanarak Demirciköy'e hareket etti. Demirciköy 'de konuşan İl Başkanı Cankuran, günü- müzde "ne kadar çok orman yakarsan o kadar para kaza- mrsın*1 mantığının egemen olduğunu belirterek yerel yöne- timlerin başuıa geçtikleri zaman bir tek çivinin bile çakıl- mayacağını söyledi. Cankurtaran. "Bütün partilerin bir araya gelip ortak hareket etmesi gerekiyor. Yanmış olan yerler hep birlikte ağaçlandınlmalı" dedi. CHP Kadın Ko- lu adına yapılan açıklamada da bir ağaç yetiştirmenin bir insan yetiştirmey le ay nı değerde olduğu v urgulandı. Orman yakanlann cezalaruun üç-beş v ıl hapis olmaması istenen açık- lamada, "Cezalann caydıncılığının olmadığı hukuk sis- temimizde gözü dönmüşlere, rantçılara tüm kesimferin dur demesi gerekmektedir" denikfi. (Fotoğraf: ÖZKAN GÜVEN) İP Cenel Başkanı Perincek 'ANAPtürban şovlannayeşil ışıkyakıyor* İstanbul Haber Servisi - lşçi Partisi (IP) Genel Baş- kanı Doğu Perincek ANAP'ın "türban şovlan''na ye- şil ışık yaktığını belirterek, şeriatçı güçlerin ekim ayın- da açıkça ayaklanma çağnlan yaptığını söyledi. Perin- cek, "28 Şubat karşjü, yani bağnnsız, demokratik v« la- ikbir Tüıîdyekarşmgüçlen türban sorununda bir mev- zilenme v« saldın gavTeti içindedirler" dedi. Si\ il Top- lum Kuruluşlan Birliği dönem sözcüsü HaşmetAtahan da türbana ödün verilmesini değil, gerici odaklann ku- rutulmasını istediklerini vurguladı. Türban tartışmala- n ile ilgili gazetemize bir değerlendirme yapan IP Ge- nel Başkanı Doğu Perincek, ANAP'ın açıkça şeriatçı güçlere cesaret verdiğini söyledi. Perincek, ANAP'ın, FP ile türban konusunu görüşmesini ve Mehmet Keçe- ciler gibi yetkililer ağzından "Türban yasağının olma- dığı'' açıklamalan yapılmasının, cumhuriyet karşıtı güçlerin yanında saf tuttuğunu gösterdığini belirtti. Pe- rincek. Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcıst Abdul- lah Gül'ün türban şovunun ve Trabzon'a kaçınlan uça- ğın ekimde yapılacak "gerici kalkışmanın ön peşrevîe- ri" olduğunu söyledi. Ülkenin. Batı destekli bir irtica ile iç savaşa sürük- lenmesi sorununu ancak bir DSP. CHP, lşçi Partisi ve cumhuriyet devriminden yana olan bütün kuvvetlerin iktidar amacıyla oluşturacaklan güçbirliğinin çözebi- leceğini belirten Perincek, hiçbir sol partinin bu so- rumluluktan kaçamayacağını savundu. Sivil Toplum Kuruluşlan Birliği dönem sözcüsü Haş- met Atahan da Başbakan Mesut Yıhnaz'ın gerici güç- lere göz kırptığını ve toplumdaki gerginliğin artması- na yol açtığını belirtti. Atahan sözlerini şöyle sürdür- dü: "TarikaÜar ve gerici güç odaklan, sadece ünhersi- telerdeki türban yasagı ile elbette yok edilemez. Gerici- liğin köklerinin kazınması için herşeyden önceonun açık gizlL,yurtiçi-yurtdışı baglanülan,ekonomik vesosyal kay- naklan açığa çıkartılmah ve kurutulmabdır. Gericttik- le daha ctkin mücadeleye girmekle, gerici odaklan açı- ğa çıkartmakla ve ka> nağında kururmakla görevli olan Başbakan Yılmaz'ın. gericilik mücadelesinde simge ha- line getirilen türban konusunda. ov sağlama amacıyla ödün vermeye kalkışmasını üzüntmle karşılıvonız. Si- vil Toplum Kuruluşlan Birliği olarak temel sorunu di- nin siyasete, siyasetin de dine alet edilmesinde görüyor; pariameBtcrdüzenin nkanmasına >ol açan bu durumu kınıvoruz." İP'li Tabakoğlu, MGK kararlannın uygulanmasını Müsteşar Cordan'ın engellediğini ileri sürdü 'MEB şeriatçı kadronun elinde 9 İstanbul Haber Servisi - lşçi Par- tisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı TayfiınTabakoğlu, Milli Eğitim Ba- kanlığı'nın şeriatçı-ırkçı-vurguncu kadronun elinde bulunduğunu, bu kadronun bir ayağının da mafyayla ilişkili olduğunu iddia etti. Tabakoğ- lu, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) şeriatçılığa, ırkçı milliyetçi- liğe. mafyaya karşı aldığı mücadele karannın MEB'de uygulanmasının, Bakanlık Müsteşan BenerCordan ta- rafından engellendiğini öne sürdü. IP taranndan hazırlanan "milli eği- timdeki şeriatçnrkçı-vurguncu eki- bin suçdosy-ası*. tP Genel Başkan Yar- dımcısı Hasan Yalçın tarafından bu- gün Başbakanlık Takip Kurulu ve MGK Genel Sekreterliği'ne sunu- luyor. Tabakoğlu, dosyayla ilgili dün İP istanbul İl Orgütü'nde birtoplan- • ÎP Genel Başkan Yardımcısı Tabakoğlu, MEB müfettişlerinin, şeriatçı ve vurguncu kadroyla ilgili olarak hazırladıklan raporda, görevden alınması talep edilen 105 idareci hakkında gereğinin yapılmasının Cordan tarafından engellendiğini iddia etti. n düzenledi. Tabakoğlu milli egitim- de il, ilçe ve okul müdürlerinin tayi- ninden okul ve kantin servislerine, okul giysilerine vanncaya kadar he- men her alanda mafya olduğunu söy- ledi. MEB Müsteşan Bener Cordan'ın kılık-kıyafet yönetmeliğine uyma- yanlan koruduğunu öne süren Taba- koğlu, buna karşın Cordan'ın irticai faaliyetleri izlemekle görevli Baş- bakanlık Takip Kurulu'nun toplan- tılannda MEB'i temsil ettiğini belirt- ti. Tabakoğlu, MEB müfettişlerinin şeriatçı ve vurguncu kadroyla ilgili hazuiadıklan raporda, görevden alın- ması talep edilen 105 idareci hakkın- da gereğinin yapılmasının, Cordan ta- ranndan engellendiğini ileri sürdü. Ta- bakoğlu, Cordan'ın önümüzdeki dö- nemde ANAP'tan Trabzon millet- vekilhği için adaylığıru koyacağını, daha sonra da Milli Eğitim Bakanı olmayı hedeflediğini bildirdi. Tabakoğlu. bölge idare mahkeme- sinde MEB'in savunmasım yapmak- ia görevli Hüsamettin KjrmızıgüJ'ün de bakanlık yerine görevden alınan şeriatçı-vurguncu idarecileri koru- duğunu ve bu sayede görevden alı- nan tüm idarecilerin görev lerine ge- ri döndüğünü söyledi. Tabakoğlu. lP'nin hazırladığı dosyada Kartal. Üsküdar ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkındaki yolsuzluk belge- lerinin de yer aldığını vurguladı. MEB müfettişlerinin 105 idareci hak- kında hazırladığı 2 çuval dolusu bel- genin yer aldığı raporun ise Milli Eğitim Bakanı Hikmet L'luğbavııı elinde bulunduğunu belirten Tabakoğ- lu. ancak Uluğbay "ın bu idarecilerin görevden alınma tekliflerini haletı imzalamadığına dikkat çekti. Uluğ- bay'ın Cordan tarafından yanıltıldı- ğını öne süren Tabakoğlu. Uluğbay'ı raporu'kamuoyuna açıklaması ve ra- porun gereğinin yapılması için gö- re\e çağırdı. TEŞEKKÜR 9 ve 19 Eylül 1998 tarihlerinde düzenlenen ve "YOL" filminin 17 yıl sonra, Türkiye'de ilk kez vizyona girmesi için gerçekleştirilen "Yılmaz Güney'e Özlem" gecelerimize destek olan sevgili; Tarık Akan, Nilüfer Akbal, Tuncay Akgün. Aytaç Arman. Orhan Aydın, Yavuz Bingöl, Evren Birdal. Demirtaş Ceyhun. Necmettin Çobanoğlu. Melda Davran, Zeki Demirkubuz. DİSK SİNE-SEN, Can Dündar. Çığ, Uğur Dikmen, Halil Ergün, Musa Eroğlu, Kutlu Esendemir. Nihat Genç, Şerif Gören, Mehmet Güç. Fürüzan Gürbüz, Tanju İzbek. Cem Karaca, Demir Keskin, Arif Keskiner. Muammer Ketencoğlu. Mahsun Kırmızıgül, Ruhi Su Dostlar Korosu, Tuncel Kurtiz, Melodi Müzik. Av. İlkiz Okatan, Nilgün Öncü, Nebil Özgentürk, Yavuz Özkan, Manoli Rasuli. Sema, Cemal Şan, Ertunç Şenkay. Nevzat Şenol, Yavuz Top, Doç.Dr. Ufuk Uras, Şoray Üzun, Metin Üstündağ, Eşber Yağmurdereli. Uğur Yağmurdereli, Deniz Yalçınoğlu, Fehmi Yaşar. Atıf Yılmaz. Korhan Yurtsever. Can Yücel, Derviş Zaim ve Ahmet San'a aynca, tüm yürekleriyle katılan ya da katılamayan. ama hep yanımızda yer alan aydınlık ve özgürlüklere inananlara ve de vakfımız çalışanlanna teşekkür ederiz. YILMAZ GÜNEY KÜLTÜR VE SANAT VAKFI GAZETECİ Kirahk ev anyor 0 532 462 52 96 BÜYÜKÇEKMECE ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas: 1997 1105 Davacı Beko Elektronik AŞ vekili Av. Mert Van taranndan davalı Murat Ha>Tİ Eskiyerli aleyhi- ne: davalı davacı şirketin elemam iken 11.10.1993 tarihinde işme doktora çalışmalan nedeni ile ara vermiş ve bu ara vermenin 3 yıl sonra biteceği kararlaştınlmış olmasına rağmen gecikmeler sebebi ile ve davacuun iyı niyeti ile 15.4.1997 tarihine kadar sözleşmesi uzarılmış. ancak davalı davacı şir- ketteki görevine sözleşme gereğince başlamamıj olduğundan bahısle mahkememize tazmmat dava- sı açılmış ve adı geçen dav alıya da\ a dılekçesi \ e duruşma gününün ılanen tebliğine 8.9.1998 tarih- li celsede karar verılmiş olup. adı geçen davalının 12.11.1998 günü saat 10.05'te mahkememiz du- ruşma salonunda hazır bulunması hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28,29.30. maddeleri ge- regince neşri tanhinden itibaren 7 gün geçtikten sonra cevap süresi başlayacağı ve bulunmayan yu- kanda ısmi yazılı davalının duruşmaya gelmediği takdirde \ eya kendısıni bir vekille temsil ettirme- digi takdirde gıyabında duruşmaya devamla karar \ erilecegi hususu ilan olunur. Basın: 44375 Cumhuriyet k I 1 a p Muzaffer Buyrukçu UCU GÜLLÜ KUNDURA ııcu güllü 256 sayfa.1. hamur, 1.300.000 TL Ucu Güllü Kundura'da Muzaffer Buyrukçu, Kavgi, Dar Sokaklardakı Duman kitaplanyla cdebiyatımıza kazandırdığı Balkanlı goçmen ailesinin yeni bir ola\ına ışık tutııyor. Işık tuttuğu olaylarda herkesı ilgılcndiren cinsel sorunların alt ve üst katnıanlannda kopan byametler, aşklann birlikteliklerc taşıdığı sonsuz güzcllikler, acılan üretcn çarpıklıkJar, umutsuzluklar, umutlar, özvcriler \ ar. İnsanın anayasası sayılan evrenscl olgulann, yıirürliıktekı dc\ınimleri, ürünlcri, edimleri, eylemleri ... Ucu Güllü Kundura okuyanı sevindirecek, belleklerde kalacak bir yapıt. ~ CumrHiriYet Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad No:39/41 . kitap kulûbü (34334)Cağaioğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 Jsverenle anlasabiliriz' îstifa eden işçiler için Birleşik Metal devrede İLHANTAŞÇI ANKARA - Birleşik Me- tal-Iş Sendikası Genel Baş- kanı Kâmil Kinkır. Türk Me- tal Sendikasf ndan istifaeden işçilerin sendikalanna üye- liği durumunda ortaya çıka- cak sözleşmeden yararlana- mama sorununu işverenle anlaşarak aşmayı düşündük- lerini bildirdi. Birleşik Me- tal-İş Sendikası'ndan yapılan değerlendirmede, istifasını tamamlayan işçi sayısımn dün itibanyla 8 bin 180, is- tifa süreci devam eden işçi sa- yısının da 11 bin 509 oldu- ğu ileri sürüldü. Türk Metal Sendika- sı'ndan istifa eden işçilerin üye kaydına başlamadıkla- nnı, ancak işçilerin bu yön- de istemleri olduğunu belir- ten Birleşik Metal-lş Sendi- kası Genel Başkanı Kinkrr. "İstifalar çığ gibi büyüvor. Istifalann bitmesinin ardın- dan örgUtlenmeçalışmalan- na başlayacağız" dedi. Kinkır. Cumhuriyet'in da- yanışma aidatı sorununun nasıl aşılacağı sorusuna şöy- le yanıt verdi: "Yasal olarak istifa ettikten sonra imzala- nan sözleşmeden yararlana- bilmek için yasa diyor ki o sendikaya dayanışma aida- tını ödeyerek haklardan ya- rarianılabilir. Biz bunu zor- lavacağız: yasal olarak ora- da hiçbir üyesi kalnıadığı için kimsenin bunda kav bı olnıa- yacak divoruz. İşverenlerle konuşup çalışmaktan. üre- timden yana iseler üyesi kal- madığı için sözleşmeyi uygu- latma şansımız var.~ Birleşik Metal-İş Sendi- kası'ndan istifa eden işyer- leriyle ilgili olarak 6 işye- rinde istifalann tamamlan- dığı bildiriidi. Maliye çalışanlan da, ye- ni vergi yasasının getirdiği yük nedeniyle "mesai ücret- lerinin" arttınlmasını istedi- ler. ICESK'e bağlı Tüm Ma- liye-Sen Ankara Şube Baş- kanı Mehmet Karaaslan. 70 saatlik çalışmada 5-7 mil- yon lira arasında olan mesai ücretlerinin en az 40 milyon liraya çıkanlması gerektiği- nı belirtirken "Maüyeçahşan- laruıın ekonomik durumun- da düzeltme yapnıa/larsa vergi reformunun yürürlü- ğe girmemesi için eylem ya- pacağız"dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog