Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 EYLÜL 1998 PERŞEMBE HABERLER Erdoğan'ın cezasının Yargıtay tarafından onanmasıyla ilgili olarak siyasiler farklı 'Hukuk devletine herkes uyacak' Soyer toprağa verildi • IZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu)-12 Mart \e 12 Eylül dönemlerinde sıkjyönetım sav cısı olarak göre\ vapan emekli Hâkim Albay Nurettin Sover. Izmir'ın Seferihisar ilçesınde dün toprağa verildi. Cenaze törenine Soyer'in aılesı. yakınlan, CHP İzmir Mill'etvekili Ali Rıza Bodur, Anayasa Mahkemesi üyesi Yalçın Acargün. Askeri Yargıtay Başkanı Hâkim Tuğgeneral Önder Ayhan, Yargıtay 6. Ceza Daire Başkanı Necdet Mutiş ile hâkim ve sa\ cı arkadaşlan katıldı. Yük gemisi, karaya otundu • İstanbul Haber Servisi - Romanya'dan aldığı, 1900 ton hurda demiri Hereke lımanına götüren Merve Deniz lşletmeleri'neait 15 mürettebatlı "Sena" adlı yük gemisi, Bostancı'da karaya oturdu. Gemi kaptanı Erhan Çebi'nin yardım çağnsı üzerine Gemi Kurtarma lşletmeleri ekipleri ve Kıyı Emniyeti, kurtarma çalışmalanna başladılar. İÜ'de hukuk toplantısı • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Üniversitesi (tÜ) ile Ankara Üniversitesi (AÜ) hukuk fakültelerinin ortaklaşa düzenlediği "Vatandaşlık ve yabancılar hukuku alanında gelışmeler" konulu bılimsel toplantı bugün başlıvor. Türk- Alman bilim adamlan ile hukukçulann katılacağı ve tÜ Merkez Bina Doktora Salonu'nda yapılacak toplantı, yann sona erecek Kayıt süresi uzatıldı • İstanbul Haber Servisi - tstanbul 11 Mılh Eğitım Müdürlüğü'nden dün yapılan yazılı açıklamada, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlanna 17 Ağustos- 11 Eylül tarihlen arasında kayıt ışlemlennı yaptıramayanlar için öğrenci kayıtlannın 25 Eylül Cuma gününe kadar uzatıldıği bildirildi. Eskişehir festivali • İstanbul Haber Servisi - Zeyinoğlu Eğıtim. Btlım ve Kültür Vakfı önderlığinde geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Eskişehir Festivali'nin dördüncüsü buyıl 10-18 Ekim 1998 tarihlen arasında gerçekleşecek. Zürih Oda Orkestrası'nın konuk edileceği festival, besteci Server Acim'in 75. yıl onuruna. Mustafa Kemal Atatürk'e adadığı "Cumhuriyet Uvertürü" ile açılacak. Yeğen Çakıcı'nın sopgusu • İstanbul Haber Servisi- Kadıköy'de sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alınan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Savaş Çakıcı ve 5 adamının sorgulanna istanbul Organize Suçlar ve Silah Muhimmat Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nde devam edili>or. Üzerinde "'Kemal thtiyaroğlu" adına düzenlenmiş sahte kimlıkle gözaltına alınan Çakıcı ile adamlannın sorgulannın tamamlanabilmesi için bugün sa\ cılıktan ek gözaltı süresi alınacağı bildirildi. Düzeltme H Ekonomi Servisi - Gazetemizin dünkü sayısının 3. sayfasında yer alan "İşçinin sesine kulak verilmeli" başlıkh haberde. İstanbul"daki AEG fabrikasından söz edılmektedir. Ancak, ülkemızde daha önce Peg- Profilo \e Bosch-Siemens bünyesinde bulunan AEG markasının üretimi ve satışı20Ocak 1997"den bu yana ana firma (Electrolüx Grubu) tarafından sürdürülmektedir. Dola\ ısıyla ülkemizde AEG'nın üretim yapan herhangi bir fabrikası bulunmamaktadır. Düzeltiriz. görüş bildirdiler ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çumhurbaşkanı Süleyman Demirel, îstan- bul Büyükşehir Beledı>e Başkanı Recep Tayyip Er- doğan'ın cezasının Yargı- tay tarafından onanmasıyla ilgili olarak "Hukuk devle- ü'nin icaplanna herkes uya- cak" dedi. Başbakan Veki- li Bülent Ecevit, anayasada demokrasıyle bağdaşma- yan hükümler olduğunu be- lirterek "Bir suç işlenmesi durumunda siyasal >aşa- rnın yasaklanmasını doğru bulmuyoruz" dıye konuşru. istanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanı Erdoğan'ın • Siirt'te yaptığı konuşma ne- deniyle verilen mahkûmıyet karannın Yargıtay tarafından onanması. çeşıtlı tepkilere neden oldu. Çumhurbaşkanı Demirel. yurttaşlann hukuk dev letinin icaplannı bilmesi gerektiğini belirterek şuaçıklamayı yaptı: "Mahkeme tanımavacaksınız. hak- hukuk tanımavacaksınız, hak-hukuk • Çumhurbaşkanı Demirel. yurttaşlann hukuk devletinin icaplannı bilmesi gerektiğini belirtti. Çumhurbaşkanı Demirel "Mahkeme tanımayacaksınız, hak-hukuk tanımayacaksınız, hak-hukuk nasıl muhafaza edilecek" diye konuştu. Demirel, suçun cezasını hâkimden başka kimsenin veremeyeceğini belirterek "Türkiye'de hukukun icabına herkes uymak zorunda. Hukuk üstünlüğü budur" dedi. • ABD'de bulunan Başbakan Yılmaz, Erdoğan'ın cezasının onanması ile ilgili olarak "Yargı kararlan herkes için bağlayıcı. Takdir yetkimiz yok. Türkiye'de yargı o kadar bağımsızdır ki iktidardaki bir partinin kapanması ve en büyük kentin belediye başkanı hakkında ceza verebilmektedir. Siyasi sonuçlannın ne olacağı yargıyı ılgilendirmez" diye konuştu. Yılmaz, Erdoğan'ın tashihi karar hakkı olduğunu, ancak uygulamayı geciktirmeyeceğini belirtti. • Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Erdoğan'a verilen ceza ile ilgili olarak mahkeme karan üzerinde konuşmasının doğru olmadığını, ancak anayasa ve yasalarda demokrasi ile bağdaşmayan hükümler olduğunu söyledi. Işlenen suçtan dolayı siyasal yaşamm yasaklanmasını doğru bulmadığını belirten Ecevit, "Bence anayasa ve yasalarda ayıklanması gereken hükümler var" diye konuştu. nasıl muhafaza edilecek? Bakın, bu bir sistemdir. Hukuk devletidir bu. Hukuk devletinde kimse>esormadan sual edil- raeden "Sen suç işledin. Sana şu ceza- yı \erdik' diyen var mı? Burada ba- ğunsız yargı var ve eğer Türldye Cum- huri\eti kanunlanmn suç sav dığı birta- kım fiilier işlenhorsa, birtakım insan- lann bunu işlemeüntiyazı var mı? Her- kes kanunlann önünde eşitse suç işle- miş ve bu da subut bulmuşsa.yani mah- kemelerden geçmiş sabit olmuşsa. ben- den devlet başkanı olarak ne istiyor- sun? Benim >atandaşım. hukuk devle- tinin icaplannı bilmeli, aksi halde bu- nu yürütemeyiz." Demirel, suçun cezasını hâkimden başka kimsenin veremeyeceğini vur- gulayarak "Yer yer hâkimden başkası vermeye çalışıyor Türkiye'de. İşte o ba- kımdan hukuk devletinin dişlileri kın- üyor Türkiye'de. Hukukun icaplanna herkes uyacak. Hukuk üstünlüğü bu- dur" dedi. New York'ta bulunan Başbakan Me- sut Yılmaz muhabirimiz Fuat Kozluk- lu'nun Erdoğan'ın cezasının onanma- sı ile ilgili sorusu üzerine "Tayyip Er- doğan hakkındaki yargı karannın uy- gulanmasının görevden almayı zorun- lu kıkuğuıT vurguladı. Yılmaz şunlan sövledı: Recep Tayyip Erdoğan'a verilen ceza Erbakan ve kurmaylarını rahatlattı Fazflet PartisFnde dengeler değişti Erdoğan zor durumda. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Is- lanbul Bü>ı ükşehir Belediye Başkanı Re- cepTayyip Erdoğan hakkındaki 10 ay ha- pis cezasının Yargıtay tarafından onan- ması, FP'de şaşkınlığa neden olurken par- ti içi hesaplar ve dengeler de değişti. FP Genel Başkanı Recai Kutaa karann ken- disi için sürpriz olduğunu söyledi. Yargıtay 8. Daircsi'nin Erdoğan hak- kındaDiyarbakırDGM tarafından. "hal- kı ırk, sınıf, din veja bölge farklılığı göze- terek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik et- tiğT gerekçesiyle \enlen hapıs cezasını onamasıyla FP'de yeni bir dönem başla- dı. RP'nin kapatılması aşamasmda gizli- den gizliye sürdürdüğü liderlik mücade- lesini açıkça ortaya koyan ve FP'de de bu yönde girişimlerde bulunan Erdoğan'ın aldığı ceza, "seçilmeyeterlfliğini'* kaldır- dığı için partı ıçi dengeler değıştı. Yargı- tay'ın karan, Erdoğan'ın ekibi nedeniy- le FP'deki hikimiyeti sarsılan, kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erba- kan ve kurmaylarını rahatlattı. Bugüne kadar Erdoğan'la hareket eden ve genç kuşak olarak nitelenen parti içi muhale- fetin önümüzdeki döneme ilişkin yeni bir strateji belirlemesi bekleniyor. Erdoğan hakkındaki dava nedeniyle bir süreden beri lider adayı olarak Abdullah Gül ve BülentAnnç'ın isimleri üzennde durulu- yordu. Yargıtay'ın karannın açıklanmasmdan sonra FP Genel Merkezi'nde pani yöne- ticileriyle bir değerlendirme yapan FP Genel Başkanı Recai Kutan daha sonra TBMM'deki makammda Norveç Parla- mentosu Dışişleri Komisyonu üyelerini kabul etti. Kabul sırasında Yargıtay kara- nna ilişkin sorular üzerine, durumu Nor- veçli parlamenterlere de özetleyen Ku- tan, "Erdoğan hakkında okuduğu bir şj- irnedenhle DGM tarafından hepis ceza- sı verildiğini" sö>ledı. Kutan, "DGM'ler özeUikle Baniı dostianmrz tarafindan da tabö bir mahkemeoiarakkabul edflmiyor. Çünkü hâkim üyelerinden bir tanesi üni- formah askerdir" dedi. Kutan. hukukçu- larla inceleme yapmadan karara ilişkin bir değerlendirme yapmayacağını belir- tirken bugün Istanbul'da FP Başkanlık Divanı'nı toplayacaklannı ardından da bir basm toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Kutan bir başka soru üzerine ka- rann kendisi için sürpriz olduğunu kay- dederek "Böyk bir tasdik karannın çıka- cağına inanmıyordum" dedi. FP'nin hukukçu milletvekillerinden Mustafa Kamalak, Erdoğan için hukuki yollann kapanmadıgına dikkat çekerek tashih-i karar için Yargıtay'a yapılacak başvurunun dışında &onunun Avrupa In- san Haklan Mahkemesi'ne de götürüle- ceğini belirtti. "Yargı kararlan herkes için bağlayıcıdır. Yargı ka- rarlan hakkında takdir yet- kimiz yoktur. Sadece karar- lan uygulamakla yükümlü- >üz. Yargı bağımsızdır. Tay- yip Erdoğan'ın tashihi karar hakkı vardır. ancak bu uy- gulamayı geciktinnez. Tür- ki\e'de yargı o kadar bağun- sızdır ki iktidardaki bir par- tinin kapanmasını ve en bü- yük kentin belediye başkanı hakkında ceza tertip edebil- mektedir. Bunun siyasi so- nuçlannın ne olacağı yargıyı ügilendirmez. Ta>">ıp Erdo- ğan hakkındaki >arçı kara- nnın uvgulanması görevden alınmasını zorunlu kılnor." Başbakan Yardımcısı Ecevit. mah- keme karan üzerinde konuşmasının doğru olmadığını. ancak anayasa ve yasalarda demokrasi ile bağdaşma- yan hükümler olduğunu, söyledi. Iş- lenen suçtan dolayı siyasal yaşamın yasaklanmasını doğru bulmadığını anlatan Ecevit. "Sayuı Erdoğan gibi ergin ya da gençlik çağmda bir kişi, du\ara >azı yazdı diye birkaç a>-a mahkûm ol- duğu için ömrü bovıınca si- vasetten >asaklı olacak. O genç. o zaman solcu iken 30 yaşına geldiği zaman sağcı olabilir. Bence anayasa ve \asalarda ayıklanması gere- ken hükümler var" diye ko- nuştu. ÖDP Genel Başkanı Ufiık Uras da Türkıye'nın radıkal bir demokratıkleşme süre- ciyle 21. yüzyıla girmesi ge- rektığıni belırterek "TCY'- nin 312. maddesinden bir dönem hep solcular tıüküm giyiyordu. O zaman sessiz kalanlar, şimdi aynı maddey- le karşı karşıyalaV. Çifte stan- dart uygulamadan topyekûn demokratikleşmeden yana bir tutum izlemek gerekiy- or" şeklinde konuştu. Demirel 'İddia eden ispat eder' • Çumhurbaşkanı Demirel, Alaattin Çakıcı ile Eyüp Aşık'ın telefon konuşmalanyla ilgili olarak "Kim iddia ediyorsa ortaya delil koyacaktır" yanıtını verdi. Kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini belirten Demirel, "Çete-mafya meselelerinde anza olmuşsa kudretli devlet söker atar onu. Açık rejimde kimse bunlan savunamaz, örtbas edemez" dedi. BAHAR TANRISEVER ALİKEHRÎBAR KÜTAHYA - Çumhurbaşkanı Süleylan DemireL Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın ülkücü mafya elebaşısı Alaattin Çakıcı ile gerçekleştirdiği telefon konuşmalanyla ilgili olarak "Kim iddia ediyorsa, o ispat edecektir. Ortaya delil koyacakOr" dedi. • Cumhurbaşkam Demirel, Dumlupmar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin dekanlık binası açılışmda yaptığı konuşmada, Türkiye'de güncel ve siyasi tartışmalann. polemiklerin bulunduğunu söyledi. Hür ve serbest bir ülkede yurttaşlann söylenenlerin arasından doğruyu seçebilmesi gerektiğini anlatan Demirel. Türkiye'dekı tüm kesimleri cumhuriyet olgusunu gözden geçirmeye çağırdı. Açılış töreninde Demirel'e fahri iktisat doktorası unvanı verildi. Gazetecilerin Aşık- Çakıcı arasında geçen telefon görüşmelerinin bant kayıtlannın yayımlanmasıyla ilgili sorulannı da yanıtlayan Demirel, bu konuda » kendisine herhangi bir bilgi sunulmadığını söyledi. Demirel. "Devlet adamlannın mafya ile görüşmesi uygun olur mu" sorusunu, "Ben o tartışmalara gu-mem" diye yanıtladı. Demirel şunlan söyledi: "Çete-mafy-a meselelerinde anza olmuşsa kudretli bir de\ let söker atar onu. Devlet güçlü bir de\ lettir. Yaşayan bir bünyedir. Bir mikrop hasıl olursa onu aşar devlet Hırsızhk, yolsuzluk, devlete anz olan hastalıklardır. Devlet aşar onlan. Yeter ki açık rejim devam etsin. Açık rejimde kimse bunlan savunamaz, örtbas edemez." Yerel ve genel seçimlerin bir arada yapılmasıyla ilgili tartışmalara da değinen Demirel, "Ayn yapılsa daha i\i olur. Ama beraber yapılsa da kıyamet kopmaz" dedi. Çumhurbaşkanı Demirel, son günlerde yaşanan türban tartışmasına yönelik bir soru üzerine de "Ulkede kadınlann başlannı örtmesine kimsenin bir dediği var mu yok. Ülkede kadınlann birçoğu örtünüyor. Neden başını ortüyorsun. diyen var mı" diye konuştu. Telekom işçisinden özelleştirmelerıetepki Türk-İş'e bağb Haber-İş Sendikası İstanbul 1 N'o'lu Şubesi'ne üye bir grup işçi dün Ga>- rettepe'deki Türk Telekom Genel Müdürlü- ğü önünde taşeronlaşma ve özeUeştirme uy- gulamalannı protesto etti. Vaklaşık 300 kişi- nin katıldığı gösteride işçiler. bina girişine "Çeteler yargılansın", "Yaşasm iş, ekmek, özgüriük mücadelemiz", "Ekonornik ve sos- >al konseye hayır" yazılı pankartlan astılar. Burada > apılan basm açıklamasında KİT'le- rin rehabilitasyonuna yönelik herhangi bir adım ablmazken yüksek faizlerle borçlandı- nldığı ve KİT kâıiannın başka alanlara ak- tanlarak tekelci sermayeye teşvik ve kredi al- ünda peşkeş çckildiği belirtildi. Özelleştir- menin sadece işsbJik ve pahalıhk getirmedi- ği kaydedilen açıklamada "L laşımı. haber- leşmesu enerjisi, maderüeri. petrol rafıneri- leri çokuluslu emperyalist tekellerine girmiş bir ülkenin bağımsızlığından söz etmek mümkün mü?" denildi. "İşçi memur el ele genel greve", "Özelleştirmeye hajir" slogan- lan atan grup, açıldamadan sonra sessizce dağüdı. (Fotoğraf: ÖZKAN GÜVEN) Başbakan: Devlet Bakanı ile ilgili iddialann doğru olmadığı düşüncesindeyim Yılmaz Aşık'a salıip çıkb FUAT KOZLUKLU NEW YORK-BM'nin 53. genel kurul çalışmalanna katılmak üzere New York' a gelen Başbakan Mesut Yılmaz. Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın ülkücü mafya elebaşısı Ala- attin Çakıcı'ya yardımcı olduğu ıd- dialanyla ilgili olarak "Benim ka- naatim, bu iddialann doğru olmadı- ğı yönündedir" dedi. Yılmaz, Çakıcı ile Aşık arasın- daki telefon görüşmelerinin ses bantmın ortaya çıkmasının ardın- dan New York'ta gazetecilerin soru- lannı yanıtladı. Ne\v York'ta "Glo- bal Securities" adlı ekonomik kuru- luşun Hilton Oteli'nde düzenlediği toplantının arasında gazetecilerle görüşen Yılmaz. yargının bağım- sızlığından. iddialann soruşturula- cağından söz etti. Ancak Yılmaz, gazetecilerin soru yagmuru karşı- sında hükümetın mafya ile mücade- lesinden rahatsız olan çe\Teler oldu- ğunu ve Aşık'a bu çevrelerin komp- lo kurduğunu iddia etti. . Yıhnaz şunlan söyledi: "Aşık ko- nusunda yanuş anlama var. Aşık, Çakıcı ne zaman kendisini aradı> sa bana bilgi >ermiştir. Şayet Eyüp Aşık. bu kish e adaletten kaçmasıyö- nünde yardımcı olmuşsa bu hukuki anlam taşır. Bu konu araştıniacak- ûr. Ancak. Aşık'm ta\ nnı bildiğim için bu ihtimaün doğru olduğunu düşünmüyonım. Aşık, kamuoyunu tatmin etmek için gereği neyse yapa- caktır. Gerekirse de dokunulmazlı- ğının kaklınlmasını isteyecektir. Ben iddialann araştınlmasında ve hız- landınlmasında \ardımcı olurum." Aşık'ın, Çakıcı tarafından tele- fonla arandığını kamuoyuna daha önce çeşitli vesileleTİe açıkladığını ifade eden Yılmaz, "aranmanın suç ounayacağını" belirtti. Aşık'ın, Ça- kıcı tarafından arandığında kendisi- ne her zaman bilgi verdigini yine- leyen Yılmaz sözlerini şu şöyle sür- dürdü: "Aşık kasetin kısmen mon- Telefon fihristinde Aksu da var Karanlık bağlantılar ANKARA (CumhuriyetBüro- su)-FP Genel Başkan Yardımcı- sı Abdüikadir Aksn'nun makam ve cep telefon numaralannın, Fransa"da yakalanan ülkücü maf- ya Alaattin Çakıcının telefon fihrisönde bulunduğu öne sürül- dü. Show TV'nin dün akşamki ana haberbülteninde yayımlanan ha- berde^ Fransa'da yakalanmasının ardından Çakıcı'nın üzerinde ele gecirilen telefon fihristinde. Em- niyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire BaşkanuğVmn da bulun- duğu belirtildi. Habere göre Ça- kıcı, aynı sattnn karşısına "bi- zimki" adım yazdı. taj olduğunu iddia ediyor. Kimse bu iddialann tahkik edileceğinden şüp- he etmesin. Ben bu iddialann araş- tınlmasına >ardımcı olacağım. Ka- setin varüğ) >e bize karşı bir şantaj unsunı olarak kullanılabüeceği da- ha önce basında yer aldı. Benim ka- naatim Aşık ile ilgili iddialann doğ- ru olmadığı yönündedir." Çakıcı'ın gerçekleri saptırmak için kasetyol- lamış olabıleceğini savunan Yıl- maz. "Hükümetimiz maf>a ile mü- cadelede önceki hükümetlerin hep- sinden başanh ounuştur ve bu da baa çe\Teleri rahatsız etmiştir" di- ye konuştu. Yılmaz, "Global Securities" adlı ekonomik kuruluşun düzenlediği toplantıdaki konuşmasında da Amerikalı işadamlarına, Türki- ye'nin son ekonomik krizden olum- suz etkilenmeyeceği mesajını verdi. Mevcut knzin 1970 ve 80'lerde gö- rülen krizlerden farklı olduğuna ışa- ret eden Yılmaz, bugünkü bunalı- mın kamu sektörü değil. özel sek- tör ağırlıklı olduğunu vurguladı ve çözümünün çok daha zor olduğuna dikkat çekti. Aşık olayı DSP rahatsız ANAP şaşkın ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı Eyüp Aşık'm ülkücü mafya lıderi Alaattin Çakid'yı kaçması için uyardığını ortaya çıkaran telefon konuşması kaseti, hükümetın DSP kanadında büyük rahatsızlık yarattı. Başbakan Vekılı Bülent Ecevit konuşmayı şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, "Olağandışı bir durumla karşı karştyayız. Yadırganacak bir durum" dedi. Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu. "Eğer bir suç teşkil edhorsa cumhuriyet savcılan v<e DGM serDesttir" dedi. ÂNAP'm savTmmakta zorluk çektığı Aşık'ın dün yurtdışma gittiği belirtilirken, özel kalemi nerede olduğu konusunda bilgi vermedi. Başbakan Vekili Ecevit. dün Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgunu kabulü sırasında konuya ılışkm sorulan yanıtladı. Ecevit, ses bandını şaşkınlıkJa ızledığım vurgulav arak. "Aşık, kasıtiı olarak montaj yapddığını ileri sürüyor. Bu çok olağan bir olay değü" dive konuşru. Ecevit. "Sizce istifa etmeli mi" sorusu üzerine, Başbakan Mesut Yılmaz ile görüşmeden böylesine hassas bir konuda açıklama yapmak ıstemedığıni bildirdi. Ecev ıt, bir gazetecinin "Aşık, bu iddialann ardından hemen Türkiye'den av nlmış. bu konuda ne düşüyorsunuz" demesi üzenne. bundan haben olmadığını söyledi. Ecevit, bu gelişmenın koalısyonu etkileyip etkilemeyeceği ve Bakanlar Kurulu'ndan aynntılı bilgi alıp almayacağı yolundakı sorulan ise yanıtsız bıraktı. Adalet Bakanı Denizkurdu, bir başka bakanın da Çakıcı ile konuştugu ' yönünde ıddıalar olduğunu belirterek, bu konudaki açıklamalan bekleyeceğini söyledi. Denizkurdu. "Aşık da kendisi için ihbarda bulunup DGM'ye gidip ifade vereceğini söyledi. Aslında toplunı özeUikle İtaha örneğinde olduğu gibi biraz sarsıla sarsıla temizlenivor. Sarsılmadan temizlenmivor'* dedi. Denizkurdu. göreve geldikten sonra tahkıkat konusunda iki genelge yayımladığını, cumhuriyet savcılannın konumu ve sıfatı ne olursa olsun yasa ihlallerini izlemede serbest olduklannı vurguladı. Denizkurdu, "Eğer basında bugün çıkan olaylar suç teşkil ediyorsa, cumhuriyet sa> cılan, buradan da söyiüyorum serbesttir. DGM serbesttir. Eğer bu konuşmavı yapan bir vatandaş olsaydı. bir işadamı olsavdı. bir gazeteci olsavdı hukuk nasıl çalışacak idivse, şimdi de hukukun o şekilde çalışması lazım. Benim zaten yapnğım. genelgeyle söylemek istediğim bu. Şahsa göre hukuk çauşmaz. Kim hukuk sistemini ihlal ederse, sıfatı ve konumu ne olursa olsun çahşır" diye konuştu. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ahat Andican. olayın ne kadan doğru olduğu bilinmeyen bir iddia boyutunda olduğunu sasoındu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog