Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC fmtivaz Sahibi: Berin Nadi ûenel Yayın Yonetmenı Orhan Erinç • Genel Yavın Koordinatöru HikmetÇe- tinka\a 9 Yaznşlen Müduriı İbrahim V'ıldız 9 SorumJu Müdür Fikret tlkiz 9 Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara • Gorsel Y'önetmen. Fikret Eser htıhbaıat Cengjz Vıldırun • Ekonomı Vlehmet Saraç 9 Kultür. Handan Şenköken # Spor Abdülkadir Yücebnan • Makaleler Sami Karaören • Duzeltme Abduüah \ azm 9 Fotoğraf Erdoğan Köseoglu • Bılgı-Belge Edibe Buğra • Yun Haberlen MehmetFaraç Ya>ın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Okta> Kurtböke. Hikmet Çetinkaja, Şükran Soner, Ergun Balcı. İbrahim Yddız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav. Hakan Kara. Ankara TemsılciM. Mustafa Balbay Ataturk BuK an No. 125, KatABakanlıklar-Ankara Tel 4195020(7hat). Faks. 4195027 • Jzrrar TemsıJcısi Serdar Kızık. H Zıva BK.1352S 2 3 Tel. 4411220. Faks+419117»Adana Temsıknsi: Çetin Yiğenoğlu. tnönü Cd 119 S No: 1 Kat: 1, Tel 363 12 ll.Faks 363 12 ;5 Müessese Müdürü' Üstün Akmen 0 Koordınatör Ahmet Korulsan • Muhasrie Büfent Yaıer«ldare HnsejİD Gûrcr • tşleüne Önder Çeflk • Bılp- Ijlem \ail İnal 9 Bılgısayar Sıstem Mûrü>et (ikr#Sarı, KinJet Kuza MEDYA C: • Yöneüm Kun Başkanı - Genel Müdur Gülb Erduran 0 Koordınator Rel Işımmn 0 Genel Müdür Yardomcı SevdaÇoban Tel 514 07 53 513 95 80-513 8460-61. Faks. 51384 Yavımla>ao \e Basan: Yenı Gun Haber Aıansı, Bastn ve Ya\ıncılık A Ş Tür'kocafrj Cad J9 41 Cagaloglu 34334 Ist PK 246 Istanbul Tel 10 2121 512 U5 05 120 hal l Faks (0 2121 513 85 95 24EYLÜL1998 Imsak:5.19 Güneş: 6.46 Öğle: 13.03 Ikindi: 16.25 Akşam: 19.07 Yatsı; 20.28 www.cumhuriyet.com.ı fstanbul'u yine su bastı • tstanbul Haber Servisi - Istanbul'da önceki geceden başlayan ve dün süren sağanak yağış sonucu bazı okul ve evleri su bastı. Başta çevre yolları olmak üzere kentiçi trafiği kıtlendi. Sağanak yağış sonucu, 600 öğrencinin eğitim gördüğü Alibeyköy Lisesi'nin bahçesini su bastı; Alibeyköy llköğretim Okulu'nun zemin katı ve lojman bölümünde de su birikintileri oluştu. Su baskını nedenıyle her iki okulda da eğitıme bir gün ara \erildi. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOGLU) 'Efkârım Tanumar' • İstanbui Haber Servisi - Sanatçı Serpil Barlas'ın ilk miizık çalışması olan "Efkânm Tarumar" adlı albümü, ünlü miizik ustalannın desteğiyle çıktı. Cem Karaca, seslendirdiği iki sarkıyla Harun Kolçak ise albüme adını veren "Efkânm Tarumar"daki vokali ile Barlas'ın albümüne katkı sağladı. Albüm Majör Müzikçe piyasaya sürüldü. Çağdaş Dershane yenilendi • lstanbul Haber Servisi - Yenı bır sistemle eğitim yılına başlayan Çağdaş Dershane'nin yeni binası. önceki gün tstanbul Vali Yardımcısı Fahir Işıksız tarafından Bakırköy'de bir törenle açıldı. Törene, lstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey, Bakırköy Kaymakamı Kadri Öner, Bakırköy Belediye Başkanı Ahmet Bahadırlı ve Bakırköy llçe Milli Eğitim Nfüdürü Fevzi Ektiren katıldı. Sheraîon'da Meksika Haftası • İstanbul Haber Servisi - Olmeca Tequıla'run ana sponsorluğunda Ankara Sheraton Hotel & Towers'da Meksika Haftası gerçekleştirildi. Meksika külrüründen örneklere yer verilen bır serginin düzenlendigi hafta boyunca, Olmeca Tequila tarafından özel olarak getirilen bir grup da Meksika'nın 'mariachı' müziği eşliğinde davetlilere güzel anlar yaşattı. Özel tentibatlı otomobiller • ANKARA (AA)-Sakat \emalul kişiler için getınlen, özel tertibatlı otomobil ve minibüsün ithal talebinı karara bağlayan heyete. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcisi de dahıl edildi. AÇEV semineri • lstanbul Haber Servisi - Milli Eğitim Bakanlığı ve Anne Çocuk Eğıtim Vakii işbırliğiyle okuma-yazma kurslanna eğitmen yetiştirmek için düzenlenen "Okuma-Yazma Gönüllü Eğitmenlık" semineri sona erdı. AÇEV yaptığı açdclamada. semınerde başanlı olanlara bakanlıktan onayh sertifıka veridiğini ve bunlann lstanbul'un okuma- yazma oranı düşük yerlerinde açılacak kurslarda göre\ lendirileceği bildirildi. TtfV'ye ödül • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - 1998 Avrupa Insan Haklan Ödülü, Türkiye Insan Haklan Vakfi 'na (TtHV) verildi. JÎHV Başkaru Yavuz Önen, Insan Haklan Evrensel Bildırgesi'nin 50. yıldönümüne rastlayan ödûlün, vakfın bugüne kadar süıdürdüğu özverili ve kararlı mücadelede kendılerine destek olacağını söyledi. Önen, insan hatlannın korunması ve gehşnrilmesi kavgasını, çalışânlar, gönüllüler ve uluslararası dayanışma ile simJüreceklerini söyledi. Ormab 'Istanbul-Avrupa Yeni Şehir Projesi', tanm alanlan ve su havzalanndaki 6500 dönümlük alana kurulacats İstanbuFa Fıaıısız kuşatması M A R M A R A D £ N I Z I Denızyoiu MARMAflA DENİZİ A Fransız ınşaat ve planlama firmalannca 75 000 konutluk planlanan Avrupa Kentıprojesi, 1996'da Sılıvn'nin TEM yolu kuzeyınde yer alan tanmsal alanlannda 6500 donumlük turalanda tasartandı. I Proje tanıtım raporunda, TEM otoyolu, E5 karayolu ve demıryolu bağlantılannın yanı sıra uiaşım için Sılıvn-lstanbul araslnda denızotobûsü kultanılacağı da belırtlıyor. OKTAY EKİNCt Son orman yangınlanyla birlik- te tstanbul'u kuşatan plansız ve yağmaya dönük yapılaşmanın dü- zeyi bir kez daha kamuoyunun gün- demine gelirken aynı şekilde "plan- SE" ve sadece "rant amaçb" dev bir yeni yerleşme projesi de uygulan- maya başlanmak üzere girişimleri- ni yoğunlaştırmış durumda. "tstanbul-AvTupa Yeni Şehir Pro- jesi" adlı bu girişimi Fransız-Türk ortaklığı şeklinde gercekleştirmek üzere kurulan "Kentimar" şirket- lergrubunun Yönetim Kurulu Baş- kanı DavutGenç'in Anadolu Ajan- sı'na verdiği bilgiye göre, Trak- ya'da planlanan yeni yerleşme "375 bin kjşilik" bir İcent olarak hedef- leniyor. Hükümetten yatınm izin belge- sini ve diğer tüm onaylan da aldık- lannı belirten Genç; "Kesinyer se- çiminin de yapümasıyia proje>e he- men başlanacağmı'" belirtiyor. REFAHYOL'un mirası ~ Mimartar Odası'nda yapılan bir araştırmaya göre, proje hazırhkla- nna ve "arazi arayışuıa" 1993 yı- lında başlanan yatınm için hükümet • REFAHYOL döneminde yeşil ışık yakılan, ancak yasal engeller nedeniyle sonuçlanamayan Fransız-Türk ortakhğındaki "İstanbul- Avrupa Yeni Şehir Projesi", 75 bin konutu "üst gelir gruplanna pazarlamak üzere araziyi Arsa Ofisi aracılığıyla elde edecek, özel imar iznini ise Bayındırlık Bakanlığı'ndan alacak. çevTelerinden ilk büyükdestek 1996 birlikte hazırlanacak. Böylece Nâ- yıhnda RER4HYOL döneminde gelmişti. "Bu projeyle AB'ye giri- şimiz de kolavlasacak" di>en Tan- su Çüler, yatınmın "İstanbul'a he- diye" olduğunu da belirtmişti... (Cumhuriyet 30.12.1996) tstanbuFun SUivri ilçesinde ve TEM otoyolunun kuzeyindeki "^a- nm alanlannda'" saptanan "6500 dönümlük" bir alanda planlanan proje için "ArsaOfîsi'nin kamulaş- Orma vetkilerinden sararianılma- sı" da prensıp olarak kabul edilmiş- ti. Buna göre, İstanbul'a TEM oto- yolu, kuzeyindeki demıryolu ve Si- livri'den de deniz yolu ile bağlana- cakolan "75.000 konurtuk" yerleş- me için belirlenen arazılerönce bir hükümet kararnamesiyle köylünün elinden alınap Arsa Ofisi'ne geçe- cek, yapılaşma ızni için gerekli "özel imar şartnamesi" de Kenti- mar ve Bayındırlık BakanlığTnca zım Plan'dakı imaryasağını da hü- kümet karanyla aşmayı hedefleyen Kentimar grubu. planlamayla bir- likte arazilen de Arsa Ofisi 'nden ala- rak "köviüjie uğrasmadan" yatınm alanını elde etmış olacak. BakanJık desteği Nitekim, aynı yatınmla ılgili Ba- yındırlık Bakanlığfndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönden- len ve "kolavlık gösterilmesi" iste- nilen 17.12.1996 gün ve 157 sayı- lı yazıda özetle şu açıklamalar yer alıyordu: 1- 7 milyar dolarlık proje bedeli yabancı yatınmcılarca karşılana- cak ve uygulaması da "Fransız hü- kümetinin desteği" altında gerçek- leşecektir. 2- Fransızlann mimarlık ve şehır- cilik alanmdaki teknik bilgı ve de- neyimleri Türkıye'ye kazandınla- cak. "knov»-hoM vekavTiak aktan- Alan değiştirmek isteyen öğrencilere sınıf açılabilecek Af için 8 öğrenci koşuluANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Efıtim Bakanlığı, hsedeokudu- ğu alana paralel tercih yapan öğrencı- ye ek puan verilmesinı öngören yeni sınav sistemini dikkate alarak getirdi- gi alan değiştırme hakkına_ "en az 8 öğrenci" koşulunu getırdı. Öğrencile- nn alan değiştirebıleceğıni açıklayan bakanlık, bu yıl hazırlık sınıfında ka- lanlar için de yeniden sınıf açılabil- mesini kararlaştırdı. MEB Müsteşan Bener Cordan. lise öğrencilerinin bu yıla mahsus olmak üzere sınavsız alan değiştjrebileceğinı açıkladı. Geçen hafta Ortaöğretim Kurumla- n Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesı'ni yeniden düzenleyen bakanlık, "tered- • Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl hazırlık sınıfında kalanlar için de yeniden sınıf açılmasını kararlaştırdı. düt edilen konularda" da bir genelge yayımJadı. MEB Müsteşan Cordan ımzasıyla yayımlanan genelgede, alan değiştirmek isteyenler için sınıf açıl- ması için en az 8 öğrencinin talepte bu- lunması gerektiği bildirildi, Genelge- de, öğrenci sayısınm 8'den az olması halınde; okullann fiziki koşullan veöğ- retmen durumu göz önüne alınarak, şu esaslara uyulacağı kaydedildi: • Ögrencılerin yerleşim birimlerin- Okulprotokoüeıiimzolaruü Istanbul'da, Bahçelievler, MaJtepe ve Üsküdar ilçelerinde yurttaşlaruı kadosıyla yaptınlacak 3 okufla ilgüi protokoüer, İstanbul VaJihgi'nde törenle imzalandı. Sanatçı HiiKa Avşar. babasının adını alacak Maltepe'deki 30 derslikli bir üköğretim okulu için 50 milyar lira, Mesadet Doğuer adlı yurttaş da 24 yıl önce ölen oğlu Taylan Doğuer'in adını taşryacak 5 derslikli ilköğretim okulu için 10 milyar lira bağışta bulundular. \ali Erol Ç akır törende yapbğı konuşmada, eğitim sorunu çözümlenmeden ülkenin diğer meselelerinin çözümlenemeyeceğini söyledi Geçen öğretim yıfanda yürürlüğe giren 8 yıllık kesintisiz eğitimin bir reform olduğunu vurgulayan \ali Çakır, İstanbul'daki vatandaşlaruı bir yıl içinde 8 yıllık eğitime > aptıkJan katkının 11 trihon liravı bulduğunu ifade etti. (Fotoğraf: KADER TUĞLA) deki aynı tür okullar arasında geçişle- ri sağlanarak, herhangi bir okulda söz konusu alan açılacaktır. • Yerleşim biriminde aynı türde bir- den fazla okul bulunmaması durumun- da: velilerin istekleri de göz önüne alı- narak, öğrencilerin diğer yerleşim bı- nmlerindeki aynı türdeki okullara ge- çişleri sağlanacaktır. • Diğer yer/eşim birimJerindeki ay- nı türdeki okullara geçiş yapmak iste- meyen öğrencilerin, kayıtlan okulla- nnda kalmak kaydıyla yerleşim biri- minde bulunan herhangi bir ortaöğre- tim kurumunda alanlanyla ilgili ders- lerden öğrenim görmeleri sağlanacak- tır. Ancak, yerleşim biriminde sadece bir ortaöğretim kurumu bulunması halinde öğren- ciler kendi okullannda açı- lacak alanlardan birine yönlendirilecektir. Bakanlık, geçen yıl Anadolu liselerini kaza- narak 5. sınıfın sonunda hazırlık okuyan, ancak ba- şansız olan öğrenciler için de sınıf açılmasını karar- laşordı. 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin bütünlü- ğünün bozulmaması için hazırlık sınıfında kalan öğrenci sayısmın 12'nin üzerinde olması halinde s ı n j f açılmasını öngören bakanlık, "Başansız öğ- renci sayısı, 12'nin altında ise bu öğrenciler aynı yer- leşün birimindeki birokul- da birleştirikcektir" ka- rannı aldı. Bakanlık, ay- nı türde okul olmaması durumunda, öğrencilerin diğer yerleşim bîrimlerin- deki okullarda öğrenimle- rine devam edebileceğini bildirdi. Cordan. "Bu vılalan de- ğiştirmek isteven öğrenci- ler, okumadıklan dersler- den sorumlu olmavacak ve sınavsız alan değiştire- bilecek" dedi. Sımsıcak 1998-99 sonbabar ve kı$ aylarında Vakko kadını yine çarpıcı, vine sımsıcak. Kaşmir, fland ve techno yünlülerinin tercih edildiği koleksivonda sivah. zaman zaman gece mavisi ve bordo ile görülüvor. Dize kadar uzanan eteklerde dişih'k. derin virtmaçlarla haüriatılıvor. \akko erkeği ise önümüzdeki kış m lannda 70'lerin etkisinde olacak, 6 düğme kruvaze ya da 3 düğme monopeto takunlan, renkleriyle uyumlu gömlekler ve kravatlar tamamhyor. Tercih edilen renkler si\ah, füme, kahveve lactvert nu" sağlanacaktır. 3- Proje hedefleri arasında "şe- hir kimliğinin geliştirilmesi" de yeı almaktadır ve tstanbul'un buna ge- reksinimi vardır. REFAHYOL'un hükümet düze- yindeki bu görüşlerine karşılık, ls- tanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Planlama Müdürlü- ğü'nce oluşturulan "Stratejik Plan Karar Gelistinneve Değerlendirme Kurulu"nun (SPGDK) Ocak 1997 tarihli raporunda ise projeye karşı çıkılmakta ve eleştiriler şu nokta- lar üzerinde odaklanmakta: I - Proje, yer seçimi ve hedefleri açısından İstanbul'un Nâzım Pla- nı'n,a aykındır: Birinci sınıf tanm alanlannı ve kuzeydeki yeşil kuşa- ğı tehdit etmektedir. Aynca göçle kente yığılan nüfusu çekmeye de- ğil, "kendine özgû yeni bir nüfus" yaratma amacına dönüktür ve ek yük getirecektir. 2- Proje, planü kentleşmeye de avkındır: Çünkü kentın korunma- sı gerekli olan bölgelerine sağlık- sız gelişmeyi teşvüc edecek, sade- ce yüksek gelir grubuna pazarla- nacak bir rant projesi olarak konut sorununu da çözmüş olmayacak- tır lşte bu eleştiriler yüzünden ve meslek odalan ile duyarlı çevTelerin tepkileri nede- niyle REFAHYOL döne- minde bürokratik forma- litelerini tamamlayamayan yeni lstanbul projesi şim- di yeniden gündeme geti- riliyor. Kentimar'ın Başkanı Da- vut Genç "Hazine Müste- şarkğı, Bayındırük, Çevre, Maliye bakanhklan ile Ar- sa Ofisi ve DPT'den tem- silcilerin oluşrurduğu bir kurul 3 yıldır çalışıyor ve yasal izûıler tamamiandı" derken. MimarlarOdası da "tstanbul saölıyor" uyan- sını yaptığı açıklamasında şunlan vurguluyor: "Arazinin rayiç bedelle kamulaştıruip, sonra av nı Kedelle yatınmcıva devre- dilmesi ardından da yab- nmcı konsorsiy umunun bu tarım alanlannı kent ve imar arsaları olarak konut ve iş merkezleri kuracak- lara yüksek fi\-attan pazar- laması. dev let elivle spekü- lasvondan başka bir şe> de- > ^ Fransız ortaklar Projedekı Fransız ortak- lar "Suez-Lyonnaise Des Eaus" adlı kamu şırketiy- le "Fransa VeniŞehirfer Vst Kurulu" denilen ve ban- kalarca desteklenen birku- ruluş. Kentimar ise bu ya- tınma ortak olacak yerli gruplann katılımını organi- ze ediyor. Böylece lstanbul, asıl ele alınması ve restore edilerek yeniden kente kazandınl- ması gereken "eski" semt- lerinin hızla çöküntüye uğ- ramasını hüzünle seyreder- ken, doğal yaşam kaynak- lanna "kent kültürü" (!) adına göz dikmiş bir "ye- ni" lstanbul projesinin "uluslararası dayanışma" içinde kentin kuşatılması- na katılmasını da göğüsle- meye hazırlanıyor. Tabii, eğer artık dayana- biürse... RASGELE / RAtFERTEM İşte Size Av Yazısı: Kızıl Kekliğin Anıları e-posta: tan (a prizma. net tr Kent tutsağryız son haftalar. Ava gitmedik, gidemedik. Uveyik gitti. Bıldırcın da gelmedi daha. Oyle düşündük. Ava gidilmezse nereye gidilir hafta sonlan? Avcılar kahvesine... Niye avcılar derneklerine, kulüplerine degil?.. Bak o ayn bir mesele... Eski günlerde öyleydi. Avcılar derneklerinde, kulüplerinde toplanırdık. Söyleşirdik coşardık. Anılar, yaşam. Gelemezsek, göremezsek. Birbirimizi arardık. Arkadaş, yoldaş. lyi günlerde, kötü günlerde. Birbirimizi bırakmazdık. Buluşma yerimiz avcılar kulüpleri, dernekleriydi. Şimdi ne oldu? Neden oldu? Yanıtını yöneticiler verirler herhalde... Ver elini Kamil. Haydi avcılar kahvesine. Dostlar oturmuşlar. Çaylar kahveler. Ava gitmediysek de av konuştuk. Attık vurduk. Düştü bulduk. Atıp da vuramayan hiç olmadı... Düşeni bulamayan olsa da... Avcı dostlar takılmaya başladı. "Av yazılannı azalttın. Çevreye, teneke uygarlığına daldın." Ne yaparsın. Yanlış kentleşme, sanayileşme avlak bırakmadı ki! Eli boş dönmekten yıldık. Kahvelerde daha çok atıp vunmaya başladık... Istiyorsunuz madem. Alın size bir av anısı. Hem de avcının değil. Avın ağzından. Kızıl keklik. Büyümüş, palazlanmış. Bol yiyecek. Koşuyor oynuyor. Yalnız bir şeyden korkuyor. Kendi ağzından dinleyelim. "Ama yine de bir şeye biraz tasalanıyordum. Hani şu ünlü av mevsiminin başlaması varya, işte ona." Korkusunu gören kınalı keklik. Babaç. Yanına alıyor. "Sakın korkma Kızıl. Sakın korkayım deme Kızıl. Mevsimin açıldığı gün seni yanıma alınm. Emin ol başına hiçbir şey gelmez." Babaç keklik. Kanadından yara almış. Ağır uçuyor, zor uçuyor. Korunmasını, saklanmasını biliyor. Öncelikle çevreyi. Bir gün avcı kulübesinin bacasından duman tüttüğünü görüyor. Hemen Kızıl'ı çağırıyor. "Çabukgel. Ben ne yaparsam, sen de öyle yap." Fare gibi toprakların arasından yuvarlana yuvarlana gidiyorlar. Avcılar da köpekleriyle ovaya dalıyoriar. Üstlerine üstlerine geliyorlar. Bir bıldırcın havalanıyor. Tüfek seslerini duyuyor. Korkuyor, ürküyor. Av sürüyor. Keklikler, sülünler düşüyorlar. Çevrede tozlar, tüyler savruluyor. Tüfekler patlıyor. Gerısini Kızıl'ın ağzından dinleyelim. "... Sonra mavi yusufçuklar, yaban anları, kelebekler, bütün o zavallı hayvancıkları bir telaş aldı. Dahası kırmızı kanatlı küçücük bir çayır çekirgesi, benim gagamın ta yanıbaşına gelip kondu. Ama ben de öyle korku içindeyim ki onun şaşkınlığından yararlanmak aklıma bile gelmedi." Demek ki avcılardan korkmasaydı kızıl. Çayır çekirgesinin şaşkınlığından yararlanacaktı. Avlayacaktı... Neyse çayır çekirgesi de kurtulmuş oldu. Ormana giriyorlar. Anlatıyor Kızıl: "... İkiyanı ağaçlıklı biryoldan geçmemiz gerekiyordu. İki ucunda, pusuda bireravcı bekliyordu. Bir yanda, her deviniminde av bıçağı, fişeklik, barut kutusu gibi bir sürü avdanlığı takur tukur ettiren kara favorili bir adam duruyordu. Öbür yandaysa, bir ağaca dayanmış, rahat rahat piposunu içen, ufak tefekyaşlı biri." Babaç keklik donanımlı, favorili avcının bacaklarının arasına dek giriyor. Alay edercesine önünden kalkıyor. Bizim donanımlı avcı hazırlanıncaya dek uçup, kaçıp gidiyor. Kızıl'a da gösteriyor, söylüyor. Avcılarıdatanı... İşte size bir av anısı. Kızıl kekliğin ağzından. Ne diyelim. Avlara, avcılara. Rasgele... (öyküyü salı kitapları arasında çıkacak Alphouse Daudet'nin Pazartesi Öyküleri 2 kitabından okuyabilirsiniz)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog