Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

2 4 EYLÛL1998PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 15 Köyde bale Ve cumhuriyetın 75. yılında köye bale gıriyor. Samsun'un Kolay beldesınde bu pazar Ankara Devlet Opera ve Balesı sanatçılan, köyün "top sahası"nda "Çeşmebaşt Balesı"nı sahneliyor. Altınkaya Baraj Gölü kıyısındakı beldenın CHP'lı beledıye başkanı Huseyın Şahın'in girişımıyle sahnelenecek balenın yanı sıra opera sanatçılan da solo konser verecek. Etektronik posta: som9posta.cumhuriyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Borsacılar ödün üstüne odun ıstıyormuş... "Serbest pıyasa ekonomisine göre hukumet. odünleri de serbest bırakmalı!" 40.Yıl M ayısın 27'sınde yazmıştık Mayısın başın- da Mıllı Eğıtım Bakanı Hikmet Uluğbay, istanbul'a geldığınde bazı okulları gez- 1 mıştı Bız de "Soralım bakalım bakana" dı- yerek bır dızı soru yoneltmıştık Once sorularımızı anımsayalım İstanbul'a geldığınızde şerıatçıların ışlettığı oğ- rencı yurtları konusunda bılgı aldınız mı'? Yonetme- lığe gore ılkoğretım çağındakı oğrencılenn yurtlar- da banndırılması soz konusu olamazken dorduncu- beşıncı sınıf oğrencılerının kaldığı yurtları gordunuz mu7 Yurtlarda kalan çocukların aılelerının aynı ma- hallede oturduğunu fark ettınız mı? Şerıatçıların yurt- larında açık lıse oğrencılerının nasıl barındırıldığını sordunuz mu9 Turkıye'nın çeşıtlı ıllerınden getırılmış ve herhangı bır okulla ılgısı olmayan çocukların oğ- rencı yurtlarında neden kaldığını merak ettınız mı7 Şerıatçıların oğrencı yurtlarında, onay veren maka- mın muhru vurulmamış ruhsatların sahte olabılece- Fikri takip ğını duşundunuz mu9 Kaçak ınşa edılmış bınalar- da kaçak ışletılen yurtların sayısını oğrendınız mı? Şerıatçıların mılıtan kadrolar yetıştırmek ıçın Istan- bul'da ışlettığı yurtlar konusunda Mıllı Eğıtım Mudur- luğu mufettışlerının ne gıbı ışlemler yaptığını sordu- nuz mu? Istanbul Mıllı Eğıtım Mudurluğü Teftış Ku- rulu Başkanlığı odalarındakı namaz tahtalarını gor- dunuz mu? Bakana sorduğumuz "soyut" soruların yanıtını is- tanbul Mıllı Eğıtım Muduru Ömer Balıbey, bızım gazetenın bır başka koşesınde aynı soyutlukta ya- zılı açıklama olarak vermıştı Bız de soluğu Balıbey'ın makamında almıştık Ba- lıbey de yanına konuyla ılgılı amırlerı, mudurlerı al- mıştı O gun, sorularımızı "somuf'laştırmış, hazı- ranın 14'unde bır kez daha yazmıştık Sarıyer Bahçekoy'dekı erkek oğrencı yurdu Bo- ğazıçı Oğrencı Yurdu Kâğıthane'dekı oğrencı yur- du Kartal Elmalı Oğrencı Yurdu Kuçukçekmece Yenımahalle'dekı yurt Başka somut sorular da ek- lemıştık Turbanlı stajyer oğretmen Şenay Kaçar, oğretmenlıkten atılacakken aslı kadrosu nasıl yapıl- dı? Oğretmen Türkan Keskın'ın tesettur gıyınme- sının sağlığı ıçın gereklı olduğu yolundakı doktor ra- poru ınandırıcı mı? Bahçelıevler Ozel Şevkat Lıse- sı'ndekı turbanlı oğretmenlerı soruşturmak ıçın ne- den mufettış gonderılmıyor? Eyup Imam Hatıp Lı- sesı'nde turban gıbı karaçarşafın da unıforma halı- ne gelmesı normal mr? Balıbey, yanındakılere her soruyu not aldırtmış ve gereğının yapılacağını, sonucunun da açıklanaca- ğını bıldırmıştı O sırada okullar açıktı Okullar ka- pandı Yaz tatılı başladı Yaz tatılı bıttı Okullar yenı- den açıldı Hâlâ açıklama beklıyoruz Erzurum'dakı Nurculardan J - " Kırkıncı Hoca"y" çağrıştıracak biçımde Erzurum Ataturk Ünıversıtesı'nin gırişıne asılan "40. Yıl" tabelası kaldınlmış... Kaldınlmasına kaldınlmış da, mescitlerinin sayısı bilinmeyen (Zıraat'ta en az sekiz mescıt var) üniversitede, rektor Erol Oral, bakalım bu yilın, Ataturk'un onderlığınde kurulan Turkiye Cumhunyetı'nın "75. Yıl"ı olduğunu ne zaman anımsayıp "40. Yıl"ın yerine cumhurıyetı kutlayan bır tabela astıracak orası bellı değil! SESSİZ SEDASIZ (!) NURİKURTCEBE Yüksek Yenhm Hattı Erdınç UTKU Şenatçı polıtıkacılar mangalda KUL bırakmıyor Istanbul SSK'de bakın neler oluyor SSK Istanbul Sağlık Işlerı Mudurlu- ğu'nden yenı haberler var Mudur Doç Dr Faîk Çelik, kurumun bu ay- kı bultenınde yazıyor "Yakın zamana kadar elındekı gay- rımenkullerı kıra veya satışla elden çı- karan kurumumuzda, şımdı Istanbul Sağlık Işlerı Mudurluğü sınırları ıçın- de yer alan altı arsa, yonetım kurulu- muzca kuruma kazandırıldı Yanı sat-kurtul kolaycılığı yerine, yap-duzelt akılcılığı ıle hareket edıl- mesı dıkkat çekıcı ve sevındırıcı bır gelışmedır" v Kuçukçekmece Beledıyesı'nden prım borçlarının bır kısmına mahsu- ben Inonu Mahallesı nde bır arsa sa- tın alınmış, dıspanser yapılacak Halkalı ve Sangazı'de, Sağlık Bakan- lığı'na tahsıslı arsalar Mıllı Emlak'ten takas yoluyla alınmış, ıkı hastane ya- pılması planlanıyor, aynı yontemle Gungoren'de alınan arsaya dıspanser yapılacak Kartal'da Meteorolojı'ye tahsıslı ar- sa Mıllı Emlak'ten alınmış, uzerıne dıs- panser kurulacak, Esenler'de bır va- tandaştan bağış yoluyla alınan arsa- ya aynı vatandaşın bağışı ıle dıspan- ser bınası yaptırılacak Goreve yenı başlayan Doç Dr Çelık "polıtıka yapmak"la suç- lanmasına da bultende yanıt ve- rıyor "Eğer SSK'yı ozelleştırme ve ço- kertme gayretlerıne karşı durmak po- lıtıka yapmaksa, evet bız polıtıka ya- pıyoruz" Istanbul Tabip Odası'ndan hekimlere saldırıya kınarna tstanbul HaberServisi- He- kımler, son gunlerde kendılenne yonelık artan saldılan kınadılar Son olarak 17 Eylul'de Dr Oz- lem Suoğlu'nun bır hastasımn yakınlan tarafından, evınm onun- de kastı olarak kurşunlandığını belırten hekımler, yetkılılenn bu gıdışe dur demesını ıstedıler tstanbul Tabıp Odası Başkanı Prof Dr Orhan Arıoğul tarafin- dan, Istanbul Tıp Fakultesı Cer- rahı Monoblok bınası onunde dun bır basın açıklaması >apıl- dı Prof Dr Anoğul sorunlann ınsanlık dışı şıddet yontemlen kullanılarak çozulmesının mum- kun olmadığını belırterek "Diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da hak arama volu olarak tehdit. hakaret, \um- ruk \e silah kullanılması. lop- lumda giderek alışkanlık hali- ne gelmektedir" dedı Sağlık sıstemındekı karmaşanın, hasta ve hasta yakınlannın yakınmala- nna neden olduğuna dıkkat çe- ken Anogul "'Biz hekimler. bu sıkıntıları hastalardan daha çok fark edivor, uzuntu \e ça- resizlik du>uyoruz" dı>e ko- nuştu Anogul. sağlıkla ılgılı tum yetkılılen. basını \e halkı sorum- lu davranmaya davet ettı Çeşıtlı saglıkodalan Ogretım Uyelen Derneğı ve kalabahk bır hekım grubu ıle hastalann da destekledığı açıklamanın ardın- dan Dr Ozlem Suoğlu odasında zıyaret edıldı 1998 jılının nısan-eylul ayla- n ıçınde hekimlere yonelık, ba- sına >ansıyan 10 saldın gerçek- leştı Bu ısımler şoyle sıralanıyor • Nısan 1998, Haydarpaşa Numune Hastanesı Dr Cengız Kaya, • 18 Temmuz 1998, SSK Te- pecık Hastanesı Dr Aytekın Koç- g • 26 Temmuz 1998 Kale Dev - let Hastanesı Dr Hasan Kesbıç, • 28 Temmuz 1998, SSK Um- ranıye Dıspansen Sağlık Memu- ru Doğan Bıngol, • 31 Temmuz 1998 Kaysen Doğum Hastanesı Dr Munev\er Tuncer • Ağustos 1998 SSK Etlık Polıklınığı Sağlık Teknısyenı tb- rahım Adıguzel, • 19 Ağustos 1998, Beşkoy Dr Cengız Çolak, • 20 Ağustos 1998, Keban Sağhk Ocağı Dr Bavkurt Ozbev, • 27 Ağustos 1998 Şışlı Et- fal Hastanesı Abdulmuttalıp Baş- turk, • 18 Eylul 1998, tstanbul Tıp Fakultesı Çocuk Sağlığı ve Has- talıklan Anabılım Dalı Dr Oz- lem Suoğlu Hekimler eylem hazırlığında ANKARA (Cumhurijet Bu- rosu) - Turk Tabıplerı Bırlığı Merkez Konseyı (TTB). hekım- lenn ozluk haklannın duzenlen- mesı ve ekonomık sıkıntılannın gıdenlebılmesı konusunda vap- hklan gınşımlenn so- ^ — — . nuçsuz kalması nede- nıyle 10-11 Ekım 1998 tanhlen arasın- da olağanustu topla- nacak TTB bu top- lantıda eylem planı be- lırleyecek TTB Genel Başka- nı Prof Dr Füsun Sa- yek, hekımlenn malı ^ ^ ^ ~ — sorunlann > anında uygun çalış- ma ortamı, mesaı koşullan gıbı pek çok sorun yaşadıklannı, so- runlann çozumu bır yana gide- rek arttığını kaydettı TTB Genel Kurulu'nun 10-11 Ekımtanhle- nnde olağanustu toplanacağını bıldırenSavek kongrede ılkgun sağlık sorunlarının ıkıncı gun de ozluk haklannın tartışılacağı- nı so>ledı Sa>ek toplantı son- rasında bır onenler paketı çıka- nlacağını v e ozluk haklannın du- ^ — ^ — zenlenmesı amacıyla eylem planı hazırlana- cağını açıkladı He- kimler ve vurttaşlar arasında zaman zaman bazı ıletışım sorunla- lÇin 10 Ekim'de nvaşandığınıbelırten ZTBÖZIÜIC haklannın lyileştınlmesı olağanustu toplanıyor. Savek hekımlenn yurttaşların guvenını kazanmasını sağlama ^—"•—• amacıyla da goruş be- lırleyeceklennı açıkladı TTB Yonetım Kurulu daha önce de ozluk haklannın duzenlenmesı ve ucretlenn arttınlması ısteğıy- le 300'un üzennde hekım tara- fından ımzalanan dılekcelen Baş- bakanlık'a sunmuştu KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ \K behıcak a turk.net ÇtZGİLİK KÂMtL MASARÂCI HARBİ SEMİHPOROY TARİHTE BUGÜIV MLWTAZARIKA\ 24 Eylul PABLO N£RUDA'NIN ÖLÜMÜ.. 1973 'TE BUGUN, ŞILILI O2AN PA8LO NERUOA, SAM- TIASO'DA OLDU OZELLlKLE TOPi-UMSAL YEB/- YASAL ŞllBLEGlYLE DÜNYA ÇAP/HOA UN y/VM$ OLAN NEKUOA, 13SO 'i.e/BD£, &UNYA BARIÇ ODÜ LUhiÜ KAZANMIÇTI PtPLOMATOLA/SAK, BIKMA YA,£EYL4N,ISPıWyA,FKANSA Gl8> &AZI Ut-K£l£g- DE, y/LLA&C* ÇlU AÛINA (SOBEI/ALMIÇ OLAN P/\8'-O NBÜUDA, 197O'7E YAtc/N OOSTU SACt/4- POS ALLENOE'NJN SEÇ/M KAMPAHYASlNA KA- TILMI$TI. O'Ş GÜÇLE/e/fl/ DE SrKıSıYLE,ÇtLı SOS YALlST YÖNET/M/NM PEUKILMES/ VE BAŞK4N SALl/ADO/? ALLENPE 'NIN OLDC/GÛLMeSl, ONOA $OK YARATMIŞT/ B/RKAÇ SUN SONIZA,iJZÛNnj- DEN OLDÜICEÜAZE TÖtiEN/ YAPtLMWCAKrt. SOLPA, ÇfU BAŞKANUKSAAAY/ MONEOH 60M&UAW>t)f BAYBURT SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN EsaiNo 1993 34* KaıarNo 1993 369 Mute\effa Husnıve Sançam ın \asi\etnamesinui açılıp okunması dav^smda MK nın ^36 \ e tuzuğun 36 maddesı geregınce ongonılen 1 avhksureıçensınde30 11 1993tanhın dc vasıyetname açılıp okunduğundan \ e >apılacak bır ı^lem kalmadıgmdan esasın bu ^ekıl dekapaülmasınakararvenlmışolupBa)burtNoterlıgı nce duzenlenmış 21 Ekım 1993 ta nh. 08718 vevmıye no lu vasnetnaıne ozetı Olunceje kadar bakma sozleşmesı vapmak stevenlerden Husnı\e Sançam gıdılen e\ adresınde huzurumda şu şekılde sozlenne başla (h Sahıbı bulundugum v e tapuda adıma kav ıtlı bulunan \ e halen Bayburt ılı Merkez Tuz cuzade N^ahallesı Subav Lojmanlan mevkıınde kain 537 ada. 1 parsel numarasında kayıt 1439 mi mıktarlı ıkıncı kat 2381 14286 area pa>lı 6 no lu bagımsız bolum olan mesken nıtelığındekı gaynmenkuldekı hak \e hısb«lenmın tamamlannı benı olunce\e kadar bakıp îözetmek ka> dı ıle olumumden sonra Temel kızı 1967 dogumlu A\ şe Bayıamoğlu na va ıjyet edıvorum Başkacabır\asıvetun\oktur dıve sozunu bıürdı Dıgertaraf AvşeBay amoğlu huzurumda şu suretle soze başladı Ben de Husnıve Sançam ı olunce\ e kadar ba tacagımı gozetecegımı hastalıgındatedavıettırecegımışımdıden ılgılı lehıne bevan kabul ,e taahhut edenm dı>e bozlennı bıtırdıgı Ilgılı vasi)etname mırasçılardan Baybun ılı nerkez L zungazı Mahallesı nden Kemal \ e Faıke çocuklan Yusuf Kenan Sa\ ın. Ramazan \ydm Sav m \ e \y la Sa\ ın m tum aramalara ragmen adreslen tespıt edılememıştır adı ge erüenn 1 a> ıçensınde \asn etın ıptalıne ıliskın ıtıraz etmelen ıtıraz etmemelen halınde ka- ann kesınleşnnlerek mfazının vapılacağı teblıgat *> enne geçerlı olmak uzere ılanen tebhğ 'lunur Ba^ın 435^8 DERELİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 199S]90Esas 1998 19Karar Da\acı Orman tdaresı Davalılar Ipek Çıftçı ve arkadaşlan Da\a Tespıte ıtıraz Bırlığı Derelı ılçesı Kumbet kovu ada 104 parsel 243 Karar Ta 20 05 1998 karar nıtelığı Davanın kabulune Ilanen teblıgat vapılacaklar 1-lpek Çıftçı Osman kızı 2-Cemalettm A>dın Is- met oğlu, 3- Hedıve Aydın, Ismet kızı, 4- Medıve Aydm Ismet kızı He>dere Kovu Derelı Dosva No 1993 10 Esas, 1997 98 Karar Da- vacı Emıne Kaygın Davalılar Yılmaz Bakırhan ve ark Dava Te^pıte ıtıraz Bırlığı Derelı ılçesı Taşlıca kovu, pafta 4, parseller 73,75 Karar Ta 17 12 1997 karar nıtelığı Davanın reddıne Ilanen teblıgat vapılacak \ ılmaz Bakırhan Osman oğlu SanverMah Derelı DosyaNo 1992 18 Esas 1998 25 Karar Davacı Orman Idaresı Davalılar AlıZenkveark Dava Kadastro tespıtıne ıtıraz Bırlığı De- relı ılçesı, Kuzca Mahallesı ada 107, parsel 6 Karar Ta 03 06 1998 karar nıtelığı Davanın kabulune tlanen teblıgat vapılacaklar 1-Alı Zenk, Osman oğlu, 2- tbrahım Zenk, Mehmet oğlu, 3- Mehmet Zenk Mehmet oğlu. 4 Hasan Zenk, Husevın oğlu, 5- Mustafa Zenk, Yu- suf oğlu. 6-Halıl tbrahım Zenk Yusuf oğlu 7- Salım Zenk, ^usuf oğlu, 8- AyşeGenç, Ismaıl kızı, 9- Emıne Zenk, Hebıp kızı, 10 AlıZenk, Mehmet oğlu 11- Mukaddes Zenk, Mehmet kızı, 12- Alı Zenk, Osman oğlu, 13- Ahmet Sedalı, Mehmet Necatı oğlu, 14- Alı Avcı Halıl oğlu, 15- Yunus Avcı, Halıl oğlu DosyaNo 1995 225 Esas 1998 45 Karar Davacı Orman Idaresı Davalılar Zevnep Çıftçı mırasçılan Dava Kadastro tespıtıne ıtıraz Bırlığı Derelı ılçesı, Kumbet koyu ada 104, parseller 249 250KararTa 23 06 1998 karar nıtelığı Davanın kabulune Ilanen teblıgat ya- pılacaklar 1- Oğuz Çıftçı, Hasan oğlu, 2- Hava Aydın, Alı kızı 3-Suna Çıftçı Alı kızı 4-Sunay Çıftçı Alı kızı 5- Recep Çıftçı, Alı oğlu 6- Bulent Çıftçı. Alı oğlu 7- Yuksel Çıftçı, Alı oğlu, 8- Goksel Çıftçı Alı kızı 9-Avsel Çıftçı Alı kızı Ortak hukumler: Tum araştırma- lara rağmen adreslen tespıt edılemeyen davalılar ve dahılı davacılara ılanen teblıgat vapılmasına karar venlmış olup, ışbu ılanın vayımlan dığı tanhten ıtıbaren 15 gun sonra ılgılılere gereklı teblıgatın >apılmış savılacağı hususu 7201 sayılı Teblıgat Kanunu nun ılgılı hukumlen uyannca teblığ olunur Basın 44125 DÜZ ÇIZGİ ÜMİT ZİLELİ Savaş BaltasıL Savaş baltası gomulduğu yerden çıkarılıyor' İlk ışaretler guçlu şekılde verılmeye başlandı bıle Gerıcı medyanın da desteğıyle cepheleşme gayret- lerını gormemek ıçın herhalde kor olmak lazım Fa- zılet Partısı lıderı Recaı Kutan'ın kısa bır sure once yaptığı "savaş baltasınıgomduk"turunden açıklama- sının hıçbır kıymet-ı harbıyesı olmadığı da boylelıkle ortayaçıktı Şımdı, "ne kadarsafsın, balta hıç gomul- memıştı kı" dıyeceksınız - Haklısınız' Zaten o açıklamayı duyduğumda, "Yahu, ne bal- tası, hangı savaş, kım kımınle harp halınde bunların ağzından çıkanı kulaklan duymuyormu?" dıye duşun- muştum Hatta Fazıletlı Aydın Menderes bıle ısyan etmış, "kendınıze gelın" demıştı1 Meclıs'ın ve unıversıtelenn açılmasının arıfesınde gerıcıler, her zaman olduğu gıbı aynı taktığe başvur- maya başladılar Bu tur ışlerde çok ustadırlar, "Iplen sonuna kadarger, bakalım neler olacak 'tak- tığınden soz edıyorum' Gelın, bır goz atalım • • • Toplumu ıkı ayn cepheden germeye soyundular1 Sıyaset bezırgânları, yenı mandacılann bır sure on- ce ortaya attığı konuyu yenıden ısıtıp manşetlere ta- şıdılar - Fazılet Partısı seçımı kazanırsa mudahale olur' Fazılet Partısı lıderı Kutan ve DYP Genel Başkan Yardımcısı "Asena" lakaplı Meral Akşener hemen bı- rer demeç verdıler - Kımse aklının ucundan bıle geçırmesın, çunku hıç- bır guç, mılletten ustun değıldır1 Bu "sonradan olma" demokratların geçmışını bıl- mesenız, demokrası "ığdış edılırken" hangı saflarda yer aldıklarını bılmesenız afıyetle yersınız1 Hıç kuşkunuz olmasın, bunların doğal muttefıkı "koşe tutan" kalem erbabı "germe" ışlemıne yurek- ten katılacak, bırbııierını kaynak gosterıp yazılar do- şenecektır1 Benı asıl gulduren, Hasan Celal Guzel ısımlı za- tın soyledığı cumle ofdu - Mıllet ıradesıne mudahale olursa tankın uzerıne ılk çıkan ben olurum Gordunuz mu "kahraman 'V Bu demokrası hava- nsıne sormak lazım, - Sen değıl mıydın darbe donemlerının 'yıldız bu- rokratı", sen değıl mıydın ıcazetlı donemlerın Başba- kanlık Musteşarı'' Bu zatın geçmışte verdığı demeçlerı yaptığı konuş- maları bılmesenız, "bravo, ışte gerçek demokrat' dı- yeceksınız, ama olmuyor, ınsanın geçmışı yakasını oy- le kolay kolay bırakmtyor 1 Tansu Çıller'ın, DYP teşkılatına koy koy dolaşıp turban dağıtılması yolunda verdığı talımata gelınce, soyleyecek laf yok Ben yalnızca, bu kadına hangı ke- sımler, hangı lafına guvenerek oy verecek onu me- rak edıyorurrV • * * Ikıncı cepheyı ıse her zamankı gıbı "turban soru- nu "ndaaçtılar Unıversıtelerın ekım başında açılmasıyla bırlıkte epey sıcak gunlerın yaşanacağı şımdıden bellı oldu Gencı gazeteler gorevını yapmaya çalışan oğretım uye- lerını haftalardır hedef gosterıyor Isımlerını manşe- te çıkararak en sevıyesız hakaretlerle saldırıyor Bır ev adfeslenfu vermedıklen kaldı 1 - Yalan, dolan, çarpıtma, hakaret En son aşama- da saldırıya davet' Bu ınsanların kılına zarar gelırse bırıncı derece so- rumlusu gerıcı basındır Geçmışte de bu tur "hedef gosterme"orneklennı yaşadık Kullandıklan uslubun sevıyesı ıse, - Pek yakışıyor' Önumuzdekı gunlerde bu "cephe"nm yandaşları çıtayı bıraz daha yukseltecek' Unıversrte onlennden camı avlulanna dek eylemler bırbırını kovalayacak Bu yonde çağrılar başladı bıle Bu kanatta yer alan sıyasetçı tayfası ıse olayı en acımasız, en çırkın bı- çımde somurmek ıçın pozısyonunu aldı "Bu kadar da olmaz" dedırtecek şeyler gormeye hazırlıklı olun - Koy koy dolaşıp turban dağıtan kafadan her şey beklenır 1 Şunu da bır tarafa yazın lutfen, bu kavga temelde liencı yurtseverierle, karanlığın uşaklan arasında sur- mektedır - Bana dokunmayan yılan bın yaşasın demekle ol- maz - Yılan sonunda mutlaka dokunur, mutlaka sokar' ••• ÖNEMÜ NOT: Sonunda oldu' Emlak Bankası ndan sorumlu Devlet Bakanı Refaiddın Şahın, hem bakan- lıktan hem de partısınden ıstıfa ettı Sıyaset tarıhının en komık ve en yuz kızartıcı "az//" olayı da boylece noktalanmış oldu Ikı şeyı çok merak edıyorum, neyı paylaşamadılar'?1 Bu bakanlığı kım ıçıne sındırıp kabul edecek^ı Efendım, duyamadım, çok mu safım1 ?' Email:ertac(a superonhne.com Faks ve mesaj: (0212) 287 42 41 BULMACA SEDATYİŞİYAIS 1 2 3 4 5 6 SOLD\NS\Ğ\ 1/ Felsefe ve edebı>atta şev- tanıvekotuluğû yuceltme anla- )işı 2/ Bır çü- rüme ya da ko- kuşmadan do- ğan pıs koku Ha)-vanlara vu- rulan damga 3/ Duvarıçındebı- rakılmış oyuk bölum Bırmü- zık parçasının son bolümü 4/ Kaza ya da başka bır olayı kara- dakılere bıldırmek ıçın denıze salınan ıçı mek- tupluşışe 5/ Uzak " - göğsunustundeçakırdı- kenı Bıtmevıncegonul yârdanaynlmaz"(Kara- caoğlan) 6/EskıMısır'da gûneştannsı Bırkadm gıysısı II Şık luks ve ° göstenşlı gı>ım tarzı 9 Habeş soylusu 8/Denızlı'mn bır ılçesı Hınstıjan sana- tında ellennı kaldırmış ayakta dua eder durumda canlan- dınlmış ınsan fıguru 9/ Bılyelı tekerleklervekuçukbırsan- dıktan oluşan basıt taşıma aracı YUJC\RIDAN AŞAĞIYA: 1/ Nalbantların nallanatak hayvanın tımağını keserken kullandıklan keskm araç 2/ Gos- tenş,caka Fas'ınbaşkentı 3/Urartulardönemınde\an'ın adı Uluslararası Çalışma Örgutü'nûn sımgesı 4/ En kısa zaman suresı 106 taşla oynanan bır oyun 5/ Genelhkle bo>acılıkta kullanılan bır çeşıt mmeral yağ Havadan el- de edılerek aydınlatma araçlannda kullanılan gaz 6/ tnanç Btrnota 7/Yınelenen dıze 8/Anlam Akıra Kurosava nın bır fılmı 9/ Hollanda nın plaka ışaretı Katolık kılısesm de, Isa'nın vııcudunu ekmek ve kanını şarap olarak sımge- leyen aym
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog