Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

2 4 EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI /cumek(S turk.net 11 ŞİRKETLERDEN • PROFILO-TELRA. yazar kasa ürünlerine yeni b i r model ekledi. Geçen günierde satışa sunulan Olivetti 3410 elektronik yazar kasa, elektrik kesintilerinden etkilenmediği içın kullanıcılara daha hızlı hizmet verecek. • CASTROL'ün son aylarda başlattığı promosyon çalışmaları kapsamında, evlül ve kasun ay ları arasuıda gerçekleştireceği Castrol RX Siiper Kampanvası'na katılanlar arasında yapılan çekiüşle bir kişi Mercedes kamyon, 10.000 kişi Castrol yedek ve 7.500 kişi de el feneri kazanma şansı elde edecek. • HANNOVER Messe Internationai'ın flıar programı belli oldu. Firma, Çin, Sıngapur, Tayland. Türkiye ve Vietnam'ı içine alan AvTasya programı içinde toplam 15 dalda 24 ayn fuar düzenleyecek. • McDonaldYın ilk defa 1968'de müşterilere sunduğu iirünii Big Mac 30'uncu yılını kutluvor. • MISSION'ın, 1998-99 " sonbahar-kış sezonunda, şıklık ve rahatlığı bütünleştiren koleksiyonu, 15 iie 35 yaş için spor ve göz alıcı kreasyonu özgün bir giyim şekline dönüştürecek. • HAYAT SU kolileri üzerinde yer alan kuponlardan üç adet doldurarak MBE 50 Taksim, İstanbul adresine yollayan perakendecilerin çekilişle çeşitii hediveler kazanacağı kampanya, 5 Aralık 1998 tarihine kadar devam edecek. • BENETTON çocuk bezleri, Türk tüketicisinin beğenisine sunuldu. Her renkte ve boyutta 3 kılodan 30 kıloya kadar bebeklerin kulJanabildiği bezler. Altum Ltd. Şirketi tarafından ıthal ediliyor. • PHILIPS Electronks, DVD-Vıdeo diskJerûıin, video CD'lerinin ve ses CD'lerinin kullanılabildiği iki yeni DVD-Vldeo oynatıcısını piyasaya sundu. Philips'in "Ey sineması*' sistemine katüğı bu yeni Philips DV"D ürünleri, oturma odası sıcaklığı, rahatlığı ve huzuru içinde ses ve göriinrü kaJitesi ile fUm izleme olanağı sunuyor. • CAPITOL 5'incı yıldönümünü. 5.000 çocuğa ücretsiz sağlüc kontrolü hizmeti veren bir kampanyayla kutluyor. Kampanya, İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfrnın . katkılanyla gerçekleştiriliyor. • ORACLE,Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmak amacıyla bilgi teknoiojüerinde dünyadayaşanan gelişmeleri aktarmak için bir platform oluşturacak. Plarformda, Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiş sürecinde gereksinim duyduğu çözümler tartışılacak. • HEVVLETT PACKARD, Ceylan Inter- Continental istanbul Otel'de. çalışma gruplan için renk, hız ve maliyet yönünden en gelişmiş laser yazıcılar olan HP Color LaserJet 4500 ve HP Color Laserjet 8500 yazıcılannı tanıttı. Mimaroba ve Sinanoba'da altyapı eksik, ancak konut satışlan devam ediyor Eııılakljaıık'taıı iskânsız evier! aiylsLSIZcte 83nllyp!unu n. • Konut satışına yaklaşık 5 yıl önce başlanan Mimaroba ve Sinanoba sakinleri, mağduriyetlerini gidermek için bir komite kurdular. Komite, olayın belediye-banka anlaşmazhğı gibi anlaşılmasını istemiyor. FATMAKOŞAR EMLAK BANKASI Emlak Bankası'nın tanıtım ve satış kampamasını sürdürdüğü sitenin sakinleri dert içinde. Emiakbank 6 bin 207 konutluk Mi- maroba ve Sinanoba projesinde, altya- pı konusundaki taahhütlerini yerine ge- tirmiyor. Mimar Sinan Belediyesi sınır- lannda bulunan konutların, beİediyeden iskân izni olmamasına karşın satışlan- na devam edilirken, altyapı eksiklığı ko- nusunda belediye ve banka arasında sü- ren anlaşmazlık sakinleri mağdur edi- yor. Mimaroba ve Sinanoba sakinleri sorunlanna çözüm aramak için "Em- lakbank Mağdurlan Komitesi" adıyla bir örgüt kurdular. Konut üretmemesıne karar verilen Emiakbank elindeki konutlan hızla sat- maya çalışırken, Mimaroba ve Sinano- ba konutlannda sorumluluklannı yen- ne getirmeden satıp kaçmakla suçlanı- yor. Yaklaşık yüzde 40" ı satılan Mima- roba ve Sinanoba konutlan sakinleri, si- telerin bağlı olduğu Batıkent Mahallesi Muhtarlığı ve Mimar Sinan Belediye- si'yle el ele vererek projede taahhüt edi- len içme suyu, atık antma tesisi. okul. yol ile "imar planında kamu hizmede- rine aynlmış alanlann plan şartı olarak Ugili kunıluşlara de\irterinin teslim edil- mesi" gıbi ısteklennın yerine getırilme- si konusunda bankaya baskı yapıyorlar. îçme suyu yok Emiakbank, ıçme suyu ıhtıyacını kar- şılamamanın yanı sıra planladığı 3 adet atıksu antma tesisini de projelerde son iskân aşamasına gehndiği halde devre- ye sokmadı. Taahhüt ettıklerini yerine getirmesi istenen banka yetkililen, konutlann ruh- satlı olduğunu ve yapılan altyapı çalış- malannın şu anda doluluk oranına göre yeterli olduğunu savunurken, satışın gerçekleştirildiği ofıs ruhsatsız olarak faaliyet gösteriyor. Satışlan durdurmak üzere ofısı mühûrleyen belediye, banka- yı, istifasından önce Emlak Banka- sı"ndan sorumlu eski Devlet Bakanı Re- faiddin Şahin'e de şikâyet etmiş. Beledıyenin şikâyet yazıstnda, "Bele- diyemiz huduüan dahilindeEmlakBan- kası'nca inşa edilen Sinanoba ve Mima- roba konutiannın yapı kullanını izinle- rinin verilmesiyle ilgili olarak banka ile belediyemiz arasında sorunlar yaşan- maktadır. Adı geçen projelerde vatan- daşlar mağdur edilmektedir" denildi. Mimar Sman Belediyesi ıstekleriru 3 ana başlık altında sıralayarak ıçme su- vu kuyulannın çalışır duruma getiril- mesi için 313 milyar 320 milyon lira ge- rektigini belirtti. Bankaya. "lSOmilyar Urasını karşılarsan geri kalanını ben öde- rim" teklifınin götürüldüğünü belirten Mimar Sinan Belediyesi'yle banka ara- sında yine anlaşma sağlanamadı. Satış ofisinin ruhsatstz olduğu gerek- çesiyle belediyece mühûrlenmesinden sonra Mimaroba ve Sinanoba sakinleri- ne açıklamada bulunan Emlak Bankası Genel Müdüriüğü, sorunlann yönetim kurulunda görüşüleceğıni duyurmuştu. Banka yetkililen, tSKJ'den su temini için girişimde bulunmaya başladıklan- nı, sahil düzenlemesi yapmanın başka- lanna rant sağlamak anlamına geleceğı için yapılmayacağını belırttiler. Bankadan yapılan açıklamada. Mi- mar Sinan Belediyesi sorumluluklann- dan kaçmakla suçlanırken. belediyenin ileri sürdüğü "altyapıyıtamamlamanıa. su kuyulannın devir \etesliminiyapma- ma ile 3 bin konut ve 276 vülanın iskân- si2 olarak yerieşime açılmasT iddialan reddedildi. lskânı alınmadan yerieşime açılan konut ve villalar konusunda site sakinleri de belediyenin açıklamalannı doğrularken banka. açıklamasında bu- nun gerçek dışı olduğunu iddia etti. 'Kuyulardan rant sağianacak' Emlak Bankası Genel Müdürlüğü ta- rafından yapılan açıkJamada, belediye kuyulardan rant sağlamaya çalışmakk suçlandı. Açıklamada şöyle denildi: "Bütünkuyulann ıslahı ve2 kuyunun tamirinin bankamızcayapılması kaydry - ia tüm tesislerin belediyeye devredilece- ği hususu yazılı olarak duyurulmuş, an- cak belediye bu kuy ulann ıslahının ken- dileri tarafından yapılmasını talep ede- rek, bu işlemin bedeli olarak bankanuz- dan yaklaşık 40 milyar liralık masran olabilecek işleriçin önce313 milyar lira, daha sonraki asamada ise 150 milyar li- ra talep etmiştir. Söz konusu paranın kendilerineödenmemesi durumunda su kuyulannı devTaunayacaklan konusun- da ısrariı olduklannı, buna paralel ola- rak da iskân ruhsan vermemekte karar- fa oldukJannı belirttiler." Komite kuruldu Konut satışına yaklaşık 5 yıl önce başlanan Mimaroba ve Sinanoba sakin- leri, sorunlannı çözmek için Emlak Bankast Mağdurlan Komıtesi"ni kurdu. Altyapı eksiklığını tamamlaması için bankayla görüşmelere başladıklannı ve olayın beledıye-banka anlaşmazhğı gi- bi anlaşılmasınj istemediklerini belirten Emiakbank Mağdurlan Komitesi Baş- kanı TamerBerke, eylemlerinin ıstekle- ri yapılana kadar süreceğini söyledı. Maliye Bakanı Temizel, muhasebecilerin toplantısında kesin konuştu 'Vergiyasakmnuı ertelenmesimümkün değil' Ekonomi Senisi - Maliye Ba- kanı Zekeriya Temizel, son gün- ierde herkesin dilinde dolaşan vergi yasalannın ertelenmesi di- ye bir şeyin kesinlikle söz konu- su olamayacağını \urgulayarak yapılan düzenlemelenn de yasa- nın delinmesi olmadığını söyle- di. Temizel, İstanbul Serbest Mu- hasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) tarafından düzenle- nen, "Yeni Vergi Yasalannda So- runlar ve Çözümler" konulu pa- nelin açılışında yaptığı konuş- mada. "Son dönemde Vergi Ya- sasıertelemesi herkesin dilineya- pışü" diyen Temizel. vergi yasa- lannın ertelenmesi diye bir şeyin kesinlikle söz konusu olamaya- cağını söyledi. Zekeriya Temizel. vergi yasa- lannın ertelenmesının Türki- ye'nin umudunun ertelenmesi Finans kesiminden sonra tüccar ve sanayici de devrede Hükümete peşin vergi baskısı EkonomiServfai- Türkiye genelindeki 35'e ya- kın ticaret ve sanayi odası, Vergj Yaşssrnda ya- pılmasını istedikleri değişiklikleri, deklarasyon şeklinde hükümete sunmaya hazıriarken şimdi de "peşfaı vergj"nin kaJdınlması için baskı yapıyor. Hükümetin bankacılar ve borsacıiara taviz ver- mesinin ardından şimdi de sanayi kuruluşlan ya- sada değişikjik öngören deklarasyonu önümüzde- ki hafka Başbakan'a sunacak. İstanbul Ticaret Odası (ITO) Baskanı Mehmet Yddınm dün yaptığı açıklamada, peşin verginin işletmeleri finansal zorluklara iteceğini savlaya- rak üç ayda bir bılanço çıkarmanın imkânsız ol- duğunu da dile getirdi. İSQ:Birbizkaldık İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin Ka- vi, bankalar ve aracı kurumlann istedikleri vergi ödününü aldığını, geriye bir tek sanayicinin kal- dığını söyledi. İSO Başkanı Kavi, hükümetin yu- muşak kamının medya ve bankacılık sektörü ol- duğunu belirtti. demek olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin umudunu ertele- meye hiç idmsenin gücü yetmez. Bu kesin olarak yapılmayacak, yasalar uygulanacaktır" dedi. Temizel, Vergi Yasası'nın eko- nominin önünde birengel olma- dığını da nırguladığı konuşma- sında, yasanın, temel ilkelerin- den taviz verilmeden, ancak eko- nominin gereği olan esneklikler kullanılarakyürütüleceğini kay- derti. Yasa ile ılgılı getirilen bazı dü- zenlemelenn taviz olarak nite- lendirilmesinin kendisini çok üz- düğünü anlatan Temizel, yasa- nın, ekonominın önünde bir en- gel olmadığım söyledi. Maliye Bakanı şöyle konuştu: "Ekonominin gereklerini sii- rekli gözeten, göz önünde tutan, yapılınış, hatta yapılmamış dü- zenlemelerin açıklanmasımn ya da yanlı; anlaşılmalann açıklan- masımn bir ta\i/ olarak nhelen- dirilnıesL zannedht>rum bu yasa- ya gönülden bağlannıış ve umut bağlamış olan insanlan çok bü- yük ölçüde rencide etmektedir. Basta beni olmak üzere..." Taviz yok' Temizel, Vergi Yasası'nın er- telenmesinin Türkiye'nin borç batağından kurtulma umudunun -ertelenmesi anlamına da geldiği- ni vurguladığı konuşmasında, "Yasanın deünmesi de bununla ayıu anlama gelir. Temel ilkele- rinden asia taviz verilmey ecektir. verilmeyecek göreceksiniz za- ten"dedi. Çocuğunuzun ' yarınlarını düşünürken keyfinizi kaçırmayın! Diploma Hesabı Diploma Hesabı, çocuğunuzun eğitim harcamalarını güvenceye alıyor. Şimdiden. Diploma Hesabı, Iktısat Bankası'nın özelsorunlara getırdığı ozel çûzümlerden sadece bin. Gelın konuşalım Sıze en uygun çözümü sunalım İKTİSAT Memnuoiye tle ( Nakıt Alışverış • Nakıt Ev • Nakıt Ihtıyaç • Nakıt Otomobıl • Nakrt Tatı! • Nakıt Çek • Nakıt Hesap • Otomatık Ödeme Ulusoy yatınmlan çeşitlendiriyor Ekonomi Servisi - Ulusoy Şirketler Grubu, turizm, enerii ve finans sektörüne gi- riyor. Topluluk. ilk işi olan taşı- macıhktaözel havayollan fi- losu kurmaya hazırlanırken istanbul Merter'de 25 katlı turizm kompleksi kuracak. Kuruluşunun 61. yılını geri- de bırakan Ulusoy Ticari Ya- tınmlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı YılmazLilu- soy. dün düzenlenen toplan- tıda 2001 yılında 2 bin 500 yataklı iki turizm tesisini fa- aliyete sokacaklannı söyle- di. Taşımacılık sektöründe büyüdüklerini ve sanayi ile hizmet sektörüne sıcak bak- tıklannı belirten Ulusoy, tekstilde yatınmlann devam edeceğini ifade ettı. Türki- ye'nin eneıji ihtiyacının ar- tacağını kaydeden Ulusoy, gelecek yıl 6-7 enerji ihalesi yapılacağmı anımsatarak "TaJip oJmay ı planüyoruz. Türkiye'nin elektriğe olan ihtiyacıdaha da artacak" di- ye konuştu. Ulusoy Merter'de4 yıldız- lı bir otel ve alışveriş merke- zi yapılacağını dile getirdi. Sektörün sorunlan tzmir'deki sempozy umda tartısıldı. Zeytinyağı tüketmiyoruz • İzmir Ticaret Odası, Ege thracatçı Birlikleri ve Dokuz Eylül Üniversitesi îktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nce ortaklaşa düzenlenen 'Ulusal Zeytinyağı Kongresi' başladı. IZMIR (Cumhuriv'et Ege Bürosu) - Zeytinyağı sektöründe yaşanan sorunlar Izmir'de masaya yatı- nldı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başka- nı Ekrem Demirtas, 1998-1999 sezonunda 250 bin ton rekolte beklendiğini anımsatarak, "Bu, sektörü sıkuıtiya sokacak Ancak zeytiny ağında da prim sis- teminin uygulamaya başlanacak olmasını sorunia- nn aşılmasuıda önemli bir adım olarak değerlendi- riyoruz" dedi. İzmir Ticaret Odası, Ege Ihracatçı Birlikleri ve Dokuz Eylül Üniversitesi îktisadi İdari Bilimler Fa- kültesi'nce ortaklaşa düzenlenen "Ulusal Zeytin- yağı Kongresi" başladı. Kongrenin açılışında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtas, dünyada 8.5 mil- yon hektar alanda yaklaşık 900 milyon zeytin ağa- cının bulunduğunu, bu ağaçlann da yüzde 95- 98 'inin Akdeniz havzasında olduğunu belirtti. Tür- kiye tanm alanlannın yaklaşık yüzde 4'ünde zey- tin üretiminin yapıldığını, en son verilere göre de 90 milyon zeytin ağacının bulunduğunu belirten Demirtaş, " İ Ikemizde400 bin ailenin geçim kay na- ğı zeytin. 1 milyon tarun işçisine de isrihdam alanı yaraoyor. 8-10 milyon kişinin degelirine dolaylı kat- kıda bulunuyor"' dedi. Dünya zeytinyağı üretiminin ancak yüzde 20'si- nin uluslararası ticarete konu olduğunu belirten De- mirtas, AB ülkelennin kendi aralannda yapmış ol- duğu tıcaretin bu rakama dahil olmadığını anımsat- tı ve sözlerinı şöyle sürdürdü: "Kişi başına zeytinyağı tiiketimi Yunanistan'da 21, Ispanya'da 10.4, Suriy e'de6.2, Portekiz'de4^ ki- logram. L Ikemizde ise kişi başına yıliıktüketim 1 ki- lograma bile ulaşmıyor. Bu durum, arz fazlası zey- tinyağının ibraç edilmesüıi zonınlu kılıyor. AB ve dünyadaki arz fazlalığt devam ediyor. Stöklar gide- rek aroyor. Dönemin sonunda dünya zeytinyağı stok- lannın yaklaşık 945 bin tona ulaşacağı tahmin edi- liyor.Bn stoöann yüzde 93'ünön AB ülkelerindeol- ması nedeniyfe. biriik uyguladığı ithalatı engelleyici potitikalarla yen'nmedi ve y ılbaşından bu yana 3. \A- kelerden zeytiny ağı ithalatını durdurdu. Dökme yağ ihracatı Mart 1998'de serbest bırakıldı. Ancak AB'nin yasağı nedeniy leihracaty apamıvoruz. Ama Türk zeytinyağı bugün ABD pazannda ikinci konu- mageldL" Türkiye'nin 1997-1998 yılına 99 bin ton zeytin- yağı stokuyla başladığını ve bu yıl öngörülen 40 bin ton üretimle birlikte toplam 139 bin ton zeytinya- ğının bulunduğunu belirten Demirtas. "Bunun 75 bin tonunu tüketiyoruz. 40 bin tonunu da ihraç et- tik. 1998-1999 sezonuna24 bin ton stokla başlryüruz. Hava koşullannın iyi gitmesi durumunda buyıl 250 bintonlukrekotte bekJeniyor. Bunagöre,sektörü bü- yük sıkmülar beküyor. İ'lkemizin önemli bir ürünü olan zeytinyagının daha iyi değerlendirilmesi ve mev- cut sorunlaruıın aşılması gerekiyor. Pamuktan son- ra zeytinyağına da prim uygulamasının gündeme gelmesini. sorunlann aşılmasında önemti bir adım olarak değeriendiriyoruz" diye konuştu. EgeZeytin ve Zeytinyağı Ihracatçılan Birliği Yö- netim Kurulu Başkanı Erden Bilginoğullan,zeytin- yağında üretim ve ihracat politikası bulunmadığı- nı vurguladı. Destekleme fıyatlannın politik olarak genelde, dünya fiyatlannın üzerinde açıklandığını ve bunun da ihracatçının mal bulmakta sorunlar ya- şamasına yol açtığını dile getiren Bilginoğullan, "Bu olumsuzJuklara karşın son üç yılda 49 ülkeye yaklaşık40-50 bin ton ihracat rakammın gerçekleş- tirilmiş olması, ihracatçılannuzuı yoğun ve özverfli çalışmasının bir sonucudur. Şüphesiz bu ihracat miktan rakiplerimizle eşit koşuilarda dünya piya- salanna açılmamız durumunda katianarak arta- caknr" dedi. Erden Bilgınoğullan, "Avrupa Birfiği'nde oldu- ğu gibi. zeytinyağı üretimi ve politikalannda gerek- ii kurumsal altyapıyı oluşrurmamız halinde dünya zeytinyağı dış ticaret hacmindeki yüzde 15-20 dola- yında bulunan pazar pay ımı/ın yüzde 40'lar düze- yine çıkanlması mümkün ülabilecektir" diye ko- nuştu. SAYIN DOKTOR VE ECZACILARIN DİKKATİNE A N T I H I P E R T A N S I F l Rese^tör g ve Diüretik Kombinasyonu 28 Fılm Tabferiilt Aluminyum Biisfer Ambalajlarda f% MERCK SHARP& DOHME MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ. GAZETECİLER MAHALLESİ, YAZARLAR SOK NO: 30 ESENTEPE/İSTANBUL t E.l. du Poal de Nemours and Compony, VVilmington, Delaware U.S.A.'nın tescilli markosıdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog