Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Hiçbir ölçüye sığmayan bağl11ıkrKİTAP. Kitap"Moda"da. y Cumhuriyet ^ kitap kulübû As Eglence Merkezı Moda Caddesı No 44 Moda-Kadıkoy1stantnjl Cumhuriye O7.4 Cumhuriyet L VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26650 / 150000 TL (KDV.çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 EYLUL 1998 PERŞEMBE Yargıtay, İstanbul Belediye Başkanı'nın cezasını oyçokluğuyla onadı Erdoğan'm siyasi yaşamı sonaeriyor4 ay 12 gün hapİS yatacak Yargıtay 8. Ceza Dairesi, îstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Diyarbakır 3 No'lu DGM'nin verdiği 10 ay hapis ve 716 milyon 666 bin lira para cezasını oyçokluğu ile onadı. Erdoğan karar düzeltme isteminde bulunabilecek, ancak bu istem onama karannın infazmı durdurmuyor. Içişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Danıştay 8. Dairesi, Erdoğan'ın belediye başkanlığını düşürecek. Erdoğan, "karar düzeltme" isteminden sonuç alamaması halinde, nihai karar kendisine iletilir iletilmez cezaevine girecek ve Infaz Yasası uyannca 4 ay 12 gün hapis yatacak. Şİİrde SÜngÜ, mlğfer, kl$la Ve asker Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Siirt RP ll Başkanlığı tarafından 6 Aralık I997'de düzenlenen açıkhava toplantısındaki konuşmasına Ziya Gökalp'in "Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker" dizeleriyle başlayan Erdoğan'ın söz konusu konuşması üzerine görüş bildirdi. Başsavcı Savaş, Erdoğan'ın "Suça konu şiir benim değil, Ziya Gökalp'in" sözlerine ise "Atatürk'ün 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir' sözlerinin bölücü terör örgütü PKK lideri tarafından tekrarlanması suç oluşumunu engellemez" diye yanıtlamıştı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Yargıtay 8. Ceza Daire- si; Sıırt'te yaptığı bır konuşma nedenıyle Diyarbakır 3 No'lu DGM tarafından 10 ay hapis ve 716 milyon 666 bın 666 lı- ra ağır para cezasına çarptınlan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdo- ğan hakkındaki hükmü oyçok- luğu ile onadı. Erdoğan'ın 15 gün içinde karar düzeltme iste- minde bulunabileceği, ancak bu istemın onama karannın ın- fazını durdurmayacağı bildiril- di. Danıştay 8. Dairesi, lçışle- ri Bakanlığı'nın başvurusu üzenne Erdoğan'ın belediye başkanlığını düşürecek. Erdo- ğan, "karar diizeltme" iste- minden sonuç alamaması ha- linde, nihaı kararkendisine ile- tilir iletilmez cezaevine gire- cek ve tnfaz Yasası uyannca 4 ay 12 gün hapis yatacak. Yar- gıtay Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'nın başvurusu üzenne, FP'nin de Erdoğan'ı partı üye- ligınden çıkarması gerekiyor. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Dı- yarbakır 3 No'lu DGM'ce Er- doğan hakkında verilen hük- mün temyız ıncelemesini dün yaptığı oturumla sonuçlandır- dı. Daire Erdoğan hakkındaki hükmü, Başkan Naci Ünver, üyeler Uzel Kızılkılıç, Serpil Çetinkol ve Yusuf Kenan Do- ğan'ın oylanyla onarken kara- ra sadece üyelerden Muhittin Mıhçak karşı oy kullandı. Yar- gıtay'ın bu onama karanyla birlikte Recep Tayyip Erdo- ğan, TCY'nin 312/2. fıkrasına göre mahkûm olduğu için siya- si yaşamı sona erdi. Seçilme yeterliliğinı kaybeden Erdo- ğan'ın, belediye başkanlığı da Içişleri Bakanlığı'nın başvuru- su üzerine Danıştay 8. Dairesi tarafından düşürülecek. Erdoğan. dairenin bu kara- nndan sonra 15 gün içinde mArkasıSa.l7,Sü.3'te SİYASlLER ERDOĞAN'A VERlLEN CEZAYI DEĞERLENDtRDl • 6. Sayfada FP'DE DENGELER DEĞÎŞTÎ • 6. Sayfada PORTRE / TAYYİP ERDOĞAN İstanbul'un imamı İstanbul Haber Senisi - Şenatı referans aldığını belirte- rek yönetıme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başka- nı Recep Tayyip Erdoğan. ılk uygulamalannda bunu kanıt- ladı. Mazbatasını aldıktan hemen sonra belediyenın sosyal tesislerinde ıçkiyı yasaklayan Erdoğan, belediye meclısini fatiha ile açtı. nikâhı müftülenn kıymasını önerdi; yeni yıl kutlamalanna karşı olduğunu açıkladı; balenin belden aşa- ğı bır sanat olduğunu savundu. Cemal Reşit Rey Konser Sa- MArkasıSa.l7,Sü. 4'te RDOGAN SUÇLADI 'Yargıtay'ı basın etkiledi'• Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay karannı, istanbul Itfaiyesi'nin kuruluşunun 284. yıldönümü dolayısıyla Itfaiye Daire Başkanlıgı'nda düzenlenen tören sırasında gazetecilerden öğrendi. Erdoğan, FP lideri Kutan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda karan değerlendirecek. istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıkJamada ise Yargıtay 8. Ceza Dairesi ve üyelerinin, bazı basın mensuplan tarafından baskı altına alınmak istendiği öne sürüldü. tstanbul Haber Servisi - İs- tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdo- ğan, kendisiyle ilgili karan İs- tanbul Itfaiyesi'nin kuruluşu- nun 284. yıldönümü dolayısıy- la Itfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenen tören sırasında ga- zetecilerden öğrendi. Erdoğan, gazetecilere karar elıne geçtik- ten sonra bir açıklama yapaca- ğını söyledı. Büyükşehir Bele- diye Başkanlığı'nca verilen bilgiye göre Erdoğan bugün sa- at 11.30'da FP Genel Başkanı Recai Kutan'ın da katılacağı basın toplantısında, Yargıtay karannı değerledirecek. Baş- kan Erdoğan, itfaiyedeki tören- den sonra belediyeye geçerek belediye üst düzey yöneticile- ri, danışman ve hukukçulan makamına toplayarak karan değerlendirdi. Daha sonra FP grup odasında, RP'lı bele'3iye başkanlan, belediye meclis üyeleri ve partililerle, basına kapalı birtoplantı yapan Erdo- ğan' ı, Ankara Büyükşehir Be- lediye Başkanı MeMh Gökçek ziyaret etti. Gökçek, yapılacak ilk seçimlenn Tayyip Erdoğan ıçin referandum olacağını söy- ledi. Belediye önünde toplanan bır grup FP'li karan protesto ederek slogan attı, tekbir getir- mArkastSa.l7,Sü.4'te UKUKİDURUM 30 gün içinde itiraz edebilir• Erdoğan'ın karannın onanması yönünde tebliğname • düzenlemiş olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 8. Ceza Dairesi karanna itiraz etme olasılığı yok. Saruk veya vekilleri ise Diyarbakır DGM Savcıhğı 'na veya cumhuriyet başsavcılığma başvurarak 8. Ceza Dairesi karannın temyiz dilekçesinde ileri sûrdükleri sebeplerin yeterince incelenmediğini veya dikkate alınmadığmı bildirerek "karar düzeltme" isteme hakkına sahip. H 17. Sayfada Kürt gruplannm imzaladığı federasyon metni, Ankara'nm tepkisine neden oldu Kıızey Irak'ta yol ayrınu 'Ankara devre dışı bırakılmak isteniyor' Dışişlen, ABD'nin istemiyle bir araya gelen K.Irak'taki Kürt gruplannm imzaladığı ve Türkiye'nin hazırhğına katılmadığı uzlaşma metninde yer alan "federasyon" temennisini, gereksiz olarak değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı Ecevit, Ankara'nın Kuzey Irak'ta devre dışı bırakılmak istendiğini vurgulayarak "ABD'yi daha net davranmaya davet etmek gerekiyor" dedi. • 9. Sayfada K. irak'ta kürt devleti mi? Barzani ile Talabani arasmda imzalanan anlaşmada, "Irak Kürt Federasyonu" ifadesinin yer aldığı açıklandı. Türkiye'nin tepki gösterdiği bu olgu, "ABD, Irak'ta bir Kürt devleti mi kurmayı amaçlıyor" sorusunu tekrar gündeme getirdi. Irak'ta belirsizlik ortamı uzun sürerse Kuzey'de kurulacak özerk Kürt federasyonu kemikleşerek bağımsız devlete dönüşebilir. ERGUN BALCfnn yaz» • 9. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T 0 R H 1 Z M E T İ ATATURK Y ULUSAL DİL Prof. Dr. ŞERAFETTİN TURAN Atatürk, Türk diline verdiği değeri ve önemi çeşitli konuşmalarında şöyle açrklamıştır: "Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarınm, çıkarlarının, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dil sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir." (1929) "Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin mi|li ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır."(1930) "Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır."(1931) "Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğe kavuşması için bütün devlet teşkilatımızın dikkatli, ilgili olmasını isterim." (1932) Atatürk'ün Türk dili konusundaki düşünce ve görüşlerini Prof. Dr. Şerafettin Turan'ın 'Atatürk ve Ulusal Dil' adlı bilimsel çalışmasmda ilgiyle okuyacaksınız. Yann Cumhuriyet 'le Aşık ANAPh zora soktıı Muhalefetten tepki 'Yılmazda istifa etsin' • Aşık'm istifa etmesiyle sorunun çözümlenmeyeceğini öne süren Deniz Baykal, bu konuda Yılmaz'm da "gereğini yapması gerektiğini" savundu. Baykal "Telefon konuşmastnın Başbakan'ın bilgisi dahilinde yapıldığı anlaşılıyor. Bu, siyasi hayatımızda bugüne kadar eşini benzerini görmediğimiz yeni bir döneme girmiş olduğıımuzu gösteriyor" dedi. • 5. Sayfada Aşık yurtdışında Başbakan sahip çıktı • New York'ta bulunan Yılmaz, Aşık-Çakıcı telefon görüşmesiyle ilgili olarak "Kanaatim, iddialann doğru ohnadiğı yönündedir" dedi. Çakıcı ne zaman kendisini aradıysa bilgi verdigini belirten Yılmaz, "Aşık gerekirse dokunulmazhğının kaldınlmasmı ısteyecektir" diye konuştu. RMT KOZLUKLirnun MMPi • 6. Sayfada Akşener'den savunma 'Aşık zavallı birkurye' • Alaattin Çakıcı ile olan ilişkisi konusunda bir basın toplantısı yapan Meral Akşener kendini savunmaya çalıştı. Akşener Çakıcı'ya yapılacak operasyonu bildirdiğinin kanıtlanması durumunda siyaseti bırakacağını söyledi. Aşık'ı "zavalh bir kurye" diye niteleyen Akşener, operasyonu Çakıcı'ya ihbaredenin Yılmaz olduğunu söyledi. • 5. Sayfada Fransa Alaattin Çakıcı yargı önünde • ÜDcûcü mafya elebaşısı Alaattin Çakıcı, Fransa'ya sahte pasaporda girmek suçundan bugün Fransa'nın Nice kentinde mahkeme önûne çıkıyor. Çakıcı'ya iki yıla kadar hapis cezası venlebileceği belirtiliyor. • 5. Sayfada SEDAT ŞAHÎN DE YAKALANDI • 3. Sayfada 752.5 K.İLO KOKAlN ELE GEÇlRlLDİ • 3. Sayfada DGMDEN 3 İDAM KARARI • 3. Sayfada B0RSA û DOLAR ûDur 2T7J00 Cncsk 277 000 MARK ALT1N Dur Dun 164300 ' 2-565 000 örbcetd ' öncetc 164 100 t 2-575 000 GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Kime İnanacağız? Devlet Bakanı Eyüp Aşık, ünlü çete reisi Alaattin Çakıcı yı korumakla suçlanıyor. ABD'de bulunan ünlü kabadayıyı tam yakalanmak üzere ıken uyardığı öne sürülüyor. Ele geçirilen ses bantları Çakıcı'nın kaçması için, Devlet Bakanı'nın uyardığını kanıtlıyor. Olay siyasal açıdan çok çarpıcı özellikler taşıyor. Önce Eyüp Aşık'ın siyasal konumuna bir göz atmak mArkasıSa.l7,Sü. l'de Kendisi Almanya'da, şiir evi burada Gültekin Emre, uzun yıllardır Almanya'da yaşayan bir şairimiz. Orada oturuyor, ama şiirlerinin kaynağı burada. Tüm yaşamını şiire hasretmiş bu ozanımızla bir söyleşi ve kitapları ile ilgili yazılar bu hafta Cumhuriyet Kitap'ta... GUIVDEM MUSTAFA BALBAY Medya Başkalaşıyor... Bir sigara markasının reklamıydı: "Paranın satın alabildiği en iyi tütün." Şimdi gazete-gazeteci reklamı! Güncel olayların yanında, medyada büyük bomba- lar patlıyor. Hani, sadece insanlan yok eden; araçla- ra, binalara dokunmayan nötron bombasına benzer bir bomba bu. Her şey aynı kalmış gibı görünüyor, a- ma büyük bir değişim var. Aslında buna değişimden • Arkosı So. 17, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog