Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

23 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Butto'nun eşi suçlu bulundu • LAHOR(AA)- Pakistan'da Lahor Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Benazir Butto'nun eşı Asıf Ali Zerdari'yi rüşvet almaktan resmen suçlu buldu. Mahkeme. Zerdari'nin beyan ettiginden daha fazla degerde mülke ve gelir kaynaklanna sahip olduğunu bildırdı. Kendini savunacak bır avukatı olmadıgını belirten Zardari, mahkemede savunmasını yapmadi Halk Primakov'u onaylıyop • MOSKOVA(AA)-Rus halkı yenı Başbakan Yevgeni Pnmakov'un yönetıme getirilmesini onayladıktan sonra, halkın yansı, ülkedekı yaşanan ekonomik krize nasıl dayanacaklannı bilmediklerini bıldirdı. Kamuoyu Görüşü Vakfı'nın bütün ülkede yaşayan 1500 kişi arasında yaptığı ankete göre, halkın yüzde 67'si Primakov'un başbakan seçılmesıni onaylarken sadece yüzde 13'ü onaylamadı. Tacik muhalefet lideri öldürüldü • DUŞANBE(AA)- Tacikistan "da, Islamcı muhalefetin önde gelen liderlerinden Otakhan Latifi'nin, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldüğü bildirildi. Polis ve muhalefet sözcüsü, hükümet karşıtı Ulusal Uzlaşma Komisyonu (NRC) üyesi Latifi'nin, başkent Duşanbe'de evınden çıkarken vurularak öldürüldüğünü belirttıler. Latifi. Tacikıstan'da geçen yıl ilan edilen banş sürecıni izlemek üzere kurulan NRC'nin hukuk alanındaki lideriydi. Italya-Türkiye Büvenlikte anlaştı • ROMA (AA) - Türkrye" ve Italya arasında terörizm, organize suçlar, kara paranın aklanması, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı konulannda geniş çaplı bir ışbirligi anlaşması ımzalandı. Anlaşma, İçışleri Bakanı Kutlu Aktaş ve ttalyan Içişleri Bakanı Gıorgio Napolitano arasında, ttalyan lçişlen Bakanlığı'nda dün törenle imzalandı. Imza töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında, Içişleri Bakanı Kutlu Aktaş. iki ülke arasındaki mevcut anlaşmanın daha ileriye götürüldüğünü \iirguladi. Ermenilep ateşkesi bozdu • BAKÜ(AA)- Ermenistan birliklerinin ateşkesi ihlal ertiği bildirildi. Azerbaycan Sa\ - unma Bakanlığfndan yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Agarak yerleşim birimındeki birliklerinden Azerbaycan Ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhunyetine bağlı Ordubat bölgesindeki mevzilerine toplarla ateş açtıklan belırtildi. Açıklamada. çatışmada can kaybı olmadığı bildirildi. Skandal bantlann dünya televizyonlarından yayımlanmasından sonra kamuoyu ikiye bölündü Dünya Ointon'ı taröşıyor• Clinton'ın Büyük Jüri'ye verdiği ifade sırasında Monica'dan sevgiyle söz etmesi özellikle kadınlann kalbini fethederken kimi çevreler de onun iyi bir oyuncu oldugunu savundu. F1IATKOZLUKLÜ NE\V VORK-ABD Başka- nı Bill Clinton'ın Be\ az Saray eski stajyen MonicaLovinsky ile ilişkısi hakkında 17 Agus- tos'ta Büyük Jüri önünde ver- diği ifadenin öncekı gün tele- vizyonda yayımlanmasının ar- dından Clinton'a destek artar- ken. kimi çevreler de onun ıyi bir oyuncu oldugunu savundu. Bu arada. ABD Başkanı Bill Clinton'ın, 17 Ağustos'taki ifadesınde ılişkıye gırdiğinde 21 yaşında olan Monica Le- winsky'den sevgiyle söz ettiği dikkati çekti. ABD lideri. eski Beyaz Saray stajyeri Le- wınsky'nın yetişririlmesinde- kı bazı olumsuzluklann yükü altında ezildiğini belirterek, "Onun ilişkimiz hakkında ko- nuşacağını bilivunluın ama bu- nu kötü btr laz olduğu için yap- madı" dedi. Clinton'ın Le- winsky'ye övgü yağdırdığı bu sözleri özellikle kadınlan etki- ledi. ABD Başkanı, Büyük Jüri önünde sorgulanırken yaptığı açıklamalarda kelimeienn üzenne basa basa muhaliflerin siyasi bır komplosuyla karşı karşıya oldugunu \ urguladı ve kurban edilmek istendiğıni be- lırttı. Clınton ıfadesinde. sıra- dan vatandaşlann çoğunun, cinsel bir ilişkinin tam bir bir- leşmeyı gerektırdiği konusun- da kendisiyle hemfikir oldu- gunu söyledi. "Bu, sıradan Amerikalılann çoğunun vere- ceği tanımdır" di>en Clinton, oysa Levvinsky ile ılışkısinın "cinsel birieşme içermediğini" kaydetti. Büyük Jün önünden aynlırken kendisini sorguya çekenlere tebessümle teşekkür eden Clinton'ın ifadesi ıçın sı- yasi gözlemcilerfarkh yorum- da bulundular. Söz konusu ifa- deyi televizyondan ızleyen ba- zı gözlemcıler. "Clinton top- lum psikolojisini çok iyi bflen gerçek bir deha. Tam bir laf cambazı. Vıdeo ka>dı sırasmda iyi oynadT dedıler. ABD'lilenn büyük bölümü ise Monica Leuinsky ile Bill Clinton arasında geçenlenn "özel yaşama" dair olduğu yö- nündeki düşüncelerinde ısrar ediyor. Ancak sıradan halk dı- şındaki entelektüeller ve basın aksi görüşte Onlara göre Clin- ton. ifadesinin video bandının bır gün halka sunulacagını ba- şından beri biliyordu. Bu yüz- den sorgusu sırasında sıradan Amerikalıya hıtap edecek cümleler kullandı. Onlann sempatısinı kazandı. Özetle halk her şeye rağmen şu anda Clinton'ı desteklemeye devam ediyor. Bırçoğu önceki gün iz- ledikleri Clinton'a acıdı. Ki- mileri "o içünizden biri" dedı. Bazılan da, "Şayet halk Clin- ton'ı mahkûm ederse kendisi- ni mahkûm etmiş olacak" dı- ye konuştu. Anket sonuçlan gösteriyor kı ABD halkı, "Evetbaşkanı- nıız yalancı ama ülkemiz çı- karlan göz önüne aündığında i\i iş yapıyor" görüşünde. Clinton'ın, Levvınsky ile ilış- kisi hakkında Büyük Jüri'ye verdiği ifadenin video bantla- rının yayımlanmasından he- men sonra USA Today gaze- tesi, CNN televizyonu ve Gal- lup tarafından yapılan kamu- oyu yoklamasında Clinton'ın görevden azledilmesi ıçin ge- reklı sürectn başlatılmasına karşı çıkanların oranı yüzde 66'ya çıktı. Clinton'ın video bantlan tüm dünyada ılgıyle izlendi. Ingiliz Liberal De- mokratlar'ın olağan Büyük Kongresı de bantlann azizli- ğine uğradı. Partinin yıllık ola- ğan kongresinın öğleden son- rakı oturumu bandın yayım- landığı saatlere denk düşünce salonda çoğunluğun bulunma- dığı göze çarptı. Kongreye katılan yaklaşık 2 bin kişiden sadece 100'ü öğle- den sonraki oturuma katıldı. „ Ayakta alkışlandı Birleşmiş MiHefler (Cumhu- riyet) - Eski Beyaz Saray stajye- ri Monica Lewinsky ile yaşadı- ğı seks skandahyla görevden alınması gündeme gelen ABD Başkanı Bill Clinton, Birleşmiş Milletler (BM) Genel (Curu- lu'nun 53. dönem toplantısının açılışında yaptığı konuşma ön- cesinde dünyanın 181 ülkesinin delegeleri tarafından ayakta al- kışlandı. Seks skandalıyia ilgili olarak Büyük Jüri'ye verdiği ifadenin görünrülerini içeren video ban- tının CNN de dahil olmak üze- re ABD'nin 4 büyük televizyo- nunda yayımlanmasından bir saat önce konuşan ABD Başka- nı 'na böylece dünya liderleri sembolik olarak kesin destekle- rini gösterdiler. Clinton'ın ulusal güvenlik da- nışmanı Sandy Berger, konuş- ma sonrasında gazetecilere, "Başkan'm yaklaşık 50 ülkenin Uderi w 100'den fazla ülkenin • Clinton BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerinden büyük destek gördü. dısişleri bakanı tarafından yapı- lanbusıcakkarşüamadan" çok etkilendiğini söyledi. Berger, "Saniyorunı, bu dav- ranış uluslararası topluluğun, Baskan 'a duyduklan sıcaklığı ve ABD'nin düm-a lideri ofanasının önemini kabul ediyor olmalan- nın ^stergeskfir" diye konuştu. BM Genel Kurulu'nda ko- nuşma yapan liderlerden hiçbi- rinin Lewinsky olayına değin- mediği gözlenirken, Clinton'ı ayakta alkışlayan Güney Afrika Devlet Başkanı Nebon Mande- la. konuşması sırasında Clin- ton'ın dünyadakı ekonomik kri- ie dair görüşlerine gönderme yaptı. Mandela, "ABD Başka- nı'nın konuşmasına, doğru dü- şündüğü ve dünyanın en güçiü ülkesinin lideri olduğu için gön- derme vapüm" dedi. BM Genel Kurul toplantısına katılan Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrineise gazetecilerin kendisine Clinton'ın video ka- seti konusunda ne düşündüğünü sormalan üzerine, kasedi izle- mediğini söyleyerek "Yapılan Mac Carthycilik'tir. Kınıyo- rum" diye konuştu. Senatör Joseph MacCarthj 1950"Ierde ülkede komünist avı- na çıkarak pek çok entelektüelin ve siyasetçinin özel jüriler önünde yargılanmasını sağla- mıştı. Alman gazetesi Die VVelt'e demeç veren Almanya Başbakanı Helmut Kohl de skandalla ilgili olup bitenlerin kendisinde "kusma hissi uvan- dırdığını" söylerken Paris'te açıkiama yapan Fransa Başba- kanı Lionel Jospin. Amenkalıla- nn aşın tepki gösterdi|ini ifade ettı. Eski Başbakan Yardımcısı Enver Ibrahim'in ruruklanması, ülkede protestolara neden oldu. Uluslararası topluluk, kargaşaıun yayüınasuidan endjşe ediyor. Malezya'da olaylı tutuklama Dtş Haberler Senisi - Malezya'da başlayan ıç gerginlık artarak sürer- ken uluslararası topluluk da olaylann kontrolden çıkmasından kaygı duyu- \or. Eski Başbakan Yardımcısı \e Maliye Bakanı Enver İbrahim 11 ya- kın çalışma arkadaşıyla beraber. iç güvenlik >asasını ihlal ettiklen ge- rekçesıyle önceki gün tutuklandı. Po- lis, En\er'in tutuklanmasının ardın- dan reform harelcetinin öncülüğünü üstlenen eşi Azize tsmafl'in kaldığı evin çevresini kuşattı. Polisin, son iki gündür protesto gösterileri sürdüren Enver taraftarla- nnı dağıtmak amacı> la göstericılere su bombalan ve göz yaşartıcı gaz fır- lattığı bildirildi. Enver'i Endonezya'da yaşananla- ra benzer bir ayaklanma planlamak- la suçlayan Başbakan Mahathir Mu- hammed. şimdılik olağanüstü hal ılan etmenin gerekmediğini söyledi. Enver'in rutuklanması. İnsan Hak- lan Gruplan ve muhalefet partilerde de tepki yarattı. Uluslararası Af Ör- gürü (Aİ) hükümetin bu "zafim" iç güvenlik yasasını kınadı. Merkezi Londra'da bulunan örgüt, tutuklula- nn derhal belirlı bir suç için yargılan- malannı, aksi takdirde serbest bıra- kılmalannı istedi. Malezya'daki ıç güv enlik yasası gözaltına alınanların yargılanmadan süresiz alıkonulma- lanna olanak tanıyor. Öte yandan, tbrahim'in eşi Azize tsmail, kocasına AIDS virüsü enjek- te edildiğinı öne sürdü. Azize Isma- il, eşinin eşcinsel ilişkiye gırdiği id- dıalannın doğrulanabılmesi amacıy- la. polis gözetimindeyken. Enver'e AIDS virüsü enjekte edildiğini sa- vundu. Polisin Azize'yi. iddialan ne- deniyle tutuklamaJda tehdit ettiği ha- ber verildi. İSRAİL LE ÎŞBİRLİĞtNE TEPKİ Suriye'nin Türkîye kaygısı • Resmi yayın organı Teşrin gazetesi 'Türkiye'nin Arap topraklan üzerinde yayılmacı emeller sürdüğünü' yazdı. ŞAIVl (Ajanslar) - Suriye resmi basını, Türkıye'ye karşı saldırgan tutumunu sürdürüyor. Hükümetin yayın organı Teşrin gazetesınde dün ya- yımlanan Türkiye ile Isra- ıl arasındaki askeri işbirli- ğini konu alan bir yazıda, Türkiye'nin "Araptoprak- lan üzerinde yayılmacı emeller" besledıği iddia edildı. "Türk askeri çevre- leri Arap topraklan iizerin- deki >ayılmacı emellerini gizlKorlar'' ifadesinin kul- lanıldığı yazıda, Kuzey Irak'ta PKK'ye karşı dü- zenlenen operasyonlara katılan Türk askerleri "iş- gaki güçler" şeklınde nite- lendirildi. Yazıda. "Kuzey Irak'taki Türk işgaki güç- leri çekilmediler. oradaki >ariığını güçlendirmekte ve bu bölgedeki Arap kimliği- ni değişörmektedirler'' de- nıldı. "Kuze> Irak'ta olup bitenin lsrail-Türkiye itti- fakının bir sonucu oldugu- nu" öne süren gazete. An- kara'nın bu çerçevede ts- rail hükümetinden yardım aldığını da iddia etti. Teşrin gazetesi, "Araplaruı gü- venliğini vetopraklaruu be- def alan sfratejik bir itrifak söz konusudur. Zira Isra- ifin Arap petrol ka>nakla- nna sahip olma istekleri, Türklerin Kuzej Irak'taki petrol alanlannı denetle- me>e Uişkin eski hayalleri- neujnyor" ifadelenni kul- landı. Teşrin gazetesi, Tür- kiye ve Israil'in aralannda- ki ıttifakı gelıştirmek ve Araplann muhalefetini azaltmak için. "terörizm ve Suriye tehlikesine kar- şı mücadele verdiklerini" öne sürdüklerini de yazdı. ÇAUN OAVUUARr SĞiKUûzlkANONIM (Setotuk Tûrtüsü) TÜRKÜLER YOLUDIM SANA S6K Müilk ve düzenlcme ADHAN CRGÜ KARAHİSAR KAUSİ 5te * Mûlik: ANONİM (Afyon nrkûsûl DAĞIAR EN6EREK DUNYA Söz ve Mülik: SAHU KIHSAĞ (Açkk grevtnde dûşen canhn) SEVDA SEVOA USTÜNE S6z ts UÛZİK BANU KlftBAĞ S62 ve MCnk: AHONIM OĞUL Söz ve Müzık. MUSTAfA ATKi filn mSIATANASDAl Mûzik BANUKtRBAĞ HAd AU OBASI Söz ve MOztk: ANONİM ıSsrtıilj rartûsû!YUNUSMISAÜ 5& « Mûztk- ALAA TTIN US GÜLÛŞON KAUR BENDE Sır AHUfT TTUI • Mûzfk. SEWA BAĞCAN 3 TAKSIT • PEŞIN ODEMEDE %5 İNDİRİM Ekim / KÜLTÜR TURLARI 3-iBdm 9 -11 Ekim 15 -18 Ekim 23-25 Ekim 28 Ekim • 1 Kosım TRAKYA KAPADOKYA K1BRIS EKONOMİK İGI TURU ECE nınu 14.000.ooo 19.000.ooo 59.OOO.ooo 19.000.ooo 37.000.ooo 25EytJ 30Eyfc( ARKEOLOJİ ve SANAT TARİHİ ÖZCL SEMİNERURİ I. KUR 19 EKİM '98 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTm. LÛTFEN BİLGİ AUNIZ Barbaros Bulvarı No: 33/4 D:7 Beşiktaş Tel & Fox O21 2. 2 3 6 84 97 TÜRSAB 3833 ranite B««V£HALiaAİIMER,MENAJERUK^EofiGANtzASYON ĞZGÜN MÜ2İK VAPIM • Tel: 0.212 • 527 6112İ BODRUM'DA TATÎLİN YENİ ADI Lüks odalan. zengın mutfağı, sosyal aktiviteleri. uzman kadrosu ve Bodrum'un rüya kadar güzel manzarasıyla sizlere keyifli bır tatil imkânı sunuyoruz. 4* kalite 5*hızmet. Tel: 0252 316 19 90 Faks: 0352 316 14 03 Sağlık cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. MEHMETBALCI Avrupa'da Kıbrıs rahatsızlığı Rumlann AB yolu tıkanıyor • Fransa, îtalya ve îspanya, AB dönem başkanı Avusturya'ya Ada'da çözüm olmazsa Kıbns'ın üyeliğini veto edeceklerini bildirdiler. MURATİLEM ATtNA - Kıbns soru- nuna çözüm konusunda BM ve ABD'nin girişim- Ieri sürerken AB'nin üç önemli üyesi Fransa, ttal- ya ve Îspanya, AB Dö- nem Başkanı Avustur- ya'ya bu konuda önemli bir nota verdiler. Söz konusu üç ülkenin AB temsilcileri tarafın- dan AB Dönem Başkanı sıfatıyla Avusturya'ya verdikleri notada, Kıb- ns'ta bu günden itibaren bir yıl içinde çözüm ol- maması halinde Güney Kıbns Rum Yöneti- mi'nin (GKRY) üyelik başvurusunu veto ede- ceklerini bildirdiler. Kıbns'ın iç sorunlan- nın çözümlenmemesi ha- linde bunlann AB'ye ta- şınacağından duyduklan endişeyi dile getiren Fransa, Îtalya ve Îspanya, bunun bölgede tehlikeli gelişmelere neden olaca- ğma dikkat çektiler. Atina'dan misilleme Hükümete yakın Yu- nan basınında yer alan haberlere göre AB'nin Almanya ve tngiltere'den sonra en kuvvetli bu üç ülkesi veto konusundaki' tutumlannı bir yıl içinde Ada'da çözüm bulunma- ması halinde sürdürürler- se, Yunanistan AB'ye üye olmak için aynı çerçeve- de göriişmeler sürdüren beş aday ülkenin girişine veto çekecek. GKRY ile birlikte AB'ye üyelik görüşmeie- ri süren Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Poionya, Estonya ve Slovenya'nın üyeliklerinın Yunanistan tarafından Kıbns için şantaj olarak kullanılma- sı, AB içinde bölünmele- re yol açacak. AB dahil üye olduğu bütün uluslararası kuru- luşlarda Türkiye, Make- donya, Arnavutluk ve Kıbns konusunda sürek- li olarak şantaj politika- lannı sürdürmekte ka- rarlı göriinen Atina'nın, önümüzdeki ayın beşin- de Lüksemburg'da yapı- lacak AB toplantılann- da bu tavnnı net olarak ortaya koyması bekleni- yor. Yunanistan 'daki hükü- met yetkililen GKRY'nin adayhğı konusunda yap- tıkları açıklamalarda Rum yönetıminin hiçbir engelle karşılaşmadan AB'ye üyeliğinin gerçek- leşeceğinı belirtiyorlar. İran lideri BM'de konuştu 'ABD'nin İran'a tavrı değjşmedi' DışHaberterServisi-tran Cumhurbaşkanı Muham- med Hatemi, ABD'nin tran'a yönelik tavnnda ger- çek bir değişiklik olmadı- gını söyledi. Hatemi, Batılı gazeteci- lere yaptığı açıklamada, Hazar Denizi'ndeki petrol ve doğalgazı Batı'ya ulaştı- racak boru hattının Iran'dan geçmesinin önlen- diğini, tran'ın ABD'deki mal varlıklannm dondurul- maya devam edildiğini ve tran hükümetini zayıflatma programlannın oldugunu belirttı. "Bu örnekler ve diğerleri. ABD'nin tav- nnda gerçek bir değişik- lik olmadıgını göstermek- tedir" diye konuşan Hate- mi, ABD Başkanı Bill Clinton'un BM Genel Ku- rulu'nda yaptığı konuşma- da Islam dini ile ilgili ola- rak bazı değişiklikler sez- diğini ifade etti. Hatemi, Iran'ındeğil, Israil'in Orta- doğu'da kitle imha silahlan yönünden tehlike arzettiği- ni belirterek, ABD'den, Fi- listinliler'e daha fazla hak ve toprak vermesi ıçin Isra- il'ebaskı yapmasını istedi. Muhammed Hatemi. ülke- si ile Afganistan arasında bır savaşı önlemeye çalış- tığını belirterek, BM'nin soruna diplomatik çözüm bulmak için yaptığı girişün- den memmun oldugunu kaydetti. Hatemi, Iran'ın, Afganistan sınınna yığdığı birliklerle yeni tatbikatlar yapıp yapmayacağı yönün- dekı bir soruya, "Biz, bir tatbikat yaptık ve diğer- lerini de yapacağız. An- cak, askeri tatbikat gfiç- lerimizin hazır olması an- lamını taşıvor ve askeri biroperasyondan farklı" şeklinde yanıt verdi. Taleban fıize yığıyor DUBAİ(AA)-Af- ganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taleban'ın İran sını- nna fuze yığdığı ve Iran'ın saldında bu- lunması halinde bun- lan kullanacağı bildi- rildi. "SınıraABDya- pınu Stinger ve Rus yapımı uzun menzlffi Luna fiizeleri yerieş- tirdik" diyen" Tale- ban'ın "Dışişleri Ba- fcanı" Mofla Muham- med Hasan Akhund, saldınya uğramalan halinde sadece kendi- lerini savunmayacak- lannı, düşmanı kendi topraklannda da ta- kip edecekJerini söy- ledi. VEFAT Merhum Mustafa Sabri Soyer ve Ayşe Soyer'in oğlu, merhum Abdülkadir Göktan ve Nimet Göktan'm dainadı, Naciye Kalfa ve Nermin Soyer'in sevgili kardeşi, merhum Kadir Kalfa'nın kayınbiraderi, merhum Hüseyin Ziya Okçu ve Mehmet Eryılmaz'ın bacanağı, Gülöz Eryılmaz, Gönül Okçu, Koral ve Tülay Göktan'm eniştesi, Suna ve Ziya Aşık'ın dünürü, Semih, Iris, Sinan, Metin ve Dilek'in dayısı, Meltem, Cüneyt, Derya, Gülden, Burcu ve Serkan'ın eniştesi, Tunç, Neptün ve Onur'un babası, "Albay'ı", Duygu ve Deftıe'nin dedesi, Güneş Soyer'in biricik eşi Enı. Hava Hâkim Albay NURETTCV SOYER vefat etmiştir. Kıymetli naaşı bugün (23 Eylül Çarşamba günü) Alsancak Hocazade Camisi'nden, öğle namazını müteakiben kaldınlacaktır. Seferihisar Sığacık Mezarhğı'nda defhedilecektir. AİLESİ Arzu edenlerin çiçekyerine Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı 'na bağışta bulunması rica olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog