Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

2 3 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER TMMOB'den ffemokratikleşme isteği •• ANKARA (Cumhuriyet Burosu)- Türk Mühendis ve JVTimar Odalan Bırlıği CTMMOB)2 BaşkanıCelal Beşiktepe. Başbakan Mesut Yılmaz'ın organize suç örgütleriyle mücadeleyi konu alan basın toplantısında anlartıldannın "yeni ve bilinmeyen bir tabîo olmadıgını" söyledi. Beşiktepe, '"Türkiye'de her g ü n yenı çeteler üreten mevcut sıstemin sorgulanması \e kapsamlı bir demokratıkleşme zorunludur" dedi. JİTEM'e yasal altyapı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet, jandarmaya görevini daha etkili yüriitebilmesi için ülke düzeyinde istihbarat yapma yetkisinı veren yasa tasansını TBMM Etaşkanlığı'na sundu. 2803 sayılı Jandarma Teşkilat. Görev ve Yetkileri Yasası'na ek madde eklenmesini öngören yasa tasansına göre jandarma. yasalarla kendisine verilen görev lere ilişkin olarak bilgi toplayabılecek, bu bilgiyi değerlendirerek yetkili kuruluşlara veya bu bilgilere gereksinim duyan bırimlerine ulaştıracak. Adli soruşturma çalışmalannda yetkili mahalli kolluk kuvvetlerini desteklemek amacı iJe merkez. bölge ve il teşkilatlan bünyesinde oluşturulacak. Denizfcurdu EcevıTle göpüştü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AdaJet Bakanı Hasan Denızkurdu, hazırladığı "yargı paketı" içın başlattığı destek turlannı sürdürüyor. Denizkurdu, dün Başbakan Vekili ve DSP Genel Başkanı Biilent Ecevit'i ziyaret ederek "2000'li yıllara girerken Türkiye'de İcapsamlı bırhukuk reformu yapılmasına ihtiyaç var. hatta ben bunun zamanının gelip geçtiğıne inanıyorum" dedı. Kapanan Mardin Belediyesi açıldı • ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Mardin Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı. işçilerin 1 trilyon lirayı bulan alacaklannı ödeyemediği ve belediye hizmetlerini yerine getiremediğı için önceki gün kapattığı belediye binasını dün yeniden açtı. Fatma Girik hâkim önünde • İstanbul Haber Servisi - Şışlı Belediye Başkanı olduğu dönemde. "'emlak vergısınden alınan yüzde 15'lik il özeJ ıdare payının süresınde ödenmedıği" gerekçesıyle Fatma Gırik ve 2 belediye görev lisi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada Girik. personelin maaşını ödemek için bu yola başv urduğunu ifade ederek "Suç kastım yokru'' dedi. Talat Tuphan'ın tazminat davası • İstanbul Haber Servisi - Emekli Yarbay Talat Turhan'ın. tekzibini yayımlama\ an Millı Gazete âieyhine açtığı tazminat davasına dün Zeytinburnu 2 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma bilirkişi nporunun bekJenmesi için eielendi. AKapyakıta zam • ANKARA (AA) - Benzin tirlerinın pompa satış fiyatı, }izde 2.4 ile yüzde 3.1 a"asında arttınldı. Petrol Cfisi'nden yapılan a;ıklamaya göre, TÜPRAŞ'ın rafıneri çıkış fyatlannda yaptıgı <fcğişiklikten sonra. benzin tiriennin satış fiyatlan yniden ayarlandı. Buna g>re normal benzınin litresi, Aıkara'da 199 bin 200 lira, îîanbul'da 197 bin lira, Iınir'de ise 196 bin lira odu. FKK operasyonu I İstanbul Haber Servisi - hanbul Terörle Mücadele Şıbe Nfüdürlüğü ekipleri PCK üyesi oldukJan svlanan 10 kişiyi 1 tabanca ı- örgütsel dokümanlarla Hıkte gözaltına aldı. Hukukçu öğretim üyeleri 'çetelere karşı mücadele yasa tasansı'm yetersiz buldu 'Devlet ve siyaset şeffaflaşsın 9 Bakanlar Kurulu EVİNGÖKTAŞ ANKARA - Adalet BakanlıgVnca hazırlanan "çetelere karşı mücadele yasa tasansı" nın yasalaştınlması gi- rişimleri sürdünilürken bazı üniversi- telerin hukukçu öğretim üyelen. bu tasan ile devletın tüm kurumlarına nüfuz etmiş çetelerin yok edilemeye- ceği görüşünü dile getirdiler. lçişleri BakanlığYna bir rapor sunan Dokuz Eylül Ünjversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri Öz- türk. "Eğer mafya siyasi iktidara. po- lise veyargıva nüfuz etmis.se suçun ta- kibi bemen hemen olanaksızdır" de- di. Prof. Dr Bahn Öztürk. lçişleri Ba- kanlığı'na sunduğu raporda. Türki- ye'de TBMM'ye egemen olan parti • Üniversitelerin hukukçu öğretim üyeleri, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasansının çeteleri yok etmeyeceği göfüşündeler. "Mafya ile mücadele için mutlaka dört dörtlük olarak hazırlanmış bir çetelerle mücadele kanunu çıkanlmalı" diye konuşan. Prof. Dr. Bahri Öztürk, öncelikle siyasi iktidann mafyaya karşı mücadele kararhlığını kesin bir şekilde ortaya koyup devleti ve siyaseti şeffaflaştırması gerektiğini belirtti. ve liderinm siyasi ıktıdan da ele ge- çırip devleti teslım aldığını vurgula- dı Öztürk. bunun sonucu olarak gü- nümüzde artık "mafya-sivaset" ılış- kisındendeğıl. "mafya-devtet" ilışkı- sinden bahsedılir duruma gelındıgini bildirdi. Öztürk. raporunda şu görüş- lereyer \erdı: "Mafya ile mücadele için mutlaka dörtdörtlük olarak haarlanmışbir çe- telerle mücadele kanunu çıkanlmalı. Bununla birlikte mücadelevi mümkün kılacak alhapı süratte kurulmaiı ve bunun için lazun olan para da derhal sağlanmalıdır. Bu yapdmadığı takdir- de, ülkemizde mafyaya karşı yapılan mücadeledaima tarnşmalı kalacakbr. Bir hukuk devletinin mafyaya seyirci kalması beklenemez. Bu tür suçlaıia mücadele edemeyen veyaetmeyen dev- lete hukuk devleti denemez." Prof. Dr. Bahn Öztürk, öncelikle siyasi ıktıdarın mafyaya karşı müca- dele kararlılıgını kesin bir şekılde or- taya koyup devleti ve siyaseti şeffaf- laştırması gerektiğini söyledi. Öztürk. "Hükümet üyeleri ve milleriekillerini kayıran yasa dokunulmazuğı kaldınl- malıdır. Adli polis tüm yurtta kurui- maiı. kara para ile saminıi bir şekilde mücadele edilmelidir. Dünün eli kan- lı katillerinin. bugün demokratik dev - leder tarafından sav gm dev let adamı olarak karşılanmalan, bu mücadele- nin önündeki en büvük engeldir. Bu- nun önüne geçilmeli. Avnca medvanın daorganize suçluluklamucadeleyege- rekli destegj vennesi gerekir'' dedı. Marmara Üniversitesı Hukuk Fa- kültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Ye- nisey ise lçişleri Bakanlığı 'na gönder- diği raporda. çetelere karşı daha etki- li ve kökJü bir mücadele için, bu suç- lann kovuşturmasının tek elden yapıl- ması gerektiğini savundu. Bu tür so- ruşturma ve kovuşturmasın. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesinin daha yararlı olacağı- nı bildiren Yenisey, bu konuda Al- manya'da federal başsavcının yetkili olduğunu anımsattı. Dokuz Eylül Üniversitesı Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tîmur Demirbaş da, "nikâh ve sünnet düğünlerinde mafva babalan tarafindan ortaya saçılan paralaıia il- güisorgu yasasuun çıkanimasınT iste- dı. CHP'den elestiri 'Hükümet rantiyeye tutsak' • CHP Genel Başkan ^rdımcısı Cevdet Selvi, Vergi Yasası'nın yalnızca 53 gün önce çıkanlmasına ve "reform" diye getirilmesine karşın hemen "delindiğini" belirtti. A\IC\RA (Cumhuri- lantısının ardından Baş- yet Bürosu)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Cev- det Sehi Vergı Yasası'- nın "Daha mürekkebi kurumadan kalbura çe\- rildigini" söyledi. Yasa- nın 53 gün önce çıkanl- ması ve "reform" diye getirilmesine karşın he- men "delindiğûıi" anla- tan Selv ı -Hükümet bir avuç spekülatöre ve ran- tiyeye tutsak olmuştur. Gözü bu kesimlerden başka hiçbirhalk kesinıi- ni görmemektedir. Vle- murlarisebuson olaylar- dan sonra nasıl kandınl- dıklannın. nasıl isdsmar edildiklerinin farkına varnuşlanhr" dedi. Selv ı, dün CHP Genel Merkezi'nde düzenledi- fi basın toplantısmda. Başbakan Mesut Yıl- maz'ın önceki gün bor- sacılarla yaptığı göriiş- menin sonuçlannı değer- lendirdı. "Yine bir yalı toplanbsı vapıldı, borsa rahatlatıldı'" diye konu- şan Selvi, daha önce de aynı yolla bankaların kurtanldığını anımsattı. Selvi. bankalann ve sayısı belirsiz borsa ara- cı kurumlannın ekono- miye yük olmaya ve en kritik dönemlerde bıle devletın varlığını somür- meye devam ettiklennı. bu kuruluşlan yeniden düzenlemeden Türkıye ekonomisinı açığa çıkar- manın mümkün olmadı- gını söyledi. Selvi, "Bu lokomotif bu katan çekemiyor. Bu hükümet bu vapısıyla. tavnyla. tutarsız ve ka- rarsızüğıyla Türkiye'yi her yönüyle daha da di- bebaünvBr. Bunun dışın- da yapacağı herhangi bir işin kalmadığı açıkça gö- rülüyor. Hükümetin gö- zü bu çevTelerin dışmda hiçbir halk kesimini gör- mez oldu. Bu tutsaklığu uyguladığı politikalann sonucudur'" dedi. Güne>doğu'daki bele- diye ışçilerinın yaklaşık iki yıldır maaşlannı ala- madıklarını anımsatan Selvi. toplumsal bir kri- zin ekonomık bir knzden daha tehlıkelı olacağına dikkat çekti. Selvi. halkın 55. hükü- mete verdıfi bütün des- teğin boşa gittiğıni, 54. hükümetle aralannda hiçbir fark bulunmadığı- nı belırterek hükümetin izlediği poütikaiarla v al- mz bugünün olumsuz- luklannı değil, ileriye dönük tehlikelenn de alt- yapısmı oluşturduğunu söyledi. Selvi "Halkın bu hükümeti azletmesi gerekjyor" görüşünü dı- le getirdi. FP ile ANAP arasın- daki türban görüşmesini yadırgamadıklarını be- lirten Selv i "Her şej as- üna rücû ediyor" dedı. Selvi, 1995'te'nbuyana parlamentonun yapısın- da çok büyük değişildik- ler olduğunu. seçim ya- pılması durumunda da hiçbir şeyin aynı kalma- yacağını savundu. Selvi. ODTÜ Rektörü Suha Se- vük'ün üniversıtenin açı- lışında yaptığı konuşma- sını da u pek çok aydının feryadı" olarak değer- lendirdi. Bakanlar Kurulu top- bakan Vekili Biilent Ecevit ile görüşen Ma- liye Bakanı Zekeriya Temizel. vergi refor- munu kalbura çevıre- cek düzenlemelere asla izin vermeyeceğini, vergide en ufak bir erte- lemenin söz konusu ol- madığını belırtirken yanlış anlaşılmalan "anlaşıhr" duruma ge- tirdikJerini savundu. Temizel. "Yapılan düzenlemelerden hiç rahatsızhk duymuyor musunuz" sorusu üze- rine. "Rahatsızhk duya- cağun hiçbir düzenle- meyi vapmam'" dedi. Temizel, bir başka soru üzerine, vergide "zerre kadar" birertelemenın söz konusu olmadıgını belirtti. Karaca kışa hazır Karaca Ghim Sanav i 98^99 sonbahar-kış koleksivonu. dün Svvissotel'de düzenlenen bir defiley le moda dünyasına tanıtıJdı. Defile Başak Gürsov mankenJerinden Aybjı Arasıl, Şebnem Dinçgör, Sinem Üretmen, Derya Aslan, Emrah Küçükgirgin ve Serdar OnaJ tarafindan gerçekleştirildi. "New Classics", "Nen Look" ve "Regetta'* adh koleksivonlann tanıtıldğı defilede trikolar dikkat çekti (Fotoâraflar: LJĞUR GÜNYÜZ) de BUGUN D0S7LAR PASAJ1Yönetmen Berrin DAĞÇINAR Oyuncular Derya BAYKA1, Cezmi BASKIN, Sefa ZENGİN, Güven KIRAÇ, HakanALTVNTAŞ. Mehmet BÎRKİYE, FerdiAKARNLR, Sumru YAVRUCUK, Zafer ÖNEN, Aylin KABASAKAl, Nuran OKTAR. Eray YUMUŞAKER, Belma CASCİĞER, Eylem YILDIZ, Şafak SEZER, Erdinç OLGAÇLI Bu pasaj hepimizinpasajı... Bupasaj bizim pasajımız... Dostlar Pasajı 'nda dostluğun, sevginin, birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu bir kez daha göreceğiz... memura sendikada tsrarlı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - BakanJar Kurulu'nda, Devlet Bakanı Hikmrt Sanü Türk tarafından hazırla- nan personel rejimi yasa taslağı ele alı- nırken ANAP'lı bakanlar taslağın ba- zı hükümlerine karşı çıktılar. Başba- kan Vekili Bülent Ecevit. "memura sendika hakkı"nın verilmesine ilişkin bir düzenlemenın de taslakta yer alma- sını istedi. Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesut Yılmazın ABD'de olması nedeniyle Başbakan Vekili BülentEcevit başkan- lığında dün toplandı. 2.5 saat süren top- lantıda, personel rejimi yasa taslağı, tanm ürünleri alımlan ile Köy Hizmet- leri Genel Müdürlüğü'nün sorunlan eie aîındı. BakanJara aynntılanyla an- latılan personel rejimi yasa taslağı üze- rinde farklı görüşler ortaya çıktı. Mil- li Savıınma Bakanı İsmet Sezgin. bu tür tasanlann aynntılı incelenerek çı- kanlması gerektiğini belirterek "Bir yasayı çıkanyorsunuz. Sonra önünü aiamıyorsunuz" dedi. Ecevit, "Taslakta memura sendika hakia veren düzenleme mutiaka olma- h" derken Devlet Bakanı Türk. yasa ta- sansının buna engel olmadığını vur- guladı. Taslağın bazı hükümlerine iti- raz eden Devlet Bakanı Metta Gürde- re, "Ben Iefriş Kurulu Başkanı'nı gö- rev den aldım. Adam 2 gün sonra bana küfrerriği haldemahkemekaranyla ge- ri döndü. Daha fazla hak \erilirse ben ne > ; aparun* > diye konuştu. Türk, Gür- dere'nin karşı çıkışı üzenne. bakanın birlikte çalışacağı kışileri kohıyiıkla göreve getirebileceğini, alt birimlerde- ki memurlann guçlendırildiğini söyle- di.Taslakla ilgilı bakanlıkJarın görüşle- rini Türk'e iletmeleri ve görüsîer doğ- rultusunda yeni bir çalışma yapılması kararlaştmldı. Toplantıda, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü|ü bünyesinde görev yapan mevsimlik işçilerin dummu ele alınır- ken ödenek yetersizliği nedeniyle 29 bin 600 işçinin 2.5 ay açıkta kalacak- lan belirtildi. Bu işçilerin, 1999 yılın- dan itibaren sürekli işçi durumuna ge- tirilmesi karanna vanldı. hızılcr içın hotiru Olaylarla ilgilî görüşler Stat anarşisine karşı 'seferberlik' tstanbul Haber Servisi - Pazar günü oynanan Fenerbahçe- Galatasaray maçından önce meydana gelen olaylar da stat anarşisini görmezden gelmenin ne kadar zor olduğ^mu göz- ler önüne serdi. Stat anarşisinin bir daha yaşanmaması ve da- ha büyük olaylann çıkmasının önlenmesi için sosyolog, spor yazan, hukukçu ve UEFA Asbaşkanı'nın konuylailgili değer- lendirmeleri şöyle: Prof. Dr. Emre Kongar (Sosyölog): Birey, ezikliğıni. tuttu- ğu takımın başanlan ile telafi etmeye çalışır. Tuttuğu takımın başansı, artık, onun, toplumdaki yenni belirleyen, anlamsız kişilığine anlam katan. bir anlamda bıreysel varlığını değer- lendiren bır mekanızmadır. Hayatta ıstediğı yere gelememiş, işinde patronu, evinde ailesi tarafindan beklediğı saygı gös- terilmemış olan birey, "aşm" tepkileriyle bunların intikamı- nı almakta: toplumdaki varlığını, kendisine ve çevTesine ka- nıtlamaktadır. Hukuk devleti kavTamının zayıflamış olması da bu aşın bireysel tepkilerin cezasız kalmasına ve bu yolla dal budak salmasına yol açmakta. Şenes Erzik (UEFA Asbaşkanı, esld Futbol Federasvonu Başkanı): Stat anarşisine karşı İçışlen Bakanlığı. valılık. em- niyet müdürlüğü. kulüpler ve medya acilen toplantı yaparak 'seferberlik' ılan etmelidir. Topiantı sonrasında mutlaka çö- züm çıkmalıdır. Statlarda bu tür olaylan organize edenler bulunarak yargı- ya tesiim edilmeli. Doğan Koloğiu (Spor yazan): Statlardaki anar- şıyı biletle beslenen küçük gruplar çıkanyor. Bazı yö- neticiler ceplerinden bu gruplara bilet öderken akıllı sistemler karaborsa- cılara bilet çıkartıyor. Ka- raborsa klüpler için tam birparakaynağı. Patlav ıcı- lar ve kesici maddeler tıkır tıkır işleyen bir organızas- yonla stada alınıyor. Anar- şinin son bulması için ön- celikle örgütün susturul- ması gerekiyor. Mcak *s- tat mafvası' güçlübir orga- nizasyon kurduğu için üs- tüne gidılmiyor. Fransa, bu illetten çıkartılan 2 ka- nunla kurtuldu. Erman Toroğlu (Esld hakem-spor yazan): Bu olaylan yalnız bir tek takı- ma mal etmek yanlış olur. Olay çıkartan taraftan kulüp yöne- tıcılen hatır gönülle dışan çıkanyor. Bundan sonrası için ar- tık önlem alınmasınm zamanı geldi de geçiyor. Kaşif Töre Ağanoğhı (Avukat-spor yazan): Statlarda olay çıkartan fanarik taraftarlar için valiliğin bu kişılerin bir daha stada girmemesi için karar çıkartması gerekir. Daha önce o- lay çıkardığı belirlenen fanatik taraftarlar fişlendıkten sonra, dığer karşılaşmalarda maç başlamadan bır saat önce karako- la götüriilerek burada maçın sonuna kadar bekletılmeleri sağ- lanabilir. Olay çıkartan ve taş atan taraftarlar. TCY'nin 'ma- la zarar verme' suçunu öngören 516. maddesi uyannca 1 yıl- dan 3 yıla kadar ağır hapisle yargılanmalıdır. Emniyet yetki- lileri ise cezalann azlığından yakınarak "Maçlardanönceyap- tığımı/ aramalarda baita. keser, demir çubuk, beyzbol sopası, bıçak vt çakı ele geçiriyoruz. Biz bu insanlan fışli\oru/..Ancak kesici alet buhındurmanm cezası az olduğu için serbest bıra- kdıvorlar" dedi. İstiklal Marsı Aydın'adava ha&rhğı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Aııkara Cumhuri- yet Başsavcılığı, İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan Tanm ve Köyişleri Bakanlı- ğı Daire Başkanı Mökerrem Aydın hakkındadava açmak üzere iddianame hazırlıyor. Aydın hakkında bir süre ön- ce sonışturma başlatan baş- savcılığın, ifadesine başvur- mak üzere kendisine talimat yazdığı öğrenildi. Başsavcılıkyetkilileri, T- CY'nin 145. maddesi uya- nnca Aydın hakkında 1 yıl- dan 3 yıla kadar hapis iste- miyla dava açılacagını belir- ttiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog