Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 EYLÜL 1998 ÇARŞAME HABERLER Yılmaz'a THY sorusu • A.VKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHPlçelMıllenekıli Fıkri Saölar. Türk Hava Yollan(THV)ileilaili ıddıaian TBMM gündemine taşıdı. SağJar. Yılmaz'a "THY'nin Turgav Ctner'i ortak benimsemesinin nedeni nedir" diye sordu. Kesik bacak sokağa bırakıldı • İstanbul Haber Servisi - Hasekı Haitane^i'nin arka sokağında >ol üzennde bulunan kesik bir bacak. heşecan yarattı. Olay >erine gelen güvenük güçlerince yapılan mcelemede, hastanenin ortopedi servisinde kimliği açıklanmayan bir hastanın kesilen bacağının, rutanak karşılığında gömülmek üzere akrabalanna verildiği öğrenildi. Hasta yakınlannın ıse bacağı poşet içıne koyarak yol üzerine bıraktıklan belirlendı. Ümraniye'de soygun • İstanbul Haber Servisi - Ümranıye Halkbank Şubesi geçen salı gecesi soyuldu Bankanın bitişiğinde bulunan inşaatın 4. katından banka duvannı balyozla delerek 42 milvar lira değennde dövız \e Türk Lirasf nı çalan hırsıziar, bankanın güvenlik göre\iilerine ait bir tabancayı da aldılar. Saglık kampanyası • İstanbul Haber Servisi - Insan Sağlığı \e Eğitim Vakfı ile Capitol Alışveriş \e Eğlence Merkezi. 5 bin çocuğun ücretsiz saglık taramasından geçiriieceği "5000 çocuğa saglık" kampanyasını başlattı. TGC İlköğretim Okulu • fstanbul Haber Senisi - Türkiye Gazeteeıler Cemiyeti'nin 8 yıllık egitime destek vermek amacıyla başldttığı karnpanvaya kaUuda buiunanlann yardımıyla İstanbul Sefaİcöy'de yapıian Türkiye Gazetecıler C'emiyeti İlköğretim Okulu, eğitime başladı. Okulu zıyaret eden TGC Başkanı Nail Güreli. okıılun resmi açılışının Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel tarafından ekım ayında yapılacağını bildirdi. Bitpazarı'nda yıkım • İstanbuJ Haber Senisi - "Topkapı Şehir Parkı Projesi" kapsammda istimlak edilen Bitpazan'ndaki 231 dükkânın vıkımına dün başlandı. fstanbul Büyükşehir Beledıyesi'ne bağlı zabıta ekıplerinin. çevik kuv\ et ve panzer desteğinde gerçekleştirdiği yıkımda bazı dükkân sahıpien zabıta ekiplerine dife"ndi. Taksici cinayeti davası • İstanbul Haber Senisi - Taksi şoförü Doğan Ayhan'ın parasını gasp edıp öldürdüklen ıddia ediîen l 'ı kadın 5 sanığın yargılanmasına dün Ey üp 2. Ağır Ceza Mahkemesi 'ndekı duruşmavla de\am edıldi. Narin yargılandı • İstanbul Haber Senisi - Be\oğlu Asli\e Ceza Mahkemesi Hâkimi Ismail Sasanlar'a duruşma salonunda hakaret ettıği gerekçeshle hakkında dava açılan avukat Metin Nann'in yargılanmasına dün devam edildı. 70 ülkeden 100 uaşkın sivilkurulu§, OECD nin 19-20 Ekim'dekitoplantısı öncesinde, büyükbirplatform oluşturacak antj-empeıyalist bulıışmaALİ ER •*2l-29EylülMAIKarşıüLluslararasıE>1enı Haftası" başladı. Hafta kapsammda, "Çok Ta- raflj Yatınm AnJaşmasT (MAI) karşıtı kuruluş- lar. dünya genelinde kamuoyunu bilgilendiri- ci-u\arıcı etkinlikler düzenliyor. Haftayı dü- zenleyen MAJ Karşıtı Uluslararası Koalisyon'u oluşruran 70 ülkeden 700'ü aşkın sivil kuruluş. MAI'ye son şeklini verecek OECD'nin 19-20 Ekim'dekı toplantı öncesinde Paris'te buluşa- rak biiylik bir anti-emperyalist platform oluş- turacak. Koalisyon delegeleri, Paris"te gerçek- leştirecekleri MAI karşıtı gösterilerin yanı sı- ra MAI'ye alternatif olarak hazırianan "Top- lumlar AnlaşmasTna da son şeklini verecek- ler. Pans'tekı buluşmaya. DlSK Genel Başka- nı aralarında Rıdvan Budak'ın da bulundufu Türk Çalışma Grubu da katılacak. OECD bakanlannın gündeminde, varlıgı 1997'de açığa çıkan ve uluslararası sermayenin anayasası olarak bilinen MAI var. 70 ülkeden işçı sendikalan. çevreci kuruluşJar ve sivil top- lum örgütlennin oluşturduğu Uluslararası MAI Karşıtı Koalısyon'un gündeminde ıse MAI'yi teşhır eden bir dizi eylem ile "Topluınlar An- laşması"nı aralık ayında imzaya hazır hale ge- tırmek var. Türkiye MAI Karşıtı Çalışma Gru- bu Sözcüsü Gaye Vılmaz. koalisyon delegele- rinın. OECD toplantısından iki gün önce 17 Ekim'de Paris'te olmalannm istendiğini belirt- ti. Tüm ülkelerdeki çalışma gruplanna gönde- rilen koalisyonun Paris'teki çalışma programı şöyle: "İlk iki gün konu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlayan atöNe çalışmalan ve toplandlargerçekJeşnniecek: bir yandan da ön k'r. Güney Fransa'daki hareket tarafından or- ganize edilen tivatro, insan zinciri vb. etkinlik- lerle desteklenecek." Koalisvon raporunda. OECD'nin geçen 29 Nisan toplantısı sırasında MAI karşıtı Fransız grubunun baskısıyla OECD bakanlannın 6 ay süre ile anlaşma müzakerelerinin durdurulaca- fını ve konunun kamuoyuna duyurulucaği ta- ahhüdünde bulunduklan anımsatılarak şöyle denıldi:*Koalisyonun saptamalannagöre bun- Eylül'e dek sürecek 'MAJ Karşıtı Uluslararası Eylem Haftası' kapsamında oluşturulan koalisyon delegeleri, Paris'te gerçekleştirecekleri MAI karşıtı gösterilerin yanı sıra MAf'ye alternatif olarak hazırlanan "'Toplumlar Anlaşmasf'na da son şeklini verecekler. Paris'teki buJuşmaya. aralannda DİSK Genel Başkanı Budak'ın da bulunduğu Türk Çalışma Grubu da katılacak. hazırüğını Kanada, Fransa ve Bekika'dan grup- lann sürdürdüğü 'Toplum Anlaşmasina son şekli verilecek. 19Ekim ftzartesi günü genel bir sembolik eylem ve uluslararası basuı toplantısı düzenJenecek. MAJ'nin görüşülme\e başlana- cağı salı günüiseOECD binasına \akın bir nok- tadan son derece medyatik olarak planlanan uluslararası koşuyapılacak.MAIkarşıtıe>lenı- lann hiçbiri gerceklesmedi. Fransız makamla- n bilgilenme taleplerine yamt vermedi; AB ve ABD arasında 18 Ma>Ls'ta Londra'da Atiantik ötesi bir ekonomi projesi imzalandı. Şefiafhk yerine eleştirieri hafife alnıak \e oluşturulan birtiği vıkmava vönelik saldınlar başladı. Fran- sa ve AB MAI'nin Dünya Ticaret Oggürü'ne ka\dınlnıasından >ana bir turunı içerisindeler. Ancak ABD hâlâ anJaşmanın OECD içerisin- de bağıtianmasında tsrar ediyor." Gaye Yılmaz, Paris'teki anti-emperyalist bu- luşmaya MAI karşıtı Türk Çalışma Grubu üye- lerinin de kahlacagını bildirdi. DlSK'in M.AI karşıtı platformda yer alacağını ifade eden Bu- dak. mücadele ile elde edilmiş haklan tersyüz eden, yok sayan söz konusu anlaslamalara kar- şı sendikal hareketin bilinçle karşı çıkmasınm zorunlu oldugunu kaydetti. Öte yandan ~l luslararası MAI Karşıtı Ey- lem Haftası'' başladı. Hafta boyunca koalisyo- nu oluşturan çalışma gruplan kendi ülkelerin- de toplantılar, yürüyüşler, insan zinciri ve so- kak riyatrolan gösterileri gibi çok yönlü etkin- likler gerçekleştirecekler. Türkiye Çalışma Grubu'nun organize ettiği etkinlikler kapsa- mmda ise 25-26 Eylül tarihlerinde tstabul Ba- rosu Çevre Komisyonu'nca düzenlenen bir konferansyeralıyor. Yıldız Teknik Üniversite- si'ndeki konferansa bilim adamlan, gazeteci- ler, Hazine ve TÜSfAD temsilcileri katılıyor. Türkiye Çalışma Grubu üyeleri önümüzdeki cumartesi günü. Türk Harb-tş'in Incirlik'teki grevini surdüren işçileri ziyaret edecek ve MAI karşıtı bir metni millervekjlerine sunacaklar. MAI nedir? İstanbul Haber Servfei - Çok Yönlü Yatınm Anlaşması(MAJ), ulusaJdevletlerinküreseleş- menin önündeki son dtrenç noktalannı da yok etmeyi amaçhyor. Amerikan büyûkelçisinin basma yansıyan açıklamalanndan, Amerikan sermayesi için Türkiye'deki temel engelin "Danjşta>'" olduğu \iirgulaniyor. Uluslarara- sı sermayenin Türkiye'deki diğerhedefleri ara- sında ise sayılan çok az da olsa korumacı ya- salar, idari yargı, Bergama örneğinde oldugu gibi tepkileriyle bazı yatınmlan gecikrirebilen yerel inisiyatifler, sendikalar ve meslek odala- n var. Yabancı yatınmcıya hiçbir şekilde yer- li yadnmcıdan daha az olanak sağlanmayaca- ğını garanti eden MAI'nin en can ahcı nokta- sı, yabancı yatınmcıya ulusal devlet aleyhine uluslararası mahkemede dava açma yetkisi ta- nımasıdır. Buna göre, iç düzenlemeler ve di- ğer faktörler nedeniyle rekabet koşullarmın bozulduğunu, zarara uğradığını iddia eden ya- bancı yannmcı ulusal yargı yerine Uluslarara- sı Tahkim Komisyonu'na başvuracak; ilgili devlet geri adım atmak veya tazminat ödemek zorunda bırakılabilecektir. Yabancı yatınmcı- ya verilen bir başka imtiyaza göre de yannm- la ilgili olduğu öne sürülen her kişi sorgusuz sualsiz ev sahibi ülkeye girebilecektir. MAI, gelişmekte olan üJkelerin ekonomilerini mali spekülatörlerin kontrolüne açıyor. Dahası, an- laşmayı imzalayan devletler 5 yıl süreyle an- laşmadan çıkamayacak ve çıktıktan sonra da 15 yıl süreyle tüm anlaşma hükümlerini uygu- Janîak zorunda olacakJar. İDDt4LARI SÜRÜYOR 'İSKİyolsuduğunun arkasında irticai faaliyetlerbulunuyor' • İP İstanbul ll Başkanı Turan Özlü, ISKİ'deki yolsuzluklann, acilen önlem alınmasını gerektirecek boyutta oldugunu belirterek "İSKt Genel NJüdürü Veysel Eroğlu'na kelepçe takılmasını gerektirecek konular var" dedi. İstanbul Haber Senisi - Işçi Partisi (İP) İstanbul U Başkanı Turan Özlü, ISKl'deki yolsuzlukların, acilen önlem alınmasını gerektirecek boyutta oldugunu belir- terek -İSKİ Genel Miidürü Veysel Eroğlu'na kelepçe ta- kılnıasıru gerektirecek konular var" dedı Özlü, ISKl'de- kı ola> ın basit bir yolsuzluk olmadığını, trilyonlarla ifa- de edilen bir kajnağın irticai faaliyetlere aktanlmasının söz konusu oldugunu iddia etti. Turan Özlü, lşçi Partisi'nin bir süre önce kamuoyuna açıkladığı İSKİ hakkındaki yolsuzluk iddialanyla ilgili dosyayı dün İstanbul V'aliliği'ne verdi. İstanbuJ Valisi EroIÇakır'ın \alilikte olmaması nedeniyle mahalli ida- relerden sorumlu V'ali Yardımcısı Hasan Özhan ile gö- rüşen Özlü, görüşme sonrasında valilik önünde biraçık- lama vaptı. ISKJ hakkındaki 48 sayfalık yolsuzluk iddi- alanyla ilgili dosyayı valilik makarnıoa verdiklerini be- lirten Özlü. söz konusu yolsuzlukla ilgili Içişleri Bakan- lığı "na da bir dosya ver- diklerini söyledi. İS- Kl'deki yolsuzluklann acilen önlem alınmasını gerektirecek bo> r utta ol- duğuna inandıklannı ve soruşturmanın selametı açısından Eroğlu'nun görevden alınması gerek- tıgıni sasunan Özlü, cumhuriyet başsavcılığı- na da başvuracaklarını belirtti. E\rakiarın değiştiril- me ve düzmece rapor ha- zırlanma olasıhgı bulun- duğu için acilen önlem alınması gerektigini öne süren Özlü şunları söyle- di: "Sayın Vali Yardımcı- sı Hasan Özhah. açıkla- malanmızın kamuo> una vansınıası üzerine konu- nun incelenmesi için İçiş- leri Bakanüğı'ndan nıü- fettiş istediklerini söyledi. Dosyayı Milli Güvenlik Kurulu'na da gönderdik. Çünkü bu olay basit bir voisuzluk olayı değiidir. Trilyonlarla ifade edilen bir kaynağın irticai faali- yetlere aktanlması söz konusudur. Burada Öyle şirketler var ki. irticai ha- rekerieıie içiçeolduğu bi- linmektedir. Şeriatçı şir- kedere sürekli yeni halka- lar ekleniyor. Dosyada vazdığımız her şey her bir harfine kadar doğrudur. Acilen sonışturma açıl- ması gerekmektedir." Turan Özlü. 22 Ağus- tos 1998 tarihinde yaptı- ğı basın açıklamasında. İSKl'ninJTemfnuzl997 tarihinde yaptıgı yaklaşık 400 milvar iiralık boru alımına hile kanştınldığı- nı ve Suudi şirket Ami- antif inkayinldığını iddia etmiştı. Ana Okulları A N A P İstanbuJ İl Başkanı Sühan Öz- ^ kadınlann Atatürkün laik, de- mokratik cumhuri>etinüı en büyük güvencesi oldugunu belirterek "Cumhuriyet kadını. kendisinin \e ülkenin geleceğijıi kendi bilinehle çizecektir" dedi. ANAP İstanbul Kadın Kollan'nca düzenlenen "Seçimlere Tam Ha" toplantısı, ANAP tl Merkezi'nde yapıldı. Türk sanat müzigi sanatçısı Mediha Şen Sancakog/u'nun "Aydın Bır Türk Kadını" adlı bestesini seslendirdigi toplantıda. Sancakoğlu'na bir piaket veren Ozkan, il başkanlığı olarak kaduılann emrinde olduklarını söyledL Atatürk'ün kadınlara her zaman büvükönem verdiğini, Türk kadınının da üzerine düşeni her zaman verine getirdiğini v urgulayan Özkan, Türk kadınının uiaştığı noktaıun cumhuriye- ün başansı oMuğunu ifade etti. Kadın kollarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevgi Turanlı da 18 Nisan 1999 tarihinde yapılacak seçimlerin sonuçlannı kaduılann belirleyeceğini söyledi. (Fotograf: BARIŞ DOSTER) 293 89 78 (3 hat) 20 YTLJ AŞKIN DENEYİMİYLE BİRSUN-GÖZDE YEŞİLKÖY DE EUELE: 0-2 YAŞ KREŞ / 2-6 YAŞ OKUL ONCESI EGITIM' 6-12 İLKOKUL ETÜD I TİYATR0 BÜZPATENİ İNGİLİZCE EGİTICİ VE EĞLEITOİRİCİ GEZİLERİ BALE FOLKLOR MUZİK SERGİLER VE YTLSONU BİLGİSAYAR YÜZME SATRANÇ GÖSTERİLERİ BİRSUN-GO2DE ÇOCUK KULÜ6Ü 6İRSUN ÇOCUK KULÜBÜ BIRSUN 2 ÇOCUK KULUBÜ GÖZDE ÇOCUK YUVASI yEŞIİKÖY Salihiye Sk. No 6 Tel 573 95 13 BAKIRKOY Fişekhane Cad No 64 Tel 572 63 92 BAHÇEUEVUR İstanbul Evlen Koza 25 Tel 554 22 92 BAKIRKOY Yücetarlo Cad 3/1 Zuhurafbaba Tel 57)79 48 ALİ 0A0A KREŞ ve ÇOCUK EW Çocuüannızm tıklı egitimive emin adımbn için görijşeliı & Uygun ücrel, * Usküdar-Kojuyolu ve 4 , Paşababçe civorına ^ * Servisimiz mevcuttur. 1» Otağtepe Yen. Camı Mevkıı llk Sk. Mo 7 AH!san'Tel:((K16)3329535-36 meltem KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ MECİDİYEKÖY 275 75 18 267 03 13 G U L A Y Ç0CUKEV10-6 yoş ingilizce - Müzik- Buz Pateni Bale - Satranç - Tiyatro Modern Dans - Folklor - Judo HIGH-SCOPE EĞİTİMPROGRAMI Psikoloıık danışmanlık ve doktor kontrolû KaMepe ferott. Cd BıüşıfcfagtarSt No 35 BAKSİK0Y-5T / W: 10212) 6605364 BUYUKLERE 02EL YUZME DERSLERI 0532.295 36 71 0216.492 66 07 Etkin Eğitim Sevgj dolu bir eğitim ortamı Tamamen yenilenrniş binamızla hizmetinizdeyiz. ÖZEL BANDO ÇOCUKEYİ ve EĞİTİM İSLT.LTO.ŞTİ. &){4 ÇOCUK EVI KREŞ-ANAOKULU-HAZIRLIK SAYIN ANNE VE BABALAR Eğlendirirken eğitmeyi amaçladığımız, sevgi ortamımızı görmeden karar vermeyiniz. TAM AY 70.000.OOO-TL / HAFTADA 3 GÜN TAM AY 55.000.OOO-TL * BİLGİSAYAR * BALE * İNGİLİZCE * DRAMA * SERAMİK * RESİM * SATRANÇ * MÜZİK * FOLKLOR 5. Gazeteciler St. Nilüfersk. A-15/3 Caddebostan Sahil Yolu Sk. No: 6/1 Kadıköy 3 S 9 7 9 8 3 & 4.LEVENT Tel: 281 90 18 - 281 90 45 ÇOCUĞUNUZUN BASARILI GELECEGİ İÇİN eceÇOCUK YUVASI ETÜD OKULU Pedagog Nilüfer ÖKTEMER Kuruluş: 1973 LateSokok;8/3F£NERYaU 02163388138 KURANl AIVLAMA SEMPOZYOIU Gülen Hnyeni dünya düzeniçabalanna Hıristiyan desteği • Bir süre önce Vatikan'ı ziyaret eden Fethullah Gülen'e yakıniığıyla bilinen İstanbul Ilim ve Kültür Vakfı'nm organize etti|i ve Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı'yla Nur tlim Eğitim Vakfı'nın destekledigi üç günlük sempozyumda, Hıristiyanlarla Müslümanların yeni dünya düzeni için işbirliği yapmalan savunuldu. İstanbul Haber Senisi - Uluslararası "Kuran'ı Anlamada Çağdaş VaJdasım: Risale-i Nur Örneği'' sempozyumunda dünyada yeni oluştunılmakta olan toplum anlayışının "Allah raerkezli'* kılmabilmesi için Hınstiyanlarla Müslümanların işbirliği yapması sa\unuldu. Bir süre önce V'atikan'da Pa- pa'yı ziyaret eden Fethullah Cülen'in dini yeni dünya düze- nıne uydurma çabalan ısrarla sürdürülüyor. Gülen'e yakın- iığıyla bilinen tstanbu! tlim ve Kültür Vakfı 'nın organize et- tiği ve Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı'yla Nur Ilim Eğitim Vakfı'nın destekledigi üç günlük sempozyum dün sona erdi. Açılışı Lütfi Kırdar Kongre Sarayfnda gerçekleştirilen sem- pozyumun son ikj günkü oturumu ise Akgün ûtel'de yapıl- dı. ABD Başkanlık danışmanlanndan Prof. Dr. DakF. Eic- kelman'ın da dün bir konuşma yaptıgı sempozyumda, 24 ül- keden gelen 56 konuşmacı 60 teblığ sundu. llk günü tstiklal Marşı ve fatiha duasının okunmasıyla baş- layan sempozyuma. aralannda FP Genel Başkan Yardımcı- sı Nevzat YaJçıntaş'ın da bulunduğu 6 kışilık bir "İüni He- yrt* başkanlık etti. Sempozyum boyunca dinleyicilerin ha- rem-selamlık şeklinde oturması dikkat çekti. Sempozyumun açılışına FP istanbul Mil- letvekili Hüse>in Kansu DYP Genel Başkan Yar- dımcısı Rıza Akçalı. Cumhurbaşkanı danış- manlanndan Mustafa BaşolveeskıANAPMıl- lervekili MchmetKahra- man da katıldı. Sempoz- yumda -Bediüzzaman Said Nursi'nin Düşûoce- sinde Müslüman-Hjristi- van Diyaloğu ve İşbirliği' başlıklı bir tebliğ sunan Vatikan'dakı Cızvit Sek- retaryasrmn Genel Sek- reteri Prof. Dr.Thomas .VlicheJ. modern dünyada Hıristiyanlarla Müslü- manların işbirliği yap- malan gerektigini söyle- di. Konuşmasında sık sık Sait Nursi'yi öven Mic- hel. Papa Jean Paul'le Sait Nursi'nin kimi ko- nuiarda a>Tiı görüşü pa\- laştıklannı da savunarak özetle şunlan söyledi: "Müslümanlaria Hırisfi- yanlar arasındaki farklı- lıklar üzerinde yoğunlaş- mak. kafa\ı bu farklılık- lara takmak: gerek Müs- lümanlan gerek Hıristi- yanJan. paviaşabilecekle- ri çok daha önemli bir müşterek vazifeden alıko yar. Yani .AJIah'ın iradeve nzasının oluşturduğu bir hayat ve toplum \izyonu suııma \azifesinc karşı kö'rieştirebüir. St Paul de Sait Nursi de asıl müca- delenin beşeri güçlere karşı değil.cehaleteveka- ranlıkgüçlere karşı veril- mesi gerektigini savun- maktadır." Hekimlere saldırı arttı İstanbul Haber Senisi - Hekimler, son günlerde ken- dilerine yönelik saldtnlann tehlikeli boyutlara ulaştığı- na dikkat çektiler. Son ola- rak Dr. Öztem Süoğlıı'nun kasti olarak kurşunlandığına dikkat çeken hekimler, yet- kililerin bu gıdışe dur deme- -. sini istediler. Bu arada 1998 yılınm Nisan-Eylûl aylan .•; içinde hekimlere ve sağhk i çalışanlarına yönelik basına * yansıyan 10 saldjn gerçek- ' leşti. Doktorlara yönc'ik saldı- rı yı kınayan hekimler, bu- gün saat 13.00'te toplu ola- rak Süoğlu'nu hastanede zi- yaret edecek. istanbul Tabip Odası'nın düzenlediği ziya- rette. sağhk çalışanlanna yönelik saldınlarkmanacak. Oda Genel Sekreteri Dr. Kürşat Yılmaz, son yıllarda sağhk çahşanlannın ve he- kimlerin özellikle görevleri sırasında saldınya uğradığı- na dikkat çekti. Yılmaz, gi- derek tırmanan saldınlann önceden planlanma duru- muna kadar gefdiğini beiirt- ti. Daha önceki saldınlardan sonra yetJrililerden ciddi ön- lemler alınmasını istedilde- rini de anımsatan Kürşat Yılmaz, "DananebeJdiyer- lar. Birinin ölmesi mi ge- rek?"diyekonuştu. KONUŞMAYA YÖNELİK İTALYANCA HAFTA İÇİ, HAFTA SONU, GÜNDÜZ VEYA AKŞAM Kurs başlangıcı: 10 Ekim Kayıtlar başladı T.C. İstanbul Valiliği ÖZEL VERDİL İTALYANCA DİL KURSU Osmanbey, Halaskârgazi Cad. 281/2 (Gazi Sineması karşısı) Tel: 231 82 71 - Tel/Faks: 240 77 91 Cep: 0 532 244 19 54 E-mail:Verdil-it(« hotmail.com. TEŞEKKUR By pass ameliyatımı başanyla gerçekleştıren Doç. Dr. BARBAROS KEVOĞLU \e amelıvat grubuna. ılk muayenemi yapan Doç. Dr. HAŞİM xWJTLU ya, Yoğun Bakım ve 6. Servis personeline teşekkürlerımi bildinnm. İSTANBUL ÜMVERSlTESf KARDfYOLOJl ENSTlTLSC'ne. böyle ilkeli. düzeyli, insani ve özelden öte Fakülte Hastanesi'ni yaratıp devam ettiren, emeği geçen herkese saygılanmı sunanm.. TÜRKAN ÖZELGÖRÜ VEFAT ve TEŞEKKUR Sevgili eşim Mehmed Kemal'in vefatı dolayısıyla bizzat gelen, çelenk gönderen, TEV'e bağışta bulunan ve telgraf çekerek acımızı paylaşan başta, Cumhurbaşkanı Saym SÜLEYMAN DEMİREL, TBMM Başkanı Sayın HİKMET ÇETlN, Başbakan Sayın MESLT YILMAZ, Başbakan Yardıması Sayın İSMET SEZGÎN, Dışişleri Bakanı Sayın İSMAtL CEM, TBMM Siyasi Baş Danışmanı Sayın HAYRETTİN UYSAL, Cumhuriyet Gazetesi ve çalışanlan, basın camiası, dostlan ve CEMİL ORTAÇ'a teşekkür ederiz. EŞİ NEMİKA KURŞUNLU ve ÇOCUKLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog