Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

23 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER DÎSK Genel Başkanı Budak, Türk Metal Sendikası'nda demokrasi olmadığını ileri sürdü 4 îşçinin sesîne kulak veribnelfHaberMerkezi-Türk-lş'e bağlı Türk Me- tal Sendikası ile M£SS arasında işçilerin is- temlerine aykın olarak toplusözleşme bağıt- ianmasıyla başlayan gerginlik giderek büyü- yor. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak so- runun sendikanın işçisıni "adam yerine" koymamasmdan kaynaklandıf ım sö'ylerken: Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral. Türk Metai Sendikası Genel Başkanı MustafaÖz- bek'in yaptığı sözleşmeyı ışçiye iyi anlata- maması ve Tazla vaatte bulunmasının" işi bu noktaya getirdığinı savundu. Özbek ise sen- dikalanndan işçi istifasının söz konusu olma- dığını sa\vnarak "2 bin istifa getirin, sendi- kacıhğı bırakacağun" dedı. Bu arada istifalar çeşitli baskılarla önlen- meye çalışılıyor; Robert Bosch işçilerine sal- dıran dört saldırgandan üçü Bursa polısi ta- rafından serbest bırakıldı. Bursa'da Valeo işçileri de dün topluca sen- dikadan ıstıfa ettiler. Transrürk işçilerinin ise grup grup sendikadan istifasının sürdüğü bil- dirildi. Istanbul'da Sımko işçilerinden önem- li bir grup. Türk Metal Sendikası'ndan isti- fa ederken Arçelik \e AEG işçilerinin de is- tıfa için hazırlık yaptıklan öğrenıldi. Türk Metal Sendikası Başkanı Özbek, sen- dikayı "Allah'tan başka" kimsenin çökerte- meyeceğini savundu. Olayları DfSK Genel Başkanı Rıd\an Budak ile ÖDP ve HA- DEP'lilerin "provoke" ettiğini ileri süren Öz- bek, u Rıd\an Budak kim, sendikacıhk kim? İşçiyi satmadık, işçiyi satanın AUah belasuu versin. ÖDPıeHADEP'lilerfabrikaönfcrin- de biktiri dagıüyor. Hiç lâmse muvaffak ola- mayacak. Türk Metal'den çivi koparamaya- caklar" dedı. Türk-tş Genel Başkanı Bayram Meral ise Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlarken şu de- ğerlendirmeyi yaptı: "Ne DİSK'in, ne Hak-İşin onlan tahrik edecekgücü var. Oniaıia kuracağı itişkisi var. Bizinı arkadaşlanmızın. Türk Metal Sendi- kasTnın.ö'zellikle genei başkanuun yüksekler- den konuşması, büyük vaatler veriİmesi.yap- tığı sözleşmeyi işçiye iyi anlatamaması işi bu noktaya getirdi. Onlar aynj zamanda Tıirk- İş'in de üyesL tşçiyle haşır neşir olacaksın, bunun başka yoiu yokrur. Sendikacılann da olumsuzluklan var. Hep direktifle işk'ri yöne- teceklerini sandılar. Bu bir. iki fada vaatte bu- Demiryolu Haftası 'Karayottarı ulaşUrmiyor öldürüyor 9 lstanbul Haber Servisi - Ula- şımda Demiryolu Platformu üye- lerinin, "Demiryolu Haftası" et- kinliklen kapsamında, Haydar- paşa Gan'nda okuduklan bildi- nde karayoluna dayalı mevcut u- laştırma polıtıkalan eleştirildi. Ülkede karayolu ağırlıklı yük ve yolcu taşımacılığı yüzünden yılda ortalama 10 bin kişinin ö'I- düğü, 100 bin kişinin de yaralan- dığı vurgulanarak ulaştırma po- lıtikalarının değiştirilmesi için kamuoyundan destek istendi. Plarformun, karayolu ulaşım sisteminin yarattığı trafık terörü- ne a dur"demekamacıyla21 Ey- lül'de başlattığı etkinliklerin ikin- ci gününde Ankara'dan kalkan Boğaziçi Ekspresı, Jstanbul Hay- darpaşa Gan'na ulaştı. Birleşik Taşımacılık Çalışan- lan Sendikası İstanbul Şube Baş- kanı Hasan Bektaş, 1946yılında ABD'lı uzmanlarca hazırlanan "Hflt'sRaponı" iletaşımacılığın demiryollan yerine karayollan- na kaydınldığını söyledı. Bektaş, ulaşım ve taşımacılığın yüzde 90'ının karayollan ile yapıldığı- na dikkati çekti. Bektaş, Booz Allen Hamilton firmasının TCDD için hazırladığı "yeniden yapıjandıroıa raporıj edılmesi jrereietıâin Greve Saghk-Iş'ten destekANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Harb-lş Genel Başkanı izzetÇetin, 23 Temmuz'da ortak savunma tesis- lerinde başîattıklan grevin 62. gü- nüne girdiğini ve bunun bironurgö- revi olduğunu söyledi. Saglık-Iş Genel Başkanı Mustafa BaşogJu da, "nerede bir işçi hareketi >arsa, siya- si düşünce öne çıkanlmadan bu ha- reketin desteklenmesi gerektigini" kaydetti. Başoğlu ve Genel Merkez Yöne- tim KÎırulu üyeleri, Harb-lş Sendi- kası'nın Türk-ABD ortak savunma tesislerinde sürdürdüğü greve des- tek amacıyla sendikayı ziyaret etti. Harb-lş Genel Başkanı Çetin, yap- ngı konuşmada, 23 Temmnz'dabais- lattıklan grevin 62. gününe giıdiğj- ni ve bunun bironurgörevi olduğu- nu vurguladı. Çetin, ABDTi işvere- nin, grevi hukuk dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya çalıştığına dik- kat çeken Çetin, grevin başanlı ol- masının "sendikaiaruı. basının, hü- kümetİD \eCumhurbaşkanı'nm bu gre\i Türkiye'nin bagımsuJığı açj- sından ele alarak sahiplenmesine bağlı oJduğunu" söyledı. Sağlık-Jş Genel Başkanı Başoğ- lu da nerede bir işçi hareketi varsa, siyasi düşünce öne çıkanlmadan bu hareketin desteklenmesi gerektiği- ni kaydederek, "Destek işçiye veri- liyor. Gre\ in başanya ulaşması tüm işçikrhı nwrdÜBi vüLseltir" j ^ verenin ABD'li olmasmın ABD ve Türk hükümetleri arasında bir ihti- laf olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Başoğlu, "Bu yalnızca bir ^evdir" diye konuştu. Grev bitene kadar maddi ve manevi des- tek vermeye devam edec^klerini be- lirten Başoğlu, Harb-lş Genel Baş- kanı Çetin*e 250 milyon liralık bir çek sundu. Çetin. birgazetecinin so- runun çözümlenmesi için Dışişleri Bakanı İsraail Cem'le görüşüp gö- rüşmediğini sorması üzerine, Dışiş- leri ve Millı Sav unma bakanlıklan ile konuyu görüştükJerini söyledi. DÇ'etin, ışişleri Bakanı Cem'den somnun çözümüne katkıda bulun- lundular. Y'apOğı sözleşmeyi anlatamadılar. İşçinin, tabanın stsine kulak \ermeleri laam. O arkadaşlanmız öfkesi geçtikten sonra yn- valanna geri döneceklerdir. Çünkü gidecek- leri. onlan tatmin edecek bir sendika yok. Ne Hak-Iş'eDedeDİSK'egkJebüirier." " Hak-lş Genel Başkanı Salim Uslu, istifa e- den işçilerin "neahndığı'' ile degil "nasılalın- dıgı" ile ılgilendiğini belirterek "Toplusöz- leşmesüreciaşamalannda işçiye danjşılmaby- dı. tşçi dayatma ile karşıla^nııştır" dedı. DlSK'e bağlı Birleşik Metal- Iş Bursa Şu- be Sekreteri Abduüah Vazıtaş, ıstifalann yal- nızca Bursa'da yaklaşık 9 bine ulaştığını be- lirterek işçilerle sendikalan arasında görüş- melerin sürdüğunü ve işçilerin sendikalan- na üye olmak istediklerini bildirdiklerinı söy- ledi. Özçelik-îş Genel Sek- reteri Mustafa Ath da sendi- kanın işçileri insan yerine koymadığını, baskının ve sendika içindeki demokrasi yokluğunun işçiyi bu nokta- ya getirdiğini söyledi. D/SK Genel Başkanı Rıd- van Budak, Türk Metal Sen- dikası "nda demokrasinin ol- madığını belirterek "Toplıı- sözteşme imzalannor. işçiler oranın ne kadar oldugunu bilmiyorlar. Tarihi sürecin sonuna doğru gelinivor.Siva- set\e sendikal anlayış değişe- cek. Toplumun aleyhine olan dözen vedüzenJemenin kab- umcıdan yoksun oluşuna bir tepki. Sermayenin \anında sendikacdık yapılmaz" dedi. Budak, işçileri tahrik etme- diklerini kaydetti. DlSK'e bağlı Birleşik Metal- Iş Sendikası Genel Başkanı Kâmil Kinkır. dün yaptığı yazılı açıklamada, metal işçilerinin gösterdiği yoğun tepkinin sadece Türk Metal'in imzaladığı son top- lu iş sözleşmesine bağlana- mayacağını belirtti. Kinkır, "Getişmelermetal işçilerinin on yıllardır işçileredeğer v«r- meyea, açık poütika izleme- yen, işçi kaülımının tüm ka- nallannı kürtieyen ve kısaca sendikaiçi dcmokrasi) i işlet- meyen san sendikacılık anla- \Tşının iflası olarak değerlen- dirümelidir''dedi. Çalışma Bakanı NamiÇa- ğan da olayları yakından iz- lediklerini, ancak müdahale- lerinin söz konusu olmadı- ğuıı belirtti. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TAIVER KIŞLALI Türk İslamı mı, Arap-İran İslamı mı? önemli bir tartışma yan yolda kesil- di. Tartışma, Başbakan'ın Hacı Bektaş ı anma törenlerinde yaptığı konuşma \\e başlamıştı. Sayın Yılmaz, bu konuş- masında şöyle diyordu: "Bugün Türk Müslümanlığı'nın ber- raksulannı bulandırmak isteyenler var- dır. IthalAcem-Arap, gericibirzihniye- ti getirmek isteyenler bulunuyor..." Hava Kuvvetleri Komutanj Orgeneral llhan Kılıç da bir konuşmasında ben- zer şeyler söylemişti: "Güzel dinimizin çağdaş Türk Müs- lümanlığı rengini karartmak isteyenle- re fırsat vermeyiniz..." Ben de mutlu olmuştum... Yıllardır aynı düşünceyi kitaplannda, yazılann- da, konuşmalannda savunan bir kişi olarak. ••• Tepkiler gecikmedi. Diyanet Tşleri'nin sayın başkanı da hemen kolay yola başvurdu: "Islamdaırkaynmıolamaz. Türk,Hint veyaArap Müslümanlığı diye aynm ol- maz. Din tektir..." Olayın aslında bir "ırk" sorunu değil "küftür" sorunu oldugunu, sanırım bi- lerek görmezden geldi. Markşizm de "fe/c"ti... Ama Marksist rejimlerin hangisi birbirine benziyordu? Rusya'nınki, Çin'inki, Arnavutluk'unki, Küba'nınki, Yugoslavya'nınki birbirinın aynı mıydı? Demokrasi de "tek"tir... Ama ABD'ninki ile Italya'nınki, Isveç'inki ile Hindistan'ınki arasında az mı fark var- dır? Islam şeriatı ileyönetilen ülkelere ba- kın!.. Suudi Arabistan'dan iran'a, Su- dan'dan Pakistan'a; benzemezliklerin listesini kolay kolay çıkarabilir misiniz? Bugün Türkiye'de, Islam adına daya- tılmak istenen bir sürü kural ve uygula- manın, Müslümanlıkla ilişkisi olup ol- madığını gidip ilahiyatçılara sorun! Si- ze bunlann çoğunun, bazı ülkelerin Is- lam öncesinden bu yana süren adet ve geleneklerinden kaynaklandığını söy- leyeceklerdir. Yani Müslümanlıkla hiçbir ilişkilerinin olmadığını anlatacaklardır. ••• Kaç kez yazdık.. Bıkmadan yinele- mekte yarar var. Farklılık daha Islam öncesinden baş- lıyor. Göçebe Türklerde Şamanizm vardı. Kadında kutsal birgüç olduğuna inanı- lıyordu. Din görevlisi demek olan şa- manlar genellikle kadındı. Şaman er- kek olduğunda da dinsel törenlerde ka- . din giyşileri gjyiyordu. Eski Türklerde kadın-erkek eşitliği vardı. Tek eşlilik esastı. Ev ve çocuklar üze- rinde, kadınla erkek eşit haklara sahip- tiler. Kadın kale komutanı, elçi, hatta devlet başkanı olabiliyordu. Ahmet Yesevi "dergâhta ve cemi- yette" kadınla erkeğin yan yana olma- sını savunuyordu. Türklerin Müslüman- lığı kabul edişinden neredeyse 500 yıl sonra Timurlenk'in yabancı elçilere verdiği şölenlere, erkekler kanlanyla bir- likte katılırlardı. Türkler Anadolu'yagelirken bu gele- neklerini de beraberlerinde taşıdılar. Ve Anadolu'nun çok etniklı, çok kültürlü ortamında; farklıya "hoşgörü"yü bul- dular. Atatürk'ün devrimı, işte bu geçmi- şin, bu kültür birikiminin üzerine otur- du. Bu temel olmasaydı, Kemalist Dev- rim de olmazdı! • • • Iran'ın geçmişinde, kadını "şeytanın simgesi" sayan Zerdüşt dini var... Ara- bistan'ın geçmişinde, kadını "deveden bile değersiz" sayan "Cahiliyye döne- mi"\ıar... Neremiz benziyor ki Müslümanlığı anlama ve uygulama biçimimiz benze- sin? Niçin Arap ve iran kökenli tarikatlar hep "Allahkorkusu" üzerine kuruludur da Anadolu kökenli tarikatlarda hep ''AUah sevgisi" egemendir? Niçin iran'ın Şii'sinin katılığı ve hoş- görüsüzlüğüne karşılık, Anadolu'nun Âlevisi bunca sevecen ve ilericidir? Arapça dualar beni pek etkılemiyor... Ama Türkçe Mevlid'den duygulanıyo- rum. Arapça ezan beni etkılemiyor... Ama çocukluğumun Türkçe ezanını unuta- mıyorum. Bir Yasin suresinin Arapçasını dinle- yin... Bir de Atatürk'ün yaptırdığı Türk- çesini: "O, her şeyi yaratan, gören, bilen, bildiren; Oldeyince olduran, öldeyince öldü- ren. O'nunla var oldunuz, O'nunla ger- çeksiniz. O'ndan kopup geldiniz, O'na döne- ceksiniz." Arap'ın Acem'in kültürünü din adına Türkiye'yedayatmak isteyenler.. Sade- ce bu ülke insanına degil, Müslümanlı- ğa da kötülük yapıyorlar. Eğer, gerçekten de islam'a hizmet etmek istiyorlarsa.. gidip de Anadolu Islamı'nı anlatsınlar, o karanlıkta yaşa- yan Müslüman toplumJara! . l • r J Istikbal'de öyle bir kampanya var ki... Şimdi, dilediğiniz her şeye, kolayca, pejin fiyatına taksitle sahip olabilirsiniz. Aynntılı bilgi, Istîkbal Satif Noktalannda. Sakın kaçırmayın! istiKbaı I 0800361 5558 kjtomponyo TC www.ishlsbol.com.tr »23 03 19941^ »21940 soyıtkbM^ uygımiurfc»rfx>v>20 09 1998 trti^bcgla^^ UCd No 13 38070 'yenileyin, yenilenin"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog