Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Ya\ın Vönetmenı Orhan Erinç • Genel Yayın Koordmatörü: Hikmet Çe- tinka>a • Yazıışlen Müdürü: tbrahim Yıldız • Sorumlu Müdur Fikret İlkiz • Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara • Görsel Yönetmen. Fikret Eser Istıhbarat Cengiz Yıldınm • Ekonomı Metamet Saraç • Kıilaır Handan Şenköken • Spor: Abdülkadir Yûcetman • Makaleler Sami Karaören • Düzeltme Abdullah Yaacı • Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Mehmef Faraç Yayın Kurulu llhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç. Okta> Kurtböke. llikmet Çetinkaya. Şükran Soner, Ergun Balcı, İbrahim Yıldız, Orhan Bursak, Mustafa Balba>. Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı. Mustafa Balbay Atarürk BuKan Ncr 125. Kaf4. Bakanlıklar-AnkaraTel: 4195020Ohat). Faks: 4195027 • lzmır Temsılcısı. Serdar Kızık, H. Zıya Blv. 1352 S.2 3Tel:4411220, Faks-4419117#Adana Temsılcısı. Çetin Yiğenoğlu, InönüCd 119 S. No: 1 Kat. 1, Tel 363 12 11. Faks. 363 12 15 Müessese Mııduru Üstün Akmen • Koordınatör Ahmet Korulsın • Muhasebe Btiknt ^ ener#Idare Hfcniıı Gûrer • tşletme Önder Çelik • Bılgı- ljlem. Nail İnaJ • BUgısajar Sıstem. Mürihet ÇikT • Salıs Fazilet Kuza MEDYA C : • Yönetım Kurul Başkam - Genel Müdür Gölbi Erduran # Koordınatör Reh Işıtman # Gçnel Mudûr Yardımcıs SevdaÇoban Tel 514 07 53 5139580-513846(^61.Faks 513846 Va>ımla>ân \e Basan: Yeni Gun Haber Aıansı. Basın \e Yayıncılık A Ş Turkccaj'ı Lad 3» 4! Cagaloglu 34334 Ist'PK 246 Isıanbul Tel (0 212) 512 05 05 |2O hatl Faks 10 212ı 513 85 95 23EYLÜL1998 İmsak:5.18 Güneş: 6.45 Öğle: 13.04 İkındı: 16.26 Akşam: 19.09 Yatsı: 20.30 www.cumhuriyet.com.t Cumhuriyet Balosu • İstanbul Haber Servisi - 29 Ekim Cumhunyet Bayramı. Armada Oiel'de bir baloyla kutlanacak. Otelin açılışından bu yana 4'iincüsü gerçekieşeçek o!an Cumhunvet Balosu'na davetliler20'li. 30"lu yıllann giysileriyle katılacaklar. Arap müziği antolojisi yayımlandı • İstanbul Haber Servisi - Arap müziğinın en seçkın örnekleri CD \e kaset olarak iki albümde toplandı. Yeni Dünya Müzik şırketi tarafından "Arap Müzik Antolojisi 1 ve2"adıyla yayımlanan albümlerde Ümmü Giilsüm. Feyruz. Warda. Muhammed Abdühahap, Sabah, Leyla Murad ve Vadı es Safi'nin de aralannda bulunduğu Arap dünvasmın ünlü sanatçılannın şarkıları yer alıyor. TÜBİTAK'tan çevreci bitki • KOCAELİ(AA)- Türkiye Bılimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). Marmara Araştırma Merkezfnde (MAM). ağır metalleri toplayarak. çevreyi temizleyen bıtkiler üretilmesine vönelik bir proje üzerinde çalışmalar yapıldığı bildırildi. MAM Gen Mühendislığı ve Biyoteknoloji Arastırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. Abdülrezzak Memon. çevrede. özellikle de havada bulunan ağır metalleri toplayacak bıtkılerin gelişririlmesı üzerinde proje başiattıklannı söyledi. Kadınlar pazar eklerine karşı • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)- Aralannda Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün eşı Fatoş Türk ve Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay"ın eşi Nedret Uluğbay"ın da bulunduğu bir grup kadın kuruluşu temsilcisi. gazetelenn hafta sonlan verdikleri dergılerin çocuklar ve gençlen olumsuz etkilediğini belirterek bunlann yerine başka ekler verilmesini istediler. Tunizme eğitilmiş personel • İstanbul Haber Servisi - Turizm sektörüne kalıfiye eleman kazandırılması amacıyia Türkiye ıle AB arasında imzalanan "'Turizm Sektöründe Mesleki Eğitim Projesi"'yle. 720 departman şefinin eğitimcı olarak sektöre kazandınlması hedefleni\or. Hediyelik eşya fuarı I İstanbul Haber Senisi - INTERTEKS Uluslararası Fuarcıhk AŞ \e Hedışelik Eşya ile Tanıtım Malzemelerı Derneği (EPlD) tarafından düzenienen "İstanbul Uluslararası Profesvonel Promosyon Crünleri, Hediyelik Eşya ve Tanıtım Malzemelen Fuan" yarın açılacak. Fuar. 27 Eylül'e kadar 12.00 ile 20.00 saatleri arasında Hilton Exhibition Center'da gezilebilecek. TCDD142 yaşında • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Cumhuriyeti De\let Demiryoİları(TCDD) işletmesinin 142. kuruluş yıldönümü çeşitlı etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında bugün Ankara Gar Giriş Holü ile îstanbul- Haydarpaşa Gan'nda. yüzyılın başında Anadolu'dakı demiryollannın görüntülerini içeren Fransız sanatçı Carl Belggren'in fotoğraflan ile TCDDSanatGalensi'nde Meliha Düzağac'ın suluboya resimleri sergilenecek. Uzmanlar Türkiye'deki geleneksel eğitim sisteminin 'toplumsal sürüler' yetiştirdiğine dikkat çekiyor w Etlviıı yurttaş için aktif eğitim 9 • Inönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğreti Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Kemal Duruhan, Türkiye'deki trafik kazalan, iş kazalan, adam kayırma, görev ihmali ve rüşvet yeme gibi olumsuzluklann mevcut eğitim sisteminden kaynaklandığını söyledi. Duruhan, eğitimde "aktif yurttaş yetiştirmeyi" amaçlayan ders işleme yöntemkrine geçilmesini istedi. gösterdi. Eğitimde "aktifyurttas, yetiş- tinneye" dayah ders işleme teknikleri- ne geçilmesini isteyen Duruhan; sınıf- larda psikodrama, ironi, deney, ıncele- me ve tartışma yöntemlerinin kullanıl- ması, rehberlik servislerınin geiiştiril- mesi gerektiğini söyledi. EBRL TOKTAR AIVKAR4- Eğitim uzmanlan, 8 yıl- lık kesintısız temel eğitimin özüne bağ- lı olarak "ders işleme biçimlerinin" de- ğiştirilmesi gereğine dikkat çektiler. Inönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğ- retim üyesi Yardımcı Doç. Dr. Kemal Duruhan, mevcut eğitim sisteminin ge- leneksei kültürün etkisiyle "toplumsal sürüler'1 yarattığını vurgularken, Türkı- yedekj "trafikkazalan,işkazalan,adam kayırma, göret ihmali ve rüşvet yeme- yi" bu saptamasının örnekJeri olarak 'Geleneksel düşünce kınlmalT Inönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yardımcı Doç. Dr. Kemal Duruhan, mevcut eğitim sistemine yö- nelik eleştırilerini ve önerilerini Cum- huriyrte anlatn. GeleneLsel kültürün eği- time nüfuz ettiğini vurgulayan Duru- han, "Sorgulamayan, eleştirmeyen ve nasıldavranmasıgerektiğini bümeyen ku- şaklaryetiştiriliyor" dedi. Duruhan, sı- nıflann kalabalıklığı, ikili öğretim. öğ- retmenm sınıfta "baba rolünü" benim- semesi ve ezberci sınav sıstemi nedeniy- le öğrencilerin "bedensel vezihinselak- trviteterini" kullanamadığını \urgula- dı. Sınıflardaki klasik oturma düzene- ğı. araç-gerecin ve laboratuvarlann ye- tersizliği ıle pasiföğrencilerin yetiştiği- ne dikkat çeken Duruhan, "Keşke aktif bire> yetiştinnede, ilk adım ailede abl- sa. Türkiye'nin gelişmesi için en büyük i>iMk olurdu" dedi. Ülkedeki gelenekse) düşünce biçi- minin okullarda kınlması gerektiğini belirten Duruhan. "Laborannarlardaça- lışuncı bir rehber öğretmen sürekli bu- hınmab \e ders dışındadaöğrenciereyar- dım etmelL Oturma düzeni bire> sd ve grupla çalışmaya uygun bir şekilde dü- zenlenmeü" dedi. Duruhan, mevcut eğitim sisteminin sonuçlannı şöyle özetledi: Trafikkazalan-iş kazalan: Plansızlı- ğın. işıne gerekli önemi vermemenin, işınde uzman olmamanm, başkalarına saygı duymamanın, verimli ve ekono- mik olmamanın sonucu. Adam kayırma:Çifte standarth olma ve düriist olmamanm yanslması. Görevi ihmal: Zamanı iyi kullanma- manın, plansızlığın, tüketiciliğin ve adam sendeciliğin sonucu. Rüşvet verme: Köşe dönmeciliğın, başkalarına saygı duvmamanın \ e tuke- tici olmanın sonucu. Aktif yöntemin yararian Derslenn "söylev biçinünden" sı> nl- ması gerektiğini anlatan Duruhan, ak- tif öğretim yöntemlerini ve jararlannı şöyle sıraladı: Soru-yanrtyöntemi: Öğrencinin der- se sürekli hazır olarak gelmesini sağlar. Öğrencinin utangaçlığını giderir. Öğ- rencı. grup içinde kimliğini ve bilgile- rıni geliştirir. Tarüşma yöntemi: Sınıfta demokra- siyi yaşama geçirir. Farklı görüş açıla- rına hoşgörüyle vaklaşılmasını sağlar. Fanatizmı önler ve bir konunun birden fazla şekillerde yorumlanabileceğıni öğrenir. Grup içinde \erilen sözün ta- kipçisi olmayı sağlar. Dene> yöntemi: Yaşayarak, deneye- rek ve birden fazla duyu organını kul- lanarak öğrenmeyı sağladığı için öğ- rencilerin daha kalıcı bilgiler edinme- sini sağlar. Öğrencı. deney yaparken iş- lem basamaklanna. zamanlamaya uy- mayı öğrenir; miktar ve ölçü duygusu- nu geliştirir; malzemeyi boşa harcama- masını öğrenir ve tümevarımcı düşün- ceyi öğrenir. ProMem çözme yöntemi: Öğrenci. problem çözdükçe birey olur. Öğrenci- nin beklenmedik durumlarla baş etme- sini ve onlann hakkından gelmesini sağ- lar. Öğrencinin matematiksel zekâsını geliştinr. Gezi, gözlem ve inceleme yöntemi Öğrenciyi araştırmacı yapar. Öğrenme- yi okul dışına taşır. Psikodramayöntemi: Kişiliğin sınır- lannı genişletir. Öğrencinin duygu dün- yasını geliştirir, yaşanmış ya da yaşan- ması olası olaylan. daha sağlıkh değer- lendirmesini sağlar. İroniyöntemi: Yaşamdaki olaylann ba- zen alışılmışın dışında se>Tettiğini Ög- renir. Bazen yaşamda zıt kutuplann ge- çici bir süre için birlikteliğini görür. Bu yöntem, kişinin yaşamdaki sürprizlen daha kolay kabul etmesini ve acılara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. fstanbul Cağalo«lu 'ndaki \lilli hğitim Bakanlığı \ a\ ııu\ ı'ııııı oımnde günün erken saatferinde başiayan khap kııynığu çalışma saati bitimine dek sürüvor. (İPEK \EZDANl) Ders ldtapları karaborsada Kitap kuyruklan bitmiyor, Kitap Dağıtıcılan Derneği 'devlet dağıtımdan elini çeksin' diyor İstanbul Haber Senisi - Okul- lann açılmasmdan bu yana bir bu- çuk hafta geçmesıne karşm. öğ- rencilerin ve velılerin ders kitabı çilesi devam ediyor. Her gün sa- atlerce ders kitabı kuyruğunda bek- leyeri veliler, kendileriyle ilgıle- necek yetkili bulamamaktan ya- kınırken. MEB Yayınevi kitapla- rının akşam saat I9.00"dan sonra eliket fiyatının 2-} katına kara- borsada satıldığı iddia edildi. Top- tan Kitap Dağıtıcılan Derneği Baş- kanı Nihat Emeksiz ise dev let bü- rokrasisinin yavaş işlemesi sonu- cu Milli Eğitim Bakanlığı'nın ki- tap seçimınde geç karar verdığıni belirterek. "Devlet kitap dağıtı- muıdan çekilmeüdir" dedi. Cağaloğlu başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yayınev le- ri v e kırtasiyelerin önünde her gün oluşan metrelerce "'Ders kitabı kuyruklan" sürüvor. Aradıklan kitabı sormak için dahi saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kal- dıklannı belirten veliler. kitap "bu- lamanıaktan". öğrenciler de ki- taplan olmadığı halde öğretmen- lerin ödev \ ermesinden yakınıyor. Kitap almak için velilerle birlik- te kitap kujTuğunda bekleven kır- tasiyeciler ise Milli Eğitim Yayı- nevi "nin önünde saat l9.00"dan sonra korsan kitapalmak zorunda kaldıklanm bildirdıler. Kırtasiye- ci Sait Kavakoğlu.bakanlığın az sayıda kitap basması nedeniyle bekleyen müşterilerine korsan ki- tap almak zorunda kaldıklanm söyleyerek. "Korsan kitabı etiket fi\ aünın üstünde alıp etiket fl\ au- na satıyoruz. Bu durum kırtasiye- dfcri zarara uğrauyor'' dedi. Kitapevleri önünde oluşan kuy- ruklar ile ilgili yaşanan tartışma- lar üzenne, dün Toptan Kitap Da- ğıtıcılan Demeğı. Çapa Dev let Kı- taplan Satış Müdürlüğü önünde bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitap seçiminde geç kaldığını iddia eden Demek Baş- kanl Nihat Emeksiz. "Derskitap- lannın yoklugunun tek nedeni bu gecikmedir. Doiet çarklan ya>aş işlediği ve çok sa\ıda ba>i olduğu için. kitaplaröğrencilerezamanın- da ulaşamıyor" dıye konuştu. Mıl- lı Eğitim Bakanf nın. "Toptancı- lar stok yapıyor. bu nedenk kitap \okluğu> l aşanıyor'' sözlerinı eleş- tıren Emeksiz. "Buvanfaştır.sıkuı- üDe\1etKitaplanMüdürlüğü'nün toptancıya sınırlı savida kitap \ er- mesinden ka>naklanı>T)r. De\tet khapiannın tumünü bizsattn ahna- ya talibiz" dedi. Emeksiz. kitap yokluğunun kitap mafyasını dev- re>e soktuğunu kaydederek. Dev- let Kıtaplan Satış Müdürlüğü'nün. üst fıyattan KD\' fışi kesmeden, fatura \ ermeden arabalardan kıtap- çılara satış yaptığına dikkat çekti. Emeksiz, kitap yokluğunu orta- dan kaldıracak çözümleri şöyle sı- raladı: "-DevletkMp dagmmından çe- kilmelidir. - Kitap toptancısına sınırlama konulmadan kitap verilnıefkür. hat- ta kitap sabşı lamamen toptancı- lar eli> le yapılmalıdır. - Arabadan halka kitap sabşı durdurularak.' De\ let kötü niyet- li kişiler eliv le karaborsa kitap sa- tıyor' şaibestnden kurTulmalıdır*. Buarada, Ankara'da \ e İstanbul Beyazıt Mevdam'nda ıkinci el il- kögretim. lise kitaplan vüzde 70 indirimle satılıyor. Beyazıt'ta ikin- ci el ders kitabı satan Sami Sevin- dik. dar gelirli yurttaşlann ucuz olması nedeniyle ikinci el kitabı ter- cih ettiklerini söyledi. kitapçılarda oluşan uzun kuyruklarda. sık sık tartışmalar yaşanıyor. Veliler hükümete kızgın Veliler, oluşan kuyruklardan hükü- meti sorumlu tutarak "Bukuynıklarhü- kümetin beceriksizligidir'' görüşünü sa- \undular. Velılerin görüşleri şöyle: Selim Halim Yalın (veli): "Sabah 05.00'ten beri burada bekliyorum. Soru sormak için bile içeri girmemize bdn ver- miyorlar. Bizimle ilgilenen. aradığımız kitap var mu yok mu söylevecek bir yet- ktti yok. Biz de seçimlerde > apacağımızı bilij'oruz.'' Lmmü Yel (veli): "Hajat Bilgisi3. sı- nıf kitabı için üç gündür gelip, sabahtan akşama kadar sırada bekliyorum. 'Bu- gün. yann' diye oyaüyorlar. Ogretmen- ler mutiaka kitaplann getirilmesini isti- yor, çocuklara ödev \eriyorlar.36 kişilik sınıfta 6 kisi kitap georiyor. bizimkilerağ- lıyor." İzzet Dede (veli): "Valiliğin karşısmda bir haftadır kitap kuyruğu var. ValiHk- ten hiç Idmse gelip de bu sorunla Ugikn- medi. Bu sorunu de\1etin çözmesi gerek, ancak devlet. degil sorunu çözmek, va- tandaşın bir haftadır gözünün önünde çektiğiçüe>i bflegörmemedikten gefiyoıf Tıpta işbirliği semineri Rus doktorların bulusu Çocukfelcitedavisinde astronotgiysisiumudu SAADET USLÜ Kesin tedavisi olmayan \ e tek önleme yolu aşı olan ço- cuk felcini Ruslar. uzay tek- nolojisiyle tedav i ermeye baş- ladı. Astronotlann kıyafetle- rinden esinlenilen ve bir tür penguen adı olan 'adeli 1 isim- li kıyafet sayesinde çocuk fel- ci v akalarında >iizde 90 kıs- mi ivileşmegörülüyor. Yapılan çalışmalarla tüm dünyada giderek azalan ço- cuk felci, ancak aşılamayla önienebiliyor. Aşılamanın düzenli yapılmaması duru- munda ortaya çıkan ortope- dik bozuklukların düzeltil- mesi ise mümkün olmuyor. Rusya Zvezda Bilim Sana- yı Fabrikası Başuzmanı Yurj Gnoevoy. çocuk felcinin tedavisi için Rusyadaki 40 merkezde çalişrtialann süf- düğünü belirterek tedavi için özel bir kıyafet geliştirdık- lerini kaydetti. Gnoevoy, *ade- ü' adı verilen kıyafet konu- sunda şu bilgileri verdi: "Burada astronotlar için hazuianan elbiselerden yola çıkbk. l'zayda uçarken yer- çekiminin olmaması astro- notlann kalsi>um ihtiyacuu ortadan kaidınyor. Çünkü bu sırada iskelet gerekmiyor. Astronotlann giydiği giysi. kişinin iskelet sistemini des- tekleyen ve uzun süre uzayda kalmasını sağlavan özellikte. Çocuk felci geçirmiş çocukla- ra kemiklerini avakta tuta- cak bir elbise hazuiadık. Ço- cuk bu kıyafeti giinde bir sa- at bile giyse 1^ a> içinde >ü- rümesi daha iyi ohıyor.Ancak bu tedavi hekim kontrolünde olmaü, çünkü tek başına ye- terti değiL'' Yeni tedavi yöntemiyle vüzde 90 başan sağladıkla- nnı da ifade eden Gnoevoy, Türkiye'de de incelemelerde bulunduklarihı ve hastalifc için bir merkez kurmak iste- dıkJerini söyledi. BM'nin ve- rilerine göre. 1997 yılında sadece 3 bin 234 yeni çocuk felci vakasıbildirildi. SÖYLEŞİ /KTT\lAİLHAN 'Yaşanmış' Gerçekler Olmasa!.. î' tavır kâğrt üstünde yazılanlar; hayatın, daha doğrusu siyasi iktisadın 'gerçeklerine', ne kadar uyar? Sorun bu! Resmen, 'Her ülkenin Mason kuruluşlan, o ülke- nin yönetimi altındadır' (1800. Chraleston Bildirisi). Büyük Loca, 'Türk Masonluğunun yönetiminde, içer- de ve dışarda, kendinden üstün ve kendıne eşit, hiç- bir kuvvet tanımaz' demiş.. (Tüzük, madde.î) Türk Mason Derneği'nin 9 dereceli ritüejine göre 'yurt- seveıiik esastır'. Aynı şeyi 'Büyük Üstad' Necdet Egeran'ın söylevinde okumamış mıydık? '... kesin ola- rak milliyetçiyiz!' demiyor muydu? Bu kadar açık beyâna can mı dayanır? Kimse bir şey diyemez!.. 'yaşanmış' bazı gerçekler olmasa!.. italyan milliyetçiliği' yapmak!.. TeknolojiyeRus bilim adamı desteğiönerisi e-posta : tan (a prizma. net. tr İstanbul Haber Servisi - Türk-Rus Iş Konseyı Başka- ru ^'aMjzKıoç. Türkiye'de bü- yük bir teknoloji eksikiiği- nin bulunduğuna dikkat çe- kerek bu konuda Rusya'dan destek alınabileceğıni belirt- ti. Geçmiş yıllarda ilaç sana- yiinın Rus\ a pazanna gireme- diğini anımsatan Kılıç. "ti- kedeldkrizden yararlanarak yetişmiş biHm adamlan Türk üniversitelerine transfer edi- lebilir. Bu. bldnı teknoloji fa- kûiiğimizi aşmamıza fa\da- holacakör" dedi. Türk-Rus Iş Konseyi'nin düzenlediği "Çagdaş Tıp-İş- birliği Perspektifleri Semine- ri" dün Dedeman Oteli'nde yapıldı. Konsey Başkanı Kılıç, u .\raştu-ma finanse edilmiyor. Cniversiteyi biti- ren kişi saygınlığı olmadığı için bilimsel yaşantısına de- vam etmiyor.Türkijç'nin yap- ması gereken doğru dürüst bir işbirhği ortamım sağla- ması. En büvük sıkıntılan- mızdan biri Türk sermaye- lerinin ilgi göstermemesi. Ge- çen Mİlarda bir bankanuı kre- disiyle ilaç ihracı için herkes seferber oldu. Ancak kredi kesilince bu durum ortadan kalko. Şimdi Batı ilaç sana- yiinin Rusya'daki durumu çok iyi. Türk ilaç sanayii bü- yük bir firsaü kaçırdı. Şimdi yeniden bu ülke>le iş yapmak istiyoriar, ancak bağlı olduk- lan dış firmalar bu izin ver- miyor." Mosko\a Bölgesi Sanayi \e Biiim Bakan Yardımcısı Yury Hikiforoçif Vorontsov. Moskova'da bilimsel alanda hızmet \eren 100'den fazla firma olduğunu söyledi. Yak- laşık 130 proje üzerinde ça- lıştıklannı belirten Voront- sov; yabancı yatınmcılara ver- gi muafiyeti sağlayacaklannı da söyledi. .- Bilir misiniz ki 'milliyetçi' masonlann, 1909 Ağustosu'na kadar. 'MillT bir örgütleri yok- tu: Fransız, Ingiliz ve İtalyan localarına yazılırlardı; ya- zıldıklan bu localar, Bat'lı emperyalizmin, yâni sömür- geci (colonial) sermayenin, sömürgeye dönüştürü- lecek topraklardaki 'uç beyleri' idi. Tesbit/2.- Italyanlar. 1900'lü yıllann başında, Os- manlı'yı 'yayılma alanı' seçmişti: iktisat. siyaset ve kültürde, 'sızma' (nüfuz) politikası izliyor. O yıl, ital- yan Maşnk-ı Azam Yardımcısı bir ziyaret yaparak, İstanbul, IzmirveSelânik'teki İtalyan localannı, 'uy- kudan uyandınr'. 'Milliyetçi' Mason Refikne demiş- ti: "...italyan Masonlannın bizi manen destekle- dikleri bir gerçektir; iki İtalyan Locası'nın, Mace- donia Rissorta ve Labor et Lux', büyük yardım- landokundu"(E.E. Raumsaur, 'Jöntürkler...',s.127). ittihat ve Terakki'nin en önde gelen adamlarından, Talât, Rahmi, Midhad Şükrü, Mehmet Cavit ve Emanuel Karasu beyler. Macedonia Rissorta'nın üyesiydi. Meşrutiyet'in ilânını müteakip, Maşnk-ı Azam Ettore Ferrari, Emanuel Karasu'ya (Caras- so) gönderdiği mesajda, '...Meşrutiyet'in ilânında, İtalyan masonluğu'nun büyük yardımlan dokun- duğunu' ileri sürüyor (Rivista Massoncia). Tesbit/3.- Çoğu italyan localanna kayıtlı, 'mason', fakat 'milliyetçi' ittihatçılar. iktidar olduktan sonra, Italya, Osmanlı toprağı Trablusgarb'a saldırmıştır (1 Ekim 1911). Milliyetçi bir hükümet, böyle bir emr- i vâki karşısında, ne yapar? O ülkeye savaş ilân eder, öyle mi? 'Milliyetçi' Masonlanmız bunu yapmaz. Şev- ket Süreyya diyor ki: "...Trablus Savaşı iki devlet arasında bir harp değildir. Bu savaşta bir tarafta önceden sağlan- mış uluslararası destekler, anlaşmalarla, ordusu ve donanmasıyla Italya vardır; diğer tarafta Os- manlı Devleti yerine, birtakım gönüllü subaylann ve mücahitlerin teşkil ettiği bir mukavemet cep- hesi vardır..." (Tek Adam, Cilt 1, s. 156) İyi de. acaba Devlet-i Osmaniye niye yoktur? 'Uluslararası destekler ve Anlaşmalar' kimlerle kim- ler arasında yapılmıştır, kapsamına neler girmektedir? Tesbit/4.- İtalyan Masonluğu ve Jöntürkler konu- sundaki bir eseri eleştirirken, Mevlût Çelebi diyor ki: "...acaba Italya'nın Osmanlı poltikasında italyan Masonluğu'nun rolü nedir? 'Misyoner Okulla- n'nda olduğu gibi, Italya'nın Türkiye politikasın- da 'öncü' birrol mü üstlenmişler, yoksa evrensel Masonluk ilkeleriyle mi hareket etmişlerdir?" (Ta- rih ve Toplum, Eylül 1998, s.62) Açıkça görülen odur ki, bu olayda 'milliyetçilik' varsa, o 'milliyetçilik' İtalyan Masonlannın payı- na düşüyor: 'bizim aslanlar', kestaneleri onlar için ateşten alıveren 'enayi' maşalar rolünde gö- rünüyoıiar. Peki bu davranış, Mason kuruluşlannın 'resmî' beyanlanna mı uyuyor; yoksa, emperyaliz- min acı gerçeğine mi? Önce toplumuna yabancılaş- tırır, sonra kendi çıkarlan için 'kullanır'. 'Amerika'lı/'Avrupa'lı kardeşler'... Hadi bunlar, 'geçm/şfe'yaşadıklanmız; bugün ne- ler oluyor: durum farklı mı? Tesbit/1 - 'Sistem'in, 'Insan Haklan' ve 'Demok- rasi' kavramlannı; 'Soğuk Savaş' sırasında ve son- rasında, çıkarlarına engel olan ülkelere ve onların yö- netimlerine karşı 'kullandığı', birgerçek: önce istik- rannı bozmak, sonra dağıtmak için! Ornek mi, dedi- niz? SSCB, Yugoslavya, Irak... Tesbit/2.- Masonlar'ın Fransız Ihtilâli'nin 'Özgür- lük, Eşrtlik ve Kardeşlik' dövizinesahipçıktıklan bi- linirdij Türk Masonlannın 'milliyetçilik' iddia eden 'Bü- yük Ustadı' Egeran, sözün arkasını şöyle getiriyor: "...ondan sonra, bilhassa Amerika'da Mason 'kardeşlerimiz' bunu devam ettirdiler. Nereye ka- dar? 1948'de Insan Hak ve Hürriyetleri Beyanna- mesi'ni yazılı olarak ortaya koyup, birçok devlet- lere imzalatılmış evrensel bir vesika haline geti- rinceye kadar (...) bununla da iktifa etmedilen yi- ne Amerika ve Avrupa Masonlan 'kardeşlerimiz' ('Sistem'i anlayınız) daha da ileri götürerek, daha da mükemmel hale getirmeye çalışıyorlar insan hak ve hürriyetlerine ihtiyaçlannı da eklediler. Bi- zim de bu çalışma üzerinde olmamız lâzım!" (Hi- sar locası'nın açılış Söylevi. S. 5) Avrupa'lı 'kardeşlerin', Türkiye'deki Insan Hakla- rı sorununa, hangi açıdan baktıklannı, 'Insan Hakla- n Mahkemesi'nl tartışırken, görmedik mi? Ameri- ka'dakilerin farklı bakmadığını da, Graham Fuller veşürekasının beyanatlanndan biliyoruz. Bunlann ala- yt için, Egeran'ın ısraıia üstünde durduğu sorun: 'Islam Muhalefeti' ve 'Etnik Muhalefet' sorunudur ki, temelinde Insan Hakları ve Demokrasi'den çok, 'Sistem'in Sevres Anlaşması'nı, Türkiye'ye yeniden dayatma 'planı' yatmaktadır. Bizim 'kar- deşler', bunu göremezlerse, yüzyılın başında, Rume- li'deki benzerlerinin düştüğü hataya düşer; Türki- ye'nin bütünlüğünegözdikmişolanlara, 'masa'olur- lar. Meraklısı İçin Not: İtalyan Masonluğu'nun İttihat ve Terakki Hareketiyie ilişkisini inceleyen bir eser, Türk- çeye çevrilerek yayımlanmış, ilgilenenlere duyurulur. "Gönye ve Hilâl / İttihat ve Terakki ve Mason- luk", Angelo iacorella, Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, 1998. httpV/ www. prizma.net tr/ A İLHAN http://www.eda.tr/-bilgiyay/yazar/ailhan.htlm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog