Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

23 EVLUL 1998 Ç A R Ş A M B A * * * * CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAM 17 GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Btmştarafı 1. Sayfada Şenat ızlenımı veren surat gıtmış, yenne hemen her çevreye gulumsemeye çalışan bır başka yuz gelmış Kamuoyuna, devletın butun kurumlanna sındınmeye çalıştıkları hava bu Başbakan Yıîmaz'ın elınde yeterlı olanak olsa turban sorununu çozeceğını duyurmasından son- ra FP'lıler koşar adım ANAP yonetıcılerı ıle buluş- tular Turtoandan kaynaklanan toplum huzursuzluğu- nu gıderebılmek ıçın Başbakan'ın bulacağı "herço- zume " destek vereceklerını soyluyoriar Onerılennde başka oğeler de var Orneğın ulke- nın enerjı sorununu çozmeye yonelık her çabaya destek vereceklerını de ANAP kanalıyla kamuoyu- na duyuruyoriar Bu ıkı ornek Takkeh'nın "meşru yollardan ıktı- darda kalmak ıçın" saptadığı ılkelenn ılk ışaretlen sa- yılmaz mO FP yonetıcılerının Erbakan'dan aldıkla- n buyruklardoğrultusunda polıtıka yaptıklarının ka- nrtı değıl mı son hareketler'? ANAP'a destek ver- me gınşımlennın asıl amacı, boylece kendılığınden ortaya çıkıyor FP, "devletle banşabılmek ıçın" yenı yontemler saptamış, her fırsatta bu yontemlerı uygulamaya alıyor Kuşkusuz bu yontemlenn başarı şansı FP'nın anayasal sınırlar ıçınde kalarak "sıstemın bırparça- sı halıne geldığını" kanıtlamasından geçıyor RP'den devraldığı kadrolaıia Anayasa'nın 2 mad- desındekı laıklığe uygun sıyasetlen nasıl sındırecek ve anladığımız anlamda laıklık ılkesıne koşut dav- ranışlan, karakterı bılınen partı kadroları uygulaya- bılecek mı? Asıl sorun bu Yoksa bugunku yumuşak yuzlu polıtıkaların takıyye olduğu bır sure sonra -nasılsa- ortaya çıkacak Yenı 28 Şubat'lan goze alabılıyorsa sorun yok Buyursunlar takıyye yapmayı surdursunler Takkelı Erbakan'ın saptadığı "yenı yontemlerde" kımı yanlışların olması guçlu bır olasılık FP'nın kurulduğu ılk gunlerde Cumhurbaşkanı Demirel huzuruna gelen GİK uyelerıne gayet açık bır dılle "ıktıdarda kalmanın koşulunu" gostermış- tı "Anayasanın çızdığı çerçeveden çıkmayın!" Galıba bu nasıhat Takkelı'nın polrtık saptamala- rından daha değeriı Kargaşa sıntıyor Fazılet'ın bugun gulumseyen yuzune bakarak geleceğı ınşa etmenın zoriuğu da ortada Genel Başkan Kutan'ın lyı nıyetle yenı sıyasal gı- rışımler başlattığını kabul etsek bıle, altındakı ege- men kadrosunun ılenkı gunlerde aynı koşırtta hare- ket edeceğını bugunden kestırebılır mıyız 9 Kuçuk bır ornek bu olanağın zayıf bır olasılık ol- duğunu ortaya koyuyor Recaı Kutan TUSİAD'da 18 Nısan seçım tanhtnı değıştırecek partıler arası goruşmelere hazır oldu- ğunu ıfade ettı ve ertesı gun partıye egemen kad- ronun tam tersı açıklamalarıyla açığa duştu Bu nedenle Kutan'ın olası gırışımlenne hemen kapılmamak zorunlu hale gelıyor Taze bır ornek daha değışık bır pencereden FP'ye bakmamızı sağlıyor FP heyetı ANAP grup yonetıcılerıyle buluştukla- nnda genel anlamda unıversıte sorunlannın çozu- rfiütıe deâtek olacaklannı sûytüyoriar NTedırsorun- lar'? FP heyetı yanıt verıyor "Unıversıtenın bırıncı sorunu turban" dıyor Boylece FP'nın vereceğı desteğın altında tek he- defın varlığı kendılığınden ortaya çıkıyor Turban 1 Fakat FP'dekı goruş ve fıkır kargaşası hemen ay- nı gun Recaı Kutan'ın verdığı bır demeçle su yuzu- ne çıkıyor Kutan turban konusunu açan gazetecıye, "Iste- yen unıversıteye turbanla gırsın" dıyor Boylece FP'nın amacının turban konusunda hu- kumetın bulacağı "herhangı bır formule koşulsuz evet demek" olmadığı kanıtlanıyor Recaı Kutan son gunlerdekı demeçlennde söz- lerı arasına sureklı "Cumhurbaşkanı'nın kendısını telefonla arayarak bazı telkınlerde" bulunduğunu sı- kıştınyor Bu telefon muhabbetı acaba hangı anlama gelı- yor 7 ? Kürt federasyonu • Baştarafı 1. Sayfada konusan ust duzey bır yet- kılı. Kurt lıderler Mesud Barzanı ıle Celal Talaba- nı'ye Ankara"run kaygıla- nnın \e tepkısının kararlı bıçımde anlatıldığını soy- ledı Cumhunyet e bılgı ve- ren Dışışlen yetkılısı "\\ashington"da imzala- nan anlaşmada bir Kurt devletinden söz edilmesi, Türkiye için kesinlikJe an- laşılır ve kabul edilir gibi değil. Bolgede. ancak ve ancak teror orgutu P- KK'nin varuğına izin ver- meven, otorite boşluğunu giderecek ortak bir vdne- timden bahsedilebilir. Tür- kiye, daha once oluşturu- lan Ankara sürecinin para- lelinde hareket edilmesini kabul edecektir. Bunu isti- voruz" dedı Dışışlen >etkılısı. dun Nevv York'ta gerçekleşen bır toptantıda konunun ABD Dişişlen Bakan Yar- dımcısı Martin Indyk"e an- latıldığını. Ingıltere ye de hafta sonuna kadar vazılı nota venleceğını bıldırdı Lst duzey Turk yetkılı. "Bu durumu İngiltere vö- nerimi De Ankara veLond- ra'da onumuzdeki gunler- de oturup karşüıklı muza- kere de edeceğiz" dı>e ko- nuşnı Edınılen bılgılere göre Kuzey Irak"ta ekonomık gelnn paylaşım kavgasını veren dort yıldır bınden fazh kışının va^amına mal olar KYB ıle KDP arasın- dak savaşın noktalanması ıçıngende bıraktığımız uç hafü ıçınde Bıll Clınton vonetımı. Barzanı \ e Tala- ban yeyoğunbaskıyaptı Rakp Kurt lıderler bu çer- çevede once ayn ayn, daha sonra da bırlıkte ABD Dı- şışlen Bakanı Madeleine \lbright ıle pazarlığa otur- dular Bu goruşmelere, An- kara surecının taraf ulkele- nnden bın olan Turkıye çağrılmadı Yalnızca za- man zaman ABD Dışışlen Bakanlıgı yetkıhlen tara- fından Ankara'ya sozlu bılgı venld Barzanı veTa- labanı, geçen cuma çeşıtlı vaatler ıçeren ve hazırlan- masında tngıltere'nın de bulundugu anlaşma metnı- ne ımza attılar Anlaşma. ABD Dışışle- n Bakanı Albnght'ın ta- nıklığında, Turkıye \e In- gıltere'nın de gozetımınde ımzalandı Ancak anlaş- manın tam metnı Turkı- ye'ye daha sonra ıletıldı Bunun uzenne ılk gınşım Turkıye'nın tyashıngton Buyukelçısı Baki tlkin ara- cılığıyla gerçekleştınldı llkın. Vvashıngton'da bulu- nan Barzanı'yı apar topar buyukelçılığe davet ettı \e Irak'ta Kurt federasyonu ıfadesınden Turkıye'nın buyuk rahatsızlık duydu- ğunuaktardı Ancak goruş- menın aynntılan hakkında bılgı edınılemedı Anlaşmanın ımzalanma- sından sonra ABD Dışışle- n Bakanlığı'ndan ust du- zev bır yetkılı gazetecılere bnfıng vererek Kurt lıder- lerle ımzalanan mutabakat metnınden genel hatlarla soz etmıştı Aynı yetkılı, Kuzey Irak ıçın duşunulen seçım pla- nının, Amenkaneyaletyo- netımı ıle bazı noktalarda benzeşen "bölgesel bir yo- netim btrimi" oluşturulma- sı doğrultusunda olduğunu soyledı 6 Sermaye sorumlu' • Baştarafı 1. Sayfada nı çozecek kişilen, partileri iktidar vapmadığı, seçtiklerini denetiemediği sürece işler iyi gjtmeyecek" dıye ko- nuştu Turk-Iş Genel Başkanı, ekonomı alanında hukumetın sermayeye ver- dığı peş peşe odünlen CurahurKet'e değerîendınrken "siyasflerin, serma- yekesiminidevletin nimetterinden bü- yük olçude yararlanmava alışürdıkla- nnı" belırterek şunlan sov ledı "Siya- siter, şündi sermaye kesiminin deviete karşı sorumluluklannı yerine getir- mesini isteyemiyorlar. Ekonomik gâç kimin eliiHİevse, poGtik guç de onun etinde olu\or. Bu guç, Meclis'te, shasi sahada her tstedigini verine getiriyor. Butun dunvada devietin anagefiri ver- gkür. Bu amaçla. \ergi vasasuun çık- masında Turk-Iş olarak buyuk gHVTet gösterdik. Ama, sermayenin vergi ya- sasuun iş göremez hale gehnesi için fir- sat knüadıgının da farkmdavdık. Rus- ya'daki ekonomik olumsuzluklan ge- rekçe gmterdiler ve bu amaçlanna u- laşülar. Bir yanda kunışuna kadar vergisini odeven memuriara. işçiJere. emeklilere, dar gelirti vatanda^a CVİF'vi gerekçe gosterip maaşiaruid&, gettrierinde arüş saglamaviıcaksın,öte yandan deviete vergi vermemek iste- yen kuruluşlara, çevrelere büyiik ün- kinlar sağlayacaksm. Bu, doğru de- gfldir.'' Turkıye'de sıyasetın "sermayey« ta- viz verme" uzenne kurulduğuna dık- kat çeken Bayram Meral, "Siyasiler, halkın sorunlannın dev gibi çogtkhgı- nın farkında depier. Halkın karam- sarhğa. umitsbüğe, hatta sh-asetçilere güv«n duymama noktasına geldiğinin farkında değükr" dedı Meral, sozle- nnı şov le surdürdu "Üzülerek soru- yorum: MiUetvekillcrinin halk nezdin- de savgınhgı var mı? Bu saygınhğı yal- nız onlar kavbetmivor, parlamenter sistem kav bediyor, demokrasi bundan zarar görâyor. Yapdan mm'nglenk si- yasflere, tutulmuş şakşakçuarm Tur- kıye senmle gurur duyuyor' diye ba- ğırdığı gözleniyor. Enflasyonu aşağı nu çekti, memurun, emeklinin, işçinin, kövlunün. küçuk esnahn sorununu mu çözdu? Neyaptılar la Turkiye bun- lardan gunırdu\ıı>or? Seçime gidile- cek. büviik bir degişiklik oimayacak. tşin kötü tarafi, halkta,'Başa şunu ge- tıreyım de sorunumu çozsun' beklen- tisi yok. Bir hasta olur, 'Doktor buna çare olur' der de doktor doktor doJa- şır. Bir başka hasta duşunun ki umu- dunu keser, \zrail'in gelmesini bek- ler. Vatandaşınkı ona donmuş." Bayram Merai. "kriz" dıye gunde- me getınlen olaylann sorumlusunun "bir tûrhı doymak bilmeyen sermaye kesiminin büviik bölümü ve vurguna, talana. haksız kazanca çanaktutan si- yasiler" olduğuna da ışaret ettı Ban- ka batıranlann. ertesı gun yenıden banka açtıklanndan, devletın olanak- lannın bunlar ıçın seferber edıldığın- den yakınan Turk-lş Genel Başkanı, w Dev1et bunlara vermiş olduğu kredi- leri vs. abruş olsa, devietin ekonomik sıkıntısı buvük olçude aza iner. Kimi bakanlar. holding danışmanlıgı vapı- yorlar. O bakan, o holdingin ışını mi planlayacak, yoksa dağ başında çab- şan dozercinin mi? Olav bu kadar açık" dıye konuştu Meral, sermaye kesiminin karşısın- da emek kesiminin dagınık oldufuna da değınerek bırlıktelığın mutlaka sağlanması gerektığının altını çızdı Bayram Meral, şu göruşlere yer ver- dı "Sorun. jine halkın sorunudur. Halk, sonınuna çozum bulacak kişıle- ri, partileriiktidaretme yohınu araya- cak. Bunu vapamadığı, seçtiğini de- netieyemediği sürece işJer pek iyi git- mez. Halka onculük edecek olan da Türk-tş'tir. Türk-tş'in ve emekten ya- na olan kuruluşlann birtikte sesinin çıkması zorunhıdur. Eğer kendi saha- nuzda birbinmizle uğraşırsak, başka sahalara gıremeyız. Bııiık sağlanmak zorundadır. Halk,Türk-İş'egüven du- yuyor. Ama halkta, demokratik tepld- sini gösterme konusunda duvarsızük, vurdumduymazhk var. Süantınuzın ana kaynağı bu. Bunu canlandırmak lazım." Çakıcıfle'herkes' komışmıış • Baştarafı 1. Sayfada yan Aşık, Çakıcı ıle bırçok kez goruş- me yaptı|ını doğruladı, ancak mafyaya yardımcı olduğu ıddıalannı komplo ola- rak değerlendırdı CHPtçelMılletvekı- lı Fikri Sağlar da yayımlanan bant ço- zumu ıle ılgılı olarak "Birdeviet adamı- nın. aunan karan dolavlı olarak kişüere bildirmesi, en basit deyimle hainliktir" dedı Susurluk kazasıyla bırlıkte kamuoyu- na mal olan dev let-mafya-sıyaset ılışkı- len, dun Aşık ıle Çakıcı'nın telefon go- ruşmelenne aıt bant çozümlennın ya- yımlanması ıle bır kez daha gundeme geldı Açıklanan kasete gore Aşık, Çakı- cı'yı Amenka'da yakalanacağı sırada uyararak kaçmasına yardımcı oldu Canlı yayına çıkan Aşık, Çakıcı ıle te- lefon goruşmesı yaptığını yalanlamaz- ken, kaset çozümlennın yeryerdeğıştı- nldığını savundu Konuyla ılgılı çelış- kılı açıklamalar yapan Aşık, Çakıcı'yı kaçması ıçın uyarmadığını ılen surdu Aşık, "Birtuhafşejlervar.Biryerler- den bir şev ler ahnmış. Bazı şeyler benn- yor, bazı şeyler, şe\ yani bir düzmece ol- duğunu zannediyonım. Tabii ki bir ka- set vardır" dedı Kasetın montaj olduğunu ıma eden Aşık, daha once Çakıcf > la konuştuğu- nu soyledığını anımsattı Çakıcı ıle ko- nuşmasının nedenını ılgılılere anlattığı- nı savunan Aşık, "Susurluk olayından sonra haber akışında zorluk çektik. Her buMuğumuz kişhte konuşuyorduk" dı- ye konuştu Bant çözumlennde, Çakıcı ıle Aşık arasında oldukça samımı bır havada ge- çen gonışmenın onemlı bolumlen şoy- le (ÇakKi) - Biz_ Mesut Bey'e hayatım boyunca hiçbir zaranm olmadı. Biliyor- sun o dönemler seninle her gun konuşu- yorduk. Arü mesela bi gun bana şey ol- du. ömer Goktuğ (Flash TV'nin eski sa- hibi) dedi ki, ben dedi Eyup Bev'le ko- nuştum dedL Mesut Bev televizvona çı- kacak. (Aşık) - Çıktı, grup toplantısında ay- nı Omer'ın ıstedığı açıklamayı yaptı - Evet onun üzerine ben de dedim ki çıkar.. çıkar dedim. Ashnda ben Mehmet Alı Yılmaz'la konuştum. O da bana, ben Mesut'la konuştum, o da televizvona çı- kıvor dedi. Hatta Hüsamettin abiv le ko- nuşuvor Mehmet Ali \ ılmaz. Peki dedi bana, anlıvor musun. - Tamam - Sonra ben baktun ki benim hiçbirza- ranm olmamış. Sadece Mesut Bev 'e be- nim faydam ounuş. \rtı anlıvosun... Ba- na bir banka teklifettiler... Ben dedim ki ben ne Mesut Bey'i ne Eyup abiyi asla yan yolda bırakmam. Ben bu televizyon konuşmasuıı yapıcam. - Haa evet - Tabii ben bazı şeyler beklerken_ in- sanoğlu abi be yaa... Cavıt Çağlar o dö- nemler benimle her gün telefonla konu- şuyodu. Hukumet girtikten sonra adam telefonlanma bi daha çıkmadı. Hayat bu napıcaksın... ( ) - Bana bunu sövleyenlerin, haber ve- renlerin şeyinden Mesut Bej'in haberi var va. Hattao zaman sen bana dedin ki, Mesut Bev bana dedi ki işte Alaattine ulaşırsan sovle, \merika"\a onun için bir ekip gıtti.. de dedin. Bana bunu Eyüp abi sovtedi. Adamcaaz hem haber verip hem benim canımı niye istesin dedim ya- ni. Alo.. alo kesildi özür dilerün. - Ben Istanbul'dan Sılıvn'ye doğru gıdıyorum, belkı yolda kesılıyor belkı şeyden ( ) - Bilemiyorum. sonra duşündum de- dim ki vani ben Eyup abıvle konuştum. Bana dedi ki Mesut Bev haber verdi ki bu Alaattın'ı alacaklar. - Evet ev et - Ona ulaşırsan haber ver ona diye. - Evet ıçışlen bakanı soyledı ama Me- sut Bey soyledı ona - Evet yani düşünebiliyo musun abi. Yani 4Ilah kerim. yani üzüldum be abi. Yani şimdi ne diyim yani. - Ya onu dıyen adam ıkısını bırden dermı Durbakıyımbenşeyıarıyım Bu Selçuk şey var nedır Bu Başkomıser Selçuk Demıraip oraya gelen anladın mı -EvetabL ( ) - Amenka'ya geldı kaldı bıraz, bılı- >osun belkı - Evet evet Ya abi ben senin lafindan sonra hemen yer değiştirdim. Yukanya Kanada'ya çıktım, bir iki ay bekledim, tekrar geri döndüm yanL - Aaa Amenka'ya gonderdıkJen ada- mı bılıyosun da - Evet evet abi. - Artvınlı başkomıser var burda Sel- çuk şey Selçuk değı 1 de şey nedır De- mıralp'dı ama ısmını unuttum şımdı, Selçuk dıvesım gelıyor, yahut da ona benzer bışey - Sen iyi misin abi - Şenturk Şenturk -Haaaa... - Şenturk Demiralp 'Hainlik' Fıkn Sağlar, Eyup Aşık ve bır kadın bakanın Çakıcı ıle konuşmasını Cum- hurijet'e değerlendırdı Çakıcı ıle go- ruştuğu ıddıa edılen kadın bakan konu- sunda, "Hangi kadın bakan bilmiyorum ama Meral \kşener'den bahsediliyor" dedı Bakanın kadın olmasının çok sa- yıda ısmı akla getırmedığını belırten Sağlar, "Akşener'in, Çakıcı'mn yaka- lanmasından sonra bazı bilgileri ortaya koyduğuna" dıkkat çektı Çakıcı nın yakalanması ıle bırlıkte uzennde bantlann da olduğunun aynı anda açıkJanmasının kuşkulu olduğunu belırten Sağlar, "Bir devlet adamuıın, alınan karan dolayfa olarak kişüere bil- dirmesi, en basit deyimle hainliktir" dı- ye konuştu Çakıcrnın yeğeni gözalünda Alaattın Çakıcı'nın yeğeni Savaş Ça- kıcı, dun Kadıkoy Kalamış'ta Istanbul Emnıyet Mudurluğu Organıze Suçlar Şubesı ekıplennce gozaltına alındı Em- nıyet yetkılılen, Çakıcı'yla bırlıkte go- zaltına alınan 4 adamının "ruhsatsız tabanca" ıle ele geçınldığını bıldırdı 30 Eylül: Mali Milat 'Turtdışı servet kayda giriyor..." Vatandaş! 30 Eylul Çarşamba gunu, devletın geçmışe sunger çektığı gundur. Yurtdışındaki kayit dışı paranı, yabancı bankalardakı ya da off- shore'dala dovız ve benzen menkul kı\Tnedennı en az bır gunlugune Turkıye'ye geûr Turkıye'de kurulu, mevduat kabulune yetkılı bankalardan herhangı bınnın, yurt ıçındekı herhangı bır şubesıne yaür Buna daır belgenı al. Dılersen ertesı gün çek. Dılersen yurtdışına terkıar gotur... Geçmışte vergısız edındığın yurtdışındaki kayıtsız servetin için sana asla hesap sorulmavacak. Bunun ıçın ne bugün, ne de yann geçmışe dönuk olarak tek kuruş ceza ya da vergı odemeyeceksın. 30 Eylül'ün bır hak olduğunu sakın unutma. Ak Çarşamba'dala kayıda, geçmıştekı ızahı zor, vergıstz, kayıtsız serveonı kayda alıyorsun. "Nereden buldun?" sorusundan kurtuluyorsun. 30 Eylul Çarşamba senın için, aılen ıçın, ulken ıçın tertemız bır başlangıçor 30 Eylül Ak Çarşamba... Türkiye yeniden doğacak... Ayıntılı bılgı ıçın Malıye Batonlığının bv konudakı leblıjmı ınceleyet>Mir ya da s.« en yakın vergı Oaıresme danışabılırsınız T . C . M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I G E L İ R L E R G E N E L M Ü O Ü R L Ü Ğ Ü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog