Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

23 CYLÜL1998ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 ALLEGRO EVİN İLYASOĞLU .Müzik dinlemenin güncesi"Okuma nodan" vardır edebiyat ya- zarlannın. Hep imrenırim onlara. Okudu- ğunu okumayanlarla paylaştıklan için. OkurkeD hangi ruh halı ıçinde olduklan- nı anlatırlar. Okuduklan romanın, öykü- nün ya da şairin neler çagnştırdığından söz ederler. Bir tür güncedir okuma not- lan. tmge gücünüzii çalıştınrsınız. siz de onlann aktardığı dizelerde kendi dene- yimlennızle örtüsen bir şev ler bulmaya, kendi başucukitaplannızagözatıpdahaya- ratıcı gözle a>iıı satırlan okumaya çalışır- SIDLZ. Müzikseverlerin de bunabenzerba- şucu plaklan vardır. Onlar dınleme notla- n tutmasalar da aralanndaki konuşmalar- la birbırlenne "dinleme" deneyimlerini aktanriar. "SongünlerdebirBrucknervo- rumu buldum ki! Tüm senfonileri baştan başa bu şeften dinlhonım. Yepyeni bir an- laüm getirmiş Brackner'e." Ya da u şu sı- ralar *ivola sesine takılı>orum. vivola için yaalmış ne \arsa derledim. Berlloz'un Ha- roJd İtaJva'da başüklı senfonik >apıû me- ğerse ne ilguıçmiş!" Bildik. tanıdık yapıt- lan olduğu kadar bildik tanıdık yorumcu- lan da yenıden keşfe çıkmıştır kimileri. "Maria Callas\venktenkeşfediyorum,taer döneminden bir CD aldım. bugünlerde yalnız Callas dinliyorum" gibilerinden. Saglıklı bir kan dolaşımıdır bu söyleşiler. Her müzıkse\er, bir gün köşesine çekil- diği zaman sıstemli birmüzikdınleme se- riivenine çıkacağına ınanır. Bir de karşı- laştırmah dinlemetutkunlan vardır. Beşay- n dönemin beş gözde yorumcusundan ay - nı yapıtı art arda dinleyıp yakaladığı yo- rum farkını aniatırken keyfine diyecek yokturonlann. "Ckçengünradyodabirgenç besteci keşfettim" dıye telefon açan mü- ziksever dostunuzun coşkusunu kırma- mak için hiç tanımadığınız sokaklarda onun yönlendirmesiyle dola^maya başlar- smız. Bugünlerde "dinJeme notıT tutacak za- man buldugum için mutluyum. Dinleme notlanma göz atmca kendi gündemime koşut sesler seçtiğimi fark ettim. Örneğin durmadan Kiri te Kanama'nın Puccini ar- yalannı dinliyorıım 1 . Çünkü Zehra Yıl- dız'a ait bir kitapçık hazırlıyorum şu sıra- lar. (Kültür Bakanlığı'nm sponsorlugun- da çıkacak CD'ye ekleneceİc. Umanz ya- kın bir gelecekte Zehra Yıldız'ın da sesi- ni dinleyebileceğiz!) Zehra'nın kendine göre yaptığı konkurlarda birincılik verdi- DF inleme notlanma göz atınca kendi gündemime koşut sesler seçtiğimi fark ettim. Örneğin durmadan Kiri te Kanavva'nın Puccini aryalanm dinliyorum. Çünkü Zehra Yıldız'a ait bir kitapçık hazırlıyorum şu sıralar. Sürekli elimin altında çağımızın dört büyük yorumcusunun, Rampal, Stern, Accardo ve Rostropoviç'in bir araya geldiği Mozart Flüt Kuvartetleri var. ğı soprano Kiri te Kanavva idi. Bana Zeh- ra'yı anımsanyorbu ses? Belkı de Zehra'dan en son dinledığım Tosca'daki "Vîssid'ar- te, VTssi d'amore" (Sanat için yaşadım, aşk için yaşadım) aryası ile başlıyorbu CD de ondan çok dokunaklı geliyor. Bir mü- ziksev er dosrum Zehra'nın ölüm haberi- ni duyduğu gece Kiri te Kanavva'nın sesi- ni dinleyerek kendını avuttuğunu söylemiş- ti. Oysa Zehra'nın da onu çok beğendiği- ni hiç bilmıyordu. Bir çağnşımdı bu. Gencecik kemancı Marim Vengerov'u tanıtan bir CD "The Road I Travened" başlığını taşıyor. Şostakoviç'in 1. keman konçertosunda Rostopoviç yönetimindekı Londra Senfoni eşlik etmiş kendisine : . Her fikirtaptaze. ItamarGolaneşliğinde- ki Massnet'nin Meditasyonu'nu dinler- ken ayaklannız yerden kesiliyor. Bir bü- yücü bu çocuk! Geçenlerde Mermoz Ge- misı'nindinleyıcderinelstanbuI'daAKM'de verdiği özel konseri dinleyemediğim için CD'sini dinleyip avunuyorum herhalde. Shlomo Mintz yönetimindeki Sinfonia Varsovia eşliğinde Mendelssohn'un kon- çertosunu çaimış. Cstelik YuriBaşmetile Mozart'ın Konçerto Senfonisi'ni seslen- dırmışler. Gidon Kremer'in tango uyarlamalan- na hayran kalmıştık geçen yılki lstanbul Festivali'nden. Belki de o günden beri As- tor PiazzoUa'mn müziğini başucumdan ayırmıyonım. "Maria de Buenos Aires" 3 adlı CD'de Julia Zenko'nun sesiyle sıra- dışı birmüziğin esriklığini ya$ıyorum. Bir de "GreekComposerofthe Diaspo- ra" 4 başlıklı bir CD son zamanda çok il- gimı çekti. Yunanistan dışındaki Yunan bestecilerinden bir demet. Çağdaş Türk bestecilerini incelerken bir komşu ülkede de aynı etkiieşimlerin yaşandığma tanık- lık ediyor bu CD. Yunan ezgilerini ve ri- timlerini duyurduklan kadar içinde yaşa- dığı ülkelerin okullanndan ve akımlann- dan da etkilenmişler. Dimitri Terzakis'in (1938) keman piyano için Renkler'i, ma- kamsal yapıyla atonal sınır içinde arayış- lar sergilıyor. Atina doğumlu bu besteci, halen Düsseldorf Robert Schumann Mü- zik Akademisi'nin Bizans müziği profe- sörü. Içlerinde kuşkusuz en ünlüsü Yan- nis Xenakis (1922). Yirmınci yiizyılın en büyük bestecileri arasındayeralan Xena- kis, Atina Üniversitesi'nde mühendislik okumuş. 1947'de Paris'e gidip Messaen ve Scherben gibi ustalarla çahşmış. 1965'ten sonra Fransız vatandaşı olmuş. Matematigi, olasıiık kuramını, müziğe ta- şımış. Tek çello için yazdığı "Kottos" başlıklı yapıtını dinlerken l'smanbaşın Galatasara>t Besteciler 5 CD 'sinde yer alan Viyolonsel için Müzik-95 başlıklı yapıtı- na uzanıyorum. Xenakis'in çelloya yük- ledığı mekanık anlatımm yanı sıra Us- manbaş'ın şiir okuduğunu duyuyorum. Işte böyle bir serüven başucu CD'leri ara- sında dolaşmak. Dinleme notlan aldığınız zaman da gündemdeki konulannıza iliş- kin birgünce çıkjyor ortaya. Bir de sürek- li elimin altındaki Mozart Flüt Kuvartet- leri'nden 6 söz etmeliyim. Çağımızın dört büyük yonımcusu bir araya gelip "mfizik yapma"nın kutsal boyutunu yeniden keş- fetmişler. Jean-Pierre RampaL Isac Stern, Sahadore Accardo ve Mstisiai' Rostropo- \iç. Yoğun çalışmanın arasında, umarsız- lıklar yaşadığınız dönemlerde, günûn her saatinde bir bahane bulabılirsiniz bu ku- vartetleri dinlemek için. Belki sabah eli- nize gazeteleri almadan ya da akşam ha- berierini açmadan önce herhangi bir Mo- zart flüt kuvartetin "andante"si ile kendi- nizi somut dünyadan ayınrsanız, sonraki evreye daha güçlü adım atabilirsımz. Da- yanıklılığınız artar, dengeniz yerine gelir. 1) Erato, 2) Teldec, 3) Teldec, 4) Lyra, 5) Müzikotek, 6) CBS *, 57 tSoMberz Vuyaıyaıtei' Y cr(T im ' ntrıı riıiiTıliır '01111rtnnfflTtıp IİTti BOLUMU 2. Dönem Kayttları Başlamıştır. • T.C. Mıllı Eğıtım Bakanlığı na bağlı akademık klasik bale eğıtimi verilmektedır. • Başarılı öğrencilere T.C. Mılli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı diploma verilmektedir. • Ara sınıflara seviye tespıt sınavı ile öğrenci alınmaktadır. • Seçkın oğretım kadromuz ile bale başlangıçtan (4 yaşından itibaren) profesyonel seviyeye kadar üstûn nitelikli eğitim verilmektedir. • Dersler piyano eşliğinde yapılmaktadır. D A N S BÖLÜMÜ • Klasik Oanslar (tango, bolero. vals, Latın Amerikan vs.) • Jazz dans ve modern dans • Cimnastik, stretching • Hatha Yoga Dans bölümüne her yaşta öğrenci kabul edilmektedir. T.C. MEB ÖZEL KALAMIŞ SANAT MERKEZI Kalamıs Yelken Kulübü Tesısleri Kalamış Fener Cad. iskele Sok. NG 2 (Kalamıs Marina karşisı) Kadıkdy/İST. Tel: (0216) 414 0818 Kültür Sanat ilanlarınız İçin: ECumhurryet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL SOYLEŞİÜ İMZA GUNÜ 23 EylOI Çarşamba Saat:18.00-20.00 RESAT OZKAN Kitaplannı imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istıklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 MSM MUJDAT GEZEN SANAT EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI Parasız eğitim veren konservatuvarımızın Yazarlık ve Yaraticılık bölümüne yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Lise mezımu 23 yaşmdan gün almamış adaylann, 30 Eylül 1998 saat 14.00'e kadar müdürlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adres: Ziverbey Durağı No: 48 Kadıköy Tel: 348 80 72/'73 KUTLAMA Deniz GÖKTAŞ ile îrfan YILDIZ evlendiler. Onlara bir ömiir boyu mutluluklar diliyoruz. Cumhuriyet ve Radyo Cumhuriyet çalışanlan SATILIK ARSA Gelibolu-Saroz Güneyli Köyü'nde satılık 2 parsel arsa (0216)333 61 02 SATILIK YAZLIK Altınova'da satılık tripleks villa (0216)333 61 02 GAZETECİ Beşiktaş ve Kadıköy semtlerinde ev anyor. 0 532 462 52 96 ECumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AYİ ETKİNLİKLERİ SOYLEŞrU İMZA GUNÖ 24 Eylül Perşembe Saat J8.00-20.00 AÜİLA İLHAN Kitaplannı imzaJayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 T.C. ÜSKÜDAR 2. ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN İLANENTEBLİGAT 199X986 Davacı Seda Çeviker vekili tarafından davalılar Ali Çeviker, Cemıl Ercin ve 16 arkadaşı aleyhine açılan izalei şüyu davasında: Davaya konu taşınmazın satışına 16.4.1998 tarih ve 97/986-998/296 sayılı ilam ile karar verilmiş olup, işbu ılan tarihınden itibaren 15 gün sonra adresi tespıt edile- meyen Cemil Ercin'e tebliğ edilmiş sayılacağı, yasal süre içinde adı geçen davalı Cemil Ercın tarafindan temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşecegı ila- nen tebliğ olunur. 7.9.1998 Basın: 44353 TEMA DOĞASEVERLERE DUYURU TEMA VAKFI KÜLTÜR VE DOĞA GEZİSİ Vakfımız 3-4 Ekim 1998 tarihlen arasında Assos-Behramkale b6gesine "Kültür ve Doğa Geası" düzenleyecekör. Tarih ve doğa ile ıç ıçe bir hafta sonu için bızı arayın. TÛRKİYEÇÖLOLMASIN! Tel: (TEMA Vakfı) 0 212 283 78 16 (pbx) 148'den Burcu Baturer veya 129'dan Reyhan Biberci Faks: 02122811132 Adres: . Çayır Çimen Sok. Emlak Kredi Bloklan A-2 Btok D: 6 1. Levent-lstanbul Yeşil kartımı kaybettim, hükümsüzdür. SEHER YILDIZ Bulutsuzluk Özlemi, Almanya ve ABD'de konser verecek • Küitür Servisi - Menajerlığinı Major Müzik Organızasyon'un üstlendiği Bulutsuzluk Özlemi, Almanya ve ABD"de konser verecek. 2 Ekim'de Berlin Wdk Konzerthall, 10 Ekimtie New York NY. Haft Auditorium, 17 Ekım'de Houston Festival Park ve 18 Ekim'de Atlanta'da vereceği Mercer Gymnasium konserlerinin ardmdan kasım ayında daha geniş bir Almanya ve Avusturya turnesıne çıkacak grup, 1999 yılında A\Tupa"da Belçıka'da Sfinks Festivali'ne İskoçya'da ise VV'orld Music Festivali'ne katılacak. Cumhupiyetin iiç kuşağı sigortalandı • Kültür Servisi - Amenkan Home Sıgorta AŞ. 'Üç Kuşak Cumhuriyet Sergisi'ni sigortaladı. cumhuriyetin 75. yılı kutlamalan çerçevesinde ilk defa bir etkinlikte bulunan sigorta şirketi, Türk Tarih Vakfı tarafından organize edılen sergi süresince cumhuriyetin üç kuşağı doğal afet, yangın ve hırsızlığa karşı koruma altına aldı. Etkenlik çerçevesinde 'Yerel Tanh Yanşması'nda ödül alan öfrenim çağındaki gençlerin velileri herhangi bir kaza nedeniyle çalışamaz duruma geldiginde. öğrencinin tüm okul masraflan Eğıtım Gıderlen Sigortası' adı altında sıgorta şırketince karşılanacak. Varlık dergisinde ananşizm • Kültür Servisi - Aylık edebiyat \e kültür dergisı Varlık"m eylül sayısı yayımlandı. Derginin bu ayki özel bölümü 'Anarşızm 21. Yüzyıla Meydan mı Okuyacak" başlığını taşıyor. Süre>ya Evren, Jon Purkıs \e James Bowen imzalı yazılar. 20. vüzyılın dığer devrimci önerileri kullanıp geçersızleştırdiğini vurgulayan ve yeni binyıl için ortadoks olmayan fıkirler ileri süren anarşizmi irdeliyor. Atilla Özkınmlt ile Necati Giingör, geçen günlerde yitırdiğimiz edebiyatımızın öfkeli şovalyesi Bekir Yıldız'ı deferlendiriyor. Füsun Akatlı ise Türkçenın yanlış kullanımlanna dikkat çekenleri eleştirenlere yanıt veriyor. Derginin bu sayısında aynca yazılanyla Tomns Uyar, Konur Ertop, M.Ş. Onaran, Tank Dursun K., Mehmet Yalçın, Haydar Ergülen; şiirleriyle Enis Batur. Adnan Satıcı. Altay Öktem, Güngör Tekçe, Arife Kalender, Serdar Koçak; çizgileriyle Ferruh Doğan, Kimil Masaracı ve Semih Poroy yer alıyor. Saim Akçıl'ın 75. yıl konserleri • Kültür Servisi - Mımar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvan Ögretim Üyesi ve orkestra şefi Prof. Saim Akçıl, Cumhuriyetin 75. yıh kutlamalan çerçevesinde Kültür Bakanlığı'nm . desteğiyle 26 Eylül'de Ukrayna'da Kiev Orkestra, koro v e solistlerinın seslendireceği Mozart Requiem'i, 30 Eylül'de de Cherkasy şehrinde Filarmoni Orkestrası'nın sezon açılış konserini yönetecek. 7-11 Ekim günlerinde Borusan Oda Orkestrası'nın Almanya'nın Bonn, Frankfurt ve Berlin konserlerini yönetecek. 14 ICasım'da Kiev Ulusal Filarmoni Orkestrasıyla Türk gecesi yapacak Akçıl, Devlet Sanatçısı Ayşegül Sanca'nın solıst olarak katılacağı bu konserde Fent Tüzün'ün Esintileri'ni ve Ulvi Cemal Erkin'nin I. Senfonisini, 27 Aralık'ta ise Moskova'da Viva-Musica Orkestrası'yla tanınmış Rus solistlerinin katılacağı 'Bach Gecesi' konserini yönetecek. 'Zuhal Müzik Fuarı' açılıyor • Kültür Servisi - Türkiye'nin önde gelen müzik firmalanndan Zuhal Müzik, yeni mağazasını "'Dünyanın Her Gün Açık Tek Müzik Fuan" sloganıyla müzikseverlerin hizmerine sunu)or. Fuar anlayışıyla oluşturulan ve yönetilen mağaza için mekân olarak 19. yiizyılın sonlannda Istanbul'da yaşamış dans hocası Madame Rose'un Tünel'de açtığı dans okulunun binasını seçen firma, binayı ikı yıl süren tadilat \e restorasyon çahşması sonunda hızmete hazır hale getirdi. Mağazada, gitarlar, amplikifatörler, piyanolar, notalar, bilgisayarda müzik ürünleri ve müzikle ilgili daha pek çok şeyi bir arada bulmak mümkün. Aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezi olarak da tasarlanan binada zaman zaman dinleti, panel ve seminerler de düzenlenecek. Zuhal Müzik aynca küçük bir müzik müzesini de halka açıyor BUGLTV • AYA tRtNİ BACH GÜNLERİ kapsammda saat 19.30'da Aya Irini Kilisesi"nde Alexander Rudin'in Bach'm 'sok) \iyx)lonsel için bütün suitler'ıni içeren piyano resitali yer alıyor. • AKSAJVAT'ta J. J. Beneix'in yönetriği, başrollerinde Gerard Depardieu, Nastassia Kinski'nin rol aldığı Fransa-ltalya ortak yapımı 'La Luna Dans La Caniveau" adlı fiîm, Fransızca orijınalinden, tngilizce altyazılı olarak 12.30 ve 18.30 saatlerinde videodan izlenebilir. • BORUSAN KÜLTÜR ve SANAT MERKEZl'nde saat 12.30'da videodan 'Elizabeth Schwartzkoprun Hayatı' adlı belgesel film gösterilecek. • NÂZEVI KlXTtrREVİ'nde Yılmaz Güney'in yönertiği 'Umutsuzlar' filmı saat 17.00'de izlenebilir. • TARANTA BABU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'nde saat 19.00'da CahitBerkay'ın konuk olarak katılacağı, film müzikleri üzerine bir söyleşi düzenleniyor. ÜÇ KUŞAK CUMHURİYET SERGİSİ ETKİNLİKLERİ BLGUN • Tanhi Darphane binalannda düzenlenen etkinlikler kapsammda saat 11.00'de Show Tiyatro'nun sahnelediği 'GöIgeOyunu' ve saat 18.00'de Türk sineması yer alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog