Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

2 3 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ / cumek(n turk.net 11 Mali Milat îçin danışma • İSTANBUL(AA)- Istanbul Defterdarlığı. • Mali Milat'la ilgıli olarak 3 0 Eylül tarihinde veya bu tanhe kadar yapılması gereken ışlemler konusunda bilgi vermek amacıyla danışma telefonlan \e bürolan oluşturdu. Defterdarlık, Alo Maliye 189 numaralı teJefonla, lstanbul Denerdarlığı'nın (0 212) 511 10 22 ve (0 212) 526 01 19 numaralı telefonlan danışma telefonlan olarak aranabilecek. Cagaloğlu'ndakı Defterdarlık Gelir Müdürlüğü'nün 2'nci katında birde Danışma Bürosu oluşturuldu. TÜPRAŞ sınavının sonuçları • Ekonomi Servisi - TÜP RAŞ'ın ihtiyaç duyduğu kadrolara eleman temini ıçın yapılan sınav sonuçlan belli oldu. TÜPRAŞ Genel Müdürlügü'nden yapılan açıklamaya göre, kazanan adaylann sınav sonuç belgeleri postaya verildi. Açıklamada ÖSYM tarafından gerçekleştırilen sınavı kazanan 238 aday, sağlık kontrolûnden geçirildıkten sonra işe başlayacak. Deri knizden etkilendi • İSTANBUL(AA) - Deri ve deri mamulleri ihracatında geçen ay yüzde 24.3'lük azalma oldu. Sektörün ihracatı 20 milyon dolar azalarak 62.1 rrulyon dolara ındı. Den ve Deri Mamulleri îhracatçı Birlikleri Başkanı Nüzhet Kodak. Rusya'daki krizin en fazla deri sektörünü etkiledığinı belirterek hammadde ucuzluğuna ragmen alıcı bulunamadığını vurguladı. Emekli Sandığı sıkıntıda • ANKARA (AA) - Sadece sahip olduğu gayrimenkullerine biçilen değer 1 milyar dolan aşan Emeklı Sandığı, devlet desteği olmadan ayakta duramıyor. Kuruma 7 ayda yapılan devlet yardımı 342 tnlyon. Kurumun 7 otelının mali bılançosu da devlet işletmeciliğinin verimsizliğıni ortaya koyuyor. Kuruma katkısı 3 trilyonda kalan bu otellerden Trabya"nın doluluk oranı yüzde 40, Efes'in48, Stad"ın32, Bursa Çelik Palas'ın da yüzde 57. İTO'nun ekonomi raporu • Ekonomi Servisi - litanbul Ticaret Odası (ITO). "Ekonomik Raporu"nu kitap olarak yayımladı. 1997 ve 1998 yılmın ilk aylanna ilişkin ekonomik verilerin ve değerlendirmelerin yer aldığı yayın dolayısıyla bir demeç \ eren tTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldınm. Türkiye yeni siyası sorun ve belirsizliklerle karşı karşıya kalmadığı takdırde, ekonomik dengeler açısından daha istikrarlı bir sürece girilebıleceğini belirtti. TARİŞ'ten light zeytinyağı • İZMİR(AA)-Tariş Genel Müdürû Fatih Ceniklı. Tariş olarak zeytinyağı tüketımini arttırmak amacıyla yaptıklan çalışmalar çerçevesinde ürettikleri kolestrolü sıfır "Tariş light" zeytınyağını bugün pivasaya süreceklerini bildırdi. Duisenberg faiz indipimine karşı • BRÜKSEL(AA)- AvTupa Merkez Bankası Başkanı Wim Duisenberg, uluslararası mali krizle mücadele gerekçesiyle düma çapında faizlenn indınlmesinin doğru olmayacağını söyledi. Duisenberg. uluslararası knzın etkilerinin abartıldığını. paniğe kapılacak bir durum olmadığım belirtti. Bankalann ardmdan borsaya yönelik vergi ödünleri için de bütçe delinecek Yurltaşlık görevi ücrettinin! BANÜ SALMA.N ANKARA - Hükümet, kriz gerekçesiy- le bankalara verdiği ödünlerin ardmdan, borsacılar içın de 2000 yılındaki vergilen- dirmeye ilişkin düzenlemede bir yıllık er- teleme sağladı. Bankacılara verdiği ödün- le 1999 yılına ilişkin 1 katrilyon lirayı aşan gelir kaybmı kabul eden hükümet, hisse se- netlen alım- satım kazançlan vergisiyle 2000 yılında yapacağı tahsilatın da tama- mına yakınından vazgeçmiş oldu. Bankalar ıçin, 1998 yıl sonunakadar alı- nan kamu kâğıtlanna getirilen vergi erte- lemesi ile uzun vadeli kamu kâğıtlanna da vergi avantajı sağlanmasına ilişkin düzen- lemelerin yanı sıra, borsacılara yönelik ödünün de anayasaya aykın olarak 1999 • Hükümet, çalışanın brüt 47 milyon 839 bin lira olan asgari ücreti üzerinden, 9 milyon 450 bin liralık özel indirim tutan düşüldükten sonra 7 milyon 677 bin lira olan vergi yükünün kaldınlmaması için savunduğu 'vergi mantığını', sermaye kesimine işletemedi. Mali Yılı Bütçe Yasası'nın içine yerleşti- rileceğine dikkat çekildi. Hükümet, brüt 47 milyon 839 bin lira olan asgari ücret üzerinden, 9 milyon 450 bin liralık özel indirim tutan düşüldükten sonra 7 milyon 677 bin lira olan vergi yü- künün kaldınlmaması için savunduğu "vergi manüğmı", sermaye kesimine işle- temedi. Asgari ücretlinin "yurttaşhkgöreviolan vergisini ödeyerek eide ettiği söz hakkunn elinden alınmaması" gerektiği savunul- muştu. Gelir vergisinin yandan çoğunu öder konuma gelen ücretliler için ayn bir tarife uygulanırken, geri iade kalemlerinin arttınlması istemlerini karşılamayan Ver- gi Yasasf nda gelir vergisindeki indirimle- rin yürürlüktarihi bile, IMF'yle imzalanan anlaşma doğrultusunda yılbaşı yerine tem- muz ayına çekilmişti. Ancak yasa çıktık- tan sonra bankacılardan borsacılara, işa- damlanndan tüccarlara kadar geniş bir ke- simin geçici verginin kaldınlması için bas- kısına yol açtı. Ve ödünler verildi. 'Bakanlığın ödüne direnmesigerekiyordu' Ekonomi Servisi - Hükümetin önlem paketi kapsamında banka- cılık sektörü ve borsaya ilişkin vergi düzenlemelerinde geri adım atması tepkilere yol açarken tüc- carlar da ta\ iz baskılannı sürdürü- yorlar. Sendikalar, si\ ıl toplum ör- gütleri bu gelişmelen *vasanın de- linmesT olarak nitelendınyor. Rusya bunalımmın Türkiye üzerindeki olumsuz etkısinin gi- derilmesi amacıyla açıklanan ön- lemler kapsamında bankalararası mevduat faizindeki stopajı kaldı- ran hükümetin dün de borsaya destek çıkması tep- — — — kilere yol açtı. ls- tanbul Serbest Mu- hasebecı Mali Mü- şavirler Odası Baş- kanı Yahya Ankan ıstısnalardan yarar- lanmak isteyen dı- ğer kesimlerin de hükümete baskı yapacağını belirtır- İcen. "Hayat stan- dardı kakknldı, vergi oranlan dü- şürüldü. Bunlar en önemli vergi girdisini sağbyordu. Bu daha bü- yük açıklarla, daha büyük enflas- yon arnşlannı beraberinde getire- cek. Bakanlığın direnmesi gereki- yor" diye konuştu. Hizmet-lş Sendıkası Genel Başkanı Hüseyin Tanrrverdi hü- kümetin "bir deüği kapaürken di- ğeriniaçuğrnı \nrgulayarak. •'As- gari ücretliden vergi alacaksın. tril- yonluk futbolcunun \ergi oranuıı düşüreceksiniz. Belli ticari aiania- ra tstisnalar sağlayacaksınu. kü- çük esnati bunun dışuıda tutacak- sııuz. Yasa böyle işlemez" görüşü- nü dile getirdi. Ankara«Sanayi Odası Başkanı Zafer Çağlayan. bankacılar ve borsacılara tavız verildiğini betir- tirken sanayicı olarak peşin vergi uygulamalanna karşı olduklannı • lstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Ankan, istisnalardan yararlanmak isteyen diğer kesimlerin de hükümete baskı yapacağını belirtti. söyledi. Çağlayan, "Eksiklik, yan- lısuklar gkierüir, ancak bu arada mehteran bölüğü gibi iki ileri bir geri yaparsanız güvenfliriiği yiti- riraniz" diye konuştu. Borsadaki düşüşü direkt yasaya bağlamamak gerektiğini kaydeden Çağlayan, "Bagtanırsa, bu sefer her önüne gelen çok farklı taleplerde bulu- nur" dedı. Genel-Iş Sendikâsı Başkanı 1$- mail Hakkı ÖnaL Vergi Yasası'nı kara paranın aklanması için bir adım olarak gördüklerini, ancak bugün verilen tavizlerle bu ama- ca ulaşmasının im- kânsız olduğunu söyledi. Rantiye kesıminin kâr ve çıkarlanndan taviz vermemek için hü- kümete baskılannı sürdüreceğıni be- lirten Önal, "tkti- dann asıl sahiple- ri, yasal iktidann ortaklan sermaye kesimi bu yasaıun bugünkü haliyle bileyürümesini istemiyor. Bazı ke- simleri tarmin etmeye yönelik ka- rarlar aunıyor" diye konuştu. Ö- nal, tüccarlar ve toprak ağalannın da tavız isteyeceklerinı kaydeder- ken bütün yûkün çalışanın omzu- na kalacağını söyledi. Gariban ödeyecek Serbest mali müşavir Faruk Cüçlü de. vergi vükünün "gariba- nuıomzuna" kaldığını bıldırerek. "Kayıt dışı para nereye gidrvor? Banka, döviz \e borsaya. Bugün bunu besleyen ana unsurlan ver- giden anndınyor. Bunlann vergi dışı bırakıhnası yasayı öidürüyor. Sonuçta başa dönüldü. Sadecega- ribandan vergi topia>acaklar, ser- maye kurtuldu. Kayıt dışı ekono- minin ağırlığını koy duğunu düşü- nüyorum" açıklamasını yaptı. Hükümetin aldığı önlemleri genelde tatnıinedici bulan borsacılar, paketi, globalkriz faktörü olmadığı takdirde piyasayı geliştirici olarak nitelediler. Maliye yetkilileri, Vergi Yasası'na kar- şı gösterilen direnci, "30EylüTü başlangıç alan yeni sistenıe karşı avantaj sağlama" çabalan olarak nitelendırdiler. Borsanın. 2000 yılında ödenecek vergi düzenlemesi gerekçesiyle dünyadaki krizin etkilennin de ötesinde gösterdiği şok düşüşlerle ya- rattığı baskıya ve ANAP kanadının tutu- muna direnemeyen Maliye, Vergi Yasası yerine Bütçe Yasasf yla bir yıllık ödünü kabul etti. Maliye, bu tutumunu, "Vergi Yasasf nda değisikliklegündeme getirilme- si durumunda, vasaıun getirilerinin tama- men silineceğini, en azuıdan Bütçe Yasa- sf yla 1 yıDa sınırlı bir düzenleme vapıldı- ğı" gerekçesiyle savundu. Ancak Maliye Bakanı Zekeriya Temi- zel'in. "Yasal değişikliğe gidflmeyeceği'' açıklamalan, Bütçe Yasa- sı'na yerleştirilecek düzen- lemeler nedeniyle büyük ölçüde açığa düştü. Başba- kan Mesut Yılmaz, "Bütçe Kanunu'nda bu düzenle- mevi yapacağnnız için buou 1 yıllık olarak yapabiliyo- ruz. 1999 \ıh sonunda bu sü- re yeniden değerlendirilebi- ür, daha kısa\ç\a daha uzun olarak tespit edilebilir. Bu konuda Vergi Yasasfnda değişiknk gündeme gelebi- Br" açıklamalanyla, seçim- ler öncesinde "sermaye ke- sûnine mesaj" gönderdı. Borsacılar üave isteklerde bulundu İSTANBUL (AA) - Basbakan Mesut Ydmaz'ın, borsayı rahat- latmaya dönük açıkladığı tedbir- ler, borsa çevTelennde genelde olumlu karşılanırken, ilave istek- ler olduğu ortaya çıktı. Borsa Aracı Kurum Yönetıci- len Dernegı Sözcüsü Erhan To- paç, lstanbul Menkul Kıvmetler Borsası'nı (IMKB) rahatlatma ve aracı kurumlann sorunlannı ha- fıfletmeye dönük tedbirlenn ele alındığı toplantıdan önemli karar- lar çıktığını ve iyi bir yaklaşım gördüklerini söyledi. Topaç, çıkan kararlara karşı ön- yargılı olunmaması gerektiğini ifade ederken, konuyla ilgili de- tay11 değerlendirmeler yaptıklan- nı bildirdi. Üyelerle aksam (dün) yapıla- cak toplantıda, konunun tüm ay- nntılanyla ele alınacağını belirten Topaç, geniş açıklamanın bugün yapılacağını kaydetti. Med MenkuJ Değerler Pazarla- ma Müdürü Hüse>in Savaşan ise kararlan borsacılar olarak yeterli görmediklenni, ancak borsanın kuruluşundan bu yana eksiklığı- ni çektiğı kurumsal yatınmcılann piyasaya çekılmesme yönelik ilk adım olmasının bü>iik önem ta- şıdığını vurguladı. 'Üç ay da kalksaydı' Meksa Menkul Değerler Bor- sa Uzmanı Hüseyin Istanbullu da hisse senedi alım satımlannın vergilendirilmesiyle ilgili olarak "gönül tsterdi ki üç ayda ortadan kalksm" dedi. Inter Yatınm Port- föy Yöneticisi Burçin Mavituna alınan tedbirlenn, global kriz fak- törü olmadığı takdirde İMKB'yi orta ve uzun vadede topyekûn ge- liştirecek niteliğe sahip bulundu- ğunu belirtti. Anayasaya aykın Hükümetin luize karşı önlem olarak bankacılara yönelik 2. paketinde yer alan ve borsaya ilişkin önceki gün açıklanan vergi ödünle- rinin Bütçe Yasasf na yerleş- tirme girişimleri, "Bütçe Kanunu'na bütçe ik ilgili hü- kümler dışında hiçbir hü- küm konulamaz" denılen anayasanın 161. maddesıne aykınlık oluşturuyor. An- cak. siyasal partilerin de ser- maye kesimine ödüne açık tavn nedeniyle, böyle bir düzenlemeye karşı Anayasa Mahkemesi'ne başv urulma- sının da beklenmediğine dikkat çekildi. Vergi Denetmenleri Der- neği Genel Başkanı Coşkun Aras, ekonomideki her tür- lü olumsuzluğun Vergi Ya- sasf na bağlanmasınm "yan- feş" olduğunu vurgularken, yurttaşlara yasaya sahip çık- malan çağnsında bulundu. Aras, şöyle dedı: "Bu izahı vapmak isteyen- leryenitasanile vergüendir- me kapsamına alınan kişi ve kuruluşlardır. Vergi>i taba- na yayan >ergi oranlannı dü- şüren, kayıt dışı ekononuyi kavda alan bir yasal düzen- lemenin ülke ekonomisinde olumsuzluğa yol açması mümkündeğfldir. Tasan ne borsanın düşmesi. ne işsiziik, ne de faizlenn yükselmesi- nin nedenkür." ÇtFTÇİ DOSTU SADULLAH USUMİ Pamuk Ureticileri Ateş PüskürüyorL•• Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez son zamanlarda üs- lup kargaşası yaratmayı adet haline getırdı. En haklı eleştiri- lere bile tahammül edemiyor. Nitekim, önceki gün de üretici birliklerine veryansın etmiş. Bakan, hükümetin ılan ettiği pamuk fıyatlannı ve prim mik- tannı az bulanlan "Sıyasetbezirgânlığı" yapmakla suçlamış. Yalım Erez'in eleştinlere verdiği yanıtı ibretle okuyunuz: "Kimse, pamuğu siyası amaçlanna alet etmesin. Üretici hiçbir şey söylemezken üç, beş tane adam çıkıp yalan, yan- lış şeyler söylüyor..." TARİŞ Pamuk Biriiği Başkanı Deniz Atay için de şöyle di- yor "Deniz Atay pamuk fiyatı 200 bin lira olsun diyordu. Şim- di de 285 bin lira maliyeti vardiyor. Bu adamlarya hesap yap- masını bılmıyorlar ya da dayak yemesını.." Yalım Erez, yıllarca sıyasi partilerin liderlenni eleştirdı. Yer- den yere vurdu. Onlann yenne yenilerinin getırilmesini öner- dı. Daha doğrusu bbyle soyleyerek bir partinin başına geç- meyi hayal etti. Parti liderliğine giden yol herkese açıktır. Becerebilenler o koltuğa otururlar. Yalım Erez de becerebilse yollar kendisıne açıktır. Ama Allah, onun liderliğinden gerek partileri gerekse milleti korumuş. Zira küçücük eleştirilere bile sert tepki gosteren Erez bir de parti başkanı olsaydı, kımbilir nasıl havalara girecekti? Belki de insanlan dövmeye kalkacaktı. ••• Yalım Erez sadece tanm ürünlerinin malıyetleri ile ilgili. Bi- raz da sanayi urunlerinın maliyetlerini araştırmış olsaydı, ger- çekleri daha rahat görmeye başlayacaktı. Tanm ürünlerinin ve pamuğun maliyetinin neden yüksek olduğunu anlayacaktı. 1979 yılında pamuk alım fiyatı 25 lira idi. 1998 yılı ürünü pa- muğa venlen fiyat ise 195 bin lira. 18 yılda pamuk fıyatların- dakı artış 9 bin kat olmuş. 1979 yılında gübrenın kilosu 110 kuruşmuş. Gübrenin şim- dıki fiyatı ortalama 60 bin lira. Bir ay sonra ekim döneminde ise en azından ortalama 70 veya 80 bin lira olacak. Artış, 60 bin kat civannda. 1979 yılında bir kılo pamuk satan bir üretici tam 22 kilo güb- re alabıliyormuş. Şımdı ise, bir kilo pamuk karşılığında sade- ce 3 kilo gübre almak mümkün. Mazot fıyatlanndaki artış 12 bin 500 kat. Beyaz eşyadaki artış 25 ile 30 bin kat. Traktör fiyatlanndaki artış 20 bin kattan fazla. Demek kı tanm ürünlerindekı artış, 9 bin katta kalırken sa- nayi ürünlennın fiyatlarındakı artış 25 bin, hatta 30 bin katla- ra çıkmış. Eğer tanm ünjnlerindeki artış sanayi ürünlerindeki kadar olabilseydi, bugün pamuk fıyatlannın en azından 1 mil- yon 500 bin lira olması gerekirdi. 1980 yılından sonra sanayi ürünlerinin fıyatlan, füze gibi fır- larken tanm ürünlerinin fiyatları kaplumbağa hızına bile erişe- medı. Her yıl bıraz daha büyüyen fiyat farkı, hem pahalılığa hem de tanm ürunlerindekı maliyetlerin yükselmestne neden oldu. Enflasyonu da korükledi. Daha açıkça belirtmek gerekırse, tanm ürüntenndeki mali- yet yüksekliğınin nedeni çiftçi değildir. Tanm ürünlerindeki maliyet yüksekliğinin temel nedeni sanayıcilerdir. Sanayi ürün- lenne yapılan akıl almaz zamlardır. Yüksek faizli banka kredi- lendir. Bu yuzden 30 milyona yakın çiftçınin hakkı olan para- lar bazı holdınglenn ve bankalann kasalanna akmaktadır. ••• Serbest pazar ekonomisi palavralan bir kenara bırakılarak sanayi ünjnlenne yapılan keyfi zamlann geri çekilmesı sag- lansın, Türk pamuğunun maliyeti dünya piyasalannın bile al- tına düşecektır. Sanayi Bakanı ve hükümetı, hokjinglere ve sanaytcilere da- ha yakındır. Hükümet politikalannın sanayicılerle gönjşülerek tesprt edilmesi aJışkanlık haline gelmıştir. Çiftçıler ve kuruluş- ları dikkate bile alınmaz. Nitekim pamuk fiyatlan tespit edilir- ken tarım kesimının gorüşlenni alma geregı duyulmamıştır. Yalım Erez, üretıcilenn pamuk fiyatlarından memnun oldu- ğunu nereden biltyor? Hangi çiftçinin veya kurumun görüşle- ri alınmış? Bunlar kamuoyuna açıklanmalıdır. Türkiye Ziraat Odalan'ndan daha büyük ve etkili bir çiftçi kuruluşu yok... Genel Merkez ve Ege Bölgesi ziraat odalan- nın başkan ve temsilcileri. 4 gün önce lzmir*de yaptıklan or- tak toplantıda pamuğa verilen fiyatı eleştıri yağmuruna tuttu- lar. Ureticilere gelince... Onlar da ateş püskürüyor. Ayrıca, üretıcilenn ıçinde bulunduğu sıkıntıları Cumhurbaş- kanı'na, Başbakan'a ve hatta bakanlara iletmeyi kararlaştır- dılar... 26 Eylül'de de pamuğun anavatanı sayılan Söke'de bir açık hava toplantısı yapılarak hükümet uyanlacak. Eğer Yalım Erez bunlara rağmen tutumunu degıştirmezse, o zaman nasıl kızılca kıyamet kopacak, üreticıler fiyattan memnun mu, değil mı hep beraber göreceğiz. 2000'debir milyon Internet kullanıcısı TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU TÜRKİYE GARANTÎ BANKASI A.Ş. B TIPI TAHVIL VE BONO FONU IÇTÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI Türkiye Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Içtüzüğü'nün 3.1., 3.3., 12.1. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 8/9/1998 tarih ve KYD/741 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük metni 15/9/1998 tarihinde ticaret sicılıne tescil ettinlmiştir. ESKİ METİN Madde 3. Fon'un Tutan ve Süresı 3.1. Fon'un tutarı 13.000.000.000.- (Onüçmilyar) TL'dır. 3.3. Fon 1.300.000.- (Birmilyonüçyüzbin) paya bölünmüştür. 12.1. Katılma belgesi almak veya elden çıkarmak isteyen yatınmcılar, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma belgesinin alım satımının yapılacağı yerlere işgunlerınde 09:00-14:00 saatleri içinde başvurarak, bu içtüzükte belirtilmış esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemlerı yapılamaz. Fona katılma veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. YENİ METÎN Madde 3. Fon'un Tutan ve Süresi 3.1. Fon'un tutan 39.000.000.000.- (Otuzdokuzmilyar) TL'dır. 3.3. Fon 3.900.000.- (Üçmilyondokuzyüzbın) paya bölünmüştür. 12.1. Katılma belgesi almak veya elden çıkarmak isteyen yatınmcılar, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma belgesinin alım satımının yapılacağı yerlere işgünlerinde 09:00-13:00 saatleri içinde başvurarak, bu ıçtüzukte belırtilmiş esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemlerı yapılamaz. Fona katılma veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Bu artırım nedeniyle ihraç edilecek katılma belgelerinin kayda alınması ıçın Sermaye Piyasası Kurulu'na 1/12/1998 tarihinde başvurulacaktır. W GARANTİ Ekonomi Servisi - Vestel- Net Genel Müdürü Cem Soysal, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğuna dik- kat çekerek 2000 yılında 1 milyon Internet kullancısını hedeflediklerini belirtti. Bir milyon tnternet kullarucı sa- yısının 60 milyonluk nüfiıs- la karşılaştınldığında im- kânsız olmadığım kaydeden Soysal. "Şu anda kullanıcı savisı 150 bin. Geçen yılki ra- kam 60 bindi. Bu önemli bir geüşme, ancak yeterli değil" dedi. Dünyamn önde gelen ya- zıhm şirketı Mıcrosoft ile VestelNet arasında yapılan işbırliği anlaşması nedeniy- le dün düzenlenen toplantı- da konuşan Soysal. anlaş- mayla ıki şirketın Türki- ye'de Internet kullanımı ve kullanıcı sayısını arttırmaya yönelik ortak çalışmalar yü- rüteceğini belirtti. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Sü- reyya Ciliv de üç yülığına imzalanan know how anlaş- ması ile Internet'in daha bü- yük kitlelere ulaştınlacağını soyleyerek "Anlaşma teknik damşmanlık. Microsoft'un laboratuvaıiannın Vestel- Net mühendislerine açüma- su MCIS (Microsoft Com- mercial Internet System)ça- Osı alünda ürün. hizmet transferini içeriyor" diye konuştu. VestelNet Genel Müdürü Soysal, Internet üzerinde içeriği geliştirecek girişim- cileri destekleyen bir prog- ramını hayata geçirdiklerin! dile getirerek "Internet'in üç büyük silahşörü teknolo- ji, altyapı ve içerik. Bunlar arasında ise en önemlisi içe- rik. Türkiye'nin de bilgiyi üretenlereUıtivaavar" dedi. Değerli vaktinizi almayacağız ! PHILIPS ses kayıt ve deşifre sistemleri hayatınızı kolaylaştırıyor. DUerseniz koby taşınabilir, kolay kullanımlı Pocket Memo'nun değişik modelleriyle arzu ettiğiniz herşeyi, tüm canlılıgıyla, kendi sesinizden kayıt edin. Dılerseniz değişik Desktop modelleriyle her türlü görüşmenizi, telefon konusmanızı, konferans. notlannızı ofisinizde, ayak pedah ve mikrofon sistemi vardımıyla kolayca ve çok daha hızlı dikte ve deşifre edin. Philips'in bu üstün modellerini görün; kendinize ve sekreterinize vakit kaybettirmeden kazanma imkanı saglayın. wwwjpeechJje.phihps.com P H «mauı( 0800 211 40 36 ) (0800 211 41 12) ( 0800 211 41 13) utıj *e »rrn lukkınrfa dllıa PHILIPS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog