Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA 10 EKONOMI / cumek(« turk.net Cumhuriyet Altını (wn TL) 15 Eyt 16 21 22 D o l a r (serbest piyasa sattş) 277.000 15Eyi. 16 17 18 21 22 M a r k (serbest piyasa sattş) 163.400 163.900 164.500 163.100 163.500 164,100 15Eyt 16 17 18 21 22 Gecetik faizler (%j po 4 I J » Interbank 85 85 85 85 85 85 79 79 79 79 79 79 15 Ey). 16 17 18 21 22 Borsada geçen hafta 15Eyi. 16 BORSA (1. SEANS) 22 EYIÜL HBS koıitteiı usüî rmstı bpjırç Hajı Ti)ic «-Mntaolrlı Itatmıl :::-> >3«-:. ÎO4tamC«MIlCl KlnfelaMı «UMI M löaa m tais lillteFraa 111 la lt«itt|MH 3'î AteH III ıa 4,79 ıa ıa 59OC 63OC ıa 119 is« a,a 12,a 12.79 2.19 i.» ı,a n« 1,79 I.a t,B 1.175 S7M ia 2,a 219 ı.a ıa &a H.a 25 M 2"CC 11.79 125» 2,a İH 175 119 ıa ııa ı,a m IIS -225 ıa 7 ta t,N 2a l a sa 7a ; a sa ia MM «II MlEttrai KitrarTtUı Hl'aJeını W iaaf.1» HTlrs Hllır«kgnl MlmılıpEıt «'SraMm MCaa 072ferat»rt na 21.29 «s» Ha ı.a ı a 11,5» 11M ıa 3)» ia İ75I 26030C 2SCÛÛG i* ıa • rs • s/; 1.(25 1.B 17» ?a 27» ia ıa ı.a ;,a 7,a ıa ıa 11.29 14,79 117SC "2JX I.M 21» 480 51; •'X Î4ffi ıa si» ıa ıa 1 2 * 11,29 ıa 17» 7,a 7,a i.a m İ1D0 330C 7,a ?a «a c * 2.75C 2W ma aa Ka ıa 354' Ctt 118! X1M 1.171 iR.a ı.a SIM US ma 7171 0,1151* IIM 1PSM ISB ima 9i 153JX 3 R * 17» S7,a 7.B2 siıa ıa İ7,a 115S ixc -srs s,w* MS ••82000 180 ma i!77 K M 1,532 ıma t2,a «a ını «5,(55* 7.211 A RECSflk i»bb .:Er,asBno» * E#Mr(lt 1* Efirt mfcF 1 * 1.175 1773 «httiMUı n s 36 TJ<Sankas]Al UXC0OO TlŞhtoSl OM raTlşBnasC; 7-3» STışBanBsKııueu SOOUMOC MLMPM Iia Hadartftaa HSbinn «to U7bılWq Wb|ilBWık IX InriqSata. 1S1BP» 1!7laHı 1»Mi ısibmnıt i »,'sa t a ?2 «nâ ieıaat ITSHiM I77Ü» • 17!faımlb«lfel 17! «mÇınntG "•: Vsrsrai 1BE Ws? 1l7«ı|ltCmk vttnmm IHMTnı •,350 2.750 1125 1,8 1,175 S.2» 5 a ı.a ıa 1.S25 1,751 4600 iffi 2i,a a * ıa ıa I,ES ia a ıı ıa ı* ıa ÎI» J7S 1,K 15.79 (7,a a I.BS tia M,79 11» 125 1.7» 1,175 17» ıa 2.7» 1.19 11.* 11,79 119 17» ıa 11» i7.a ııa 1,275 1475 ıa ıa 21.29 22 a aa «35.a 7,1 K 75ÜC 7J4.M 1,112 «s,a ı.« 1338»; :'3 «a ıa nı,a sra K.M m 1l»1.a 1,B 7İ63B0D 740 na 4.K7 •7Ş40eXC İ.736 «a 27.127 ıiaa ıa 2I75U» 1,«S WM S İMM 1,B1 İMM 117 MM IK 2 , S * 1L7C SSSJM a 7U» 11» 2.9U» IIB 9.74791 1,115 «LSH.a iM« 11a 2.» İ.9U» KJB 7111* IMS İMM INI ui* 11111 tuııe iıa 1115* 1.1» t5.a 2i.a 1 * OSM 158J53.3CC "236 L350 ÎCSC ıjOO »EOO 1J0C 2.-00 2.550 2.750 a 7» sa sa ıa (a 196 PsgF^oöc tBPMHlUt MPST 206Pr«Un aa «a 21» t t * ta G.a 1*5 12O0 1 £5 ıa ıı» iM S.M S * M » 6.3C0 5 3 K 6.6C0 17J9 17.» MM \m 75,a 7i a 17» ı,a 7a «a ıa IN IIM 11M 'IM 1,7» 17» 1775 ıa LM is» 32.C00 !• 000 34.50C i.a ta ıa 279 2.M İ M US 12,29 Iia tia t ı * «7* BORSA (2. SEANS) aEYÜÜISSS J»c«ı &ij>tı < pa|M»a»a sar mMın.ıın «10*8, «!|lf«l «Enptata «EÜâ S6C m dtsCM «,a «üftn İM 1 * fflttahHsta 17,a 1,!75 İM 11,79 ıa 1,175 11a ıı» 22.M 14,000 CCO OS.M 3THrmSıaıcılit 2S T12S haZ MUHıKaı IHIaMUı «7 umo M : . * UbttmMU II» HUMM na 1«bı 2.7» K7bfH*| 2179 W Uttfı 1179 KlfapHH 325* 1179 tns 11751 tK 171 7M i,a ı'l 1175 İa l» İH 2,79 7» 17» 1,725 ıa 4X0 790C ie* ıa «InUU KllmMtil 1C LJta ak K7Un IM «Ma HIMliMMJ i7HhM 177 Bn ITİImninikl ICHkii 1B » , 179 28.CCC ıa ıa a 1.G5 11S 7M l» 1.1S ttMTria IStaTıU HiOan tt> M » M B I I - 1 . IMIkOi 195 lhrMlFMta| ISPnı 1ÜMA IHhMibal I M ahMMTnı 2MN»B a PVÜI mm aCSPnteMı ıaM ıa1.175 21,79 G,a t,M 311251 71M 7,a t.S9 I1.M 1,775 ı,a s,a 12 SM Cjl 1,1i ıa ı,a 1.S9 ıa ıa ıa i,ts £000 295C0 «.79 1 1 » u> ıa ıa IM uı uı 1,175 MS ıa ıa ıa M» İH II» HM I M s.» ajı ta ii5i ıa ia 1,11 1,175 ıa n.7» 17» I B 1,175 155 1» 7.7» İ.B 2.17i ıa 7,a m m m ıa 17» U9 m a ıa ıa m ı.a uı «a 350 135C 2.126 2İ5C a a m a 1,175 1j8 a,a sst ıia IUH ıa ı« tia K.M 171 İB ıa :a » M tiSM 171 !» ıa i,)75 IM m ıa 7,a ıa im ıa I.H 7,a ıa ıa ıa 11,79 ta 1!M t),a !i» m a 5» 7,a ıa s,« s.» ıa IH 0,79 MJ9 ıa ıa I.M I M !.7» İ M 1,19 ıa m ıa c.» «ıa i.a m 11T0 155ÛC ıa m B5.a a a !7I IM i eı 1 ıı i,a ıa ıa IM ıa ıa t.18 ı a 1.71 US s.» a,a m ıa 171 !J9 ıa ıa SM S M 3.D3 İ55C M l !.S ıa SM m ıa u» ı.» '7500 1Sİ5C ıa iffl n.» aa ıa sa a» nji sa m ss.» ta ia 17» a IM IB 119 ıa IJH SM SM 11» S M HM O» IM IM ıa m Iia 11.79 1179 3.79 1,N İJH ıa IB a iTi 170C '325 ıa sa i.a \st 1,79 1JS a nı I M 5.11 179 ISI a,a »a 1,9 1.79 ı.a ı.a JC 960 4,M U9 i* «91 IM 1.B ıia «a ra IM 11.» S.» 1.2H İM ıa m ıa U9 1700 31X H79 8,79 ıa ıa 1J75 1,175 «a H79 1JTS 1175 419 U9 S.B H,B 3 C an «a 7.M I B 3 D ajsı ıia n a a a 7J9 İ59 I.M I M 12.M 1 1 » 171 İ M 2179 5,751 H29 IIS M SM a,a t\m 1Z.79 1 1 » 1175 2J9 tsa aaı 1.ES 1.775 1,71 IB 7M 7B «M 1YM ıa U9 1.175 1 » IB ıa 1,19 1.59 IIB 1721 m ı,a ı,a t,a IB !19 179 !,B a 79 17» İJ» 17» ; » 1.725 1 , B ıa ıa ıa IM 4.000 4200 : ] ma «a IB 129 1225 !M ıa ı.a ıa ıa 2S.DCC X,XC IM 1,11 SM 5,21 « M 1.85 1,775 1129 71M 7.11 7,7» UR !« 1,125 125 ıa ıa M a ıa i.» 171 ı a RM S,79 ÜM İ7.M 1,325 1,42 ıa ıa ı« ıa ıa 7a ıia nm Tia H.a 7M 7B IM IB 1i» 1İM 1,775 IB ıa ıa s.M sa IM 2^5 IM I B IIM IIM (IM 9 * * , a 27,«2t,M İM 1,5» U9.M ),« İM lK7,a U» 1,125 24J4LM 1JM 285ÛC 167 OOC 26.SS7 ij.s» i,mj» iıic !.a «M ıa «jı a«* ıa 129 12,711* 1,18 İJH 2,«7* İB is» ejzu» ıa 2,7» «a ıa n» ii72,a un *,M H B * B « a* ii«* v.m İM iua* UJ51 129 11.7IU» U» 1,175 HBJ» 1,19 11.7» S.1117» 11,02 İJH 1.SBJ» 1B2 \jn ti,n« i£i 7,!i 2B* 1175 1,112a 7,a t*a 7,7» « 2 * i,7« MUR 191 «.a ısım <J5J MI S.1UM 8 ! 1» 2M12* U» IM 4J1SJ» 7,121 IIJ» ıma ua ' COO 3841)00 39" VSl 676KJ0 217: « I B 7 * 5Ü jn,a a 231M TJ34 a.» HM 1IJS4 1.117,122 112(1 «,B 7,(75.a IB7 1179 2i77,a 11İ11 ıa w7 M ıa 1.B 17J4LM 1755 m,a 2LM MM ıa iTia ua I,M ım.s» IM i.i75 ti2i,a ıa 7X 1,121 M 7,M5 11» LTUa 1.175 119 1.4OJM I B ! IM «IM 117) ıa ımm m na au» iLt« 12J9 ! » J » 12.147 ;PU» 2ia 50 IM U11 171! 2 7.5S im 7M a ıs» s.a 2,225 521 1,717* ıs» a a S« 1.7H.M ıa EM» 1421 1SS.M 14.19 179 779 2J9 '3730 ıa 77» 10,18* İM I1İ1M 2.H ıa ıı«SM ıa 7,a iltl'M 7,B «a H4J» «.777 S7«J» 2,U7 450X 14363 2,a 1JBJI İ.SU aa ımn »s» !7I 7B,M 171 t,* m * M 1J71 ıa 5S.Bi.a ı«a ıa 2.7B.B <m 1,7» 7M.M 105 125 1L7U.M 1.1» IM BJ5JM 1.774 2M» HJU1I 2LB 221 14HB IM İM S.121B 2.771 L7« DİH.I75 ia SJK I.MJI İSI 1303 ' !70OX 1439 İM mMM IM iM ı.nu» sa m S,I7U» 2,7ü ıa iî,n7M «,a '120 40CO3 1^575 2,725 2 » J * M 2,171 SM S H M 5İ7I 71İSI L9U» 21JH ıa i,7na LM • M fl*B H.B 17» » M La ıa niTiM 1,19 «JIIM 1,B 22.721,M SM MNM La a,a ma " o.a m ı* a,a IB 11,79 l a j » 11171 1IJ2SJ» IU» i 1J27 1.177 1.B7 osiı ım 1,127 ını 537 926.000 "323 SJ7I I,7C 7» S71.B I.K1 sa 1,tS IKM IM t.B,B 571 M 7 U I 1B5C 5,7» 7CJ» 1İ25 22JU.B IM 222.E7.M 7» 1J72J» 5 * S.2» s,a sa SK 1.79 Tl7«ia UM 1,9 S1.I71M 1.515 «; iat«oc m «a 2L2S.M 1,1*3 ıa t.9ia m 1,171 S71.M 1 , 0 11S» 1,172.1» U«S2 ta MUH IM 1SJH 7HJH fi,13 ıa iRia ix 2.175 9.7B,12I 2 J S IS 155.B5.» «14 Î-OC '46000 3.33C 15,79 1SKM ii.» 1.M I.241J» 1.7S 119 R K U » 1.127 iıa »,i7ia ıia 1 «75 2.BL1K 1,(25 IJ5I l,»ia 1221 a 79 aa n,«7i : ; o (7I.M IIB 4SIJJ3 IM OIİS.S» 7711 n,a HM iıtfi a 1.B2Ü2 a a 1S2J44J» 07 259 1.Ü2.M !.« IJ5I 2B.B US i22i mm 12J11 2.B K,«,B !.«S S.H C J K M 25J51 11,251 H İ M 171H S,M KJ» U57» 2191 B J » 21,117 11.M 22,5(2 M 11DS 2J25 1.92J» 2J77 a>» 1.BJI 2I11S 1,775 5,(7U» 1,78 l.a 1J5U» UB TB »*M m «M 9.M IKM İN 2J.İ7U» U1I 1(75 I B 5 M 1.19 1»M 159 «7B.M 1179 1I.OM 1J9 t!»a IM IB 11U.M (.771 21» a.a !.i» 1M K M 2.M 7» 1«.«UR 725 L1R 1-BlM IB ?a ıi2«.a u» 1N 71M2LM 1İH ia S.6S.M l » l,a !1»M 11» 4,0)0 137000 4J171 C 0 3 J 1,16 i,tıı 1,92 IB , , , m ıa te,w,M ım !.a İ757I.M 2JB 1.(25 (,BM 1,11i IM 1.İ71M IIM 2S.M 9tC0C 2S33' IM 7BU» !,* 519 U & M S,1B M 2.7HM 1751 SJ7IM «4 1,711 21.M U8.M 2U17 7,71 11H,M 7317 m HM us 125 135.473,231 I.» 4,39 I1C.M «JS M Mia 175 I» 1İ75M !,« 1,775 2.7I4M 1,79 IIM İ.MM OSS ( İ M 5S1M B.1C 1.(25 4KIM 1.» 1(9 H!7M l « ia İ.721M IB İM 1111M 117 HM 1«,M 114B3 U M 1.7E.M H.4B 7,M » I M 7j(1 IB nı «jn i2,M tia nm İB tB5» İJH IM 2.MM 155* 35i» 1,«M U.I75 ım a.»M nc İM I»M 2,175 13M 1S3M 11771 «ıa IHJI «JN Endeks, ikinci seanstaki yoğun alımlarla yüzde 9.39 prim yaptı Borsa toparlanıyorEkonomi Servisi - Borsa için alınan kararlar, yatınmcıyı fazla mutlu etmemesine karşın ikinci seansta gelen alımlarla endeks yükselişe geçri. Bileşik endeks, dün birinci seansta sadece yüzde 1.6 oranında prim yaparken ikinci seansta yüzde 7.7 değer kazandı. 92.2 trilyon liralık işlem hacminin yüzde 68'i ikinci seansta gerçekleşti. Uzmanlar alım yapmanın cesaret işi olduğunu belirtiyorlar. İlk seans kararsız Önceki gün Başbakan Mesut Yıimaz'ın aracı kurum yöneticileri ve bürokratlarla yaptığı görüşmeden, verginin kaldınlmayacağına ilişkin bir karar çıkması borsa yatınmcısının ilk seansta kararsız bir seyir izlemesine neden oldu. ikinci seansta ise borsa hareketlendi. Bazı hisseler seansı tavandan tamamlarken, Milliyet Grubu'nun Korkmaz Yiğit'e satış ile ilgili pazarlıkJann sürdüğünün açıklaması, Doğan MERKEZ BANKASI KURLARI dNSİ 1 ABDDolan 1 AJman Markı 1 Avustralya Dolar 1 Avusturya Şılını 1 Yunan Dratımsı 1 Betçika Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Yen Israıl Şeketı 1 Fransız Frangı 1 Ftn Mar1«^ası 1 Ürdun Dman 1 Hollanda Flonnı 1 Ingılız Slerlını 1 Sunyeürası 1 Irlanda ürası 11spanyol Pezetası 1 Rumen Leyı 1 tsveç Kronu 1 tsvıçre Frangı 1 Iran Rıyalı 100 Italyan üretı 1 Japon Yenı 1 Bulgar Levası 1 Kanada Doian 1 Kuveyt Dınan 1 Avrupa Para Bmmı 1 Luksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Portekız Esküdcsu 1 S Arabıstan Rryalı oövlz ALIŞ 275,430 162.900 159,830 23.170 7.882 42.778 48,525 52,928 144,240 461,690 407,610 1,911 34.538 197,110 16,381 2,027 179,830 898.440 318.570 7,882 36,495 1,582 73.652 SATIŞ 276.760 163.690 160,880 23.261 7.932 42.989 48,803 53,734 145,130 464,100 409,660 1.927 34,897 198,380 16,562 2.040 180,640 910,270 321,400 7,932 36,741 1,596 73,785 23 EYLUL1996 EFEKTİF ALIŞ 275.100 162,700 158.600 23.112 920 7.862 42.620 67,097 48,404 52,732 351,160 143,880 461,140 3,146 403.530 1,904 22 34,410 196,620 49 16.299 2,014 55 178,720 876,160 7,783 36,360 1,562 72,731 SATIŞ 277,450 164,020 162,490 23,319 948 7,952 43.152 70.537 48.925 53,938 395,990 145,490 465,260 4,719 413,760 1,934 33 35.030 198.880 73 16.666 2,053 83 181.780 933,210 8,031 36.881 1,616 74.707 ÇAPRAZ KURLAR 1.6908 1.7203 11.898 34.890 6.4380 5.6710 5.1506 1.9070 143.61 7.9307 1.3951 1671.10 135.67 1.5321 34.890 7 5328 173.38 3.7509 1 Kuveyt D.: 1 Steriin: 11rlanda L. 1ECU: 1SOR. 1SDR: 1 ABODoları Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şilini Belçika Frangı Danimarka Kronu Fransız Frangı Fin Marttası lollanda Florini spanyol Pezetası sveç Kronu sviçre Frangı talyan Liretı Japon Yeni Kanada Dolan Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S. Arabıstan Riyali 3.2890 ABO Dolan 1.6769 ABDDolan 1.4802 ABDDoları 1.1613 ABDDolan 1,3657 ABDOoları 377.970 Holding ve Doğan Yayıncılık hisselerinin prim yapmasını sağladı. Endeks iki seansta toplam yüzde 9.39 oranında değer kazanarak günü 2343 puandan tamamladı. Uzmanlar ise borsada ikinci seansta yaşanan yükselişin toplu alımlar olmamasını tedirgin edici olarak nitelediler. Bir borsacı, ikinci seansta yabancı alımlan gelmesine ve çoğu hisselerin tavandan kapanmasına karşın yoğun alıcı olmadığını söyledi. Yatınmcılann aldıklan hisse senetlerini bir kademe yukandan sattığını kaydeden borsacı "Gün içinde işlem hacmi yûksek seyretmesine karşın kimse hisse senedini taşımadı" dedi. Bonoda satış Para piyasasında ise TL sıkışıklığı sürüyor. Önceki gün kararlann açıklanmasının ardından yüzde 136 düzeyine tırmanan yıllık bileşik faiz oranlan, dün bu düzeyini korudu. YATIRIM A TİPİ FONLAR iş Bv*. Hese F x trtanar* ATp De^şkan InajflMr* A Tçt Harna MarYaLAKanTBF MajYaL rtaatfoı G*artî A Tp Dt^fian F EsöwW A Tp OaJ^fcer YKYATpHBiaFon YKY A Tp Karma Fcn YKY A Tp Tafcsti Sat F YXY A Tşı Utı KiTJTi. F YKY A To Meta Sek. c YKY A Tp Gna^çacsk SF YKYATpDefcttrFor Vanrf rt»seFon Frans A Tip Oe^şun For CU Sgott A Tp De^ıffi TJraaATpDe^unFcn Hak-JAToKanraFor °»rtjıtarfc ATıp Ol^fttr EniutıMHİSMSndıF E-«alto*DeJ5«aıF SonvKamFon Egefon-2 •(2kma A Tp CMŞŞMVI f Denrtartt A DE^şken For DgmrrKATpO^ker TırtMrt HsMSangdı Fof TsUÜATpHsnFaı AaATtıKmıFt» AnAT«His»SmıfF <oçtıanK A Tp De^iur F KoçSflnt Kjrrria Fwı KoçtımHSMFcr FONLARI Günluk Değ % •413760 878924 132920 2941' 30490 16*96 12309 1023144 703409 K95682 55905' •6-96 12096 6922 3285 6909 10101 8M6 1SM9 917200 516*807 '1423545 48(588 2375156 295720 2207594 1218048 3348 307835 56217 93-33 136374 '44464 631181 13607 322033 U9B7 " 4 6 i : 541336 21164 726594 158715 2247! 15' -:33 - 1C • 49 143 171 040 169 03 052 140 116 1.03 •0.37 -0.60 113 0.53 078 0.U 136 048 062 0.57 033 0J1 as4 070 •10 084 031 :sc ^.85 -0J6 035 03' 276 J &S 038 096 042 0.58 -0 4Î ŞarnS9J1aD:3=cn GtûaJ A To Oe^çJıarı for <Crt8zYat.AKamiaF TEBATDefrjanFoı TEBAT<<K»imFon THEYat DeÇ&m A lîBAGSOOâ^-ÛöF Kdrtbarfc A Tıp Karma For HmikDı&ır HAATpOeMonFm; Şetar A Tp Dl^lur OylkATpD^Un Ekapcs A 7~$ı D«^wi F GetikATpKamaFor GtdkATpHsaSatıedı KapttATp Oa^şlan F TomkATpDeMun TMvfovl Nud A De^kaı FOP çnATpHsseFîr. AhATpOt^lanftnı Vaunf ADeâstwıFonu TacrtrATpKanToFor Osnam Karma ^cn ESSATpKarmFon KSratATpKamsFor EOS Sçcrü A De^şken For AEMUrroKaıraF TABYnAOekUrAF NuıJsltf11 Vrtaş UZG' F Derıssartı A Dotefcan F Dvotahı AKamaF Berder A Tp De^şMr Fon Srteca-n A To Oe^şnar c BTW FONLAR ^BarKLAlFcrı ^ BanL O B ^ M I Fa* tl 8am. r u r o MX Fcn 563442 1-857 290706 50621 19226 8052 11-64- 139987 132640 39324 S'484 78926 44478 40830 7S09 29100 40980 19*73 2729C •XX 26206 28064 23314 34510 30546 20247 23353 12-55 8005 7682 18311 12-23 "741C •1048 3454 7909 7239 359C " « 5272721 532^62 430455 '75070S 0.17 CJ8 0^9 0.36 -012 164 -2 01 306 072 162 0.38 0.89 •1,14 •022 -0.78 •0.12 0.97 -Qfi6 053 140 458 041 0.48 -046 036 1İ2 200 013 -011 •100 0.36 115 0.02 3.86 186 1.02 2.50 0-9 121 •07ı 0 29 Irata'* 5 ^ ı ş ^ e r -c»ı i.tar£ank B ü u Rxı IgnalSTaftd Otre kdBat8DB^JonF ^nrtBTtfM#4oıo ânrA S Tp ütat For Gnrfi 6 Tp Kanra Rxı teant U.K. OeMon For Elbartı B Tp Do^kan Esboifc B Tp Kamv Fx YKBBT^ülMFor YfflSTÎ^Sr^ YKB B YaD M Kıynı For YKYBTpLJCtFon YKV 8 TaM-Bonc fonı VMtf Tjktıvj «t Bom Fcnj %WDığişkai Pon ^Bİl'YB'llİllMMıilllTıH VWükı-Fcr VHtffi Tp Kamt Rn ?SS«BTP< DSİ YaBvtank Liat Ftjı FirarafiTpTrti-Bcno fftmBrpDp>şi«ıFan FnaraBrpLiDtFonu Zi»tt8TpİJtatFcri ZkVtForM Nafc-iBTpTafMİBcno HA-2 BTp DaMvt Fon PmASTp liat For ParmA B Tp De^şka* Fon EnMbar*Tatwt&tx Fanj Efrtattı** LJat ftyı Vfflff rwwan Ffw SûmtrUaFor SjffiefTar^BonoFotTj Kâkrna B Tp De^şkar F ÛBnFûanı B Otğ&m û w Yat B O B ^ V I ÛtfTv Ya. & üd F TyşFon-' T^Fon-2 J-3368' H-030 26S32O4 3086627 6390852 2421833 135724C S3996 3064493 92805' 5604454 3792461 16-2603 1303067 32247 31618 9535D15 1896301 12219B1 996396 18345 4961922 838805 »627 2922628 18685» 1715317 240(220 2383792 20)9147 2184839 1303245 2C30B80 1531165 3607971 788172 2768097 919393 23183 20132 1155973 1484438 929559 •7186 11452 1664179 601598 320 129 0'3 012 122 121 0.81 127 143 0.20 188 154 •012 120 05i 0J7 131 117 128 120 118 0.19 0.19 IU 115 0İ3 125 127 167 0.77 120 129 131 028 021 104 119 113 -0-22 018 019 120 114 021 120 22 EYLÜL TLrtbanr Tanvt «e Box Fo Btsw* B De$şur. TSKBBTpDe^BriFon TSKB 9 Tp Tarvl ve Bonc A*ü»* B D*£şker c AiMf«BTart4-«3cro TaUiBTpLURVı AfiBTtfNİBonoF KûcÖaTt B DBMBVI F KbçMTMBonoFott K W K YıiLBı^ıMan ITB a ruAjiJ!^?!, KarttartcBDııMMn Fın ABBIHBI B DaSuın ı UanvatYaııjilJ^n; ' ı • MarflTM^J^M F/ı-t t^ıTıtTjMun r w K ^ ı rü 8oprw B OB^ttr F SYB 0»9(ain R n ı ^ &rcajrDıgi|l»ıFaı K YaTmt B Dajjfaai Topnk B DaJ^Bfi lAaBTpD»||hanFon IşttrBYlC-Mr'^KF Âh 8 Tçt D«)qttan Foni AfıBTpUMFon Ya»ın F B Da&fcan Fon Tacrtr B DaJştMn F Bp/nir B Tp Dsjakan F Osmtr* Tanvlflon) Ftnı OsraraBTpLJıJtFon EGSBTıMBonoFor AaAmDajBtanFon ISStortliîcl^Bifc YunaTttBOeğBKerFon DnnEîart B Detektr Foı Oenetl B T*v»i-8oro For OenztankBT üioiFor 56756 1326166 57252 2B6?1 T MB517 268602 30536 271702 40016 17388 T2221 57837 155507 1 9269 27291 94073 42961 26189 26615 1M5Û2 3B748 92823 44437 59935 74780 19753 47413 32S93 13501 31836 10108 13474 21759 31072 28008 12689 19423 <9654 '4636 •8533 '5907 •3351 •1687 •0916 13465 1998 2.46 3.S3 Ü2Q 0.62 0.19 0.24 0.18 an aie at5 125 Ü2S • 36 0İ2 018 013 0-54 0^4 " • * . 0.10 015 123 160 122 I U 020 122 018 127 123 118 121 125 017 142 120 129 -113 -fl 14 018 121 129 131 125 018 BORSA (1. SEANS) KsnSnedı 211MB îlî timt FİMSİ MT- 713 ldıS|rt W Mffnrt hHMhff 711 SAMHBBV) mbMhartw MM-w nstt» J3 bsMGA ffl Sncbrbsft ffl Sıte 225 SâOtt »&•» 227 S4TncPnJöü atİMZrlM 2aS(iıilUwı a İMıMnibl 2H7ilnm Sfıtitn 2SİIUM 234 T asa" 236 TMHnfrtai 231 fnbMı a7TlıliM8lırtııı aiaaı 09 TAt Haapİ Ftjt. M TıtefcTcrt 24/ Tcpf*Fiv)Cr 242 Tcbntdai 245 Tco* Facttmg 244 Ina^tn MS ÎTaBftt *rfWni 2»ISO 2(7 rrttafDHi M Ttfcfi 249 TjrtötsTacS Sİ 1ta»a1 TlUI (TBÎ) 51 I^n ZB InsPtMctt 253 USAŞ 2S4 yKi toniBanr 255 İJna T ı r Ûrjfcr St OMGBJBBJ1 2â7'J^KSeranat 25i UnHİHtafJ aMk a i M 32 »«VatOn a«M 2MWMn CN IHİMfİBBjBai I.U- Wt lüıÛt 270 faoKrecİ3arBas 2TI Ift^lnribnıfi TQ 272 Tafi (nt T i OrL Imtı «•( sa 1 * (75 İM 2.175 ıaL« «a ıa ıa i,n 17» 1,775 4J0C 7,a 8.500 15» 1I.M 1J» İM 1751 2J» 9500 17.M ıa»251 4.M ti.m 1*5 1f5 16K ıa a1,175 ıa ıa371' 721 SS» I,H 3K.CC0 1D.DO0 6.500 İJH 7SX 22.» ıaSM tM «c 22.751 1,125 2.M 1.» 1B »a ıa1800 İ H 121 ıa ü SM 1,175 a ıa1,B ıa ıa11.251 11» ıa5,7» 1JM ıa1.751 7a77X IM 1,7» 1171 ıa ıa ;xc n.a 2,a n.a117» ıa11.29 ',803 •5CC •«a ıa a ıa ıa ıa530 7» 55» ıa38531 3200 111 i,a •,ioc 22,251 1 Sİ «a ıa450 a,a1,175 2J75 1.N IM 215» ıaj5X 1125 Bİ «a BÖLGESELPAZAR1. X2 ^tryjfu^şpe KfiB X7 Yap Knd FrarBBt K. n.a uaoc ıa 36.000 m BJOO 3 ıa5I0O0 3 571 7MC GÖZALTI PAZARI 001 «tanaBsCOToart X2 Doğusan a EmPBB^nCıli X4tnsarEe5Yta »SSooa 4J5C 320C 511 97C 1» 4.050 BCOO a 900 a Eı rüutk îîM 1,151 im 2,175 1751 5a t2.a ıa ı.a LM 1 a IM va c IM 5000 sa1IJH 11» sa ıa1M 9300 17.a ıa s.aSJN 4£| 12* •350 17O0 1525 5.151 M 1İ75 ıa 11» 1.30C 7» n,a ıa395 OOC 1C.-0C î.500 z.a7.500 S.75I 1X5 SJ» 7,1» 510 24,751 1,81 221 2,175 HM 17» 4-* t,aHl IM 22EYUİ1888 57 J l 1125 ıa ım U» ıa5a 12.M I.H ıa ıa1J25 1751 1,EI IM !,5X IM n.a1,M İM ıa mS3CC 17251 ıa aa ns» «a 12JM •325 "575 •625 11» a1» İM I B 3~] m ıa33D30C 330C S30C 1.175 75a 21251 1.275 ıa ıa460 2421 uaİM 1175 1,175 xm ıa3.30C 1M E» IM SEANS «a 57.O0C c a 9400 ur a 1000 0 K.M «a 55,000 ü a aioo 4.350 sooc 521 900 D ıfi * ıma ıma!I11.W !.7«2.a Ö7O.B5 WI.tW.HI 1JM.M mm«.«HJH 9K7M STia M2«JB : « K 1r U7.H ı eıa34X0 MM u«.a s,a 115İM usa34300 14İ1IM S5.M iE2.a 2JB.M «İ25M S5MI 36'COO 3375 COO rooo aa 1I.E2.a «aÎJ55M •*l£O3 » M 17l.m.M 7557.521 49J X 385 XC •Ü96484 51M» 41S.30C '137 M 1121,25» 1.M.M LSEM J9CCC0 ı,n.a 1.I7IJK İİMJM sıaM1.ai45 S21M 11S4M «935X"1! 11172* L113H ııa 540! IJM «4 Iffi 24*7 l»5,«U TIB7 ıa I M 5JE IM 1711 1717 3 7 * 3.313 uı11.02 t H 5.07 2J7J 2J5İ 17.» ım a» 21J5İ ını11,514 '865 1556 '562 UB 571 1 * 1,1» ].» 965 711 577? «1» 36S591 5541 öi^S 2 * "31! 22,12i 1,2M s,m LK7 457 S,E1 va2 * 1B7 2U5I İM 3-732 1 * a ıa 22 ETLÜL1988 15* c iii7i,ia 4J0C' c miM 5CO0 11,121 [ 1,17i 54S0 ü a 6,460 22EY11L1898 63 COO 3J0C 5S* «5,000 ü 4115 İ333 5X 9G5 C BORSA (2. SEANS) Hıs»Sewlı 211 MB Z13 ItllSpA mUİUEıHn 2H M H M İ M 217 IIMPBVISH 211 SvtjiHi 211UU mumit mtmMıııı ZZ2 Sftaf 221IM* 226 Sff^ıs 23 SaaVFİaBni 22) SnpNadMS 2j| Tjc ı«i(*ı m 231 İilmvm 23} JğtTanTI rüituta 231 Tsa Z3ITnUw 237 Tbftnı tatas 23| JBB>M 23 TkteûhHU fû I# Tıto (k Tıcnt 241 ÎVatFl&T 2«2 İ M M 2«3 7«nlrıdn| 24 Tf8M»W HıMw «ıa 24 TstB 251 lipns !S2TraırMâB 253 IMS 2MİUIna 29 URÇMal 257 ihtt^ffBii Sİ IW ffatiH ftflft 25! I M F H H ^ N T »Vıta S1\M 26V*tttt.0H. »ftaet S ttai&WMUT. ZH lüvbii 57 TOTBJII 271t9MilaE.r mr.» 57* 1125 1 * S.M ıaI B 5 * na 129 ıai * 1.BS (.751 1 * ıa3000 ıaİM n,a1M SM 1 * 2* ıa 1 * a*21* «a12* 1JS 1.575 IK 5,1» * İJH 320C 1 * n7» S * «a Hl* ıa1 * 1,175 7 * 23* U75 5 * i * a 1 * . 2 * 2J75 1J75 a* I * 1 * D. 1 * IM M 57* 11» t * 5 * 1,175 1 * S* ia ı.aİM 1125 1751 1.175 1,5» "900 I * i * iıi» 1,175 5 * 2 * 2* IM na 1 * 25* 21* 4 * 12.251 1 * 1 * ıa a1» 3150 ıa a751 Î5» 4 * asM 111» ıa2 * 7M SS 1 * 5 * i * aHM 1 * 2 * 2 * 1 * 1 * 17» 1 * 1 * aIM A »M t * ıa2^5 ıa ıa11* 15» ıa 5 * 2* 5 ta m51» E« ıa 11* ıa i * 1 * 2* 1179 ıa25a sa «.a12.79 2 * 1725 17» a 3(5C 11» 'T» 21* 1 * ISM 1li» ıa2125 1 * 25* 1,(25 5,7» 7 * aa !,»2,39 2,19 1.19 a* i i * ıa1.5S (71 5 * a* 1Ü5 1 * 5,7» 2J75 1 * i * 1279 m119 LM 20 5,19 1 * 5,1» 300C ıa "«11* ıa ıa ıa ia1179 ıtı 25a aa ıa12.79 2 * 1.725 1.7» 5 * a1.B5 Î2O3 11» t,M 771 21* 1 * CIM 1IM La 2,125 7 * 25* 1 * 5* 7 * a üa 1J9 m11» 1,19 a* na IB 1,525 a 5 * BÖLGESEL PA2AR 2. SEANS DC AÎBWAJS "aıre HGIn' aıtaip R7r*Mif«ail 12* 13X0 «a 55* M ıa E * •CC03 15» SLM 9İ53 a12» REPO PİYASASI Emısyon:1.287kaMyofiTI hterbankfaOen: 78.75-79.00 GMukrepo.%3 7 Gunl* repO'« 35GunOkreoo: 4 B5 85.74 »81.00 £M i:'xc «a 9 * tccoo M IM 15* •ccco «a 51* •ÛOOO a ıa ALTIN Cırtuivet a n 24M3İJ öETUlıme t. mm ajsje «A* I S j S * 79,(35* ımaI J 9 * i2.a.a 27 m * ?re.M 11İ75.M 21«33.a sjaa 1579.00C 9 * "IM 1 1 1 4 1 * »M 1 7 7 1 * 2.NMM I7İ17İ4 S4.M 71B.B 2 » * I C * U*.M 5H.12US 1M.M 1,1»* 21*5» 7 9 * U 1 1 * 117,175* a,w* * 522J30C İMM ıma ısaa 29172* « M «ie.it IJ52* 11B* 25.721M 2 J İ 1 * 1271* J.14I.M 1»M tl3»M 1,01* 21,727* \MM maa2JBM U5LM 7«*.a MİHM U7«,a 2 7 1 * 9.2» t * Lİ1İ 2.217 İM 176 12,513 UM 1 * 1237 1 * 5 * IM in1058 İM 723 11* 1.117 sja ı* 2* 1171 1U7I ID5 25711 22.75i 171! 12.72! 2.111 1.H 1İ7I 5* M 1.B7 1236 IB 1 * 7B 31C nri9 11a 1<J7 2JH 7J1I 21a 1 * 7J1 (7İ 25.5B 1.3» m ım1,18 32.IU 11222 IK ı.cBi «* 22EYÜL1M H7* 1:00c S7U1İ47 5 * E.GCO SM 14.İ1I 10,000 178 5,791 a1221 16900000 1/200000 IRTOrYV Y 2555000 ! ZmikA 2300001! ı Tsnom(JUUUU 575000 965000 SERBEST DÖVİZ dNsı ABO Dolan Almarı Marta Isviçre Frangı Fransız Frangı AUŞ 276500 163700 197700 48600 Hollanda Florini 144750 Ingiliz Sterlını SJvah. Riyali Avusturya Şilın 100 Ital. Liretı 462750 72750 23150 16475 SATIŞ 277000 164100 198800 49000 145500 466000 73750 23350 16650 SÖYLEŞİLER KORKUT BORATAV Neoliberal İman Sarsılırken Kısaca hatıratalım: Dünya ekonomisinin 1980'li yıl- ların başlanndaki karabasanı Latin Amerika'nın borç krizi idi. Gereken dersler çıkanlmadı. Sonraki yıllarda "Ekonomiler msıl yönetilmeli? Dünya ekonomisi han- gi kurallara taDİ olmalı?" soruları çevresinde bir oy- daşma ("concensus") oluştu: "VVashington oydaş- ması"... Niçin VVashington? Çünkü, oydaşmanın ar- dında üç güçlü VVashington kurumu vardı: ABD hükü- meti, IMF ve Dünya Bankası... VVashington oydaşma- sı, neo-liberali;min ulusal ekonomiler ve dünya eko- nomisi üzerindeki ödünsüz egemenliğini içermekteydi. En büyük yenilik, "finansal serbestleşme" adına, ser- mayenin uluslararası hareketi üzerindeki tüm engel ve kısıtların ortadan kaldınlması idi. Beklentiler çok iyim- serdi. Tasarruf fazlası olan zengin ülkeler, tasarruf açığı olan yoksul ülkelere kaynak (yani "sermaye") aktara- cak; böylece zengin ülkelerdeki tasarruf sahipleri ka- zanç ve getirilerini; yoksul ülkeler ise yatınm ve büyü- me oranlannı yükseltecekti. Sonuç? Beklentilere uymayan çok şey oldu. Örne- ğin hızlı sermaye girişi dönemlerinde yoksullarda yatı- nm oranlanndan çok tüketim oranlan arttı. Ama "VVas- hington oydaşması"m asıl sarsan olgu, 1994 Türkiyesi ile başlayıp, 1998'de Rusya'ya (ve muhtemelen Brezil- ya'ya) kadar uzanan kesintisiz finansal krizler dizisidir. Peki, bu krizleri hiç kimse öngörmedi mi? uyarıda bulunanlar olmadı mı? Oldu: ama dinleyen çıkmadı. Uluslararası kuruluşların ve akademik iktisatçıların "marjinalleşmiş" bir bölümü, dünya ekonomisinin çev- re ülkelerinde pervasızca uygulanan dışa dönük fi- nansal serbestleşmenin niteliği geregi krize yatkın ol- duğunu yıllardır söyleyegeldiler. Şimdi de "Ben deme- miş miydim" hatırlatmasını yapmaya hak kazanıyorlar. • • • Bunlan niye yazdım? Geçen hafta Birleşmiş Millet- ler Jlcaret ve Kalkınma Konferanst'nm (Ingilizce kısatt- masıyla UNCTAD'ın) 1998 Tıcaret ve Kalkınma Rapo- n/nu Ankara'da bir basın toplantısı ile Türkiye kamu- oyuna açıklamak bana düştü. Bu rapor üzerinde önü- müzdeki haftalarda durmak istiyorum. UNCTAD ra- porlan en azından Dünya Bankası'nın yıllık raporları kadar önemli belgelerdir. Ancak, öteden beri "aykın" bir çizgi izlemişlerdir. Siyasetçiler, teknokratlar, medya ve akademik iktisatçılann büyük bölümü "VVashington oydaşması"n\ tartışmasız benimsemiş iken, UNC- TAD'ın raporlan, başıboş küreselleşme sürecinin ve pi- yasa fetişizmine teslim olan iktisat politikası anlayışla- nnın risklerine sürekli olarak dikkat çekmiştir. 1998 Ra- poru'nun ana konulanndan biri de finansal krizler ve özellikle Asya krizidir. Ve UNCTAD, kendini tutamaya- rak, "Ben dememiş miydim" hatırlatmasını yapmış. Raporu tanıtan basın duyurusuna bir sayfalık bir metin ekleyerek, 1990-1997 yıllan arasındaki yıllık raporlarda finansal serbestleşmenin sonuçlan üzerindeki uyanla- nndan alıntılar yapmış. Ben de aşağıda bu alıntılardan birkaçını aktanyorum: "Küreselleşen finans, dünya ekonomisinde istikrar- sızlığın ana kaynaklanndan biri haline gelmiştir. Finan- sal piyasalar, bir süreden beri gelişmekte olan ekono- mileri istikrarsızlığa sürükleyebilecek potansiyel gös- termektedir. Finansal serbestleşmenin maliyetinin çok yüksek olabileceğine ilişkin kanıtlar vardır" (1990). "Yerli firmalann uluslararası sermaye piyasalanna de- netimsiz olarak girmelerine izin verilmesi, çoğu kez zarariı olmuştur. Kısa vadeli, spekülatif sermaye hare- ketleri sanayileşmış ülkelerin bile başını ağntacak özellikler göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerin, dışa dönük sermaye hareketleri ve dış borcun büyd- me hızı üzerinde denetim kumıalan gerekir" (1991). "Oynaklaşan sermaye hareketleri istikrar bozucudur ve sonunda hükümetler döviz kuru ve faiz hadleri üzerindeki kontrollerini yitirdiklerini fark edebilirier" (1993). "Kısa vadeli sermaye akımlarının denetimi, fi- nansal sistemlerin kalıcı bir özelliği olmalıdır; zira bu akımlann kaynağında, çoğu kez spekülatif rant arayışı vardır" (1995). ••• UNCTAD Genel Sekreteri Ricupero, "Bu uyanlar uzun yıllar kös dinlendi" diye yakınıyor. Ta ki Asya kri- zine kadar... Bir de ne görüyoruz? "Aykın sesler" ker- vanına Batı'nın saygın iktisatçılan katılıverdi. Hem de kimler? Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Stiglitz, "VVashington oydaşması eskimiştir" diye yazıyor. No- bel'e en yakın iktisatçılardan biri olan ("müzmin orta yolcu") Krugman "Istemiyordum ama.. ben de artık radikal (yani solcu) oldum" diyor. Ünlü serbest ticaret- çi Bhigvvati, sermaye hareketlerini başıboş bırakma- nın çılgınlık olduğu görüşünde. Reagan'ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin (ve halen prestijli NBER'ın) Başkanı Feldstem IMF'nin Kore'de izlediği çizgiyi ah- lakdışı olarak görüyor. Rusya'ya "piyasa ekonomisi'n ilk ögreten Şachs. IMF'ye cepheden saldınyor. Öyle ki, akademik çevrelerde Asya ve Rusya krizlerinin neo-liberal reçetelerie aşılabilecegıni savunan kimse kalmamış göriinüyor. Bu tür "saygın kalemler", solcu iktisatçıların ve UNCTAD'ın yıllardan beri küreselleşmeye yönelttikleri eteştirileri (gönülsüzce de olsa) benimsedikleri andan itibaren neo-liberalizm hızla "demode" (yani "out") olacaktır. Azınlıkta kalmayı meslek edinmiş aykın ikti- satçılar olarak bizler ne yapacağız? Acaba "serbest" piyasanın nimetleri üzerinde biraz kafa mı yorsak? Esbank Kışa Hazırlık Kredisi Bütçenize kış gelmeden, siz Esbank'a Evinizin balamı, doğal gaz tesısatı, soba, kat kaloriferi gibi ısrtma araç ve geneçlen, yakrt masraian, okul harcamalan derken, kış birdenbre bütçenize "bastınr". Esbank Kışa Hazırlık Kredısi tüm bu ıhtıyaçlannız için size çok uygun koşullarla, özel olanaHar sunuyor. Siz de Esbank'a gelin, kışı rahat geçirin. BankaQ ESBANK Aynntılı bilgı: ESBANK BİREYSEL BANKACILK PAZARLAMA MUDÜRLÜĞÜ (0-212) 292 16 77 ve tüm Esbank jubelennde. E-Posa adresı. birevsel.krediler@esbank.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog