Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

tolnızlığm Sessız Kulesınden Kaçırr Bugun Bır Kitap Satın Alın... Kıtap "Cağafoğlu"nda. T CumhuriYet ^ kıtap kulubu Tiftocagı Cad Mo 39 41 3^334Cağalognlstanbul TeH0212o1..0196Fate 0212)514 0195 Cumhuriyet O7.4 umhuriyet ıNBei \t ÇE\r R£SINDE Y4YINDAYIZ • 75. YH_ SAYI. 26649 / 150000 TL (KDVıynde) KURUCUSU Y U N U S HAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) EYLUL 1998 ÇARŞAMBA Talabani ve Barzani 'nin uzlaşmasından Ankara kaygılı; Dışişleri tngiltere 'ye nota verecek Kürt federasyonu için anlaştılar• KDP lıden Mesud Barzani ıle KYB lıden Celal Talabanf nın ABD'de ımzaladıklan banş anlaşmasında, uzun vadede bır Kurt devletıne donuşebılecek unsurlann yer aldığı belırlendı Washıngton yonetımının, ıkı lıdenn anlaşma metnının kopyasını Turkıye'ye ılettıkten sonra, metınde "Irak Kurt Federasyonu" ıfadesının >er aldığı ortaya çıktı Ankara, kaygısını Clınton yönetımıne sozlu olarak ılettı Dışışlen, yazılı açıklamayla ABD ıle anlaşmanın hazırlanmasında rol oynayan Ingıltere'ye nota \erecek. FUAT KOZLUKLU \\ASHENGTON - Irak'takı rakıp Kurt gruplannın geçen hafta Washıng- ton'da ımzaladıklan ancak kamuoyu- na açıklanma>an banş anlaşmasında, uzun vadede bır Kurt dev letıne donu- şebılecek unsurlann bulunduğu belır- lendı ABD'nın çerçevesını çızdığı ve Irak Kurdıstan Demokrat Partısı (KDP) lıden Mesud Barzani ıle Irak Kurdıstan Yurtseverler Bırlığı (KYB) lıden Celal Talabani'\e ımza ettırdıkten 24 saat sonra Turkıye'>e bır kopyasını verdığı anlaşma metnınde "Irak Kurt Fede- rasyonıT ıtadesının >er aldığı orta>a çıktı Ankara, ılende bır Kurt devletı- nın adımlan anlamına gelen "Kurt Fe- derasyonu'" ıfadesıne ılışkjn ka>gısını, oncekı gun Ciûıton yonetımıne sozlu olarak ılettı Turkıye'nın tepkısını, Dı- şışlen Bakanhğı'nın bırkaç gun sonra "sert bir yazılı açıklamavla" dıle getı- receğı ve bu konuda ABD ıle anlaşma- nın hazırlanmasında onemlı bırrole sa- hıp olduğu kaydedılen Ingıltere'ye no- ta venleceğı de belırlendı Bırleşmış Mılletler (BM) 53 Donem Genel Ku- rulu çalışmalanna katılmak uzere Nevv York'ta bulunan Turk Dışışlen heye- tınden adının açıklanmaması kaydıyla M Arkası Sa. 17,SiLl'de Türk-îş Genel Başkanı Meral, ekonomide verilen ödünleri değerlendirdi 'Sermaye sorııııılıı* Ek istekleri var Borsacılar almaya doymuyor • Başbakan'ın açıkladığı odunlen olumJu karşılayan borsacılar ek ısteklerde bulundular Borsacılar, yerli yatırımcılara yabancılara tanınan muafiyetm tanınmayışının eşıtsızlık yarattıgıru, bunun büyûk spekülatörienn yabancılar uzennden ışlem yapmasını teşvık edeceğını soyledıler • 11. Sayfada CHP'den elestiri Bütce 'Hükümet rantiyeye tutsak' Vergi Yasası delik deşik DOLAR oDun 277 000 ÖnceKı 276.5OO • Hükümetın borsacılara verdığı ödûne CHP tepkı gösterdı Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvı, Yılmaz'ın borsacılarla yaptığı toplantıyı eleştırdı Selvı "Yıne bır yalı toplantısı yapıldı, borsa MARK rahatlatıldı. Hukümet bır avuç spekulatöre ve rantıyeye tutsak oldu" yorumunu yaptt. M 7. Sayfada • Hukûmet, knz gerekçesıyle bankalara verdığı ödünlenn ardından, borsacılar ıçın de 2000 yıhndakı vergılendırmeye ılışkın düzenlemede bır yıllık erteleme getırdı. Hukümet böylece 2000 yılmda yapacağı tahsılatın da tamamına yakınından vazgeçmış oldu • 11. Sayfada Dun 164 1OO Öncekı 164 5OO • Halkın, kendı sorunlannı çozecek kışılen, partılen ıktıdar yapmadığı, seçtıklennı denetlemedığı sürece ışlenn ıyı gıtmeyeceğını söyleyen Türk-îş Genel Başkanı Bayram Meral "Turkıye'de sıyaset, sermaye kesımme tavız verme . 1 uzenne kuruldu" dedı. J L • Bayram Meral, knz ^ v ^ dıye gündeme getınlen olaylann sommlusunun, bır türlü Dun 2.S7S OOO Öncekı 2600 000 doymak bılmeyen sermaye kesımı ve vurguna, talana, haksız kazanca çanak tutan sıyasıler olduğunu belırttı. Aşık'ın telefon görüşmesi Çakıcı fle konuşmuş • Alaattın Çakıcı ıle bırçok kez guruştuğunu doğrulayan Dev let Bakanı Eyûp Aşık, mafyaya yardımcı olduğu ıddıasını komplo olarak değerlendirdi Aşık ıle Çakıcı'nın gorüşmelennı ıçeren ses bandı dun akşam Kanal D'nın haber programında yayımlandı • Goruşmeler sonunda ABD'de bulunan Çakıcı'nın kaçması ıçın uyanldığı, bır süre Kanada'da yaşadığı ortaya çıktı Çakıcı daha once yaptığı açıklamada, Meral Akşener'ı kastederek kendısıne vonelık dûzenlenen operasyonu 'kadın bakan" sayesınde oğrendığını açıklamıştı CHP'lı Fıkn Sağlar, "Bır dev let adamının alınan karan dolaylı olarak kışılere bıldırmesı, en basıt deyımle haınlıktır" dıye konuştu İSTANBUL / A>KARA (Cumhurivet) - Fransa'da yakalanan ve ıfadesmde "N1İT adt- naçalışıvorum"dı\en vJaattinÇakıcı nın.va- kalanmadan once Dev let Bakanı Eyup \şık ıle yaptığı telefon gorüşmelennı ıçeren ses bandı çozumlen dun akşam Kanal D'de va- >ımlandı Sesbandında \şık ın devletınope- rasyon hazırlığı ıçınde olduğu Çakıcı'vı kaç- ması ıçın u>ardığı bunun uzenne Çakıcı'nın ABD'den ıkı avlık bır sure ıçın a>nlarak Ka- nada'ya geçtığı ortava çıktı Çakıcı daha on- ce yayımlanan bır başka konuşma bandında da eskı Içışlen Bakanı Meral \kşener'ı kaste- derek kendısıne vonelık dûzenlenen bır ope- rasyonu "kadın bakan" iayesmde oğrendığı- nı açıklamıştı Canlı yayında sorulan yanıtla- • Arkası Sa. 17, Sü. 6 'da PARİS'TE ANTİ-EMPERYALtST BULLŞM^ M 6. Sayfada 'İSKİ GENEL MLDLRU GÖREVDEN ALINSIN' M 6. Sayfada ECEVİT MEMURA SENDİKADA ISRARLI M 7. Sayfada DERSKlTAPL\RI KARABORSAD\ MArka Sayfada Stat anarşisine karşı 'seferberlik' Sosvolog, spor adamJan ve hukukçular stat anarşisine karşı "seferberlik** çağnsı vapülar. Eski hakem, futbol vazan Er- man Toroğlu, gözaltına alınan fanatiklerin kulüp yöneticile- rinin haür gonul ilişkisivle serbest bırakıldığını belirtirken s- por vazan Doğan Koloğlu da "stat mafŞası~njn guçlu bir or- ganizasvon kurduğu için ustune gidilemediğini sojledi. L'E- FA Asbaşkanı Şenes Erzik ise Içişleri Bakanlığı, \alilik emni- vet ve kulüplerin bir arava gelerek stat anarşisinin onJenmesi için ortak mucadcle etmelerini istedi. \ ıldız Teknik L nrversi- tesi (YTL 1 ) Öğretim Ü\esi Sos>ol(^ Prof. Dr. Emre Kongar da Türkiye'de "takım rutma"nın ezilen, horianan: kısacası. ken- disine toplumda savgın bir yer edinemeyen birevin. toplumla bütunleşme araçlarmdan biri olduğunu belirtti. Avukat, spor vazan kâşıf Tore \ğanoğlu ıse valiliklerüı statlarda olav ÇH karan fanatik taraftarlann bir daha stada girmemesi için ka- rar çıkarmasıru istedi. • 7. Sayfada GUNCEL CLIVEYT ARCAYUREK Devletle Barışmak!.. Fazılet Partısı'nın perde gerısındekı lıden Takkeli Erbakan, yakınında duran gazetecılerın edındığı ız- lenıme gore, 'Iktıdara nasıl gelınır" yerıne "Iktıdarda meşru yollardan nasıl kalınır" sorusuna yanrt arıyor- muş Bugun FP Genel Başkanı Recai Kutan ıle partı yo- netıcılerının ızledıklen sıyaset, Takkeli Erbakan'ın ara- yışlarına koşut bır çızgı çızıyor m Arkası So.17, SiLl'de Savcı Soyeryaşamını yitirdi İZMİR (Cumhurivet Ege Biırosu) - 12 Mart ın Izmır 12 Eylul'un Ankara Sıkıyonetım SavcısıNurettinSover geçırdı- ğı rahatsızhk sonucu vaşamını yıtırdı 1933 >ılında Afyonda doğan ılk ve ortaoğrenımını Samsun Zonguldak ve Kutah- yada tamamlayan So>er 1957'de \nkara Hukuk Fakul- tesı m bıtırdı 12 Man 1971 de Izmır Sıkıyonetım Savcısı olarak gorev yapan Soyer, ıddıanamesını hazırladıgı Nurcular davasında askerı >argı tanhın- de ılk kez tarafsız davTanmadığı gerekçe- Nurettin Sof\er sıylehâkımıreddetmıştı 12Ey- lul 1980 donemmde Ankara Sı- kıyonetım Savcısı olarak gorev vapan Soyer bu donemde MHP MSPveDev-Yolgıbı onemlı davalann soruşturmala- nnı yaptı ve ıddıanamelenru ha- zırladı Sover 30 Ağustos 1987 de kadrosuzluk nedenıv le Hava Kuv^vetlen Komutanlı- ğı ndan emeklıye aynldı So- ver ıncenazesı bugun Alsancak Hocaza- de Camısf nde kıhnacak oğle namazının ardından Sefenhısar Sığacık Mezarlığı 'n- da toprağa venlecek IŞIKKANSU A.VKARA - Turk-tş Ge- nel Başkanı Bayrsun Meral, ANASOL-D ıktıdanmn ge- rek bankacılık sektorunun, gerekse borsanın ıstemlen- ne boyun eğen kararlar ver- mesı uzenne "Türkiye'de siyaset, sermaye kesımine taviz verme uzerioe kurul- du'' dedı Knz dıye gunde- me getınlen olaylann asıl sorumlusunun, "bir türlü doyınak bilmeven sermaye kesimının buv uk bolumu ve vurguna. taiana haksız ka- zanca çanak tutan srvasüer" olduğunu dıle getıren Me- ral, "Halk, keodi soruolan- • Arkası Sa. 1'7, Sü. 3'te Metal işçileri direnîyor • Turk-Iş'e bağlı Turk Metal Sendıkası ıle MESS arasında ışçılenn ıstemlenne aykın olarak toplusozleşme bağıtlanmasıyla başlayan gergınlık f;ıderek buyuyor stıfalar çeşıtl'ı baskılarla onlenmeye çalışılıyor, Robert Bosch ışçılenne saldıran dört saldırgandan uçu Bursa polısı tarafından serbest bırakıldı • Bırleşık Metal-Iş Sendıkası Genel Başkanı Kâmıl Kınkır, Tûrk Metal 'den başlayan ıstıfalan "san sendıkacılık" anlayışının ıflası olarak değerlendırdı • 3. Sayfada K H B İ İ R U z M A L E D I T T M U 1 N D A D H R E A • t ATATURK VE ULUSAL DİL Prof. Dr. ŞERAFETTIN TURAN Ataturk, Turk dılıne verdığı değerı ve onemı çeşıtlı konuşmalarında şoyle açıklamıştır "Turk mılletının dılı Turkçedır. Turk dılı dunyada en guzel, en zengın ve en kolay olabılecek bır dıldır. Onun ıçın her Turk, dılını çok sever ve onu yukseltmek ıçın çalışır. Turk dılı, Turk mılletı ıçın kutsal bır hazınedır Çunku Turk mılletı geçırdığı sayısız felaketler ıçınde ahlakının, geleneklerınm, hatıralarının, çıkarlarının, kısacası bugun kendı mıllıyetmı yapan her şeyin dıl sayesınde korunduğunu goruyor. Turk dılı, Turk mılletının kalbıdır, zıhn/dır." (1929) "Mıllı duygu ıle dıl arasındakı bağ çok kuvvetlıdır Dılın mıllı ve zengın olması, mıllı duygunun gelışmesınde başlıca etkendır Turk dılı, dıllerın en zengınlerındendır, yeter kı bu dıl bılınçle ışlensın Ulkesını, yuksek bağımsızlığını korumasını bılen Turk mılletı, dılını de yabancı dıllerın boyunduruğundan kurtarmalıdır"(1930) "Mıllıyetın çok belırgın nıtelıklermden bırı de dıldır Turk mılletındenım dıyen ınsan, her şeyden evvel ve mutlaka Turkçe konuşmalfdır" (1937) "Turk dılının, kendı benlığıne, aslındakı guzellık ve zengınlığe kavuşması ıçın butun devlet teşkılatımızın dıkkatlı, ılgılı olmasını ısterım." (19321 Ataturk'un Turk dılı konusundakı duşunce ve goruşlennı Prot. Dr. Şeratettın Turan'ın 'Ataturk ve Ulusal Dıl 1 adlı bılımsel çalışmasında ılgıyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 1e Türban tarüşması bitmiyor • Unıversıtelenn açılmasıyla bırhkte turban tartışması da alevlenırken, ANAP ve FP arasında turbanla ılgıh uzlaşma pazarlığı suruyor Başbakan Yardımcısı Bulent Ecevıt, "hukumetuı turban konusunda gen adım atmasının soz konusu olamayacağını" açıklarken, BM'nın 53 Genel Kurulu çalışmalanna katılmak ıçın Nevv York'a gıden Yılmaz ıse '"Hıçbır partı ıstısmar etmezse turban sorunu kolayca çozulür" dedı B 5. Sayfada Demirel: TÜrkiye g e r l g l d e m e z Sakarya Unıversıtesı'nın 1998-99 eğıtım-oğretım yılına başlaması dolayısıyla Esentepe Kampusu'nda dûzenlenen torende bır konuşma yapan Cumhurbaşkanı Demirel. Turkıye'de ılkokula gıren 100 çocuktan 9'unun ünıversıteyı bıtırebıldığını soyledı Demirel, "Bu olmaz Bu 9 çocuğu 30'a çıkarmanın peşındeyız" dedı Aydınlık Turkıye'ye açılan kapının Tûrk unıversıtelen olduğunu belırten Demirel, "Çağdaş, demokratık, laık bır hukuk dev letı olarak Turkıye genye gıdemez, ılenye gıdecektır" dıye konuştu • 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog