Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Bugün, Bulunmaz "Eşref Saafinizi Yakalayın: Bir Kitap Satın Alın... "Kitap "Taksinfde. r Cumhuriyet ^ kitap kulübü Istıkia Cad Zambak Sok 4 1 lAKsanat karşısıjTaksım Istanbul Tet (0212)252 38 81 82' Cumhuriyet O7.4 D Çumhuriyet ÇEYRESİNDEYAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26648 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU; Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1: NADİR NADİ 0945-1991) 22EYLUL1998SALI H R H A T A K K İ A AISOPOS MASALLAR Türkçesi: NURULLAH ATAÇ Günümüzden 2600 yıl önce derlenmiş, bir Türkçe ustasınca dilimize çevrilmiş, keyifle okuyacağınız, anlatacağınız yüzlerce masal... Bugün Cumhuriyet le birlikte... M A S A L L A R AISOPOS Prof. Dr. ŞERAFETTİN TURAN ATATÜRK VE ULUSAL DİL Atatürk'ün Türk dili konusundaki düşünce ve görüşlerini bu bilimsel çalışmada ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte.. Üniversiteler açılıyor... ODTÜ Rektörü: Siyasal İslam TBMM'de en büyük güç oldu Çete ve irtica uyarısı T Ü B A ' d a n ç a ğ d a s e ğ i t i m u y a r ı s ı 'Bilime karşı savaş açtılar' • l milyon 350 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversiteleraçılıyor. Dün 11 üniversitede düzenlenen açılış törenlerınde laiklik uyansı yapıldı. Rektörler, yaptıkları konuşmalarda. türban konusundaki kararlı tutumlarını bir kez daha sergilediler. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Suha Sevük, türban tartışmalanyla ilgili tepkisini "Bir metrelik bir bez parçasının veya bir sakalın ideolojik kutuplaşmaların sembolü haline getirilmesinden utanç duyuyorum" sözleriyle dile getirdi. • Eğitim sistemindeki bilim dışı öğelerin ayıklanmasını isteyen Türkiye Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada, bazı çevrelerin evrim kuramını kitaplardan çıkarmak istediği vurgulandı. TÜBA'nın açıklamasında "Aslında bu gruplann öne sürmeye çalıştıklan kavTamJar değişik Hıristiyan kuruluşlanrun uzun yıllardan beri yaymaya çalıştıklan, ancak bilimde ilerlemiş ülkelerde tümüyle reddediimiş görüşlerden ibarettir"' denildi. ANKARA (Cumhuriyet Büroşu)- Türki- ye Bilimler Akademısi"nden (TÜBA)yapı- lan açıklamada. "laiksisteme.özgür veçağ- daş eğföme karşı bazı çevretercesavaş yürö- tütdüğii" belirtilerek çağdaş. bilimsel dü- şünce yöntem ve ürünlerinin eğitim prog- ramlanna yerleştirilmesi uyarısında bulu- nuldu. TÜBA, "ders kitaplanndan çıkanl- mak istenen evrim teorisinin bugün yaşam- la ilgili birçok soruna açıklık getirdiğini, bi- lim dünvasında da çok yaygın bir kabul gör- diiğünü" bildirdi. TÜBA'dan yapılan yazı- mArkasiSa.lZS0.3te Haber Merkezi -ODTU Rektörü Prof Dr Suha Seıük. "sıyasal İsla- mın TBM.M'deki en büvük güç ha- line geldiğini. partilerin köktendin- cik'rin etkisinden kurrulmadığını ve eumhuriyetin temel ilkelerinden ödün vermeje devam ettiğini" vur- gulayarak öğrencılere. "Sabıkalı \e şaibeti siyasi partilere güvenmnin" uyarısında bulundu İrtıcanın Turk Silahlı Kuvvetlerfnin (TSKl 1980 ihtilali sonrasındakı askeri sönetını dönemınde de durdurulamadığına işaret eden Se\ük. "cumhuri>etle uğraşılmamasını \e ikinci-üçüncü cumhuriv etler kurma prnjelerinden vazgeçümesini" istedı. 1W8-I999 öğretım donenıının açılışı nedeniyleODTUtiedüzenle- nen törerıe 1UMM Başkanı Hikmet Çetin ıle Mıllı F.gıtim Bakanı Hik- met l'luğbav da"katıldılar. ODTÜ Rektörü Se\ük. torende yaptığı ko- nuşmada, "TBMM'deki yolsuzluk- lar, de\ leti saran çeteler \e tırmanan irtica" karşısındu gereklı mucade- leyı yapnıayan sıyasılen uyardı. "İs- tanbul'da Lale De\ri" yaşanırken Güneydoğu Anadolu'nun yoksul- lukla kıvrandıgını vurgulayan Se- vük, mevcutdüzenin adaletsızlığinı eleştirdi Sevük. "Karnını do\ur- mak için hırsızlık yapan çocuklar, düşünce suçuyla aydınlar yıllarca hapsedilirken; servetlerini açıklaya- mayan parlanıenterteriıni/jn doku- nulma/lık zırhına sığınarak kurtul- dukiannı, çetelerin devieti sardığını gördük" dedı Sev ük, "irticanın, çeteler, lursız- lık-yolsuzluk ve adaletsizlik şeytan üçgeninden beslfndiğini" belırterek. sivıl toplum örgütlerinin artık me\- cut durumdan "görev çıkarması" gerektığını söyledı Sevük. segım- ler öncesınde tüm siyasi partılerin MArkasıSa. 17,Sü.3'te PAZARLIĞ1 • KOZAKÇIOĞLU: EŞARP DAĞ1TTIK MS.Sayfada Başbakan Mesut Yûmaz, işlem vergisinin hükümetinyaklaşımına uymadığı görüşünde Borsacımn istediği olmadıYılmaz, kurmaylarıyla tedbirleri açıkladı Başbakan. dün ekonomi kurmaylan, borsa ve aracı kurum yöneticilerinin katıldığı toplantının ardından borsayı rahatlatmaya dönük tedbirleri açıkladı. Başbakan, hisse senetlerinden vergi muafiyeti için öngörülen 1 yıllık asgari süreyi üç aya indirdiklerini, bu sürenin altında işlem yapanlardan vergi alınacağını belirtti. Krizi, dış piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlayan Yılmaz, borsadaki iş hacminin artmamasının nedenini yeni Vergi Yasası'nın yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını söyledi. Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği Basın Sözcüsü Topaç. "istedikleri kararların alınmadığını ve konuyu değerlendirdiklerini" kaydetti. • 7. Sayfada VergİCİe Ödün SavaŞI ba$ladl Bankacılar \e borsacılann ardından tüccarlar da ayağa kalkıyor. Hükümetin Vergi Yasası'nda geri adım atması üzerine 'ödün' istemleri artmaya başladı. İzmir Ticaret Odası Başkanı Demirtaş, dünyada yayılan bunalımdan yararlanmak isteyenler olabileceğini belirtti. Demirtaş, "Eğer birgruba avantaj sağlanırsa biz de yolu kapatınz" diyerek tepki gösterdi. ATO Baskanı Aygün. hükümetin tüccan "musluk' gibi gördüğünü. paraya ihtiyacı olciığu zaman çevirdiğini söyledi. Vergi Yasası'nın çıkmasından sonra tüccardan sesçıkmadığını belirten Aygün. enflasyonla mücadelede gelinen noktanın '"kalıcı depl. geçici bir iyileşme" olduğunu vıırguladı. • 7. Sayfada Dünya borsaları Clinton etkiledi• ABD Başkanı Bill Clinton'ın, seks •kandalı ile ilgili olarak verdiği fadelerin yer aldığı \ideo bantlannın ıçıklanması. dünya borsalannı olumsuz •tkiledi. Tokyo, Hong-Kong. Londra, 'aris ve Frankfurt borsalan günü iüşüşle kapattı. 1 1 0 . Sayfada İstanbul Borsası Yılmaz'ı bekledî• Başbakan Mesut Yılmaz'ın tstanbul Menkul Kıymetler Borsası'yla 'Ig'li açıklayacağı önlemleri bekleyen yatınmcılar. dün yön belirlemekte zorlandı. İMKB Endeksi, haftanın ilk gününü 136 puanlık kayıpla 2142 puandan tamamladı. 1 1 0 . Sayfada h. Metal ii Ankara'da MA.NAŞ işçiieri Ankara-Esenboğa Havaalanı yolunu bir süre tra- fiğe kapatarak Türk Metal Sendikası'nı ve sözleşme\i protesto etti. işçisi kararlı• Türk Metal Sendikası ile MESS arasında imzalanan toplusözleşmeye işçilerin tepkisi büyüyor. • Türk Metal'den istifa eden Renault ve TOFAŞ işçiieri işbaşı yaparken Bursa'da Robert Bosch, Coşkunöz. SKT ve Döktaş, İstanbul'da Ford Otosan. Delphi Packart. üzel, AEG. Ankara'da MANAŞ, İzmir'de BMC işçiieri iş bıraktı ve Türk Metal'den topluca istifa ertiler. • Metal işçilerinin büyüyen eylemleri üzerine BMC işvereninin yüzde 10 ek zam önerisinde bulunduğu belirtildi. • 6. Sayfada AB Stratejisi Raporu 'Gümrük • Ankara'nın 8 aylık çalışma sonunda hazırladığı "Yeni AB Stratejisi" raporu Brüksel'e iletildi. Raporda. gümrük bırlığinin (GB) AB'ye tam üyelik volunu açmadığı gibi. Türkiye aleyhine işlediği belirtildi. GB belgesınde Türkiye için öngörülen olanaklann işletilmediği vurgulanan raporda. "Türkiye. AB'nin gözünde. Akdenız programından yararlanan Kuzev Afrika ülkelerinin de gensinde kaldı" denildi. EROL MANİSALI Ankara'nın son sekız ay ıçinde hazırlamak- ta olduğu "Yeni AB Stratejisi" raporu kısa bir süre önce Brüksel'e verıldı. Devlet Bakanı Şükrii Giirel'in gözetımınde hazırlanan rapor 14 sayfa. AB 16 EylüPde Strasbourg toplantı- sı sonrasında yaptığ) açıklamada, Ankara'nm yeni değerlendirmesine de yanıt veriyordu. Ba- tı cephesinde yeni bir şey yok diyordu. Anka- ra'nın raporu özetle şunlan söylüyor: - GB belgesı. Türkiye'yi tam üyelığe götü- ren bir araç olmalıydı. Oysa hiç öyle olmadı; AB Lüksemburg doruğunda Türkiye'yi aday- lar arasına bıle koymadı; aynı tutumu bugüne kadar da sürdürdü. - GB belgesinde Türkiye için öngörülen ola- naklar ışletilmıyor: AB. GB'ye ilişkin kararla- rında bize danışmıyor. bılgi bile vermıyor, ış- bırliğıne gitmiyor. • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de Tony Blair açıkladı 'Üçüncü YoV ya da 'sürekli revizyonizm' • Solun yeni yönelımini saptamak için birçok siyasetçi yann Nevv York'ta bir araya gelecek. Ingiltere Başbakanı Tony Blair'in görüşünü açıklayan 'Üçüncü Yol' broşürü yayımlandı. Tony Blair'e göre yeni "Üçüncü YoP'un temel prensipleri demokrasi, özgürlük, adalet. karşılıklı yükümlülükler. Buna karşılık broşürde toplumsal eşitlik kavramına rastlamak mümkün değıl. Bunun yerine fırsat eşitlığinden söz açılıyor. ERGİN VILDIZOĞLU LONDR.\ - Yann. Tony Blair, Bill Clinton, Antonio Prodi ve birçok siyasetçi. solun yeni yönelimini saptamak için Nevv York"ta topla- nıyor. Tony Blair'ın özgün dünya görüşünü açıklayan 'Üçüncü Yol1 broşürü. bu hafta ya- yımlandı. Tony Blair görüşlerinin özgünlüğünü. bu "sağ ve solun farklannın bir ortalanıası değil, so$yal demokrasinin modernuasyonu" olarak- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de TOKTAMIŞ ATEŞ'tN ARAYIŞ KÖŞESİ • 75. Sayfada s4manya 9 da sıçim havası ••— 7 Eylül, Almanya için s ^ m günü. Bu seçimleri k..sınan, Almanya'yı 2000 / i ı a taşıyacak. Yapılan c;sfuoyu yoklamalan. 16 ^taır iktidar koltuğunda >-«sn Kohl'den çok Sosyal I^fiokrat-Yeşiller c-^ısyonuna şans tanıyor. <H-iuoyu yoklamalannda i Tı'nin oyu artıyor. GÜRAY \ W 8. Sayfada GUNCEL CUxNE\T ARCAYUREK Bu Akılla Gidilirse... Başbakan'ın, bakanlann, hattaCumhurbaşkanı'nın, kuşkusuz bütün sağ partilerin üzerinde bırleştikleri bir söylem var: 28 Şubat süreci sona erdi! Acaba? Bilmiyorum, dikkatinızı çekiyormu? Birbirleriyle ba- ğımlı görünmeyen şu haberler yan yana getirildiği za- man ortaya çıkan mozaik ürkütücü bir tablo resme- diyor. Örneğin Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ta- • Arkası Sa. 17, Sü. l'de Çakıcı'nın iadesinde gelişme Fransa'da yakalanan Alaattin Çakıcı'nın iadesinde olumlu gelişme sağlandı. Çakıcı'nın dos- yasının Fransa Adalet Bakanlığı tarafın- dan incelendikten sonra Paris İstinaf Mah- kemesi'ne havale edildiği belirtildi. Mah- kemeden olumsuz karar çıkması halinde, Belçika hükümetinin yaptığı gibi Türk sav- cıların Fransa'ya giderek Çakıcı'yı sorgu- layacakları kaydedildi. • 7. Sayfada 'Çeteler ANAP döneminde oluştu' CHP'li Adnan Keskin, organize örgütler ve çeteler konusunda 'bir arpa boyu yol alın- madığını' belirterek hükümetin yanlı birtu- tum izlediği görüşünü savundu. Keskin, çeteldfin çoğunluğunun ANAP dönemin- de OİUŞtuğunu Söyledi. • 6. Sayfada BORSA Dun 2142 Oncekı 2278 DOLAR oDun 276.5OO Oncekı 276.50O MARK ODun 164.50O Oncekı 163.50O ALTIN ODun 2.6O0.00O Oncekı 2.59O.00O HADEP yöneticilerine tahliye Ankara 2 No'lu DGM'de yargılanan 5 HADEP'li yö- netici dün tahliye edildi. HADEP'liler bas- tırılan bir takvimle ilgili olarak DGM tara- fından yargılanıyorlardı. • 6. Sayfada Birdal ve Bozlak'a Onur Ödülü İHD Ge- nel Başkanı Akın Birdal ve HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak'a 'Musa Anter ve Basın Şehitleri Onur Ödülü' verildi. • 7. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Üniversiteler Üniversiteler yeni öğretim yıliha "türban"da dü- ğümlenen çağdaşlık-çağdışılık tartışmasıyla giriyor- lar. Aslında türban konusunun tartışılacak bir yanı yok. Hukukun üstünlüğüne inanılıyorsa, Türkiye'de Ana- yasa Mahkemesi'nden Avrupa'da Insan İHakları Ko- misyonu'na kadar tüm karar organları benzer düşün- cede birleştiler: • A rkası Sa. 17, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog