Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

20EYLÜL1998PAZAR CUMHURIYET SAYFA DIŞ HABERLER 'Savaş İslam tjünyasını böler' • NE\V ^ORK(AA)- ABDde temaslarda bulunan Pakıstan Enformasvon Bakanı Mucahıd Huseyın Sevıd. Şıı tran ıle Sunnı Taleban arasında ba\a^ çıkması halınde bunun Musluman dun>asını bölecek bır felaket olacağını soyledı Sevıd. ıkı taraf arasında bır çatı^ma çıkmaMndan ulkesımn endışe du\duğunu belırttı Kuzey Kore'nin intihar uçakları • SEIL(AA)-Kuzev Kore'nin elınde 140 adet ınnhar saldınsı uçaği olduğu ıddıa edıldi Gunev Kore'nin YTN televızvonunun ıstıhbarat kavnaklanna davanarak \erdığı haberde. K.uze> Kore nın >>ahıp oldugu bu gızlı gucun aralarında So\\et >apımı Mıg-15 ıle Mıg-17 uçaklannın da bulunduğu 140 adet uçakve 200 pılottan oluştuğu one suruldu Haberde II Dun>a Savaşı sırasında Japon Kamıkaze modelı uzenne kurulu bu gucun Kuzey Kore lıden Kım Jong-ll'ın emrışle bu vılın ba^ında kurulduğu belırtıldı Meksika'da sel felaketi • ME\ICO(A\)- Meksıka'nın gune>ındekı Chıapas e>aletınde etkılı olan yagışlann >ol açtığı çamur selınde olu \e ka>ıp sajısının bını açtığı bıldırıldı Resmı kavnaklar Pasıfik kı\ısındakı bazı yerleşım bınmlerınde oncekı gun 183 cesedın daha bulunduğunu açıkladılar Muhalefetin gösterileri sürerken, Berişa tutumlannı daha da sertleştireceklerini söyledi Tiran'da geı^mük doruktaDış Haberler Semsi - Arnavut- luk'ta Parlamento tarafından do- kunulmazlığı oncekı gun kaldın- lan muhalefet lıderı \e e>kı de\ let başkanı Sali Benşa hukumete kar- }i tutumunu sertleijtıreceğını be- lırttı ^rnavutluk'tahukumetıpro- testo etmek ıçın duzenlenen gos- terıler dun de de\am ederken. ul- kedekıkanşıklığasivaM vollardan çozum bulmak amacıv la on kı^ı- lık bır A\ rupa Konsev ı Hevetı dun temaslanna başladı Arnavutluk'ta muhalefet mıllet- vekıli Azem Havdari nın oldurul- mesınden Ba^bakan Nano \u so- • Krize çözüm bulmak için Avrupa Konseyı ve AGÎT heyetleri Tiran'a akın ederken, dokunulmazlığı kaldınlan Benşa, gen adım atmak bir yana hükümete karşı tehditler savurmaya devam edıyor. rumlututan ve ıstıfavaçağıran mu- haletettekı Demokratık Partı'nın lıden Salı Benşa hukumete karv daha sert bır tutum takınacakları- nı sov ledı Berişa partısının venı bır stra- teıı hazırladığını belırterek ıktıdar ve hukumet organlanv la her turlu ılışkısını keseceğını sovledı Iktı- darı mafva temsılcılerı olarak nı- telendıren Berişa Demokratık Partı BaşkanlığYnın partının Ulu- sal Konseyı'ne antıkomunıst tep- hesının kurulmasını onereceğını ka>dettı Bu cephenın -\rnavut- luk ta venı dıktatorluğe karşı mu- cadele vereceğını belırten Berişa partının ulkede banşçı protestola- rını arttıracağını :>ov ledı Lluslararası topluluktan de- mokrasi >enıden kurulana kadar hukumetı ızole etmesını ısteven Benşa 3 gundur başkent Tıran'da bulunan polıs arabalarındakılerın geçen y\\ mevdana gelen olav lara kanşankışılerolduklannııfadeet- tı Arnavutluk'un başkentı Tı- randa muhalefet dun yaklaşık 3 bın kışının katıldığı venı bır gos- terı daha gerçekleştırdı Başbakan Nano ıse * Berişa'yışimditutukla- vamavız. Lluslararası baskı, De- mokratik Parti liderini bir kahra- mana dönuşrurebılir" dedı A.rnavutluk takı kanşıklığa çö- zum bulunmasına vardımcı olmak uzere, bır Avrupa Kon>»evı he>etı dunTıran'ageldı lOkışıhkhevet- te Avrupa Guvenlık \e Işbırlığı Teşkılatı (AGİT) donem başkanı Bronislaw Geremek ıle Avrupa Konseyı Balkanlar Komıtesı Do- nem Başkanı Yorgo Papandreu da >er alı>or Gerek'ın dun muhale- fet lıden Benşa ıle vaptığı goruş- me sırasında, uluslararasi toplulu- ğun sorunun banşçı ve demokra- tık vollarla çozumunu ıstedığı me- sajını verdığı kavdedılıvor Irak Türkiye'yi suçladı BAĞDAT (Reuters) - Bağ- dat Kuzev Irak'ta oluşturul- ması onerılen '\eni \onetim btçimi' ve lsraıl le asken bağ- larınedenı\leTurkıve vı suç- ladı Enformasvon Bakanlıgı sozcusu "1991'den bu vana Turkhe ABD ve İngili/ guçk- rine askeri uslenni sunarak Kuzey Irak'takiotorite boşiu- ğuna katkıda bulundu" dedı Sozcu "Turkıve'nin bu denli kusuriu bir politika surdur- mekteki ısran \e SıvonıstJerle yaptığı asken anlaşma Arap l lusal Guvenügi içın ciddi bir tehdıt oluşturmaktadır" dedı \Vashington da bır ara>a gelen Kurt lıderler Mesut Banani ıle Celal Talabani. "seçimle iş- başına gelecek bır hukumet oluşturma" konusunda muta- bakata varmışlardı Filipinler'de yolcu gemisi battı Fılıpınler'de adalar arasında sefer \a- pan "Pnncess of the Onent" adlı \olcu gemisinin başkent Manila'dan demir aldıkian bir kaç saat sonra kotu hava koşullan vu/unden battığı bıldi- rtldi. Fırtinalı denızde saader bo>u sumı kurtarma çalı^malan sırasında 314 kışının kurtanldığı 127 kışinın de halen ka>ıp olduğu açıklandı. Sahil knrumadan vapılan açıklamada 13 kışının decesedınin bulunduğu ka>- dedildi. kurtarma ekıpiennın. gemının batmasından sonra geçen 12 saat ıçındc fırtınalı deni/de sağ kalma>ı başaran volculan, helikopterierden sarkıttıklan ıpierle kurtarmava başladıklan bildırüdi. Kurtanlan \okru- lann çoğunun uzerterinin gemınin vakıtı >e yağıvla kaplı olduğu belırtıldı. Kurtanlan murettebattan bir kişL kabarmış denizde seyreden gemının kargosunun bıranda sola yattığını smledı. Fehlıke uvansının vapılmadı- gını soyieyen soz konusu kışi. >okular tehlikenm farkına \ardıklannda herşey ıçın geç kalındığını bdirtti. RISYA Komünistler Yeltsin'le uzlaşmıyor MOSKO\\(\.A)-Rusva Komunıst Partısı. Devlet Başkanı Boris Veltsin'ın kendılerı ıle uzlaşarak \evgeni Prima- k<w'u başbakanlığa adav gostermesı- ne karşın Devlet Başkanı nı duşur- mekte ve ardından bır başka hukume- tın kurulmasında kararlı olduklarını açıkladılar Komunıst Partısı lıden GennadiZü- ganov dun vaptığı açıklamada kendı- lennın ve muttetıklen sol partılenn "Veltsin'ın duşurulmesinde ve ulusal çıkariara dayaiı bir hukumet kurulma- sında ısrarlı olduklanm" \o\ ledı Zu- ganov "Lilkemi/bugunhukuksuzluk- la, anarşıyle vc Devlet Başkanı'nın evinden yonetiliyor" dedı Duma'nın, Komunıst Partı'den olan başkanı Gen- nadi Selezniyov da. anavasada koklu değışıklıkler yapılarak. devlet başka- nının yetkılennın kısıtlanması gerek- tığını so>ledı ğretime •YARININ DÜNYASI İÇİN EĞİTİM" ULUSLAKAMSI EĞİTİM ve OKUL FUARLARI • Avrupa, Amenka, Kanada, Kıbns, Avusturalya, BDT Okullan • Okullar Rehben Satışı • Yurtdışı Eğıtım Gazecesı • Study U S A Kataloğu FUARI PANAJANS l8 -'9 -20 EYLUL '"8Saat: 11:00-19tiO THE MARMARA OTEL) - BALO SALONU - TAKSİM / İSTANBUL F U A R A G İ R İ Ş Güzel Sanatlar FakOltesi CrafikTasarım Bölümü Öğrenım suresı 4yıl GOzel Sanatlar FakOltesi Tekstil Tasarımı Bölümü Öğrenım suresı 4yıl Mimarlık Fakultesi İç Mimarlık Bölümü Ö ğ r e n ı m s u r e s i 4yıl 1! 19 20 Eylül tarihlennde The «ırmıra otelı ndekı Eğıttm Fuırı nda da on tıyıt başvurusunda bulunıtıılirsınlz BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KASETI ÇIKTI TÜM KASETÇİLERDE Beylikduzu curpınar E-5 Yol Ayrımı Beykent 34900 Buyukçekmece istanbui Bilgi için: Bn. Aytül Papila 0212-872 64 32 ( 9 hat) www.beyu.edu.tr f& • • * * H o t e l M e r i Ö L U D E N I Z " Tatildeki eviniz " Cahsma gun ve saatlerı ıcınde veya dışında MUHASEBE ve BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİ ARANIYOR MesleKi ve yasal nıtelıklere sahıp ısteklılerm Mernez Mudurluğumuze başvurmaları ncaolunur Aradığınıı her türlü konfor, tabiat ve kesinlisiz hiımet 1 Herşey danıl herkese uygun fıarlar J Kış dönemınde de hızmetınizdedir Rzv Tel 0 252 617 00 01-08 Fax617 00 10 Internet http//www hotelmerı com tr E-Maıl hotelmerı nhotelmen com tr QAMPIVON ÖZEL DAKTILO SEKRETER VI BILGISAYAR KURSLMI Me^^ez Bcyazıt Mtro Paşa Cad 14 1 Tel D212 51"" *•> 5' 51"" 2 5a Kadıkov A ı yo 1 Kuşrti CadOesı 6 3 Tel 0216ı 316 n 50 338 J8 J2 Şışlı Abde HurryelC Hasa'SoK 15 Te 3212 2J3 9<3 3^ 23-» 3r dj BdKikov Hu<ifev jH S 1o4 ıMgrossrasO "PI [0212 56129v.6 5~1 31 ' 2 aylık kedi yavrusu yırvaarıyor. 0 (532) - 244 56 25 0 (212) - 236 65 92 ranıte BODRUM'DA TATÎLÎN YENİ ADI Luks odalan. zengın mutfağı. sosyal aktıvıtelen, uzman kadrosu ve Bodrum'un ru>a kadar guzel manzarasiyla sızlere ke>ıflı bırtatıl ımkânı sunuyoruz 4* kalıte 5*hızmet Tel: 0252 316 19 90 Faks: 0352 316 14 03 Sigara içenler! Bugun kendınıze değerlı bır fırsat verın Sıgarayı bırakın TURKKALPVAKFI 79 Mayıs Cd No 8 Şışlt/İSTANBUL Tel (0 212) 212 07 07 (pbx) 10 Hat Faks (0 212)212 6835 POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI ABD, Kuzey Irak'ta Eski Oyunu Yîne Sahneliyor Washıngton'da Kurdıstan Demokrat Partı (KDP) lıden Mesut Barzani ıle Kurdıstan Yurtseverler Bır- lığı Başkanı Celal Talabani arasında ımzalanan an- laşmada şunlar ongoruluyor • Ikı Kurt grubu arasında çatışmalara son verıle cek • Irak'ın toprak butunluğune saygı duyulacak • Onumuzdekı yaz "Bolgesel Meclıs" seçımı ya pılacak • PKK'ye us verılmeyecek ve Turkıye'ye yonelık eylem yapması yasaklanacak ABD Dışışlerı Bakanı Madelaıne Albright, ıkı Kurt lıderın anlaşmayı ımzalamasından sonra yap tığı açıklamada, "Yenı ve umut verıcı bırsayfa aç tık" dedı Aslında VVashıngton'da açılan sayfa ne yenı ne de umut vencıdır ABD bu sayfayı daha once açmış, sonuç tam bır fıyasko olmuştur ••• 10 Nısan 1991'de BM Yasası'na ve uluslararası hukuka aykırı bıçımde Bağdat'a 36 eylemın kuze- yınde uçuş yasağı getıren, Kuzey Irak'ta "Guvenlı Bolge" kuran ABD, Kurt lıderlerle Saddam yone tımı arasında başlayan ozerklık goruşmelerını de baltalamıştır Barzani ıle Talabani, 18 Mayıs 1991'de Bağdat'a gıderek Saddam Huseyın'lemılyonlarcatelevızyon seyırcısının onunde barışıp opuşmuşler ıkı taraf arasında ozerklık goruşmelerı başlamıştı Ama Çe- kıç Guç'un Turkıye'ye konuşlandırılmasından son- ra, ABD'nın çabaları ıle ozerklık goruşmelerı çıkma- za gırerek kesıldı Bundan sonra Çekıç Guç'un kanatları altında 19 Mayıs 1992'de Kuzey Irak'ta parlamento seçımı yapıldı (tıpkı VVashıngton anlaşmasında yapılması ongorulen "Bolgesel Meclıs" seçımı gıbı), 4 Tem- muz 1992'de Fuat Masum'un başbakanlığında hukumet kuruldu 4 Ekım'de ıse Kurdıstan Federe Devletı ılan edıldı Bu devlet VVashıngton'un denetımı altında kala cak ve petrol bolgesınde iran'la Irak'a guveneme yen ABD ıçın bır ılerı us, sıçrama tahtası gorevını gorecektı Ama evdekı hesap çarşıya uymadı Kuzey Irak'ın feodal yapısında ABD'nın ongorduğu kendısıne bağlı ozerk devlet kurulamadı Barzani ıle Talabani kapıştılar Barzanı'nın 1996 Eylulu'nde Saddam la ışbırlığı yaparak Erbıl'ı alması uzenne ABD nın Irak'ta darbe yapma planları yıkıldı Bınlerce CIA ajanı Kurt, bolgeden boşaltıldı Bu arada Talabani de İran'la ışbırlığı yapmaya başladı • • • VVashıngton'da Cuma gunu ımzalanan anlaşma aslında ABD'nın 1996'da çoken Irak planını tekrar sahneye koyma çabasıdır Gerçek amaç bundan önce olduğu gıbı, Kuzey Irak'ta ABD'ye bağlı bır oz- erk Kurt devletının kurulması ve Saddam Huse- yın'ın devnlmesıdır Bu arada yıne eskıden olduğu gıbı, "Irak'ın top- rak butunluğune saygı" şarkılan soylenmekte, Tur- kıye'nın de ağzına bır tutam bal çahnarak PKK'nın Turk sınırlarını ıhlal etmesıne ızın verılmeyeceğı ta- ahhut edılmektedır Bu taahhut şımdıye kadar kaç kez yapıldı' 7 Celal Talabani, yıllardır bır yandan Turkıye'ye ta ahhutte bulunurken, ote yandan PKK ıle ışbırlığı yaparak Turk askerlerınden kaçan PKK mıhtanları na bannak verdı ••• Turkıye'ye tarıhı "anlaşma" dıye yutturulmak ıs- tenen VVashıngton anlaşması, yukarıda da behrttı- ğımız gıbı, ABD'nın daha once fıyasko ıle sonuç- lanmış olan Kuzey Irak'ta kendısıne bağlı bır Kurt bırımı kurma planının tekrar denenmesınden baş ka bır şey değıldır Anlaşma ıle Irak'ın bolunmesı tescıl edılmektedır Nıhaı amaç ıse Saddam'ın dev- rılmesıdır Saddam devrılınce, ABD yerıne kımı getırecek? Muhalefetı temsıl eden Irak Ulusal Kongresı da ğınık olup, ıktıdarı ele alacak guçte değıl Bağdat'ta kadıfe eldıvenlı, demır yumruklu ABD yanlısı bır ge neral ıse hâlâ ortaya çıkmadı Anlaşıldığına gore Turkıye ABD'nın Irak "polı- tıkasızlığının" faturasını odemeye devam edecek ÖZEL DERS VERİLİR Robert Lısesı, Boğazıçı Ünıversıtesı, Stockholm Eğıtım Enstıtüsü mezunu öğretmenden Matematik-Fizik derslen almak ısteyenler Tel: 0216 - 384 60 93, 0264 - 592 02 01 VACİT KILINÇARSLAN (HAPAETQUO) yaşıyor, yaşayacak... Anısı mücadelemize önder olsun. Devrimci Yol Davasından Arkadaşları Adına BÜLENT ANILAN Sevgılı çalı^ma arkadaşımız Dr Turkcan Baykal'ın babası ABDÜLKADİR BAYKAL'ı kaybettık Aılesıne ve vakınlanna başsağlığı dılenz Türkiye tnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu \e Çalışanları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog