Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20EYLÜL1998PAZAI HABERLER Hava değişiminin olduğu dönemlere dikkat Gribe tek çare aşıİstanbul Haber Senisi - Sık sık ha\a de- ğişiminin. serin ve yağmurlu günlerin yaşan- dıgı bugünler. aynı zamanda birçok hastalı- ğın görüldüğü bir dönemın de habercisi. In- sanlan bıtkin düşiiren. işinden eden grip. bu hastalıklann başında gelıyor. Uzmanlar gripten korunnıanın lek yolu olarak her y ıl aşı yaptırmay ı öneri>orlar. He- patit-B. Hepatit-C. difteri. kızamık. grıp. te- tanozgibı hastalıklann aşısını üreten Smith KJine Beecham firnıası doktorlan. her kesım- den herkese aşı uvgulanması gerektiğini. böy - lece gribin salgın hale gelmesının önlenebı- Mînıarlık Vakfi enstitü kuruyor İstanbul Haber Servisı - Mimarlık Vakfı, mimar- lık alanında bir araştırma geliştirme enstitüsünün ku- ruluş çaiışraalannı başlattı. Mimarlar Odası Başkanı Oktay Ekinci, mimarlıktan gittikçe uzaklaşan Türki- ye'de böyle bir enstitünün kaçınılmaz bir zorunluluk oldugunu vurguladı. YOK'ün vepiyasa bekientilerine uygun birmimar- Iık egitiminingitgide yaygınlaşmasmın, Türkiyeüe mi- marlığm gelişmesi önündekı iki büyük engel oldugu- nu söyleyen Ekinci. "İhrjvacınuz oian özerk, bagım- az.pi>asaiüşkilerinden kopuk^mesiekj kavgıianaian btr enstitudür. Buenstitü, mimariıktaciddi bir etik sar- smö yaşannıaktaoba da karaniıkta bir a>ışıği gjbi ça- üşmalannı sürdürmefidir'" dıye konuştu. Mimarlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. ManıfOnaJ ise enstitü konusunda yogun bir program çalışması sür- düğünii belirterek mekân konusunda da Fatih Bele- diye Başkanı Sadettûı Tantandan destek gördükleri- nıbildirdi. Vakftn Genel Sekreten EnginOfnacan, Türk kentlerinin son yillarda hızlı bir kimlik aşınması ya- şadjğinı kaydederek *A$ınan küJtürel değerierufusal kültürümüzie ilgiiL aşınan kimlikler ise ulusaJ kimb- ğimizjn btr parçasfdır" dedi. leceğıni belırtiyorlar. L'zmanlar. özellikle kronıkleşmiş hastalığı olanlarla 65 yaş ve üzerindeki insanlarda. gnbe karşı önlem alın- mazsa ölüm oranının artacagına da dikkat çekiyorlar. Yıne aynı fırmanın \erilerine göre her yıl gripten ABD'de 20 bin kişi öliiyor. Gnp. 15- 34 yaş arasında en sık ölüm nedeni olan 10 hastalıktan bırı. Araştırmalar. dünyada her yıl SOOmıIyon insanın gribe yakalandıgını ve her yıl gnbe bağlı olarak 2 milyon kişinin öl- düğünü gösteriyor. Uzmanlar. her yıl seyn değişen gribin yıl- lardır insanlan ciddi bir şe- kilde tehdit ettiğinı. yeni ılaç- largeliştırilmesine karşın. he- nüz kesın tedavi yönteminin bulunamadığını da vurgulu- y orlar. Pasteur Mericux İlaç Şirketı Genel Müdür Vekili Dr. Fikri ABTürkay. gnp has- talıgının toplumsal bir sorun halinegeldiğini ifadeederek çalışma yaşamında iş giicü kaybına yol açtığını. bunun da büyük zararlara yol açtığı- na dikkat çekıvor. Türkay. 1995"de ABD'de grip aşısı uy- gulanan 849 ışçı üzerinde ya- pılan araştırma sonucunu şöy- le aktarıyor: "Gripaşısı yapı- lan işçilerde işe gelmeme ora- nı yüzde 43, işyeri hekimine basvurmaoranı>ûzde44azaJ- mış, tüm nedenli üstsolunum yoJu hastaliklannı yüzde 25 oranında düşürmüştür." Hastahk, başağnsı. 3-4 gün süren yüksek ateş. uzun süren kınklık ve halsizlik. burun akıntısı, boğaz ağnsı, göğüs rahatsızlıklan, öksürük belir- tıleri gösteriyor. Yatak istira- hati yapılmazsa bronşıte \e ölüme neden olabilivor. Rektör Alkış, öğrencilerin üniversite yönetimindeki etkinliklerinin arttırılmasını istedi 4 En kârh yatınm eğitim'İstanbul Haber Senisi - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ay- han Alkış. küreselleşmenin getirdiği reka- bet koşullannda geri dönüşü en yüksek \ e kârlı yatınmın eğitım olduğunu belirterek günümüz koşullannda yük- sek etkinlıkte üniversite yö- netimlerine gereksinim ol- duğunu söyledi. Üniversite Öğretim Üye- leri Demeği'nce (ÜÖÜD) Bogaziçı Üniversitesi'nde (BU)düzenlenen "Cumhu- riyet'in 75. Yılında Üniver- sıtekrimiz'" konulu sempoz- yurnda konuşma yapan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Ay- han Alkış. günümüzün reka- bete dayalı koşullannda üni- versite yönetimlennin diya- log, açıklık. katılım. payla- şım. özdenetimle öğrencı- nin yönetime ve finansma- nakatılımına dayalı biryö- netim modeli oluşturması gerektiğini söyledi. Üniversitelerde altyapı. mali kaynak. öğretım üyesi ve personel yetersizligi bu- lunduğunu vurgulayan Al- kış, kaynaklann yetersiz ol- duğunu ve verimsiz kullanıl- dığını kaydetti. Alkış. öğ- retim üyelerinin performan- sının merkezi standartlarla değerlendirilmemesi ve kad- ro dağılımında ölçüt belir- Ienmesi gerektiğini söyle- di. Alkış, araştırma görev- liliğinin cazip olmaması ne- deniyle kaliteli öğretim üye- si yetiştirilemediğini de vur- guladı. ÜÖÜD Başkanı Prof. Dr. Burhan Şe- natalar dayükseköğretimde çok büyük sı- kıntılar yaşandığını. nitelikyenneniceli- ğe önem verildiğini söyledi. Ünı\ersite- lerdeki öğrenci sayısının son 10 yılda 10 kat gibi büyük bir oranda arttığını vurgu- layan Şenatalar, bu anışın fakültelerde yüzde 108.4 yıllık yüksekokullarda yüz- de 126. 2 yıllık meslek yüksekokulların- da yüzde 228, açıköğretimde ise yüzde 273 Velüerin kitupçilesibitmiyorYeni öğretim wlımn başlamasn la birfikte velilcr, her yıl olduğu gibi \ine kitap kuyruklannda çile çekmeye başladı. Kitapçılar Oerneği Başkanı Ahmet Pulat. kitapçılann önünde oluşan kuyrukların. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitap sccimi ile ilgili genelgevi gec \aMmlamasından ka> naklandığını söyledi. Bakanlığıa ait kitabe\ lerinin yanı sıra ders kitabı satan diğer kitapçılann önünde günlerdir sabahın erken saatlerinden başlayarak sıra beklemeye başlayan \eliler, çoğu /aman aradıklan kitabı bulamıyur. \elikr. baa ögretmenlerin öğrencilere. piyasada bulunmayan ders kitaplanndan öde\ \ermeleri nedeniyle telaşa kapılarak kitap kuyruklannda tüm güniinü geciriyor. Pek çok öğretmenin öğrencilerinden istediği MEB Vayınlannın ilköğretim 1.2 >e 3. sınıf hayat bilgisi ile 5.6 \e 7. sınıf sosyal bilgiler kitaplan piyasada bulunmuyor. Bakanlık kitabe\ lerinin \anı sıra pek çok kitapçı da KD\ fiyarın içinde olduğu halde müşterisine fış >ermeden kitap satıyor. Polat. yurttaşın. kiCap kuyruklannda beklemesinin sorumlusunun Bakanlık olduğunu söyledi. olduğunu. son 10 yıllık sürecte öğretim üye- sı say ısının da yüksek oranda arttığını vur- guladı. Şenatalar, >on 10yıldaprofesörsa- yısının yüzde 278 artmasının dikkat çe- kıci olduğunu vurguladı. ^ BÛ Rektörü Prof. Dr. Üs- rün Ergüderde geleneği olan bir üniversite olması ve ya- pılanması gereğı BÜ'de mer- keziyetçi yönetim modeli- nin etkın olduğunu, ademı merkeziyetçi yönetimin BÜ'de etkinliği engelleye- bileceğini söyledi. Üni\ersite yönetiminin profesyonellik gerektirdiği- ni belirten Ergüder, üniver- sitelerde katılımın. yönetici- lerin yetiştırilmesinde ve ye- tiştirilen yöneticilerin üni- versitenin geleneğini sonra- ki döneme aktarmasında önemli olduğunu vurgula- dı. ÜÖÜD tkıncı Başkanı Prof. Dr. Kfldir Erdin de öğ- rencilerin örgütlenmeyi ve katılımcıhğı ünıversitede öğ- renmesi gerektiğini belirte- rek kendileriyle ilgili karar- ları tartışarak almaları ve yönetime sunmalarının öne- nııni vurguladı. İÜHukukFakültesiDeka- nı Prof. Dr Aysel Çelikel de akademisyenlerin taşıması gereken niteliklerin başın- da etik sahibi olması gerek- tiğini belirterek etik dışı ça- lı>malarla elde edilen akade- mik unvan sahiplerinin bilim insanı sayılamayacağını söy- ledi. •WW^\^VtWWVW^VA^Vl%VW^VWWAVWU4^^ RESİM ve HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ YALÇIN SADAK'la RESİM SANATI TARİHİ, FELSEFE ve EDEBİYATSOHBETLERİ Değerli öğretmenlerden, DİNLER TARİHİ, DİN FELSEFESİ ve ARKEOLOJİ KONFERANSLARI ,ı nıi' .1 dP'iı;!'' 29 Eylül 1998 tarihinde başlıyor. Bilgi Için: 0212 240 16 47 TÜLİN İNAN ECE Topağacı Ihlamuryolu IMo: 27/1 Nişantaşı MELEK BAYDAR Kişisel Resim Sergisi 21 Eylül-16 Ekim 1998 tan Mncsi, Omnytltı Ci N«- M («nkeile \ •' Galeri Atölye ilanlarınız İçin: 293 89 78 (3 hat) ZERRİN TÜREN SANAT GALERISI YAVUZ ONAR (SON GÜN) "ORYANTALİST SULUBOYA RESİM SERGİSİ" 13 EyJül - 20 Eylül 1998 ClmıSok KöprûApT22BBIokD-16-Boslancı/Te) (0216)4103490 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 6ELEDIYESI, BİLETLER 21 EYLÜLDEN İTİBAREN BÜTÜN GİŞELERİMİZOE SATIŞA SUNULACAKTIR HARBİYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESİ : 02I2 240 77 20 Moliere GÜZ BİTİMİNDE MOLİERE YA DA -KİBARLIK BUDALASI' Uyariayan Turgıy NAR Yöneten. Mehmet UIUSOV 1-2-3-4-7-8-9-10-11 EKİM David WOOD Necati CUMAU DERYA GOLO Yöneten. Ncdrat DENIZHAN 14-15-16-17-18 EKİM Bertolt BRECHT KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ Yöneten Y « d EKTEN 21-22-23-24-25 EKİM BİSKÜVİ ADÂM Yöneten Alrye UZUNATAĞAN 24-25-31 EKİM • 1 KASIM CUMHURİYETİMİZİN 7 5 - YTIJ ANISINA Müzikli-Belgcsd Oyun AYDINLANMA ATEŞİ 0«r1eyen ve Yineten Taner SAfUAS 28-29-30-31 EKİM /1 KASIM FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ : 0212 526 53 80 Orhan ASENA HÜRREM SULTAN Yöneten Engm ULUOAĞ 1-2-3-4-7-8-9-10-HEKIM J.KESSEUUNG Diıner SÜMER AHUDUDU Uyariayanlar R.CVAH-V.lbu 2OBU YAneten Ctin IPEKKAYA 14-15-16-17-18 EK1M ESKİ FOTOĞRAFLAR Yöneten Hakan AUINER 28-29-30-31 EKİM / 1 KASIM Ekrem Rtşit REY / Cemal Re?it REY LÜKÜS HAYAT Yöneten: Haldun DOftMEN 21-22-23-24-25 EKİM Serpil AKILLICKSLU KÜÇÜK NASREHIN Yöoeten Nedrct OENİZHAN 10-11-24-25-31 EKİM, 1 KASIM 1Bar ve Cafe ilanlannız için Tel:293 89 78 (3 hatj Darphane-i Amire Etkinlikleri II 22 7300- 75:00 20:00 Caz Konsen 19:00 KUîjk Müzık Kons»n: Mari»n Adtmadzt 8amon Topkap» Wıyı. 1 Avlu. Darphane-ı Amıre Bırulan (Ay» tr'mi Yaru) BORUSAN BORUSAM<ültür Sanat ucretsızöu 54 F«. (02I2I2S2 45 9I \M€KRB0k KÜLTÛR SANAT YAYINCIUK YAPI KREOI ARTS FESTIVAL YAPI KREDİ SANAT FESTİVALİ lf 8 ÜSKÜDAR MUSAHİPZADE CELAL SAHNESİ : 0216 333 03 97 Httan ERKEKBahtiyar VAHABZADE H.Rahmi GÛRPtNAR İKİNCİ SES KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA _ Yöneten- Hafmet ZEYBEK Oyarlıyın Gûner SÜM{« Yöneten Smaj MNÇCL Yöneten: Pnrf.Dr. Nurtun KARADAâ 1-2-3-4-7-8-9-10-11 EKIM 14-15-16-17-18 EKİM 21-22-23-24-25-28-29-30-31 EKJM/1 KASIM EŞİK Şinasi EKİNCIOĞLU HOŞU'NUN UTANCI Yöneten. Zuhal ER6EN 17-18-24-25 EKİM/1 KASIM KADIKOY HALDUN TANER SAHNESİ : 0216 349 04 63 A. Hamdi TANPINAR HUZUR pirrçer SÜMER Uyariayan-Yöneten: Y. Kenan IŞIK 14-15-16-17-18 EKİM ESKİ FOTOĞRAFLAR Yöneten. Hakan AIDNER 21-22-23-24-25 EKİM .Necati CUMAU PERYA GÜLÜ Yöneten. Nedret DENI2HAN 7-8-9-10-11 EKİM J.KESSELRING Heiner MÜLLER AHUDUDU UyaHayanlar R.CVAR-V.R121 ZOBU Yöneten: (Min İTEKKAYA 1-2-3-4 EKİM •MİSYOIV BİR DEVRİMİ ANMAK Yöneten. Paul PtAMPER 28-29-30-31 EKİM /1 KASIM GAZIOSMANPASA SAHNESİ : 0212 578 60 67 Bahtiyar VAHABZADE İKİNCİ SES Orhan ASENA HÜRREM SULTAN Namık AGAYEV ALAADDİN'İN SİHİRLİ UMBASI Yöneten: Hajmet ZEYBEK Yöneten: Engin ULUDAĞ Yöneten: Pıof.Oı Nurtun KAUDAâ 14-15-18-17-18EKIM 21-Î2-23-24-25-28-29-30-31 EKİM/1 KASIM 1-2-3-4-7-8-9-10-11 EKİM Yöneten: Namık AGAYEV 3-4-10-11-24-25-31 EKIM/1 KASIM HARBİYE CEP TİYATROSU . 0 2 1 2 240 77 20 EVLİLİK I. Ahmet Nuri SEKİZİNCİ İLK EVLİLİK MÜNEVVER'İN HASBIHALİ Yöneten Engin ULUDAĞYöneten. Ergun ISIU)AR OYUN GÜN ve SAATLERİ: SALI: 20.30 / ÇARŞAMBA: I 5.00-20.30 PERŞEMBE: 20.30 / CUMA: 20.30 C.TESİ: 11.00 (Ç.O.)-15.00-20.30 / PAZAR. I 1.00 (Ç.O.)-15.00-I8.30 htt:p//www.ibb.gov.tr Juan Carlos Caceres Tango ve Latin Müziği Tangonun tüm dünyada kabul görmesi için büyük çaba sarf eden piyanist, şarkıcı, besteci ve ressam Juan Carlos Caceres, konserinde Arjantin ve Güney Amerika müziğinden örnekler sunuyor. AtatOrk Kûltür Merkezi Konser Salonu, Saat: 20.30 5.000.000 TL. 4.000.000 TL, 3.000.000 TL, 2.000.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Kıtabevı • Yapı Kredi Akmerkez Şubesi • Ataturk Kultür Merkezi • Suadıye Vakkorama • Zihni Müzikevi-Kadıköy Telefonla Rezervasyon (0212)243 62 24-249 18 29-252 67 45 internet Bilet Satışı http://www.superonline.com/ykykultur Son kademe bilet fiyatlarından öğrencilere % 20 indirim yapılır. YAPI^KREDi içmimarlık, grafik,moda,resim/ingiltere'deüniversite / miizik / bilgisayar eğıtimı almak isteyenler ıçin ingili/ce \e bilgisayarlı yüksek öğrenim fırsatı. 2 yıl Türkıyede, -yatay geçişle- İngiltere'de 2 j ıl uni\ ersite eğitimi. Adav lar 24-25-26 Eylülde ücnstsız resim kursu ile aJınacaklır. Kayıtlar başladı. gıtaı (klasık. pop). pivano ıklasık.) flot. aLvofon. ses eeırjmı ıh ıcı-h.sonul freehand. quark.ipress. photoshop. aulocal. »ord. excel. (h.>çi-h.bonu) istasyon sanat merkezi „ TAKSIM : M i r a l a ı îjcfik be> s o k a k N o : 9 ( i ü m u ş s u t u I BAKIRkOV : Istanbul L'addesi Nn:81 ( umhuriııl Başsavcılığı karşısı MODA : Mııda. Dr Ks;H Isık ( j d d ı s i Sifa snkak \ n : 2 8 Tel: 0212. 252 92 22 - 2J Tel: 0212. 570 95 00-01 Tcl:02I6. 414 96 ,W-39 Binlerce öğrenci açıkta ÖSYM yurtlara yerleştirmede yanlışlık yaptı Seçme \e Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). Açıkögretim Fakiiltesi"ni kazanan öğrencileri vanlışlıkla yurtlara yerleştirerek 4 yıllık fakülteleri kazanan binlerce öğrencınin açıkta kalrnasına yol açtı. Bu yıl. yurt ıstemlerinin ÖYS tercıh fbrmlanna kodlanma.sı nedeniv le ÖSYM taraftndan gerçekleştırilen yerle^tirme i^lemınde yanlışlık yapıldı. ÖSYM'nin. Açıköğretım FakülteM'nı kazanan binlerce öğrencıvı Eskişehır'deki \ urtlara yerleştırdiğı ortaya çıktı. Tercıh förmunda Açıköğretım FakülteM'nı kodlarken yanlışlıkla "Yurtta kalmak ister misiniz" bölümünü de işaretleyen öğrencilerin dalgınlığına uyan ÖSYM. tüm talepleri ayıklama yapmadan yerleştirme işleminealdı. ÖSYM. Açıköğretim Fakültesi'ni kazanan binlerce öğreneiyi asıl listelerden yerleştirme işlemine koyarken 4 yıllık yükseköğretım kurumlarını kazanan öğrencileri yedek listelere aldı. \'anlışlığın yurt müdürleri tarafından fark edilmesi üzerine ÖSYM, \u'rt-Kur'u arayarak yurtta bannma hakkını kazanan Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin yerleştirme işlemlerini iptal ettirdi. Iptal ışlemlerinin ardından yedek listelere giren öğTenciler hızla asil listelere alındı. Ancak ÖSYM, yaptığı bu büyük hatayla yurtlara yerleştirilmeyeceği endışesi yaşayan binlerce öğrencinin paniğe kapılmasına yol açtı. Jetoniu çamaşırhane Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Yurt-Kur Genel Müdünü Halim Küçük, yurt koşullarını her yıl daha da iy iieştirdiklerini belirterek "Bu yıl jetoniu çamaşırhanekT sistemini yaygınlaştıracağız" dedi. Küçük. De\ let Bakanı Refaiddin Şahin tarafından kendılerine 30 milyar lıra bağışlandığını ve bunu çamaşırhane sistemini geliştirmek üzere kullanacaklannı açıkladı. Öğrencilerin çamaşırhanelerden istedikleri kadar yararlanabıleeeğini bildiren Küçük. "Amaç öğrencinin üniversite yaşamını kı>la> laştırmak" diye konuştu. VTC'nin 4. kurulus yıldöniımü Tüketicüeringecesi Tüketici iletişimi ve memnunivetinj hedefleven Vaillant Tiikerici Club (\ TC), kuruluşunun 4. \ ıldönümünü ön- ceki akşam Polat Renaissancc Oteli'nde çeşitli etkinük- lerie kutladı. Ceceve, 26 bin üyesi bulunan kuruluşun Türkiye (knel Miidürü Christoph Grosser'ın yanı sıra Avrupa Kalite Derneği \ önetim Kurulu üyesi Bernd Grun\\aJd da kafıldı. VTC'nin kuruluş yıldönümü gece- sinde bay iler, çalışanlar, \ TC üyeleri, ha\ ai fışek gösteri- leri ve Ankara De»let Kon$ervatu\an dansçılannın ko- reografısi ile geç saatlere kadar eğlendiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog