Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

2O EYLÜL 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kaymakamlık, Konak Kız Imam Hatip ve Kız Lisesi'nde okula türbanla gelenlerle ilgili soruşturma başlattı Izmir'de türbatıa sıkı talripIZMIR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - konak K.aymakam- lığı. Kon&< Kız lmam Hatıp ve Kız Lisesi'nde türbanla okula gelen öğrencilerle ılgilı soruşturma başlattı. tzmır Millı Eğıtım Müdürlüğü yet- kilileri. tûm okullarda öğret- men ve öğrencilenn Mılli Eği- tim Bakanlığfnca yayımlanan kılık- kıyafet genelgesıne u\- mak zorunda olduğunu belır- terek uymayanlar hakkında soruşturma açılacağını söyle- dıler. Konak lmam Hatıp Kız Li- sesi'nde lOOkadaröğrencinın türban çıkarmamakta direndiğı. Kız Li- sesi'nde ise okulun açıldığı ılk gün okul bahçesinde türbanla doiaşan kız öğren- cilenn bulunduğunu içeren haberimız üzerine olaya Konak tlçe Kaymakamlı- ğı'nca el konuldu. Konak Kaymakamlı- gı yetkililen. türban sorununun yaşandı- ğı Konak lmam Hatip Kız Lisesi'nde. Basın Kartları Komisyonu türbanlıfotoğraflan reddetti ANTALYA (Cumhuriyet) - Antalya'da top- lanan Basın Kartlan Komisyonu, türbanlı fo- toğraflarıyla başvuran gazetecilerin dosyala- rını görüşmeden geri çevirdi. Resmi kimlik yerine geçen San Basın Kartı'nda türbanlı fotoğrafin kullaralamayacağı kaydedilirken. bu tür başvurulann, fotoğrafin değiştirilmesi halinde tekrar görüşülebileceği karan alındı. Bazı komisyon üyeleri ise dosyalann görüşül- mesini, kabul edilenlerin ise Başbakanlık Ba- sın Yayın Enformasyon Müdürlüğü'ne tür- bansız fotoğraflannı göndermesi halinde tek- rar komisyona gelmeden kartlanru alabilme- leriniönerdi. Buöneride kabul edilmedi. 17- 18 Eylül tarihlerinde Antalya Gazetecüer Ce- miyetı'nde toplanan Basın Kartı Komisyo- nu'na Ali İhsan Göğüş başkanlık yaptı. îlk kez San Basın Kartı almak isteyen 590 kişi- nin başvurusunu görüşen komisyon. 380 ki- şiye basın kartı verilmesini uygun buldu. Sü- rekli Basın Kartı başvurusunda bulunan 170 kişiden 139'una bu kartın verilmesi kararlaş- tınldı. Sürekli Basın Kartı almaya hak kaza- nanlann arasında TBMM Başkan Vekili Uluç Gürkanda bulunuyor. Komisyonda, Türkiye Gazetecüer Sendikası'nı temsilen Orhan E- rinç ve Kadri Özen. Gazetecüer Cemiyeti 'ni temsilen Nazmi Bügin, Türkiye Gazetecüer Cemiyeti'ni temsilen Turgay Olcayto, Türki- ye Gazete Sahipleri Sendikası'nı temsilen Ömer Ersöz, Anadolu Basın Birliği'ni tem- silen Hikmet Vurdagül. lzmir Gazetecüer Ce- miyeti'ni temsilen Erol Akıncıiar, Basın Şe- ref Kartlı gazetecileri temsilen Ali İhsan Gö- ğüş, Sürekli Basın Kartlı gazetecileri tem- silen İsmet Solak yer aldı. okul yönetımının. soruşturma açtıgının belirlendığını söyledıler. tzmır Kız Lise- si'nde. başını açmayan öğrencı olup ol- madığının belırlenmesi içın okul yöne- timındenbılgı ıstedıklennı belırten kay- makamlık ılgılılerı. okul yönetımının kendılerıne verdiğı bılgıye göre okulda türban sorunu şaşanmadığını öne sür- düler. Geçen yıl bazı öğrencilenn okul bahçesinde türbanla dolaştıklarını. an- cak derslere türbanla kımsenin sokul- madığını. bu öğretım yılında ise, okul bahçesıne dahı türbanlı öğrenci sokul- mavacagını belırten lzmir Kız Lisesı yetkılüeri, okulun açıldığı gün bahçede türbanla dolaşanlann okuldan mezun olan öğrencıler olabileceğını kaydettı- ler. Okulda kılık-kıyafet genelgesinin uygulanacağını belirten yetküüer sözle- nni şöyle sürdürdüler: u Hiç kimse tür- banla değil sınıfa okulun bahçesine bile giremeyecek. Okulun bahçe girişindeki görev lilerimiz ve nöbetçi öğretmenkr öğ- rencileri sürekli denetlevecekler, türban- lı gelenleri içeri almavacaklar. Çocuklannın türbanla dersle- re alınması için 3 veli geldi. Biz onlara bakanlığın genelgesini gösterdik. Bu velilerle yaptı- ğımız görüşmesonucunda ço- cuklannın başını açacaklan- nı sö\ lediler. Şimdi bu çocuk- lanmız başlan açık okula ge- Ihorlar. Türban taknıada ıs- rar edenleri iknaya çabsaca- ğız. Ikna \olu>la bu sorunu kesinlikle çözeceğiz." lzmir Mıllı Eğıtim Müdür- lüğü yetkililen, tüm okullar- da bakanlığın kılık-kıyafet genelgesinin eksıksız uygu- lanacağını. genelgeye aykın hareket e- den, ıster öğretmen. ister öğrenci olsun hakkında soruşturma açılacağını söyle- dıler. Yetkılıler, genelgeye aykın tutum sergileyenler hakkında soruşturma aç- mayan yönetıcüenn belirlenmesı halin- de bu \önetıcıler hakkında da idari so- ruşturma açacaklannı vurguladılar. Öğretmen buyılda yoksul YUSUFZÎYAAY Öğretmenler, yenı öğre- tım yılına yıne ekonomik so- runlarla başladı. Büyük kentlerde yaşayan ögret- menlerin yüzde 70'i. ek ders ücretleriyle bile aılelerinin geçimini sağlayamadıkları için ek iş yapmak zorunda kalıyor. Devlet okullannda görev yapan öğretmenlerın ekono- mik sorunlan yeni öğretim yılında da de\am edıyor. Devletin, sorunlanna duyar- sız kalması nedeniyle eko- nomik sıkıntılan her geçen gün artan öğretmenler, geçı- nebümek içın öğretmenliğin yaru sıra başlca mesleklere de yöneliyorlar. Eğıtım-Sen \erilerine gö- re meslekte 15 yılını doldu- ran, evli ve ikı çocuklu bır öğretmen aylık 102 milvon lira maaş almasına karşın ai- lesiyle birlikte aylık giden 200 mılyon lırayı buluyor. Öğretmenlerin yüzde 60" ı kendi e\ leri olmadığı için kı- rada oturuşor. Büyük kent- lerde görev yapan öğretmen- ler, aylık gelirlerinin ortam- lama 50 mılyon lırasını e\ kirasına \eriyor. Meslekte 15 yılını dolduran bır öğret- men, 15 Ağustos 1998'de verilen yüzde 20'lık zamla aylık 102 mılyon lira maaş alıyor. Bu rakam. aylık 375 dolara karşılık gelırken Av- rupa ülkelerinın öğretmen- leri >se aylık bın ıle 5 bin do- lar arasında gelir elde edı- yor. Devlet okullannda görev yapan öğretmenler aylık or- talama 40 saat ek ders ven- yor. Halen 360 bm lira olan ek ders ücretı ıle bir öğret- men aylık 14 milyon lıra ek ders gelirı elde edıyor. Ek ders ücretlenyie birlikte 15 yıllık bır öğretmenın aylık gelın 116 mılyon lırayayak- laşıyor. Buna karşın ev li, iki çocuklu ve eşı çalışmayan bir öğretmenin ailesiyle bir- likte aıle gıden 200 milyonu buluyor. Bu durumdaki öğ- retmenlenn. geçınebılmek için ek ış yapmaktan başka seçeneğı kalmıyor. Büyük kentlerde yaşayan öğretmenler, görev yaptıkla- n okula genellikle iki araçla gidiyor. Adana'daki grev55. gününde İstanbul Haber Servisi - Türk- lş'e bağlı Harb-lş Sendikası yetküileri, Ada- na'da 55 gündür devam e- den grev i protesto için ABD tstanbul Konsolosluğu'na siyah çelenk bıraktı. Sendi- kanın TÜYAP önünde yap- tığı açıklama sırasında "Ya- şasm Tam Bağımsız Demok- ratik Türkne", "Özelkştir- me.e Hayır" yazılı pankart- lanıçangöstericiler, "Üsle- re el konsun, .ABD defol- sun"."Yaşasın sınıfda> anış- ınası" sloganlan attı. Harb- lş Istanbul Şube Başkanı Orhan Coştur. dev lete v er- gi \e sigorta primi ödeme- yet ışverenin. kaçak Ame- rLlcalı işçi çalıştırdığım kay- d-em. Türk Metarden Uzel işçisine darbe • TOFAŞ, Renault ve Ford Otosan işçilerinden sonra Istanbul'da da Uzel çalışanları, Türk Metal Sendikası ve MESS arasındaki toplu iş sözleşmesini protesto etti. İSTANBUL / BLRSA (Cumhurhet)- Bursa'da TOFAŞ. Renault ve Ford Otosan ışçilennden sonra lstanbul'da da Lzel çalı- şanlan Türk Metal Sendikası v e MESS ara- sındaki toplu ış sözleşmesini protesto ettı. Ağırmetal sanayıi Lzel önünde toplanan ı$- çiler. sendikadan ıstıfa etmek ıstedı. ancak noterbulunamadı. lşçıler. Türk Metal Sen- dikası Genel Başkanı Mustafa Ozbek'ı ıs- tifaya çağırdı. Bursa'dakı ev lem ise öncekı gün gecevansı sona erdı. Türk-tş Genel Başkanı Bayram MeraL eylem yapan ışçı- len soğukkanlı davranmaya çağırdı. Uzel'de çaiışan 2 bın 300 ışçıyı kapsayan ve Türk Metal Sendikası ıle MESS arasın- da ımzalanan toplu iş sözleşmesı ışçıler ta- rafından protesto edıldı. Işçiler dün fabrika önünde toplanarak sendıkanın iki ay önce Uzel'de çalışanları fabrika önünde toplanarak >ü/de 43'lük zamma tepki gösterdiler. (Fotoğraf: başlayan topkı iş sözleşmesi görüşmelenn- de yüzde 90 zam ısterken yüzde 43'lük bir oranı kabul etmesını eleştırdı. lşçıler "Mus- tafa Ozbek. MESS'e Osmanlı tokaü ataca- ğını söylemişti. Ama tokatı bize atn. Maaşı 50 mihon lira ofanlar \ar. Zamla birlikte bu rakam 7U mihona çıkacak. İnsanlar bu pa- ravla nasıl geçinecek? Sendika olmasa pat- ron bize daha çok zam verirdi. Özbek bizi sattı. İstifaetsin" dedıler. Sendıkanın her av bır vövmıyelennı de kendılenne sosyal te- sıs yapılacağı gerekçesıyle kestığinı belır- ten ışçıler. Kıbns'ta yapılan tesıslere şimdı- ye kadar bır çalışanın bile gidemedığını sa- \undular "\alamalardisan". "İşçiyizhak- lıyız. kazanacağı/" sloganlanyla yolu ka- patmak isteyen ışçıler. polıs engelıyle kar- şılaştı. lşçıler. Türk Metal Sendikasf ndan topluca istifa etmek istemelerine karşın da noter bulunamadı. Fabrikaya gelen Uzel Sosyal Hizmetler Şefı Serdar Çakır işverenin çalışanlara bır günlük ücretlı ızın verdığını belırterek da- ğılmalannı ıstedı. Gerekırse ey lemlerinı pa- zartesı gününe kadar sürdüreceklennı söy- leyen ışçılenn bırkısmı yemekhaneye gıder- ken bır kısmı da bahçede oturmaya devam ettı. Öncekı gün Bursa sokaklannda son v ıl- lann en büyük ışçı ey lemını başlatan otomo- tıv ı^çılen geceyansı eylemlenne son ver- dıler DlSK'e bağlı Bırleşık Metal Sendika- sı Bursa Şube Başkanı Selçuk Göktaş, "İş- çiler kendilerini satan sendikalara gere- ken dersi istifa ederek vermiştir" dedı. MESS'ın grup sözleşmesınde. Öz-Çelık. SAADETUSLU) '. j< «' •».•Ak>\)-A\\ı-1 .\U\KU , I H j i m , . Türk MetaJ Sendikası ve Birleşık Metal k- ışçi içın görüşmeler bır süredır devam edı- yordu. Öz-Çelik ve Türk Metal geçen gün- lerde MESS'le anlaşma sağlayarak vüzde 43 zammı kabul etmıştı. MESS ile Türk Metal iş arasında ımzalanan anlaşma 80 bin. Oz- Çelik arasındakı anlaşma ise 7 bin iş- çiyi kapsıyor. Bırleşık Metal-tş ıle ısehenüz anlaşma sağlanamadı. Türk Metal Sendi- kası ile MESS arasında ımzalanan toplu ış sözleşmesini protesto eden TOFAŞ. Rena- ult ve Ford Otosan işçıleri önceki gün top- luca sendıkadan ıstıfa etmışlerdı. Fatıh Ilçesı Demokrası Platformu Giri- şımcılen. yaptıklan yazılı açıklamayla Bur- sa'dakı Low Profıle işçılerenin grevlennı desteklediklennı bildırdi. 6 Yanguıların sorumhısu rantçı zihııiyet'İstanbul Haber Servisi - Bazı siyasi parti ve sivıl top- lum kuruluşlan yangınların asıl sorumlusunun "araziyağ- masına göz yuman anlayış" olduğunu vurguladı. ^vaza- ğa'da oımanhk alanda çıkan yangında. çam ağaçlannın bu- lunduğu 2 dönüm alan zarar gördü. Yangın. tstanbul Orman Bölge Müdrülüğü'ne bağlı he- likopterlerle itfaiye ekıplennin yoğun çalışması sonucu. yakınındaki Organik Kimya Fabrikası na sıçramadan kı- sa sürede söndürüldü. ÖDP İstanbul 11 Başkanı Mehmet Ata>. Istanbul'dakı yangınlann asıl sorumlusunun tüm İstanbul topraklarını \e Kuze> İstanbul onnanlannı rant aracına dönüştüren zıhnıyet olduğunu belırttı ÖDP Kartal Ilçe Örgütü de Kartallılan kaçak yapılaş- maya. "ormanlann kiralama" adı altında peşkeş çekıl- mesıne ve yakılarak yok edilmesıne karşı sessız kalma- maya çağırdı. tnşaat Mühendısleri Odası İstanbul Şubesı Başkanı Cemal Gökçe de orman yangınlannın salt arazi mafyasına bağlanmasının. sorunu önemlı ölçüde daralta- cağını belırterek arazı mafyasının yerel ve siyasi uzantı- larının da görülmesi ve bılinmesi gerektığini vurguladı. Konya Mimarlar Odası Başkanı Abdullah Naltekin de Is- tanbul'dakı ormanhk alanlann öteden beri gecekondu maf- yasının iştahını kabarttığını vurguladı. TEMA Vakfı da ormanlann korunması için başta ana- yasanın 169. maddesi olmak üzere 6831 No'lu Orman Kanunu. 2634 savılı Turizmı Teşvik Kanunu. 2924 sayılı orman köylülennın kalkındınlması ile ilgili kanun ve il- gılı yönetmeliğin, yeşil alanlan koruyacak şekılde değiş- tirilmesini önerdi. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Şivil Darbecinin İtirafları Geçmiş doğru bilinmeden, gelecek doğru kurulamaz. 12 Eylül'ün yıldönümünde Radikal'de ilginç bir söy- leşi yayımlandı. Konuşan, dönemin sivil cuntacılanndan ve bakanlanndan Adnan Başer Kafaoğlu idi. Konuş- turan da Yurdagül Erkoca. Ikisini de kutluyorum. Bıri iyi konuşturmuş. Ötekisi de lafları ağzında evele- yip gevelememiş. Konuşma sadece geçmışe ışık tutmuyor... Bugünü anlamakta zorluk çekenlere yardımcı oluyor. Ve de ya- nna "doğru" bakmaya katkıda bulunuyor. • • • Kafaoğlu'nun söylediklennde uç önemlı nokta var Birincisi. 12 Eylül'ün genel değerlendirilmesiyle ilgili: "- 1982 Anayasası, tamamen Adalet Partısı'nin gü- cüyle gelmiş bir anayasa. Adalet Partisi 'nin yapamadık- larını asker yaptı diyebiliriz.. 1960 darbesi toplumu /7e- ri götürdü, 70 de geri götürdü.. 1980 de geri götürdü." Ikincisi, Kenan Evren'in değerlendirilmesiyle ilgili: "- Evren cuntaya sonradan bindi. 'A madem kı yapı- yorsunuz, ben de vanm' dedi. Herşeyi Evren berbat et- ti. Gitti ayet okudu kürsülerde. Bana diyorki şimdi Üruğ Paşa, 'Evren hasta, ziyarete grt'. Şeytan görsün yüzü- nü. Bir kere gördüm, hâlâ onun ıstırabını çekiyorum." Üçüncüsü, bugünün ve yannın değeriendirılmesıyle il- gili: "- Rejim tıkandığı zaman, müdahaleden başka çıkar yolyoktur. Yine müdahale olacak.. Askerlerle ilişkim ol- maz olur mu!.. Siz hepiniz göreceksiniz. Nerde kaldı gelmediler, diyeceksiniz. O zaman gelecek." Söyleyenın kimliği göz önüne alındığında, her üç nok- tanın da ayn ayn üzerinde durmak gerekiyor. • • • Bir... 12 Eylül Anayasası'nı tartışırken hep aynı yargımı vur- gulamıştım: - Bu anayasa, orta sağ bir partinin programı gıbidir! Yanı ıktıdara kim gelirse gelsın, elı kolu bağlı olacak-; tı. Ve o bağlar ülkeyi -kaçınılmaz olarak- bir çıkmaza sö- rukleyecekti.. Çünkü o anayasa, ışçısiz bır sol ve solsuz bir demokrası ozlemını yansıtıyordu. İki bacaklı bir adamı, tek paçalı bır pantolonla yürüt- mekgıbi birşeydi bu... Sonunda koltuk değneği deyet- medı. Tökezlemek kaçınılmaz oldu. "Yumurtasız omlet" yapılamayacağı çok geç anlaşıl- dı. , . İki... Marmaris'teki emekli adamı, zaman zaman ağır bir bi- çimde eleştırdim. Ama Sayın Kafaoğlu'nun bu konuda- ki yargıları aşın duygusal ve bu nedenle de haksız. Evren, bir bütünün vitrinde görünen parçasıydı. Aslında iyi nıyetliydi, ama o bütünü kavrayıp yönlen- direcekçapıyoktu. Eleştirileri, o bütünün sözcüsü konumunda olduğu için, 12 Eylül'ün simgesi gibi görünmesi nedeniyle hak etti.. O 12 EylüJ'ü kullanmadı, 12 Eylül O'nu kullandı! Zaten, T2 Eylürü çeşitlı yöntem ve olanaklaria kulla- nanlann asıl önemli bir bölümü de içerde değıl dışarday- dı... Üç... Yakın bir gelecekte, yeni bir darbe olur mu? Asker, olmaması içın yırtınıyor. Sivil toplum örgütleri, siyasal partileri aymazlıktan kurtarmak için çırpınıyor. Basın, büyük bir sorumluluk bilincı ile davranıyor. Ama ülkenin bir çıkmaza sürüklendiği duygusu, kitle- lerde oldukça güçlü. "Kime oy vereceğim" şaşkınlığında olanlann sayısı tehlikeli boyutlarda. Devletteki "CL/m/ıu/7yer/(a/ş/f/"kadrolaşmanın, sivil ik- tidarlar eliyle sona eremeyeceğine inananlar, her geçen gün artıyor. Henüz çok geç değıl!.. Ama sivil kurumlara bağlanan umutların tükendiği yerde, başka arayışların gündeme gelmesinın kaçınılmaz olacağı da unutulmamalı! • • • Kafaoğlu, 12 Eylül'ün bir özeleştirisini yapıyor. Ata- türk'ün putlaştınldığı bir 12 Eylül döneminın* Son Italya gezimde, Roma'daki Romantica lokanta- sında bir akşam yemeği yemiştik. Elindeki gitan ile Na- politenler söyleyen şarkıcının göğsünde Atatürk rozeti vardı. Gitannın üzerine yapıştırmak için, bizden Atatürk çıkartması istedi. Atatürk'le ilgili bazı kitaplar okumuş.. Hayran olmuş. Düşündüm de.. Belki de o italyan, Atatürk'ü bizim 12 Eylül'cülerin ço- ğundan daha iyi anlamıştı... Sesi de Evren'inkinden çok daha güzel ve etkileyiciy- di... Bulaşık makinesînde yılın en büyük fırsatı Acelesi olanlar için bugün teslim! Acelesi olmayanlar için Aralık'ta teslim. Peşin fiyatına 1+4 taksitle O i l .. • .- | odemelı I kampanya! Satıcmız, Yetblı Sen/ısmız veya Ucretsız Tüketıcı Dantşma Hattı'ndon oğreneöıhrsınız. ÜIÜN-MODEL I OTOMATİK MIIAŞIK MAHNE1İ1Ü i ^ BKY4540 E 40 Program Elektron* Desenli Sac BKY-3503 3 Prognm BKY-3513C 3 Program • Ocaklı BKY-3SO5 5 Projnm BKY-3515C 5 Program• Ocaklı BKY-3607 7 Program - DesenS Sac BKY-3704 l '2 8 P-og'anlı - Yanm Vûk 2iasoo.ooo H2.50O.COO 149JOO.0OO I40.20C.000 177.8OOJX» 173 200000 190000000 1. SEÇENEK (1+4) I rİTÂTlHA TAKSİTU «ŞİNAT 4TAKSİI 43 760000 22.500.000 29 860 000 28040.000 35 560 000 34.640000 38000000 43 760000 22.500000 29860 000 28.040.000 35 560000 34640000 38 000000 218800000 112.500000 149.300.000 140200000 177.800.000 173200.000 190.000000 2. SIÇENEK (1+8) TOUM 8TAKSfr FİYM 28 940000 İ4 880 000 15 750000 18.540000 23510000 22.910 000 25'50000 28940000 14.880.000 19 750000 I&540000 23510000 22.910000 25150000 260460000 133.920.000 177 750000 166.360000 211 590 000 1 206.190.000 226 350000 3. SEÇENEK 28940000 14580.000 19 750 000 ia540.000 23 510000 22.9t0.000 25150000 21840000 11.230,000 ı 14910000 14.000.0001 17 750000 I7290.000> 18 970000 291020000 149.640.000 198670 000 186.540000 236510000 230390.000 252 790 000 Ucrctsız montoj ıle ılgıh şartlan Yetkıtı Satıantz, Yctkılı Servrsjnız veya Ûcretstz Tüketıa Dantşma Hattı'ndan öğrtficbılırsı ÜRÜN-MODEL OTOMATİK BULAŞIK MAKİNELEKJ BKY-4540 E 40 Program - Desenli Sac BKY-3503 BKY-35I3C BJCY-3505 BKY-35I5C BKY-3607 3 Progıam 3 Program - Ocaklı 5 Program 5 Program - Ocaklı 7 Prosram - Desenli Sac ARALIK 1998 TESLİM KOD NO 401 402 403 404 405 406 1. SEÇENEK (1+9) KŞİNAT 19.910.000 9,600.000 13 590.000 U.760.000 16.180.000 15.760.000 9TAKSİT 19910000 9.600.000 13590000 12.760.000 16 180 000 15.760.000 TOPLAM FİTfAT 199100 000 96.000.000 135 900000 127.600.000 161 800.000 157,600.000 Ticaret Bakanlıûı'nm 25SH99* tarihü. 21940 santı Teblkj hükûmlerine uvaurt otarak vamlmaktadır • iretim olanakları dahilinde karslanacakbr • Urimferperakende satıs nöktalannda teslim edilecektir • Ffyattarıma Törk Ura'sıdır, Tûm önifthraeki fıyatlar tavstye edimn ÜCRETSİZ TÖKETİCİ DAN1ŞMA HATTI 0800 261 85 15 vvvvvy.bekoticare Sir dunya markası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog