Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20EYLUL1998PA OLAYLAR VE GORUŞLER Uımlı İslam PENCERE Pn)f. Dr. KEMAL ÖZMEN Hatettepe Crmenıtesı T urkı>e Cumhunyetı Ana>a- sasfnın 14 maddesı. "Ana- yasa"da >er alan hak \e hur- rivederin hiçbiri,devletin ul- kesi ve mılletn ie bolunmez butunluğünubozmak. Turk devletinin \e cumhurivetüıin lariığuu teh- lıkeve duşurmek, temel hak ve hurrivede- ri yok etmek. devletin bir kişi veya zumre tarafından vonetilmesini veva sosval bir sı- nıfin diğer sosval suuflar uzerinde egemen- liğini sağlamak veva dil. ırk, dın \e mezhep atrımı varatmak veva sair herhangi bir yoManbu kavTam \egoruşlere da>anan bir devlet duzenini kurmak amacı>la kullanı- JamazJar. (...) Anavasa'nın hiçbir hükmu, Ana>asa'da ver aİan hak ve hurrivetJeri >ok etmeve vonelik bir faalivette bulunma hakkuıı verir şekilde vorumlanamaz" dı- \erek çok açık bıçımde temel hak \e oz- gürlıikJenn nıtelıgını. kapsamını \e sınır- lannı ortaya kovmaktadır Bu ılkeler. bir bolumu>le her ne kadar bızde sakız gıbı çığnenıp yınelen^ de. genel planda v e a> - nı sozcuklerle ıfade edılmese de çağda$, laık ve demokratık tum ulke anavasalan- nın temel davanaklarını oluşturur J990')i}illannbaşından ıtıbaren Turkı- ye'de. kımı temel hak \e ozgurluklerın. ozellıkle de ınanç ozgurluf unun ardına sı- gınarak sı\aset \apan ve "post-modernist özgürlukçii" kımı gruplarca da destekle- nen belırlı bırdıncı çevrede fslam "radi- kal" ortusunden sovundurulup "ılnnlı". "diyalog vanlısr. "uzlaşmacT ve "banş- çı* birt *zat"ın kı^ılığınde demokrası ıçın- de fılızlenmış "yukselen birdeğer" olarak sunulma>a başlanmıştır, son ıkı yıldan bu >ana, cumhurbaşkanından Meclıs başka- nına, sıyası partı liderlenne, sanayıcılere, ı^adamlanna. gazetecılere, yazarlara kadar çok say ıda "laik" kışının genış bir toplum- sal yeipazede ılgı ve destegıne "mazhar" olmuş bu **zat"ın. uluslararası duzeydede, başta bırzamanlann "yeşilkuşakprojesi" mıman ABD olmak uzere kımı Batı ul- kelenvle (tngıltere \e Almanya gıbı) Va- tıkarûn da "ruhani" desteğını arkasına aiarak. "yap-iştet-devret" modelıne uygun bir "ılımi İsfam projesi"nı. Turkıye'de, de- mokrası adına genış bir "consensus" çer- çevesınde. hayatageçırmeçalışmalanhız kazanmtştır Kurucusu Mustafa Kemal'ın avdınlan- macı. laık. akılcı ve ınsancıl değerlere da- yandırdığı \e bugunlerde 75 yılını kutla- dıgımız *deraokra£ik.laikvesosval bir hu- kuk devtetT (Anay asa. madde 2) oJan Tur- kı\eCumhun\etrndebu"ılıınl)tslampro- jesi" naMİ bırgereksınmeden doğmuşturr> "Radikal jslam"\ "Ihmlı (slanı" nıteleme- lennı demokratık bırduzen ıçınde "iaikah- lak"ın hangı ılkesının ıçıne yerleştırmek mumkun olacaktır1 Kuşkusuz bu sorula- nn temeldekı yanıtını oncelıkle TC sınır- lan dı^ında "Eğer Tiırkiye Baülı ülke ol- ma ısranndan biraz vazgeçer, modernJeş- me ve demokrasinin bir İslam ulkesinde mümkiın olduğunu gostermeye daha çok ağırbk verirse,butun dûnyaya «e İslama bu- yıîkbir tnodel olur" dıven Amenkalılann Şerif IVfardin'ı Sanıue) Huntignton'un soz- lennde açıkça dıle gelen "Siz bırakın Ba- üh anlamda a>dınlanma>ı. laikJiği de otu- rtıp İslamla demokrasiyi uzlaşdrarak bir "islam demokrasısı' ohışturun"(Nasıl ola- caksa9 ) dayatmasında aramalıdır Buna benzerbırsav ı da. bıryıl kadar once Ame- nJcan Savunma Bakanlığı'nın bir ust du- zey yetkılısı. "Türkiye'ninlaikoJupolma- masıbiziilgilendirmiyDr'' bıçımınde (son- radan duzeltılse de) dıle getırmıştı Kuş- kusuz, ılk pianda bir Amenkalı ya da bir Avrupalının "ılımlı İslanTdan soz etmesı yadırgatıcı gelmeyebılır Çunku, Turkıye dışında laık olmayan ellının ustundekı Musluman ulkede fslamın "radikaJ"degıl de "ılımh" olması ıstenebılır. hele u radi- kal İslam'ın kımı ulkelerde "dehşere va- ran uygulamalan duşunulurse Pekı laık Turkıve "desahnelenmek ıstenen bu "eniş- te/baJdız" hıkâyesı ne^ "Ne"sı gayet açık' Batı tarzı. ulusalcı, laık, demokratık, çağ- daş ve evrensel değerlere davalı bir dev let ve yaşam duzemnın yenne, ıçı boşaltılmı^ bir "demokrasi">ı "Islami" harçla oluştu- rulmuş geleneksel, statık, donmuş, akıldı- şı bir "küJtürel yapı"yla "uziaşünnak" Bu çerçevedeoluşrurulmuş ve ulusalcı nı- telığı degıl "ünnnetçi" nıtelığı on planda olan toplumsal yapı vede\ let duzenıne sa- hıpulke ulkelerın, ozellıkie ABDnezdın- de "vazgeçümez" v e "sadık muttefîk" ola- rak her alanda (asken mudahaleler dahıl) "destek" ve "liıtuT' gormesı başka nasıl açıklanabılır9 Tlımd tslam"in Turkıye'den gorulen yuzunegelınce, maşallahçeşıtlılıkartıyor "Radikal İsJam"ın. guney çollennden esen sert ve yıkıcı fırtınasından korunmak ıçın kol kola vermış gayretkeş uç grup. sıya- sal. ekonorruk. toplumsal veduşunsel alan- larda ne kadar "detnokrat" olduklarını gosterrnek amacı> la olsa gerek, "ılımJı İs- lam"ın buy uj up gelışmesıne ve serpılme- sıne olanak sağlayacak u japt"ya gereklı malzemey ı sağlama konusunda bırbırleny- leadetayanşıyorlar. herbınnınelındekes- kın "testere"ler, bındıklen "daJ"ı "bilâfii- tur" kesıyorlar "Aşagı*'dan ya da "yuka- n"dan "uyan"largeldıkçe de TC Anaya- sasfnın ıkıncı kısmmdayeralan teme! hak ve ozgurlüklerın dın, ınanç. vıcdan. dü- şunce, kanaat. ozel hayat, mulkıyet. vb şemsıyesı altına sığmıvorlar Bınncı grup, doğrudan dın uzennden sıyaset yapan kı- şı, kuruluş ve sıyasal orgutlenmelerden oluşuyor Sıvasal yelpazenın sağ ortasın- dan en ucuna kadar (eskı Refah. yenı Fa- zılet. ANAP. D\ P. MHP. BBP)yer'alanbu gruplar. çok partılı hayata geçıldıgınden bu yana tum e»kı sağ partılenn yaptıklan gı- bı •*misyon"larından hıç vazgeçmemekle bırlıkte, "devlet ricali"nın "himmet"len veozellıkle de. partı tabanınm "İslamieği- limler"ı de artık kapsadığını du^unup se- vmen say ın Ecevif ın "nıaJum zat" ve tur- bankonusundakıbılınenaçıkdestekleny- le "hattH müdafaa"dan "sathn mudafaa"va geçtıler fkıncı grup ıse, gorevlen gereğı -göru- nuşte- aknf sıyasetın ıçınde olmayan ve Türk demokrası tanhmdeadlannın henuznere- ye konulacagı netlık kazanmayan bırgrup "eski sivasetçi" ıle gazetecı. yazar. sanat- çı, ışadamı. akademısyen vb kışılen kap- sıvor. hepsının ortak yanı. ulaştıklan mes- leksel duzey ne olursa olsun, hâlâ "laik bir ahlak" edınememış olmalan ve "bireysel ^la sınırlı olması gereken *din"ı ve onun kutsal değerlennı toplumsal yaşa- mın ve kamu duzemnın vazgeçılmez "harç"! olarak gormeye devam etmelen Uçuncu gruba gelınce, daha ılgınç bir oluşumla karşı karşıvavız 68 ku^ağının toplumcu. ılencı. ozgurlukçu ruhundan beslendıklennı ılen suren veorneğın Tur- kıye dekı tarıkatlan "shTJtoplumorgutu", l *KurtmilliyetçiIiği1 *nı demokratık bir hak talebı olarak kabul eden şımdılenn "post- modernist" ve "anti-Kemalist" (Ataturk ve Cumhunyet duşmanları demek daha dogru galıba) "eski ttıfek" "yeni çanak", ^•azar-çizer"lenveTurkıve'yePanb Lond- ra, Nevv \ork. Bruksel unıversıte kursu ve kahvelennden baMrak "İslam'lavekendi tarihimizie banşmak" adına laık ve de- mokratık Cumhunyet'ın temel tasjarını yennden oynatmaya çalışanlar fşın ılgınç yanı. bınncı grubun "radikal'" kanadı dışındakı tum gruplar. "laik" ve "demokrat" olduklarını ılen suruyorlar Şımdı soralım Laıklığın. demokrasının "olmazsa olmaz" kosulu olduğuna. hangı dınsel ınançtan olunursa olunsun ınancın tek tek bıreylenn yas.amında bir "vicdan sorunu" olarak kalması gerektığıne ger- çekten ıçtenlıkle ınanıyorlarsa. neden "\ic- dani" bırolguyu "bireysel VKdan" dışı- na ta^ırma konusunda bırbırlerıy İe oylesı- neyanşıyorlar1 Dmın kamusal duzenın ve onun kurumlannın dışında ustunde tutul- ması onlara nasıl bir rahatsızlık venyor acaba9 Temel ılke ve dayanaklannda de- mokrası ve laıklığın tanımı ulkeden ulke- yedeğışebılırmı7 Konuyugelecekyazım- da sonuçlandıracağım 'Bölmeli Kafa' ALİDÜNDAR Y azıma başlık yaptığım sözcukler be- nım degıl.rahrnetlıoğretmenım Saba- hattinEyuboğlu'nundur VuksekKöy Enstitusu'nde yonetıcılenmtzden bı- nnın, sık sık v ıneîedıgı "Devrimri iki Mustafa'1 soylemı vardı Bırgun bu, temcıt pılav ı gıbı ısıtılıp ısıtılıp onumuze surulen >oy- leme karşı çıktım Bmlerce y ıl oncesının ve ote dun- yaların ozlemcısı onencısı Muhammed Mustafa ıle gunumuzundevletadamı.Anadoluaydınlanmacıhğı- nın. ulusal bağımsızlığımızınonden MustafaKemaİ'ı nasıl bağdaştınrsınız. dıyecek oldum Kıyametlerkop- tu Yuzume vurulmadık ne ınançsızlığım kaldı, neca- hıllığım Çok uzuldum Lzuntumu. bır Hasanoğlan - Ankarayolculuğunda.Eyuboğlu'naaçtım "Lzülme*' dedı "Ataturk'unamacızaten bubotmetikafalanvok etmekti. Bağımsızlık savaşımımn utkuyla sonuçlandı- nlması vetmezdi. L diununde\Tİmci.aydjnlanmacıan- lınılarla pekişunlmesi gerekirdi. Devrimyasalannın du- ztnlenmesi;ıcniva/ı.halke>k"rininaçılmasu lurkOil ve Tarih kurumlan/ıın kurulması. oğrefim seCerterü- ğjnin başlatılması... Hep o kafaJardaki bölmett taş du- van kaldırmak amacma vonelikti!..r Kılıç AIu Llusal Bağımsızlık Savaşımi'nın en ateş- lıgunlennde halkın nabzını dınlemek ıçın, Ataturk'un bır bayram namazına gıdışını anlatır Camıde vaız. su- reklı bır "kabirazabTndansozeder GunahMrlan. tov- besızlerı. Tann buyTuğuna uymayanları can yakıcı meleklenn. yedı başlı ejderhalann, zehırlı yılanlann nasıl sorgulayacaklannı ve cezalandıracaklannı sav ıp doker. fakat Polatlf va yaklaşan duşmandan veduyu- lan top seslennden hıç soz etrnez Atarurk. sakındır Vaızıdmlemektedır Yanındakılennkendısınebaktık- lannı, hareketlenyle vaızın aldınşsızlığından rahat- sızlık duyduklannı duyumsayınca Kılıç Alı'nın kula- gınayavaşça fısıldar -Sabretmek gerek. Zamanı geiioce düzeiecek. La- kin bu tür saçnıalıklara daha bir sune katianmak m- runluğundayız!_" Falih Rıfkı Atay, "Banş V ıllan" adını verdığı yapı- tının bır yennde "Kafa/anmız böimeli idi. Kendime ilkdefa nezaman Türk dedigimipek hatnianuyonım. Bizim çocukJuğumuzda Turk. kaba teyabanidemek- tL 'İslam ummetı' ve 'Osmanlı' idik.ilmihaJJerdebas dersüniz 'dın ıle mıllıyetın bır' okluğunu oğrenmek- ti." (s 6) "Padişah kutlannın olümden onceki korku- su Fuan'a surulmekti. Biz orasını ahretin cehennemi gibibirşevsanırdık"(5 lOjdedıktensonraşunlanek- lı>or "Vurttaşlık bilincimiz voktu. KimimtzOsmanlı Bankası kadar. kımımiz \rap mukallitliği olçusunde Osmanlı idik. 1908'de bile Osmanlı ordusunun ku- nıanda kadrmu bıiviıkçoğunJuğuyla alav lı idi. Bir ka- nua pariamentoda feriyye komisyonuna uğramaksı- zm.>ani şeriat bakımından kontroJedilmedikçe \ urur- luğe giremezdi. V u/de on Batılı. v uzde doksan Doğıı- lu birtopluluktuk. Vtatürk bu iki/tığı varatan gelenek- leri \e kurumlan >ıkm*für. Bı/i odunculukten kurta- rarak. kuruluş ve kalkınma volunda bır ilen, ikı geri sendelemeden yuruv ebilmemızi sağlamıştır." <-, 157) Anadolu aydınlanmacılığının soncul amacı "bilimi dinden. usu inanctan aniKÜrmak"iı Toplumsal der- neşımı, yurrtaşlık bıiıncını, ekınsel, tutumsal. sanat- sal ve bılımse! kurumlaşmalan bu yoila gerçekleştır- mektı Fakat su uyudu, duşman uyumadı Devnmya- salannageçer oy verenlenn torunlan, zamanında 'hj- lafet'ın gereksızlığını ve 'şeriat'ın, baş belası olduğu- nu Ataturk'un kulağına fısildayanlann mollaartıkla- n ıle. "Sen kitabımı kaldırmak istiyorsun.emretbize. kitapta verini bulalım.'-" dıyen dalkav uklann. y ırtlaç- lann artıklarıdır. bugun genç kızlanmızı bohçalama yolunda. kadınlanmızın başortusunu l kab'a donuş- turme. şenat sınğına geçırme yolunda ortalığı velve- leyeverenler. I954seçımlennınongunlenydı Yozgat'ın Çekerek ılçesıne bağlı *D" koyunde, oğretmen ıle ımamın, koyun ılkokulunu ortakîaşa kullandıklan du- yumu uzenneyaptığım araştırma, o gunlerden bu gun- leregelıneceğının ışaretlennı venyordu Koydeogret- men olarak gorevlendırılen genç, ımam-hatıp okulu- nu bıtırmış. ba>ka ış bulamadığı ıçın orada oğretmen vekılı olarak çalışıyordu fmamlık eden genç ıse aynı okulun son sınıfindân a>nlmısbınydı Paylastıklan koy okulunda bın Kuran okutuyor otekı de sozde Jaık eğı- tımı surduruyordu Yaptığım denetımı haberalan CHP adayı C^,otelde benı buldu Dereden tepeden bır ıkı sozden sonra "D. kovune gittiginifl duvdum. Bilivor- sunuz gericüer hep dini kullannoriar. Bu dinstz deği- liz. Hatta.dini bizonlardan daha i>i biüriz. Onlan ken- di silahtanv la v uracağu. Oiabıldiği yerlerde köy okut- lannı kullanacağı/. llerisi k;in asıl amacımız. köylerde her okulun vanına bırde kuran kursu binası yapmak- nr"dedı Bırsuretamştık Sonundadayanamadı. aba altından sopasını gosterdı "Mufettiş bev. duvduğuma göre siz zaten mimli adamsınu. Bırakın bu işleri. Siz mufettişliğinLfl yapıa, miDetin camisi ve dinivle biz ilgileniru" dedı IsJam bılımcılen. ınsan usunun ınsan yaşamında rol almasında ve ınsanın us yordamıyla yaşamma yon vermesıne ozellıkie karşı olmuşlardır İnsanınyaşamm- da akılsal kural ve yargılar one çıkarsa "ünanınzarar göreceğini" one surmuşlerdır H L's'un vahivden avrü- ması ve lann'nın varlığının us kurailanyta aranması, tartışılmasıgerekir" dıyen Jbn Rüşd'un başına gelen- lenunutabılırmıyızr> IbnRuşd.bugunulkemızdese- natın bayraktarlığını yapanlardan çok daha akıllı ve bılınçlı bır Muslumandı Ls yontemlenyle ırdelen- meyen. velevkı dın ve Tann da olsa. sağhklı ve ın-san- salolamayacagmınbılıncındeydı Ortaçağkaranlığın- dan adım adım us merdıvenlennı tırmanan Hınstıya- n-lığın bugunku geleceğmı ussal algılarıvla sezınle- yebılıyordu çunku Ne dıyor Ataturk' Ataturk dıyor kı. "Gerici fikirlerle beslenenler, ul- kedebeffi birkesimedavanabileceklerini sanıvorlar. Bu. kesinliklebirduşvesanıdanibarettir. İleıiemeyolumu- za dikilmek isteyecekkri ezip geçeriz. Ilerkınt \oiun- da duraksayacak değiliz. Dunva muthiş bir hı/Ja üer- liyor. Biz bu akışın dışında kakbilir miviz.' Ancak. kafalara yenı ışıklann gırebılmesı ıçın, ka- falann ıçındekı gencılık kalıntılannın da temızlen- mesı zorunluğu vardır " (Ataturk "un Soylev ve Demeç- len. cılt 3. s 71) Ataturk. butun ey lem veedımlennı us suzgecınden geçırmış bır devlet adamıvdı Hıçbır başarısını ne "Ben}apöm"dıye bayraklaştırdı, nede vanlışlan yu- zune vurulduğunda "Vaptmısa.vaptım'' dıye tafra at- tı \e -laikliğin bekçisı" olduğunu soyledı. ne de u be- nim halkım-benım milletinr dalkav ukluğunda bulun- du Neyımız varsa ulusundur.neyaptıksa ulusça yap- tık. bırhkte yaptık. dedı mandıkiannı da, ınanmadık- lannı da kendı ıçınde tuttu Bırayağı camıde. otekı av a- fı laık Turkıye Cumhunyetı'nın orun koltuğunda ol- madı Kurduğu ve felsefesını oluşturduğu dev letin yurttaşı olma orneğını verdı "Seçkinlik istemiyorum. Beni anlamava; vaptıklanmı değil. vapmavı duşun- düklerimiarastırmavacalışın.veter'dcdı Neoglunu. kızmı dunya malına gark ettı. ne dev let malını >ağma- lattı Kurduğu akşam sofralannda, sakız leblebısıyle rakısını yudumlarken hep ulusunu ve ulkesını duşun- du Insanlann kafasmı ıkıye bolen taş duvann yıkıla- cağı gunlenn ozlemını yaşadı, duşunu kurdu Günaydın Hiîziin!.. Uzgundu Sordum - Neyın var? Ağlayacak gıbıydı Gozluklerı buğulanmıştı Suskundu Yıneledım - Neyın var7 Dudakları kıpırdadı, bır şeyler soylemek ısteı sonra vazgeçtı Usteledım - Neyın var? F/sıldar gıbı dedı kı - Çalıştığım gazete satıldt Sonra onune baktı • Oysa neler yazardı koşesınde? Ya da neler yazmazdı'? Serbest pıyasanın her derde deva olduğunu yı nelemekten usanmazdı Demokrası serbest pıyasa demektı Serbest pıyasa ekonomıde her sorunu çozer dı Serbest pıyasa ekonomısı tek modeldı Ozgurlukler ancak serbest pıyasada boy atar- dı Serbest pıyasaya mudahale edılmezdı Alıp satmak ozgurluğu kutsaldı Ulusal sınırlar anlamsızdı, vatanseverlık moda- sı geçmış bır duyguydu Serbest pıyasaya getırılecek her sınır dınozor- luktan gayrı bır şey değıldı Serbest pıyasada her mal ve kışı gerçek değe- nnı bulurdu • Dedım kı - Senın gazetenın satılmasına sevın'.. - Neden'' - Çunku senın savunduğun fıkırlerın gerçek- leşmesıyle bu satış ışı oldu - Nasıl? - Sen dunya 'tek pazar' demıyor muydun?. -Evet - Kureselleşmeyı savunmuyor muydun7 .. -Evet - Yenı Dunya Duzenı'nı ovmuyormuydun? -Evet - Kuresetleşme meyvelennı venyor, Uzakdo- ğu'daknzçıktı, Rusya'yasıçradı, IstanbulBorsa- sı'na atladt, senın çalıştığın gazete de 'kuresel kapıtalızm' gereğı bundan payını aidı, serbest pı- yasa mekanızması çalıştı, pıyasa sorunu çozdu, patron da kureselleşmenın gereğını yenne getır- dı, gazeteyı sattı • Ancak bızımkı sevınemıyordu Uzgundu Hem de bu ıkıncı uzgunluğuydu 68'lıydı, gençlığınde hızlı sosyalısttı, ıkı asken dar- beyle gelen zoru yaşayınca donmuş, bu kez hız- lı lıberal ayağına aşırı serbest pıyasacı olmuştu, 'Ye- nıDunya Duzenı'ne karşı çıkıpKureselleşme'yı eleş- tırenlerı dınozorlukla suçlardı Dedım kı - • - Sen dınozormusun7 .. -, _tjl - Değılım - Öyleyse uzulme, sevın1 Gozlerı daldı Ya ışte boyle, kureselleşme Ikıtellı'ye geldı, ama, Babıâlı'ye gelemedı Çunku biz Yenı Dunya Duzenı'ne karşıyız En 'baba' kampanya Bellona'da! BELLONA NOKTALARI* «*«/****r • 6» «a 23«w T, 733***1 h 2 rnmi Jt 3 Peşin fiyatına 1 + 4 11 ay taksit Eve teslim Zengin koleksiyon Şimdi, birbirinden seçkin Bellonalar, benzersiz kampanya avantajlarıyla. Sakın kaçırmayın! Jmimr^ m|oJI 0 IIH n r M ono mata I0YBS U 0 SI lbr>n Ucretsiz TOteHd HMO www bellona com fr BELLONA Şlı 2758478 7IM254 î î8 / ettlerHd V •-":•: 0 • MUUAll/ Vn U şjıltL (?«.!< •HMTUUJI/ InmtoHa . h 25/510 • « T O » / t a * e »ot " 421?» 4(,4İ 3548' 35 4S J ' b M / d n t a U c ' i'k • >»••/ Iım '< 515634; « O -OzenMot in\^-6fn/Ha>laı *dt -. ' ! UK • AJca r« 7S1S7» > 6l 17249.W«, R 612S9C3-(jy/fcKiJfcBı (>3)493S.&**J/fıtaırç/u h 44 L 51!27»8 • >ı|^i)inl/S«tıı Moc 3123121 -Mfr M 5» 2USO35 • « a » M 1U [51 • * 83] «SımrHrt 3*4301»•*!•{• fTMu/Ltıulk 426^43• 4397300 • taMniır/Oogıı * t 1H357J • '»• Uot 33237S5 • EttanfM/Sn: Ms Ut) *ı r 3389232 • l h ) — / ( j j b ı M «S8ı6S9 • imtf/'-aiMÇc to 353*liû • « « S r t . / » * x > • '••ıt. Hâ « * 355İ001 • S * Ikt « * 3805674 ' Hıniı!*!•!•/ Banna '.. 73*4270 • 'urt *c 'jcaoc • <MHİ«/x: • <Oçâtm/ TııaMglu ft 4373735 . »mmk/Ua ud S> Miil) ' HMm/Diet « s W S» '8S3380 • Wwt/iosjn Jt S« 4220331 • ^ j 4 3 5 5 ? 3 9 ' S I K « / S < M W S» 271j858«SHthr/ Ounen Mab 34M724 • Enkoy tfc* WW1 • lonin «toc i49H'2»sota«Uı 3538(72 -imttÇmfîm UİH S» 3470412 '1mmt+/İuUtS* MOHO'llmHâlU UWtl!-<ıtokılf< v 34 ?5o4.«RDUn/BoymtoMoc 3o4^S31 «Geicm^Kaı 2412(53.Gmjojd» Ud S« 24768*0• "ztofr «ot 3451931 •Itmh 8874435• tauajlu W 32 0014• Maqn/blaıco«ce i'jOIU • B«rt/y|«/gor fr 8712496• fkmâ/lndnUt S* *X«jUU/b«n£m «ot 339450» aı it3M•(**>«! Hİ3131 -,( ' M/«nattı '< 32I?813 • İM l ı f c » MSt 3SS8S4/ X, İ33ı& • *.* '. 4344750 6181 7* • Gmfp/luıc ** S7Z253» t/ • MMfUN/Pud/Okı îc 511213* • «TVİN/Wo. k •«««/«usrakAKiı 2124545'İİkt/bigmMoc 5110831 • İDİSti •• 038 • kfnik/ Vuksefa U1S« 3122833 q «•rk«l< l/«»l3nb Hdı t53559' • Hmnpl/kım Ljl S» "65593 • S«ft/U B a 7228304 ' • Mm/i^mpj idSt 31U01İ • I«du/Uju W 41SI34* • (%./!(* Moc 351U2* /»pcno Ud S« 3 31069 • UUKSk/tactıfe Mag 245*689• Sontkob ta 2458717'1xtle / IKOC 'S'1'0 • tmtmyt/lmm M S» 42212*' • E * a A / W lıtr 3732293 S « * r / W * $ V 5 S / G ç g /*jdo\too 49'2423 •Utm/M *U*22725*0• M T I I I t l / M u M » «ot 2H7I43 • lilKf«/S*!il/Öi«ıt W S» 3614357 • l*GÖt/Socıco * « I33'O9 • Sff Hob 2131038 • 6-c/«crv It 4112737 • Ukmfvtaifr Tt 71 2270 • IflÜS/ U h m / l t c f Mob 3113?49 • «fct/Matan Mot 4124328•ÜMi/ttaMot 1I123»5 • fctM/H^un*t J275493 «Sonı«rK 8279795• tOLÜ/mm Cı» 4114077 • Dna/Arnazfar :: Stt S 229İC • j:«ı Moc -141202 • Ifc.jn/Fatif Mo6 3561445 • T ^ a / S a r &apw 6514022 • MMDMAnt Moc 2331264 • Sosfe «U> 4 23 •W««/»odo»ob 491242B-l«BA/«B(Wi 234W0-&Ki8*no2!i25]5»Sc«l«i Sl 723W55 »CIMSJJUIKİ S» 2477105«C»KOJ*ııUd S» 2239251 •Pn: tt Sr 3*31612 •Ule'ln! S» 245444' • »ı*s*s W S» » s 0 14 • bejfl/ ü5lmm Tr u 11 • hraoafcy/Ma * » 6760029 • IttNl/Sml M 373034ü " ' : ' r ' °*-t™/ >-'" > -: '-- • OUUUHUUf/ *m 1S 212433c 2137527 • *rwak/Vnö İW S» 75215H1 j C A H « m / ' « T T » * X 21; .92»ürto/HyOTerih. K'V • COHM/IJI)«I f*Hıob 713TO1'Kmf/lof mİki 6SI2I62 -|rr»mıA." l ntn J 1r i " " ' " - T ııjıı'ı/"-- •" V lır T -•ftf" 1 .' •• i4îj333 • iedur Hcb 24 - £ ' ! •MrUIMI*/ ma Mob 2237«3<EmL«t $12242232 • M * * 2214582 •dta*» Tt 2282026 •Öarnnlet üd S» •'381149 •«*/JnW»jo 1c v, Uht • bşmM* * * s l50O4.S*»/tewn»U 7I15W9 • tDtltte/*i:«& «oc 2121331 • Hm/OzME losmju Mok 3361155 • lUUlG/Hotoı * r 212J'14 • Olkı». M06 2 15953 • tau «k* 2!84«3 • toJu^i/itor Mob 7113003 • I n M t e / M t W *114i4o •OZMCM/Oenrjo^ TK 2123081 • Cyri/! ar \ 3H2129 • Imm/Hm^a Tı 4412K7 • BUU»WI/Bo)iuMo(l 327?819.6,OTİ!ttSm(i23466M>»lW»/:ai3 ~k 4 |7J2 -HmMÎK.5113058'Hmsmfitjf'ı 2S0< • Iı»»/E«gn famx 4513128.Olh/*lır«ı8l61*92.F*> J»/iatrt*1 S13i28'£S<İSlHl«Asa.W 13M84S'Srfıw«aj 2309905• O(ttta/«wMst 414 . SAZUjlüf/iıfı» M, 3217248 • » Mab 3222100 • f» la Ud S( 3399333 « I M Tr 2 D01O • *n * * 323T ?21 • «KE$(«/S«««rts«/V!itîna LK S« 7513099 • BÛmÜiHJM/IMa Tm 2131196 • b İ H / S a Mab 317b ' • HJUOUUtl/Grooş> Ma 2117711 • O ^ ı d h 2116101 • HüM/SofmSofai Mob 41120*4 •nlnltn/(oyoMaL35l3tti>JUnr/SoloMoc 2163253 • T rak* . ' 24lı' • Ato«M»/teoBojfc fc 1II2243 • K » * W i ı ft D4419M •Ua» h 3443074 • t f f M / H u f a n Ud. St 4132812 • fnınıdllH/Hâon '. J20S • tSHKtk/M «oc "\"V, • s o » S ( : 7279 91 • Ep)*/!JA 1C 5» <1230G2 "l t i l 11)1 ,'"* 'ıl S» <">''• •İSIMDltUII/Ommr l-x~ «te i 139505 •fe|OElekl» 6453178- Oluft» MoC :'5-<: »Udolk 6151949 • M s * Mob 4139189•frA/60wıî< :?'::8: • D i t f ^ / t e t f c k 7İÎ73/3• «m(«ct 7121710• NıfAI/Emo k i ""<<< • f t ı — n . ' ı j 11 Hulı SUll3S'Nfmı/liili Mat 7551097 'tSJMmH/»Br^/t^eUİŞ« y«4IC7.fa«HciSowH59815-««d»/IWm «oc S»34 34• fcpfeO»/KBM06 5503318«tan»W S» S844274 • MatrHer/o«r M > 5532750 • Mooın Sew Ü4 S» 46877 0 • Uyrmfmt/Sa *to j 744»5 • Sırey Ua 5766755 • Usjimlm/jmK tli S* S 1 6 0 B 1 > M M / yfi J? bUJ0-lerhftayı/5*ntaİBİBr3211477»«.C<taMe./ı«. t SSJ109i• Omi/EfarDoyTıAUe St Tfl ' ' I r ^ h , , / ( ı ı Jt T-28« .CıHta/krl! «00 '•tSi^'Okmüfflmimil^SSK^Omitfl/vMh 2o4«08.lo^kıHı*268«15y 'bmim/H<vSayiitm»'Sms U 6lrf449«h«(»t/FiBaıMoll :SW991 • MmMob 6961688'lyip/Tinlmo Mob 5632129 •Mk/Jtoook.Fj 582029; • t/aa >HMat a 13P04 •te^.gHıM 5323952«C«»Hı*4352S*1 • fksr* 5237O38»MMot 32329; .Fminler/takTt 2232871 • F » r t f , / t o * * ı h 3 3 7 î ; r - G T O M - ^ M / 3 « f «w:?< G/S • GuwnM* 53i298*«MemMoc 5784107«6*ll»/I*i*n «ot 268 441.0mekMob 2643*24 • Bma/Hmnkt*j4 cM76f( • fego» lw S« 6300868 • Satt ft toU'OO »ffmlım/B3c'V SiS0<S2'ksm»a 444Iİ95 • H * * / H M ( | I « * S» 69784|8'S«erMok W 3 4 • fc»««/aiarjr*rt 6 ° 7 f a * U / \ 33*1>65»I(H1W/&*OMOC j i V f e • ime Mob 3064*73 • Em* fce 3 7 ' ? » • £*ohm3«52O/ • taâk/lıam M 5« 111" I* -)« 6374969 • Sogen Hdı 5854959 • K«i«tjn/İJ.\ «M 8850934* KiçüiddıAiy/Jçım l'C Sf. 373*874 • LCdDHa/ M Ma 3 W 0 « • r, Moo *49*0*l •K*a>«t/*eMo6 3**1871 • 4AtMM/Çâlh 27S81jS-«irTO t » ;S<8 V, •OafeıMob IJtMV!'Hdhftflt-ıjm X St 373*1*5 • UcüiÜd Sl 376524* «OafftJOJ» Mob. 3520*34 • M / O z o r leki Ud S» 33838*8 « O t » ) im/tmiıiı Mnt - I İIİ T " V '' r » l d ^ ı l . " 1' "lı. fıı î ' i j ı l - rıMi.ilııt H lı 3541103 • lara*ı ft. 35431» • 5oWet Mab m 18 41 • İ+mdm/yM Mob 30*4473 • S«nr ,r/M Ud Şt 24265 t • W4iy/G<ttı«ı Ud. S» 5808152 • Sfcn/IMtf» Mob 72775*9 • Mtaferl/fcbr [ 0 * * 3982454 • SJtedf*^/»oy Mob. 59(3277 . 1er*l Estr 6 İ W « • $M»/Taor Hot Mob 2207406 • S n n h r A < i 4 ı n -t S« i'U:- : • Sbl/bJ. Mob 224S03C • bıfa/Mnteıı Moc. 392380* . Ü m i y . / t a f r^jTOiye 3355872 • Isgm U 3354J74 • ÜJuluMob 3449596* mhMot '290286 • 2001 Mob t>f ::•<«!> *rmi& î'imî• UAHm/H-J: *x 33^6745 • BOJEO MOC ft 3)73537• MJ W St 32l7ÎSI«fcn«rHı*32l56'6»0c*ırıt 3437717•SOI *<IOTMOO J34 004• M n c A / b n M M 3772881 • tt*wn/DonflHc*L11İ Sl 55)2?M'&) ft<w/4isur Ud S» 4645709 • Sole» Scvrjnta J8J4358 • W W S» jM754''Hosw«al S« 547I245 •taoteter*» İ642208 - Ö«l«/*faj./Seckjn Tt 4163444 • L T * « / W o r t 3*57611 • »ta«hjAraı MS« 4334 T lı • l o j M a / b t » m ja Mı Ü'1398 • lonm/Sa-oor Ud S* 3 413*4 • İMt«j«/Sota LBT W «ob Iİ13992 • * B / Ö o ı t W y 44;W14«(«Aı/SagaMolı 48663*7 • Ctsm/lmkmTt '128494•ql/«ode5 oMab 38*3300• Cımdr/lto,MoC 251 »,7-Hılıj/lıOB Ud Ss 2530. I • tmûtjtm/fdt,"W Moo '37t 90 • ««rvydn/Stabe Mob 3*70273 • Ea0ı « A s » 33C1S90 • Oycı Ud. S» 3360291 • Unrtotı It 3656214 «rw4nm/*to»ı•fajıBovTCtu"i 653• ÜOTSonLnt S^ 8 ' s P ^ > ( n a b a / t a a U d Sl 6128521 »Mırimı/Curoro - 5« 7 12104"«>ıifiı/Gol»ıSa»y 33 ; ' 9 S ' S A * W 8'İ4(>49-OJ«M|»TI/ Joii*tW Sr 34- ^5'04am/lkiwtolUt St <44S664 • Öı*te/S*ıel Mob 9's >« • S«hıfa«/İ!isuon let ıK S» 433OT • Smpr/lUnt It Sr 4489794. knel Mat 452«4 b • En» Bas« Ut S» 4172311 • 1W/I»«* JO St 5 ;13u« • IW«/M«cto t }41I?1 • M p r f / M f e Üd S» 24 9 90• İZ*«T/Kord»İKT* 3ji« 7ı • P^rMdkn/Gmoy«oc 4262897.S8c»/0îİM*« 4I4S45» •imrnni/1^ K S» 4^4356»• Y m w / M « l 0 5M4C13 • UUMS/teSBOlkı Tr 7 I43'I4 • Sjtole h. 2147111 • Tekıs Mob 2129380 • U» Tt ;P300) • «m * * 31404 • «j«/fs«ilı «ot '1145 5 • ifğl/MıTt 4788244 • • « • / « B M Moc 4134400 • Prarak/Suta Mob 3 I4O 7 6 • U M I D K / M «00 4^4124! •UUMII/fanÂıuUll S« 2132938 • KMVrıld«ım2Mot 2232414 • Utydn/Metıreojlu Tt 26 '118 'Ulfam/1mHcc 35170«5»S«iB«ı/Se«* HM fco 4l34*<-"«USnMW/ln|/0ıdml|r 3»' rfd • Infart/Fo* W S» 5 3İ -9 • fakifti/te« «ot '1 S • Uv/n/ijtem Ti 21' 1 3 «lATSBl/SHjUd s « ;;'b<>0«'l« Fv ?rt4'0 ddA ' lirMab 2354802 W ı 32316 Be»dl/üıjn* lld S- 121604 41"i 33 • Vin/totjl Mot 18114ı •toffir Iı MNIM/Dogınv Mot 151'4W • (m*. «ot 33 J 9 / 82 «30 4 '3 5 • HlirMK/Fmt ridı « a 318 '30 ' KIRSEHİR/1'cıtobevK- li ^ 1 <{ <ji8 Mot 320î'4l •Aksek»/ jç(B «tt 3 4 11514 • KIHIUAMIJ/KvrdGr « « 2148903 5 . haa/Cttduk Fı 7 1 ;i«92 • UÜS/Me» » « 1 T J H tt S« EP23r4«fcy»*ı/1 JajMot j /5 lhUtf/ iaij \ 3112377•S*n/Bo»niMat 513807 7 ft »Î4I »II» tUUTDI/Defnratfu Ütfcr Mw 3220259• Ûrçudu T< 32423i • M A t f U / t o * I * U S« 238«413»S«tir Mot «emetfcı*4l4î39 •Unefaı/ tjjnkjMob 6531326*bfa/taMri 124707 . S * l / F w » o e j;<.Sw/(uraznLU St 6136539• f 3132094 • «M(rtN/D«|eat/flı!ınp ÎK 3 fl316^ • D»»/Gon« «<* 25137& • «raltope/Oosı »1 3U3633 • MMy^/Udenv r« 4423722 • I» «4*22263 4151ot= • «ÖSlH/V^du «ot 23/2Jİ1 • topl M S» itP 36 • m «o 337/592 • hde «ob 2352887 • OHOTOIB üd St 3367752 m/'IUm «ot 8147 3 • Merf/Horiesiet Hak M 5154477 • W*fc LM S» 5151071 • «•n(t/BW !cyioı X ;» 35J4447 • SMı/fcefn M St 7144147 •Jır>B/J îftet C4'82l»Mr j*r(lt! S» fflS258*'«n*TeW 624*422 • TM»/B«aB Tr o51 J4 • mU(SU/[l«(l/Tı/gov Oknr 7 I22 28*«h5/5ülHı*Mot 51; 6ı,2 ••US/«daJ»rt/İM« Mob '112651 •¥•*>/OsmoroşfcTK 71 'i!2 * l«VHH»/aowo r 5- 212i 00 • tatcttej/îütK» c 44120S: • NÜ>K/r*ınz Molr 213«73 'lır/)amSt Moo 3l300ü3«l*Mi/UoTı 51 2454• MOU/uıMınk u ı 1 2 4 « t - n / r ™ K 42364,9.Uqt/lMc Ins j?3»ÎOC-«ÜI/fenr Mflj 2172838'fcfan/MenMob 7 M21S*Sei Mot 4 l ' ^ S M B M I A r y * t 2348f • « « » / f e , T ı 5J5I4 • M r a / m M > W St >434392• bnta: TK 54361 T'-fcy*l/OnöBr Mot 3 5u832• C m H k / t t n « S332 45 . H«WO/YJMIMob 7|419t • IndL/DrKsıl fam tau 741313l'S*r7/W:mS(W«oO 12:hjn • lm*âm/Cımı Mot 411339 . SfcOrVEartir «jo ;4U3«I • *y«K*/'jojil Tc 4 U I . StVAS/KenoH t 22 2426" Wtı?ta/ »n Mot 3İ24 94 • VUH*«f*/*»9" * t 3Ü8188 • UmthrAiSPdt «ot 313884' • TBÜÜDAĞ/loboMb/«rev ıkt ,275909 . Orl»/Efe «00 *M(W • i8mr Ma »3İ3483 •ClrtHtof/(i«!te I 'ır 7 ;o'M*«lll»«/*mt*tı42'22»'.|fcn*/-İBi . s t> 3*Srtty/JtMn '26J9W'TO«Ar/UML<: S« 21U165*b*ı/taı*Mob 715 IJ3• Nbv/Oznri t-î'Stll.fcrU/MsnioJijLlcSt ;734ffi*H!AM0«/AİUB*Q», / tajB! r c 365 • VrtMrfı.r |j 111 1'" irtM.'ıılıılH "11'Tl •Ibttrtot ;"l5XJ.£fwA)*JT*ı*t '14 -4• «W/toOTfct n s^t.YAIÜVVûiKrtl 812İ4İ .SuH-rr. 31293 '•5™WM± 811 « 4 » b s u « * * t J1472M 24516b • OhBd»y/(ürtı Jto 3320301' TOZalIAsic Jd St ;12'4O7 • It>j | \fl* Ha 3 32848 • S^»f^/«<nlBEİ> Mab 7783724 58 i 172?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog