Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel \a\ın Yonetmi.ni Orhan F rınç • Oencl \a\ın Ktx)rdındtoru HıkmetÇe- tınkava # > azıijİLn Mudunj Ibmhım \ ıldız • Sorumlu Mudur Fıkret llkız 0 Haber Merkezı Muduru Hdkan kara 0 Oorsel Y onemıen Fıkret Eser Ktıhbjrjt Ongi7 Vıldırım 0 [ konomı Mehmet Saraç 0 kıılnır HancUn Şenkoken 0 Spor AMulkadır Y ucefrnan 0 UıkjJoier Samı karaoren 0Du/t.]tme \bdullah Y azıcı • Kıtograf Erdoğan koseoğlu 0 Bjjijj Belgı Edıbe Buğra 0 \ urt Haberlen Mehmet Faraç Ya\ııı Kurulıı İlhan Selçuk (B^kanl Orhan Ennı, Okta> Kurtboke Hıkmct Çelınka\a Şukran Soner Ergun Balcı, jbrahım >ıldı/. Orhan Bursalı. Mustafa Balba> Hakan kara AnkaraTuTiMİuM Mustafa Balba\ AtaturkBulvanNo 12> KJM Bakanİ!klar-A.nkaraTel 419*020("hat) Faks 419>Ü:T 0 Izmır Temsılcısı Serdar kı/ık. H Zı\a Bh I3>2S 2 ITel 441 1220 Fjks 44191 r 0 A d a n a Temsılcısı Çetın V tğenoğlu, InonuCd 119 S No 1 Kat 1 Tel W 12 I! Faks ^63 12 II Mucseve Muduru Lstun Akmen 0 Koordınator Ahmet korulsan 0 Mııha*rtx. Bulent V.ener#kfare llustMn Gurcr • l}ktax Onder Çelık • Bıla Ulem Naıl In4l 9 Bıküavar Sibtem Murütet (t ılcr0s,,u, FazıktKıua MEDY \ Baskanı Erduran Işıtman 4 C # > onelım ku Oent.1 Mudur Gu 0 Kourdmator R Genel Mudur •> ardim SevdaÇoban Td ^14 07 M ^ V ) M1 »460-61 Fâks M TurkiA.31;: (. l v A ] C JUİıvlu 4 ab^r \jan-- Basın \e \ a\ r (I 21 2ı -12 ıl- !>•' ) 2 1 2) M 20E\LUL!W8 Irmak5l5 Guneş 6 42 Ogle 1305 Ikındı 1630 Akşam 19 14 Vatsı 20 36 vvvvvv cumhurı>et com Bit Model Look birincisi I IstanbuJ Haber Servisi - Hazıran avında duzenlenen Elıt Modei Look bırmcısı -\zra ^kın ı bugun Nıcede duzenlenecek Elıt Vfodel Look Internatıonal >anşmasında Vakkoroma gıydınyor Alzheimer'e yeni ilaç I İstanbul Haber Senisi - Halk arasında bunama' olarak bılınen <\lzheımer hastalığının ılerlemesını durdurduğu belırtılen rıvastıgmın etken maddelı ılaç. onumuzdekı haftalarda Turkıyedesatılma>a başlanacak Novartıs tarafından pı>asa>a sunulacak ılaç Avrupa Bırhğı ulkelennde de onavlandı İstanbul liseleri gece düzenliyor • İstanbul Haber servisi - istanbul Lıselerı Felsete Kuluplen Plattormu 1998- 1999>ılietkınlıklerını tanıtacağı bır gece duzenle>ecek Gece. Harbıye Cemıl Topuzlu Açıkhava Tıvatrosu nda 25 E> lul'de gerçekleşecek Klazomenai'deki 2 bin 500 yıllık zeytinyağı işliği yeniden çalışacak UrlaMa tarih canlanacak ASLMANABACIOĞLU JZMİR - L'rla Klazomenaı'de ortava çıkanlan <\nadolu nun en eskı ve en ı\ ı korunmu^ "fabrika niteliğindeki" ze>tın>ağı ışlığı, Komili'nın sponsorluğuv la onan- larak ışlevsel hale getınlecek 10 6 >uz>ıldan kalma zeytinyağı ış- lığınde. o donemın uretım tekno- lojısınınılkbuluşlannınuygulan- dığı ve bu >enılıklenn gunumuz- de kullanılan teknolojının temelı- nı oluşturduğu belırtıldı Ege Lnıversıtesı Edebı\at Fakul- tesı Arkeolojı Bolumu oğretım uyesı Prof Dr Gu\en Bakır baş- kanlığındakı kazı ekıbının L'rla Klazomenaı'de uıruttugu çalış- malar sıra^ında bulduğu zev tın> a- ğı ışlığı. Anadolu da o donemde. zeytınyağı uretımınde ne kadar ılen bırteknolojı kullanıldığını or- tayaçıkardı Zevtımağının ınsan- lann }erle$ık duzene geçtıklenn- de ılk elde ettıklen tanmsal urun- lerden bin olduğunu anımsatan Prof Dr Gu\en Bakır. uretımde kullanılmışbazıkaplardan zeviın- yağının geçmı^ını en az 5 bin >ıl oncesıne dayandırabıldıklennı so>- ledı '_ Fabrika niteliğinde tilıgın. bugune kadar y urutulen bılımsel kazılar sırasında butun altyapı elemanlan ıle bırlıkte açı- ğa çıkanlan ılk zevtınsağı uretı- mı yapan fabnka nıtelığıne ulaş- mış ışlıklenn Anadolu'da ele ge- çen en eskı ve tek orneğı olma ozellığı ta^ıdığını kaydeden Prof Dr Bakır sozlennı >oy le surdur- du * İÖ6. >uz>ılda Kla/omenai /ey- tin\agı işliğınde gerçekleşen >eni- liklerin. AkdenbBolgesi'ndekiva- bani ze\tin ağacının ıslah edilip kultur bitkisine donuşrumlmesi- ne >e mej velerden >ag eldeedilme- sitıc katkıda bulunduğu anlaşıl- maktadır. Bu katkılar; bileşık kap- lar esasına gore çalışan \e kesınti- siz uretim sağla\an uç go/Ju >ağ a>- nştırma duzeneği, 7e>1in kırnıa değirmeninin sert taştan \ontul- muş \e bir mil etrafinda donen ağır silindirlerden oluşturulması, bu- • LJrla Klazomenaı kazılarında ortaya çıkanlan Anadolu'nun en eskı ve en lyı korunmuş zeytmyağı ışlığı onanlarak yeniden üretıme geçınlecek. Komıirnın sponsorluğunda gerçekleştırılecek projeyle zeytınyağının tanhıne ışık tutulacak >ük kapasiteli uretimi sağiamak için bu> uk prvs \e bunun zorunlu bir sonucu olarak baskı sırasında bucurgat kullanılmasıdır." İleri teknoloji Hlıkte ılk kez uygulanmaya ba^- lanan bu buluşlann vapılan ışın do- gasının rasyonel bir şekılde goz- lenmesı ve bu gozlem sonuçlan- nın hıdrolık ve mekanık alanlar- da elde edılmı^ bılgılerle buaınleş- tınlmesınden sonra ula^ılan tekno- lojık yenılıkler oiduğunu da vur- gulay an Bakır buvenılıklenngu- numuzde pek çok ışlıkte hâla kul- lanılan teknolojının temelını oluş- turduöunu soyledı Zeytınyağını taşımakamacıyla kullanılan Urla yaozguanforala- rın zeytınyagınınonemlıbırıhraç urunu olduğunu gosterdığını de belırten Bakır. "Klazomenai'de >oğun anfora urvriminı gosteren bulgularuı vanı sıra karadeniz ko- lonilerinde ve başka merkezlerde de bu anforalann çok sayida bulun- ması. ihracatın da yoğun olarak vapıldığrnı belli edivor. KJa/ome- nai'yeozgu depo anforaiann ogıin- ku dumaya \a>ıkiığınıgoru>oruz" dıye konuşlu Bakır Klazome- naı de vapılan çok kuçuk boyutlar- dakı kazılarda bıle 6 yuzyıldan uç atolye bulunmasının \e bunla- nn avnı tabakada ortaya çıkanlma- sının "yoğun zeytimağı uretimi vapıldığına" ı^aret ettığını sozle nne ekledı Zeytmyağı ışlığını. Komili'nın sponsorluguyla İO 6 yuzyıldakı bıçımıy le ışler hale getırmek ama- cıyla oluşturulan Klazomenaı Pro- jesı'neılışkınbılgıveren Unılever Pazarlama Muduru EmreSaym da zeytınvezeytmyağı kulturunuya- şatmak. gelı^tırmek \e tanhıne ışık tutmak ıstedıklennı belırttı Sayın, "ZeytinyağmınTürkiye'de en önde gelen ureticisi olarak bu urunun 8000 yıllık ovkusunu gu- numuzle buluşturmayı amaçlıyo- ruz. Kom ili Zeytimagı olarakzey - tinvezeytinyağıkulturunu \nado- lu topraklannda gun ışığına çıka- racak bu projeyedestek verivorol- nıaktan mutluluk duyacağız" dı- ye konuştu Zeytınvağı ışlığının, proje kap- samında ışler hale getınlmesıyle, İO6 yuzyıldanasıl zeytmyağı el- de edıldığı, uretımın başından so- nuna kadar ızlenebılecek Lria Klazomenai kazılarında ortaya çıkanlan fÖ 6. y uzy ıldan kalma zeytimağı işliğinde. dönemin en ileri teknolojisinin uygulandığı ve üretilen zeytimağının Anadolu'nun diğer bolgelerine ihraç edildiği belirlendL YurttoşBerna Yümaz J a açıkmektuj IŞIL ÖZGENTÜRK \urttaş Berna \ ılmaz,sız samımı bır ın- san. ılgılı bır anne ve ulkesını seven bır yxırttaşsınız Oğlunuzun gozu ıçın apar to- par <\lmanya'ya uçtuğumuzdakı yuz ıfade- nızı çok ıyı anımsıyorum \a endışedo- lu bır yuzünuz vardı Haklı bır yuzdu bu Kılometrelerce otede oğlunuzun gozune top gelmış ve hastaneye kaldınlmak zo- runda kalmıştı Uzaklık. onu hemen gore- memek sadece telefonlarla aldığınız bıl- gıyle yetınmek. sızı perışan etmıştı Al- manya'ya uçarken ya^adığmız o korkunç endışe duygusunu çok ıyı anımsadığınızı du^unuyorum Anneler bazı şeylen asla unutmazlar Sıze yurttaş Berna Yılmaz demek hoşu- ma gıdıyor Say ın kelımesını ozellıkle kul- lanmıvorum Bu ^ozcufun taşıdığı anlam çoktandır yıttı Sadece yurttaş Berna Yılmaz olarak sı- ze seslenıyorum Bırcumar- tesı gunu erken saatlerde is- tanbul 'a gelın ve Istıklal Cad- desı ne çıkın Çok değıl tam ortada. Galatai^ray Lısesı'nın kapısı onundekı küçuk alan- da sessız. sakın ama kararlı bazı kadınların, genç kızla- nn. vaşlı va da genç erkek- lenn bekledıklenru go- receksınız Nadıde bır çıçek gıbı ıtı- nayla goğuslenne bastırdıkları fo- toğraflara bakın once Fotoğrat- lardaoğlunuzva- şında genç çocuk- lar. henuz yaşamın başında gozlen sev ınçle parlavan genç kızlar. yaşam sevıncı yuzle- nne vuran yaşlı adamlar kadınlar var O totoğTaflara dıkkatle bakın Onlar bı- rersuret değıl onlar bırzamanlargulen. kı- zan. analarına sevgıyle sanlan, yemekler- den dolmay ı seven. kıtap okumaktan ulke sorunlanna kafa yormaktan hoşnut, bırer vurttaştılar Şımdı kısaca şoyle tanımlanı- voriar Kavıplar 1 Hemen hepsının hıkâvesı aynı Bır sabah vadaakşamvaktıbazıları bazı kapılan çal- dı v e bu ınsanlar sev dıklennm yuzlenne son kez bakarak o bazı adamlarla gıttıler Ya da herhangı bır koşe başında bınlerı onla- n sılah zoruyla bır yerlere surukledı Su- ruklendıklen o yerlerden sonsuza dek çık- madılar Kımı 4 kımı 8. kımı 2 y ıldır kayıp lıste- smde A.dları Ayşe, Fatma, Şehmuz, Ali onemlı değıl Şımdı tek bır adla anılıyor- lar Kavıplar 1 Yurttaş Berna Yılmaz şımdı onlann yı lenne bakın, kayıp yakınlannın fotoğr, lannı bağırlarına ba^mış sabırla bekley* oınsanlann O analann. kız kardeşlenn y ğenlenn babalann yuzlenne bakın Yuzlenndekı ıfadey ı bır yerlerden anıt sayacaksınız Bu ıtade sızın de çok ıyı t nıdığınız bır duygunun yoze yansıması dan başka bır şey degıl Bır uçak yolcul ğu boyu o duyguyu çok ıyı yaşadınız Cc oğlunuz ıçın duyduğunuz endışey ı hayat b< vuunutmanızmumkun değıl Buçokge çek bırşeydı Butun bıryaşama yayılaca kadar gerçek Yurttaş Berna Yılmaz. bır an, onlarl bırlıkte o korkunç endışey ı anımsayın Orc da durun, oy lece Sadece bır anne olara durun, bır yurttaş olarak durun Az sonr duyacağımz sıren seslerı sızı korkutmasır Caddenın ıkı yanından koşarak gelen cop lupolıslersızıkorkutmasın Buuçyıldırboy le suruyor Polib dayağı. go zaltı onlar ıçın şaşırtıcı değıl Şaşırtıcı olan onlara duyular kın Bırılerı bu kını sureklı bes Iıyor Onlann acılanndan. en- dışelennden beslenen bır yeraltı canavan gıbı bınlenbu kını bes Iıyor Bunca dayak- tan bunca gozal- tından, bunca tehdıtten sonra Galatasaray 'da- kı o kuçuk ala- nın boşalacagını duşunuyorlar Beklevın yurttaş Berna \'ılmaz Copla- nan anaları yerlerde suruklenen babaları saçlarmdan tutulup polıs arabalarına atı- lan genç kızlan gorun Tek suçlan ogulla- nnı. yakınlarını sev mek olan bu ınsanların nasıl hoyratça hırpalandığını gorun Gorun 1 Oraya gıttığınız ıçın sızı suçlayanlar çı- kacaktır Sıze bunu yakıştırmayanlar Al- dırmav ın Bır verlerde analann dov ulduğu ınsanlann gızlıce oldurulduğu bır ulkede ya- şamak daha utanç vencı değıl mı 7 Sız bır anasınız y urttaş Berna Yılmaz, doğum acı- sını, sut verdığımız kuçuk bebenın gulum- seyışmı bılırsınız Acıyı ve endışeyı bılır- sıntz Bır ana gıbı, bır yurttaş gıbı gıdın Cu- martesı Annelen'nın arasına karışın Bel- kı de ılk kez bu ulkenın gerçek suyunu. toprağını. sabnnı ve umudunu hıssedecek- sınız Bumemleketonurunupaylaşınyurt- taş Berna V ılmaz isoz50(h hornisll.com. kampanyada İstikbal'de öyle bir kampanya var ki... Şimdi, dilediğiniz her şeye, kolayca, peşin fiyatına taksitle sahip olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi, Istikbal Satış Noktalarında. Sakın kaçırmayın! istikbai Ucrvna TIAMKI Haftı 0800 361 5553 www isttkbal COm tr TC Sanoyı Bd<anl>§ nın 25 05 99dtanhvç2'940iay)lteb6§ıneuygundur Kampor^a 20 09 1998 or h ode basb^ ş ok>p 'yenileyin, yenilenin' e stoi mkania vfa snHfdtr Jsflkbaf urunfen uzenrıde crxeden be&imeksızın dsğıpUılt yopmo hakboo K*<phr !shkbalA_S OSB U C d No 13 38070 Kayser
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog