Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

2OEYLÜL1998PA2AR KUŞBAKI CUMHURİYET KÜLTÜR SAYFA 13 Oyııııların MEMET BAYDIJR Tiyatro mevsiminin başlangıcı yakla- şjyor. Yeni oyunlar, yeni yazarlar, yeni oyuncular ve kim bilir belki de yeni ti- y atrolar göreceğiz bu yıl. Şairin dediği gi- bi "umutsuzyasannnyor". Bendeniz ken- di halinde bir oyun yazan olarak. tiyat- roda en önemsediğim öğenin oyuncu ol- dugunu hep söylemişimdir. Yirmi beş oyun ve tiyatro üstüne yüzlerceyazıyaz- mış bir ademoğlu olarak oyuncunun öne- mine hep inandım. Bu noktada Sayın Di- derot ıle aynlıyoruz görüldüğü gibi. Dıderot tiyatroda oyuncunun önemli ol- madıgını söyier Oyuna taşıdığı duygu yükünün ağırlığı da önemli değildır oyun- cunun. Diderot'ya göre. Kimileri (çoğu zaman yazar ya da yönetmendirler) ina- nırlar bu görüşlere. Ov'uncu ikincil, iiçün- cüldüronlara göre. Bense oyuncunun *en önemb"" olduğuna inandıgım gibi. en akıl- h \e bılgilı olması gerektiğine de ınan- nuşımdır oldum bittim. Oyun yazarlan- nın çogu Benedetto Croce i!e hemfikir- dır. Biroyunda önemli olan birtekşey var- dır, o da oyunun metnidir der bu göruş. Gerıye kalan her şey ıkmci plandadır ve hiçbır şey oyunun metni kadar önemli değildir Croce yegöre. Bugörüşedehıç mi hıç katılmıyorum. Tiyatroyu şiirden. romandan. hıkâveden, denemeden ayı- ran yapısal özellikleri unutmamak gere- kiyor (dil açısından diğer sanat dallan arasında en çok şıir sanatına yakın durur tiyatro. durması gerekir). Öte yandan ti- yatro. tek başına değil birlikte yapılan bir iştır ya da öyle olmalıdır. Takım tak- lavat hep beraber kotanlır bir oyun bü- tün iyı tiyatrolarda. Oyun yazan da diin- yanın en güzel oyunlannı yazsa bile bu güzel aygıtin önemli bir vidasıdır ancak. Yasamının büyük bir bölümünü tıyat- roya ve oyun yazarlığına yatırmış bırisi olarak sahte bir tevazu ile tiyatroda ya- zann önemini genye ittiğım sanılmasın istenm. Ben uzun yıllar bütün oyunlara "iyi oyun-kötü o\un" gibi kuşbakışı bir an uzerhıe (i) Kurosawa'ya 'Halkın Onur Ödülü' verilecek aynmla yaklaştım. Etiketlı tiyatro yapı- tı yoktur, olmamalıdırdiyordum. Bir oyun ya iyidir, yada kötü. Dolayısıyla bir oyu- nun de\Tİmci, bize göre doğru sözler söy- lemesi o oyunun iyi olması için yeterli de- ğıldı. Bugün de degil. Öte yandan süz- me aşure, pek postmodern ve pek ente- lektüel bir sürû yapıtın da sırf öyle ta- iyatromuzu büyük ya da küçük birçok soru bekliyor. Sermet Çağan'ı, Güner Sümer'i, Haldun Taner'i, Atilla Alpöge'yi unutacak mıyız? Ha babam aynı yapıtlan ısıtıp önümüze süren tiyatrolan bağışlayacak mıyız? Cevap vermeyi yadsıyıp soru soran insanlara öfkelenmeyi sürdüreceİc miyiz? Bu sorulan deşmek, eşelemek gerekiyor. nımlanıyor diye baş tacı edılmesine kar- şıydım. Bugün de karşıyım. Bütün bunlann ışığında baktığım za- man yine de son on yılda oyunlara artık "iyi oyun-kötii oyun" merceğinden baka- madığunı seziyorum. Yalnızca yeterli de- ğıl bu yaklaşım. Tiyatroya, oyunlara ba- kışımda bir değişiklik olduysa bu başka değişimlere bağlıdırsanıyorum. Dağınık da olsa yüksek sesle düşünüp yazmaya çalışayım. Türkiye uzunca bir süredir (on sekiz yil- dır) kötüye doğru değışti, değişiyor ka- nımca. Tabii bu görüş. yaşı elliye varma- mış bir yazann. benim görüşüm. Kimi- ne göre memleket on sekiz değıl. kırk sekiz yıldır kötüye gidiyor, kimine göre yüz elli yıldır. Bense yazar çizer birâdem olarak şu son on sekiz yıllık kötü degi- şimle ilgiliyim birinci elden. Bütün olup bitenlerden tiyatronun. sinemanın, ede- biyatın, basının. müziğin de ne kadar olumsuz etkilendiğini görmemek için şaskın, aptal. saf, zengin, hödük, çıkar- cı, kurnaz. katil, umursamaz ve mahmur olmak gerekiyor. Bunlardan en az ikisi ol- mak yeterli gerçek iyimser olmak için. Öte yandan bu pisliğin de kendi karşı- tını yaratacağını. bu kepazelikte de gü- zel, insancıl, dogru işler kotaımanm müm- kün olduğunu düşünen insanlann varlı- ğını da yadsıyamayız. Bu cennet bizim- di. Şimdiyse bu cehennem bizim. Sözü tiyatrodan uzaklaştırmadıgımı düşünü- yorum ve Ferhan Şensoy'dan Nejat Uy- gur'a kadar son derece önemli. güzel iş- lerin varlığını ıskalamamak gerekir diyo- rum. Devlet tiyatrolanndan, şehir tiyat- rolanndan, özel tiyatrolardan soluklu. dünyaya külyutmaz ve akıllı bakan, şiir- sel ve çocuksu, derinliği olan oyunlar bekliyoruz bu tiyatro mevsiminde. Tiyatromuzu büyük ya da küçük bir- çok soru bekliyor. Sermet Çağan'ı. Gü- ner Siimer'ı. Haldun Taner'i, Atilla Al- pöge'yi unutacak mıyız 0 Ha babam aynı yapıtlan ısıtıp önümüze süren tiyatrola- n bağışlayacak mıyız? Cevap vermeyi yadsıyıp soru soran insanlara öfkelen- meyi sürdürecek miyiz? Tiyatro sahne- sinın bir eğıtim ya da öğretim alanı ol- madığını söyleyen. tiyatronun insanlara herhangi bırşey öğretmek zorundaolma- dığını söyleyen insanlan dışlayacak mı- yız? Bu sorulan deşmek. eşelemek gere- kiyor. Chicago 'lu oyun yazan David Ma- met'in dediği gibi. yanıtian bilmemek bir cahillik betirtisi değildir. Asıl önemli mesele sorulan anlamaknr. Tiyatro. Shakespeare, Mamet vesaire üstüne yazmayı sürdüreceğim. Haftaya gc rüşmek üzere... • Akira Kurosavva'ya, Japon hükümeri tarafından sinemaya katkılanndan dolayı 'People's Honor Avvard - Halkın Onur Ödülü. verilecek. flk kez 1977'de verilmeye başlanan ödül, Japonya'da halk tarafından sevilen ve saygı duyulan, topluma hizmet etmiş kişilere veriliyor. Iki hafta önce ölen. Yedi Samuray ve Rashomon gibi unutulmaz filmleri sinemaya armağan eden ve engin hürnanizmiyle tüm dünyada takdir toplayan Kurosawa'nın ödülü ekımde yapılacak törenleoğlu Hisao'ya verilecek. • Ridley Scott. Yurttaş Kane üzerıne bir belgesel fılm hazırlıyor. Yapımın bütçesi 10 milyon dolar olarak belirlenmiş. go- Hemingway'in Hollywood notlan gün ışığma çıkanldı Tçanlanngörmediğimz uçanlcı Lois Greenfield, şiirle atletizmin, danslafotoğrafın bütünleştiği kareleri 'eğlenceli denemeler' olarak tanımlıyor Külriir Senisi - Ernest Hemingnav'ın 1930'luyıl- larda. Hollywood'a ilişkın bır kitap üzenne yazdıgı notlar. West Sussex'deki bir müzayede evınde gün ışı- ğına çıkartıldı. 'Hollyvvo- od Express' adlı proje kap- samında gündeme gelen. vapılan bir 'şaka' sırasın- da birpolisin başından ça- lmmış miğfer, Maria Cal- las. Clark Gable. Errol Flynn ve Gary Cooper im- zasını taşıyor" Müzayedede yüksek bir fiyat biçılmesi beklenen parça. Hemingway'in II o ^ &v.v.ı, ^aı\a, nemıngway ın 11. yazara ait yayımlanmamış Dünya Savaşı sırasında kul- materval. üzeri esnrili hi- \*nA.»..—.-.——->- - •materyal, üzeri esprili bi- çimde Dr. ErnestHemings- tein olarak ımzalanmış pembe bir dosyanın içinde bulundu. Dosyadakı eşya- lann arasında. Heming- vvay'ın dördüncü karısı Martha Gellhorn'a ait ol- duğu sanıian resımlemeler de var. Dosyanın içındekı ma- teryal. Hemingvvay'ın de- \imiyle "Arkadaşlannın HoflyvHMKfa saokhidan dö- nemde' derlen- miş. Birçok par- ça. dönerrun Nd- son Eddy, Je- anette MacDo- nakLClark Gab- le gıbı yıidızla- rıyla ilgili. Dos- ya. Hemıng- way'in şimdiye dek gün ışığına çıkmamış kişisel mektupları ve fotoğraflarmdan oluşan geniş bir arşivin parçası. Eşyafann arasında, yazann Warn- ham'da satışa çıkanlacak olan daktilosu da yer alıyor. Satışa sunulan malze- tıeler de Ricardo Sicre ıdındaki Ispanyol işadamı- ıın mülkiyetinde bulunu- ^ordu. Satışlar. babası gi- )i işadamı olan Jay Sicre ta- afindan gerçekleştiriliyor. Hemingvvay, 'maço'ya- am tarzı \ e boğa güreşme >lan tutkusuyla tanınıyor- lu Müzayedede satışa su- lUİan parçalardan bin de natador Manolete tarafın- an ! 945 yılmda yazara ar- lağan edilmiş ipek bir ce- et Manolete bu ceketı bo- a güreşi gösterileri sıra- ında gıyiyormuş. Ki3İeksiyon, savaş sonra- ınia yaşanan uluslararası eüonizmi akla getiriyor. »neğin, alkolün etkisiyle landıgı ve üzerinde adınm baş harflerinin bulunduğu Remington marka taşınabi- lir daktilo. Daktilo daha sonra Ava Gardner'a ve- rilmış ve Gardner Robert Graves'in Majorca'daki evmde şıirlenni bu daktiloy- la yazmıştı. Koleksiyonda aynca Graves'in Gardner'a bir fılminde kullanması için verdiği çok değerli kostüm- lerden seçmeler de yer alı- yor. Kostümlerden biri. da- ha önce Ara- bistanlı Law- rence'a ait olan ve 1932 yıhn- da Churchill tarafından Graves'e ar- mağan edilen kimono. Koleksiyon- da yer alan bir avtüfeği, 1952 yılmda Gab- le'la birlikte Kenya'da 'Mo- gambo'yu çektiğı günlerde yeni yıl armağanı olarak Gardner'a verilmiş. Aynı dönemde evli olan Frank Sinatra ve Gardner'ın fo- toğraflan da ügi çeken par- çalardan. Koleksiyonda 'Silahlara Veda", 'Çanlar Kimin tçin ÇaJıyor' ve 'Ya Hep Ya Hiç'in birer imzalı kopya- sı ve katalogda 'Martha Gellhom's bibte' olarak ta- nıtılan bir Fransız mutfağı rehben var. Kitap. Heming- vvay tarafından şu sözlerle ımzalanmış: "Ritz, Paris, 1945, Ricardo \e Bettv'ye. Hiçbirev sahibesi daha ivi- sini sunama/dı. i\ i kötü her halimle beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Lüt- fen Madrid'deki herkese se\ gilerimizi iletin. Çok iyi vedolu dolu gecirdikzama- nımızL En iyi dilekk'rte^." • Müzayedede satışa sunulan dosya, Hemingway'in 1930'lu yıllarda Hollywood'a ilişkin bir kitap üzerine yazdığı notlardan otuşuyor. GÜL ERÇET1\" Lois Greenfield, zaman ve mekân- dan soyutlanmış bedenleri birkarede sonsuzluğa taşıyor Hasselblack ma- kinesiyle. Şiirle atletizmin, dansla fo- toğrafın bütünleştiği bu karelerde be- denler ağırlıklarını, yerçekimi gücü- nü yitiriyor. Birkaç saniyelik bu ya- nılsamaları 'eğlenceli denemeler'dı- ye tanımlıyor sanatçı. Greenfield'ın gerçekdışı izlenimi uyandıran bu fo- toğrafları 24 Ekim 'e dek Pamukbank Fotoğraf Galerisi'nde ulaşacak izle- yiciye. Her zaman görmeye alışık olduğu- muz görüntülerin dışında birdünya su- nan Greenfield izleyıcınin gözünden kaçan. tekrarlanması olanaksız 'uç anlar'a somutluk kazandınyor. Insa- nı hayran bırakan zamanlamaya sahıp olan sanatçı, deklanşöre tek bir bası- şıyla kimi zaman birbıriyle bütünle- şerek tek birbeden oluşturan. kimi za- man da olusturdukJarı çelişkiyle den- ge yanılsamasına neden olan kadın ve erkek bedenlenni taşıyor karelenne. •l çanlar'ın "uçanlar'ını aktaran fo- toğraflardakı tek yanılgı dansçılann yüzündeki rahat ifade. Greenfield dansçılanyla ortak bir çalışma sonu- cu ürettıği fotoğraflannda dansçılann- dan insan bedenınin sınırlannı zorla- malannı istemesine karşın, yüzlerine doğal ve rahat ıfade vermelerini yeğ- liyor. Bu rahatlık, bir yandan da fo- toğraflardakı görünrülerde hiçbir bil- gisayarolmadığı gerçeğinı bulandın- yor. Ancak ısrarla vurguiuyor Green- field: 'Bütün fotoğraflarstüdyoorta- mında dansçüaria ortak çalışmanuz sırasında, hiçbir biigisayar mununa başvıırmadajı üretiliyor." Lois Greenfield geçen gün AKM'de Türk dansçılar Tan Sağrürk. Camuı Şadaiak ve Bahar VldinBoğlu nun ka- tılımıyla gerçekleştirdiği atölye ça- lışmasında insanın hayal gücünü zor- layan nitelikteki fotoğraflannı nasıl el- de ettiğini gözler önüne serdi. Izleyi- ciyi tam anlamıyla büyüleyen çalış- mada Greenfield'ı zorlayan en önem- li unsur, modern dansı görünrüleme- ye alışkın olmasına karşın, Türk dans- çılann bale formatını kendi çalışma- lanna uyarlamak oldu. Lois Greenfi- eld'ın bugüne kadaryayımlanmış olan üç kitabı Türkiye'de de bulunabilir. 'UçanJar'ın 'uç anlan'nı aktaran fbtoğraflardaki tek yanılgı dansçılann v ii/ündeki rahat ifade. Greenfield dansçılany la ortak bir çalışma sonucu iirettiği fotoğraflannda dansçüanndan insan bedeninin smıriannı zoıiamalannı istemesine karşın. v üzkrine doğaJ ve rahat ifade vermelerini veğüvor. (Fotoğraf: KADER TUGLA) Kendine özgü bir dil arayişı - Dansçılan sahnedeki doğal halle- riyle degil de stüdvo ortamında gö- rüntüleme nedeniniz nedir? Uzun y ıllar sahne fotoğraflan çek- tim. O zamanlar da büyük övgü top- luyordum fotoğraflanmla, ancak bir gün bu övgülerin benim fotoğraflanm degil dansçılar için sarfedildiğini gör- düm. Bu beni tatmin etmemeye baş- ladı. Ben kendimi ifade edeceğim bir dil oluşturmak yerine bir başka sanat- çmın üstün yeteneklerini kutsuyor- dum. Bu nedenle bana özgü birdil ara- yışına girdim ve stüdyomu kurdum. -Dansçılannıan fotoğraflannı çek- meye başlamadan önce belli bir kore- ografi oluşturuyor musunuz aklımz- da? Çakşma süreciniz nasıl gelifiyor? Çalışmaya başladığımızda belırgin birkoreografi olmuyoraklımda. Çok havada. hiçbirnetlik kazanmamış bir fikirleçıkıyorum yola. Dansçılara ka- famdaki sorunu tanımlıyorum ve on- lardan bu sorunu çözmem için yardım- cı olmalannı istiyorum ya da hiçbir şey söylemeden atlayıp zıplamalannı, 'uçmala- nnı' izliyorum. Asıl fo- toğrafları çekmeden önce, bu doğaçlama sürecinde polaroidler çekerek neler yaka- layabileceğimizi gö- rüyorum. Bu fotoğraf- lar bana insan gözü- nün yakalayamadığı ay- nntıları gösteriyor. İnsan hareketleri gözün yetişeme- yecegi bir hızla gelişiyor. Bu nedenle gerçekleri as- lında tam olarak göremiyo- ruz. Ama fotoğraf bunlan yakalıyor bizim için. Polaro- idleri incele- dikten sonra görsel açı- dan fotoğra- fımı besleye- cekolangörün- tüleri seçip ka- famdakurgulu- yorum. - Hep aynı dansçılartanuçalışi- yorsunuz? Çoğunluklaaynı dans- çılarla çalışmayi yeğliyorum. Birlikte uzun süre geçirdıkten sonra bir dansçmın neler yapabile- ceğini öğreniyorum, onlar da benim ne ıstediğimi, ne bekledigimi bilıyor- lar. Ayrıca bugüne kadar çalıştığım dansçılar hep çok yetenekli insanlar olduğundan onlardan aynlmak iste- medim. Öte yandan yeni dansçılan keşfetmek de büyük keyifbenim için. - Neden özeUikle dansçılann fotoğ- raflannı çekmeyi veğlivorsunuz? Havada bu görüntülen sadece bir dansçı yaratabilir ve ancak bir dans- çı vücudunu bu şekle getirebilir. Bu nedenle dansçılan kendime malzeme olarak seçmekten oldukça hoşnutum. Daha önce de sahnelerden dans fotoğ- raflan çekıyordum, dansın fotoğrafa nasıl yansıdığını ve vücudun neler yapabileceğini biliyorum. Bu ne- denle artık kendımı ifade edece- ğim alanı belirleme zamanı gel- diğinde malzemenin en yakmdan tanıdığım alandan çıkması oldukça doğal- dı. -Uzun sû- re foto mu- habiriiği vapdnız. Daha sonra stüdvo çahşma- lanna yönelme nedeniniz neydi? Foto muhabirliği ya- parken en önemli şey fotoğrafın içeriğini vurgulamaktır. Fotoğ- rafla öyküyü ya da ha- berle ilgili bilgi ver- mek zorundasınız. Ben fotoğrafın anlattıklanndan çok görselliğiyle ilgılendiğim için yolumu a> ırmak zorunda kaldım. -Fotoğraf serüveninizin geüşimini değerlendirir misiniz? Fotoğrafçılıkla ilgili görüş- Ierim fotoğraf çekmeye başla- dığım ilk günden itibaren 25 yıl boyunca sürekli değiş- ti. Foto muhabirliği, dans fotoğraflan. stüdyo ça- lışmalan. reklam fotoğ- raflan, diğer ticarı işler. Bu süre için- de hiçbir zaman bir amaç belirleme- dim kendime. Her şey hep kendiliğin- den gelışti ve bugün bulunduğum nok- taya getırdı beni. Gerçekten nereye doğru ilerledığimi bilmemek ıstıyo- rum, çünkü varacağınız ya da gittiğı- niznoktayı bildiğinizdekendinizi sı- nırlamış olursunuz. Reklam fotografçıhğı - Kare formatlı Hasselblad marka fotoğraf makinesiv le çalışmak size ne gibi avantajlar sağlıyor? • Renk tonlaması konusunda büyük yararlar sağlıyor Hasselblad. Kare formatıru ilk kullandığımda ise çok he- yecanlanmıştım. Çünkü çok sıra dışı bir biçim kare. insanın yere koşut, yatay biraçıylagörürçevresini. Bune- denîe dikdörgen bir şeklin içine yer- leştirilmiş görüntüler insanın normal görüş ve algılayış biçimine daha ya- kındır. Kare biçimine uyacak kompo- zisyonlaryakalayabilmekiseçokzor- dur. Sonuçta alışılmışın dışında bir şeylersunarsize. -Zorluklan sevivorsunuz. Yeni bir şey yakalamanın tek yolu güçlükleri sevmektir. Çünkü her şey yolundaysa yeni bir yere varamazsı- nı-» • Krlstie Alley, yeni filminde zorba bir anneyi canlandınyor. 'Dairy Queens' isimli film, küçük bir kasabada geçen gülünç olaylan konu ediyor. • Truva kazı çalışmalan sona erdi. Çanakkale'ye 32 kilometre uzaklıktaki Truva ören yerinde, temmuz ayından-bu yana devam eden kazT çalışmalan sona erdi. 11 yıldan bu yana Alman arkeolog Prof. Dr. Manfred Korfmann tarafından sürdürülen kazılara bu yıl 7 ülkeden 95 Türk ve yabancı arkeolog katıldı. Truva'da bu yıl sürdürülen kazılardan elde edilen tarihi eserler yerinde onanmı yapıiarak Çanakkale Arkeoloji Müzesi'ne teslim edijecek. • israil Müzesi aralannda Monet. Picasso, Van Gogh ve Renoir'ın da yapıtlannın bulunduğu fsveç koleksiyonuna ev sabipliğı yapacak. Werner ve Gabrielle Merzbacher'ın koleksiyonu Kudüs Müzesi'nde 6 Ekim - 2 Şubat tarihleri arasında izleyicilere sunulacak. 139 resim ve heykelden oluşan koleksiyonda Matisse. Braque. Cezanne, Chagall, Kandinsky, Klee ve Modıgliani'nin yapıtlan da yer alıyor. • Julia Roberts ve Richard Gere. önümüzdeki yaz çekilecek olan bir başka Hollyvvood imzalı romantik komedide bir araya gelecekler. 'The Runavvay Bride' adlı filmi Özel Bir Kadın'da olduğu gibi Garry Marchall yönetecek. yapımında başro. oynayacağı açıklandı. "Autumn in Nevv York' (New York'ta Sonbahar) isimli filmde. mayıs ve aralık aylan arasında Nevv York'ta yaşanan bir aşk öyküsü anlatılıyor. • OSCar ödüllerı töreninin kesin tarihi açıklandı. Ödüller 21 Mart Pazar akşamı sahiplerini bulacak. • Bond filrnlerının en ünlü kötü adamı Oddjob'un en az kendisi kadar ünlü çelık kenarlı melon şapkası perşembe günü Londra'da yapılan bir açık arttırmada 103.500 dolara alıcı buldu. Chnstie's Müzayede Salonu'nda yapılan açık arttırmaya felefonla katılan kimlıği belirsiz bir kişi. 1964 yapımı Altın Parmak filminde hiç de küçümsenmeyecek bir rolü olan şapkayı en yüksek bedeli ödeyerek satın aldı. Diğer yandan Roger Moore'un başrolünde oynadığı bir başka Bond filmi The Spy VVTıo Loves Me'deki Lotus Esprit denizaltısı da 28.000 pound'dan alıcı buldu. • Karl Marx m Özbekıstan'ın başkenti Taşkent'in merkezinde bulunan büsrü sökülerek, yerine 14. yüzyılda yaşamış Özbek halk kahramanı Emir f imur^in büstü ükildir' Sovyetrejimi ' ; zamanında, yönetenlerce zorba ilan edilen EmirTimur. Özbek halkı tarafından dağmtk bir ulusu tek çatı altında toplamış ve onu ekonomik, bılimsel, külrürel yönden ileri götünnüş bir kahraman olarak anılıyor. nız. - Bütün şartian sizin belirlediğiniz, dansçılan bir yönetmen gibi y önlen- dirdiğiniz stüdyo çalışmalannın ar- dından reklam fotoğraflan sıkıcı gel- miyor mu? Her sanatçının reklam sektörüne kaymasında işin maddi yönünün bü- yük etkisi vardır. Ben de reklam fo- toğraflannm yaşam standardımı yük- selttiğini inkâr edemem. Ancak rek- lam sekîöriinde çalışmak da büyük yaratıcılık gerektiriyor. Bu zorlayıcı- lıkla da işi keyifli kılıyor benim için. Firmanın vurgulanmasını istediği te- mayı öğrendikten sonra bunu en iyi v urgulayacak metaforu arama ve bul- ma sürecı de çok yaratıcı kılıyor be- ni. Bu nedenle reklam fotoğrafçılığı- nı da büyük bir keyifle yapıyorum. • steven Spielberg ın yapım şirketi DreamWorks"ün bir vvestern filmi için çalışmalara başladığı belirtildi. Henüz hakkında hiçbir bilgi verilmeyen ve bir sır gibi saklanan filmin Utah'daçekileceği söyleniyor. • Richard Gere m United Artists'in yeni • Roman POlanskİ yeni filmi The Nıneth Gate'in bazı sahnelerini çekmek için Lizbon'un aristokrat tatil beldelerinden Sintra'ya gitti. Senaryosu Ispanyol yazar Arturo Perez-Reverte'nin best- seller olmuş romanı "The Dumas Club'tan uyarlanan filmde başrolleri Johnny Depp ve Emanuelle Seigner paylaşıyorlar. • OİSney imzah 4 Notre Dame'ın Kamburu'nun başansının ardından, Victor Hugo'nun unutulmaz yapıtı bu kez de bir rock opera olarak gündeme geliyor. Müzikleri Riccardo Cocciante tarafından hazırlanan rock operada, Ouasimodo'yu Pierre Garand. Esmeralda'yı ise Helene Segara canlandınyorlar. Yapıtı sahneye koyan isim, Luc Plamondon. • Richard GrieCO setlere geri dönüyor. Televizyon dizileriyle tanınan Grieco, yönetmen VVilliam Grove'un yeni filminde rol alacak'. Korku türündeki filmiri" adı Michelangel. Grieco filmde, seri cinayetler işleyen bir katil tarafından kardeşi öldüriilen bir sanat tarihçisini canlandınyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog