Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20EYLUL1998PA2 12 KULTUR 'Uç Kuşak Cumhuriyet' sergisi Tarihi Darphane Binalan'nda 8 Kasım'a dek açık kalacak 'Cumhııriyet Miizesi' içîn ilk adımKültiırServisi-Tanh Vakfı'nın 75 yılkutlamaetkınlıklenkdpsa- mında gerçekleştırdığı ılk genış. kapsamlı proje olan "Üç Kuşak CumhurivetSergisi'. tarıhı Darp- hane bınalarında açıldı 8 Kasım tanhıne dek açık kaia- cak olan »ergı Tanh Vakfı Yone- tım Kurulu Başkanı Prot Dr İl- han TekelL 75 Yıl Projelen Ge- nel Koordınaîoru YiğitGüJöksüz. sergının sanat yonetmenı \e mı- marı Cengiz Kabaoğlu \e Çelen Birkan ın katıldığı bır basın top- Jantısıv la tanıtıldı Yaklaşık 100 kışılık bır ekıbın a\ lar suren çalış- malan sonucu hazırlanan ve Tur- kı\e Cumhurıyetı'nın kurulu^un- danbugune uççeyrek yuzyılbo- yunca gerçeklestırdıgı gelı^me ve ılerlemeyı yansitan - l ç Kuşak Cumhurivet Sergisi'nde tanhe \e cumhurivet lurecme farklı bırba- kış açisı olu^turulması amaçlanı- yor Osmanlı Imparaiorluğu'nun son donemierınden başjayan ser- gı, Turkıye tarıhının ana eksenını olusturari 1923-1998 vılları uze- nne voğunlai}i>or yjrrni sahne bulunuyor Toplantıda. butun etkınlıklen gerçekle^iırırken bunun bır top- lumsal banş. proıesı olarak ele alın- dıgına değınen Yıgıt Guloksuz proje dahılınde hıçbırgrubun dı- şarda tutuimadığını. herkesin ku- caklandığını belırtlı Guloksuz, Turkıye'nın kar^ı karşıva kaJdıgı sorunlann daha derınlenmesıne kavranması ve yenı. varancı du^un- celenn olu^maM ıçın bu projele- nn çok gereklı olduğunu \ urgular- ken. bu sergının Cumhunyet Mu- zesı ıçın ılk adım olabılecegını de sozlenne ekledı llhan Tekelı ıse sergının cumhurıyete bakı^ açı- mızla ılgılı mesaj aktarırken bu- nu gorsel açıdan da destekledığı- nı ıfade ettı Tekelı bu sergının cumhuny etın çagda^laşma pro/e- sı olması ve cumhurıyetın yurt- taşların yaşamma ne getırdığı ol- ini sö\ ledi. (Fotoğraflar KUBİLAY TLNTUL) mak uzere ıki temeleoturduğunu soyledı Cumhunvetın 75 yılı ıle ılgılı olarak ayrıca dunyada \e Turkı- ye'de bu donenıı ara^tırmı^ eser vermış olan akademisyen. du$u- nur ve vazarlann kan Idığı bırkong- reduzenlenecek Tanh \akfi. Tur- kıve Bılımler Akademısı veTurk Sosyal Bıtımler Derneğı'nın ust- lendığı kongre 10-11-12 Aralık'ta Ankara'da ODTL' Kultur Merke- zı'ndegerçekleşttnîecek 48otu- rumdan oluşan kongrede 32\ı vurtdiiindanolmak uzere H5bıl- dın sunulacak ve bu bıldınierva- yına donuşturulecek Lç Kuşak Cumhurıyet Sergısı'nın. gorerek. ışıîerek, seyrederek du^unerek. pav laşarak 'nereden nereve'geldı- ğımızı va^atacak bır sergı olmasi amaçlanıvor Yımıı ^ahnenın bu- lunduğu sergı, bırbınnden tarklı te- maları ışleven. yazılı-totoğraflı panoîar. uç boyutlu maizemeler ve etkıleşımlı ortanılardan olu?u- >or Sahneler. sergıde >u ba^lıklar- İaverahvor 'Bugun. Dun'. Mey rutıyet'tenCumhunyet'e 'Adam Olmak' Saglık Gençlık Guzel- lık". 'Ba.vramlar ve Hatıralar'. "Musavvat'tan E^ıtlığe". 'Göç' 'Cumhurıyetın Eğlencelerı' '\e- a'örerek, işiterek. seyrederek, düşünerek, paylaşarak 'nereden nereye' geldiğimızı yaşatan 'Üç Kuşak Cumhunyet Sergisi'nde tarihe ve cumhuriyet sürecıne farklı bir bakış açısı oluşturulması amaçlanıyor. Osmanlı Imparatorluğıf nun son dönemlerinden başlayan sergi. Türkıye tanhinın ana eksenını oluşruran 1923-1998 yılları üzerine yoğunlaşıyor. ter, Soz MiJietin!' Sıl Ba^tan". 'Ko.vde- Kentte Kıiçuk l reticiler Cennetı". "Devlet Hımavesınde Sanat. Ozerk Sanat". 'Mekinlar, Projeler \e Anlamlan'. "\ ıkarak Vapmak'. 'Mektepli' "Nufusu Planlamak' 'Mutlu Aile \e Sırla- n' " > ıenı Topluma \enı Konut". 'Ekonomik Lvanış' "Asrı, Mo- dern. Çagda^' Prof Dr Ali Akav. Dr FerideÇi- çekoğlu. Prof Dr Akile Gursm \ rd Doç Dr Arzu Ozturkmen Doç Dr NiikhetSirman. Prot Dr l ğur Tameli. > rd Doç Dr Ha- kan V ılnıa/ >ergının sahne vone- tıcılığmı. Era> Makal ve Şölen Bazman ıse ana sergının grafık ta^anmlannı ustlenıvor Sergı ıçın avnca Osmanlı'nın son donemie- rınden başjayarak gunumuze ula- >an 6 bın nıaddelık tanh ve olav- lardızısıDoç Dr Füsun İstel ta- rafindan hazıriandı Uç bin metrekarelik alan Bi>bakanlık Tanıtma fcnu ve Is- tanbul Menkul Kıvmetler Borsa- sı'nın ana destekley ıcı olarak kat- kıdabulundugu "İJÇ KuşakCum- hurijetSergisi'nın proje destekle- vıcılerı arasında. Aeg- Cegelec. Amerıcan Home Sıgorta AŞ. Be- ko Tıcaret AŞ. Dımage Dıgıtal Imagıng, Enka Holdıng Escort \et. Hedet Dağıtım Hızmetlerı. Leıtz-Manu K.ırtası>e AŞ. Lumı- na A\dınlatma AŞ. Mavı Jeans. Neta^ AŞ. Nervapı AŞ, Raks Nevv Medıa ve Reuters Teknık Servıs Ltd Ştı bulunuvor Lç Kuşak Cumhunvet Sergisi. tanhı Darphane"nın 17 bın metre- karelık alanında >er alıyor Sergı ıçın i bın metrekarelik alan ve 7 bın metrekarelik açık alan kulla- nılıvor Sergı kapsamında aynca "sıra odalar' mekânında 17 aılenın fo- toğraf albumlen, vazışma vearşıv- len. ku^aktan kuşağa aktarılmn değerlı ve gundelık eij.valarının derlendıgı "Cumhurivetinin Aile Albümleri' sergisi de ver alacak Fende Çıçekoğlu ve Oja Bav- dar'ın bırlıkte hazırladıkları ser- gıde. farklı vorelerden ve farklı kokenlerden aılelenn. Osmanlı donemınden ba>)a>arak cumhu- riyet boyunca geçırdıklerı değı- şımler vurgulanıyor Cumhunvetın Aıle Albumlen Sergısfnde yeralan Nıkâh Salo- nu'nda ıse. sergı boyunca hafta ıçı hergun saat 1500 ve 16 00'da be- ledıyc nıkâhlan kıy ılacak Nıkâh- lanançırtlennfotoğrafları. 7 5 yıl anısı olarak Cumhunvetın Aıle Albumlen Sergısı'ne katılacak Aıle Albumlen Sergisi. Tanh Vak- fı'nın Bılanço '98 Yayın dızısı kapsamında hazırladığı kıtaplar- dan bınne de konu olacak 'Cum- huriyetin Aile Albümleri' adını ta- ^ıvan kıtap ıçın Oya Baydar ve Fende Çıçekoğlu bırlıkte çahştı- lar Ankara'da }inelenecek Sergı kapsamında hafta ıçı 75 yılı yansıtan kultur-sanat etkın- lıklen de ucretsiz olarak ızlenebı- lecek Cuma v e cumartesı akşam- ları ıse sergı saatlerınden sonra ucretlı olarak, profesyonel sanat- çı ve toplulukların dınletı. tıyatro vegosterılenyeralacak Tam 1 5 mılyon. oğrencı 1 mılyon olarak belırlenen bıletler AKM gışele- rınden. Sultanahmet'tekı Darpha- ne'den ve Tanh Vakfı'nın ıNışan- taşı'ndakı merkezınden temın edı- lebılecek Lç Kuşak Cumhurivet Sergı- sı'ne edıtorlugunu Lğur Tanye- lı'nınyaptığı, ılgılı uzmanlann kı- sa yazılarının ve ozgun fotograf- ların yer aldıgı kıtap da eşlık ede- cek Sergının butun bılgılennı, gorsel malzemelerını ve efektle- rını de kapsayacak CD-Rom ça- Iışmalan ıse suruyor Cumhunyet donemı muzıklennden omekler ıçeren •Cumhuriyetin Sesleri' mu- zık CD'sı ıse Selim Atakan tara- fından hazırlanıyor Aynca. Asaf Köksal'ın yonetmenlığını yaptı- gı sergı sahnelennde kullanılacak olan lOfilm, kultur-sanat etkınlık- lerı kapsamında gostenlecek olan 'canlı tanıklaria Cumhurivet'ın ılklennı yansıtan 8 belgesel fılm \e 'Sesleriyle Cumhurhet' baş- lıklı bır klıp hazırlanıyor Timur SeJçuk'un muzık danışmanlıgını yaptıgı fılmlerın senaryolan Ay- dın Engin'e an Sergı. aralık ve ocak aylarında Ankara Çankaya Beledıyesı'nın Cağdaş Sanatlar Galensı'nde tekrar açılacak ve başkentlılerle bulu>acak Aynntılı bılgı ıçın. Tanh Vakfı Tel '0212-233 21 61, Internet http- www tc75yılorg.http VVAVVV tanhvakfı org tr. e-posta tanhvak- fı a tanhvakfı org tr Meryl Streep'e göre bir oyuncu için en büyüh başkaldın, duygulan oynamak 'Bu film bana bir armağâri..T Kü/tıirSer\isi- Meryl Streep'ın başrolunu oynadığı vePatO'Con- norın yonetmenlığını yaptıöı 'Dan- cıng at Lughnasa' ısımlı fılm kısa bır sure sonra dunya sınemalann- da gosterıme gırıyor 1936vazın- da geçen fılmde. bır Irlanda çıftlı- gınde v aşay an beş kız kardeşın ov - kusu anlatılıyor Streep filmde oynama kararını nasıl aldıgını şoy le anlatıyor **Bn- an F rıeTin Ibny tklüllüoyunundan uvarlaması yapıfan se- narvo beni gerçekten bii- yüledi. Çok farklı >aş- lardan o> unculann, ka- dın nıhunun \eailebağ- larının derinlerine inen bir \apımda birlikteça- lışmaian tlkri de çok ho- şuma gitmişti. Bu film- de Emma Thompson'ın kardeşi Sophıe Thomp- son. Kathy BurkeveCat- herıne McCormack rol alıyoıiar. Ayrıca, oyun- culannı dinlemey i bilen \e dikkatli bir yönet- menle çalışmak da çok güzd." Streep, kanyennın bu noktasında boyle bır fılmde oynamanın ken- dısını gençlık gunlerı- negoturdugunu. tıyatro y aptığı v e her akşam ça- lı^ma arkada^lany la otu- rup sohbet ettıgı donem- lerı yenıden yaşamas.ı- nı sağladığını belırtıyor "Bu filmi. riım yaşamı- mız bo> unca bize eşlik eden se\ giler \e anıları- mız iizerine bir destan olarak tanımlavabili- veEmmaThompson ıdabegenıy- le ızledıgını hatta Lmma Thomp- son'la bırlıkte bır fılm yapmayı çok îNtedığını belırtıyor Streep'ın. Dancıng at Lughna- sa da oynamaktan hoşnut olmabinın bır nedenı daha var Bır Irlandalı olan buyuk nınesı de zamanında. Dancıng at Lughnasa'nın çekımle- rının yapıIdığı Donegal'de yaşa- mış Streep. Irlanda ıçın şunları so\lu\or "İrlanda, İtaha'\a bt'n- run. YanşmaJardan hoşlanmı\or Onceden Fılm Festı- \alı'nekatılacağını açık- lay an, ancak daha son- ra V'enedık'egelmekten vazgeçen Streep. genel olarak yanşmalardan \ e yanşmalı festıvallerden hoşlanmadığını belırtı- yor Hatta Oscar toren- lennı bıle çoğu zaman evde kalıp televızyon- dan ızlemeyı yeğlıyor "Ama İtaKa"yıçokse\i}onım" dı- yor Streep "Çoğu zaman ailenne kocamla birlikte İtaha'ya tatile gi- diyoruz. Kocam bir heykeltıraş \e Toscana'da vaşayan arkadaşlan var. Belli aralıklarla gidip Siena'da kal- dığımız oluyor. Anna Magnanı de en çok beğendiğim oyunculardan bi- rionun bütiin filmlerini incetedim" Streep \anessa Redgrave, Glenn Close, Helen Hunt,Susan Sarandon at O'Connor'ın yönettiği ve başrolünü üstlendıği 'Dancing at Lughnasa'y 1 tüm yaşamımız boyunca bize eşlik eden sevgiler ve anılanmız üzerine bır destan olarak tanımlıyor Streep. "Bız kadmîar, yine kadmlara ilişkin öyküler yazmalı, insan yüreğine ulaşacak senaryolarda ısrar etmelıyiz." zer. Orda,dört me\ simin tum renk- lerini tek bir giinde yaşayabilirsi- niz." Farklı karakterlerle kendini geüştimor Geçen sezon. Los Angeles'takı fılm studyolarınınerkekoyuncula- n koruy an polıtıkalarına resmı ola- rak tavır alan Streep, kadın oyun- culardan yana verdığı mucadeleyı surdûruyor Streep. kısa bır sure once katıldığı "V\omen in Film' (Fılmlerdekı Kadınlar) bırlığının toplantısında bır konuşma yaptı "*Bi/ kadınlar, v ine kadmlara ilişkin öj kıiler vaznıalı.insan > ureğine ula- şacak scnaryolarda ısraretmeliyiz. Orneğin aile ilişkilcrine, insanlann yaşadıği zorluklara \a da doğa için verilen mücadelelere eğilmeliyiz. Biz. Dancingat Lughnasa'da,iş bul- mak için e\ lerinden aynlıp uzakla- ra giden ve eşleriniyal- nı/ bırakan insanlan anlatıyoruz. Çekimleri çok zor geçse de, bu film benim için gerçek bir armağan oldu." Sınemada hep yenı \e farklı karakterlerı canlandırarak kendını gelıştırmeye çalıştığı- nı belırtıyor Streep "Hiçbir zaman bir er- keği canlandıramaya- cağım için de, genelde giiçlü karakterleriyeğ- Ihorum." Dancıng at Lughna- sa. gunumuzden uzak- ta. 1936 yılında geçen bır fılm Kostumlu fılmlerde mı yoksa gundelık kıyafetlerını kullanabıldığı filmler- de mı oy namay ı y eğle- dığı sorulunca şu yanı- tı venyor Streep "İnsanyiireği hiç de- ğişmiyor... Bunlar be- nim değil, Shakespe- are'in sözlerl Koslüm- lü ya da kostumsüz, bir oyuncu için en biiyiik başkaldırı insan du\- gularını oynamakhr. O'Connor'ın filmine olan bağlılığımın en önemli nedenlerinden biri de. tarihin unuttu- gu insanfan anlatıvor olması. Bu filmi çocuk- lanma izleteceğim, çün- ku tum ov kü bir çocu- ğun göziinden anlarılı- vor." Topraklannda hısse- dılen guçlu karşıtlık- lar, yuksek genlım ve edebı ruhundan dolay ı Irlanda'yı çok sevdı- gını belırtıyor Streep "Çekimleriçin Dublin*debulunduğumuzgünlerde kadın o> uncular olarak sabahın er- ken saatierinde kalkıyor \e çalış- ma> a başlıyorduk. Hem sert hem de hassas bir kadın olan Kate'i canlan- dırırken annemi düşündum hep. Beni, Katf karakterinin vaJnı/Jığı bu~ vülemişti. Kadınların, aile içinde mutlu olsalar da genelde yalnız ol- duklarını düşünüvorum." K. Başar'ın senaryosunu \azdığı, S. Çetin'in vönettiği "Pırrrt Propaganda'da ovnavacaklar. MetinAkpınar ve KemalSunalbirarada Kültür Servisi - Turk sıne- masının efsanevı oyunculan Metin Akpınar v e KemalSu- nal yıllar »onra yenıden aynı filmsetınde bırarayagelıyor- lar'PırrrtPropaganda' ısım- lı fılmın yonetmenlığını Si- nan Çetin ustlenıyor Fılm. l948yılmdaGuney- doğu'da bır sınır koy unde ge- çıyor \ ıllar sonra koyune gumruk muhafazj muduru olarak donen Mehdı (Sunal) ve can dostu Rahım (Akpı- nar). çocuklarını evlendıre- rek yenıden eskı mutlu ya- şamlanna kavuşmayı duşler- ken bırden ışlerkanşıyor Curı- ku Mehdı'nın gumruk me- murluğuna atandığı koyde as- lında bır gumruk bıleyok Mehdı'nın kendı gumru- gunu kurmaya koy ulmaM. v ıl- lardır kardeşçe ve banş ıçm- deyaşayan ınsanlan ıkıyeayı- nvor Mehdı'nın evı sınırın bır yanında. Rahım'ınkı ıse dığer yanında kalıyor Meh- dı'yle bırlıkte dev letın burok- ratık, hantal ve kuralcı kışılı- ğıdeyerleşıyorkoye Buçer- çevede, koylulenn kendılen- ne aıt kuçuk dunyalarını sa- vunmak ıçın verdıklen mu- cadele, evrensel temaiı bır Turk fılmıne zemın hazırh- yor •PırrrtPropaganda'nın se- naryosu, Kürşat Başaruırafın- dan kaleme alınmış Başar. projenın ortay a çıkış surecını şoyle anlatıvor "Senano,Si- nan Çetin'in babasının o\ kıi- sunden voia çıkılarak hazuian- dı. FOmde.yıllardırbanşiçin- de yaşayan bir kövdt. güm- riık kurulmasıvla ortaya çı- kan aynlık >e aynlığın getir- diği çeşitü sorunlar anlatılı- >or. Tirajikomik. mizahiyanı ağır basan bir film bu." Fılmde Meltem CumbuL MeraJOrnonsa).Gihen Kmaç. Miıge Oruçkaptan. Nail Kır- nuzıgdl,Berfi Dicle, Cem Saf- ran ve .Nazmije Oral da rol alıyorlar Akpınar, fılmı şoyle ozet- lıyor "Ozgür»ıemudubir>a- şam sürmekte olan insanla- nn başına bir gün bir taş dü- şu>or. Bizdeonlann kara mi- zahiö>kusıinüanlaayoruz bu filmde." Sunal da. bu fılmde Akpı- nar'la aynı sette rol almaktan buyuk mutluluk duyduğunu dılegetınyor -Onunla çalış- mak çok rahat ve kolay, çün- kü çok profesyonel bir oyun- cu."Yonetmen Çetm ıse "Bı- rakın filmin kendisi konuş- sun'dıyor Yapımcılıgını PlatoFönı'ın üstlendıği Pırrrt Propagan- da'nın ana sponsoru Efes Pil- sen Fılmın çekjmJenne 23 ya da 24 Eylul'de başlanacak Rodos 'ta LawrenceDurrellsemineri SEZER DLRU RODOS-Lç Denızın Daigalan (VVavesof Three Seas) adlı vazar orgutu. Rodos'takı Lluslararası \azar ve Çevırmenler Merke- zı'nde "Lavvrence Durrell ve AkdenizDünva- sı" adlı bır semıner hazırladı 18-21 Eylulta- nhlenarasındayapılansenıınereTurkıye'den Boğazıçı L'nıversıtesı oğretım gorev lısı. çev ır- men veedıtor Llkerİnce katıldı ve "^ üreğin Kendi Toprağı" adlı bır bıldın sundu Bılm- dığı gıbı Ince. Durrell ın Can Yayınevı'nden çıkan "İskenderive Dortiıisıi** ve "Sebastian veConstance" adlı yapıtlarını dılımıze çevn- dı Semınere katılan dığer kışıler ve yaptıkla- rı konuşmalann ana temalan ıse şoyle Prof Stavros Deligiorgis (ABD, Iovva Lnıversıtesı) "Lavvrenee Durrell. Öteki Magus". Prof Va- dim Mikhailin(Rusya.Saratov L nhersitesi) "İs- kenderiye Dortlusu'nde Gizübilim Motifleri". Prof Dan Cristea (ABD. Iovva L'nıversıtesı) "Bir Rodos İmgesLDenizVenüsü". Prof Ala- inVuillemin(Fransa. ArtoısLnıversıtesî) i 'Ve- ni Bilgi Teknolojileri Aracılığı ile Lavvrence DurreU". Cornelia Bucur (Romanya çevır- men). "Avignon Beşlisi". Prof Nicolas Batora (Fransa, Tours Lnıversıtesı) "Lavvrence Dur- reU veLabirent" \1ctorlvanovich( AtınaLnı- versıtesı) "Durrell ve Kavafis" Denisa Co- manescu-Prelipceanu (Romany a. y azar v e çe- vırmen) "Romanva'da Durreir. Alexander Lhergant (Rusya, yazar ve çev ırmen) "Lavv- rence Durrell'in Dörtlüsü'nün Rusça Çeviri- si", Niki Marangou (Guney Kıbns, yazar ve çev ırmen) "Durrell Kıbns'ta". KÖŞEBENT ENİS BATUR Ahvnet Say Bır bakışta, ılk goruşte ınsanlan tanıdıklarını, o lar hakkında doğru yargılara vardıklannı soyleyen, t ozellıklenyle haklı olarak ovunen kışılerie karşılaştı zaman zaman Onlardan bın sayılamam dogrusu, ı ızlenımlenmde genellıkle yanılmışımdır Bır erdeı sayılabılırse, benımerdemım Yanılgılarımda ısrar e mem, gun gelır peşın yargımı errtırım, buna açığırr dır Yırmı yıl once Ahmet Say'la tanıştığımızda, bın ç kıp "Bır gun ondan sevgı ve saygıyla soz edecek sın"dıyecek olsaydı, o fala guler geçerdım sanınrr Yalnızca taban tabana zıt goruşlere sahıp olduğumu ıçın mı hayır bır de kışılığıne en ufak sempatı duy madığım tçın Itıcı, saldırgan ortodoks, kustâhbıradan vardı karşımda, nesını sevecek sayacaktım'' Krtapları, yazıları bır yanda, yayıncısı olduğu Tur kiye Yazılan bır başka yanda. herfıangı bır kesışme noktası bulmamız olası değıldı bana kalırsa Hem dun- ya goruşu hem edebıyat anlayışı açısından ıkı ayr kutbu sımgelıyorduk Her şeyın sıvnlıklen ıçınde al- gılandığı "/c/7f;/("bırdonemdengeçıyorduk 1980'de, Ankara'da Dıyalog arayışı ıçın pek bır gerekçemız yoktu 1981 'de, Turkıye Vazy/ar/'ndayayımlamayı ongor- duğu bır soyleşıyı gerçekleştırmek amacıyla benım- le goruştuğunde once şaşırmıştım Sonra hazırladı- ğı soruları okudum ve soyleşı yapmayı kabul ettım. Hırçın, odunsuz yer yer mutecavız yaklaşımı hoşu- ma gıttı Tek bır sozcuğunu değıştırmeden yayımla- dı soyleşıyı, bır haylı yankı bırakan metnı Aziz Ne- sin heryıl çıkardığı yıllığa alırken "yılın olayı" saymış- tı, unutmuyorum Benım yanıtlanm, Ahmet Say'ın sorularını aratmı- yordu sertlıkte Hemalde bu ılk "muşterek" yol açtı aramızdabırsıcaklığındoğmasına Benım "delıkan- lılığımı" sevmıştı o, bense onun katı kabuğunun al- tında duran ınsanı yavaş yavaş okumaya başlamış- tım Yaklaşınca, gosteımekten kaçındığı. neredey- se gızledığı asıl kışılığını, kımı ozellıklennı şaşkınlık ıçın- de keşfeder olduydum O zamanlar çocuktu Faal Say, ÖnceAhmet'ın onun bır tek babası olmadığını, aynca annelığını de ust- lendığını anladım Tıpkı Ezra Pound'un muhteşem kantosundakı gıbı "Baban değılım ben senın, an- nenım " Zor, zoriu bır konumdu bu Eşınden aynldı- ğında, savaşarak velâyetını almıştı oğlunun, bu bıle hayranlık duygulan uyandırmıştı bende Dahası var- dı Mrthat Fenmen, çocuktakı sıradışı ozellıklen "on dakıka bıle yıtırmeyın" sozlerıyle tanımlayınca, Ah- met Say kendını ıkıncı plana ıtmıştı Bunca baba gordum tanıdım, boylesı bır adanmış- lığa hıç tanık olmadım Fazıl'a ınandı Ahmet Say, onun şuphelı seruvenını kendı net seruvenıne yeğ- ledı Çetın engellerle karşılaştığını anımsıyorum. Alıp oğlunu Avrupa'dakı muzık otontelerıne goturdüydu, "gecıkmışsınız" dıyenler çıktı, aldırmadı onlara, ınat- la savaşını surdurdu Fazıi'ın yetışme surecınde Mo- zart sonatlan çalacak olçude ışın ıçıne daldı Utku- nun arkasındakı bedelı anlatmadı kımseye, sustu Bunlar olup bıtedursun, Ahmet Say'dakı dennlık beni urpertmıştır Fazıl'ayaptığı yatınmı kendısıneyap- saydı, bugün hangı noktada olurdu acaba? Arada», birMuzık Ans/kJopedisı hazırtadı gerçı, Cumhunyet'e' nefıs çıkmalar yazdı, ama yazın adamını golgeye ıt- mek zorunda kaldı Mısket gıbı pariayan gozlennı, kırsaçlann altından çıkan yuzunun gençlığını gordukçe, ıçınde buyuk bır enerjı deposunun durduğunu anlıyorum Belkı de kendısıne yenıden donuş saatı çalmıştır Herkesın ha- yatı roman ya, asıl Ahmet Say'ınkı romandır Basın Şehitleri Odülleri • Kiıhür Servisi - L Ikede Oundem gazetesının Musa Anter ve dığer basın ^ehıtlennın anısına duzenledığı "Musa Anter ve Basın Şehıtlen Odullen "98" dağıtım torenı yann yapılacak Mecıdıyeköy Kultur Merkezı'nde gerçekleştınlecek toren saat 19 00"da başlayıp 22 00 "de sona erecek Akbank 8. Caz Festivali biletleri satışta • Kültür Servisi - 8-21 Ekım tanhlen arasında duzenlenecek "Akbank 8 Caz Festıvalı'nın bıletlen satışa sunuldu Muzıkseverler. tam 3 mılyon ve oğrencı ıse 1 5 mılyon lıra fıyatla satışa sunulan festnal bıletlennı. Istanbul'da Aksanat, Ataturk Kultur Merkezı. Cemal Re^ıt Rey Kon»er Salonu, Akmerkez ve Capıtol'den Ankara'da ıse Akbank Kızılay. Çankaya. Bahçelıevler. ODTL ve Bılkent şubelennden temın edebılecekler Astrid ündgren'in romanı çizfli film oluyor • STOCKHOLM (Cumhurivet) - Uzunçorap Pıppı romanlarıyla mılyonlarca çocuğun sevgısını kazanan Isveçlı yazar Astrid Lındgren'ın bır romanı daha çızgı fılm oluyor "Damdakı Karlsson' adlı roman. Isveç ve Noneç Fılm enstıtulennın ortak çalı^masıyia uzun çızgı fılm halme getınlecek 91 yaşında olan Lındgren, fılmde kıtabm onjınalmdekı resımlenn çızerı llon VVıkland'ın stılının korunmasını ıstedı Norveç Fılm Enstıtusu. kısa bır sure once bır Norveç çocuk romanı olan 'Solan, Ludvıg ve Gunn'ın çızgı fılmını gostenme sokmuş. fılm bır hafta ıçınde ızlenme rekorlan kırmıştı BUGUN • VAPI KREDİ SA>AT FESTİVALİ kapsamında saat 20 30 da Ataturk Kultur Merkezf nde Juan Carios Carceres "Tango ve Latin Müziği" konsen ızlenebılır • BEKSAV'da saat 14 OO'te yonetmenlığını Yılmaz Guney "ın yaptığı 'Imut' fılmı yeralıyor • TARANTA BABU KL LTL R MERKEZİ nde saat 16 00"da gostenlecek •Paris'te Son Tango' adlı fılmın ardından BertoltBrecht'ın 'Carrar Ana'nın Silahlan' adlı yapıtı Halit Karaata'nın yonetmenlığınde Tıyatro Manga Oyunculan tarafından saat 19 00"da sahnelenecek ÜÇ KUŞAK CUMHURİYET SERGİSİ ETKİNÜKLERİ BUGUN Tanh \akfı'nın tanhı Darphane bınalannda duzenledığı 'Cç Kuşak Cumhuriyet Sergisi' kapsamında yabancı muzıkallerden ve rnuzıklı Turk oyunlanndan derlenen Önder Baü yonetımınde gerçekle^ecek 'Tıyatro Şarkıları Dinletisi' Istanbul Buyuk^ehır Beledıyesı Şehır Tıyatrolan Orkestrası tarafından yorumlanacak Tasanm \e orkestrasyonu Selim Atakan tarafından gerçekleştınlen dınletmın solıstlerı Bülent Güneralp, Şebnem Kösem ve Engin Alkan.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog