Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20EYLUL1998PAZA 10 PAZAR KONUGU Dr. EyalZisser'le Ortadoğıı 'nunyeni düzeni, Israil - Türkiye ilişkileri üzerine söyleştik 'Ortadoğu'da amaç savaştan uzaklaşmak'Ç* ¥ f\TW JÇ Geçen hafta IstanbuJ kendi türünden önemli ve ilginç bir topiantıya ev ^ *J 1 * *-^y sahipliği yaptı. Bu toplantının adı "Türk ve İsrail Aydınları ve Gazete- cilerininBuiuşmasfydı. İstanbul'daki îsrail BaşkonsolosluğuveKültür Ataşeliği'ningi- rişimiyle Israil'denbirgrupaydınvegazeteci, sanatçı davetedilmişti. Bugrup içindeözel- likle bir kişi dikkatimizi çekti. Bu kişi, Ortadoğu işleri. özellikle de Suriye konusunda uzman olan Dr. Eyal Zisser'di. Dr. Zisser'le toplantının yapıldığı mekânda bir araya gel- dik. Kendisine bugün Ortadoğu'nun yeni düzenini. Netanyahu'nun iktidara gelişiyle bir- likte değişen İsrail toplum yapısını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin yeni aldığı boyutları. Su- riye'nin Ortadoğu barış sürecinde oynadığı rolü, Türkiye'nin Suriye'yle bir türlü düzel- nıeyen ilişkilerini ve Suriye'nin PKK'ye verdiği desteği, Ortadoğu'daki su sorununu ko- nustuk. Dr. Zisser özellikle Surive'nin, su sorunu ve Hatav konusu vüzünden PKK"ve olan desteğini çekmeyeceğini ve PKK'yi herzaman koz olarak kullanacağını anlattı. SÖYLEŞTLEYLA TAVŞANOĞLU ••••i Türkiye ile İsrail arasmda genelde iş- birliği, özehlede asken işbirliğinin Ortadoğu'da- ki dengeleri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsu- nıız ZİSSER - Türkiye ile Israil arasında çok geniş kap'.anılı \e çok yönlü bir işbirliği için geniş bir alan okluğunu düşünüyorum. Bölgedeki Arap iil- kelcn. bunun dişinda Avrupa ve ABD'yi de he- saba katarsanız ıkı ülke arasında işbirliğinin ge- reklı olduğu da söylenebilir. Bölgede hatta bir it- tifaktan da *öz edilebılır. Ama bu ittifak Arap ül- keleri dahii hiç kimsey i hedef alma> ı amaçlama- nıaktadır. Bu ıttıtakın anıacı taınamıyla iki ülke- nin çıkan ıçındir. Askeri ışbırlığmden söz eder- ken de şunlan söylemek ıstiyorum: Hiç kimse bu işbırliğı sonra.Mnda Türkiye ile Suriye arasında bir savaş çıkarsa İsraıl'in Türkive'nin imdadına ko- şacağını ya da Israil'le Suriye arasında bir çatış- ma patlak \erirse Türkive'nın İsrail safında sa- vaşacağını düşünemez: düşünmüyor da. Ama bu askeri işbirlığının hedefi. Türk \e İsrail silahlı kıı\\ctlerinın kapa.sitesi \e becerisıni güçlendir- nıektir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha çok eği- " tıme. daha çok tekııık bilgiye. İsrail ordusununda daha çok yedek parçaya ihtıyacı \ar. Özetlemek gerekirse bu ışbirligi hiç kimseye, hiçbir ülkeye karşı değil. hiç kimsevi hedef almıyor. Dedigim gibi İsrail \e Türkiye arasındaki askeri ışbirligi anlaşmasının amacı iki tarafın silahlı kuvvetleri- nııı kapasıte^i \e beeerisini arttırmak. • • • • i Öyleyse Türkiye ile İsrail arasında iş- birliği ıtedengeçen birkaçytl öncesine kadarge- listirilt'nıedi? - Bizler, israirde Türkiye \e tsrail arasında as- keri işbirliği anlaşnıası imzalandığını duyduğu- mu/da çok şaşırdık. Türkıyenin tsrail'le ilişki- lerini diişük düzev de tutmay ı tercih edeeeginı sa- nıyoıduk. Ama. Türk tarafının, özellikle de Türk Silahlı Kuvvetlerı'nin aksı yönde istek göster- nıesi bi/i gerçekten jjaşirtu. Bana gâre Türki- >e'ıımbnşoldakararalmas,ı.Türkiye 'ningünde- raindelu koritıîarla ilgilidir. Daha açık söylemek gerekirse Türkıye'nin kaygılarıyla ilgilidir. Tür- kıyeanlav'an Rusya">laolan ilişkilerini veken- di iç sorunlarını enıne boyuna düşündü. Daha sonrada İsraıl'le olan ılişkilerini daha geliştirme- nin kendı çıkanna olacağı karanna vardı. Türki- ye. kendı ıçindekı eleştirilerle başa çıkabilecek güçte bir ülke. Ama Araplarla olan ilişkiler var. Belki Aıaplarla ılışkilerde Juyulan düş kınklıgı. Yunanistan'la yaşanan sorunlar, ilk kez giderek kötüleşen Türkıye - Suriye ilişkileri, Türk tarafı- nın perspektiflerini değıştirme karan almasma yol açmışolabilir. Suriye ıle ilişkilerde herzaman gerginlik \ardı. Ama bu ılışkilerin giderek kötü- !e>mesi IV^O'lı \ıtların başına rastlıyor. llişkile- rin bu şekilde gelişmesini İsrail de çok istiyordu. Ama esas olarak Türkiye'nin karanyla ilişkilerin düzeyı arttırıldı vegelıştirildi. I Sizce Türkiye neden perspektiflerini değiştirip hrail'le ilişkileriböylesine geliştirme kararıaldu Evet, \İ7.dıştabirçokgelişmeninbun- da etken olmııs olabileceğini söylediniz, ama e- sas olarak neden sizce nedir? - Tabii işin ekonomık yanı da var. Israil'le Tür- kiye arasında runzmin geliştirilmesinin ciddi ka- zanç sağlavaeağı hesaplandı. Sonra. İsrail ve Tür- kiye'nin bırlikte çahşmalanyla ABD'den daha fazla kredi alacaklan da biliniyordu. Sonra. da- ha önce de dediğim gibi Sunye ile olan sorunlar Türkıve'nin eıddi olarak başını agntıyor. Türki- ye'nin Suriye'yle PKK, Hatay gibi sorunları var. • • • • Suriye bu sorunları körükleyerek sizce ne elde etrneyi hedefliyor? - Türki>e ile Suriye arasında herzaman gergin- lik olmuştur ve olmava da devam edeeektır. Bır kere, dediğim gibi Hatay sorunu var. Sonra, Su- riye, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu ye- niden canlandtrmak istedığıne inanıvor. Surive dı\or ki: "Türkhe. Halep ve Musul'u işgal etnıe- yi hedefliyor." Türkıve'nin NATO üveliğı de on- lar içın sorun. Ama en sıcak nokta da su konusu. Suriye daha fazla su isti>or. • • • • Ama Suriye, Türkiye'den su almak i$- temiyor... - Tabii. Çünkü Suriye suyun kendisine ait ol- duğunu varsayıyor. Türkiye'nin suyu kendilen- ne vermediğinden. aslan payını kendisine sakla- dığından vakınıyor. I Peki, ama Suriye bunu yaparken gü- Dr. EYAL ZİSSER Dokrorasmı Tel Aviv L'niversitesi'ndeyaptı. Dünyauı iinlii ve eıkili olan Mofe Dtıyan Merkezi 'nin unıştırma görevlik'rinden. Ayrıca OnadoÇu ve Alrika Turihi Kıirsüsü öğretinı üyesi. l W5 'te ABD ı/eki Cornell İ'nivenitesi 'mle konuk öğıvtım üyesi olarak dersler venli. Ortadoğu harif süreıivk- ılgüt çeştt/i ulııslararası konferanslara katı'ldı. Suriye \e Lühnan ın cagdtis tarihi vepolitikası. Arap ülkelen arasındaki iliçkiler konusunda çefitli çalışınalar vaptı. Bu konııdu diinva çapında bir uzman olarak lamnıvor. yapanlar var. tşte. eski Ortadoğu ile yeni Ortado- ğu arasındaki fark bu. Bu yeni durum önümüzde yeni ufuklar açıyor. daha fazla çalışma gücü ve- nvor. Evet.radikal tslam'ın iktidaragelmesiteh- likesi vok değil. Barış umutlan da daha fazla. Her zaman. keşke Israil'ın Surı\e"yle ilişkileri, Tür- kıve'nin Sunye'yle olan ilişkileri gibi olsaydı, dıvorum. Seden? - Evet, Türkiye'nin Suriye'yle ilişkileri kötü. Amahiçolmazsaortadabırdiplomatık ılişkı \ar. Şam'da bır Türkiye büyükelçısi bulunuyor. tki ülke arasındaki sınırdaaçık. Onedenle îsrail'in Surıye'vle aynı derecede kötü ilişkileri olmasını isterdim, dıvorum. Yeni Ortadoğu'da ilişkiler yi- ne kötü olacak. Ama en azından diplomatik iliş- kiler ve divalog bulunacak. Yeni Ortadoğu yak- laşımınıız bu. Bu konuda ne çok karamsar ne de çok iv imser olmalıyız. Peki, Başbakanınız S'etanyahu iktida- ra geldikten sonra yeni şekillenmeye başlayan yeni İsrail toplumunu nasıl tarif ediyorsunuz? - Yıllar boyu Israil'de sisteme yatkın. marjinal olmayan, radikalizmekaymayanbirtoplumumuz vardı. Yıllar boyunca da toplumumuzun içinde marjinal olarak adlandırdığımız gruplar bulundu- ğunu biliyorduk. Ancak Netanyahu'nun ortava çıkışıvla birliktebu marjinal grupların hepsi Ne- tanvahu'nun çevresinde birleştiler. Böylece de birçoğunluk sağladılar. Bakın, Rusya'dan gelen göçmenler vardı. Bunlar hiçbir zaman İsrail top- lumuna entegre olmamışlardı. Hep toplumun kı- yısında yaşıyorlardı. Bunlar toplumun marjinal gruplanndan sayılıyorlardı. Hiçbir zaman siste- me dahil olmamışlardı. Bunlar aynı zamandaçok da tutucu. Siyasete de geçmişte kanşmıvorlar. nün birinde kendi içinde Frankenstein 'in robo- tunuyaratmayacak mı? - Bakın. Hafız Esat. görüniirde Kürtlere var- dım ediyor. ama kesinlikîe bir Kürt dev letine kar- şı. Düşünün. bir Kürt dev letı kurulursa Suriye'de- kı Kürtlerde özerklık dıve ayaklanacaklar. Yani Esat, alevlerin boyunu kontrol altında tutuvor. Yangını körüklüyor, ama alev lerinin yayılmama- sı için de sürekli kontrol mekanizması işletiyor. Bu da tabii çok kurnazca bir politika. I Ama günün birinde bu yangın kontrol edilemez hale gelebilir. - Evet. ama şimdilik bunu başanyor. Bakın. E- sat iyi bir taktisyen. ama stratejist değil. Israil'le olan ilişkilerine bakın. Son derece katı. sıkı bir pazarlıkçı. Size şöyle anlatayım: Esat. bana göre birdükkâna girip tezgâhtarla çekişe çekışe pazar- lık ederek çok iyi bir fiyat aldıktan sonra malı sa- tın almaktan vazgeçen bir müşterıye benziyor. E- sat. çok parlak bir siyasetçi. Ama nereye gitmek istiyor? Hiçbir stratejisi yok. Taktikte ivi. ama I Genelde Ortadoğu ya bir göz atarsak, sizyeni bir Ortadoğu oliiituğunıı dıişünüyor mu- sunuz? - Bakın, eski Dışişleri ve Savunma Bakanı ve Başbakanımız ŞimonPeres'inbirplanı vardı. Bu da bölgesel işbirliği. Batı ölçülerinde ilerlemiş ve modernleşmiş bir bölge öngörüyordu. Ama bu olamadı. Daha önce sözünü ettığım demokratik- leşme sorunlan var. Sonra. sadece Surive'de nü- fus her 20 yılda bir ikiye katlanıyor. Bu ülke hem çok güçsüz hem çok voksul. Girtikçe artan nüflı- sa iş olanakları yaratmaktan yoksun. Sosyal hiz- metler yok denecek kadar az. Bunun sonucu ola- rak da doğal olarak radikal Islam güçleniyor. Bir yanda bu. bölgevi daha da istikrarsızlaştınyor. Öte vandan bölgenin liderleri sorunların bilin- cindeler vebunlan savaşlarladeğil. sosyal veeko- nomik sorunlann üstesinden gelerek çözmeyi amaçlıyorlar. Daha ılımlı politikalar gütmeye çalışıyorlar. Tabii bunu bütün siyasi liderler vapmıvor. ama girmıyorlardı. Ama demin de söyledığim gibi. Netanyahu'nun ortaya çıkışıyla birlikte bu radi- kal grupların hepsi bir araya geldiler. Ve bugün neredeyse bunlar sistemi oluşturma noktasında- lar. İşte, İsrail roplumunda meydana gelen degi- şiklik bu. Netanyahu onlann desteğini aldıgı için seçimleri kazandı. Bütün bu gruplar bugün nere- deyse nüfusun yansını temsil ediyorlar. Bu grupların sistem içine girdiklerini söylüyorsunuz, Bunlar sisteme entegre olmala- rı durumunda topluma tehdit oluşturmaktan çı- kıp ılımldaşamazlar mı? - Bu olabilir. Ama bır yandan da kendi gele- nekleri, göreneklerine ve dünva görüşlerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edebilirler. Bu du- rumda da Latin Amerika ülkelerinde olduğu gi- bi sistemi olmayan bir toplum ortaya çıkar. Bu- gün İsrail toplumunun karşı karşıya bulunduğu çıkmaz bu. Bugün toplum içindeki çeşitli grup- lar arasında. onlan bir arava getirebilecek ortak bir payda nasıl bulunur 1 Bunlar arasında bir di- yalog nasıl saglanır? Bu sorun hükümet içinde de var. Oysa geçmişte böyle bir durum yoktu. Böy- le bir hükümet ülkeyi nasıl yönetebilir'1 Bugün karşı karşıya olduğumuz sorun ve soru bu ve bu- na bir yanıt hâlâ bulamıvoruz. ••••• Peki, bütün bunlar olurken Ortadoğu barış sûreci nasıl işliyor? - Bugün için bütün amaç, bir savaş tehlikesin- den uzaklaşmak. îsrail ve çoğu Arap ülkesi bu fikre hâlâ sıkı sıkıya bağlı. Ama hâlâ Araplarla aramızda. banşın ne anlama geldiği konusunda ciddi aynlıklarvar. Buavnlık hâlâ çok büyük. lş- çi Partisi hükümeti Araplara karşı çok daha ılım- lı bir politika güdüvordu. Araplara daha fazla açılmaya hazırdı. Ama öte yandan bu politika İs- rail halkının çoğuniuğunun desteğini saglayama- dı. Netanyahu hükümeti ise daha aşırı uçta oldu- gu için Araplara açık değil. Ama öte v andan Ne- tanyahu hükümeti İsrail halkının çoğunlugu ta- rafından da destekleniyor. Bütün bunlar olurken de Netanyahu hükümetinın Araplarla bır anlaş- maya varması da gerekiyor. I Ama bu koşullar altında bir anlaşma sağlamayı nasıl başaracak? - Bu konuda net bir > anıt v eremeyeceğim. Hâ- lâ insanlar ".\etanyahu nedir? Neyapmakistiyor? Amacı nedir" sorularını soruyorlar. Bu konuda, dediğim gibi. net bir v anıt veremiyorum. • • • • Peki, Şimon Peres iktidarda olsaydı Araplarla kesin bir barış anlaşmasına varmayı basarabilir miydi? - Şimon Peres Araplarla çok daha kolay barış sağlayabilir. Ama bildiğiniz gibi İsrail genel se- çimlerini kaybetti. israil halkının çoğunlugu Pe- res'e "Biz senin çöziimlerini istemhoruz" dedi- ler. Simon Peresin sorunu Araplarla değil. Isra- illi seçmenle. Şimon Peres 'in seçimleri kaybetmesi- nin altında yatan gerçek nedenler nedir? - Geçmişiyle ilgili nedenler var. Bir de İsraüli seçmenin oy verirken aşın duygusal davrandıgı- nı da gözden kaçırmayalım. Şimon Peres zaman içinde halkaçok fazla vaatte bulundu. Bu vaatle- nni de tutamadı. Örnek verebilir misiniz? - Örneğin. halka *.\rtıkterörbitti"dedi. Ama çok acı biçimde terörün kökünün kazınamadığı anlaşıldı. Oslo sürecinin Filistin terörünün sonu- nu getirdiğıni söyledi. Ama o arada eski Başbakan İtzak Ra- bin öldürüldü. - Evet. Bakın. Rabin tutamayacagı hiçbir söz vermezdi. O nedenle de Israilliler için Rabin'in peşinden gitmek, ona inanmak çok daha kolay- dı. Peres ise her seferinde yeni sözler veriyor. ye- ni vizyonlar üretiyor. Bu nedenle de Israilliler birbirlerine "Perez'in ayağı yere basıvor mu. yok- sa basmıvor mu" diye soruyorlar. Şimon Peres halka büyük umutlar vaat dettı. ama onlann hiç- birisini tutamadı. • • İ H İ Peki, sizce İtzak Rabin 'in öldürülmesi- nin altında yatan nedenler nelerdi? - Onu öldüren kişi, Rabin 'in ölümüyle banş sü- recinin sonunu getirmeyi amaçladığını söylemiş- ti. Bildiğim kadanyla Rabin'in öldürülmesinin aİ- tında yatan başlıca neden banş sürecinı durdur- maktı. I Suikastçımn arkasında başka gruplar yok mu? - Suikastçı yüzeyde bireysel dav ranıyor gibi görünüyordu. Hiç kuşkusuz birtakım gruplar ta- rafından desteklendi. Zaten İsrail'de bu konuşu- luyor. Deniyor ki: ~Bu kişi doğrudan değilse bile dolav lı olarak birilerinin desteğini almıştır." Ben debuna inamyorum. Birilennin desteği ol- masaydı böyle bir suikast gerçekleştirilemezdi. Venezuela, Atatürk aıııtı ile arbk daha güzel Haftalık Aydınlık dergisi MUSTAFA HOLOĞLL K.AR.AKAS - "Bu güzeller hangi ül- keden?". "Nene/uelair ,"\bkcanım.,.", "E\et. geçen vıl ki kainat güzeli de \e- nezutlaJndı. Ondan önceki de..." Bclkı bıındjn 5-10 vıl önce. "\ene- zuela dümanm neresinde yer alıyor" dıye bir >oru yöneltsek büyük çofun- luk> anıt vermektegüçlük çekerdi. An- cak bu ülkenın. 'genç' bayanlan birer ıkişer podv umlarda boy gösterip yanş- malarda dereceye girince Venezuela adını Türkive'de de duvuruverdi. An- cak bu Latın Amenka ülkesi. sadece **gü/elba>anlan"ilemianılacaktı. Ha- yır. Gütıev Amerika'nın tam ortasmda yer alan Venezuela'nın artık Türkler için büyük bırönemi var. Çünkübueg- zotik Ciünev Amerika ülkesinin baş- kentı Karakas'ta artık bir Atatürk anıtı var. Mımar Sınan Üniver.sitesi profe- sörlennden FeritÖzşen'in el emeği ve göz nurııv la oluşturduğu bu yapıt İstan- hııl Kıraç Belediyesi'nin çabalan ile Karakaslılara. "ÇağdaşTürkiyeCum- huriyeti" 1 nin varlığını hissettiriyor. Santa Sofıa Mevdanı'ndakı bu anıt. sa- nıyomz kı Venezuelalılara Türkiye ile •ilgili >ınirlı da olsa bilgi verecek. Çünkü önlerinde bir Si- mon Bolnar örneği var. Her bulvarda adı geçen. her mey- danda lıev keli bulunan hatta adı para birimine verilen Boİi- var. \enezuelalıar için nasıl büv ük önem taşıyorsa, biz Türk- ler içın de Atatürk avnı şey: yani özgürlük, yani çağdaşlık. \ani ınsanca vaşaın. . Ve anıtla bugüne kadar tüm Asyalılara takılan. "El Tur- co" adı ariık sadece bizler: yani Türkiye Gumhuriyeti va- tandaşlan içın kullanılanacak. N'eııezuela sokaklarında dolaşırken gözlerimiz bir akade- Kıraç Belediyesi'nin çabalan ile Karakas'taki Santa Sofîa Meydam'na türk anıtı sayesinde bugüne kadar tüm Asyalılar için söylenen "El lurco dece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlan için geçerü oiacak. miye takılıyor. Burası, "güzellik" okulu. Çünkü. güzelleriv - le ün yapan Venezuelalılar. uluslararası platformdakı yerle- rini kaybetmek istemivorlar. Ve bilivorlar ki her işın başın- da da eğitim geliyor. İşte bu nedenle. 14-15'ine gelen her genç kız, bu okullann yolunu tutuyor. Bu kadar güzelın olduğu yerde mücevher dükkânlan da dikkatimizi çekmiyor değil. Gerçi 23 mılyon nüfusla Vene- zuela'nın en önemli gelir kaynağı altın. elmas ve zümrüt nıa- denleri. Ve bu değerli taşlar güzellerin üzerinde bir başka 'güzellik' kazanıyor. 1996'ya kadar 'vatandasük hakkı" açık olan Venezuela şimdi Latin Ameri- ka'nın en gözde göç merkezi. Brezilya. Paraguay. Ajarintin ve Şili'den bu ülke- ye göç edenlerin sayısı hiç de az değil. Ancak hükümet son dönemlerde bu bu kolay vatandaşlık hakkına. "2 yıl ika- met" şartını getirmiş. Her diiden. her renkten. her kültür- den insanla karşılaştığınız Karakas so- kaklannda bir 'Atrupa'hâkimiyeti var. Atlantik kıyısı bu ülke özellikle İspan- yol kültürü ile voğruimuş durumda. Ve bu İspanyol havası diliyle. gelenek ve görenekleriyle İtalyan ve Portekiz etki- sinin çok üzerinde. Bir de neden kon- duğunu pek anlamadığımız demir par- maklıklı evler dikkatimizi çekti. Ama "Niçin bö>le" demeye frısat bulama- dık. Karakas turumuz sona ererken her yurtdışı volculukta aklımıza gelen. "Aeaba burada Türk yok mu" sorusu gündeme geldi. Elbette var. Ancak sa- vıları çok az Aslında Karakas'ın göz- de beldelerinden Baruta'nın Belediye Başkanı IvenneAttas. Türkiye\e Türk- lere vabancı değil. Çünkü o bir "Tür- kiyeli". Babasi ve annesinın anlattık- lanna göre aile kökleri Selanik'e. ulu önder Aıatürk'ün doğup büvüdüğü o 'anlamlı' topraklara dayanıyor. Izmir ise onlann Türkıye'deki sonduraklan. Son- ra Güney Amerika: N'enezuela macerası başlamış. Yaşam mücadelesı Ivenne Attas'ı bu görkemli göreve kadar getir- miş ve 1997 vılında Türkive'vı ziyaret eden ve İstanbul Kıraç Beledive Başkanı Sennur Yalnı/uğhTnun davetlısi o- larak İstanbul'da kalan Ivenne Attas. bu Atatürk anıtı ile Kıraç'la Baruta belediyelerinin artık 'kardeş' ilçeler ol- duğunu söylüvor \e "Vaşasın Venezuela, yasasın Türkiye. Yaşasın o/.gürİük" \aptırılan Ata- " sözü, artık sa- 'FP'nin yan kolu olan AMGT Hıristiyan partisine yanaşıyor' İstanbul HaberServisi- Kapatılan RP'nin men grubumın \üzde 70'inin 27 E\ lül'deki eski lıderi Necmettin Erbakao'ın yeğeni ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nm (AMGT) Genel Sekreteri MehmetSabriErbakan'uı, üye olmak için Hıristivan Demokrat Parti- si "ne (HDP) başvurduğu öne sürüldü. Al- man Focus dergısinın haberine göre HDP'nin başvuruya yanıtı "Henüzerken" oldu. Haftalık Aydınlık dergisinin bugün piya- sa>a çıkan sayısındaki habere göre Fazilet Partisi'nin (FP) yan kolu olan AMGT'nin Genel Sekreteri Mehmet Sabri Erbakan. toplu halde ü>e olmak için Almanya Vest- falya Eyaleti HDP'ye başvurdular. Liberal eğilimli ve 870 bin tırajlı Focus dergisinin 14 Eylül tarihinde çıkan sayısındaki bilgi- lere dayandmlarak yayımlanan haberde özetle şöyle denildi: "Almama'da 26 binden fazla üyeyi yön- lendiren İslamcı dernek Milli Görüş'ün Ge- nel Sekreteri Mehmet Erbakan. aylar önce, Vestfaha Evaleti Hıristiyan Demokrat Par- tisi yönen'cüerine, partilerine girebileceğini bildirdi. Öneri karşısında oldukça şasıran \öneticiler. kendilcriniaravadiplomatikme- safe kovarak kurtardılar ve bunun için vak- rin hen üz erken olduğu görüşünü büdirdiler. Erbakan'ın yeğeni, Alman HDP'nin Türk seçmenlerin gözünde fazla itibannın olma- masından yararlanmak istiyordu. Bu seç- genel seçimlerde ovlannı sosva) demokrat- lara verecekleri anlaşüıyor. Hıristiyan de mokraüan sececeklerin oranı ise>üzde 10'a bile ulasmıyor." Söz konusu haberde, Mehmet Sabri Er- bakan'ın Almanya'v la ilişkileri şöyle anla- tılıyor: "Alman fasistleriylearasuıdansusız- mayan Mehmet Sabri Erbakan'ın sorunlu olduğu tek makam. Alman iç isrjhbarat ör- gütü Anavasavı Koruma Dairesi. Dairenin vıUara göre düzenlediği aşın akımlar liste- si'nde, Milli Görüş ön sıralarda. Milli Gö- rüş'üo aşınlığL şeriatçı faaüvetJcrinin \anı sı- ra CIA'nuı güdümündeki Scientology Tari- kaüilekaranlıkiliskileriııden kaynaklanıyor. AMGT ile Scientologv.raaddiilişki içinde. Milli Göriiş. özellikle Berlin'de Scientolog» ile birükte emlak alım satımı japıyor. l'z- ınanlar. Milli Görüş'ün istihbarat raporla- nna alınmasını. iki nedene bağlıvorlar. Birin- cisi.AMGT'ninAJman hükümerinden aldı- ğı parayidoğru kullanmaması: ikincisi. Tür- kiye'nin gözünü bo>anıak. Son yülarda ken- disini Türkıye'deki "etnik dinsel katmanlar' konusuna ada>an KörberVakfi.geçen vıl İs- tanbul'da Orient Enstitüsü'vle birlikte Türk kimliği' sempozyumu düzenJemişti. Alman Dış İstihbaratı ile bağını gizlemeyen >akfin hedefi,vüzyılın başındakinin aynısı: Alman- va'vı İslam âleminin hanüsi kılınak." Nüfus cüzdanımı kaybetttim hükümsüzdür. AYHAS BAHÇEH4PILI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog