Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

2 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Ankara, KKTC'nin 5 maddelik öneri paketine tepkileri 'uygun bir süre' beklemeyi planlıyor Entegrasyon öncesi son adım Rum tarafı 'Asla kabul edilemezy LEFKOŞA - (Cumhuriyet) Rum Yönetımı Ba^kani GtafkosKkrides\e Rum Temsılcıler Mechsı Başkanı Spi- ros Kiprianu'dan sonra Rum sıyası partı lıden de ağız bırlıği yaparak KKTC Cıımhurbaşkanı Rauf Denk- taş'm konfederasyon önensını reddet- tıler Fıkleftheros gazetesıne gore De- mokratık Bırlık Partısı (DSt) Başkanı Nikos \nastasiades. Denktaş,'m onen ve goruşlennı '•Tamamıy la kabul edi- temez" olarak nıteledı Anastasiades "Denktaş'ınönerDeri.taksinı ile naksz- hğın kokteşmesındefl başka bir veregö- türme>ip Aiikara'nın taksim hedefle- rinin gerçekleşmesini hedefliyor" dedı DSİ lıden, Denktaş'ın dıle getırdıkle- nnın "Kendisinin ve özeflikk de Anka- ra'nın kabuledilemezuztaşmaztavırve tutumundan başka bir şeyı gosterme- dîğinr ıddıa ederek onennın ılanı sı- rasında Turkıye Dışışlen Bakanı'nın hazır bulunmasınm "Ankara'nın izle- diği ve sözcüsü Denktaş'a empoze etti- ği siyaseti kanıtladığınr savundu Rum komunıst \K.EL Partısı Genel Sekreten DimitrisHristofyasduzenle- dığı basın toplantısında, Denktaş'm sı- yaseünın BM Guvenhk Konseyı'ne şı- kâyet edılmesmı ıstedı Denktaş'm onenlennı "Kabuledüemez"olarak nı- teleyen Hnstofyas "Denktaş son öne- rüeriyle uzun zamandır sa\undukJan- nı, yani istila ve işgal oklu bittikri Be Kıbns'ta ıki lıalk ve dev letın var oldu- ğunun kanulunu istedi" dedı Denk- taş'ınonenlennm BMkararlanveDo- -ruk Anlaşmalan'na da ters oldugunu savunan Hnstofyas, Denktaş'm ve An- kara'nm taksunı kesınleştırmeyı amaç- ladıklannı, ancak bunu engelleyebıl- mek ıçm 1977-197 Doruk Anlaşmam- Jan ıle BM kararlannı on plana çikar- , tarakgorüştnelenbaşlatmak gerektığı- |ja söyledı ; Sosyalıst EDEK Başkanı Dr\fcsos Ltssarides ıse, Denktaş'm onenlennı ' "Tahrikkâr. kabul edilemez. sinsi, an- cak beklenenaçıklamalar"dı\e nıtele- dı Ltssandes u Türkniyetleriningerek içte gerekse uluslararası kamumunda ı umuyonHn"' dedı ANKARA (CumhuriyetBüro- su)-Ankara. K.K.TC Cumhurbaş- kam RaufDenktaş'ın 5 maddelik onen paketine tepkıler konusun- da "makul bir süre" beklemeyı planlarken askerlerle koordınas- >on ıçınde değerlendırılen planın "entegrasyononcesison adım" ol- duğuna dıkkat çekıldı Denktaş, onenlerın reddedıl- mesı durumunda "Mevcutduru- mun nihai durum olaeağınu Tıir- kiye'yle entegrasyon sürecinin Resmi bir zrvaret için Kuze\ Kıbrıs Türk Cumhurijeti'ne (KKTC) giden Dışişleri Bakanı Ismail Cenı. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la birlikte bir basın toplantısı duzenledi. Denktaş'm konfederasvon onerisi Rum kesimi tarafından kabul cdilmedi. • KKTC lideri Denktaş, önerilerin reddedilmesi durumunda "Mevcut durumun nihai durum olacağını, Türkiye'yle entegrasyon sürecinin hızlanacağım" söyledi. hLdanacagını" soyledı Kıbns sorununun çözümu ko- nusunda Denktaş"ın hazırladığı "konfederasyon" onensıne "tam destek" veren Turkıye, uluslara- rası kamuoyu, BM ve AB'den ge- lecek tepkilen beklemeye başla- dı "Makul bir sûre" olacağı be- lırtılen bekleyışın ardından Turk tarafının sorunun çözümu konu- sunda atılacak adımı behrleyece- ğı kaydedıldı Ankara, uluslararası çevrelenn ayaküstu retlerle değıl, yetennce ıncelenıp tartışıldıktan sonra de- ğerlendmlmesını bekledığını her platformda dıle getmyor Onennın mıman KKTC Cum- hurbaşkanı Denktaş. onenlenn reddedilmesi durumunda ne ola- cağı sorusuna "Mevcutdurum ni- hai durum olur. Türldyefleenteg- rasvon süreci hızlanır" yanıtını verdı Denktaş 'ın konfederasyon önerisi, KKTC muhalefeîini memnun etmedi Mıdıalefet: Hatah politika REŞATAKAR LEFKOŞA - Kuze> Kıbns Turk Cumhun- yetı Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın. \nka- ra'nın desteğinı alarak Rum tarafına sunmuş olduğu "Kıbns Konfederasyonu" onensı, KKTC'dekı muhalefet kanadından da destek gormedı Cumhunyetçı Turk Partısı (CTP) dun akşam gerçekleştırdıği Merkez Yonetım Kurulu top- lantısında Denktaş'm ortaya koyduğu onenle- rı reddetme karan aldı Partının genel goruşle- nnı duyurmak ıçın bugun bir basın toplantısı duzenleyeceğını açıklayan CTP Genel Başka- nı Mehmet Ali Talat, Denktaş'm her zamankı gıbı muhalefete son dakıka haber verme ıhtıya- cı duyduğunu belırtırken "Yapdanoneride her- hangi bir katkımızyoktur.Yani öneri bizim öne- rimiz değfldtr" dedı Talat, Cumhun>et'e ver- dığı ozel demeçte, Kıbns sorununa butunluklu bir çozümûn bulunabılmesı ıçm çağdaş değer- lere dayalı bir politika ızlenmesı ve ray değış- tırme manevralannın sıkça yapılmaması gerek- tığını soyledı Sıyası manevTalar sırasında or- taya çıkacak tehlıkelenn, Kıbnslı Turklenn çı- karlannı ve ıhtıyaçlannı'zedeleyebıleceğını sa- \ unan Talat "Bu nedenle uluslararası kamuoyu v% uluslararası kuruluşlar ik uyum sa0a>abQe- cekvegunu birlikdeğişiküklereuğravamavacak bir politıkanın oturtulması Turk tarafı açtsın- dan son derece jararlı oiacaknr" şeklınde ko- nuşru Toplumcu Kurtuluş Partısı (TKP).Denk- taş'ın Rum tarafına yonelık onenlennı bu ak- şamkı Pam Mechsı toplantısında ele alarak ge- nış bir açıklama yapma karan aldı Elde edılen bılgılere gore TKP Genel Başkanı Mustafa Akıncuöğle yemeğındebir arayageldığı Dışış- len Bakanı İsmail Cem'e tepkı pohtıkası yen- ne Rumlann reddettığı Galı Fıkırlerdızı uzenn- de ısrar edılmesını ve goruşmelerden kaçan ta- raf olarak Rum tarafının gostenlmesını önerdı 'Şaşılacak şey 1 Yenı Kıbns Partısı Genel Başkanı \lpa> Dur- duan da Cumhunyet'e yaptığı açıklamada. Turk tarafının tutumunu "Şaşırhcı bir şe>" ola- rak nıtelendırdı Durduran "Neden şaşırtJCi" şeklındekı sorumuza şoyle yanıt verdı "Hem Rum tarafının da Yunanistan ile entegre olma- sını istiyor hem de Avrupa Bırliği'nin Kıbns'a tanıdığı her şeyi TC've de tanımasuu istiyor. Sanld TC çok buyuk bir zafer kazanmış ve iste- diklerini dunyaya dikte edecekmış gibı oneriler yapıyor ve bunu da goruşmeler ıçin on şart ola- rak öne sürüyor. Şaşılacak şey. lnanılacak gibi değO." Konfederasyon karannın 26 ağustos çarşamba gunu Dışışlen Bakanlığı'nda. Genelkuraıay 2 Başkanı Orgeneral Hihni Özkök ve MGK Genel Sekreten Ergin Celasin'ın katıldığı toplantıda da ele alındığı ve askerlerle sıvılle- nn uzlaşma sağladığı oğrenıldı Onerı metnının 5 maddesın- dekı "Kıbns konfederasvonu iki tarafın ortak mutabakatı olduğu takdirde AB'ye kaülım poliükası ızleyebikcektir.Tûrkıve'ye \B'ye tam uyelığı gerçekleşinceve kadar özel bir duzenleme ile Kıbns fede- rasyonuna ilişidn olarak AB üye- si ülkelere tanman tüm hak ve yü- kümlülüklertanınacakdr'' onen- sı Turkıye'nın AB pohtıkası ko- nusunda tartışma yarattı Turk ta- rafı bu maddeyı onererek Turkı- >e Kıbns konusunda pozısyonu- nu sertleştınrken AB'ye tam uye- lığı konusunda da bir esnemeye gıttı Kurulacak bir federal Kıb- ns'ın Turkıye'den once AB'ye tam uye olamayacağı tezını ışle- yen Ankara onende konfederal Kıbns'ın kendısınden once bellı koşullar çerçevesmde bırlığe tam uye olabıleceğını bıldırdı 2 ayda hazırtandı Dışışlen Bakanı İsmail Cem, Cumhunyet'e. somut onenlenn Denktaş'm onculuğunde 2 ayda hazırlandığını belırtırken federas- yon tezının çurutulup çurütulme- dıgıne ıhşkın bir s,oru uzenne "Fe- derasyon tezini çüniten biz değu\ AB'nin Luksemburg zirvesidir" dedı Cem, onen paketınm BM'nın çozum çabalanna katkı olduğunun da altını çızdı Cem, onenlenn S-300'lerle ıl- gısının bulunmadığmı kaydede- rek "S-300'ler kendi başlanna aç- Okları beladır. Bu konuda Türki- ye, dahaoncede acıkladıgı gjbi gü- venliğinin gereğini yapacaktır. S- 300'ler pazarük konusu değildir." dıve konuştu Ote yandan Fransa'nın Denk- taş'ın federasyon önensını u KKTC'nin tanınması anlamı- na geleceği" gerekçesıyle reddet- tığı bıldırıldı Fransız Dışışlen Bakanlığı onerıyı BM'nın 541 nolu karan nedenıyle reddetnkle- nnı belırttı Öğrencilerine tutkuyla bağlı "Sevgili Öğretmenler", İnkılâp,"71"yıldırsizeğitimcilerleiçiçedir. 2000liyıllardadaaydınve laik bir nesil yetiştirmede birliktelığimizin süreceği inancındayız. Tükenmez sabnnızla, bilimin ve uygarlığın temelini attığınız meslek yaşamınızda size yardımcı olacak kitaplarımızı sunuyoruz: Lİ8ELER İÇİN: TÜRK DIÜ ve EDEBIYATI • COGRAFYA (Mahir ÜNLÜ ve Ömer ÖZCAN) I (Prof. Dr. İBRAHİM ATALAY) COCOUTUM KtTABEVf YAY1N SAN V«T1C A.Ş Tel (0 212) 514 06 10 (Pbx) Faı (0 212) 514 06 12 Wıb uyteı. Itqpy/Wmjr*dap com • posta post*#inkılap com İLAN T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIGFNDAN Başkanhğımızda 1580 sayılı Beledıye Yasası'nın 88 maddesme göre oluşmuş bir denetım organı olan Teftış Kurulu Mudürluğü'nde. teftış evraklannın artması ne- denıy le \ oğunlaşan ışlemlenn en aza ındırgenıp sen bir şekılde yapılması ıçın ılgıh mudurlukte G t H sınıfın- da munhal bulunan 3-4-5 derece mufettış kadrolanna beledıyemızde gorev yapan yuksekokul mezunu perso- nel ıçınden sınavla mufettış yardımcısı atanacaktır Başkanlığımız mudürluklennde görev yapan Hukuk. Sıyası Bılımler, tktısat. Işletme. lktısadı ve 1dan Bılım- ler Fakultesı ıle en az 4 yıl eğıtım veren \ e denklığı yet- kıh makamlarca kabul edılen yerh ve yabancı fakulte- lerden bınnı bıtırmış olmak ve müktesebı en az 8 dere- cenm 1 kademesınde bulunan aynca muracaat tanhın- de 40 yaşını doldurmamış olan memurlanmız arasında mufettış yardımcısı sınavı yapılacaktır Yapılacak sına- va muracaat etmek ısteyenlenn 15 9 1998 salı gunu me- saı bıtımıne kadar bir dılekçe, 2 fotoğraf ve yüksek ög- renım kurumu dıploma - bıtırme belgesının aslı veya onaylı suretıyle birlikte aday formu doldurtulmak uze- re beledıyemız Personel Mudürluğu'ne başvurmalan gerekmektedır Sınavın başkanlığımız bmasında 1 10 1998 Perşembe günü saat 10 00'da yapılacağı ılan olunur Basın 41592 İLAN T.C. BEYKOZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1997 520 Davacı Hanfe Utkan vekılı tarafından davalı Haluk Utkan aleyhıne açılan kusurlu davranışlan ıle ev lıhk bır- lığının sarsıldığını ıddıa ıle taraflann boşanmalanna ço- cuklann velayetının muvekkılıne venlmesıne \e boşan- malanna karar \enlmesını talep ve dava etmıştır Mahkememızce 1997 520 esas. 1998 242 karar sa- yı ıle 3 6 1998 tanhınde taraflann boşanmalanna, dava- cı ıçın dava tanhı olan 24 11 1997 tanhınden karar ke- sınleşınceye kadar aylık 20 000 000 TL tedbır nafakası- nın karann kesınleştığınden ıtıbaren aylık 15 000 000 TL yoksulluk nafakasının, aynca 500 000 000 TL mad- dı tazmmatm davacıdan ahnıp davalıya venlmesıne, ta- raflann muşterek çocuklan 3 7 1982 doğumlu Fatoş Lt- kan ve 19 4 1986 doğumlu Emrah Utkan'ın velayetlen- nın davacı anneye venlmesıne, 24 11 1997 tanhınden karar kesmleşınceye kadar tedbır nafakası olarak karar kesınleştıkten sonra ıştırak nafakası olarak devam etmek uzere aylık 15 000 000 TL nafakanm davalıdan ahnıp davacıy a venlmesıne. muşterek cocuklann her yıhn tem- muz 1 -31 temmuz tanhlen arasında ve bayramların 2 gunü ve her ayın son cumartesı gunu saat 9'dan takıp eden pazar gunü 17'ye kadar baba yanına gönderılmele- n suretıyle huküm kurulduğundan karann davalı Haluk Utkan'aılanentebhğ olunur 12 8 1998 Basın 41391 PERTEK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 1998 18 Davacı Nazıre Genç vekılı \\ Oğuz Dılek tarafından davalı Alı Genç hakkında açılan boşanma davasına esas olmak üzere, davalı Alı Genç adına çıkartılan teblıgat bıla ıkmal ıade edılmış, zabıta tahkıkatında da adresı meçhul olduğun- dan, dava dılekçesının \e duruşma gunünun ılanen teblığıne karar venlmış olup davacı tarafından açılan davayla taraf- lann boşanmasına karar venlmesı talep ve dava edılmış olup, bu dava ıle ılgıh ıbraz etmek ıstedığınız belgelen duruş- manın atıh bulunduğu 15 9 1998 gunu saat 09'da hazır bulunmamz veya ılgıh belgelenn gondenlmesı ve duruşmaya gel- medığınız veya bir \ekıl tarafından kendınızı temsıl ettırmedığınız takdirde HUMK'nun 213 ve 377 maddelen gereğın- ce yargılamava yokluğunuzda devam edıhp huküm venleceğı dava dılekçesı \e duruşma gunu yenne kaım olmak uzere davalı Alı Genç'e ılanen duvurulur Basın 35459 BOLU1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESIKADASTRO MUIKEMESISIFATIYU 1993 1313 E 19% 456 K Davacı Hazıne-ı Malıye \ekılı tarafından da\ahlar Hakkı Özdemır mırasçılan aleyhıne açılan kadastro tes- bıtıne ıtıraz davasında 1993 1313 E 19% 4^6 K. sayilı dosyasında Bolu Merkez Elmalık köyünden Hakkı ÖzdemırmırasçılanPakızeÖzdemır Ikram Özdemır Nazık Özdemır Keramı Ozdemır, Ayien Özdemır (Hoş- kara) Ejder Özdemır Zakıre AncııÖzdemır), mırasçılan ErtanAncı Ersın <\ncı NesnnTanvelı HasanRa- mı Ozdemır ımıasçjlan Avgun Gümûş.. Osman Özdamar Avşe Nızamı Ozdemır Tûrkan Bılgıhan Salımet Özdemır. Müfıde Özdemır Alı Camsap Özdemır mırasçılan Nezıha Demırkol Fahrettm Özdemır Bedıa \ ûcel, Şayan Ortaarmutçu mırasçılan Mehmet Ortaarmutçu Nılgün Kandıl Nura^ Oytuner Bolu Elmalık kövü 1056 parsel sayılı taşmmazın davalılar adına yapılan tesbıtının ıptalı ıle Hazıne adına tescıl edılmesı ıs- tenılmışolmakla,mahkememızdenvenlen 179 1996gûnlukarargereğmceda\acınıntalebınınreddıne Bo- lu Elmalık köyû 1056 pareel nolu taşınmazm tesbıt gıbı davalılar adına \erasete ıştırak şeklınde tesbıt ve tes- cılıne karar venlmış bu karar davacı Hazıne-ı Malıye vekılı tarafından temvız talebınde bulunduğundan Yar- gıtay 16 HukukDaıresı'nın 1998 2226E-1998 2771 K<sayıve47 1998tarıhlıılamıılebozulmasına Var- gıtay duruşması ıçın belırlenen 20 000 000 TL vekalet ücretının davalılardan mûteselsılen almarak dunı^ma- da vekılle temsıl olunan davacı Hazıneye venlmesıne karar venlmış bulunduğundan Bolu Merkez Elmalık köyunde olup teblıgata yarar adreslen tesbıt edılmeyen vukandakı davalılara Yargıtay Bozma ılamınm teblı- ğı \e ılan tanhınden ıtıbaren 1 gun sonra tashıhı karar sûresının başlay acağı hususu ılan olunur Basın 41206 MİMAR SİNAN ÜNİVT:RSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NDAN İLKOĞRETtM SIN1F ÖĞRETMENLİC1 SERTtFlkA PR0GRAM1 ıçın \ÖK Yûrûtme l^urulu ndan ızın alınmıştır Dört «1lıkunıversıte mezunlan ve/veyason smıf ööencılenbaşvurudabulunabılır Kurs sûresı 6ay LES SINAVİAR1 HAZIRLIKİSTER' Tûrkıye'de ılk ve tek "Les Hazırlık Kursu" açılmıştır LES yüksek lısans ve araştırma gorevlılığıne gınş ıçın zorunlu merkezı sınavdır Saynsal Sözel \e Mantık derslen LES e yönelıktır KursSüresı l'eray Ekım Kasım Aralık Smıftogunluğu 20 kışı 200011YILLAR1ÇİN BlLGtSAYAR EĞlTtMl' Bılgısayara Gınş VVIndovvs 95 %ord 95 E\cel 95 Povverpomt 95 paket programlan ve Intemet Wındows 95 ortamında Kurs Sûresı Toplam60saat SınıfYoğunlugu 20 kışı (Her kursıyer ıçın bir bılgısayar) Kayıt Tanhlen 01-28 Eylul TELEFONLAR (0212)26002 74-26002 75-26196 18-259P90 Dahılı 158ve 159 Fax (0212)261 11 21 Adres Çırağan Cad Yalı Sok No 2. Beşıktaş 80690 Basın 41375 KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1996 610 Davacı Serap Onay tarafmdan davalı "\ydin Şahın Onay alevhıne açılan boşanma davasi sebebıyle Venlen ara karan gereğınce Rasımpaşa Mah Uzunhafız Sk No 51 1 Kadıkoy Is- tanbul adresınde ıkamet ettığı bıldınlen davalı <\ydın Şahın Onay bu adresınden araştmlmış ancak bulunamadığı, adresının tesbıt edılemedıği. bu nedenle kendısıne duruşma gununün ılanen teblığıne karar venlmıştır Duruşma gunu 1 10 1998 gunu saat 9 0O"a talık edılmış olup, adı geçen davalı Aydın Şahın Onay "ın duruşma günu mahkememız kalemınde hazır bu- lunması, ya da kendısını vekılle temsıl ettırmesı, aksı takdirde duruşmaya gıvabında devam edıleceğı ve dava dılekçesı tebhğ edıleceğı hususu ılan olunur 24 6 1998 Basın 41562 POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Küreselieşme Sorgulanıyop Soğuk Savaş'ın son bulmasının ardından dunya- mızdaesen kureselleşme ruzgârlan, ateşlı tartışmala- ra yol açtı Tûrkıye'de ıse bu tartışamalar, geleneksel şemaya uygun olarak, karşılıklı suçlamalara, bılımsel ıçenkten yoksun polemıklere donuştu. Kureselleşme olgusunu kuşkuyla karşılayanlar, So- ğuk Savaş artıklan olan dınozoriardı, bunlar serbest tı- carete, serbest pıyasaya, demokrasıye karşıydılar; ka- tı devletçılık modelının savunucusuydular Teon uretmeye, ıkı paragraftaTurkıye'nın ve dunya- nın geleceğını saptamaya bayılınz ya Fırsatı kaçırmadık Ulus devlet artık sona enyordu Dunya ulusal farklı- lıklann, polrtıkalann ve sınırlann gıderek anlamını yıtır- dığı kocaman bir aıleye donuşuyordu Karl Manc'ın proletaryanın yapacağını tahmın ettığı ışı gunumuzde sermaye başarmış, dunyayı bırleştirmıştı Basınımızdabutoz pembeyorumlaryapıhrken Prof. Paul Kennedy, Prof. Zbignievv Brzezinski gıbı Ba- tı'nın onde gelen lıbarellen VVillıam Pfaff gıbı Amen- kan basınının tanınmış yazariarı, zengın kuzeyle fakır guney arasındakı uçurumun gıderek buyuduğunu, 3 Dunya'nın ABD'nın onderlığını yaptığı serbest pıyasa modelıne uyum sağlayamadığını, ekonomık ve sosyal huzursuzluğun arttığını yazıyordular. • • • Geçen yıl ılk kez Tayland'da patlayan mah knz "As- ya Kaplanlannı" peş peşe teslım alınca lyımserlık ha- vası kaybolmaya başladı Malezya hukumetı knzden oturu Batı'yı suçluyordu Knzın derınleşmesıne koşut olarak Asya ulkelennde Batı aleyhtarlığı guçlenıyor, kureselleşme ve Amenkan modelı serbest pıyasaya karşı eleştınler artıyordu. • • • Rusya'nın ekonomık bunaltmlatemellennden sarsıl- dığı bugunlerde kureselleşmenın ılk kez Amenkan ba- sınında cıddı bıçımde sorgulanmaya başlandığı goz- lenıyor 77le New York Tımes 'ın unlu yorumculanndan Tho- mas Friedman "Soğuk Savaş sonrası duzenının te- mel dıreklerı sarsılıyor ya da çokuyor" dıyor. Fnedman şoyle yazıyor "Rusya'nın artık gen donulemeyecek bıçımde ko- munızmden serbest pıyasa kapıtalızmıne geçtığıne ınandık Ama Rusya 'nın bunun ıçın gereklı kurumla- ra sahıp olmadığını duşunmedık Amenkan ekonomık modelının, lıberal, serbest pıyasasının dunyaya refah getıreceğını sandık. Ama bu model şımdı tum dun- yada cıddı bıçımde sorgulanmaktadır Bu modelın uygulanmasının sanıldığından çok daha zor olduğu anlaşıldı" • • • Intematıonal Herald Tnbune gazetesınde Richard Medley ıse şoyle dıyor "Eğer IMF, yedı sanayıleşmış ulke ve ABD, 1980'lerde Latın Amenkan ulkelenn onerdıklen formullen gunumuzun dunyasına dayat- maya devam eder ve bencıl davranışlannı değıştır- mezlerse, kapıtalızme sağlam bıçımde bağlı olmayan dunya nufusunun uçte ıkısının serbest pıyasadan uzaklaştığına tanık oluriar" Yazar, Rusya'nın bu surece gırmeye başladığını be- lırterek Moskova'nın mah ışlemlere sıkı devlet kontro- lu getırdığıne, bırtakım kuruluşlan devletleştırdığıne dıkkat çekıyor • • * Newsweek dergısınde Fareed Zakaria da Rus hu- kumetının ulkenın uçuncu en buyuk bankası SBS-Ag- ro'yu devletleştırme kararı aldığını, 10 bankanın da hukumetın kontrolu altına gıreceğının açıklandığını vur- guluyor Zakana "Soğuk Savaş'ın bıtımının ardından dunya- da tek super devlet olarak ABD, tek ıdeolojı olarak da demokrası ve kapıtalızm kalmıştı. Şımdı Rusya bu modelden uzaklaşıyor" dıye yazıyor Zakana şoyle dıyor "Eğer Rusya'da Batı modelını kurma çabalan ba- şarısızlığa uğrarsa, bu dığer ulkelere de sıçrayabılır Asya'dakı knzden sonra Venezuela'dan Malezya, Hın- dıstan 'a kadar bir dızı ulke zaten ekonomık reform ya- vaşlattılar, hatta rafa kaldırdılar Eğer bu yenı domıno oyunu devam ederse, herkesın zengınleştığı bir dun- ya yenne, bir sefalet ve ıstıkrarsızlık okyanusu ve onun ortasında zengınleşen Batı'dan oluşan bir tablo çıkar karşımıza Bu ıse sıyasal kargaşa ve ıstıkrarsızlık an- lamına gelır." • • • Zengın kuzey, yoksul guneyın sorunlanna daha faz- la anlayışla karşılamaz, 3 Dunya'ya sadece dahafaz- la kâr durtusuyle yaklaşmaktan vazgeçmez, Vvashıng- ton'da oluşturulan standart ekonomık modelı, her ul- keye aynı şekılde uygulamakta ısrar ederse, korkanz dunya çok daha sıkıntılı gelışmelere sahne olur GAZİANTEP DÖRDÜNCÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMBİYO SENETLERİÜZERİNDE HACİZ YOLU tLE YAPILACAK TAKİP TALEPLERİNDE ÖDE>1E EMRİ VE ÜÇ GÜN SLRELİ DAVTT VE 103 DAVET KÂĞIDININ tLANEN TEBLtGAT DosjaNo 1997 2416 Alacaklı Aydın Epengın vekılı \vukat Okkeş Özpolat Çukur Mah Gullüoğlu Sokak Gullusaıt Iş Merkezı Kat 2 Gazıantep Borç- lu 1-HasanPolat-BevdılıMah 29 Sokak No 6^-Gazıantep 2- Alı Polat-tnaldı Mah 23 Sokak No "Gazıantep Borç mıktan 150 000 000 TL sı alacak tıcan faız. ıcra masrafı ucretı vekaletın tahsılı Takıp dayanagı 08 09 199^ vadelı emre mu- harrer senet Mudûrluğumuzce taratınıza gondenlen 163 omek öde- me emn adresınızde bulunmamanız ve adresten avnlmanız nedenı ıle tebhğ edilememış ve zabıtaca yaptınlan araştırmalarda da bir ne- tıce venlemedığınden odeme emnnın ve c başsavcılığındakı maric ve luanıza mahkemece venlen ıhtıvatı hacız karan gereğınce hacız konulmuş bulunduğundan 103 da\et kagıdı ve uç gûn sürelı davet kağıdı Mne tebhğ edılememış bulunduğundan ılanen teblıgat vapıl- masına kararvenlmıştır Yukarda vazılıborç ve masraflan ışbuöde me emnnm tebhğı tanhınden ıtıbaren on gûnluk kanunı sureve 1 ^ gün ılavesı ıle 23 gûn ıçınde odemenız. takıp dav anağı senet kambı- vo senedı nıtelığını haız değılse keza takıp davanağı senet altında- kı ımza sıze aıt olmadığı ıddıasında ı;>enız (5) gûn sureve 15 gun ıla vesı üe 20 gûn ıçınde açıkça bir dılekçe ıle tetkık mercıı hakımlığı- ne bıldırmenız. aksı takdirde kambıyo senedı altmdakı ımzanm sız- den sadır olmuş sayılacağı ımzanızı haksız yere mkar edersenız se- nede dajanan takıp konusu alacağın vüzde 10 u oranında para ceza- sına mahkûm edıleceğınız, borçlu olmadığınız veya borcun ıtfa ve- ya ımha! edıldığı veva alacağın zaman aşımma ugradığı hakkmda veya vetkı ıtıraznız varsa bunu sebeplen ıle bırhkte (5) gune ılave- ten 20 gun ıçınde tetkık mercıı hakımhgıne bir dılekçe ıle bıldırerek tetktk mercıınden ıtırazınızın kabulune daır bir karar getırmedığınız takdirde cebn ıcraya devam olunacağı ıtıraz edılmedığı ve borç ödenmedığı takdirde 10 gune 15 gûn ılavesı ıle 7 4 madde gereğın- ce mal beyanmda bulunmamz bulunmazsanız hapıs ıle tazvık olu- nacağınız. hıç mal be>anmda bulunmaz veva hakıkate aykın beyan- da bulunursanız hapii ıle cezalandmlacağınız Mahkemece venlen karar gereğınce lhtıyatı hacız konularak yedıemme te'lım edılmış bulunduğu. lhtıyatı haeızden dolavı bir zarar ve zıyanmız v arsa bel- gelen ıle birlikte dava açmış ısenız dava açtığınıza daır belgenızle bırhkte ılanen teblıgatın ılanından ıtıbaren 3 gûn sure>e 1 s gun ıla- vesı ıle 18 gun ıçınde ve yapılan hacze bir ıtırazınız varsa v ıne 3 gun sureye 15 gûn ılavesı ıle 13 gun ıçınde ıcra daıresıne ba^vurmanız aksı takdirde temınatın alacakiıya ıade olunacağı ıhtar ve ılan olu- nur 12 05 1998 Basın 23631
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog