Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 EYLÜL 1998 ÇARŞAME HABERLER istanbul DCM Sabancı davasında yeniiddia İstanbul Haber Servisi - Sabancı Center'da dönemin Sabancı Holdıng Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sa- bancı, ToyotaSa Genel Mü- dürü Haluk Görgün ve Sek- reter Nilgün Hasefe ile Istanbul ll Jandarma Komu- tanlığı önünde nöbet tutan 2 enn şehit edilmesine ilişkin 2'si gıyabi tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada, suikast sanıklannı kapıdaki bir gö- revlinin içeriye soktuğu öne sürüldü. Sabancı suikastıyla ilgili dava dün İstanbul 1 No'lu DG.Vf'de devam etti. Duruş- maya. tutuklu sanıklar Er- can Kartal. Fatma Erdem. Ferhan Taş. Murteza Deve- ci ile tutuksuz sanık Metin Narin katıldı. Diğer tutuklu sanık Mustafa Duyar'ın ha- zır edilmedıği duruşmaya. tutuksuz sanıklar Ejder Gün- gör. MehmetGökmen. Naz- Iı Güngör ve Metet Akkaya gelmedi. Gıyabi tutuklu sa- nıklar Fehriye Erdal ve Is- mail Akkol ise henüz yaka- lanamadıklan ıçin duruşma- da hazır bulundurulamadı. Duruşmada söz alan Sa- bancı ailesinin avukan \eh- bi Kahveci olay tanhinde Sa- bancı Center'da güvenlik gö- revlısi olarak çalışan Dur- sun Bozkurt'un emniyet ve savcılık ifadesinde farklılık olduğunu belırterek yeniden dinlenmesini istedi. Fotoğ- raflardan yapılan tespite gö- re Sabancı Center'daki cina- yetten sonra işinden aynlan ve kendisini içkiye verdiği öğrenilen kapı güvenlik gö- revhlennden Gah'pAkbaş'ın, olay sırasında bir dakika sü- reyle kapıdan aynldığını öne siiren Kahveci, bu kışinın da- ha sonra sanıklarla beraberbi- naya girdiğini savundu. Tutuklu sanıklann tutuk- luluk hallerinın devamını ön- gören mahkeme heyeti duruş- mayı erteledi. Duruşmadan sonra gaze- tecilerin sorulannı yanıtla- yan Sabancı ailesinin avu- katı Vehbi Kahveci, Akbaş'ın bir an önce duruşmada hazır edılerek ıfadesine başvurul- ması gerektiğıni belirterek celse arasında bu kjşi hakkın- da İstanbul DGM Cumhuri- yet Başsavcılığı'na suç duyurusımda bulunacakianru ifade etti. CHP raporu TÜGSAŞ'ta ulkucu kadrolaşma CEMAL KIRGIZ GEMlİK-CHPGemlik Ilçe Örgiitü hazırladığı ra- porda, Sanayi ve Ticaret Ba- kanlığı'na bağlı Türkiye Güb- re Fabrikalan Genel Müdür- lüğü'ne (TÜGSAŞ) Oktay VuraTın genel müdürolarak atanmasıyla birlikte kurum- da ülkücü kadrolaşmanın hız kazandığına dikkat çekti. TÜGSAŞ'ın Ankara'daki genel merkezınde ve Gem- lik'teki fabrikasında başla- yan ülkücü kadrolaşmanın işçiler ve üst kademede çalı- şanlar arasında huzursuzluk yarattığına dikkatleri çeken CHP raporu, CHP parti mec- lisi üyesi \ e Bursa Milletve- kili YahyaŞimşekaracılığıy- la partinin meclis grubuna iletildi. CHP'lilerkonuyla il- gili TBMM'ye soru önerge- si verecekler. Raporda, TÜGSAŞ tesis- lerinde pervasızca personel kıyımına gittiği behrtilen Ok- tay Vural'ın, 1995 yılındaki seçimde MHP'nin Ankara Keçiören'den milletvekili adayı olduğunayer verildi. Si- yasi partilerin konuyu zaman zaman Sanayi ve Ticaret Ba- kanı Yahm Erez'e kadar gö- türmesine karşın ülkücü cü kadrolaşmanın önlenemedi- ğine yer verilen raporda. Ok- tay Vural döneminde gübre sektörünün hızlı bir şekilde zarar ettiği ve üretimin yan- ya düştüğü de belirtildi. Şeriatçı basm çarpıtbÜniversite kayıtlannda başörtüsüz ve sakalsız resim istenmesini 'Nazi zihniyeti' ve 'bölücülük' olarak niteleyerek ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan'ı hedef gösterdiler İstanbul Haber Servisi - Şeriat yanlısı ga- zeteler. ünıvesiteye ka\ ıt ve kimlik kartı ye- nilenmesi sırasında yasaların öngördüğü "basörtiisüz ve sakalsız" fotoğraf uygula- masını "Naaahniyeti" ve "bölücülük" ola- rak nitelendırdiler ve "Babanızın çifrjiği mi bu" dediler. Gazeteler. ÇYDD Genel Baş- kanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı da hedef gös- terdıler. Türkan Saylan. " Her zaman oldu- ğu gibi gerçekleri saptınyorlar. BizYÖK ka- rarlannı uygulu>oruz" dedi. Şenatçı basm, YÖK kararlannı uygulayan Istanbul Üniversıtesı (tÜ)yönetiminevebu üniversıtenin Öğretim Üyesi olan Türkan Saylan'a saldırarak türbanlı öğrencılere bas- kı yapıldığını iddia ettiler. Şeriatçı kesimin en radikal gazetesi olarak bılinen Akit, "Asıl Bolücülük Bu" manşetiyIe v erdığı haberin- de, Saylan'ı fotoğrafını da kullanarak hedef gösterdı ve ANAP'ı "suspus" olmakla suç- ladı. Akit "Suıavı kazanmış başörtülü öğren- cilerin ünhersiteve kaydı yapılmıyor. Halkın çocuklan arasında bolücülük, devlet gücü üe yürütülüyor" ıfadesinı kullandı. FP'nın yan resmi yavın organı niteliğin- deki Miili Gazete de "İÜ Yönetim Kurulu karannda bir tek üniforma eksik. Babanı- zuı Çiffliği m" manşetını atarak YÖK'ün uy- gulamastnın komünist rejimler de bile gö- rülmediğini savundu. Saylan'ın fotoğrafını kullanarak "BÇG mi,BTGmi?Türkan Ha- nım kimin adına çalışıyor" diye soran gaze- te, kayıtlarda başörtüsü zulmü yapıldığını öne sürdü. Ferhullah Gülen'e yakınlığıyla bıli- nen v e Mehmet Barlas'ı yazı kadrosuna ka- tan Zaman gazetesi ise 3. sayfadan verdiği haberde"ÖrtûSıkıntısıBaşladı'' başlığınm altında özetle şu görüşlere yer verdi: "Üniversitekayrtian başladı. Ka> rtlarda rlk sıkıntı İÜ'de yaşandı. Örtülü fotoğraf kabul etmeven İÜ, bürün öğrencilere yasaklan an- latan bir belge imzalarn." Kayıtlan "NaziZihniyeti" manşetiyle ve- ren Yeni Şafak gazetesi de kayıtlarda öğren- cilere "ÖzeJGörüsmeOdası"nda sorgulama yapıldığını iddia etti. Yeni Şafak. haberinde "İÜ'de başörtülü öğrenciler önce sorgulan- dı, sonra başlannı açacaklanna dair bir ya- zı imzalamalan için zorlandılar. İmza atma- yan başörtülü öğrencinin kaydı yapıJmadı" ifadesıne yer verdi. Şeriatçı gazetelerce suçlanan ÇYDD Ge- nel Başkanı Prof. Dr. Saylan. "Bunlarbu ha- beri yazmakla görevlendirilmiştir. YÖK ka- rarlan doğrultusunda görevimiri yapıvonız. Gerçekleri çarpıtıyorlar'' dedi. Uluğbaydan türban uyarısı 'Kurallar keyfe göre değişmez' ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)-Millı Eğitım Bakanı Hikmet Uluğbay. u bazı öğrermenlerin sür- gün edildiği''yolundakı ıd- dialarla ılgıli olarak, "Tür- kiye Cumhuriyeti toprak- lan içerisinde 'sürgün ye- ri' kavTamı yoktur" dedi. Uluğbay, tarikatların yaz aylanndaki hazırlıklanna koşut olarak üniversıteler- de tırmanan türban buna- lımı konusunda. "Demok- rasinin kurallan keyfe gö- re degıştirilemez' 1 uyarı- sında bulundu. Uluğbay. "8. tzci Zafer Yüriiyüşü'" nedenıyle er- gin izcı temsilcılerini ma- kamında kabulü sırasında gazetecilerin sorulannı ya- nıtladı. Hikmet Uluğbay. * 174 öğretmen, sürgünedil- dikleri gerekçesiyle AıNAP Genel Merkezi'ne gidip muhatap buldular. İmam hatip liseterinden ta>in edi- len öğretmenlerin yeniden atanmayacağı sovlenivor. Bu konuda ne diyorsu- nuz?" sorusunu yönelten gazeteciye "Bu sorunuz içinde birden fazla yanlış var" diyeyanıt verdi. Uluğ- bay şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriye- O'nin sahip olduğu toprak- lann hersantimetrekartsi. bu aziz vatanın aziz köşe- sidir. Her santimctrekare- sinde hLmıet etmek, her Türkiye Cumhuriyeti \a- tandaşuun en önenüi gö- re\idir. Türkiye Cumhuri- yeti topraklan içerisinde 'sürgün yeri' ka>ramı yok- rur. Bu kavramı ileri sü- renler \e telaffuz edenler. Türki>e"dc bolücülük fa- ah'yetlerinin önde gidenle- ridir." " Demokrasilerdetemel ilke. kurallar rejimi olma- sıdır" diyen Uluğbay. ku- rallar rejiminde de, de\ let memurlannın bağlı olaca- ğı kuralların. kişilerin ke- yiflerine ve davranışlan- na göre değişemeyeceği- ni. bunun dünyarun her de- mokratik ülkesınde de böy- le olduğunu vurguladı. Kamu hızmetine kim- senin zorla kabul edilme- diğıni kaydeden Uluğbay. sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi özgür iradele- riyie başMiruyorlar ve ka- mu hizmeüisioluyorlar. Do- layısıyla kamu hizmetine girdikten sonra.hukukdev- leti kurallanna tabi olma- mak. anarşidir. Aramızda de\letmemuriyetinegiren- ler, bunun koşulannı hile- rek girdiler. O koşullara uynuik mecburhetindeieıf Başbakan Yardımeısı İsmet Sezgin, İstanbul Valisi Erol Çakır'ı makamjnda ziyaret etti Sezgin: Sonın başörtüsünde değil, bunu kullananlann zihniyetinde 'Türban olayıyeniden isttıltyor 9 İstanbul Haber Sertisi- Istanbul L'nı- \ersıtesi Rektörlüğü. türban yasağı ile ilgili Istanbul 6. tdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyı durdurrria karannın, yapılan ıtiraz ijzerine İstanbul Bölge ldare Mahkemesı tarafından kaldınldı- ğını belirttı. Başbakan Yardımeısı ve Savunma Bakanı İsmetSezgin, türbanın sıyası bu stmge halıne getırıldığuiı ve propaganda aracı yapıldığını belırterek "Vlesele başörtüsünde değil. Mesele, cumhuriyetin temel niteUklerini sorgu- lamava, Atatürk ilke \e devrimlerine karşı çıkmaya yönelen bir zihnrvetin sim- gesi olarak bunu kullanmaknr" dedi. Irtıcacı kesimin, >argı karanna kar- şın türbanlı öğrencilerin kayıtlan yapıl- mıyor şeklindeki yaygarasıyla ilgili ola- rak İstanbul Üniversıtesi Rektörlü- gü'nden dün yapılan yazılı açıklamanın özetı şöyle: -» "ÜnKenHelerde, bası ârtuJû dini fa- lık kı>afede öğrenim görülemeyeceğine ilişkin açık yasa hükümleri ve yüksek mahkeme kararlanna karşın. İstanbul 6. İdarc Mahkemesi tarafından 2-1 ov- çokluğu ile verilen aksi yöndeki yiirüt- menin durdurulması kararlan, İstan- bul İ nnersitesi'nin yasa uyannca yap- tığı itiraz üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 31.08.1998 günüteoliğ edilen 19.08.1998 tarihli karan ile kal- dınlmıştır. Çağdaş cumhuriyet yargıç- lannın,yvJ(seknieslekidûzeylerimn,la- ik ve özgür cumhuriyet ifadekrinin ör- - nek bir belgesi olan bu kararlan İstan- bul İ niversitesi olarak güven,övünç ve kıvanç ile kamuoyunun bilgisine sunu- yoruz." Insan Haklan Derneği yöneticileri, Banş Otobüsü gözaltılannı suç duyurusuyla kınadı 6 Seyahat özgürlüğü ihlal edildTİstanbul Haber Senisi - tnsan Haklan Derneği (İHD) yöneticilerı. bazı siyasi par- ti ve sivil toplum kuruluşu temsılcileri, "Ba- nş Otobüsü" yolculannın dövülerek gözal- tına alınması nedenıyle fstanbul Emniyet Müdürii Hasan Özdemir. emniyet müdür yardımcılan ErcümentYıbnazve Hüseyin Ar- pacı hakkında suç duyurusunda bulundular. IHD Genel Başkan Yardımcısı Osman Beydemir, İHD İstanbul Şubesi Başkanı Er- canKanar. EMEP İstanbul il Başkanı Meh- met Kıbçarslan .HADEP istanbul II Başka- nı MahmutŞakar. ÖDP fstanbul İI Başkanı Mehmet Atay. ÖDP MYK üyesi Necmi De- mir, KESK Genel Sekreteri Faysal Özcift. Sı- ne-Sen Başkanı YusufÇetin'in de aralann- da bulunduğu yaklaşık 20 kişilik grup dün 13.30'da Istanbul Adlıyesi'negeldiler. Istan- bul Cumhunyet Başsavcısı FerzanÇitid'yle makamında yaklaşık 10 dakika görüşen ın- san haklan savunuculan, emniyet görevlile- ri hakkında hazırladıklan suç duyurusunu başsavcıya sundular. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan IHD Genel Başkan Yardımeısı Osman Bey- demir, tHD'nin organize ettiği "BanşoOto- büsü" projesinin. anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan seyahat özgürlüğü hükümleri açıkça ihlal edilerek engellendiğıni belirtti. İHD İstanbul Şubesi Başkanı Ercan Ka- narda "1 Ey1ülDünyaBanşGünü''nedeniy- le Diyarbakır'a gidecek heyete gü\en!ik güç- lerinin "Gayri insani yöntemlerle saldırdığı- m" kaydederek, Istanbul Emniyet Müdürü Ha- san Özdemir. emniyet müdüryardımcılan Er- cüment Yılmaz ve Hüseyin Arpacı hakkın- da suç duyurusunda bulunduklannı belirtti. Dilekçede, "birgösteriolmadığı,sadeceoto- büse binilerek uğuıiama yapılacaguun izah edilmesine ragmen ta\ir değişmemiş. 127 ki- şi, kendi coğrafyasında, kendisinden alın an vcrgilerlegeçimini sağlayanlann emriyle yurt- taşlık haklan çiğnenerek insanuk dışı mu- amelelere uğramışlardır" denildi. Tüm-Tis Genel Başkanı Sabri Topçu dün yaptığı yazılı açıklama ile "Cumartesi An- neleri" ve "Banş Otobüsü"nepolisin müda- halesini kınay arak, "Geçolmadan demokra- tik tepldlerimizi göstermek, anti-demokra- tik uygulamalara dur demek zorundayız" dedi." Yolsuzluk iddiaları sürüyor İSKİ saadet zinciri'nde yeni halkalar İstanbul Haber Servisi - İSKİ ihaleleriyle ilgili yen yolsuzluk iddialan ortaya atıldı. IP, önceki yıllarda ÎSK Genel Sekreterüği yapan Kahraman Emmioğlu'nun or tağı olduğu Mifliko AŞ, Rahmet Cemaatinin liden Meh metGüney'in sirketı Biat AŞ ve FP Genel Başkanı Re cai Kutan'ın dunürü Zeki Çelik'in ortak olduğu Kalyor AŞ'nin de İSKÎ'nin çeşitlı ıhalelerini aldığını belirtti. Turizmcilerden sonra tekstilcıler de İSKJ'nin yasal ol- mayan faturalandırmasına tepki göstererek uygulama- nm devam etme>i ha- linde işletme anahtar- lanruISKJ'yevermek zorunda kalacaklan- nı belirttiler. İP İstanbul II Baş- kanı Turan Özlû dün yaptığı toplantıyla IS- ^ • Hamle AŞ: Vadi'nin paravanı olarak kuruldu. Düktil font boru ihalesini alan Suudi şirketinin Türki- ye temsilcisi. • MimkoAŞ:İSKlKar- tal-Pendik 3. Kısım Atık ve Yagmur Suyu Projesi. • Biat AŞ: İSKİ Merkez Ek Btna Tadilat bşaatı. Top- kapı Eski Anadolu Garajı Çevre Düzenlemesi rnşaatı. • Kalvon AŞ: Ömerli- Çamhca ısale Hath ihalesi. Terkos-Bcitelli İsaleHatn iha- lesi. İhaleler • Vadi AŞ: Büyükçek- meceAcil Atıksu Ön Antma ve Deniz Deşarjı Uygulama Projesi. Kl'ninyeniihaleyol- suzluklannı açıkladı. Özlü, daha önceki açıklamalannda. ISKİ Genel Müdürü Vey- selEroğhı'nun eşı Ha- ticeEroğhı'nundaor- tağı olduğu Vadi AŞ ve yine aynı ortakla- n bünyesinde banndı- ran Hamle AŞ'yidu- yurmuştu. Özlü, "İS- Kİ saadet zjnciri"nın diğer bir halkası olan Mimko AŞ'ye. RP Merkez Yürütme Ku- rulu üyesi Prof. Dr. *' Nevzat Kor ve Kahraman Emmioğlu'nun da ortak oldu- ğu söyledi. Zincirin diğer halkalannın da Biat İnşaat AŞ ve Kalyon AŞ olduğunu belirten Özlü. kapatılan RP'nin yenne kurulan FP'li yönetıciler tarafından kurulan şir- ketlenn bir ihale şebekesı oluşturdugunu iddia etti. Yet- kilileri olaylara el koymaya çağıran Ozlü, suç duyurula- nnı ilgili makamlara gönderdıklerinı belirtti. Özlü, "Be- lediye kav naklan şeriatçı şirketier ve vakıflar aracüığıy la yagmalaiuyor. Hükümet sorumludur" dedi. İSKİ Genel Müdürü Eroglu 'Ailemin hiçbir ortaklığı yok' İstanbul Haber Servisi- • ,€,İSKİ Genel Müdürü Vev- sel Eroglu. eşınin İSKl'nın ihalesini kazanan bir şırke- tin ortaklanndan olduğu yönündeki ıddialann doğ- ru olmadığını belırterek "Benim, eşimin ve çocuk- lanmın hiçbir şirketie or- takhgıyoktur''dedı. Eroğ'ludünlSKrdedü- zenlediği basm toplantısı ile 4 yıl içinde yapöklan ça- lışmalar hakkında bılgi ver- di. Göreve geldikten son- ra geçen 4 yıl içerisinde İstanbul'a 200 trilyon li- ralık yatınm yapıİdığını anlatan Eroglu, İstanbul'da 1998yazındaki"çölsıcak- larTna ragmen su sıkıntı- sı yaşartmadığını söyledi. Eroglu. kente günde 1 milyon 775 bin 477 metre- küp temiz su venldiğini açıkladı. Eroglu, 1994-98 yıllan arasında 249 bin 500 metre isale hattı döşendı- ğini açıklayarak Ömerlı- Çamlıca ve Maltepe-Ada- lar ısaie hattının tamam- landığjnı, Terkos-Kâgıtha- ne ve Ömerli-Şeyhlı arasın- dakı ısale hatları ile ılgıli çalışmanın aralıksız sür- düğünü belirtti. Veysel Eroğlu. Kuzey Halıç. Güney Halıç. Tuz- la, Ömerli Ha\zası Koru- ma, Göksu-Küçüksu, Ka- dıköy projeleri hakkında da bılgı %erdi. Basm toplantısının ar- dından gazetecilerin soru- lannı cevaplandıran Eroğ- lu. eşınin İSKJ'nin ihale- sini kazanan bir şirketin ortaklanndan olduğu yö- nündeki ıddialann hatırla- tılması üzerine şunlan soy- ledı:"Eşiml994yTÜndan önce 15 miNonhık bir y«r- den hisse alJmıs. Onu da 1 Kasıml993'tesatmış." "Eşi eski ortak olduğu için bu şirkete iş verildi" iddıası ile ilgili Eroğlu, "Hayır. O şirkeöe ne tica- ri birmünasebetolmuş,ne deo şirketiçağırmıŞE" dedi. KULTUR • SANAT 293 89 78 (3 HAT) acıkhavada SİNEMA 2 Çarşamba CesurYürek (Braveheart) 3 Perşembe Titanic Saat:21.00 A K A D E M İ SANAT İLETİŞİMİ 25 1 12 99 DARUŞŞAFAKA ÇETİN BERKMEN SPOR TESİSLERİ M A S L A K İ Kültür 4lSanat ilanlarınız İçin: 293 89 78 (3 hat) i m Cafe-Restaurant-Galeri DUY6UÇAKfRBAGLAN Seramik Sergisi 15 91998 tanhne kadar ızlenetrtr BüyükdereCd No57'1 MastaK Tel 285 15 68 2 EYLÜL ",ARŞAMBA SAAT:2\.°°£ Ş ^attofama **eı 251 U7I / Vettorarno*m S214 4030 Vakkaram SıMp 350 V 42/VakkonmaAkm keı 2>2 0965 Vakkonma <Ubh$iO39 51 /hgiimıikAktt ly53905 İ9 î4I839J2/Bes3cfoj«obdn rfobev.26! 3J 24 i6611<W/BeyoğlıtHlttrtpt KHabcvi249 4916 teyoğkı Hamltl 4d^MJİ2lIMMİ^JklUh<Aeyi 5437611 Amhr Çözûm Klmiai 4213351 İtTİBAÎ TH: 244 21 39 T C C B a ş k a n Y a r d ı m e ı s ı 1 n d a n s e m i n e r Eylül, 3 Eylül'de sezonu açıyor. Bekleriz... Her pazartesı ve cumartesi SERDAR Her çarsamba \e cuma Aycan, Volkan, Oğuz, Hakan Her perjembe K.UÎGO S Evlul SaJı BAS ŞARKIURI (Gumi Ağırbaş) lî Eylui SaiıjAZZ fStbelKfıse GürolAğırbaş, BakıDuyarlar Cem.ikselJ 22 Eylul Salı BAS ŞARKILARI (Gûrol AğırbaşI 2} Eylul Çjrsamba LEYîOT YÜKSEL 29 EvlöJ Salı JAZZ (SıbelKöse Günıl.iğırhaş. Bakı Duyariar. CemAksel) Erinç,yeni 'Basın Kartları Yönetmeliği'nianlattı EYLÜL BİLECİKASLhî HUKUKMAHKEMESİ'NDEN \Wll, 199-2:4 Kr Davacı Omcr Çakır arafmdan toaiı Nazıfe ÇakııalevhıiK açıfem bo^aııma davasmııı n- pılan jarplaması «aanda Daıalı Naafe Çabr'a karann ttblı| edJcnıeroesı nedenr>le ılanen teblıgat vapılmasıra karar venhnış olmakla MMeaeman 6.1 J.I997 gâo K İW 2 Es 199" 224 taar sayılı ılamı ile. ia\acı larafından açılan davınm kabutü ıle Büecık Makez Ça- vuşlre>.C 02101.S 77 K4rdenüfusalü>ı!İı.tazveFamHogliLİ341D'lu.daıaaÖmer Çakı; ıle aynı hande cûfüsa kaııılı Yıuuf ıc Fmde kıa. 1958 D ' k toalı Naaft Çabr'nı VlKnın l>( maddesı gereâiKe sıddetlı çeçımsızlık sehebi)ls bosaranalaraıa karar venlmış olup. ış bu brann ılan ohhınden ıtıbafen daıali tarafça 15 grâ içinde taııynfdılınenKsı ha- lınde brann tıesınleşectö husuaı ılanen teblıŞ olnmır Basm 1867 7 İstanbui Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkan Yardımeısı ve gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, yeni "Basm Kartian Yönetmehgi" konulu seminer verdi. Erinç, Basın Kartian Komisyonu'nun 17-18 Eylül tarihlerinde toplanacağını ve yönetmelikteki bazı eksikliklerin gündeme getirileceğini söyledi. TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda önceki akşam gerçekleştirilen seminerde konuşan Orhan Erinç. basın kartlannın 1938 yılının Temmuz ayına uzanan tarihsel gelişimini anımsatarak, 9 Ağustos 1998 Pazargünü Resmi Gazete'de yayımlanan son değişikliklen anlattı. "San Basm Karti" alacak gazetecilerde aranan özelliklere değinen Ennç, "6. maddede ağır para cezası ibaresi de vardı, bir arkadaşunız değişikiikten önce basın karrjnı vermek zorunda kalmıştı. Basın örgütleri ve cemiyet tarafından bunun kaldınlması önerildi. Bir de aünacak cezalara DGM'lerin görev alanındaki suçlar ibaresi eklendi" dedi. Erinç. gazetecilerin 212 sayılı Basın Yasası kapsamında çahştınldıklan takdırde san basın kartı alma hakkına sahip olduklannı kaydettı. Yeni yönetmelıkte de gazete, dergi, ajans, radyo ve tele\ izyoniara yaygınlık durumlan, çalışma alanlan. çalışma kapasiteleri oranında verilen basın kartı kontenjanlan ile ilgili maddelere değındi. Erinç, özel radyo ve televizyon şirketlerinın, yönetim kurulu başkanlanndan ayn olarak pay oranlan yüzde 10"dan fazla olan iki ortagma da san basın kartı verilmesinin yanlış ve yazılı medya için haksızlık olduğunu söyledi. Erinç, RTÜK tarafından frekans tahsısi yapılmadığı ve yayın izni verilmediği ıçin özel radyo ve televızyonlan ilgılendiren bölümlerin henüz uygulama alanına girmediğini de kaydettı. Ennç. seminerde gazetecilerin sorulannı da yanıtladı. KULTUR • SANAT B I Z I M 1 E Ç A I I Ş A C A K O G R E T l ı V G O R E ' - ' U L E R ' A R I V O R U Z R E S S A V , 1 Ç W l ' , U < 3 P A : I ( N E R E N D " A S H A I K L A I L i Ş K I L E R S A N A T T A R I H I M U Z I K ( G l T A R P I Y A N O ) O Ğ R E T M E N L E R 1 1 •/ ; u M I J I T U V E Z U N l A P I iç mîmarlık, grafik, moda, resim / ingiltere'de üniversite miizikeğitimi almak isteyenler için ingilizce ve bilgisayarlı yUksek öğrenim fırsatı. 2 yıl Turkiye'de, -yatay geçişle- İngiltere'de 2 yıl üniversite eğitimi. Adaylar 24-26 Eylülde ücretsiz resim kursu ile alınacaktır. Kayıtlar başladı. gitar (klasik, pop), piyano (klasik), flüt - saksofon, ses eğıtımı (h.içı-h.sonu) bilgisayarfreehand, quark\press, photoshop, autocat, \vord. excel,(h ıçı-h.sonu) TAKSIı\I: Miralay îjefik bey sokak No:9 <;iimii'»su>u Tel: (K BAKIKK<)\: İslanhııl vMUU.fi No:81 ( ıımhurİMt Kaşsavıüıûı karşısı Te|: O212 57O «*5 <K> - OI KADIKÖY: Moda. Dr. Ksat Işık caddısi ?jifa sokakNo:28 Tel: O2I6 414 M6 .V< - 39
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog