Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makale



Katalog


«
»

2 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çağlar boyunca Milas'a zenginlik sunan bereketli ova yapılaşmaya açılıyor Müastarihiyokohıyor Zengin tarihini bereketli ovasına borçlu olan antik M\ Iasa'nın un- lü Baltalı kapısL, şımdiki "çağdaş" Milas'ın a>ıu o\a\a gosterdiği \e- fasızhğı belkı de hajretler içinde izlivordur. OKTAYEKtNCt MÎLAS - Kurulduğu antık çağlardan bu >ana adını hıç değıştırmeyen Milas, yenı bır "bin" yılın eşığınde tanhın belkı de en "jaşamsaT karannı vermek iizere Eğer, BelediyeMeclisi'ndekı genel ısteğe uygun olarak "bereketli ovasını" yapılaş- ma>a açan ımar planı çalışması kesınleşır- se >ıne antık çağlardan bu yana kentın "ta- rihselzengınliğine'' kaynak oluşturan tanm- sal ve doğal alanlar betonlaşmaya başlaya- cak Yok, eğer bu planın sanıldığı gıbı ımar amaçlı değıl. "rant" yaratma amaçlı oldu- ğu bılınır \e engellenebılırse, "Milas Ova- sı" tanhten bu yana surdurduğü "uygarlığa katkı" gorevmı 3 bın yıla da taşımış ola- cak Beşparmaklar Dağı nın yeşıl yamaçlan- na kurulmus Çomakdağ Koyu'nden aşağı- lardakı Mılas O\ası'na baktığımızda, bu topraJdarda bınlerce v ıldır "yerfcşmekültü- nıvle" >aşa>an ınsanlann " w seçimi" k o nusundanedenlı "bifimseFbırbınkımesa- hıp olduğunu da açıkça gozle>ebılıyoruz Sadece antık Mylasa ve şımdıkı Mılas kentı değıl dığer komşu koylenn de tumu Mılas Ovasf nı "çiğnemeyecek" bır şekılde \e ovayı çevreleyen dağlann duzlukle bu- luştugu yamaçlarda kurulmuşlar Boylece. hemen dığer tum tanhı Anadolu yerleşme- lennde olduğu gıbı, ovanın yarattığı bere- ketın kentı ve koylen sureklı besleyerek "yaşamın devamınT sağlamışlar Şımdı ıse Mılas Beledı>esı'nı yonetenler ve meclıs uyelıklennı paylaşanlar. Çomak- dağ'dan bakıldığında bıle hemen fark edı- len bu uygarlık geleneğını "bozmak" ve hatta "yoketmek" nıyetmdeler Temsıl et- tıklen tanhsel kentın doğal yasam zengın- lığını, sade 5 ya da 6 kılometrelık bır kara- yolu şendıne "cephea" olan tanm alanlan- na "imar hakkj" (!) tanıyarak tanhten sıle- cekler Mılas Beledıyesfnın bu tavn, yıne yakın geçmışte aynı beledıyenın ve "ÇE- KÜL"un onderlığınde kurulan "MilasÇev- reve KülrtirVakfi" (MtÇEV) gınşımıyle de açıkça çelışıyor Beledıye Başkanı AB Doğan Serçek, ay- nı zamanda MİÇEV'ın de başkanı olarak "çevre ve kultur değerierini goz ardı eden" bır ımarpolıtıkasma ımzasını atarken bele- dıye meclısındekj ozellıkle "harita muhen- disi" ve "inşaat muhendisi" olan uyeler de en azından kendı mesleklennın "evrensel etik kuraUanna" ve hatta bağlı olduklan meslek odalannın "kamu yarannı gozeten çabalanna" ters duşuyorlar Mılas Ovası'nda "imar pbuu" (') yapılan ve bov lece "parsetasyona-yapılaşınaya" ha- zırlanan 750 metre genişlığındekı tanm ala- nı kuşağının henuz onaylı bır "haritasr bı- le yapılmamış "DSİ"nın bu bolgedekı tanm faalıyetını daha da bereketli kılmak ıçın yurutruğu "su- lanıa projesi'' ıse ayru kuşağın ımara açıl- ması bır yana, var olan kımı plansız ve ka- çak yapılaşmalann da engellenmesını on- goruyor Ne var kı beledıye ıse bu yasadışı ımar surecını durdurmak yenne, onlan da meşrulaştıracak bır duzmece ımar planıyla yağma>a hızmet edıyor Mılas Beledıyesı, Gulluk'dekı havaala- nının adının "Bodrum" def ıl, Mılas olma- sı ıçın buyuk çaba gostermıştı Bu mucade- lenın sonunda da havaalanının resmı adı "Bodnım-Milas" olarak belırlendı Oyle gorunuyor kı Guney Ege'de ranta ve yağmava donuk ımar kulturunu yansıtan planlann adı da bundan boyle "Bodnım- Milas planlan" şeklınde anılacak Çunku Mılas, Bodrum'dakı son ımartar- tışmasına neden olan planlan hıç de aratma- yacak benzer bır davranışın sancısını çekı- yor Eğer ovanın ımara açılması başlarsa, bu sancı belkı de çok daha buyuk yağma pro- jelennın "doğum sancısı" olacak Imam-hatiplerde diploma oyunu LEVENTGENCELLİ BURSA - Bu yıl ılk kez "ılkoğretim oku- lu" statusuyle mezun veren ımam-hatıp lıse- lennın orta bolumlennı bıtıren oğrencılenn. ılkokul 4 ve 5 sınıflanndakı notlannın dık- kate aJınmadığı, bu yontemle "mezuruvet or- talaması nın duşuk gosterıldığı ve oğrencı- lenn çağdaş lıselere gıtmelennın engellendı- ğı ortaya çıkanldı Bursa da bazı velılenn or- talamalara ıtırazlan uzenne yapılan araştır- mada. diploma ortalamalan duşuk gostenlen oğrencılenn super lıselerle dığer meslek lıse- lenne kayıt haklannın ellennden alındığı bel- gelendı Mıllı Eğıtım tl Mudurluğü, "tuta- nakla saptanan diploma noru ortalamasıru duşuk gosterme" eylemıyle ılgılı soruşturma açtı Çeşıtlı kavnaklardan derlenen bılgılere go- Trafık önlem İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Trafık kazaianntn yogunlaşması, srvıl toplum kuruluşlannı çözümter arama- ya ıöyor KaTayolu Güvenlığı Yüksek Kurulu'nasunulan veozel surucukurs- lan mufredaü ıçme konması ongorûlen bır projede, kursıyerlenn kavşaklarda görevlendınlmesı ve kırmızıda geçen yayalan uyarması planlanıyor Acıl Tıp Demeğı ıse trafık kazalanndakı ölum- len azaltmak ıçın ılk yardım bılgılennı ıçeren bır başvuru kıtapçığı hazırladı Bodrum Habıtat Trafık Kozası, tra- fik kazalannm onienmesıne yönehk ye- nı bır proje gelıştırdı Proje. trafik ka- zalannın en önemlı nedenlennden olan "insan kusunTnu en aza ındırmeyt, bu- nun ıçın de yaya \ e surucülen trafık ku- rallaıW*'aJışönnayrhedeflıyor Kaza- larda "insan, araç. yol şartian" etmen- lennden en büyuk sorumluluğu taşıyan sûrücülenn, "kurallara öoceükle ahş- malan" gerektığınden yola çıkılan pro- jede başrol, surücu adaylanna venlıyor Özel surücü kurslannda eğıtımın ta- mamlayıcısı ve sürucubelgesmm venl- mesı ıçın "şart" olması onenlen prog- rama, sürucü adayiannın aktıf bır şekıl- de katılmalan ıstenıyor Trafık polısle- nnm de katılacaklan, sıvıl toplum ku- ruluşu temsılcılennın de katkıda bulu- nacaklan bu ortak çalışmada, hedefkıt- leyı ıse ışıklı kavşaklardan geçen yaya- lar oluşturuyor. re yurt genehnde de uygulanan v e "ortaktak- tik" olduğu bıldınlen ve ımam-hatıp lıselen ne yonlendınne. ılkogretım sonunda ımam- hatıp tabanmın çağdaş eğıtıme kaymasmı en- gelleme) ı hedefleven uygulama şoyle 8 Yıl- lık Kesıntısız Temel Eğıtım'ın uygulama esaslanna gore, ılkogretım mezunu oğrencı- lenn diploma noru, 4, 5 6. 7 ve 8 sınıflarda aldığı notlar5'e bolunerek saptanıyor Bursa tmam-Hatıp Lısesı'nde ıse diploma noru he- saplamalan4 ve5 sınıfnotlan ortalamatop- lamına katılmıyor, boylece oğrencının "ilköğ- retim bitirme notu" duşuyor tlkokul 4 ve 5 sınıf notlannın hesaplama dışı bırakılmasıyla da çok sayıdakı oğrencı. super lıselerle endustn meslek lıselenne ka> - dolamıyor Imam-hatıp lısesı yonetıcılennın oğrencı velılelenne "Sizin çocuğunuz bizim sistemimizin neferi. Btnm okullanmız dışın- da eğitim almalan münıkun değü" dıyerek kayıtlannı venıden ımam-hatıp lısesıne >ap- tınnalannı sağladıklan da one suruluyor Imam-hatıp lıselenndekı diploma oyununu ortaya çıkaran eğıtımcılerden bın, Cumhun- yet'e yaptığı değerlendırmede sunlan sovle- dı "Jlkokul 4. >« 5. sınıfnotlan genellikJe vuk- sektir. İmam- hatıplerde bu yuksek notlar ozellıkie hesaplamava kablmaiTUŞ. Çocuklar. 4 ve ustu notla kavıt vapbrabılecekleri super lise ya da çağdaş meslek lbelenne gıremrvor- lar, çaresizlik nedeniyie y«niden imam-hatip liselerine de\ama zorianıwriar." Bursa'da, ırtıcaı hareketlenn yoğun olarak gozlendığı Yıldınm ılçesındekı ımam-hatıp lısesı yonetıcılennın, yonetmelıklerde uygu- lanması ıstenen bıtırme ortalamaM hesap yon- temını uvgulamadıklan gerekçesıyle ıfadele- nne başvuruldu Yonetıcılenn ıfadelennde u>gulama>ı bılmedıklennı, kendılenne şıfa- hen 4 ve 5 sınıf notlannı hesaplamaya kat- mayacaklannın soylendığını, bu onenyı ya- panlann ısımlennı bılemedıklennı soyledık- len de oğrenıldı Yıldınm'dakı ımam-hatıp lısesının kız bolumunden bu yıl 643, erkek bolumunden de 800 oğrencı "flköğretimoku- lu mezunu'" oldu Çocuklannın diploma notu ortalamasın- dan şuphelenen bazı velılenn 8 Yıllık Kesın- tısız Temel Eğıtım uygulamasına geçılmeden once çocuklannın mezun olduklan ılkokulla- ra gıderek durumu araştırdıklan da oğrenıl- dı Soruşturma geçıren ımam-hatıp lısesı >o- netıcılennm, hesap soran velılen başlangıçta resmı yazı olmaksızın ılkokullara gonderdık- len, oiayın duyulması uzenne resmı yazıyla okullardan4 ve5 sınıf notlannın talepedıl- dığı de bıldınlıyor Imam-hatıp lıselennden yazılan yazılarda, "Okulumuz mezunu öğ- rencinin 4. ve S. sınıf notlan sehven diploma ortalamasına yazjlamanuşnr" açıklamasının yapıldığı da goruluyor Bursa'mn. ırtıcaı taktıkJenn uygulama ala- nıolduğunsoyleyen eğıtımcıler, uygulama- nın ülke genelıne ya> ıldığını da one surduler DEĞERLİ İNGILIZCE OGRETMENLERI! SİZLERE MÜKEMMELİ SUNUYORUZ İLKÖĞRKTİM A MODERN ENGLISH COURSE FOR TURKS İLE İNGİLİZCE ÖGRENMEK, OYNAMAK KADAR ZEVKLİ! A MODERN ENGLISH A MODERN ENGLISH |rMKELO«LAN • Pırıl pırıl kuşe kâğıda ofset tekniğiyle] basılan, baştan sona renkli ve sevimli resimlerle desteklenen bu kitaplarla çocuklar | İngilizceyi severek öğreniyor. A MODERN ENGLISH Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 21.07.1998 tarih ve 120 sayılı kararıyla 1998-1999 öğretim yılından itibaren beş yıl süreyle DERS KİTABI olarak kabul edilmiştir. ÛS3ÛS3/ DERŞ KİTAPLARIANONİM ŞİRKETİ Babıâli Caddesi No: 39 Cağaloğlu - Istanbul Tel: (0212) 522 73 15-527 76 49 Fax: 513 70 21 HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Bir Tartışmamn Eğitsel Anatomisi... Yenı Yuzyıl gazetesının sayfalan "ıbret"" vencı bırtar- tışmaya tanık oldu BıryandatarıhçıProf Mete Tunçay vardı Ote yan- da da Avukat Şevket Çizmeli Tunçay'la Atatürk karşıtlığını sergıledığı soyleşı ıkı bolum halınde yayım- landı Çızmelı'nın yanıtı ıse kısaltılarak tek gune sığdı- rıldı Tunçay, Bılgı Unıversıtesı nde dekan Ustelık Cum- hurıyet'ın 75 yılı nedenıyle TUBAnın onculuğunde duzenlenen uluslararası bır toplantının da yonetıcıle- nnden' Olay hem ıçerığı nedenıyle ılgınç Hem de Sayın Tunçay'ın kımlığı ve ustlendığı gorevler nedenıyle • • • Tunçay'ın "resmı tanh"\ yalanlayan savlan ve Çız- melı'nın ona verdığı yanrtlar ozetle şoyle 1) Tunçay Tarıh saptırıldı Hıtıtlerın, Sumerlenn Turîderle aynı kokenden olduklan ve Orta Asya 'dakı kuraklık nedenıyle Anadolu ya geldıklerı doğru değıl Çızmelı Sumerolog Muazzez llmıye Çığ ın kıtabın- da yer alan Sumer tabletlerınde açıkça yazıh Ataları- nın kuzeydoğu yonunden dağlık bır ulkeden geldığı ve bu goçun nedenının de kuraklık olduğu vurgulanı- yor Ustelık ıklım değışıklığı ve goç olayı, bırçok Eiatılı tanhçı tarafından da doğrulanıyor 2) Tunçay Ataturk başlangıçta Ittıhatçı ıdı, Cumhu- nyet'ten sonra onlardan aynldı Ataturk'un asker-sı- yaset aynmını ıstemesının nedenı Enver Paşa kıs- kançlığıdır Ataturk Abdulhamıt ornegınden ders alarak orduyu 'bır sıyası tehdıt teşkıl etmemesı ıçın" çok guçlendırmekten kaçınmıştır Çızmelı Ataturk'un Ittıhatçılaıia duşunce aynlığı çok once başlamıştı Enver oldukten sonra da, Ataturk ya- kın arkadaşlannı sıyaset ve askeıiık arasında tercıh yapmaya zorladı Bır yandan Cumhuriyet donemın- de "mılıter" bır yapı olduğunu one surmek ote yan- dan da Ataturk orduya fazla yatınm yapmadı, demek çelışkıdır Kurtuluş Savaşı sonrasında komşularıyla ve tum dunyayla barış ıçıne gıren Ataturk un, ulkenın kıt kaynaklannı sılahlanmaktan çok kalkınmaya yonlen- dırmış olmasını alkışlamak gerekır 3) Tunçay Ismet Paşa, Enver'ın strate/ıst ve buyuk çaplı, Ataturk'un ıse taktısyen ve daha kuçuk kuvvet- lere kumanda eden, Kurtuluş Savaşı gıbı kuçuk mu- harebelen kazanan bın olduğuna daır bır gazetecıye demecı var EnverSarıkamış'ta 90bın askerın olumu- ne neden olmuş olabılır, "buyuk olmak, haklı ve doğ- ru olmak, yenılmemek demek değıldır" Çızmelı Ne Inonu Vakfı ve Inonu aılesı, ne de dığer kaynaklar boyle bır bılgıyı doğruluyorlar Inonu'nun Enver'le ılgılı yargısı "Maceracı ve ıhtıraslıyapısı ulke- ye çokpahalıya malolmuştur" bıçımındedır Savaşla- rın onemı katılanlann sayısı ıle değıl, sonuçları ıle ol- çulur Ömeğın Islamryetın yayılmasındaonemlı bıraşa- ma olan Uhırt Savaşı'nda Muslumanların kaybı 73 muşnklenn ıse 23'tur 4) Tunçay Mustafa Kemal, Turk tanhınde dını sıya- sete en fazla alet eden ınsandır Hacıbayram'ı zıyaret etmıştır, Bınncı Meclıs'ı kurban ve dualarla açmıştır Çızmelı Dını kullanmak olarak masum bır dua gos- terılıyor Başkabıryerdede "kullanacağı başka bırşey deyoktu" denıyor Ama gene de Ataturk "en buyuk dın ıstısmarcısı" sayılıyor Bu Menderes, Demırel, Evren ve Erbakan gıbı sıyasetçılere haksızhktır 5) Tunçay Çerkez Ethem olayı, nızamı ordu ılege- rıllanm mucadelesıdır Kuvayı Mıllıye gerıllaydı Et- hem'm Yunan'la bırtıkte Turk kuvvetlenne karşı çar pıştığı doğru değıldır Ataturk Nutuk'ta bır kez daha tanhı "tahnf" etmektedır Çızmelı Genllanın nızamı orduya donuşturulmesı çabası yanlış mıydı 9 Ethem ın Yunanlılarla aynı anda ama başka cephelerde Turk ordusuna karşı savaştı- ğı doğru değıl mP Yunan a ıltıca ettıkten sonra uçak- lardan atılmak uzere "beyanname ımzaladığını da bızzat Tunçay'ın kendısı soyluyor Bırtun bunlar "ha- ın "lık değıl mıdır^ 6) Tunçay Mustafa Suphı, Yahya Kahya, Alı Şuk- rü, Topal Osman Bu cınayetler zıncın bır haylı kar- maşık Yahya Kahya'yı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı oldurmuş Topal Osman ıse zalım bır çetecı Çızmelı Öldurulme olaylannda ustu kapalı Musta- fa Kemal suçlanıyor, ama hıçbır kesın kanrt gostenl mıyor Mustafa Suphı, Doğu Halkları Kurultayı'nda En- ver'e ve Ittıhatçılara karşı çıkmıştı Onlar tarafından Trabzon'da oldurulduğunu Attılâ llhan soyluyor De- dem ve dedemın kardeşlerı Rum kurşunlarıyla, çıftlık- lennde çahşan beş kışı ıse Bafra da vahşıce yakılarak oldurulduler Topal Osman ın mukabelesındekı aşırı- lıklar, olaylann gerçek yuzunu saptırmayı mı gerektı- nr'? Tanhı kım tahnf etmektedır'' • • • Bılgı Unıversıtesı'ne Ataturk'le ılgılı bır konferans ıçın çağnlmıştım Eskı dostum Prof Uğur Alacakap- tan'ı kıramadım ve grttım Ama pışman oldum Ortam tatsızdı O saatlerde derslerı olan hocaların tutumu daha da tatsızdı Aslında bu unıversıtenın adının "Ikıncı Cumhuriyet Unıversıtesı"olması gerekırdı dıyeduşunmuştum Ala cakaptan ve benzen bır-ıkı' gostermelık" hoca, gerı sı tumden aynı çızgının unlulenydı Sayın Mete Tunçay da o tabloda hak ettığı yen al- mıştı Bır tartışmanın eğitsel anatomısını sızlerle paylaş- mak ıstememın nedenı de bu zaten O tabloyu bıraz- cık olsun okurlanm da gorsunler dıye1 NİVERSITESI YUKSEK LİSANS PROGRAMLARI Ayrıntılı Bilgi Için : Istanbul Kultur Unıversıtesı E-5 Karayolu Uzerı, No 22 (Atakoy Metro Istasyonu Karşısı) Şırınevler/İstanbul Tel (0 212) 639 30 24 Pbx ve (0 212) 451 40 90 Pbx Fax (0 212)551 11 89 e-maıl kultur@kultur edu tr Web www kultur edu tr/ıku MUHENDISLIK YONETIMI (ENGINEERING MANAGEMENT) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EXECUTIVE - İNGİLİZCE) Yönetim Bilimi ve Modelleme Teknikleri Proje Yönetimi ve Teknoloji Transferi Toplam Kalite ve Organizasyon Yönetimi Finans Yönetimi ve Ekonomisi Engineering Management yüksek lisansı, ileri teknolojiye sahip ülkelerde de çok yenidir. İKÜ, böylesine çağdaş bir programı ülkemizde sunan öncülerden biri olmaktan kıvanç duymaktadır. Bu program, unjversıtemızuı İstanbul ve çevTesınde verleşmış ve gehjmeye devam eden sanayı sektorune olan coğrafi vakmhğırun avantajını kullanarak, bu kuruluşlarda çaüşan \eya çalışmayı planlayan rauhendıslenn ve teknık elemanlann meslekı gelışımlenne katkıda bulunacaknr Öğreüm dilı İngılızce olan bu programa, Mühendıslık ve Fen Bılimlen lısans mezunlan aünacaktır Süresı ikı yddır. Bdgısayar destekh olarak uygulanacak prograrada Portland State Unıversıty (ABD) ve The Umversıty of lowa (ABD) 'nın programlanyla eşgüdüm gözetılmektedir IŞLETME YUKSEK LİSANS MSveMBA PROGRAMLARI Yönetim ve Organizasyon Muhasebe ve Denetim Finans ve Finansal Kuruhışlar Pazarlamave Pazarlama Araştırmaları 2 YIL SÜRELİ TEZIİ \1JKSEK LİSANS PROGRAMI (MS -TÜRKÇE) 1 YE SÜRELİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (MBA-TÜRKÇE ve MBA- İNGİLİZCE) Unıversıte - Sanayı ışbırlığını en etkm bıçımde gerçekleşnrmeyı amaçlayan bu programlar, 21 yuzyılın çozum arayan, çozum ureten, sorunlar karşısuıda sağlıkh ve hızh kararlar verebılen, takım ruhuna sahıp yoneücılennı \euştırmek uzere duzenlenmıştır Bdgısa\'ar kullanımına ve ışletme ovunlanna (busıness games) ağırlık venlecek olan programlarda oğretım, ış hayatından alınan orneklere ve sorurüara dayanılarak yapıJacaktır Bu programlar, 4 yıl süreb bır fakülteden mezun olmuş herkese açıkür Uzmanbk alanlannın seçınunde, Danışman Oğretim Üyeleri yol göstencı ve yardıma olacaklardır Öğreüm kadrosunda, deneyımli öğretim elemanlanmn yanısıra zengin ış deneyimıne sahıp profesyonelyöneöcilerde yer almaktadır Dersler Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri akşam saatlerinde, Cumartesi günleri öğleden önce yapılacaktır. Ön kayıtlar 04.09-1998 günü başlayacaktır. FAKİ'LTE VE Yİ KSEKOKl II.VRIMIZA KESİN k.\YI'l'LAK .Î1.0S - 11.09.I99K AKASINDA YAPILACAKTIR. YATAY VE DİKEY (JECFSIER İCİN Q\ KAYIT BASVl RLSl (k.»9.199K (İİ \ İ BAŞI.AYACAKTIR. TEKZİP Gazetenızın 14 5 1998 tanhlı nus- hasında adımdan bah- sedılerek Burdur Valı Yardımcısı Caner Yıl- dız'ın eşının olmadığı bır sırada evıne çağır- dığından bahsedılmış, kapalı olarak gayrı ah- lâkı bır bağlantı kurul- mak ıstenmıştır, ıddıa tamamen gerçekdışı olup, tum arkadaşlan- mın babamız, abımız gıbı sevdığımız her so- runumuza çozum getı- ren, ılgılenen Caner Yıl- dız'a ve şahsıma açık- ca ıftıra amaçlıdır 1996 yılında Bur- sa'ya nakıl talebımızın uygun olmadığını soy- lemek ıçın ızne ayrılır- ken bızlerı çağırmış ve ıkna ederek de buyuk lyılıkte bulunmuştur Ülkü Unsal Yetıştırme Yurdu Mudurluğü BURDUR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog