Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

2 EYLUL 1998 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERÎN DEVAMI 17 TURKIYE Istanbul Edırne Kocaelı Çanakkale izmır Manısa Aydın Denızlı PB PB PB PB A A A A 26 28 28 27 29 32 32 31 Sınop Y 22 Adana A 32 Samsun Y 22 Mersın A 30 Trabzon Gıresun Y 21 Dıyarbakır A 37 Şf 8 Ankara Y 21 Şanlıurfa A 38 PB 25 Mardın A 35 Eskışehır PB 25 Sıırt A 36 Konya PB 28 Hakkârı PB 32 Sıvas PB 26 Van PB 26 Zonguldak Y 21 Antalya A 30 Kars PB 27 Batı Karadenız kıyı- ları ıle Orta ve Do- ğu Karadenız sa- ğanakyağışlı otekı yerler az bulutlu ve açık geçecek Ha va sıcaklığı azala cak Ruzgâr kuzey ve batı yonlerden hafıf ara sıra orta kuvvette esecek DISMERKEZIER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdarn Bruksel Parıs Bonn PB PB PB Y Y Y Y Y 13 13 16 26 23 24 24 24 Munıh Y 23 Zurıh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına PB Y PB Y PB PB A A 24 23 31 22 27 23 30 32 Y 26 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y A PB A Y A Y A 12 40 26 35 29 32 30 34 A 39 Açık p a r îa İ 1 b u l u l l b : SlSİI <T~\ Bulutlu ^ Çok bulutlu > Yağmuriu o^j^ Kariı Sulu kar > Gok guruftulu G U N C E L CÜNEYT \RC4YUREK • Baştarafı 1. Sayfada Oysa sekız aydır Recaı Kutan hemen her deme- cınde, her TV programında bu yargının aksını ka- nıtlamaya çabalıyor Tabıı elındekı malzeme yetersız kalıyor Fazılet'ın RP'den doğma bır partı olmadığını ka- nıtlamak ıçın "yenı partının kuruluşundan bu yana ıcraatı ıle soylemlennı" tanık gostenyor Bu çabaya karşın, bellı başlı kımı konularda es- kı RP ıle yenı FP arasındakı koşutluklar dıkkatlı gozlerden kaçmıyor FP bugun "adıl duzen" de- mıyor ama, adını koymadığı, aynı kapıya çıkan bır sıstemı Turkıye'ye getırmeye ozen gosterıyor Kuşkusuz, FP'nın onunde RP'den mıras bır ko- nu var Irtıca' Toplumda yerleşık surgıt partı olduğu yolunda- kı kanı değışmedığıne ve gıdışe bakılırsa kolay ko- lay değışmeyeceğıne gore yenı partının ırtıca damgasından kurtulması zor gorunuyor "Ordu ve laıklık duşmanı" suçlamasından bır turlu kurtulamadıklarını Kutan da kabul edıyor Ne kı Kutan ve arkadaşları ordu ve laıklık duş- maniığı sorununun kaynağındakı nedenlere ınme- yı ıstemıyorlar Hangı nedenlerle RP'nın ve onun surgıtı FP'nın de bu damgayı yedığını masaya yatırıp sıyasetle- rını buna gore ayarlamıyorlar Son demecınde Kutan, ordu duşmanı olmaların- dakı mantıksızlığa ışaret edıyor Ama hemen arka- sından oyle cumleler soyluyor kı one surulen go- ruşlerı haklı çıkarıyor Orneğın yenı Genelkurmay Başkanı Kıvnkoğ- lu nunTSK'nın "yenı donemde" \rt\caya asla odun vermeyeceğının altını çızen son demeçlerı anım- satıldığında, Kutan şoyle konuşuyor "Ben Sayın Kıvnkoğlu 'nun beyanına bakmaktan çok, bazı çevreler tarafından yanlış yorumlanmış, yanlış aktanlmak tstenen ordu ust kademesının tutumunun onumuzdekı donemde net olarak or- taya çıkacağı kanaatındeyım " Kafa değişmedikçe Boylesı bır demecın anlamı, Genelkurmay Baş- kanı Kıvrıkoğlu'nun ırtıcaya karşı açık ve net soz- lerıne hâlâ değışecegı sanısıyla bakmak değıl de nedır? Bu olası sonucu yumuşatmaya çalışıyor ve "Tur- kıye'nın normalleşmesınt dıkkate alarak zaman ıçensınde elbette bırgayretın ıçınde olacaklarını" soyluyor Oysa FP gerçekten "yenı bır partı" ıse şerıat du- zenıne hızmet veren bır partı damgasından kolay- lıkla kurtulabılır „ .O/neğın, ırtıcaı ctewnlen harekete geçırecek soylem ve eylemterden Vazgeçtığını kanıtlayacak "gayretlerıçıne 'gırebılır Laıklığın tanımından me- det ummaktan da vazgeçebılır "Bız Batı ve Amerıka 'dakı kadar dın ozguriuğu ve laıklık ıstıyoruz" sloganı altında, camılerı, mes- cıtlerı partısel amaçları ıçın kullanmayı artık bıra- kabılır Laık cumhurıyete karşı bır sılah gıbı kullan- dığı başortusunu bır yana atabılır vs vs Kutan, bu "yenı polıtıkalan" kanıtlarıyla kamu- oyuna kabul ettırdığı zaman, FP'nın uzerındekı kuşku bulutları kalkmayacak ama- en azından azalacak 1 Çağdaş bır ulkede hâlâ çağdışı gıysılerle ortule- n topluma kabul ettırmenın peşındeler Yayın organlarında hâlâ turbanlı olayı kışkırtılıyor Peygamber "Oku" demış ama "Arapça oku" dememış Ezanın, herkesın anlayacağı bır dılle okunması ıstemıne tahammul edemıyorlar "Turk Muslumanlığı" konulu bır tartışma başla- yınca, kuplere bınıyorlar Islamın evrensel ılkelerını değıştırmeye tek bır kı- şı en ufak bır gırışımde bulunmadığı halde, Mus- lumanlık ırk ayrımcılığına suruklenmek ıstenıyor dı- ye buyuk gurultu koparıyorlar Oysa, "Turk Muslumanlığı" dıyenler aslında Ezanı ve Kuran ı herkesın anlayabıleceğı "Turkçe Muslumanl/k"tan soz edıyor Saptırma deyınce bunlara vergı1 Harran Universitesi'nde yine sınav, yine olay ŞANL1URFA(Cumhuri- yet) - Harran Unıversıtesı Fen-Edebıyat Fakultesı Mu- zık Bolumu nden sonra Be- den Eğıtımı Bolumu nun vetenek sına\ında da olay çıktı Um\ersıte yonetımı- nın sınavın \apılacağı sta- dın kırasını y atırmaması ne- denıy le 4 saat sıcakta bekle- tilen öfrencıler Dekan Va- şar Lnlü \u vuhaladılar Unlu ola> lan goruntulemek ısteyen gazetecılen tehdıt etiı Sabah muhabınnı tar- takladı Harran U Fen-Edebıyat Fakultesı Beden Eğıtımı Bolumu yetenek sınavının vapılacağı 11 Nısan Sta- dı'na gelen adaylar \e unı- versıte vonetıcılen kapıla- nn kapalı olması nedenıyle ıçen gıremedıler Konunun bıldınlmesı uzerıne olay ye- nne gelen Dekan Yaşar Un- lu. gençlık ve spor ıl mudur- luğu vetkılılennın, 113 mıl- von 500 bın lıra stat kırası odenene dek ıçen gıreme- veceklennı soylemelerı uzenne vahl'ğe gıttı Valı- lıkten de olumsuz yanıtla î\nlan Unlu sınavın 14 30 aertelendığını bıldır- iı Sabah 08 00'den 12 00've dek stadm onunde jekleyen aday oğrencıler Jnlu'vu yuhalayarak pro- esto ettıler Dekan Unlu, bu arada ya- şananlan goruntülemek ıs- teyen Sabah gazetesı muha- bın Mehnıet Yüdınm'ın uzerıne vurudu Guvenlık görev lılen ıle bırlıkte Yıldı- nm ın fotoğraf makınesın- den fılmını almak ısteyen Unlu baMn mensuplanna tehdıtlersavurdu Arayagı- renlenn çabasıy la Unlu'nun ehnden kurtulan \ ıldırım "Geçen hafta yapılan smav- larda oğrencı ada>lanna si- lah çeken l nlu. şimdı de bi- n hedef almış. Dekan bası- na saktıraraksuçunu kapat- mak istıyor. Kendisinden şi- kâvetçi olacağmı" dedı Unıversıtenın stat kıra ucretını >atırmasının ardın- dan sınav lar oğleden sonra vapılabıldı Harran Unıver sıtesı Fen-Edebıyat Fakul- tesı nde geçen hafta gerçek- leştınlen muzık bolumu sı- navmda da olav çıkmn, ul- kucu oldukJan ılen surulen bırgrup Dekan Unlu ye sal- dırmıştı Ulku Ocaklan'ndan ya- pılan açıklamada ıse saldı- nyla ulkuculenn bır ılgısı- nın olmadığı. tersıne deka- nın sılah çektığı one surul- muştu Fakultenın camlan- nın kınldığı bazı vonetıcı- lenn tartaklandığı \ e polısın mudahale ettığı ola> lar son- rası unıversıte >etlulılen ko- nuvla ılgılı açıklama yap- mamıştı Adalet Bakanı^ndan refortn çağnsı Hükiimettefoizedarmı M Baştarafi 1. Sayfada - Mahkemelerde >oğun ış yukunun >a- nı sıra başka bır karma;?a daha vaşanıvor Bır hâkım sabahtan emlak da\asına bakı- yor oğleden sonra başka bır davava Go- rev avnmı >apılsın Bovlece vargıçlar ko- nulanna daha hâkım olacaklardır - Yasama \e yurutme ne yaak ki çeşitli nedenlerle yargıva soğuk bakj>or. Bu so- ğukluğu gidermek gerekıyor. Bunu Ana- dolu'\a gidince daha iyi hissediyorsunuz. Bir ilçede, kay makamın. emniyet muduru- nun, mal mudurunun makamı. çalışma or- tamı son derece elvenşlı, adlıye dokuluyor. Fi/ikı eksiklıği gidermek için yeni kaynak gerekiyor. - Bır adalet akademısı kuralım Oncelık- le bu\-uk kentlenn hâkım \e sa\cılan bu- radan yetı^sın - Cezae\lerinin durumu en a/ vargılama sureci kadar onemti. Hukumlu ve tutuklu- laruı ınsan haklanna varaşır bır ortama kav uşturuünası gerekli L ç-dort kışilik, ar- kasında havalandırması olan koğuşlar en ideali. Denizü, İznıir ve 4nkara'va bu tur uç cezaevi vapalım. Denızkurdu >argıva gereklı kavnağın \erılmemei.ı durumunda çetelerle muca- deleve daha fazla para av ırmak gerekece- ğını sojledı Türkive da>alanna yeni dü/en Denızkurdu son yıllarda \\rupa Insan Haklan Mahkemesı'nde Turkı>e hakkında a(,ılan davalann çoğunun alevhte sonuı»lan- dığını belırterek>ubılgılerı verdı "Yenibır düzenleıneoneriyonıın. Bunu Bakanlar Ku- rulu'nda da dile getirdim, genel kabul gor- du. Dışanda Turkıvc aleyhıne açüan dava- larla Dışişlen Bakanlığı ilgilenivor. Ama var- gı kadrosu Adalet Bakanhğı'nda. Şınıdı Dı- şı^len. Adalet Bakaniıgı \v ınsan haklann- dansorumlu bakanbknrtakbırçabşmagru- bu ofuşturacak. Davalar burada değeıiendı- nleeek. Daha iyi takip edeeeğiz." ANKARA (Cumhurhet Burosu) - Bakanlar Kurulu nda Rusv a dakı kn- zın etkısı>le faızlenn tırmanışa geç- mesinden du\ ulan rahatsızlık dıle ge tınlırken bu konuda bırçalı^ma >apıl- ması kararla^tırıldı Kuruldan knze vonelık her turlu onlemı almak ıçın >etkı alan Başbakan Mesut Yılmaz bugun konuyla ılgılı basın toplantısı duzenlevecek Bakanlar kurulu nda, bazı tahıl urunlerının gumruk vergı- sının arttınlmasi da kararla^tınldı Bakanlar Kurulu, dun Başbakan Y ılmaz ba^kanlığında toplandı >ak- la^ık 3 5 saat suren toplantının ardın- dan açıklama \ apan De\ let Bakanı v e Hukumet Sozcusu Ahat Andkan pet- rol kırlılığınden dogan hasarlar ıçın "Shil Sorumluluk \nlaşması~ çerçe- vesınde hazırlanan \asd lasarısının TBMN! vesevkedılmeMne karar \e- nldığını bıldırdı Andıcan. denız va- >amının korunması amacı>la kırlılıfe neden olanlara maddı sorumluluk ge- tınldığını belırttı Su urunlen >etıştı- rıcılığı ve ıhracında geçen >ıl yaşanan olumsuz gelı^melenn de kurulda ele alındığını vurgula>an Andıcan su urunlen avlayan ureten ı^leyen \e satanların mevcut borçlannın bır vıl sure>le ertelenmesıne karar verıldı- ğını Zıraat Bankası nın soz konusu uzatmadan taız almavacaSını bıldır- dı tmzava sunulan bır başka kararna- me ıle ıthalat rejımınde değişiklığe gıdıldığını kavdeden Andıcan gum- ruk vergısının arpada vuzde 20 den >uzde 50 ye mısırda >uzde 20 den yuzde 35"e, makarnalık buğdayda vuzde 40 tan vuzde 50've, ekmeklık bugda>da vuzde 45 ten vuzde 55 e. vem bıtkısı olan manyokta da yuzde •5 ten vuzde 22 7 ve vukseltıldığını açıkladı "\ndican ın verdığı bılgıye gore toplantıda aralarında İrlanda Um- man. Japonya Kırgızıstan. Suudı Arabıstan Isvıçre Fas BosnaHersek ve Hırvatıstan'ınbulunduğu 12 ulke- ye buyukelçı atamalarını ıçeren ka- rarname ımzalandı Dev let Memurla- n Vabancı Dıller Merkezı'nde Orta Asva Turk cumhunyetlen ve dığer Turk topluluklan lehçelennın de oğ- retılmesıne karar verılen kurul top- lantısında Gelıbolu Mıllı Parkı ıçın gereklı vasanın çıkanlması benım- sendı Toplantıda. Rusyadakı ekonomık knzınTurkıve veetkılenelealınırken faızlerın vuzde 14Vlereçıkmasından duvulan rahatsızlığın dıle getırıldığı oğrenıldı Başbakan \ ılmaz bu ko- nuda gereklı onlemlenn alınması ıçın çalışma vapılmastnı ıstedı Kabıne Y ılmaz'a krızle ılgılı olarak her turlu onlemı almabi konusunda vetkı verdı De\ let Bakanı Cuneş Taner top lantı oncesı vaptığt açıklamada panı- ge gerek olmadığını Merkez Banka- sı nın dov ız rezerv ının 22 mılyar do- lar olduöunu sovledı Taner peşın vergı konusunda bır onlem alınıp alın- mayacağının sorulması uzenne " Yaptığımız analizlere gore peşin ver- gjv le ilgili buy uk bir rakani ortada go- zukmu>or"dedı Adalete bütçeden yüzde 1 oranında pay T U B A Bİİİlll ve Ffizmet ANKARA (C umhuriyet Burosu) -Adalet Bakanlığı'nın son venlenne gore, 8 bm 503 yargıç ve savcınm gorev yaptığj Turkıye'de 2 bıne yakın yenı yargıç ve savcıya gereksınım var Turkıye nuftısunun 27 mılyon olduğu 1960 yılında her 100 bın kışıye 14 yargıç ve savcı duşerken artan dosya sayısma karşın 1996'da bu sayı 11 'e ındı Adlı personel sayısı ıse 1990 yılında 44 bm 669 ıken 22 bın 670'eduştu Adalet Bakanlığf nın ıstatıstılden. adalet sıstemınr tıkayan sorunlan ortaya koyuyor Adalet Bakanlığfna bütçeden yuzde 1 04'luk pay aynlırken yargıç başına duşen dosya sayısı 1734'e ulaşmış durumda Turkıye "de gorev yapan 21 çeşıt mahkemede 9 mılyon 276 bını bulan dosya sayısı da, yargıç ve savcüan bu agır yûkun altında ezmeye devam edıyor Turkıye'de görev yapan tum ceza ve hukuk mahkemekrındekj toplam dosya sayısı. Adlı Sıcıl ve Istatıstık Genel Mudurlüğu'nun son venlenne gore, 1996 yılında 3 mılyon 515 bın 579 olarak saptandı Artan nufus ve buna bağlı olarak artan dava sayısı yargıç ve savcı gereksmımını arttınyor Mahkemeler yıllarca uzuyor Artan dosya yukunun yanı sıra yargıç ve savcılar, aynı zamanda geçım yukûnûn altında da ezılıyor Turkıye'de şu anda gorev yapan yargıç ve savcı başına duşen dosya sayısı 1100 Yargıç ve sa\ cı olarak 2 bın kışı goreve alınsa bıle yargıç ve savcı lara düşen sayı ancak 883'e duşuyor Yargıç ve savcılar, Turkıye'de yargı sıstemının bagımsız olmadığını belırterek sureklı olarak artan dosya sayısma yetışemedıklennı soyledıler Yargıtay'a gıden 4 bın 715 karardan 875'ının bozulduğunu anımsatan yargıçlar, artan dosya yuku nedenıyle sağhklı kararlar verememekten yakındılar Odüüeri belirlendî • Baştarafı 1. Sayfada Teşvık Odullen nın de Doç Dr Edhem Eldem Doç Dr Erinç Yeldan veDoç Dr ErolTaymaz'a venlmesını kararlaştırdı TUBA taratından yapılan açıklamada Prof Dr Doğan <\ksan ın "dılbilimın ulkemirfe toplunı bıhmleri içinde seçkin ver edınmesını \e kıırumsallaşmasını sağlaması" 2 kasını 1997 tanhınde olen Prot Dr Bahrı Savtı nın "anayasa hukuku \e siyaset bilimi dallannda değerli vavınları ve yetiştirdtği bilim adamlan" Prot Dr Metın And'ın "başta sahne ov unları olmak ıızere Turk ve dıınva kulturu konusunda bilimsel araştırmalan" Prof Dr Teo Grunberg ın "modern mantığı Turkiye'de unKersite ve lise egitimi duzevinde kabul ettirip yaygmlaştınnasr' nedenleny le hızmet odulune Doç Dr Fdhem Eldem'ın "ozgun belgelere davanarak 19, ve 20. yuzyıl Osmanlı ıktısat tanhı u/erine araştırnıalan" Doç Dr Ennç Yeldan'ın "bir iılke veya bolge ekonomisi için gerekli temel makroekonomik buyüklukler hakkında çalışmalan" v e Doç Dr Frol Tavmaz ın da "iktisat alanında ılende evrensel duze>de katkıda bulunabılecek potansiyele sahip olduğu ııu gostermiş olması" nedenıy le teşv ık odulune uvgun gorulduklen bıldınldı .•&* ^ . . - R.J.REYNOLDS PAZARLAMA ve DAĞITIM A.Ş. DUYURU Ürünlerimızın perakende satış fıyalları 2 Eylul 1998 Çarsamba gununden ıfıbaren aşağıdakı gıbı belırlenmışhr. CAMEL U Z U N CAMEL KISA SALEM UZUN SALEM KISA WINSTON UZUN VVINSTON KISA MONTE CARLO UZUN MONTE CARLO KISA EGE UZUN EGE KISA YENI FIYAT 375.000.-TL 350.000.-TL 375.000.-TL 350.000.-TL 250.000.-TL 225.000.-TL 180.000.-TL 160.000.-TL 135.000.-TL 125.000.-TL ESKI FIYAT 325.000.-TL 300.0Ö0.-JI 325.000.-TL 300.000.-TL 190.000.-TL 180.000.-TL 150.000.-TL 140.000.-TL 125.000.-TL 100.000.-TL SARIYER SULH HUKUK MAHKEMEŞİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAM DosvaNo 1998 14 Satılmasına karar venlengavnmenkuluncınsı kıymetı adedı e\safı Tapu kaydı Sarıver Buvukdere mahallesı Eksercı sokak 8^ pafta 6Pada 4 parsel savılı 172 02 m2mıktarlıkuvuluarsa Imardurumu:Satışakonuga\nmenkul 22 "• l9Sionanlı 1 1000 olçeklı Bogazıçı Ongorunum Uvgulama lmar Planında park alanjnda kalmaktadır Vlevcut du- rum- Parsel uzennde bır normal kat \e bır bodrum kattan ıbaret bına bulunmaktadır Bınanın ebat- lan 13 m \ "• m dır normal kat alanı 92 m2 bodrum kai >0 m2dır toplam ınşaat alanı 141 m2dır Değen-8 ^40 000 000 - TL dır Sanş şartlan: 1-Satış 2 10 1998 gunu saat 14 00 den 14 ^0 a kadar Sanver Hukuk Mahkemelerı Duruşma Salonu nda açık arttırma suretıvle vapıla cak Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın \uzde 75 ını \e ruçhanlı alauakhldr \arsa alacakları metmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ıle ıhale olunur Bosle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak ^artıyla 12 10 1998 gunu avnı serde saat 14 00-14 10 da ıkınu arttırmava çıkanlacaktır Bu arttıntıada da bu mıktar elde edılememı^se gavrımenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gosterılen muddet sonunda en çok arttırana ıhdle edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıvmetının vuzde 40 ını bulma^ı \e satış ıstevenın alacagına ruçhanı olan alacakların loplamından fazla olması ve bundan ba^ka parava çe\ırme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa >atış talebı du^etektır 2- Arttırmava ıştırak edeeeklenn tahmın edılen kıv metın vuzde 20 M nıspetınde pev ak(,esı veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satı^ pe^ın para ıledır alıcı btedığınde 20 gunu geçmemek azere mehıl \e nlebılır Tellalıveresmı ıhalepulu tapuharçvemasraflanalıı.naaıttır Bırıkmışvergıleriatışbe delınden odenır \ l'îKDV alıcıvaaıttır 3- Ipotek sahıbı aiacakhlarladığer ılgıhlenn (*) bu gav- rımenkul uzenndekı haklannı hususıyle taız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgelen ıle on be$ gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır 4ksı takdırde hakları tapu sıcılı ıle babıt ol- madıkça pav laşmadan harıç bırakılacaklardır 4- Ihaleve katılıp ddha sonra ıhale bedelını vatırma- mak suretıv le ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar \ e ketıllen teklıt ettıklerı bedel ıle son ıha- le bedelı arasindakı farktan ve dığer zararlardan ve avnca temerrut taızınden muteselsilen mesul olacaklardır Ihale tarkı ve temerrut faızı avnca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olu nacak bu fark varsaoncelıkle temınat bedelmden alınacaktır S. Şartname ılan tanhınden ıtıba- ren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven alıcıva bır orne- Jı gonderılebılır 6- Satışa ıştırak edenienn >armamevı ğormuş ve munderecatını kabul etmış sa- vılacaklan başkacabılgı almak ıstevenlenn 1998 14 Satış savılı dosvanumarasıvlamudurlugumu zebaşvurmalan ılan olunur 18 8 1998 (* > IlgıJıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen dedahıidır Basın 4189ı ALANYA1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖRNEK 163 NO'LU ÖDEVIE EMRİNtV İLANEN TEBLİĞI DosvaNo 1998 ^ 1 Alacaklı Murat Başman \ ekılı Av \ukielBa*man Pazar > en Gur Işhanı K 3 Alanva Borçlu Hakan Yavuz Mavı "ı> Sıtesı B Blok No 16 MahmutUr ^lanya Borç Mıktarı 3 000- DM (Faız vemasraflarhançlTakıbın Mesnedı Kambıvo senetlenne mahsus ıcra takıbı (15 î 199" I tanzım tanhlı 308 199^ vadetı 1 adetsenetbedelıl Yukandaadresı veadıvazıiı borçluhakkında vapılan ıcratakıbındeborclu nun bılınen adresıne çıkanlan 163 ornek no lu odeme emrı adıesten ta^ındıgından bahısle bıla teblığ ıade edılmış yapılan adres ara^tırma sindan da netıce alınamadığmdan odeme emnnın borçlu>a ""20i savılı Teblıgat Kanunu nun 29 30 \e 31 maddelen geregınce ılanen teblı gıne karar v enlmıştır Kanunı surelere"" gun ılav esı ıte vukanda v azılı borç v e masraflan ış bu odeme emnnın teblıgı tanhınden ıtıbaren (VI gun ıçınde odemenız takıbın davana|ı senet kambıvo senedı nıtelıgınde degılse (12) gun ıçınde meaıe şıkaset etmenız takıp da>anagı se net altındakı ımza size aıt değıke vıne bu (12) gun ıçırtde âvraa \e açıkça bır dılekçe ıle Tetkık Meruı ne bıldırmeni7 aksı taktırde kambı vo senedındekı ımzanm sizden sadır savıla>.a|ı ımzanızı haksız vere mkar edersenız takıp konusu alaı.agın vuzde onu oranında para cezası na mahkum edıleceğınu borçlu olmadığımz ve\a borcun ıtta \eva ımhal edıldığı veva alacağm zamanaşımına ugradıfı veva vetkı hakkın da ıtırazınız var ıse bunu sebeplen> le bırlıkte (12) gun ıçınde Tetkık Mercıı ne bır dılekçe ıle bıldırerek mercıınden ıtırazın kabulune daır brç karar getımıedıgınız takdırde cebn ıcraya dev am olunacağı ıtıraz edılmedıgı v e borç odenmedığı takdırde (17) gun ıçınde 74 maddeve go re mal beyanında bulunmanız bulunmazsanız hapısle tazvık olunacağınız hıç mal bevanında bulunmaz veya hakıkatfi aykın bevanda bulu nursanıza>ncahapıslecezalandınlacağınız ıhtarvc ılanen teblıg olunur 27n 1998 Basın 40601) AKDAGMADENt KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1994 218 1996 401 k \kdagmadenı Orman Işletme Mudurluğu taratından Husevın kara ldrıs Çavgı Bakı Mparv lan ve arkadaşları alevhıne açilan kadastro tesbıtının ıptal davasının vapılan açık vargılaması so- nunda Davanın kabulune karar venlmış Abdurrahmanlı kovıı 108 ada 55 ve S 9 nolu parsellerın tespıtı ıptal edılerek Hazme adına tapuva kavıt \e tescılıne ^kdağmadenı -\bdurrahmanlı Kovu 108 ada 61 nolu parselın hakkındakı tutanagm ıptalı ıle ^800 m2 lık kismının 28 56 hıssesinın Bakı \lparslan a "" % hıssesının Sebıle Alparslan a ^ >6 hıssesinın Muzevven Alparslan a 1 ^6 hıssesinın Jsmaıl Alparslan a, 1 ^öhıssesının Reftıve \lparslan a ^ 56 hıssesinın Sevım \lparslan a 1 ^6 hıssesinın Sevgı Alparslan a ^ 6 hıssesinın Turgut -\lparslan a 1 ^6 hıssesinın Rakıbe Alparslan adlanna tapuva kavıt ve tescılıne karar venldıgı mahkeme- mız karan davau Hazıne avukatı Mehmet Tuvun tarafından 12 ^ 199 7 tanhlı dılekçesı ıle tem vızedıldığı vınedavacı Orman lşletmesı taratından42 1997 tanhlı dılekçelerı ıletemvızedılmış olup Mahkememızın 19 12 1996 tarıh ve 1996 401 savılı karan ıle Orman lşletmesı Mudurlu gu nun 4 2 199^ tanh ve Hazıne avukatının 12 3 199~ tanhlı tem\ız dılekçelen Reffıve Sevım Rakıbe Turgut Ismaıl Sebıle Vasvıve Sevgı Muzevven Alparslan adlanna teblıgat vapılanıa- dıgmdan ılanen teblıgat vapılmasına karar venlmıştır Vukanda mahkeme karan ve davacılann vazılı temvız dılekçelerı ısımlerı vazılı şahıslara ılan tanhınden ıtıbaren 15 gun ıçınde ışbukararı temvız etmedıklen takdırde karann ve temvız dılek- çesının kendılenne teblıg edılmış savılacagmm ve dosvanın temvız ıncelemesı vapılmak ıızere v argıtav ın ılgılı daıresıne gonderıleceğı hususu ılanen teblığ olunur Basın 40889 NİKSAR KADASTRO MAHKEMESİ'!\DEN Esas\o 1996 68 Davacı Nıksar Orman Işlt \ld luğu tarafından davalı Buvukyurt koyunden Alınza oğ lu Omer \ ılmaz alevhıne açılan tesbıte ıtıraz davasının dava dılekçesıvle Nıksar Buvuk- vurt kovu 119 ada 2 parsel savılı ta^ınmazın davalı adına vapılan tesbıtının ıptalı ıle orman olarak hazıne adına tescılını talep etmış davalınınolmuş olması nedenıvle mırasçılan olan Husevın V ılmaz Ferhat V ılmaz Davut V ılmaz ve \dem \ ılmaz a dava dılekçesı ve du ru^nıa gunu teblığı gerekmış ancak tum araştırmalara rağmen adreslerı tesbıt edılemeven mırasçılara ılanen teblıgat voluvladava dılekçesının ve duruşma gununun teblığıne karar venldığınden Davalı mırasçılannın duruşma gunu olan 4 9 1998 gunu saat 9 30daNık sar Kadastro Mahkemesı duruşma salonunda hazır bulunmaları veva kendılennı vekılle tembil ettırmelerı aksı takdırde HLMK. nun 213 maddesındekı meşruhata gore vargıla- manın vokluklannda vapılacağı hususu dava dılekçesı ve duruşma gunu teblıgı vennege- çerlı olmak uzere ılan olunur Basın 19816
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog