Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 EYLÜL 1998 ÇARŞAMB/» 14 TELEVIZYON GüNÜN FiLMLERİ Benim Sinemalanm 11.00 Kanal D Dram /7Î\ Sinema yıldızı olmadüşleriyle Istanbul'un ke- ^& nar semtinden çıktıgı Beyoğlu'nda saplandığı batakta yitip giden yoksul işçi kızı Nesibe'nin öy- küsii. 1950-60'lann Beyoğlu nostaljisi ve onun si- nemalarla renkJenen altın çağını duygulu, buruk bir anlatımla veren film, Fürüzan'ın aynı adlı öyküsü- nün uyarlaması. Yönetmenliğini Fürüzan ve Gülsün Karamustafa'nın birlikte üstlendiği yapım, 9. Tah- ran Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazandı. Başrol- lerinde Hülya Avşar, Yaman Okay, Sema Aybars ve Ayşegül üyguner yer alıyor (1990). Bir Kadın 14.00 Kanal D Duygusal ©Yeniden evlenmek ya da özgürlüğünü sürdür- mek ikilemi arasında bunalmış iki çocuklu dul birgazeteci kadının öykiisü. Ümit Efekan'm yönet- tiği filmde; iş yaşamında başanlı, ancak aile orta- mında düş kınklığına uğramış aydın bir kadının öy- kiisü çerçevesinde gazetecilerin yaşantılan, sorun- lan, sıkıntılan ve çalışma yöntemleri yansıtılıyor. Başrollerinde Hülya Koçyiğit, Tank Tarcan, Orçun Sonat gibi ovuncular yer alıyor (1991). Bir Rahibin.» 16.40 Kanal 6 Macera (Temptation of a Vlonk) - Çin'de Tang hane- danının ölümünden sonra iki prenses impara- torluk tacı ıçin birbirlerine karşı çeşitli entrikalar çe- virirler. Yönetmen: Clara Law. Oyuncular: Joan Chen, Michael Lee. Tek l mudum 20.00 TGRT Duygusal (The Only Thrill) - Reece McHenry ve Carol Fritsimmons, ilk defa 1966 yılında, eski işin- den sıkılan Reece'nin açtığı kullanılmış giysıler sa- tan dükkânda tanışırlar. Terzi olarak işe başvuran Carol'u hemen kabul eden Reece ve genç kadın ar- kadaş olurlar. Bir yıl sonra ise, kader onlan bu de- fa da bir tatil kentinde ve aynı otelde bir araya ge- tirir. Bu arada Reece'ninoğluTom ve Carol'un kı- zı Katherine de birbirini keşfederler. Yönetmen: Pe- ter Masterson. Oyuncular: Diane Keaton, Sam She- pard, Diane Lane, Robert Patrick. Yahgın 20.00 HBB Macera (Burning Rage) - Amerika'da Tenesse'deki bir kasabada kömür madeninin yaymış olduğu yangın tehlikesine karşı hükümet kasabalılan fark- lı bir yere taşımak ister. Bunun için Kate Bisho'yu görevlendirir. Fakat Kate'in öncelikle kasabalının güvenini kazanması gereklidir. Yönetmen: Gilbert Cates. Oyuncular: Tom Wupat, Barbama Mandrell, Bert Remsen, John Plestette. 20.40 / ctv / Giordano Bruno Aynntı yanda Yırük Rahibe 21.00 atv Güldürü /Ts (Sister Act) - Ikinci sınıf bir gece kulübünde v î ' şarkı söyleyen Delores Van Cartıer, sevgilisi ta- rafindan canavarca öldürülen bir kadının cinayeti- ne tanık olur. Polistarafindan özel tanık korumaprog- ramına alınan Delores, dünyada herhangi bir insa- nın gitmek isteyeceği en son yer olan manastıra ka- panmak zorunda kaJır. Nefesini sürekJi ensesinde his- settiği başrahibeden müthiş rahatsızdır. Ta ki ma- nastır korosuna katılıncaya kadar. Yönetmen: Emi- le Ardolino. Oyuncular: Whoopi Goldberg, Harvey Keitel. Maggie Smith (1992 ABD. 100 dk). Kurt Adam». 21.05 Kanal 6 Korku ©(An Amerkan Werewolf in London) - Yö- netmen John Landis'in, korku ve güldürü öğe- lerini ustalıkla kullandığı fılmin başrollerinde Da- vid Naughton, Jenny Agutter. Grifîin Dunne gibi oyuncularyer alıyor. Avrupa'da geziye çıkan iki Ame- rikalı gencin yolu lngiltere'nin kuzeyine düşer. Bu- rada yerli halk tarafmdan pek hoş karşılanmayan iki genç geceyi geçirecek bir yer de bulamazlar. Issız parkta dolaşırken korkunç bir yaratığın saldınsma uğramalan ise ürkütücü boyutlara ulaşacak olayla- nnbaşlangıcı olur (1981 ABD, 97 dk). Tanık 21.15 Show TV Macera /TT\ (Actz of Betrayal) - lyi yetiştirilmiş bir FBI aja- viv nı olan Lance Cooper, ortağı ile birlikte, tanık koruma programına alınan Eva adlı önemli bir tanı- ğı ifade vermesi için VVashington'a götürmekJe gö- revlendirilmişlerdir. Yönetmen: Jack Ersgard. Oyun- cular: Mana C. Alonso, Matt McColm. Sıcak Ölüm 21.35 Kanat E Macera /TT\ (Taking the Heat) - Michael Norell, büyük bir vV şanssızlık esen vahşice işlenen bir cinayete ta- nık olur. Fakat cinayeti araştıran dedektif Carolyn Hun- ter'a, cinayeti görmediğini söyler. Yön: Tom Man- kiewcz. Oyuncular: Tonş Goldwyn, Lynn Whitfıeld. 22.30 / TRT 2 / Bana Derler... Aynntı yanda 22.50 / interstar / Aşkta ve... Aynntı yanda tyiler Siyah Giyer 00.40 Kanal D Macera O t (Good Guys VV ear Black) - Binbaşı John T. Bo- \^J oker. Vietnam'da bulunan Amerikan ordusuna bağlı "Kara Kaplanlar' isimli komando birliğinin li- deridir. Bakanlık memurlannca düşman topraklann- daki esir askerleri kurtarma görevi verilir. Yön: Ted Post. Oyuncular: Chuck Norris, James Franciscus. Yabancı izleyin Orta Değmez RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN Cumhuriye? O7.4 06.00Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Mustafa Balbay) 10.05 AIGö- züm Seyreyle (Işıl Öz- gentürk) 12.05 Bilgi- sayar Dünyası (Ha- kan Kara) 14.05 Spo- run Perde Arkası (Ad- nanDinçer) 15.05 Va- ziyet (Deniz Som) 16.05 Sallanan San- dalye (Senem Erte- kin) 18.30 Günün Yo- rumu (Hikmet Çetin- kaya) 19.30 lyi Ak- şamlar (Nazlıcan Yar- dım) 21.00 Alaturka Sevdalar (Aylin Şen- gün) 22.00 Keyif Me- saisi (Kadri Özen - Genco Yücel) 00.15 Kırk Ambar (Selim ile- ri) (Tekrar) 02.00 Ge- cenin Yolcusu (Mus- tafa Dereli). Tel: (0 212 513 80 06) Faks:(0212513 7719) *Saaf 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber 1 , her saat başı da haber bülteni yayına girecektir. •12.05 Bilgisayar Dünyası: Hakan Karadin- leyicılere, bilgisayar teknolojisindeki son ge- lişmeleri aktarıyor. •18.30 Günün Yorumu: Hikmet Çetinkaya haf- ta içi her akşam günün yorumuyla sizlerle. •22.00 Keyif Mesaisi: Kadri Özen ve Genco Yücel birlikte hazırlayıp sundukları program- larında, caz, rhytfım-blues ve senfonik rocktü- ründeki parçalardan ömekler veriyor. 'Aşkta ve Savaşta'nın öyküsü, daha önce iki kez filme çekilen 'Silahlara Veda' romanından alınma Gönüllü hemşirenin tercih hatasıTV Servisi - Filmografısinde, ara- lannda bol Oscar'lı Gandhi, Biko ve Charlie Chapün'in de bulunduğu beş biyografik öyküden sonra Richard At- tenborough bu kez bir yazın adamı- nm, Ernest Hemingway'in (Chris O'Donnell) Agnes von Kurowsky'y'e (Sandra Bullock) yaşadığı aşk öykü- sünü "Aşkta ve Savaşta" adlı filmde beyazperdeye getiriyor. Hemingway, l. Dünya Savaşı sıra- sında Kansas City Star gazetesi muha- biri olarak ltalya cephesinde yaralanı- yor ve gönüllü hemşire K.urowsky has- tanedeki zor günlerinde ona büyük des- Interstar 22.50 Aşkta ve Savaşta - İn Love and War / Yönetmen: Richard Attenbo- rough / Oyuncular: Sandra Bullock, Chris O'Donnel, Scott Mac- Kenzie, Astin Emilio Bonucci, Ingrid Lacey, lan Kelly/1996 ABD yapımı, 115 dakika. tek veriyor. Hemingway. ayağının ke- silmesini önleyen genç hemşireye kı- sa sürede âşık oluyor. Ancak devreye aynı hastanede görev yapan varlıklı doktor da girince hemşirenin aklı ka- nşıyor. Bu arada Hemingway iyileşı- yor ve ülkesine dönüyor. İki genç ara- sındaki aşk, mektup yoluyla sürerken hemşire Kurovvsky "mantığının se- si"ni dinleyip varlıklı doktorla evleni- yor. ama kısa süre sonra hatalı davran- dığjnı anlıyor... Öykü, Hemingvvay'in Frank Bor- zage (1932) ve Char'les Vidor (1957) tarafindan iki kez filme çekilmiş ünlü "Silahlara Veda" romanından alın- ma. Ancak bu kez olaylara Agnes v on Kurovvsky'nin (Senaryo onun günlü- ğünden yararlanılarak Allan Scott, Clancy Sigall, Anna Hamilton Phe- lan tarafindan yazılmış) gözünden ba- kılıyor. Konu aslında iyi; geniş kitle- leri etkileyecek, merakJandıracak ün- lü bir ismin tutkulu aşkını, fondaki bü- yük tarihi olaylan yansıtarak vermeyi deniyor. Ancak bu kez usta yönetmen ne yazık ki ağır anlatımı, uzun sahne- leriyle seyirciyi etkilemeyi, konuya or- tak etmeyi başaramıyor. Aynntılarla ilgilenirken kopuk bir anlatım çıkıyor ortava. Düşünceleri nedeniyle 1600 yılında Roma 'dayakılan Italyanfilozof Giordano Bruno 'nun öyküsü Savunduğufikirleruğruna ölmek ctv 20.40 Giordano Bruno - Giordano Bruno / Yönetmen: Gi- uliano Montaldo / Görüntü: Vrttorio Storaro / Oyun- cular Gianmaria Volonte, Hans Christia Blech, Mat- hieu Carriere, Kark Burns, Charlotte Rampling, Renato Scarpa, Massimo Foschi /1973 İtalya ya- pımı, 123 dakika. relerden tepki gördükten sonra. ülkesinde bu düşüncelerinin kar- şılığını hapis cezası olarak gö- rüyor. Hapis cezası sonra işken- ceye, son olarak da odun ateşin- de yakılmaya kadar gidiyor... Geriye dönüşler ve açıklama- larla ortaya konulmaya çalışılan gerilim, bugünün mantığıyla de- ğerlendirilen ortam, bazı sah- nelere yapaylık ve zorlama ge- tirse de yönetmen Montal- do'nun (Sacco ve Vanzetti, L'Agnese Va A Morire) anlatı- mının özü genelde sade ve inan- dıncı. Filmin başansında Gianma- ria Volonte'nin oyunu büyük pay sahibi. Bu arada Charlot- te Rampling hayranlan da ün- lü oyuncuyu iyi bir filmde izle- menin zevkine varacaklar. CUMHUR CANBAZOĞLU 1600 yılında Roma'da Cam- po Dei Fiori Meydanı'nda ya- kılmış ttalyan fılozof Giorda- no Bruno'nun Venedik ve Ro- ma'da geçirdiği son sekiz yılı, Vittorio Storaro ustanın çok nitelikli görüntüleri, Ennio Mor- ricone'nin müzikleri ve Gian- maria Volonte'nin üstün oyu- nuyla bu gece ctv tarafindan ek- rana getiriliyor. 1548 Nola doğumlu Giorda- no Bruno, uzun süre ttalya dı- şında Cenevre, Paris, Londra, Prag ve Frankfurt'ta kilisenin öğretisinin, bilimin karşısmda ne kadar tutarsız olduğunu, in- sanoğlu, gökbılim, evren üzeri- ne "özgürV düşüncelerini, var- sayımlannı anlatıp tutucu çev- Yapımın başansında büyük rol oynayan ünlü sanatçı Gianmaria Volonte, 'L'oeuv- re au Noir' filminden bir sahnede görülüyor. atv 00.05 Rumelihisan konseri Nilüfer'den şarkılar TV Şervisi - Türk pop müzfği şarkıcısı Nilüfer'in Rumelihisan Konserleri çerçevesinde verdiği konser, bu akşam atv tarafindan ekrana getiriliyor. Nilüfer'in, biri Türk Sanat Miiziği sanatçısı Muazzez Abacı'yla olmak üzere seslendireceği on altı parçanın bazılan şöyle: "Çok Uzaklarda", "Geceler", "Esmer Günler", "Mor Menekşe", "Gözlerinin Hapsindeyim", "Yolcu Yolunda Öerek", "Kar Taneleri". TRT2 19.35İ Erdem sunuyor 'Görevimiz Çevre' TV Servisi - Prof. Dr. Ümit Erdem'in sunduğu "Görevimiz Çevre"de bu hafta, "Jeotermal enerji ve kullanım alanları" hakkında bilgi veriliyor. Prof. Dr. Şevki Füiz'in konuk olduğu programın yapımcılığını Levent Ersin, yönetmenliğini ise Erol Artem üstleniyor. Yapımın daha önceki çevrimlerinin değişik bir uyarlaması Külhanbeyi tipli kadın TURHANGURKAN TV Servisi - Bileği güç- lü, argo konuşan bir kadın- la, gözlerini yitiren bir sa- natçının öyküsü. "Bana Derler Fosforlu". sinema- mızda argolu fılmler ve kül- hanbeyi tipli erkeksi kadın- lar çağını açan Fosforlu Cev- riye türiinün degişik bir uyar- laması. İlk kez 1959'da Aydın Arakon'unçektiği, Fosfor- lu'yu oynayan Neriman Köksal'la Orhan Günşi- rav 'ı büyük üne kavuşturan "Fosforlu Cevriye"nin da- ha sonra "Kıtibiyoza Tu- zak", "Fosforlu Oyuna Gelmez", "Cevriyem", "Fosforlu" gibi benzerleri yapıldı. I TRT 2 22.30 Bana Derler Fosforlu - Yönetmen: Ertem Göreç / Senaryo: Burhan Bolan, Muzaffer Aslan, Bülent Oran / Görüntü: Memduh Yükman / Oyuncular: Tür- kân Şoray, Engin Çağlar, Önder Somer, Muhte- rem Nur, Münir Özkul, Mine Soley / 1969, Sine Film yapımı. 1969'da Ertem Göreç "Bana Derler Fosforlu", Nejat Saydam "Fosforlu Cevriyem" adlı iki Fosfor- lu daha kazandırdı sinema- mıza. Aynı yıldaki iki film- de de Neriman KöksaTın tahtına Türkân Şoray otur- tuldu. "Bana Derler Fos- forlu"yu sunan Erman Şe- ner, konuğu Ertem Göreç'le söyleşecek. Cevriye (Türkân Şoray) sözünü sakınmayan, ağzına geleni söyleyen, onu durma- dan tedirgin eden çevresin- deki kişilerle başı derde gir- diği için kendini korumak zorunda olan güzel bir kadın- dır. Sırasında argo konuşan bu bileği güçlü kadın. yaşamın- dan yine de hoşnuttur. Olay- lar günün birinde Cevriye'nin bir sanatçıya âşık olmasıyla ivme kazanır. Ancak sanat- çı gözlerini yitirince her şey altüst olur. TRT2 20.00I Belgesel Sertel'in yaşamı TRT ekranında TV Ser^si - Türkı- ye'nin ilk kadın gazete- cilerinden Sabiha Ser- tel'in hayan. TRT lzmir televizyonunun hazırla- dığı"Roman Gibi" ad- lı belgeselle ekrana ge- liyor. Sertel'in ölümünün 30. yıldönümü nedeniy- le hazırlanan yapımm metin yazan ve yönet- menliğini NÜgün Eroğ- lu Maktav üstleniyor. 1895'teSelanik'tedo- ğan Sabiha Sertel, gaze- tecilikyaşaıii'n a l 9 1 9 'd a Büyük Mecmua'da baş- ladı. Ardmdan eşi Ze- keriya Sertel 'le Ameri- ka'da sosyoloji öğreni- mi gördü. Yurda dön- dükten sonra 1924'te Re- simliAydergisiniçıkar- dılar Sabahattin AIi, Nâzım Hikmet, Suat Derviş gibi yazarlann toplandığı dergide Ser- tel, kadın sorunlannı di- le getirdi; daha demok- ratik bir rejim talep eden yazılar yazdı. 2. Dünya Savaşı yıllannda. Tan gazetesindeki yazılany- la faşizme ve militariz- me karşı mücadele etti. 1945'te Tan'ın saldınya uğrayıp yakılması sonu- cu gazeteciliği bırakıp yurtdışına gitti ve bir da- ha ülkesine geri dönme- di. Sabiha Sertel. 2 Ey- lüll968'deBakû'daha- yata gözlerini yumdu. TRT tzmirtelevizyo- nunun hazırladığı ya- pım. Sabiha Sertel için çekilen ilk belgesel olma özelliğini de taşıyor. Tür- kiye'de yazılanndan ötü- rü yargılanan ilk kadın gazeteci olan Sertel'in hayatı ve döneminden kesitlerin sunulduğu "Roman Gibi"nin yö- netmeni Nilgün Eroğlu Maktav, 30 dakikalık bu belgeselin bugünün Tür- kiyesi'ne ışıktutacağını belirtiyor. NTV 22.30İ Konya ili Anadolu Kaplanı TV Servisi - Osman Saffet Arolat'ın sundu- ğu "Dünya Gözüyle Anadolu" programında bu hafta "Konya" ili ele alınıyor. Yapımda; kısa bir sü- re içinde yaptığı sanayi atılımlan ile "Anadolu Kaplanı" unvanım alan Konya ilinde, ekonomik kalkınma sürecınde ya- şanan sıkıntılar, yatınm- cılann şikâyetleri, bek- lentileri. yöneticilerin ve uzmanlann görüşleri ek- rana geliyor. Programda aynca; Türkiye'nin ray- lı sisteme ilk gecen, ge- cekondulaşmanın olma- dığı, trafik sorununa son veren şehrin kültürel ve ekonomik değerleri de yer alacak. Yapıma ko- nuk olarak Prof. Dr. Ke- nan Mortan katılıvor. NTV 21.05İ Kara para 6 SuçEkonomisi' TV Servisi - "Günün Konusu" programında bu hafta "Suç ekono- misi" ele alınıyor. Enis Berberoğlu'nun hazırla- yıp sunduğu yapıma ko- nuk olarak; eski Istan- bul Mali Şube Müdürü SalihCüngör. Doç.Dr. Ahmet Fazıl Soylu ve işadamı Osman Benzeş katılıyor. Programda; "Yasa- dışı ekonomi", "Kara para aklanması" ve "Gûçlenen silahlı çe- teler" konulan gündeme getiriliyor. atv 22.50 Dizi Film 'Babam şair oldu' TV Servisi - Yönet- menliğini Nalan Bü- ker'in üstlendiği güldü- rü dizisi "Aile Bağları" bu hafta 8. bölümüyle ek- rana geliyor. AliPoyra- zoğlu, Suzan Aksoy. Öz- demir Çiftçioğlu, Le- vent Can, Özden Ayyıl- dız. Berrak Kuş ve Onur Şenay gibi oyun- cuların yer aldığı yapı- mın bu akşamki bölüm başhğı "Babam Şair Ol- du" Ali Kaptan, 25 yıl son- ra karısına yeniden âşık olduğunun farkına varın- ca romantikleşir ve bir şi- irdefteri alır. Gençlik dönemlerin- deki gibi şiir yazmaya ka- rar veren Ali Kaptan'm, ilham perisinin bir türlü gelmemesi üzerine Nâ- zım Hikmet'in bir şiiri- ni ödünç almasıyla olay- lar kanşır. Tv PROGRAMLARI 06.30 Bu Toprağın Sesi 07.00 Sabah Haber- leri (Canh) 08.30 Çizgi Film: Gezginler 09.00 ÇocukSaati 10.00 Haberler 10.10 Dizi: Ça- lıkuşu 11.00 Haberier 11.05 Dizi: Küçük Kadınlar 1Z00 Haberler 12.10 Dizi: La Nena 13.00 Haber 13 13.30 Tatil Ekranı 14.00 Çocuk Haber 14.05 Tatil Ekranı (De- vam) 15.00 Haberler 15.05 Güneşı Araladık (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Müzik Pınan 16.30 Di- zi: Gülşen Abi 17.00 TSK Saati 17.30 Dizi: Bizım Ma- halle 18.00 Haberler 18-30 Yerli Film: Sevenler Ka- vuşurmuş 19.45 Sppr 19.55 Hava Durumu 20.00 Ha- berler 21.00 Türk Müziği Gecelen 22.05 Anadolu'dan Göriinürn 22.45 Ekip 13 23.35 Vesaıre 00.15 Günün Getirdiklen 00.50 Gece Başlarken (Canlı) 02.50 Yaban- cı Film: 04.20 Klipler (0 312 428 22 30). ^ N 06.20 MEB Açıköğretim üsesi Ders Prog- • S f i ramlan 08.00 GAPTV'yeGeçiş 18.58 GAP *—* TVden Geçiş 19.00 Akşam Bülteni 19.35 Görevimiz Çevre 20.00 Roman Gibi 20.30 Yaşam- la Iç Içe 21.05 Büyük Savaş 22.00 Gece Bütteni ve Ingilizce Haberler 22.30 Yerli Film: Bana Derier Fosforlu 00.10 Denız Şahinleri (0 212 259 72 75). 08.00 Telegün 09.30 Belgesel 10.00 Çizgi Film 10.30 Yerli Film: Aşk ve Kin 12.00 Yaban- cı Film: Babatnız 13.30 Dızı: Çıçeklenn Esın- tisi 14.20 At Yarışlan 17.45 Belgesel: Dünya Coğraf- yası 18.15 Müzık Mozaık 18.45 Dızı: Zontellektüel Ab- dullah 19.30 Dünyanın Öteki Yüzü 19.50 Genç Haber 20.00 Gençhk Evi 20.50 Pota Altı 21.20 Stop 10 22.00 Yabancı Film: Babamız 23.30 Müzik Koridoru. 07.00 MEB Açıköğretim Lisesı Ders Programı 10.00BeraberveSoloŞarkılar10.30THM Bir Solıst 11.00 Devlet Korolan TSM11.40 Bir So- list THM 12.10 Konser TSM 13.00 THM - TSM Kliple- ri 15.00 TSM Bir Solist 15.30 THM İki Solist 16.00 Dev- let KlasikTürk Müziği Korolan 16.45THM Bir Solist 17.15 Dağarcık 18.00 Fasıl 18.25 Yurttan Sesler 18.50 Bera- ber ve Solo Şarkılar 21.20 Devlet Korolan TSM 22.00 Dost Dost Diye 23.15 Konser TSM. 05.40 Öğrendikçe 06.30 Müzik Pınan 07.00 Sabah Haberleri (Canlı) 08.30 Çizgi Film 09.00 Çocuk Saatı (Tekrar) 10.00 Haberler 10.10 Di- zi: Çalıkuşu 11.00 Haberler 11.05 Güneşı Araladık 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 1313.30 Tatil Ekranı 14.00 Çocuk Haber 14.05 Tatil Ekranı 15.00 Haberler 15.05 Sizin için (Canlı) 16.00 Haberlerve Borsa 16.10 Dönme Dolap 17.05 Izmir'den 18.00 Haberler 18.30 Pop 1018.55 Dızı: Bizim Mahal- le 19.25 Mektup Koşesı 19.40 Ingilızce ve Almanca Ha- berler 19.45 Spor Haberleri 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 21 .OOTurk Muzığı Gecelen 22.05Avrupa Hat- tı 23.00 Gezelım Görelım 23.35 Attıla llhan'la Zaman içinde Yolculuk 24.00 Günün Getirdikleri 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegün. 07.00 Show Başhyor 08.15 Dallas 09.30 Bız Bıze 10.00 Çızgı Film- Çıko 10.30 Çiz- gi Film: Silvan 11.00 Çızgı Film: Şeker Kız Candy 11.30 Klip 98 13.30 Yerli Film: Sürpriz 15.30 Büyük Küçük De- meden 16.15 Yerli Film: Yalnız Kadın 18.15 Cesur ve Güzel 19.00 Yalan Rüzgân 20.00 Shovv Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yabancı Film: Tanık 23.15 Haber Hattı 23.45 Ekomagazın 24.00Yabancı Film: Yaratıklar401.45 Klip 98 03.30 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Yabancı Film: Cesur Penn 08.30 Belgesel 09.00 Küçük Pren- ses 09.30 Sınderella 10.00 Prens Valiant 10.25 Yabancı Film: Bay Im- perium 12.00 Dizi. Paimıye Konağı 12.45 Çizgi Film 13.00 Haberler 13.15 Dızı: Acil Servis 14.00 Küçük Prenses 14.30 Prens Valiant 15.00 Yabancı Film: Kap- lanların Pençesinde 16.40 Yabancı Film: Bir Rahibin Günahı 17.00 Ara Ha- berler 17.15 Filmin Devamı 19.00Ana Ha- ber 19.50 Spora Bakış 20.00 Portreler ve Profesyoneller 20.15 Dizi: Acıl Servis 21.05 Yabancı Film: Kurt Adam Lond- ra'da 22.45 Haber 6 23.05 Ekonomi Vit- rıni 00.05 Yabancı Film: lwojima Ya- nryor 02.05 Haber 6 02.25 Dizi: Palmi- ye Konağı (0 212 284 31 50). 15 05.40 Kültür - Eğrtım 06.35 Yabancı Film: Pembe Pan- ter Coşuyor08.25 Yaban- cı Film: YıldızlarYağarken 10.15 Yaban- cı Film: Bakışlar Oldurürse 11.45 Ya- bancı Rlm: Yüzbaşı Conan 14.00 Yaban- cı Film: Hayalet ve Karanlık 15.55 Yaban- cı Film: Çatlak Profesör 17.35 Yabancı Film: İlk Eşler Kulübü 19.20 Yabancı Film: Cadı Kazanı 21.30 Yabancı Film: Fotoğraftaki Periler 23.15 Yabancı Film: Aşk Böceği 00.45 Dizi: Gizli Itiraflar01.15 Yabancı Film: Ateşli Haftasonu 02.40 Playboy's Hard Drive 03.35 40th Anni- versay Playmate Search 04.35 Dizi: Esin- lenmeler (0272 225 55 55). «_, , 07.00 Güne Başlarken i T V 09.00 Haber 09.20 Lı- festyte 09.30 Haber Öze- ti 09.35 Ekonomi, Gündemdekiler, 2000'in Ötesi 1Z00 Günün Içınden 14.00 Haber 14.20 Lifestyle 14.30 Haber Öze- ti 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Lifestyle 17.30 Haber Özetı. Dünyada Bugün 18.10GeceGündüz 18.35 Gündemde- kiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemı 20.50 Ekonomi 21.05 Günün Konusu 22.00 Haber22.05 2000'ın Ötesı 22.30 Dünya Gözüyle Ana- dolu 23.05 Gündemdekiler 23.35 Gece Gündüz Festival (Tekrar) 23.40 Lifesty- le 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00Uyanma Zamanı 08.30 Wilson Top News 08.45 Bir Numara Seç 10.30 Mega 11.00 35 MM 11.15 Jess 13.00 Muge 14.30 Yiğit 15.30 Splash 17.30 Mega 518.00 Bir Nu- mara Seç 19.30 Fantastic Tour 19.45 Haberler 20.00 Vı- deone 21.00 Haberler 21.15 Men-e-Men 22.30 35 MM 22.45 Videone 23.00 Mega 23.30 Top 20 00.30 Play üst 02.15 Müzik 05.00 Trafik Programı (0212 288 75 75). 09.00 Haber Bul- tenı 09.20 Eko Start 10.10 Paral t A N A l E Raporu 10.30 Ki- taplık 10.35 Borsanın Şir- ketleri 11.10 Para Raporu 11.35 Piyasalar 12.10 Para Raporu 12.30 Kitaplık 12.35 Son Düzlük iaOO Haber Bül- teni 13.40 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.30 Kitaplık 14.35 Sektör Sohbetleri 15.10 Para Raporu 15.40 Piyasalar 16.10 Para Rapo- ru 16.40 Eko Fınısh 17.10 Kahve Molası 17.35 Dünya Listeleri 18.40 Hedef Üni- versite 19.35 Dünya Moda- sı 20.00 Haber Bülteni 21.35 Yabancı Film: Sıcak Olüm 23.35 Forum 00.35 Kahve Molası 01.00 Haber Bülteni (0 212 282 51 00). mm *•»+•«r 07.30 Belge- I t C l V sel08.30Ae- robik 09.00 Gizh Hayatlar 09.50 İMKB 10.00 Çizgi Film Kuşağı 11,00 Yabancı Film: Jeny Beni Op- tü 12.00 İMKB 12.10 Filmin Devamı 13.00 Haber 13.15 Belgesel 14.10 İki Kışilık Dün- ya 14.40 Belgesel 15.10 Sihir- fi Orman 15.30 Tehlıke Koyu 16.00 İMKB 16.10 Gızlı Hayat- lar 17.00 Sınır Kasabası 17.30 Belgesel 18.30 JFK 19.30 Ana Haber 20.25 Uykudan Once 20.40 Yabancı Film: Giorda- no Bruno 22.10 Studyo C 00.40 Müzik 01.00 Kapanış (0 212 282 36 00). ^ • 06.30 Platın 07.00 Kahval- Sm ¥ l f ( l Haberleri 09.05 Heidi • • • w 09^5 Kara Kanat 10.05Ala- addin 10.35 Ayşe Özgün Talk Shovv 11.55 Canım Yavrum 13.00 Gün Ortası 13.30 Heıdi 14.00 Kara Kanat 14.30 Alaaddin 15.00 Disney Club 16.30 Gelin Kaynana 17.30 Yanşma: Top Sende 18.50 Çiçek Taksi 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hat- tı 20.45 Spor Haberleri 21.00 Yabancı Film: Yırtık Rahibe 22.50 Aile Bağları 24.00 Gece Haberleri 00.05 Nilüfer Hisar Konseri 01.15 Bir Yudum Insan 02.00 Platin 02.30 Bam Teli 03.10 Ayşe Özgün Talk Show 04.00 Gönülden Nağmeler 05.30 Gecenin Içinden (0212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dunden Bugüne 09.00.Dizi: Manuela 10.00 Sınan Özen Shovv 11.00 Sevginın Bittığı Yerde 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımeli 13.30 Müzikalite 15.00 Dizi: Hicran Yarası 16.00 Dizi: Komşular 17.00 Haberter 17.30 Dizi: Deli Balta 18.30 Dizi: Eltıler 19.00 Ana Haber Bül- teni 20.00 Yabancı Rlm: Tek Umudum 22.00 Haberler 22.20 Yerli Film: Gazi Kadın 24.00 Gece Bülteni 00.30..DİZİ: Manuela (Tekrar) 02.00 Sinan Özen Shovv (Tekrar) 03.00 Müzikalite 04.00 Belgesel 04.30 Dizi 05.00 Dızı: Kom- şular (0 212 652 25 60). 06.00 Sevilen Klipler 06.30 Platin 07.00 Gün Işığı 09-00 Jetgiller09.30 Çizgi Film: Casper 10.00 Se- vımlı Kahramanlar 11.00 Yerli Film: Benim Sine- matanm 13.00 Öğle Haben 1330 Katılsana Yanşsana 14.00 Yerli Rlm: Bir Kadın 15.10 Çizgi Film: Küçük Golcü 15.50 Taş Devn 16.20 Çizgi Film: Şirinler 17.00 Dizi: Bizim Ev 17.30 Dızı: Pınltılı Hayatlar 18.30 Dizi: Acı Günlerim 19.30 Ana Haber Bülteni 20.25 Gunün Yorumu 20.30 Spor Gün- demı 20.40 Aıleler Yarışıyor 21.30 Yabancı Film: Conan 23.20 Yaz Magazın 00.20 Haber Saatı 00.30 Spor Turu 00.40Yabancı Film: lyiler Siyah Giyer02.30 Platin 03.00 Türk Sanat Müziği 04.00 Kapanış (0 212 215 51 11) 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: Süper Yıl- dız 10.00 Dızı: Kaygısızlar 11.10 Yerli Rlm: Ha- pishane Gelini 13.00 Gun Ortası 13.20 Dızı: Es- meralda 14.10 Yerli Film: Kara Pençe 16.10 Dizi: Ye- nm Seni 17.00 Bulgarıstan-Türkıye Voleybol Karşılaş- ması 19.00 Olacak O Kadar 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Yabancı Film: Bak Şimdi Konuşa- na 22.50 Yabancı Film: Aşkta ve Savaşta 01.10 Ge- ce Hattı 02.00 Beach Volley 02.30 Yabancı Film: Tut- ku Denizi 04.00 Motor Sporları Dünyası 04.50 Zirve Defteri 05.40 Mızrap 06.10 Müzık (0 212 448 80 00). U D D 06.30 Aerobik 07.30 Bugun (Canlı) 10.00 r i D D Haberler 10.10 Politika Gündemi (Canlı) •*•••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Can- lı) 12.00 Haberler 12.05 0x1x2 (At Yarışı) 13.00 Ha- berler 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel: Hayvanlar Alemı 17.00 Haberler 17.05 Müzik Bahçesı 18.00 Hayatımız Mo- da 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Yangın 22.00 Onda On Haber 22.45 Yabancı Film: Bisiklet Hırsjzlan 24.00 Haberler 01.00 Hülya Abla Sizlerle 01.20 2'den 4'e (Tekrar) 03.00 Ka- panış (0 212 281 48 00). 07.30 Cümbüş 08.00 Sabah Kahvesi 09.30 Yabancı Rlm: Müthiş Macera 11.00 Dizi: Son SözSevginin 12.00Türkülerimiz 13.15 Banş'la Müzik 14.30 CenkKoray ile 5-10-1515.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas ile Kurdela 18.30 Eko-Bugün 19.00 Ali Ba- ba'nın Çiftliğı 19.30 Flash Haber 20.00 Dizi: Son Söz Sevginin 20.30 Medyatör 21.45 Dızı: Şen Olasın Nuri Bey 23.00 23. Saat 00.15 Yıldo ile (0 212 256 82 82). 08.00 Açıiış 08.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Dızı: Renkli Bılyeler 11.05 Dizi: Samanyolu 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Müzik Nostaljı 13.30 Belgesel: Kla- sik Sanatlanmz 14.00 Sizin İçin Seçtiklerimız 14.30 Ha- berler ve Hava Durumu 14.45 Dicle'den Gelen Şifa (Can- lı) 15.45 Sizin İçin Seçtiklerimız 16.00 TRT Halk Konser- leri 17.00 Okudukça 17.30 Sizin İçin Seçtıklerimiz 18.00 Gide Gide GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog