Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşî'e yarar. KİT.\PADmSERGİSALÖXÛNDA.. Çmart Uah 5 Sok. Çınartı Işharı No 2 Kat:1 (Sabancı Iş Merkezı AtkasnAdana Te) (322)363 12 v Faks (3221363 12 15 Cumhuriyet RAD Y O Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26645 / 150000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 19 EYLÜL 1998 CUMARTESİ Her türlü gelirin vergilendirilmesi ilkesinden yola çıkılarak hazırlanan Vergi Yasası delik deşik Borsaya ödün paketi sıradaÖnlemler pazartesi açıklanacak Borsada endeksin 2000 "in altına Û düşmesinden sonra kriz toplantısı yapıldı. Mesut Yılmaz. borsanın hacminı arttırmaya ve aracı kurumlann sorunlannı hafifletmeye yönelik önlemlerin pazartesi günü açıklanacağını bıldirdı.B 4. Sayfada Hükiimet ortaklarında rahatsızlık Bankacılara \erilen ödünlerden Û sonra borsacılann yaptığı baskılar hükümette sıkıntı yarattı. Ecevit, borsacılann isteğinin kabul edilemeyeceğini. Vergi Yasasfnın değiştirilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. • 4. Sayfada Dun 276.500 Öncekı 275.500 MARK Borsa vergiyle coştu İMICB, Başbakan'ın hisse senetleri alım-satım kazançlarına getirilen verginın kaldırılacağına < > ilişkın yeni düzenleme sözüyle > / yükselişe geçti. 1922 puana kadar gerileyen endeks toparlanarak 2100 düze\ ine çıktı. • //. Sayfada Dun 163.500 Oncekı 163.900 Hayali blokaj senaryoları Vergi Yasası'nın "mali milat"a Û ilişkin tebliğinde yapay senetlere kapı aralandı; hayali bİokaj iddialan da artıyor. Bu arada bazı bankalann hatın sayılır müşterileriyle 30 Eylül pazarlığı yaptığı bıldırıliyor. • 10. Sayfada' Dun 2.590.000 Oncekı 2.572.000 Cumhuriyet ekibi, Orman Mühendisleri Odası'yla orman alanlarmı havadan inceledi Yağtna Istaıılnıl\ı bitirdî 'Bizi bağımsız bıraktılar' Orta(daki) Asya ülkeleri • Türkiye'den geldiğimi söyledigımde yöre insanının ilk sorusu şu oluyor: "Bizinismen misiniz?" 1990'lann başında pek çok yurttaşımız pazarda taze soğan satmaya gider gibi Orta Asya'ya koşmuş. Bu ülkelere gelen her Türk, kendisini işadamı olarak tanıtmış. Yaşanan kimi olumsuzluklann ardından kardeşlik, yerini adım adım akılcılığa bırakıyor. • Bağımsızlığın "aniden" gündeme gelmesi, geleceği yönlendirmeyi de güçleştiriyor. Bişkek'te bir öğretim üyesi, 1990'lann başında yaşananı şöyle özetledi: "Bizi bağımsız bıraktılar." MUSTVA BAlBAY'm gen iztenmteri yara Cuntauriyetie... Talabani-Barzani anlastı ABDraporu Ankara'ya ııknstı • 4 yıl aradan sonra ABD'nin baskısıyla yeniden bır araya gelen KDP ve KYB liderlerinin imzaladığı anlaşma metni dün gece geç saatlerde Ankara'ya ulaştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sermet Atacanlı. uzlaşma metninin tamamını görmeden yorum \ apmanın doğru olmadığını belirterek "Basına yansıyan kısmıyla Ankara sürecinde ortaya konan ilkeler paralelinde bir belge olduğu anlaşılıyor" dedi. • Atacanlı. Türkiye'nin iki grupla ve ABD ile istışareler yaptığını \e uzlaşmaya ilişkin olarak VVashington tarafından sürekli bilgilendırildiğini belirtti. • 9. Sayfada ABD yönetimi uyardı Kosovay ya müdahale gündemde • ABD \önetimi, diplomatik çabalann sonuçsuz kalmasının ardından askeri müdahale olasıhğının güçlendiğini bildirdi. Kosovalı Arnavut lider Rugova, ABD planını onayladı. B 8. Sayfada YÖK YENİ ÜNİVERSITE ISTEMtYOR U 6. Sayfada BERİŞA'DAN tSYAN ÇAĞRISI Û 8. Sayfada MEHMED KEMAL'l ANDIKÇA • 13. Sayfada BİLİM H1RSIZLIĞINA ÖNLEM UArka Sayfada değİI yağmalaitia İstanbul'un ormanlannı yangınlar değil. son 15 yılda yaşanan büyük yağma yok etti. Son yangınlarda, 1600 dönüm orman alanı yanarken, son on yılda yalnızca Boğaz'ın doğu yakasında, yani TEM otoyolunun kuzey ve güneyinde 170 bin dönüm orman alanı yapılaşmaya açılarak yok edildi. Kenan Evren. Turgut Özal ve Bedrettin Dalan işbirliği ile İstanbul ormanlannda "yüzde 6 yapılaşma izni" perdelemesiyle başlatılan orman talanı. uy- gulamada yüzde 85'lere ulaşan bir yapılaşmaya yol açtı. PeŞke$ Ve ŞerİatÇI kUŞatma Özal hükümetleri döneminde baş- latılan "turizm alanı" uygulamasıyla kentin imaryasağı bulunan bir- çok bölgesi ANAP yandaşlanna peşkeş çekildi. İstanbul'un mesire yeri Küçükçamlıca Tepesi ANAP ll Başkanı Eymen Topbaş'ın yağ- masına açıiırken SİT alanı içinde bulunan Sanyer'de Uyum ve Me- sam villalan yapıldı. 1980'lere dek bir köy olan Sultanbeyli'de şeri- atçı grupların başlattığı kaçak yapılaşma. Ömerli Su Havzasf nı yok eden bir yağmaya dönüştü. CBUGtZ YlDHM'n haÖ«H • 7. Sayfada OR.VLVN KL\TLİA.MIMN FOTOĞRAFI - Havadan bakılınca. İstanbul'u yok eden imar yağması çok daha açıkgörülüyor. Ormanlara dalnuş binlerce 'be- ton cana^ar*. sanki ağaçlaria besleniyor gibi, akıl almay bir hızla üreyip çoğalarak 'yeşil kuşağı" kemirip yokediyor. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) HAVADAN GÖRÜNEN ^ANAYASAL GERÇEK^ Yeşil, betona teslim • Havadan bakınca, İstanburun yakmda bir "Karadeniz kenti" olacağı açıkça görülüyor. Nâzım planlarda korunması öngörülen kentin kuzeyindeki "yeşil kuşağın" yerini "talan kuşağı" almış. Ormanlan yok eden "kaçak" ve sözde "yasaF yapılaşma. hızla Karadeniz'e yaklaşıyor. OKHV BdNCfnfel İztenirteri • 7. Sayfada BURSA DA ANAP LI BELEDİYE KAR4RLI Fidanlık imara açıldı • Bursa'da il fidanlığının 55 bin metrekarelik bölümünün imara açılması Belediye Meclisi'nde sert tartışmalara neden oldu. ANAP'h Erdem Saker. devletin kaynağa ihtiyacı olduğunu belirterek "Bizden tamamını istediler. Bir bölümüne izin veririz dedik. Hazine haraç mezat her yeri satıyor" diye konuştu. LfVBVT GBKCaiJ'nJn haberi • ". Sayfada Yüzde 43'lük zamma tepki gösteren işçiler, Bursa-Yalova karayolunu trafiğe kapattı Türk Metal Sendikası îşçiyi sattı• Türk Metal Sendikası ile MESS arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini protesto eden Renault. TOFAŞ \e Ford Otosan işçileri. noter kanalıyla sendikadan topluca ıstıfa ettiler. Sendika ılk 6 ay için yüzde 43. sonraki altı aylık dilimler için enflasyon oranında zam öngördü. Aynı sözleşmeyi Hak- İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası imzalarken DİSK'e bağlı Bırleşik Metal-İş Sendikası. çalışanlann ona\ını almadan imzalamama karan aldı. • Bursa-Yalo\a karayolunu bir süre trafiğe kapatarak sendika aleyhine sloganlar atan işçiler, yüzde 90'ın üzerinde zam istediklerini belirttiler. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'ın bir kez daha patronun yanında yer aldığını savunan işçiler, "Özbek ve yandaşlan bunun hesabını \erecek. Özbek şimdi nasıl rahat uyuyacak? Bızlerin hakkını gasp edenler hak ettiklen cevabı alacaklar" diye tepkilerini dile getirdiler. • 3. Sayfada K Ü L T 0 R H I Z M E T İ N D E B İ R A D I M D A H A M A J A L L A R AİSOPOS Nuruü*h Aıaç YENÎ ÖĞRENİM YIÜ BAŞLARKEN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİR DÜNYA KLASİĞİ ;5 GUNCEL CUNE\T ARCA\X REK Baskı mı, Tehdit mi? Vergi Yasası çıktı çıkalı mantığı zorlayan olaylar bir- birini kovalıyor. 30 Eylül gününü hedef alan "Mali Milat" yeni tartış- malan beraberinde getinyor. Borsa üzerinden hükümeti baskı altına almaya yöne- len hareketlerin biri sona eriyor, öteki başlıyor. Rusya'daki ekonomik çöküntüden yararlanmak ıste- \ArkasıSa.l7,Sü.Vde AİSOPOS MASALLAR Türkçesi: NURULLAH ATAÇ Bugün kırkını, ellisini sürenlerin pek çoğu, çocukluğunda şu masalı dinlemiştir: Kölesi Ezop'a efendisi bir gün . "Dünyanın en kötü şeyi nedir?" diye sormuş. Ezop "Dilidir" demiş ve "insanın başına her türlü bela dili yüzünden gelir" diye açıklamış. "Peki" demiş efendisi, "dünyanın en iyi şeyi nedir, öyleyse?" "Yine dilidir" diye yanıtlamış Ezop "iyi kullanılırsa, açmayacağı kapı, girmeyeceği gönül yoktur". Soqradan öğrendik ki, çocukluk masallarımızın bu Ezop'u, dünyanın en eski masalcısı, İÖ 6. yüzyılda yaşadığı sanılan Aisopos'tan başkası değilmiş. Çok zeki, alaycı, sivri dilli bir bilge kişi olan ve sivri dili yüzünden öldürülen Aisopos'tan. Aisopos masallarının kahramanları hayvanlardır; ancak, her hayvan bir insan özelliğini simgeler. İnsanlar arasındaki ilişkiler, egemenlik çatışmaları, düzenler, çekememezlikler, yaltaklanmalar, aldatmalar... çarpıcı bir biçimde sergilenir veeleştirilir. • • • İnsanlığın binlerce yıllık birikiminin ürünü olan Aisopos masalları, inanıyoruz ki, yoz medya kültürünün kuşatması altındaki çocuklarımıza bir soluk aldıracak. Günümüzden 2600 yıl önce derlenmiş, bir Türkçe ustasınca dilimize çevrilmiş yüzlerce masal... Büyükler de küçükler de keyifle okuyacak... dinleyecekî Bu aydan başlayarak çocuklarımıza da bir dünya kiasiği.. her ay! Sah günü Cumhuriyet 'le Amiplerin inanılmaz yaşamlan Araştırmacılar, tek başlarına yaşarken çevresindeki diğer amiplerle birleşerek başka bir varlığa dönüşen, sonra yeniden tek başlarına kalan amiplerin sırlarını araştırıyor. Sırt ağrılarına yakalanmamak için... r "Doğru" oturma, ayakta durma ve yatma pozisyonları. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte Arnavutluk: Bir Kuralsızlık Deneyimi! Tiran Büyükelçımiz Ahmet Ökçün, "30 yıllık mes- lekyaşamımda" diyor, "ilk kez değışik bir çalışma bi- çimiyle karşı karşıyayım. Normal olarakgeçmişte olup bitenlere bakıp geleceğe ilişkin öngörülerde bulun- maya çalışırdık. Arnavutluk'ta şimdi olayları üst üste \ArkasiSo. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog