Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

17 EYLÛL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER BülOinton Clinton'a 6 ruhanT destek • 'Sevdığım adamı yok ettım' dıyen Lewınsky'nın ruhsal bunalımda olduğu belırtıldı Dış Haberler Servisi - Monica Leninski ıle ılış- kısını açıkça kabul eden ABD Başkanı BillClintona Hınstıyan dın adamlan lara- fından "ruhani tedavT u\ - gulanacak Rahıp Ton\ Compolo "Trajik gunahlara ve baş- kanlığının lekelenmesineyol açan kişısel hatalannı anla- masını istnomz. Kendisıni ruhani açıdan guçlendır- mek için elimizden geteni va- pacağız" dı>e konuştu Başkan Clınton'a uygu- lanacak tedavı ıle "bedeni" arzulanna karşı koy masının ve sorumluluklannı kabul etmesının sağlanmasının amaçlandığı bıldınldı CBS telev ızyonu ıle New YorkTımesgazetesının ka- muoyu araştırmasına gore halkın yuzde 62 sı Clınlon'ı hâlâ onaylıyor. yuzde 64'u de gorevıne de\am etmesı- nın. ulke ıçın daha ıyı olaca- ğı goruşunde Bununla bır- Iıkte halk. Clınton'ın yıne de cezasız kalmasından >a- nadeğıl Halkın yuzde 57'sı, Kongre'nın Başkan'ı sert şekılde kınamasını ıstıyor Halkın yuzde 65"ı Starr'ın raporunun bu kadar çok cın- sel detayı ıçermesinı onay- lamıyor Lewinsky bunalımda CJınton'ın sıyası > aşamı- nı zedeleyeo, eskı Eteyaz Saray stajyen Monka Le- winsky'nın "ckkfi" bır ruh- sal bunalım geçırdığı bıldı- nldı Levvınsky'ye yakın kaynaklara davanılarak \e- nlen haberde Le- wınsky'nın "Sevdiğiın ada- mı vokettim" dedığı kayde- dıldı Arnavutluk Başbakanı ve muhalefet liderlerinden Berişa, karşılıklı suçlamalarda bulundular §©z düellosu sürüyor• "Nano dıktatörlüğünü devırme" çağnsı yapan Benşa \e taraftarlan dün başkent Tıran'da bır gösten daha düzenledı Nano, Benşa ve arkadaşlannın darbecılık suçuyla yargılanmasını ıstedı Arnavutluk büyük bir kriziyeni atlatmıştı Dış Haberler Servisi - Arnavutluk ta muhalefe- tın onde gelen ısımlenn- den 4zem Havdari nın oldurulmesının ardından patlak veren olavlarda ıkı gunde 8 kışının olduaılduğu, 80 kışının yaralandığıbıldınldı Başbakan FatosNa- no, darbe gınşımınde bulunduğu gerekçe- sı>le sağcı Demokratık Partı'nın (DP) lı- derı ve eskı Devlet Başkanı Sali Beri- şa"nın vargılanmasını ıstedı Arnavutluk parlamentosunun konuvla ılgılı komısyonu Nano'nun talebı uzenne toplanarak Salı Benşa ve eskı parlemen- to başkanı Pveter Arbenori ıle 3 DP mıl- letvekınındokunulmazlıklannınkaldınl- masını goruştu Dokunulmazlıklann kal- dınlabılmesı ıçın rum mılletvekıllennın TtRAN (AA)- Amavutluk'ta bugun muhalefet lıden olan Sali Berişa'nın 1992'de devlet başkanlığına seçıimesmın ardından olaylar şoyle gelıştı 1992-1994: Eskı başbakanlar VTlson AfunetC Fatos Nano ve eskı devlet başkanı Ramiz Aliya ıle bazı eskı üst duzey yetkılıler yolsuzluktan yargılanarak hapıs cezasına çarptınldı Ocak 1997: Halkın tüm bınkımlennı yıtırdıgı banker skandalının ardından V'lore kentınde halk ayaklandı Mart 1997: Hükümet ıstıfa ettı Bınlerce kışı Adnyatık ûzennden İtalya'ya kaçtı Haziran 1997: Eskı komunıstlenn oluşturduğu Sosyalıst Parti genel seçımlen kazandı Tenunuz 1997: Fatos Nano, Sosyalıst Partı ıle Demokratık Ittıfak, Sosyal Demokrat. Insan Haklan ve Tanm partılerının yer aldığı bır sol koalısyon hükumetı kurdu Benşa devlet başkanlığından ıstıfa ettı Yenne Recep Meydanı geçtı Eylül 1997: Demokratık Partı mılletvekılı Azem Haydan, sosyalıstbır mılletvekılı tarafından parlamentoda vurularak yaralandı Demokratlar parlamentoyu boykot ettı Ağustos 1998: Eskı Benşa hukumetının 6 yetkilısı msanlığa karşı suç ışlemek suçundan rutuklandı Demokratlar Tıran'da protesto gostenlen yaptı Eylül 1998: Azem Haydan korumasıyla bırhkte olduruldu Demokratık Partı taraftarlan suıkastı protesto ıçın başbakan]ık bınasını ateşe verdıler 2 haftadır suren olaylarda 8 kışının öldü, 80 kışı de yaralandı uçte ıkısmın ovu gerekıvor Benşa lıder- lığındekı Demokratık Partı ı^e dun baş- kent Tıran da bır protesto yuruvuşu ger- çekleştırdı Bır kaç bın kışının katıldığı v e olaysız geçen yuruv uş oncesınde DP mer- kezbınasındabasıntoplantısıduzenleven Benşa "Fatos Nano'nun diktatorlugunu devirme" çağnsında bulundu Partı bına- ••.ının onunde toplanan bınlerce kışının "Komunizmeolum" sloganlanvla sozle- n sık sık kesılen Benşa "Enver Hoca'nın diktatoıiıiğunü deurenler, teroristlerin diktatorlugunu de de\irecekledir. \ma- vutluk'ta komunızmı venıden kuracakla- nnı sananlar janılıjoriar" dıye konuştu Benşa. ulkevı terk etme>eceğını de soz- lenne ekledı Otevandan Başbakan Nano telev ızyon- davaptığıbırkonuşmada, Benşa'yı "CMü- mun rum \rnavutluk'a vavılmasını iste- mekJe" suçladı Nano "Sabrımı/ rukeni- yor. Devlct, kanuna karşı gelenlerin ya- şamlannı korumav acaktır" dıv e konuştu Nano istifa etmemekte kararlı Benşa'nın ıstıfaMnı ıstedığı Nano ıstı- fa etmeyeceğını ıfade ederek " Bir avuç silahlı havdutun verdiği ültimatomla isti- fa eden kişu halkının \e ıü- kesinin çıkarlanna ihanet eder " dedı Nano, polısın. muhalefetın oncekı gunku gostensıne şıddet olavlan- nın çıkmasını engellemek ıçın mudahale etmedığını soyleyerek guvenlık guçle- nnın kanuna karşı gelenle- re karşı sabnnın taşmak uzere olduğunu da vurgula- dı Başbakan Fatos Nano "Silahlarını bırakmavı reddeden teroristlerle di- yaloğun mümkun olnıadı- ğını" soyledı Tıran'da dun akşam basın toplantısı yapan Nano, muhalefet lı- den Salı Benşa vanlılannın eylemlennı darbeolarak nı- telendırdı ve "Darbeden sorumlu olan- ların peşini bırakmavacağını" kaydet- tı Demokratık Partı'nın merkez bınasın- da, aralarında Benşa'nın da bulunduğu çok sayıda silahlı adam olduğunu soyle- >en Başbakan Nano Benşa'yı, darbe gı- nşımının elebaşısı olmakla suçladı Ote yandan Amavutluk Parlamentosu. askenpolısı geçıcı bırsure ıçın Savunma Bakanlığı ndanlçışlen Bakanlığı nabağ- ladı Arnavutluk tçışlen Bakan Yardım- cısı IlirCanobu uygulamanın Benşa ta- raftarlannın ıhtılal gınşımı bastınlana ka- dar sureceğını açıkladı Iran: Sabrın da bir sıııın var İran Dışişleri Bakanı ulusal çıkarlannı korumak için bütün yollan kullanacaklannı belirterek, "Düşmanlanmızın kötü emellerine varmalanna ızin verilmeyecektir" dedi. Öldurulen Iranlı diplomatlann cenazeleri, onceki gun törenle toprağa verildi. Dış Haberler Servisi- İran Dışışlen Ba- kanı Kemal Harrazı ulusal çıkarlannı korumak ıçın butun volları kullanacak- lannı belirterek "Duşmanlarımı/ın kotu emellerine varmalanna izin veril- me\ecektir" dedı -\sken evlemlerden once dıplomatık ve banşçı yollara ım- kan tanınması gerektığını belırten Har- razı "Dini liderimizın onerdiği gibi, Iran'ın çıkarlannı korumak için bu- tun \ollar kullanılacaktır. İslam Dev- rımı'nın duşmanlarına kotu emelleri- ne ulaşma izni \erilme\ecektir" dedı Silahlı kuvvetlerın ulke yetkılılennın verecegı her turlu emn venne getırme- ve hazır olduğunu belırten Harrazı •'İran şimdiye kadar itidal gösterdi. ama sabnnın da bir sınırı var" dedı İran ıle \fganıstan arasındakı gergın- lık devam ederken banş çağnsında bu- lunanTalıbanguçlen ellenndeScud fü- zelcn de dahıl onemlı bır sılah bınkımı olduğunu açıkladı Talıban'ın BM de- iegesı Hakım Mucahıd, "İran bilmclidir ki, Taliban etkili bir askeri techizata sahiptir" dedı Scud vebenzen auçlu sılahlara sahıp olduklarını belırten Mu- cahıd. bunlann bır kısmını Mezar-ı Şe- nf te ele geçırdıklennı ve askerlere da- ğıttıklannı soyledı Bu arada, İran'ın Afgan sınırına 9 evalet ve ılden asker kaydırdığı bıldınl- dı İRNA'nın habenne gore, Afganıstan sınınnda gelecek hafta başlayacak "Ziıl- fikar 2" tatbıkat karargahından yaymla- nan 1 nolu bıldınde, tatbıkat ıçın ulke- nın çeşıtlı eyaletlennden gondenlen tu- menlenn bolgeye gıtmekte olduğu belır- tıldı Bıldınde. Turkıye sınınndakı Do- ğu ve Batı Azerbaycan eyaletlennın ya- nısıra, Lonstan, Kermanşah, Fars, lsfa- han, Gazv ın, Kerman v e Tahran'dan K.a- ra Kuvvetlen'ne baglı tumenlenn Afga- nıstan sınınna kaydınldığı, 3 tumenın ıse daha once bolgeye nakledıldığı kayde- dıldı iranKaraKuvvetlen. 19 Eylul ta- nhıne kadar Atgan sınınnadakı tatbıka- tı başlatmak ıçın bolgeye, tank. personel taşı>ıcı agırtopçu bataryalan. helıkop- terler, el bombası atıcılar. muhendıslık araçlan. sahra hastanelen ve çadırlarla donatılmış 9 rumen kaydırmışolacak POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Iran-Taleban Gerginliği Iran'la Afganıstan arasındakı gergınlık tırmanarak devam edıyor Iran'ın dını lıden Ayetullah Alı Hama- ney 10 eylulde yaptığı açıklamada, uluslararası top- lumu uyararak faleban ıle Pakıstan'ın Afganıstan'da yaptıklarının "bolgeyı buyuk bır savaşa surukleyebı- leceğı" uyarısında bulundu Hamaney oncekı gun ıse, İran ordusunun alarm durumuna geçırılmesını ıs- tedı Bu arada onumuzdekı hafta Afganıstan sınınn- da 200 bın askerın katılacağı yenı bır tatbıkat duzen- leneceğı açıklandı Taleban'ın, tehdıtlerını yoğunlaştıran İran karşısın- daalttan aldığı gozlenıyor Taleban lıderı Molla Mu- hammed Ömer anlaşmazlığa dıplomatık çozum bu- lunması ıçın goruşme yapılmasını onerdı Taleban tarafından bır ay once Mezar-ı Şerıf'te oldurulduğu bıldınlen 11 iran'lı dıplomatın, 7'sının cesedı deTah- ran yonetımının talebı uyarınca Iran'a gonderıldı Ancak Iran'ın tutumunda bıryumuşama gorulmu- yor Taleban'ın geçen hafta muhalefetın son kalesı Bamıyan kentını ele geçırmesınden sonra Tahran tu- tumunu belırgın bıçımde sertleştırdı Şıı İran, Sunnı Taleban'ın Bamıyan kentınde yenı bır Şıı katlıamı ya- pacağını one suruyor Boylece Iran-lrak savaşından sonra bırı Şıı dığe rı Sunnı ıkı İslam ulkesı bır kez daha savaşın eşığıne gelmış durumdalar • • • Ancak Iran-Taleban surtuşmesını sadece Şıı-Sun- nı kavgası olarak gormek herhalde yanlış olur Kav- ganın ardında stratejık ve ekonomık çıkarlar yatıyor Taleban'ın ıplerı Pakıstan'ın elınde Afganıstan Pa- kıstan'ın OrtaAsya'yaaçılankapısıoldugundan ha- reket Afganıstan'ı tumuyle denetım altına alabılırse Pakıstan Orta Asya'ya açılarak bolge tıcaretınden pay alma olanağına kavuşacak Başka bır deyışle Or- ta Asya'nın doğalgaz ve petrol zengını cumhurıyet- lennde Iran'ın karşısına rakıp olarak dıkılecek Bu da Tahran'ın ışınegelmıyor Iran'ın, Pakıstan'ın bırpıyo- nu ya da uzantısı olarak gorduğu Taleban'a hareke- tın ortaya çıkmasından bu yana soguk bakmasının onemlı bır nedenı Orta Asya'dakı ayrıcalıklı durumu- nu kaybetme korkusudur • • • Taleban'a, bılındığı gıbı Turkıye de kuşkuyla bakı- yor Ankara, Taleban'ın temsıl ettığı kokten dıncılığın Orta Asya Cumhurıyetlen'ne sıçraması halınde, bu ulkelerın sosyal kargaşaya yuvarlanacagından Tur- kıye'den uzaklaşacağından kaygılanıyor Ankara ay nca, Afganıstan'ın teror ussune donuşmesınden kor- kuyor Bu korkuyu Orta Asya Turk Cumhunyetlen ıle Rus- ya da paylaşıyor Ama bu kaygılar, İran Taleban a saldırırsa Anka- ra'nın bunu gormezlıkten gelmesıne ya da goster- melık bır tepkı ıle olayı geçıştırmesıne yol açmama- lıdır Unutmamalı kı, İran, Afganıstan'a saldırdığı takdır- de, uluslararası hukuk kurallarını ve BM Yasası'nı çığnemış olur Turkıye'nın böyle twr saldırı karşısın- da, çıkarları gereğı kesın tavıralmaması buyuk hata olur İran, Taleban'a doğrudan saldırmayıp Iran'dakı Afgan multecılerını sılahlandırarak Afganıstan'a yol- layabılır ya da Afganıstan'dakı Şıılerı kışkırtabılır Her ıkı durumda da başka bır ulkeye mudahale ederek BM Yasası'nı çığnemış olur "Çığnemeyen kaldı mP" dersenız o başka Ama bız derız kı, bu gıbı durumlarda sessız kalan ulkelenn kendı başlarına da aynı şey gelebılır EFSANE DEVAM EDİYOR! ÜBÜKAYBEDENLER KULUBU BU GECE 22:00 kentfm.com.tr 3. 4. TÜRKÛLER YOUADIM SANA Sfc Mü2lk we duıenhme ADNAN CKK ENGEREK DÖNYA SteveMvnk BANUKMBAĞ İAflık grevtnde dûfen cmtera) SEVDA SEVDA ÜSTÜNE SâiveMusk BANUKIRBAĞ GEL Şlır PIR SULTAN ABDAL Muzık BANUKMBAĞ YUNUS MİSALİ Sat K Muzık ALAATTIN US GÜLÜŞÜN KAUR BENDE SrAHMFTmU »ffiB*. SELDA BAĞCAN ÇAUN DAVUUARI SfcteMusk ANOSIM (Seltnlk Turkusuj KARAHİSAR KALESİ S6z ve Muzık ANONIM (Afyon Tuftusu} DAĞLAR 0y) Soz n Mıaik ANONİM OĞUL SÖ2 ve Muait MUSTAfA ATIO (Oğulhrmt kıybeden anafora) HACIAÜ OBASJ SözvfMuztk ANONIM (farkttİJ Turkusuj HEUEYAR SözveMulik ANONIM MfldORÖZGÜN MÛZIK YAPIM BASIN VE HAUOA M i B , MENAJERUK VEORGANEASYÜ Tel: 0.212 • 527 61 12 "DÜNYA KLASİKLERİ" VE "AYDINLANMA KİTAPLARI" başlığı altında her salı ve cuma gazetenız "CUMHURİYET" ıle bırhkte dağıtılan kitaplardan, koleksiyonunda eksik olan okur- larımız, anılan kıtapları "CUMHURİYET KİTAP KULUBU"nun Taksim ve Cağaloğlu sergı salonlarından edınebiliyor. TAKSİM CAĞALOĞLU : Istıklal Caddesı, Fransız Konsolosluğu yanı Taksim (Tel: 0 212 252 38 81; Faks:0 212 512 48 30) : Turkocağı Caddesı, 39/41 Cağaloğlu (Tel: 0 212 514 01 96; Faks: 0 212 514 01 95) Beyoğlu Cafe'de çalışacak BAYAN ELEMAN aranıyor 251 32 40 GÖLKÖY KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1996 183 Davacı Dursun Kaya tarafından açılan Golko> ılçesi Golkoy Mahallesı nde bulunan ada 121 parsel 23 te kadastro tespıtı vapılan tasınmazlann kadastro tespıtlerının ıptalı ve tescıl davasında davalılardan knıaıl çocuklan Emıne Maksude Hıkmet ve Sanı>e Ince >e dava dılekçesının ılanı nın teblığme karar venlmıştır \d\ geçen davalılann vargılamanın bırakıldığı 2 10/ 1998gunusa- at 10 30 da mahkememızde hazır bulunmalan veja kendılennı vetkılı bır vekıl ıle temsıl ettırmele- n aksı haldevokluklanndavargılamanın «urduruleceğı karar da venlebılecegı ılanenteblıgolunur Basın 12666 ESKİŞEHİRASLtVT 4. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Savı 199S 216 Da\acı Hazıne \ekılı \\ Sema Tuğcu tarafın- dan davalı ^yije oglu Hakkı KaN^Tjm Isa tnal alevhıne açılan gaıplık ve tapu ıptalı tesi.il davaM- nın vapılan vargılaması sırasında verılen ara kara rı uvannca K.a\\um Isa lnal tarafından ıdare edı- len Eskışehır Çarşı Ma- halleM 3^ pafta M)6 ada 3 parselde kavıtlı taşın- mazda kavıt malıkı goru- len Av^e oğlu Hakkı nın gaıplıgıne dava konusu taşınmazın 6 64 hıssesının Hazıne adına tapu>a te^çı lıne karar verılecegı ıla nen teblığ olunur Basın 42016
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog