Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17EYLÜL1998PERŞEMI 8 DIŞ HABERLER Hindistan Cumhurbaşkam Ankara'da • ANKARA (AA) - Hindistan Cumhurbaşkam K.N. Narayanan, Cumhurbaşkam Süleyman Demirel'in resmi konuğu olarak dün akşam 20.20'de özel bir uçakla Ankara'ya geldi. Konuk Cumhurbaşkanı Narayanan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Devlet Bakanı Şükrii Sina Gürel ve öteki yetkililer karşıladı. Narayanan'ın Türkiye gezisine Hindistan Sanayi Bakanı Sikander Bakht, parlamento üyeJeri ve basın mensuplanndan oluşan bir heyet eşlikediyor. Cumhurbaşkam Narayanan için resmi karşılama töreni, yann Çankaya Köşkü'nde yapılacak. ETA'dan ateşkes • BILBAO (AA) - Aynlıkçı Bask örgütü ETA, dün gece süresiz ateşkes ilan etti. Bilbao'da bir gazeteye örgüt tarafından gönderilen bildiride, "diyaloğa katkı" amacıyla silahlann bırakıldığı belirtildi. Bildiride, örgütün, "silahlı faaliyetini erteleyerek diyalog senaryosuna katkı sağlamayı kararlaştırdığı" kaydedildi. Seçimlere 6 hafta kala, ılırrüı milliyetçilerle radikaller, geçen cumartesi Lizarra'da kabul ettikleri bildirgeyle Bask sorununa görüşmelerle çözüm bulunmasından yana olduklannı ilan etmışlerdi. AB cephesinde değişiklik yok • STRASBOURG (AA) - Avrupa Birliği Komisyonu. Türkiye ve AB arasında Lüksemburg zirvesi sonrasında kopan siyasi diyaloğun tekrar başlaması çağnsında bulundu. Ingiliz muhafazakar milletvekili Edvvard Mc Millan Scott tarafından kaleme alınan gümrük birliğinın işleyişi ile ilgili rapor, Avrupa Parlamentosu'nda dün tartışıldı. Raporun tartışılması sırasında söz alan AB Komisyonu'nun Dışilişkiler Komiseri Hans Van Den Broek, Türkiye ile AB arasındaki siyasi diyaloğun tekrar başlatılması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi tecrit etmek istemediğini kaydeden Broek, Londra Konferansi'na protesto ederek katılmayan Türkiye'nin 5 Ekim tarihinde yapılacak 2. Avrupa Konferansı'na katılması çağnsında bulundu. uçuş yasagı • LO.NDRA (AA) - Ingiltere, Yugoslavya Havayollan'na ait uçaklann tüm uçuşlannı yasaklama karan aldı. lngiltere'nin, AB'nin Yugoslavya Havayollan'na getirdiği yasağı 12 aylık ihbar süresinin ardından uygulayacağını belirtmesine rağmen. aci) yasaklama karan alındığı açıkJandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook, Kosova'da Yugoslav güçlerinin devam eden baskısı nedeniyle acil bir yasaklama karanna ihtiyaç olduğunu bildirdi. AB bakanlan. Kosova sorunundaki Belgrad'ın tutumunu değiştirmek içın Yugoslavya Havayollan JAT'a, geçen hafta uçuş yasağı getirme karan almışlardı. İngiltere, Yugoslavya ile 1959 yılında imzaladığı ikili anlaşmaya dayanarak. AB'nin ambargo karannı 12 aylık bir ihbar süresi sonrası uygulayabileceğini açıklamıştı. CIA'dan Tibetiilere destek • PEKTN (AA)- ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) 196O'lı yıllarda Tibetiilere yılda bir milyon 700 bin dolar yardım yaptığı bildirildi. Hong Kong basınının ABD'de yayımlanan Los Angeles Times gazetesinin haberinden aktardığına göre CIA, Dalai Lama'ya da aynı dönemde her yıl 180 bin dolar ödemiş. ABD Dışişleri Bakanhgrnın 9 Ocak 1964 tarihli raporuna dayanılarak verilen haberde, CIA'nın, Tibetli gerillalann eğitilmesi için Colorado'da eğitim kampı ile New York ve Cenevre'de Tibet merkezleri açtığı kaydedildi. İsrail'den sonra Ürdün savaş uçaklan da gelecek ay Türk hava sahasında eğitim uçuşlan yapacak Ürdiiıı F-16'ları Türk semalarmdaLALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Türkiye ve İsraıl ara- sındaki askeri yakınlaşmaya paralel olarak gelişen Türkive-Ürdün aske- ri ilişkileri. Ürdün savaş uçaklannın önümüzdeki ay Türk hava sahasında eğitim uçuşlanna başlamalan ile pe- kişiyor. Önümüzdeki v ıl da ağır silah- lann kullanılacağı hava destekli bir ortak kara tatbikatına hazırlanan Tür- kiye ve Ürdün arasında teröre karşı istihbarat işbirliğı ise en üst düzeye çıkıyor. Bu amaçla Ürdün gizli ser- • Türkiye ve Israil arasındaki ikili stratejik işbirliğinin 'gizli' ortağı Ürdün de büyük olasılıkla ekim ayında Türk hava sahasında eğitim uçuşlarına başlayacak. v isi Muhaberat'ın Şefi General Semih Baüki son olarak temmuz ayında Tür- kiye'yi ziyaret etti. Başbakan Mesut Yümaz'ın bu ayın başlannda Ürdün. Israil ve Filistin'e yaptıği ziyaretler sırasında îsrali Baş- bakanı Benyamin Netanyahu'nun, üç ülke arasında gizli bir işbirliğinden söz etmesi Ankara tarafından yalanlan- makla birlikte Ankara-Tel Aviv- Am- man stratejik işbirliğinin pekiştiği gözleniyor. Türkiye ve tsrail arasın- da 1995 tarihli askeri eğitim işbirli- ği anlaşması çerçevesinde 6 ayda bir yapılan askeri istişare görüşmelerinin birbölümüne katılmaya başlayan Ür- • Iki ülke arasında istihbarat işbirliği de gelişiyor. Ortadoğu'da en iyi istihbarat ağına sahip ülkelerden biri olan Ürdün PKK'nin bu bölgedeki faaliyetleri konusunda Ankara'ya bilgiler aktanyor. F-16 uçaklannı katan Ürdün'e simü- lasyon eğitimi veriyor. Ankara ve Amman kara eğitim tatbikatlannı önümüzdeki yıl taburdüzeyine çıka- racaklar ve ilk kez ağır silahlaria do- dün, Arap tepkisinin dozunu artır- mamak için Ankara ile askeri yakın- laşmasını Tel Aviv'den bağımsız sür- dürme politikası izliyor. Türkiye ve Ürdün arasındaki as- keri işbirliği yaklaşık iki yıldır kar- şılıklı kara eğitim tatbikatlan şeklin- de sürüyor. Türkiye envanterine ilk kez natılmış iki ülke kara birlikleri Ürdün çöllerinde hava destekli bir ortak ka- ra tatbikatını büyük olasılıkla mayıs Dişîşleri Bakanlığı Sözcüsü Utkan S-3OO'lerin geciktirilmesini taktik olarak değerlendirdi 'Erteleme yetmez iptal etsinler'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışisjeri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati L'tkan. S- 300 füzelerinin adaya getirilişini erteleme giri- şimini "taktik" olarak değerlendireceklerini be- lirtti. Tehdit unsuru olarak gördükleri S-300'le- ri hoşgörü ile karşılayamayacaklannı vurgulayan Utkan. fûze siparişinin tamemen iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nın haftalık basın toplan- tısında gazetecilerin sorulannı vanıtlayan Ut- kan. Güney Kıbns Rum Yönetimi (GKRY) lide- ri Giafkos Klerides'in S-300 füzelennin adada ko- nuşlandırılmasının ertelenmesi vönündeki giri- şımini "taktik bir açılım" olarak değerlendire- ceklerini kaydetti. Ertelemenın sorunlaraçözüm getirmeyeceğini. mevcut durumu daha da ağır- laştıracağmı \ urgulayan Utkan. "NeTürldye'nia, • Utkan füzeleri ertelemenin sorunlara çözüm getirmeyeceğini, mevcut durumu daha da ağırlaştıracağını vurguladı. Türkiye, Kuzey Irak'ta oiuşturulacak bir düzenlemenin, Irak'ın toprak bütünlüğü ve Ankara Banş Süreci içinde "geçici bir düzen" olmasını bekliyor. Libya, PKK'nin bayraklı kortejine ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığf na "sorumlulan cezalandıracağını" bildirdi. nede KKTC'nin, S-300 fiizelerinin, adeta sürek- liğini zedeleyen, bölge banşını ve istikrannı teh- li bir tehdit unsuru olarak kuUanılmasını hoşgö- rü ile karşılamalan düşünüleme/. Bu bağlamda, S-300 füzelerinin adaya getirilerek, depolarda muhafazası gibi önerilerde Türkiyebakımından farklılık arzetmemekdir" dedi. Utkan. füze sipanşinin tamamen iptal edilme- si gerektiğini belirtirken. S-300 füzelerinin ada- ya getirilmesinin KKTC ve Türkiye'nin güven- dit eden. askeri alandaki gerginliği arttıran bir un- sur olduğunu anlattı. Utkan. füzelerin, GKRY \e Yunanistan tara- ftndan 1993 yılından bu yana uygulanan ortak askeri doktrinin silahlanma etkinliklerinin bir halkası olduğunu söyledi. Silah alımma günde 2 milyon dolar harcayan GKRY'de Yunan savaş uçaklan için Baf Hava Üssü açıldığına dikkat çe- ken Utkan, Terazi'deki deniz üssü inşaatı ise hız- la devam etmektedir"' dedi. Füze satışının iptalinin bile çözüm getirmeye- ceğini kaydeden Utkan. "Ada'dagerginliğinger- çekten azaltılabilmesi için, Rum-Yunan ortak as- keri doktrininin ve GKRY'deki hava ve deniz üs- lerinin de devre dışı bırakılması gerekmektedir" diye konuştu. 'Geçici Düzen PKK'ye karşı etkili olmalı' FBI raporuna göre ülkeyi sayılan 12 bini bulan suç örgütleri kontrol ediyor Rıısya'da işler mafyaya emanet • Raporda. Kıbns Rum kesimindeki bankalarda da Rus mafyasının parmağı olduğu belirtiliyor. CHICAGO(AA)-Rus- ya'da ekonominin yanı sı- ra en büyük sorunun. orga- nize suç örgütleri olduğu bildirildi. ABD Federal So- ruşturma Bürosu(FBI | ta- -rafmdan Rusya'daki orga- nize suç örgütleri hakkın- da hazırlanan raporda. 1992'den bu yana örgütle- rin sayısının 3'e katlana- rak 12 bineyükseldiği bil- dirildi. Rusya'da kontro- lün mafyada olduğu açık- lanan FBI raporunda, orga- nize suç örgütlerinin fınans kuruluşlannı da ele geçir- diği. Rusya'nın dünyada en büyük para aklama mer- kezi olduğu vurgulanıyor. FBI'nın Rusya emniv et kuruluşlarının verilerine dayanarak hazırladığı ra- pora göre Rusya'da 550 banka ile kredi ve finans kuruluşlarının yansı maf- yanın kontrolü altında. FBI'ın tahminlerine göre Rusya mafyası, Kıbns Rum kesimi ve Karayip adalanndaki bankalan da kontrolü altında tutuyor. Raporda. Rusya mafya- sının. Colombia uyuşturu- cu mafyası ile birlikte ça- lıştığı da ileri sürüldü FBI raporuna göre Rus- ya'daki organize suç örgüt- leri, seçimlerde kendi ış- lerine yarayacak olan in- sanlan iş başınagetirebilı- yor ve devletten önemji ihaleleri alabilmek için ki- lit noktalara adamlannı yer- leştirebiliyor Raporda. ka- ra para aklama işinde, ken- di bankalarını kullanan Rusya mafyasının devlete vergi vermediği için Rus- ya ekonomisine büyük za- rarverdiği kaydediliyor. Rusya'daki organize suç örgütleri konusunda uz- man olan Prof. Dr. Emilio Vlano, ekonomik kriz ne- deniyle maaşlannı alama- yan askerlerin ve özel eği- tilmiş timlenn. mafyanın hizmetinde çalıştıklannı ve hizmetleri karşılığında büyük paralar aldıklannı bildiriyor. Prof. Dr. Viano. Rusva mafyasının gelişmesınde, Dünya Bankası ve Ulusla- rarası Para Fonu(IMF) gi- bi kuruluşlann sorumlu ol- duğunu öne sürerek Rus- ya'ya açılan büyük kredi- İerin. Rus yetkililer tara- fından yanJış kullanıldıgı- na işaret ediyor. Rusya'da ekonomik krizie birlikte en büyük sorunlardan birisi de organize suç örgütJeri. Türkiye. Kuzey Irak'taki otorite boşluğunun doldurulması amacıyla oluşturulacak bir düzen- lemenin, Irak'ın toprak bütünlüğü ve Ankara Ba- nş Süreci içinde "geçici bir düzen" olmasını bek- liyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Necati Utkan, ABD'nin davetlisi olarak Washington'da bulu- nan Irak Kürdistan Yurtsever Binrliği (IKYB) ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) lider- lerinin temaslanndan sonra Ankara'ya bilgi ve- receklerini kaydetti. Haftalık basın toplantısında sorulan yanıtlayan Utkan, ABD'nin üzerine almış olduğu girişimin, iki grup arasında uzlaşmayı sağlama çabası ol- duğunu belirterek. "Bütün mesele Kuzey Irak'ta otorite boşluğundan doğmaktadır. Belirli bir dü- zenin tesis edilmesi icap etmektedir. Orada kuru- iacak olan düzen, geçici nitelikte bir düzen olma- lıdır. Nihai çözüm, kesinlikle Irak'ın toprak bü- tünlüğü içinde bulunacak bir çözüm olmalıdır" dedi. Kuzey Irak'ta gerçekleştirilecek düzenlemele- rin Ankara süreci içinde kalmaya devam etmesi gerektiğini belirten Utkan, "L'zlaştırma çabala- ruıdan en fazla üzerinde durduğumuz, böyle bir düzenin PKK'ye karşı mücadeleyi daha da etkin hale getirmesidir, bunu umuvoruz ve bekliyonız" dedi. Libya ile PKK bunalımı Libya yönetimi, Libya devriminin 1 Eylül kut- lamatörenlerinde. terör örgütü PKK'nin bayrak- lı kortejine ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığf na "^olayı araşürdığını ve sorumlulan cezalandıraca- ğmı" bildirdi. Libya'nın Ankara Büyükelçisi Dı- şişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati Ut- kan, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Libya'nın bu görüşünde samimi olduğuna inan- dıklannı söyledi. Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mansur Muham- med Bedir'in Başbakan Yardımcısı Bülent Ece- vit'i ziyaret ederek, ülkesinin, olayın sorumlula- nnı araştırdığı ve cezalandıracağını aktardığı bil- dirildi. Utkan, Dışişleri Bakanı İsmailCem'in Tahran ziyareti sırasında Iran'ın Türkiye-lsrail askeri iş- birliği konusundaki endişelerinin Ankara'dan de- ğil İsrail'den kaynaklandığını bildirdiğini kay- detti. Utkan, Afganistan'daki son gelişmelerin endi- şe verici olduğunu. gerginlik ve kargaşanın gi- derilebilmesi için geniş tabanlı bir hükümet ku- rulması konusunda Cem'in temaslan sırasmda fran yönetimiyle görüşbirliğine vanldığını söyledi. ayında gerçekleştirecekJer. Bu tatb kata ABD'nin de katılması olasılıj bulunuyor. Cumhuriyet'e bilgi veren diplc matik ve askeri kaynaklar. Türkiye v Ürdün kara birliklerinin birbirlerini topraklannda yaptıklan eğitim tatbı katlannın bugüne kadar hafif silah larla gerçekleştiğini anımsattılar. An cak önümüzdeki yıl mayıs ayınd planlanan ortak kara tatbikatında ağı silahlann kullanılacağı belirtildi. Ür dün'de yapılacak ortak kara tatbika tında kullanılacak silahlann Türk De niz Kuvvetleri'ne ait gemi lerle taşınması bekleniyor Türkiye'de F-16 uçakla nnın simülasyon eğitimin! sürdüren Ürdünlü pilotlar önümüzdeki ay içinde de Türk hava sahasında eği- tim uçuşu için Türkiye'ye gelecekler. Türkiye'nin envanterin- deki Ispanyol Casa firma- sı yapımı CN-235 tipi uçak- lardan iki tanesi de kirala- ma yöntemiyle önümüzde- ki ay Ürdün'e veriliyor. Türkiye'nin karşılıklı iş- birliği anlaşmalan çerçe- vesinde Ortadoğu bölge- sinde yaptıği eğitim uçuş- lan, Türk Silahlı Kuvvetle- ri'ne (TSK) Kızıl Deniz, Sina Yarımadası, Suudi Arabistan'ın kuzeybahsı ve Doğu Akdeniz'de keşif ye- teneği kazandınyor. İstihbarat dorukta Mesut Yıunaz ın tsrail'ı ziyareti sırasında tsrail ba- sını Ürdün gizli servisi Mu- haberat'ın Şefi General Se- mih Batıki'nin Tel Aviv'i ziyaret ettiğini yazdılar. Ha- berde, Batiki'nin Ürdün, Türkiye ve Israil arasında- ki stratejik ittifakı; Türk, Ürdün ve Israil gizli servi- si yetkilileri ve Netanya- hu'nun askeri yardımcısı General Şimon Şapira ile görüşmek üzere 6 eylülde gizlice Israil 'e gittiğini yaz- dı.Diplomatik kaynaklar, Batiki'nin tsrail'i ziyaret ettiğini dogruladılar ve bu tür ziyaretlerin olağan ol- dÜğımu beürttiler. "• ' General Batiki'ninTür- kiye'yi ziyaretine karşılık eski Milli istihbarat Teşki- latı (MİT) Müsteşan Sön- mez Köksal 1996 yılında Ürdün'ü ziyaret etmişti. Birkaç kez Türkiye'yi ziya- ret eden Batiki'nin son ola- rak temmuz ayında MlT'in yeni müsteşan Şenkal Ata- sagun ile görüşmek üzere Türkiye'ye eeldiği öğrenil- di. Türkiye ve Ürdün ara- sında PKK. Hamas ve Hiz- bullah gibi terör örgütleri- nin faaliyetleri konusunda karşılıklı olarak yoğun bir istihbarat işbirliği yapılı- yor. Ürdün PKK militan- lannın da eğitim gördüğü Sunye'nin kontrolündeki Bekaa Vadisi dahil Orta- doğu bölgesinde geniş bir istihbarat ağına sahip. Ürdün'ün PKK'nin fa- aliyetleri konusunda Tür- kiye'ye önemli istihbarat bilgileri verdiğine dikkat çekiliyor. MUSTATA ENVTR ADAKAN VAKFI TAŞESMAZ KARŞILIĞI EVŞAAT İHALE ILAM Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü \'akıflar Mecli- si'nin 01.04 [998 gün. 274 286 sayılı kararlan ve buna da- yanarak Büv ükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 22J.1998 târih 1998 874 Esa's ve 1998 696 Karar sayılı karan doğrultusunda: MUSTAFA EN\'F.R ADAKAN \'AKFrnın Büv ükçekmece llçesi. Kavaklı Köyü Ada Çift- liği mevkiinde kâin, 133 ada 9 - 15 - 16 parsel. 138 ada 1 - 2-3 parsel. 139 ada 1 - 2 parsel savılı taşınmazlardaki va- kıf hisselennin tamamı ile 264 ada 1 parsel sayılı taşınma- zm 1 2 hissesi olmak üzere toplam 199./ 469.28 m2 arsa- nın mülkiyetinin müteahhıte devri karşılığında. yine mülki- yetı vakfımıza ait \e a\nı mahalde bulunan 140 ada I par- sel. 141 ada 2 - 3 -7 - 8 parsel. 134 ada 1 parsel. 4^3 ada 1 parselın tamajnı ile 264 ada 1 savıh parselin 1 2 hissesin- den oluşan toplam 219.146./ 99 m2 taşmmaz üzenne vak- fımızın bunlardan düediği parsele toplam 72.000 m2 kapa- lıalanı ihtnaeden llkögretim Okulu Lise Teknik Meslek Okulu Bahçecilik Meslek Okulu Sağhk Meslek Okulu Hastane Erkek Öğrenci Yurdu Kız Öğrenci Yurdu Yaşlılar Yurdu Kapah SporTesisi ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Kompleksı 3.670 m2. 4.970 m2. 5.000 m2, 5.000 m2, ^.500 m2, 8.000 m2, 5.700 m2. 4.4]0m2. 6.250 m2. 3.500 m2. 18.000 m2. ile açık alanda yapılacak tenis, basketbol. \oleybol sahala- rı, dinlenme alanları \e tüm tesıslere ait parsel iç yollan. bahçe düzenlemesi ışleri MUSTAFA EN\'ER ADAKAN \'AKFI'na hiçbir şekilde mali külfet getınnemek şartı ile anahtar teslimı usulü ve kapalı zarfla teklıf almak suretiy- le ıhale edilecektir. lşlenn tahminı bedeli 3.5OO.OOO.OOO.OOO.-TL. (Lçtrıiyonbeşvüzmılvar TL) olup geçici teminat 105.000.000 ' 000.-TL (Y'üzbesmilyar TL'dirl. Ihale dosyası (Avan Projeler. Teknik \e İdarı Şart- nameler. Mahal Lıstelen ile ekleri) MUSTAFA ENVER ADAIC^N VAKFI'nın Cemil Topuzlu Caddesı En\er Bey Apartmanı No: 66 Kat: 1 D: 2 Göztepe adresinden makbuz karşılığı 25O.OOO.OOO.-TL.'vetemın edılebıiır. Teklit'mek- tuplan 01 10 1998 günü saat P.OO've kadar vukanda behrtılen adrese makbuz karşılığı elden teslim edilecektir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edılmeyecektır. Vak- fımız2886 savılı ihale kanununa tabı değildir.Basın: 43416 Kjfranıte 9~(oust BODRUM'DA TATÎLtN YENİ ADI Lüks odalan. zengin mutfağı. sosyal aktiviteleri, uzman kadrosu ve Bodrum'un riiya kadar güzel manzarasıyla sizlere keyifli bir tatil imkânı sunuyoruz. 4* kalite 5*hızmet. Tel: 0252 316 19 90 Faks: 0352 316 14 03 IFSAKİSTAMBUL POTOÛAAF VE SİNCltA *HATÛR1£M DEfMEÛİ İFSAK 95. DÖNEM FOTOĞRAF SEMİNERLERİ BAŞLIYOR 39 VILLIK DENEVİMLİİFSAK1V »5. DÖNEM FOTOĞR.^F SEMİNERLERJ15 EVLÎL 1998 SALI - 19 EVLÎL 1998 CUMARTESİ GINLERİ BAŞLIYOR Cumartesi günleri 11.15-13.15: Salıgünleri 19.15-21.15 saaderr arasında vapılacak \e 8 hafta sürccek olan seminerlerde: • Işık \e Kullanımı • Filtreler >e V ardımcı Araçlar • Fotoğraf Makinesi • Konıpozis>on - Karanlık Oda • Çekim Teknikleri • Fotoğrafçılığın Evrimi ve Geleceği dersleri islenecektir. Semınerler sırasında çekım gezılerı \e karanlık oda uvgulamalan >apılacaktır. AvTimılı bilgi ıçın. 292 42 01 ve 292 18 0^ no'lu telefonlardan saal 13 30'dan ionra bılgı alınabılır ADRES: İstiktal Cad. Avhan Işık Sok. No: 34 K: 2 Önerim Apt. Beyoğlu - İstanbul DUYURU Türk Tabipleri Birliği 47. Olağanüstü Büyük Kong- resi (seçimsiz) çoğunluk aranarak 3-4 Ekirn 1998 tarih- lerinde (Cumartesi - Pazar günleri) Konseyimiz toplan- tı salonunda (Mithatpaşa Cad. 62' 18 Kızılay - Ankara), çoğunluk aranmadan 10-11 Ekim 1998 tarihlerinde (Cu- martesi - Pazargünleri) TESK Otel Toplantı Salonu'nda aşağıdabelirtilen gündemle toplanacaktır. Büyük Kong- re delegelerimize saygılanmızla duyurulur. TÜRK TABtPLERJ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GÜNDEM 10 Ekim 1998 Cumartesi Saat: 09.30 1. Açılış ve Kongre Başkanhk Divaru seçimi, 2. lşçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Yönetmelik De- ğişiklikleri, 3. Tabip Odalan Temsilcilikler Yönetmeliği, 4. Özel Ayaktan Teşhis ve Tedavi Kuruluşlan Yö- netmeliği, 5. Kredilendirme, 6. 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası, 7. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, 8. Asgari Ücret ve Katsayılar. 11 Ekinı 1998 Pazar Saat: 09.30 9. Türkiye Tıp Ortamı/Sağlık Politikalan/Özlük Haklan. YER: TESK Otel Toplantı Salonu Çukurca Birlik Mah. 69. Sok. No: 10 Kırkkonaklar - Ankara BM İLE İPLER KOPTU Irak UNSCOM ile diyaloğu kesti Ehliyetimi ve nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. VELİDAĞBAĞ BAĞDAT (AA) - Bağdat yönetimi. parla- mentonun, BM Özel Ko- misyonu (UNSCOM) ile işbirliğinin tamamen kesilmesi yolundaki tav- siye karannı dün gece kabul etti. INA ajansının bildir- diğine göre, Saddam Hüseyin başkanhğında toplanan Devrim Komu- ta Konseyi ve Baas Par- tisi yönetimi, parlamen- tonun tav siyesini benim- sedi ve BM Güvenlik Konseyi "nden 9 Eylül'de aldığı 1194sayılı'karan iptal etmesini istedi. 1194 sayılı kararda. Irak'ın UNSCOM ve Uluslararası Atom Ener- jisi Kurumu müfettişle- rini engelleme karann- dan vazgeçmemesı ha- linde, Bağdat'a uygula- nan yaphnmlann süre sı- nırlaması olmaksızın uzattlması öngörülüyor. Bu arada, BM yaptı- nmlanna rağmen, Irak'ın silahlı kuvvetlerini ye- niden kurduğu bildiril- di. Irak'ın silahsızlan- dınlmasıyla görevli BM Özel Komisyonu (UNS- COM)'un eski üyesi mü- fertiş Scott Ritter, Was- hington'da yaptıği basın toplantısında, "Irak, BM yaptırımlarına karşın, ordusunu yeni baştan kuruyor*' diye konuştu. Ritter, tt BM yaptınm- ları yürümüyor" dedi. Ritter, "ABD'nin Sad- dam'ı boğma politika- sı kandırmacadan baş- ka bir şey değil, çünkü VVashington da çok iyi biliyorki, Irak'ı silah- sızlandırmak mümkün değil. O yüzden. Irak'ı silahsızlandırıyormuş gibi yapıyor." di>e ko- nuştu. BM Genel Sekreteri Kofi.Annan Irak'laBM arasında baş gösteren ye- ni krize çözüm bulmak amacıyla bir dizi giri- şim başlattı. Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin temsil- cileriylegörüşen Genel Sekreter. dün de de 10 geçici üye ülkenin tem- silcileriyle buluştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog