Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

17 EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER KISA... KISA... • CHP Genel Sekreter Yarcımcısı Atılla Sav, hukûmetın ürun alımında belırledığı taban fıyatlanyla ayçıçeğı vepamuk üretıcısını ezdığını belırterek "Tanm iıretıcılen. yanhş polıtıkalann kurbanı olmuştur'" dedı • Maliye Bakanlığı GeürJer Genel Müdürluğü, kamuoyunda tarnşmalara neden olan >erg) reformunu halka anlatmak için gazeteler voluvla kampanya baştattL • Sosyal hızmetlerden sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemıcı, bugune kadar ozurlulere 900 mılyar lıranın uzennde yardım yapıldığını bıldırdı • Milli Eğüm Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu BaşkannğTııa yaş haddinden emekli olan Orhan Ozdoğanlar'ın >erine Orhan Ozalp getirikii. • Turkıye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Mehmet Yakuter'ı tabancayla yaraladığı ıddıasıyla polıs tarafindan 6 gundur sorgulanan Cezmı Karataşlı, yoğun guvenlık onlemlen altında çıkanldıgı mahkemece tutuklanarak cezaevme konuldu • Bakırköv Belediye Meclisi üye$i Derviş Duva, Belediye Başkanı \hmet Bahadırlı hakkında "görevi kotuve kullandığT iddiasıvla suç duyunısunda bulundu. • Erenkoy Ilkoğretım Okıüu oğrencılen, okul muduru Cemal Oral'ın Kadıkoy Kaymakamlığı tarafindan gorevınden uzaklaştınlmasını protesto ettıler • L nrversite Oğretim iiyeteri Derneği'nce düzenlenen 'Cumhuriyet'in 75. V üında Lniversitelerimiz" kunulu ild gun surecek sempozyum, yann Boğaziçi İ niversitesi Giiney Kampusu'nda başlayacak. • Basın Konseyı, Hurnyet Gazetesı Karadenız •ftmsiHcı» Orhan Kayfıar'a yapılan yumruklu saldınyi kınayarak adı. resmı ve adresı mevcut olan MHP'lı saldırganm henuz yakalanmamasının duşundurucu olduğunu belırttı • Singapur'dan uçakla getirikn 5 mihar lira değerindeid eİektronik eşyayı yurda kaçak olarak sokmak isteyen Erdinç Ç. ile Cengiz Y. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir operasyonla gözalüna aJındı. • Tuzla'da Eczacıbaşı Seramık Fabnkası'na bağlı Gûlkar Pazarlama ve Antrepo AŞ"de, dun çıkan yangında buyuk çapta maddı hasar meydana geldı Yangının nedenının henuz bedrlenemedığı belırtıldı • Türk Harb-İş Sendikası tarafindan yapılan vazılı açıklamada, Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral ve \ol-İş Sendikası başkanlar kurulu uvelerinin, onceki gûn \BD işverlerinde 2 aydır suren grevle dayanışma amacıyla 20 mihararaukbirçek verdikleri bildirildL I Uyuşturucu satıcılığı yaptığı gerekçesıyle tstanbuü 1 Ağır Ceza Mahkemesf nde yargılanan Zeynel Abıdın Bırsen dunku oturumda tahlıye ıstemının reddedılmesı uzenne mahkeme salonun penceresınden atlamaya kalkıştı • Dünya Basın Konsevleri Birliği'nin (VVAPC) Dıinya Kongresi ve genel kurulu, 19-21 Eylul tarihleri arasında İstanbul'da toplanacak. • CHP, HADEP. ODP Emınonu ılçe orgutlen "Guçbırhğı Platformu" oluşturmak amacıyla bugun Errunonu Kadırga Parkı'nda, kjtlesel bırşenlık ve ortak basın açıklaması yapıyorlar • Tüm Maliye-Sen tarafindan yapılan >aalı açıklamada DGM'Ierin kapaulması \e tum anti- denıokratik yasaiann kaldınlması istendi. • Mavı Jeans, oncekı gun Hılton Conventıon Center'da gerçekleştırdığı defıle ıle "Havvaıı" konusunun egemen olduğu 1999 ılkbahar-yaz koleksıyonunu bayılere ve basın mensuplanna tanıttı Edebiyatveşürdünyasınaçoksayıda eserverenyazanmızın cenazetöreninegeniş katüım va Mehmed Kemal için ilk tören gazetem'mn CağaJoğlu merkez bınasının bahçesinde gerçekleştirildi. \apılan konuşmalann ardından cenaze TGC'nin öniinegetirildi. (Fotoğraflar KUBİLAY TÜNTUL UGUR DEMIR) Mehmed KemaPiuğurladıkjstanbul Haber Servisi - Gazetemız vazan şaır \ e edebıvatçı Mehmed Kemal'ı dun son \ ol- culuğuna se\gı \eozlemle uğurladık Kalp vet- mezlığı nedenıy le uç gun once hav aimı ka\ be- den Mehmed Kemal ıçın gazetemızın Cağaloğ- lu'ndakı merkez bınasının bahçesınde \e Tur- kıye Gazetecıler Cemıvetı'nde toren (TGC) duzenlendı Kemal'ıncenazesı, ŞışlıCamıı nde kılınan oğle namazının ardından Zıncırlıkuyu Mezarlığı'nda toprağa verıldı Son ıkı avdır kalp yetmezlığı. be\ ın fonksi- >onlannda gen leme v e zatur- ree nedenıv le Amenkan Has- tanesı'ndetedavı gorenvaza- nmız Mehmed Kemal. uç gun once Etıler'dekı evınde hava- tını kaybetmıştı Turk edebıyatı ve şıırdun- yasına çok sayıda eser \eren. donemınm sav ılı gazetecılenn- den Mehmed Kemal (Kurşun- lu) ıçın ılk toren, gazetemızın Cağaloğlu merkez bınasının bahçesınde saat 11 00'deger- çekJeştınldı Torene. Vlehmed Kemal'ın eşı Nemika Kur- şunlu, kızı AyşeOrtaç Kurşun- lu, gazetemız çalışanları. Ke- mal'ın meslektaşları \e çok sayıda okurumuzun vanı sıra CHP tstanbul mılletvekıllen Altan Öymen,Ahmet Guryıiz Ketenci," ODP Genel Başkanı Ufiık Lras, lşçı Partısı (IP) Genel Başkanı Doğu Perin- çek, ODP lstanbul II Başkanı Mehmed Atav. Turkıve Ga- zetecıler Cemıyetı Başkanı Nail GüreİL Turkıye Gazete- cıler Sendikası Başkanı Ziya Sonay, Turkıye Yazarlar Sen- dikası Başkanı Ataol Behra- moğlu, gazetecı Necati Doğru. eskı lstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazaa edebı> atçı Şuk- ran Kurdakul. Zihni AnadoL ressam Bedri Baj kam da ka- tıldı Kemal'ın naaşı onunde bır konuşma vapan Gazetemız Genel Yav ın Yonermenı Or- han Erinç. Kemal'ın gazete- cılığe başladığı gunden bu va- Gastroenteroloji Doktorlar mide kanserini tartıştı lstanbul Haber Servisi - Uluslararası 5 Turk-Japon Gastroenteroloji Gunu. Lut- fi Kırdar Kongre Salonu'nda dun yapıldı «^.ğırlıklı ola- rak etken mıde kansen ko- nusunun ele alındığı toplan- tılarda. Turk \e Japon dok- torlar tıptakı son gelışme- len tartıştılar \e bılgı alış\ e- nşınde bulundular Toplantı başkanı Dr İl- kay Şimşek. Turkıye'de en sık gorulen kanser çeşıtlen arasında ıkıncı sırada bulu- nan mıde kansennde. erken teşhısm 5 yıl >aşam şansı sağladığını vurguladı Dr Şimşek, "Japonya'dadaçok sık gönilen mide kanseri ko- nusundaJapon doktorlann büyük teerübeleri var. Her yıl Japoma'dan davet etti- ğimiz öğretim üyelerinden bu konuda bilgi almak iste- dik" dedı Mıde bağırsak. karacığer hastalıkları \e endoskopı konulannın ışlendığı 15 Gastroenteroloji Kongresı kapsamında yapılan Turk- Japon Gastroenteroloji Gu- nu'nde, Japon kulturunu ta- nıtıcı etkınlıkler de yer aldı Amenkan Mıde Bağırsak Endoskopısı ve Dunv, a Sın- dırım Endoskopısı Der- neğı'nın katkılanvja Turk Gastrolojı Derneğı tarafin- dan duzenlenen kongre. dun yapılan toplantılarla sona erdı na kışılığını ve meslek anlavışını değıştırme- ven "usta^lardan bırı olduğunu belırttı Ke- mal'ın Turkıye de gazetecılerın sendıkalaşma- sında buvuk katkıları bulunduğunu anlatan trınç Mehmed Kemal'ın AnkaraTGS nınku- rucusu \e ılk başkanı olduğu.ıu belırttı Frınç Kemal ın guzel ve \ade Turkçesivle kendısın- den ionra geien kuşaklara ornek olduğunu \ ur- gula\ arak "Şu anda kendisini son volculuğuna uğurlu>oruA Ancak Mehmed Kemal, \apitla- rıvla. anılarnla daima aranıı/da >aşa>acaktır. Ona yaşamı boyuncadestek oian eşiINemika Ha- nımefendiye de sonsuz teşekkurlerimizi sunu- >oruz" dedı TGC Başkanı Naıl Gurelı de konuşmasında Mehmed Kemal'ın sadece kendı "acüı kuşa- ğı"nın degıl. gazetecılığın de bır "simgesi" ol- duğunu ve sendıkalaşmada onemlı hızmetlen bu!unduğunuso>ledı Gurelı konuşmasınaşoy- ledevam ettı "Bir kuşağın onemli bir temsilcisini sonsuz- luğa uğuıiarken geçmişi bugunku kuşakia kı- vaslama ihtiyacıduyuvoruz. İster istemez gıinu- muzün muhasebesini. gazeteciliğın erdemleri- ni gozumuzun onuden geçirivoruz. Genç gaze- teci kuşağının da Mehmed Kemal gibi durust ve meslek ilkelerine bağh olmalannı dili>oruz." Gureh'nın ardından soz alan T\ S Başkanı Ataol Behramoğlu ıse Mehmed Kemal'ın 1940 kuşağının onemlı bır şaırı olduğunu belırttı Kendı şaırlığınde. Kemal'ın ozellıkle "Duma Güzel Olmau" adlı >apıtının buvuk etkısı bu- lunduğunu vurgula>an Behramoğlu, Mehmed Mehmed Kemal için siyaset, sanat ve edebiyat dünyasından başsağlığı mesajı yağdı 'Fildıierıgeleceğeişıktutacak' tstanbul Haber Servisi - Yazın ve kültûr adamı, usta gazetecı, şaır Mehmed Kemal 1 ın olumu. siyaset, sanat ve edebiyat dunv asında buy uk uzuntu yarattı Mehmed Ke- mal'ın eşı Nemika Kurşunlu. gazetemız ımtıyaz sahıbı Berin Nadi, Yavın Kurulu Başkanı flhan Selçuk ve Ge- nel Yaym Yönetmenı Oroan Erinç'e gondenlen başsağ- lığı mesajlannda Mehmed Kemal'ın, fıkırlen ve gende bıraktığı eserlerının gelecek kuşaklara daıma ışık tutaca- ğı vurgulandı Mehmed Kemal'ın olumu uzenne Orhan Ennç'e bır başsağlığı telgrafı gonderen Cumhurbaşkanı Sükvman DemireL Cumhunyet aılesme tazıyelennı bıldırdı CHP Genei Başkanı OeouBaykalda dun Nemika Kurşunlu ıle Eruıç'e bırer başsağlığı mesajı gönderdı Denız Baykal, Nemıka Kurşunlu'va gönderdığı mesajda şunlan kaydet- tı "Yazın ve kültur dünyanuan seçkin kaJemi, usta gaze- teciMehmed Kemal'i>ıtirmişolmanınderin uzüntüsü İÇİD- deyim. Mehmed Kemal. flkirieri ve geride bıraküğı eser- leri ile gelecek kuşaklara daima ışık tutacakbr. \cınızı paylaşır. merhuma \llah'tan rahmet; si/e.çocuklannıza, edebiyat ve basın dünyamıza başsağhğı dilerim." tnsan haklanndan sorumlu Dev let Bakanı HikmetSa- mi Türk ıse gönderdığı başsağiığı mesajmda Mehmed Ke- mal'm edebiyat ve basın tarıhımıze kazandırdığı eserle- n ve "eğihnez kişiligiyle" daıma saygıyla anılacağını ıfa- deettı Kültür Bakanı tstemihan Talay da başsağlığı mesajın- da Kemal'ı "Cumhuriyet ideotojisine ve evrensel değer- lere sahip çıkan vazılanv la sorunlann çözümüne katkıda bulunduğu"nu \ urguladı Yazarunız Mehmed Kemal (Kurşunlu)'n un cenazesi Camii'nde lahnanögk namazuıından sonra Zincirlikuyıı Mezarhğı'nda toprağa veriktL (Fotoğraf UGÜR DEMlR) Baltkesır Mılletvekıh ve TBMM Idare Amın Önder Kırlı, Mehmed Kemal'ın ölümünden denn acî duydufu- nu belırterek "acılı ve döğüsen şairler kuşağının yaman birtemsilcisi'' olduğunu vurguladı Kırlı, "Kemal, Cum- huriyet'in tümdegerierine bağh Nr demokrusi savaşçısıv- dı. Onun özgürlükler vegercek demokrasi için çektigi ka- iurlan ve verdiği soluklu v^şamı unutmayacak, genç ku- şaklara örnek göstereceğiz'' dedı DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da mesajmda her zaman emekten, emekçıden yana olan. yıllannı demok- rasıye adayan Kemal'ın mınnetle anılacağını vurguladı Başsağlığı ıçın mesaj gonderenler arasında bulunan TCDD Şube Muduru Sevinç \kav ıse "üluçınan hepoku- yacağız ve ondan çok şev ögreneceğiz*' dedı Mehmed Kemai ıçın faks gonderen, teigraf çeken. te- lefon eden kışı ve kuruluşlar şöyle tstanbul Fransa Başkonsolosu Eric Lebedel, Çankaya Beledıye Başkanı Doğan Tasdtlen, Bomova Beledıye Başkanı Aysel Bayraktar, Anadolu Ünıversıtesı Rektonı Prof. Dr. EngİB Ataç. lstanbul Tabıp Odası, lzmır Dev let Tıyatrosu'ndan Mustafa Yalcın Dr Kaya Ergun EMsda- roğta,Prof Dr SadiGfindogdu gazetecı FuatBöte.Doç Dr Fuat İpekçt Doç Dr Mustafa Venigün. tstanbul Has- tanesı Başhekımı Doç Dr Mustafa Caniklioğlu. Prof Erfun Güney, Prof. Dr. Engin Eker, yaymcı Remzi tn- naç. Berfın ve KoraYayınlan Genel Yayın Yönetmenı Is- met Arslan. Tüm Malıye-Sen Antalya Şubesı Yönetım Kurulu üyesı Ahmet Bicer, sanatçı Afife Ediboglu. An- kara CUMOK. Tokat CUMOK'tan Yusuf Işık. Yaşam Radyo Yönetım Kurulu, Özgür Radyo'da "Şfir Duvaı-T prograrranı hazırlayan Banş İklan. Kooperatıf Başkanı Ab- di Yavuz. okurlarımızdan Mustafa Aksov. Hüseyin Kal- kan. Mali GünaL, İlhami Kandora. Mehmet Mercan, Er- tuğrul İmer, Emlak Bankası Akdenız Bölge Muduru Mu- sa Tufan. Köy-Koop Kvrklarelı Bırlığı Başkanı Erttoğan Kantürer de yer aldı Kemal'ın koşe vazarlığında da seçkın bır vere sahıp olduğunu ıfade ettı Behramoğlu "Meh- med Kemal gercek bir v urtsever ve derin izler bu-akan bir insandır" dedı Konuşmaların ardından Mehmed Kemal'ın naaşı aılesının, meslektaşlannın ve sevenlerı- nın alkışlarıvla gazetemızden uğurlandı TGC nın onune getırılen Kemal'ın cenazesi ıçın burada da bır toren v apıldı sav gı duruşun da bulunuldu Mehmed Kemal'ın cenazesi daha sonra Şış- lıCamıfnegetınldı ŞışlıCa- mıı'ne gelenler arasında Ke- mal'ın aıiesı, eskı TfP'lı ve sendıkalı arakadaşları CHP lstanbul Mılletvekıllerı Meh- met Sevigen, Algan Hacaloğ- lu, \ltan Ovmen'ın vanı sıra \li Ozgenturk. Hasan Kıya- fet, Savaş \>, Doğan Hızlan, Zeynep \live, Selmi Andak, AJi Sirmen, \rif Keskiner, Atıl \nt Talat Turhan, Semih Bal- cıoğlu. Tuncel Kurtiz, Erhan \kvildH, Korav Duzgoren, Tur- gut Kazan. Valçın Bayer, Me- lih Aşık,Sıdıka Su. Sadık Gur- buz, İsmet Av. Haluk Şahin. Arif Danıar. Alp Kuran da >er aldı Şışlı Camıı'ne Erdal Inö- nu Dışışlerı Bakanı İsmail Cem. gazetemız ımtıyaz sa- hıbı Berin Nadi. eskı Ltanb_ul Buvukşehır Beledı>e Başka- nı Nurettüı Sözen, YTU Rek- toru Prot Dr \V han Alkış. ga- zetecı Ma BaranseL Hasan Ce- mal, Muşerref Hekimoğlu. tı- yatro sanatçısi MujdatGezen, l mur Bugay. Bahçelıev ler Be- ledıve Başkanı Saffet Bulut. Hatây LokantasıveTLYAPda çıçek gönderdı Kemal. kılınan oğle nama- zından sonra Zıncırlıkuyu Me- zarlığı'ndatoprağavenldı Aı- lesı. arkada^lan \e Cumhun- yet çalışanlannm bulunduğu mezarlıktakı toren sırasında Kemal'ın mezar taşı uzenne "Nernika'" vazılı bır gulbuketı bırakıldı Odaya bağlı şoförlerden kornalı protesto Okul servisi şeriatçı şirkete lstanbul Haber Servisi - Kuçukkov Ka- zım Karabekır Imam-Hatıp Lısesı'nın. oğ- rencı ser\ ıs taşımacılığı ışını şenatçı Albay- rak Tunzm şırketıne v ermesı lstanbul Ser- vıs Araçlan [şletmecılen Odası na bağlı şoförlerın protestosuna neden oldu Oku- la. kendı odalanrun belırledığı tanfedekı uc- Cumhurryel k ı t a p 1 a r ı Dimitri Kantemir OSMANLI İMPARATORLUĞL'NLN YÜKSELİŞ VE ÇÖKÜŞ TARİHİ 1044sayfa 2 cıtt 1 hamur 4 000 000 TL 12 Evlul donemınde Kultur Bakanlıgı'nın satıştan kaldırdığı bır v apıt bu Boğdan Prcnsı \c Vovv odası Kantemır'ın unlu Hammcr Tanhı'nc de onculuk etmış bır valışması Bılım tanhıne ve c\rensel ansıklopedılere geçmış kantemir bu kıtabı Latınce vazmış Romen Akademısrnte vavımlanan baskısından Turkı,eve ijevnlen bu ılgınç eser, bu kere "sansursuz" olarak okura ulaşıvor Mudaka alınmalı, mutlaka okunmalı Cumhuriyet Çağ Pazarlama A Ş TurkocağıCad No 39/41 kıtap kulübu ı34334)Cagalogtu-lstanbul Tel (212)514 0196 retın yuzde 40 altında fıyat öneren şofbr- ler. okullabağlantılı şenatçı InsanlığaHız- met Vakfi'naaylık 1 mılyar hradolayında bağışta bulunmalarına karşın servıs ışının FP'nınbaskısıvla Albayrak AŞ'yevenldı- ğını one surdu Protestocu şofbrler. polısın ola> >enne gelmesıyle dağıldılar Kuçukkov Imam-Ha- tıp Lısesı Muduru Hiıse- yin Koçak'ın oluşturdu- ğu okul servıs komısyo- nunun oğrencı taşıma ışı- nı FP'Iı Fstanbul Bu>uk- şehır Beledı>esı'nın de ıhalelerını alan şenatçı Albavrak fırmasına v er- mesı beş vıldır okulun oğrencı servısını yapan şofbrlerce protesto edıldı Okul onune mınıbusle- nv le gelerek korna çalan fstanbul Servıs Araçlan tşletmecılerı Odası'na bağlı şotorlerle AlbavTai yetkılılen arasında tartıs- mabaşladı Bunun uzen- ne -Vlbayrak yetkılılen po- lıs çağırdı Polısm gelme- sıyle protestolar sona er- dı' lstanbul Servıs Araci tşletmecılerı Odası'nıri geçen hafta fıyatlarınd >uzde 50 oranmda zam yapmasıv la. v elılerden en yakın mesafede (0-3 kılo- metrearası)8mılvon 100 bın lıra ser\ ıs taşıma uc- retı alınması kararlaştınl- mıştı Odava u\e şofbr- ler ıse Kuçukkov Kazım Karabekır Imam-Hatıp Lısesı ne. kendı odaları- nın belırledığı fiv atın > uz- de 40'ın altında bır fı>at onerdı Ancak ımam-ha- tıp lısesınm oluşturduğu komısyon. taşıma ışını şe- natçı Albayrak fırması- na \ erdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog