Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17EYLÜL 1998 PERŞEME HABERLERIN DEVAMI G U N C E L c İ rNEYT 4RC 4Y1REK I Baştarafı l. Sayfada açık her ısteğe ılımlı bakıyor Avrupa Bırlığı mû Aman efendım, FP ıçın AB'ye uye olmamız bırıncı oncelıklı bır olay ABD'ye ba- kış açıları mO En buyuk dostları Cumhunyet mO Demokrasıyle taçlandırılmış bır Cumhurıyet kuşku yok baş tacı Laıklık konusunda "katı dırenmelere hayır" ama oyle bır laısızm kı herkes dıledıgı bıçımde dınsel torelerın kuralların tutsağı1 Dış ıl/şkıler konusuna ozellıkfe Erbakan ın sıya- sal tanhımızde unutulmazlar arasında yer alan "Lıb- ya sefen"ne gelınce FP Genel Başkanı Kutan ozverı anlayışına oyle bırornek venyor kı ınan olsun anlattığı gerekçe gul- durmekten gozlerı yaşartıyor Ozverı masalına "Erbakan'ın Lıbya zıyaretının sebebı maatesef benım" dıye başlıyor ve anlatıyor "Bızım gezı planımız Mısır ve Nıjerya 'ydı Ama muteahhıtlenn bır başkanı var Kadır Sever arka- daşımız Lıbya 'dan 300 mılyon dolar alacakları ol- duğunu soyledı Sever belkı 10 defa geldı yalvar- dt> 'Ne olur Erbakan Hoca Lıbya ya da uğrasın, şu bızım 300 mılyon doları kurtarsın' dedı Sever ay- nı zamanda benım okul arkadaşımdır Bız de kıra- madık, maalesef Lıbya olayı meydana geldı ' Kutan'ın bu açıklamasmdan çıkan anlamların başlıcalarını onemlerıne gore sıralarsak oncelığı Erbakan ın Lıbya dakı genel tutumuna vermek ge- rekıyor Erbakan'ın Lıbya gezısındekı marıfetlerı Kutan'ın anlattığı çerçeveyle kısıtlı ve o denlı basıt değıl Er- bakan Lıbya'da bagımsız ve onurlu bır devletın baş- bakanı gıbı durmadı Uluslararası alanlardakı de- ğen Osmanlı parasıyla bır metelık etmeyen Turk duş- manı Kaddafi nın emırerı kımlığını sergıledı Iki yüz Bu nedenle Erbakan ın gezısı Kutan'ın anlatım- larıyla basıte kuçultulemez Dogru tanımlama şu Erbakan muhalefet yıllanndakı Lıbya yardımla- nna teşekkur etmek hem de Kaddafi nın kurduğu sozum ona bır ordu komutanlıgındakı ıkıncı sınıf go- revını doğrulama amacıyla Kaddafı'nın huzuruna çıktı Bu utanç vencı sahnelerı basıt açıklamalarla bel- leklerdensıyırıpatmakolanaklımıdırkı Kutan ya- nm yuzyıllık dostunu kurtaracağını sandıgı boyle- sı gulunecek açıklamalara ıtıbar edıyor? Gerçı Kutan da takıyyecılık sanatından kurtula- madığını TUSİAD dakı konuşmasıyla kanıtlıyor FP'nın kapatılan RP nın surgıtı olmadığını RP do- nemındekı onemlı kımı sorunlara sert çıkan karşı tutumları benımsemedıklerını ıspat etmeye çaba- lıyor Bu zıyaretten sonra Mıllı Gazete nın manşetı dık- kat çekıcı bır olguyu açığa vuruyor Manşet, once Kutan'ın TUSİAD dakı konuşmasında "uç temelnok- taya dıkkat çektıgını" venyor ve buyuk sozcukler- le genel sıyasetı açıklıyor 'Uzlaşma, hoşgoru, da- yanışma " Şırınlık muskası ıfadeler Sonuç m u 9 FP bu uç temel noktadakı ıçtenhğını belgelemek ıçın nege- rekıyorsa yapmaya amade RP'nın yerını alırken "devleile ve devlete can veren kurumlarla barışmak" ıçın takjyyemn danıs- kasına hazır O kadarkî aylardır 18 Nısan 1999'daki çıtte se- çımın bır numaralı öavunucusu rolu kesıyor Hatta bu oyunda başrole çıkarken butun zıt goruşlere go- ğus gerıyor Oyle bır hava estırıyor kı çıfte seçım- den ve TBMM'nın saptadığı seçım tarıhınden kım- senın FP'yı vazgeçıremeyecegı ızlenımı verıyor Fakat TUSİAD çıfte seçım ıstemıyor Hele hele erken seçımı hıç ıstemıyor Oyle mı? Kutan "uzlaş- ma, hoşgoru ve dayanışmayutturmacası uğruna" seçım polıtıkasını bır yana atmaya hazır olduğunu ılan edıverıyor Kuşku yok Kutan ın çıfte seçımden ve tarıhın- den yan ç/zmesı gırışımınden sonra sıyasetçılerı- mızde bu yuz bu genış yurek varken oyun ıçınde oyun asla tukenmeyecek Seçım tartışmasında yarınlaryenı oyunlara, açık- lamalara gebe Seçım konusunda FP nın ıpıyle kuyuya ınen 18 Nısan'da çıfte seçımde dırenen Şaıbe Hanım ıse zor durumda Vah Şaıbe Hanım vah 1 Pendik'te çağdışı uygulama Apartmanın sığmağıııı mescide dönüştürdüler Istanbul Haber Semsı - Pendık '»enışehır Mahalle sı Mıllet Caddesı ndekı En- gın Sıtesı E Blok takı 6 da- ırelı apartmanın sığınağı mescide donuşturuldu Apartman sakınlerınden Şerafettin -\slan ızınsız mescıt yapılmasıvla ılaılı yargıya basvuracağını beiır- terek "Ben dedindar bir in- sanım. \ncak çok valunı- mızda mescit \ar. Mescidı yapüran \lehmet Tokatlıog- lu"na Islamın 5 şartmı sor- dum. onu bik bilmiy or" de- dı Apartmanda oturanla- nn tumunun onav ını aldıgı- na ınanmadığını belırten Şerafettin Aslan "Çokya- kınımı/da mescit \ar. Bov- le şey olur mu ? Sakinlerın onayi alınmadajı mescitolur mu? Sonra apartmanda mescit ne anlanıa geliyor? Cami ve mescit açılması. herkesın her istedığı verde açabıleceğı bır ış mıdfr" dı- ye konuştu Tokatlıoğlu nun\onetıcı olmak ıçm boy le bırgınşım- de bulunduğunu one suren Aslan bodrum katının he men ustundekı daıresını gu- rultu nedenıv le kırav a \ ere- medığını kaydettı Olayı Pendık kavma kamJığı na \e Pendık Muf- tuluğu neyazılı olarak ılet- tığını ancak hıçbır sonuç alamadığını belırten Şera- tettın Aslan şovle de\am ertı "Bura>a Kartal Bele- diye Başkanı \lehmet Sek- men 'i getirdim. Başkan soz konusu yen gordukten son- ra Buravagerek yok Ben size başka bır \ere mescıt vaptırav ım* dedi. Sorunun çozumu içın ügılüen gore\e davetedhonım." Yılmaz; 30 Eylülde menkuldeğerlerin kayda geçirilmesinin blokaj olmadığını söyledi yurttaşa barış eli uzaüyor'4NTC4R4(CurnhunyetBurosu)-Başbakan Me- sut Vümaz, yenı vereı reform vasasıvla u mah mi- lat" olarak kabul edıîen 30 Ev lul 1998'de bankala- ra yatıracakları servetlerı nedenıyle vurttaşların hıçbır şekılde vergı odemeveceklennı bıldırdı Bu tanhın vergı duzenlemesmde de\ letın v urt- taşına banş elı uzattığı bır donum noktası olduğu- nu vurgulavan Yılmaz bu tanhte menkul değerle- nn kayda geçınlmesinın blokaj olmadığını sav un- du Yılmaz, "Vatandaşlar 1 Ekım'den itibaren pa- ralanm istediklen gibı kuuanabilecelderdir" dedı \ ılmaz dun Başbakanlık Konutu nda Vlalı\e Bakanı Zekerija Temizel Tarım \e koyışlen Ba- kanı IVfustafa Taşar Sana\ı ve Tıcaret Bakanı Va- lım Erez ın katılımıvla bır basın toplantiM duzen- ledı Yılmaz enflasvonlamucadeleprogramınındı» ka>naklı ekonomık knzlere karşın kararlı bır şekıl- de yurutuldugunu belırttı \ ılmaz. >urttaşlara kolav lık getırdığını sav undu- ğu vergı vasasıvla \ergı tabanını genısletmek ve denge)aratmak ıçın "»ergı\etabı usulun" değistı- nldığını behrterek "Vergı\le ilgilı ekonomik \e n- UNCTAD'ın '1998 Dünya Ticaret ve Kalkınma Raporu' basına tanıtıldı 'Ekonomik kriz Türkfye'yivurabüir'A.NKARA (Cumhumet Burosu) - Bırleşmış Mılletler Tıcaret ve Kal- kınma KonferanM'nın (UNCTAD), 1998 yıJıraporunda,pıyasalara duyu- lan a$ın ınancın. fınansal sıstemın ıs- tıkrarsızlık yaratıcı ozellıklennın göz ardı edılmesıne neden olduğuna dık- kat çekıldı Prof KorkutBoratav, ra- pora gore î>oğu A.sya ulkelenne da- ha fazla fınansal hberahzasyon one- nsuıın ahlak dışı olduğunu ve bu ul- kelenn mallanıun yağmalanmaya ça- lışıldığını anlattı UNCTAD'ın hazırladığı "1998 Dünya Ticaret ve Kalkınma Rapo- ru", Ankara Unıversıtesı Sıyasal Bıl- gıler Fakultesı Öğretım Görevlısı ve kalkınma sorunlannda BM' ve danış- maniık yapan Prof Korkut Boratav ta- rafından basına tanıtıldı Korkut Bo- ratav, şu koşullann gerçekleşmesı du- rumunda rapora gore knzın tum dun- yayı etkısı altına alacagını belırttı "FinansaJ Bûkrarsı/Jığın gelişmek- te olan ulkelerdeki pimsalara daha da vaydması. Bu Rusja'da (Mu. Ra- por hazırtandığmda Rusya'da kriz yoktu. Sanav ileşnıtş ulkelenn borsa- larında ciddı duşuşler olması. Borsa- lardadalgalanmalargoruluvor. \BD ekonomısının hı/.la durgunluğa \o- neimesL Bu vok. Av rupa'da sıkı para politikalannm devam ermesL Devam ettiriH>or. Japoma ve Doğu Asva'da- ki gerikmenüı daha da uzaması." Boratav 'ın verdığı bılgılere gore, ra- porda dıkkat çekılen noktalar şöyle # Küresel denetım ve düzenleme, finansal pıyasalann bütunleşme de- recelerıne ayak uyduramadı ve bu- mın malı>etı çok ağir olmaktadır # Paraları spekulatıt saldırılara ugrayan borçlu ulkeler, sermaye ha- reketlennı tek yönlü olarak durdura- bılmelı # 1990'lı>ıllardadun>aekonomı- sınmbehrgın özelhğı olan rınan^al ıs- tıkrarsızlık ve knzieroncelıkJe gelış- mekte olan ulkelenn reel ekonomıle- nnı tahnp edıyor Dogu Asya krızı- nın malıyetı. yalnızca bu yıl ıçın dün- ya ekonomısınm toplam hasılasmın üe- te bınne dertk gelen 260 mılyar do- lar # Bankacılık knzlen spekülatıf balonlara bağlı Para knzlen yuksek faızlerie ısftkrarlı döv ız kurlannın bır- hkte yo! açtiğı büyük bo) utlu serma- ye gınşlennı ızlıyor Sermaye hareket- lennın tersınedönmesı, ıçpolıtıkala- ra değıl, sermaye gınşlennın neden ol- duğu makroekonomık bozulnıalara bağlı Bu etkı fınansal lıberalızasyo- na ve deregulasyona hızla ve kapsam lı bırbıçımdegeçen ulkeierdedaha faz- la Boratav, gazetecılenn sorulan uze- rıne Turkıve'de knzı ortaya çıkara- cak onkoşullannın var olduğu uyan- sında bulundu Boratav, Turkjye'nın durumunu şöyle değerlendırdı *Vani deregulasvoafinansaJser- bestlik vardır. Bankaların açık pozis- yonları u/erıne kontrol çabaları çok zavıf Makroekonomık ıstıkrarsıziık- la Ugıli her turliı unsur var. Merkez Bankasınjn elindeki26-27 mihardo- laruk rezerv birikimi. buyük makro ekonomik tstikrarsı/Jık paha$ına a\~ muştur vc oldukça malivetlidir. Dolar karşısuKİa Turk parasuıda aşın bir de- ğerlenme>ok. Ancak markJa bırlikte değerlenmeolduğu goruluv or. Bu de- ğerlenme ne kadar aşındır.' Bu tar- bşmava açıktır. Suru psiko/u var mı? Borsadan 4-5 nıih ar dolar çıkış oidu. Bunun durrııası beklenıvor. Ama çı- kışın devam ettiği tahmin edilivor. Bankalann açık pozısvonlaruıuı ne kadar kapanldiğı bdli değiL Henuz dö- v ize saldın yok. CMacak da demek de- ğildir. Phango kimev uracak.' Ama bt- rine v uracak. Brezih a topun ağzında. Knzın olacagını ongormuyoruz. An- cak olmayatağını soylemek de fevka- ladesafdiUıuktir." cari ışlemler tıtızlıkle ızlenecektir. Kayıtdışı ekono- mi kavıt altına alınabüecek, vergı kaçıranın yanına kâr kalmayacaktır" dedı \ ılmaz donum noktası olarak nıtelendırdığı 30 Evlul tanhınde devletın vatanda^a ehnı uzattığını belırtırken "30 Ey lul gunu geçmişten gelen varüğı- nı Lspatladığı kazanç.gelecekte hıçbırşekıJde vcrçı- lendirilmevecektir. Bu ışjem ellenndekı kıvnıetlen- nı resmen kanınavabılmeleri ıçın butun vatandaş- lara getınimış olan bır hakür" dedı \ ılmaz vıjrt- taslara "Elinızdekı kavıtdışını bıldırmektençekin- mevin" çagrısında bulundu \ ılmaz gazeteeılenn sorula- rı uzenne hısse senetlennın ve vatınm fonlarının kapsam dışında bırakılmasinı ısteven borsacılarla ılgılı durumu va- kından ızledıklennı sovledı Basın toplantısında ekme- gın poşete gırmesıyle ılgılı tartışmalara da değınen Yıl- maz halkın sağiığının konın- masınm amaçlandıgını belır- ttı Yılmaz urun alımlarında populıst yaklaşımlar ıçınde ol- madıklannı savunarak "Çift- çının destekienmesinin popu- lıst poiiüka ya da seçim ekono- mısivle ilgisı yok" dedı Temızel de ekonomıdekı bazı olumsuzluklann vergı ka- nunun uzenne >uklenme>e çalışıldıgına dıkkat çektı Te- mızel hısi>e senedı alım-sa- tım kazançlannın 1998 de ver- gı kapsamında olmadığını. 1999 vılından itibaren 1 vıldan daha az ->urede alım-satım so- nunda belırlı bır mıktan aşan kazanç oluşmuşsa 2000 vılı- nın mart a> ında enflasyondan arındırıldıktan sonra beyan edılecegını anlattı Temızel hısse senedıyle ılgıfı duzenle- menın getınlen yasadakı en avncalıkh vergılendırme ol- dugunu kaydettı Temızel af olmadığını be- lırttıgı duzenlemenın devle- tın yurttaşıyla geçmişe donuk dıdışmesını ortadan kaldıraca- ğını savundu Yeni hüküınet, 6 eski' kadrolar• Baştaraft l. Sayfada kasalarda para var Merkez Banka- . sı'nm rezervterıyse sadece 12.3 ,,, ^njlyar dolar Bu >uzden onumuz- dekı doncmdc Rnsya'nm toplam 200 mıl>ar dolan bulan boaunu odevemeyeceğını resmen açıkla- ması hıç de ımkânsız değıl Dığer tarafta içışlen Bakanı Sergey Ste- paşin, salı gunu basın toplantısın- da polısın cıddı bır toplumsal kar- gaşadan endışe ettığını soylerken Malıye Bakanı da Sav unma Bakan- lığı'nda ordunun besın satın alma fonlannın bu yıl ıçın tukendıgını haber ven>ordu Ikıncısı bu hukumet "merkezci- lerle", "komunistlerin" bır sıvası ıttıtakıuzenndeduruvor \ncak sa- lı gunu BorisFyederov'un da gore- vınden alınması avnı gun \egor Gaidar'ın y aptıgı toplantıv a katı11- mın olağanustu duşuk olması gıbı gelışmeler de "serbest pivasa van- lısı reformculann" Rusv a da tama- men gozden duştuğunu gosterıyor Uçuncusü, yenı hükumette ekı> nomı yönetımının basına geçenler ve bunlann danışmanlan Gorba- çov'un başlattığı ılk reform dalga- sına aıt burokratlar Bunlar daha sonra Yeltsin ıle bırlikte neo-lıbe- ralızmın ekonomı polıtıkasında ege- men olmasından sonra gorev lerın- den uzaklaştınlmışlardı Başbakan Ye\geni Prünakov, eskı KGB şetı eskı dışışlerı bakanı Eknomıden Sorumlu Ba^bakan \ardımcısı Yuri Masilukov, eskı Merkezı Plan Dırektonı halen ko- munıst Partı uyesı Merkez Banka sı'nın basına getınlen Viktor Geraşenkoeskı Sov^et Merkez Ban- kası Guvernoru Buekıbın ılkelde kendılenne danişman olarak seçtı- ğı ekonom^tlerın uçu de Leonid Abalkin. Nıkolai Petrakov ve Oleg Bogomolov Gorbaçov Perestrov- ka (ekonomik venıden yapılanma) hareketını ba^lattığında en ust du- ze\ ekonomik danışmanlargrubun- daydılar Rus\a'nın ekonomı po- lıtıkasında \enı bır vol av nmında ol- duğunu gosteren dorduncu etken de Primakov hukumetının oncelık len Buoncelıklerlıstesınınba^ın- da makro ekonomik duzenleme- ler değıl bınkmış ucretlen ode- mek sosval yardım harcamalannı arttırmak ve sanav ınm venıden can- lanmasına vardımcı olmak gelıvor \ukandakı manzara venıhuku- metın pivasa retormlarına değıl ekonomik venıden vapılanmaya onem vermek ıstedığını gostenyor Oleg Bogomolov 'un dedığı gıbı ve- nı hukumet de reformlardan \ana "ancak bu reformlann halka hiznıet eimesıni istıvor". ^enı hukumet ucretlerın oden- mesıne ve sanavının tanlandınl- masına oncelık verecek Ancak uc retlen hangı kaynaklardan odeye- ceğı henuz bellı değıl Neo-lıberal uzlaşma bu ış ıçın para basılması- nın hıper- enflasyona >ol açabıle-' ceğını ılen surmekle bırlikte bu gu- ne kadar bır çozum uretemedı Buyuzden emısyonu kontrollu bır şekılde genışletmeyeçalışmak Mer kez Bankası Guvernoru Geraşen ko nun salı gunu vurguladığı gıbı kaçınılmaz gorunuyor Sanayının yenıdenyapılanması ıse ekonomik kaynaklann y akından denetlenme- sını v e bu amaca gore yenıden y on- lendınlmesını gerektınvor Nıtekım salı gunu Merkez Ban- kası Guvernoru ıhracatçılann dov ız- lenne devlet kontrolu getınlmesı- nı ıstedı Şımdı Rusva nında Ma- lezva Çın gıbı ıçekonomıyeonce- lık vererek ve ıç ekonomının dun ya ekonomısıy le ılışkılennı denet- lemeye çalışarak yolunu bulmavı deneyeceğı anlaşılıyor G U N D E M >Il ST\FA BALBA • Baştarafi 1. Sayfada tım oyle ıstıyor" d/yor Gorevden alınmak ıstenmesının gerekçelennı çc lyı bılen Şahın, kamuoyu onunde soruyor "Benı neden almak ıstıyorsunuz7 Gerekçesıı soyleyın " Çıt yok Soru-yanıt yontemıyle konuya açıklık getırmey çalışalım Şahın nelerden sorumlu Devlet Bakanı7 Toplu Konut Idaresı Başkanlığı ve Emlak Banka sı Gelenektır çok ortaklı bır hükumette devlet ba kanlanna gorev dagılımı yapılırken, Halk Bankası Zıraat Bankası ve Emlak Bankası paylaşılır Şahın't verılen gorevın Turkçesı şu "Konut ıhalelennden sorumlu Devlet Bakanı " Emlak Bankası nın 199O'lı yıllardakı hesaplannır neredeyse hıçbırı aklanmadı Bunca hukumet de- gıştı, bakan geldı-gıttı ama Emlak Bankası'nın "ça- lışma bıçımı" değışmedı Şahın'ın goreve getırdığı yonetıcıler lyıdır, kotudur, ıhale dağıtımını lyı yapar kotu yapar ayrı bır tartış- ma konusu Ancak Şahın goreve geldıkten sonra bır karar aldı ' Emlak Bankası 'yla ılgılı ıddıalar nedır, araştınn " Araştırıldı Rapor Şahın'ın onune geldı Şahın hayretını gızleyemedı "Olamaz bu kadarına pes " Başbakanlık Teftış Kurulu'nun 16 10 1997 tanh, 14/97-33(4) 3 1 sayılı raporu baştan sona ıbret bel- gesı Başka bır deyışle Turkıye'nın fotoğrafı Bankanın genel muduru, aynı zamanda yonetım kurulu başkanı Yonetım kurulu uyelerının yandan çoğunu belırleme hakkına sahıp Genel muduaı de- netleyecek yer yonetım kurulu Yonetım kurulunu belırleyen kışı, genel mudur Genel muduru de sı- yası ıktıdar atıyor Iktıdar bır genel mudur atayarak Emlak Bankası'nın tum ıplerını elıne geçırebılıyor Yasaya gore, genel mudurun 6 yardımcısı olma- sı gerekıyor Bu rakam 1993'te9'a, 1996 da 11 'eçı- kanldı Raporda bu durumun getırdığı olumsuzluklar uzun uzun anlatıldıktan sonra, bankanın zarara gı- rış nedenlerı sıralanıyor Dar gelirliden çok gelirliye 1980'lerde 3320 sayılı bır yasa çıktı Amaç, dar gelırlıler ıçın 75 metrekarelık konutlar yapmaktı Bu- nun ıçın de konut edındırme yardımı adı aftında ke- sıntıler yapıldı Yasa geregı toplanan paranın Em- lak Bankası'na yatırılması ve altı ay vadelı hesaba uygulanan faızle degerlendırılmesı gerekıyordu Banka yonetımı yasaya uydu 1990'ların ılk yan- sında bır ay vadelı hesaba yuzde 73 uç aya 66, bır yıla 58 faız uygularken altı aya yuzde 48 faız verdı Otekı bankaların altı aylık faızı ıse yuzde 68-75 ara- sındaydı Raporda bu duruma şu yorum getınlıyor "1997 hesaplarına gore hak sahıplennın faız kaybı 91 trılyon lıradır " Banka 1987-91 1994-95'te dar gelırlılere uygun konut yerıne luks konut ışıne gınyor Raporun 24 sayfasında verılen rakama gore zarar, 293 tnlyon Pekı banka paraları nerelere gıttı 1 ? Raporun 35 sayfasındakı sadece 1996 yılına aıt ıstıhkak doku- munu aktaralım, Ceylan Jnşaat 6 7 trılyon, Meşa Mesken 4 7 tnl- '%n Nurol 4 9 trılyon AleamTKlarko 3 trılyon, Tepe Inşaat 2 7 trılyon Tekfen Inşaat 2 5 trüyon, Yapı ve Tıc Inş 2 trılyon Yonca Inşaat 1 4 trılyon, Baytur 1 3 trılyon Rakamlar uzayıp gıdıyor Şu soruyu sorabılırsınız: - Kardeşım konut yapılmış, fena mP Fena Çunku, Hazıne de bu ışlenn zararia sonuç- lanacağını başından soyluyor ve ızın vermıyor Ama, buna ragmen banka adeta tek gorevı yukanda adı- nı saydığımız fırmaları zengın etmekmış gıbı, zara- nna konut yapımına devam edıyor işte, "nedenı belırtılmeksızm azlı ıstenen kışı" bu bankadan so- rumlu bakan Acaba sısteme alışmış fırmalann ışınde bozulma mı var'' Acaba sısteme yenılerı gırmek ıstıyor da zoriuk mu var^ Acaba sıstemın başında o değıl de ben olayım dıyen mı var^ Acabalardan fal tutmayalım, konunun devamını sonraya bırakalım Hizbullah'tan yandaşlanna öneriler \XKARA (Cumhunyet Burosu)- Gunev - doğu'daetkınlığınıgıderekyıtırenşenatçıte- ror orgutu Hızbullah'ın guç kazanabılmek ıçın yandaşlanna bırdızı uvanda bulundu- ğu bıldınldı Onenler arasında "duzenın adamlan" olarak nıteledıklen ımamların arkasında na- maz kılmalan kendılennı deşırre etmeme- len ve "devletinkâfir olduğu" mesaıını vur- gulamalan da yer aldı Istıhbarat bınmlen faalıyetalanı gıderek zavıflayan ve amacı Iran benzen bır rejım kurmak olan Hızbul lah orgutunun y enı pro- paganda vontemlen gelıştırdığını saptadı \anda^lanndan bır sure ıçın de olsa kendı- lennı deşıfre etmemelennı ısteven Hızbui lah $u konulan ışlemelennı ıstedı # Turkıye Cumhunyetı nın yonetım bı- çımı Islama uygun değıl, şenat devletı ku- rulmalıdır # Turkıye ye şenatı ancak Hızbuljah ge tınr Tankatlann ve FP nın bırşev vapabıl- mesi mumkun degıldır ancak bunlarla ılış- kı ıçınde olunmahdır # 28 Şubat kararlannın uvgulamava ge- çınlmesı devletın kâfırolduğuçerçevesın de ışlenmelı rejıme bağlı Muslumanlann kazanılması >enat devletı ıçın onemlıdır 0 Imam-hatıp hselennın orta kısımlan- nın kapanmasi ve turban vasagı Mam açı- sindan onemlı olmamakla bırlikte bu ıkı gelışmevı amacımız ıçın kullanabılınz # Kendınızı kamufle etmek ıçın camı ımamlan ıle ıvı geçının Camı temızlığı ezan muezzınltk konularında gorev lılere vardımcı olun # Cemaatten dişlanmamak ıçın sınıdılık ımamlann arkasında namaz kılın # Sakal ve bıvıklannızı camı cemaatı tarzına aore a\ arlav ın Dünya Enerji Kongresi'ne 5 bine yakın enerji uzmanı katıldı Bakû-Ceyhan yıl sonuna kalıyor FLATKOZLIKLL HOISTON - Houstonda, hafta ba- şindan itibaren bır aray a gelen yuz ulke- den 5 bmı aşkın enerji uzmanı ve huku- met temsılcısı gelecekyuzyılınenerjıkay- naklannın neler olabıleceğını tartıştı Dun\aEnenıK.onseyı 17 EnenıKong- resı kuresel ekonomik knzın golgesin- devapıldı En onemlı enerjı urunu olan petrol geçen vıl 52 hafta bovunca sahıp olduğu v uksek deâennden v uzde 30 dan tazlasını kavbertı Bugun petrol tıcaretı 2> \ ıldan fazla bır suredırenflasvon en- dekslı olan dolar bazında en duşuk fı- vattanvapılıvor Lzmanlaragorefıvatdu- şuşu petro) şıricetlennın kazançlannı azal- tırken petrol v e doğalgaz aravıp çıkaran kuruJuşlann ışlennın durmasına neden oluvor Houston dakı konferansta belı- ren goruş. Baku-Cevhan ın da araların- da bulunduğu bırçok enerji yatınmının planlanandan ılen bır tanhe sarkması yonundeşekıllendı Gerek ABD Iıgerek- se Turk yetkılıler Bakû-Cevhan konu- sundakı İcarann ekım ay ı yenne bu vılın sonlanna doğru bır tanhte venlebılece- ğını dıle getırdıler Enerji ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Cum- hur Ersumer ABD Başkanı Bül CBn- ton ın Hazar Bolgesı Ozel Temsılcısı Buvukelçı Richard Morningstar ıle go- ruştu Morrungstar ıle goruşen Ersumer enerıı konularında karşılıklı bılgı alı>- venşınde bulunduklannı soyledı Mor- nıngıstar ıse ^unlan soy ledı u Bu gorüj- mede Hazar bolgesındeld ortak hedefle- runizı ve ortak kararlanmızı teyit ettik. Bu hedefler, Turkıye'nin enerji ihtiyacı- nın karşılanması ve yeterli ekonomikge- Gşmesının devam etmesidir Hazar'ın do- ğal kav naklannı ihracı ıçın doğu-babyö- nunde boru hatlannın ınşa edilmesı ko- nusunu goruştuk Bakû-Cev han hatonın ınşası konusunda ciddi arzu duvuvoruz" Momıngstarbır soru uzenne Bakû-Cey- han boru hattının vapımına başlanması konusunun ekım ayında ılan edılmesınm makul bır olasılık olduğunu ancak vapılacak daha çok ış bulunduğunu soy- ledı ACI KAYIP Durıye Tokgoz. Necla Erguner ve Guhennur Kafkas'ın Ağabeylerı, Merhum Guler Gunel, Işık Gunel, Guner Hedılı, Faruk Hedılı'nın babalan Saıde Ergun'un eşı, Merhum Ergun Hedılı. Ozlem Hedılı ve Alp Gunel'ın bırıcık dedelerı DARUŞŞAFAKALI, IŞINBİLİMCJ Dr. RÜŞTÜ ERGUN'u 17 Eylul 1998 Perşembe gunu (Bugun) Bostancı Kuloğlu camı'sınde kılınacak ıkındı namaz'ından sonra Kuçukyalı mezarlığında daha aydınlık bır dunyaya uğurlayacağız. YİTİK Ataturk Devrimleri'nin ve Turkçe'nın tutkunu, savunucusu Cumhunyet aydını ornek ınsan IŞINBİLİMCİ Dr. RÜŞTÜ ERGUN'u YİTİRDİK ACILIYIZ. KATHY-REŞIT TOKGOZ. TULIN-SINAN TOKGOZ, DEMET-AHMET TARIK UZUNKAYA, AYŞEGUL-CÜNEYT KAFKAS, CEM KAFKAS Yönetim görev dagılımı yaptı Haber Merkezi - Turkı- ve Gazetecıler Sendıka- sı nın 12-13 Eylul tanhle- nnde toplanan genel kuru- lunda seçılen venı yonetım kurulu dun gorev bolumu- nu yaptı Buna gore genel başkan vardımcılığına gazetemız yazan Şukran Soner ge- nel teşkılatlandırma sekre- terlığıne İrfan Başçuha- dar genel eğıtım sekreter- lığıne de Ender Ertekin getınldı Bayram Yaşlı ve Şukru Akın ıse yonetım kurulu uvesı olarak gorev aldılar Genel kurulda va- pılan seçımlerde genel baş- kanlığa Ziya Sonay genel sekreterlığe Ercan Ipekçi genel malı sekreterlığe de Hasan Ercan getınlmıştı HAKKUNDA ŞİKAYETLER VAR Rektör GüzelMfa etti TURAN NARLER ÇANAKKALE- Hakkındaçeşıttıyolsuzlukvekad- rolaşma şıkâyetien bulunan \e YOK Başkanı tarafın- dan ıstıfası ıstenen Çanakkale Onsekız Mart Unıver- sıtesı Rektöru Prof Dr Abdurrahman GüztL dün ıs- tıfa ettığını açıkladı Unı\ ersıteran basın \e halkla ılış- kıler bınmınde çahşan ıkı görevlıylebırlikte ıstıfa eden GuzeFın, bugun konuyla ılgılı bır basın toplatıtısı dü- zenleyeceğı oğrenıldı Prof Dr Guzel hakkında uzun suredır çeşıtlı yol- suzluklaryaptığı, kadrolaşmaya gıttığı savlan YOK mu- fetüşlennce tncelemeye alınmıştı Bu arada Eğıtım-Sen Çanakkale Şubesı'nce toplanan 20 bm ımzalı dılekçey- le rektörün ıstıfası ıstenıyordu Aynı sorunlann yaşan- dığı Denızlı'nın Pamukkaie ünıv^ratesı'nde RekförProf Dr Arif Akşit, YOK Başkanı'mn ıstemıne uyarak 14 Eylul 1998'den geçerh olmak uzere ıstıfa ederken Gu- zel bu ısteğeu>madı Guzel'm ıstıfa etmeveceğını bıl- dırmesınm ardmdan YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün, konuyu Cumhurbaşkanı Suleyman Demirei e ılettığı ve şıkâyet ettığı oğrenıldı Rektör Guzel de bu gelışme- ler uzenne ısranndan vazgeçerek ıstıfa ettı 81 yaşındaydı Işmbilimci Rüştü Ergun öldü Haber Merkea - Cerrah- pa>a Tıp Fakultesı emeklı oğ- retım uyelennden Işınbılım- cı Dr Ruştü Ergun dun saba- ha karşı vetat ettı Dr Ergun Slvaşındavdı Turkçenınoz- leşmesi ıçm yaşam boyu sa- \aşım veren Dr Ergun, "ront- gen mütehassısı" unvanını kullanmaz ve kendısını "ışuı- büımcr olarak tanıtırdı Turkçe sozcukler ve gra- mer konulannda çalışmalan bulunan Dr Ergun'un, çok sav ıda vazısı gazetemızde ya- umlanmıştı Dr Ergun unce- nazesı bugun ıkındı namazın- dan sonra Bostancı dakı Ku- loğlu Camıı den kaldınlarak KuçukvalıMezarlığı ndatop- raSa venlecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog