Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

EY1ÜL1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Anayasa Malrtemesi'nden RP'ye ret • .AMvARA(Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Malıkemesı; RP'nın kap-atılmadan önce 4306 sayılı S Yıllık Zorunlu Terrael Efıtım Yasası'nın ıptali \e yürürlüğün durciunılması ıstemıyle açtığı da\a\ı oybırliğı ıle reddetıı. Yüksek mahkeme heyetı. oncekı gün başladığı görtişmelere dün de de\am etti. MahJceme. dünkü oturumıınun ardından. RP*nin5>ıllıktemel eğitimın 8 yıla çıkarılmasına ılişkin düzenlemenın iptalı ıstemını oybırlığı, bazı ışlemlerden eğıtime katkı payı almmasına ılişkin düzenlemelerin iptal isteminı de o\çokluğu ıle reddetti. Çakjcı'mn adamları yargıfandı I İstanbul Haber Servisi - Fransa'da yakalanan Alaartin Çakıcı'nın talımatıyla "cüriirn ışlemek amacıyla teşekkül oluşturduklan" öne süriilen l'ı gıyabi tutuklu 5 sanığın vargılanmasına, Istanbul3 No'lu DGM'de başlandi. Mahkeme heyeti başkanı Ali Demir savunmasını yapan sanıklara. "Kımsenin de\let adına suç işlemeye ve suç işletmeve hakkı yoktur. Adalet ergeç tecelli edecektır. Kımse kendinı kurtaramayacaktir. Onun için kımse 'devlet adına yaptım* lafının arkasına sığınmasm; 'millıyetçıyım' diyerek vatanın, devletin arkasına sığınmasın. Mıllıyetçi adamın, uyuşturucuyla ne işi var? Asıl kabadayılık, efendıliktir" dedi. Özep Çiller duruşmaya gelmedi • AYDIN (Cumhuriyet) - Zımmet suçlamasıyla hakkında Aydın 2. Afır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in eşj Özer Çıller, dünkü duruşmaya gelmedi. Mahkeme başkanı Engin Güner, Özer Çiller'in talimatla Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadesinın alındığını belirtti. Hasan Heybetli gözaltmda • İstanbul Haber Servisi - Mafya dünyasının tanınmış kabadayılanndan Hasan Heybetli, İstanbul Emniyet Müdiirlügü Organıze Suçlar Şubesı ekiplen tarafından dört adamıyla bırlıkte Zeytınburnu Veliefendı Hipodromu'nda ruhsatsız sılah taşıdığı gerekçesıyle gözaltına alındı. Heybetli \e dört adamının sorgulamalan sürdürülürken Heybetli'nın karşılıksız çek-senet vermek suçundan arandığı öğrenıldi. Sigoptalı çalış' kampanyası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çahşma ve Sosjai Güvenlik Bakanlığı, kayıtdışı üretimin. kayıtdışı ıstihdamın yarattığı olumsuzluklan ortadan kaldırmak amacıy la "Sigortalı çalış, sigortalı çalıştır"' kampanyası ve Yaygın Denetim Programı- 1998 hazırladı Hazırlanan kampany a programıyla sigortasız çalıştınlan işçıler ile sigortaya bıldirilmeyen işyerlerinin SSK kapsamına îlınması. Vergı Reform Vasası'nda kayıt dışı stihdamın azaltılması ve jrgütlenmenin özendirilmesi conusunda getınlen mlemlerin tanıtılması ımaçlanıyor. fahin krîzi ışılamıyor I .ANKARA (Cumhuriyet Mirosu) - Partı politikalanna ykın davrandığı savıyla. mp için güvensizlik oyu. itifaya zorlama ve azıl ıekamzmasmı gündeme etirdiğı Devlet Bakanı efaiddın Şahin'i oltuğundan jaklaştıramayan DTP imetımı. son çare olarak disiplin kurullannı" ırekete geçirmeye ızırlanıyor. Başlangıçta. tifaya zorlama, azil yoluyla pu üzerinden atma taktığı leyen DTP Genel Başkanı üsamettın Cindoruk'un n çare olarak "ıhraç" ekanizmasını kullanacağı Idirildi. Adalet Bakanı, eski bakanlarla bir araya gelerek hukuk reformu konusunda görüşlerini aldı Denizkurdu'na destek sözüANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ada- let Bakanı Hasan Denizkurdu dün. cumhu- riyet dönemınde görev yapan adalet bakan- lan ıle bıraraya gelerek hukuk reformu ko- nusunda onlann görüş \e önenlennı aldı. Denizkurdu, günümüzde "hukuk refor- mu"nun kaçınılmaz hale geldıgmı belırte- rek bu konuda TBMM'ye çok büyük göre\ - ler düştüğünü söyledı. Denizkurdu, bugün FP, CHP \e DTP lıderlemle görüşerek re- form paketine destek isteyecek. Hâkıme\i'nde dün gerçekleştırılen top- lantıya eskı bakanlardan Hasan Dinçer, MehmetCan, Necmettin Ce\ herl Necat El- dem. Şakir Şeker, Bekir Sanıi Daçe, Meh- met Moğultay, Firuz Çilingiroğlu \e Oltan Sunguriukatıldı. Mazaret belırten SeyfiOk- tay; Mehmet.Ağar \e ŞevketKazan ıse top- lantıya katılmadı. Denizkurdu, toplantı başlarken vaptığı Toplantıya Scyfi Oktay, Mehmet Ağar ve Şe\ket Kazan katılmadı. (HASAN AYDIN) kısa konuşmada, bu tür toplantıların gele- nek halıne gelmesını ısteyerek günümüzde yasama, yürütme ve yargı üçgenı içinde yargıya gerekli özenın gösterılmedığını vurguladı. Her adlı yıl açılış törenlerınde Yargıtay başkanı. Barolar Birlıği başkanı ıle sıyası parti genel başkanlarının yargıda- kı olumsuzluklardan > akındığına dikkat çe- ken Denizkurdu, "Artık hukuk ve yargıda reform yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Yargı erkine deriniemesine inmek gerekir" dedı. Denizkurdu. hazırladığı hukuk refor- mu ıle ılgıh topluma uzun yıllar hızmet et- miş. eskı bakanların görüş ve önenlerinden v ararlanmak amacıyla böyle bırtoplantı dü- zenledığını anımsatırken bu konuda kendi- lennden gerekli her türlü desteği alacağına inandığmı bildirdi. Eski Adalet Bakanlan da, sırayla söz ala- rak Denizkurdu'nun böylesıne önemli bir konuda kendilerinden fikır almasından do- layı duyduklan memnunıyetı dilegetirerek hukuk reformunun gerçekleşmesi için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklannı söylediler. Denizkurdu. daha sonra yaptık- ları hızmetler nedenıyle eski meslektaşla- nna bırer plaket ıle Kütahya çinisi hediye ettı. Hukuk reformu konusundaki destek arayışlanna devam eden Denizkurdu. bu- gün de sırayla Yargıtay Başkanı Mehmet îlygun. DTP Genel Başkanı Hüsametfin Cindoruk, CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal ıle FP Genel Başkanı Recai Kutan'ı zı- yaret edecek. ÇÎZMEDEN YUKARI MUSA KART Yangın söndürme çalışmaları sürüvor!. Politikada Kutan tarbşması ANAP memnun, muhalefet rahatsız. CHP: Tavra göre karar değişmez ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - FP Genel Başkanı Recai Ku- tan'ın seçım tarihı \e sistemını tartışmaya hazır olduklarına ıliş- kin açıklaması. polıtık çevrelerde şaşkınlıkyarattı. ANAP. Kutan'ın sözlerinı demokrası açısından önemli bır gelışme olarak değer- lendınrken, muhalefet partılerinın sözcülen şaşkınlıklannı gizle\e- medıler. Ikı seçımin bır arada yapılmasını önlemek için kamuoyu yararma- >a çalışan TÜStAD'ın öncekı gün düzenledıgı sohbet toplantısında ko- nuşan FP lıden Recai Kutan. millenekılı ge- nel seçimlerinin ertelen- mesini tartışmaya açık olduklan mesajını ver- di. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Oku- van. "Yerel seçimlerle genel seçimlerin ayn ya- pılması zarureti varsa görüşmeye hazınz. dedi- ğimizzaman tepki göste- renler simdi tarfjşmava açık olduklannı sö\ Iii- yorlar. Bu da akuselimin hâkim olmaya başladığı- nı göstermektedir" de- dı. înatlaşmayla bir yere vanlamayacağını İcay- deden Oku>an, somut bır önerı geldiğinde değerlendırmeye hazır olduklannı söyledı Okuyan, "Seçim tarihinin erte- lenmesi konusunda tartışmalar sü- rerken partiler somut adımlar at- ma)a başlamtşlardır. Bu da de- mokrasimi/ açısından önemli ge- Uşmedir. İnatlaşmav la değil u/laş- mavla. suçlavarak değilanla^arak. partilerin çıkarianndan çok iilke çıkariannı gözeterek müzakereie- re hazınz" dedı. Seçımlerin ertelenmesı \ önün- de bırönerge \erme\eceklerını >ı- neleyenOkuyan, Kutan'ın ıkı tur- Türbanda direnene soruşturma NECATtAYGIN İZMİR - Bazı okullarda ögrenciler tür- ban çıkarmamakta direnirken Izmir Konak Kız fmam Hatip Lisesi'nde 100 ögrencı hakkında disiplin soruşturmasi başiatıldı. Geçen yıl türban krizinin yaşandıfı Öde- miş'te, Kaymakam Ünal Erdoğan, türban genelgesinin uygulanıp uygulanmadığı so- rusuna sert tepki göstererek, "Tüm sonın- lar bitti de türban sorunu mu kaidı?'' şek- linde tepki gösterdi. Izmîr Milli Eğitim Mü- dür Yardımcısı tbrahimÇinertürban uygu- lamasından taviz verilmeyeceğinı belirte- rek, '•Türban çıkarmamakta ısrar ederter- se, önce okul idareteri öğrenci vetilerini ça- ğırarak onlan iknaya çalışacaklar. Yine ik- na olmazlarsa, disiplin HJnefmenliği uvgu- lanacak" dedı. Konak Imam Hatip Kız Lisesi'nde okul yöneticilerinin uyanlan üzerine öğrencile- rin büyük bir bölümü başlannı açtı. Ancak 100 kadar öğrencinin türban çıkarmamak- ta direndiği öğrenildi. Okul yetkılileri, tür- ban çıkarmamakta dırenen ögrenciler hak- kında disiplin soruşturması başlattıklannı beiirttıler. Geçen yıl türban uygulamasına "esnek" davranılan Izmir Kız Lisesi'nde okullann açıldığı ilk günlerde, okul bahçe- sinde türbanla dolaşan öğrencilerin görül- mesi velilerin dikkatini çekti. Bir grup ög- renci veltsi, oku! yönetiminin bakaniıgm türban uygulamasına ilişkin genelgesinden taviz \ermemesini istedi. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanı Hikmet l'- luğbay'ın yayınladığı türban genelgesine karşı direnen öğretmenlerin çoğunlukta ot- duğu Ödemiş'te. bu öğretim yılmda alınan önlemlerle ilgili sorumuzu Kaymakam 0- nal Erdoğan "Okullar yeni açıldı. Benim işim başımdan aşıyor. Hem ben tüm okulla- n bir günde nasıl gezeyim. Türban siri ne- den bu kadar Ugilendirivor. O kadar sorun var ki. bu sorunlar bitti nü ki sım türbana gelsin. Beni bu konuda bir daha aramama- aıa istiyonım" diye yanıtladı. lu >eçıme ıkıncı tura 3 partı katıl- ma koşulu>la 'evet' dıyebıleceğı yolundakı sözlennı değerlendinr- ken de bu önerıv ı tartışmaya hazır olduklannı sövledi. DYP Grup Başkanvekili Meh- met Gözlükaya ı>e dün düzenledı- ğı basın toplantısında Kutan'ın açıklanıalarını "sürpriz" olarak nitelendırdı. Gözlükaya, FP'nm polıtık hareket ettıgını söyledı. AA'nın haberi- ne göre DYP Genel Baş- kan Yardımcısı Meral Aksener. partısinin Er- zurum'da düzenlenen "Gençlik KurultayTnda saptıgı konuşmada. "Meclis verdiği karar- dan dönerse itibannı ze- deler. Eğer Kutan. böy le bir sey demişse bu. endi- şevericidir"'dedı. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Atila Sa\r da. FP'nın açıklamalannın ardından yenı bır oluşu- mun ortaya çıktığını söy- ledı. ÖDP GenefBaşkan Yardımcısı Yüdınm Ka- ya da dün yaptıfı yazılı açıklamada. seçımlere >önelik olarak yapılan tartışmaların bıçiminın toplumda bıkkınlık ya- rattıgını sövledi Fazilet Partisi 6 Kutan yanlış anlaşıldı' ANK.ARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP Genel Başkanı Recai kutan ın TÜSİAD top- lantısında ışadamlanna **se- çim tarihini tartışmava haar olduklan" mesajını vermesı partıyi kanştırdı. FP kurmay- lan, Kutan'ın sözlerinin yan- lış anlaşıldığını. "seçim tarihi- ni değiL ancak seçim sistemini tartışabileceklerini" bildırdı- ler. Kutan'ın uzlaşma mesaj- ları \ererek. şimdiye kadar kendisini dışlayan "Başbakan Mesut Yılmaz taranndan mu- hatap ahnmak"ıstedığı sa\u- nuldu FP Genel Başkan Yar- dımcısı Abdüllatif Şener, se- çımlerin I8.\isan'dansonrakı bir tarihe bırakılmasına kesm- likle destek vermeyeceklerini söyledı. FP Genel Başkan Yardım- cısı Cemil Çicek de "Korkula- cak insanlar değiliz. Basbakan FP'vi >ok sa>maktan vazgeç- sin, gelsin konuşalım" dedi. Şener, Kutan'la yaptığı gö- rüşmenin ardından düzenledı- ği basın toplantısında, iktida- nn şimdiye kadar muhalefeı partılennı dışlayan bir tavır u- ledığinı ve bu nedenle sorun- ların çözümlenemediğinı sa- \ undu. Şener. "Medis'in akh- ği bu karan kimse değiştire- mez. Seçimler, alınan karar doğrultusunda 18 Nisan'da yapılmabdır" dı\e konuştu. Başbakan'ın FP'yi yok saydığını belirten Çiçek. "Basbakan'uı bu tavnnı de- ğistirmesi istiyoruz. Seçimle- rin ertelenmesini istiyor, getir- sin önerisini. gerekçelerini tar- tışalım. Ciddi mi değil mi onu bir görelim. Biz korkulacak insanlar değiliz'' dı\e konuştu. Çiçek. Cumhurbaşkanı Süfcy- man Demirerin görev süresi- nın 2000 yılında dolacağına dikkat çektı. Kutan da dün bırgrup gaze- teciyle sohbetmde. seçımlenn ertelenmesı konusunda. "Ül- kenin menfaatine olacağına dairdetil getirmeleri lazun. .An- cak bu konuda ben ikna edebi- lecekleri birgerekçegörenuyo- nım. Çünkü. yok öyle bir şey. Olsaoba.bizonlankendifıkir- lerimizin doğruluğu konusun- da ikna ederiz. Türkiye'nin menfaati.secimhavasmdan bir an önce kurtulmaktır. Biz bu- nu isthoruz" dıye konuştu. Kutan sözlennden. "her partinin diyalog içinde olma- sı" anlamınm çıkanlması ge- rektiğini sa\-undu. IRMIKI AYDIN ENGİN aengin (a posta. cumhuriyet. com. tr Başlık asla bir karşı çıkışı de- ğil, bir "katkı'"yı amaçlıyor. Or- manlarımızı yakanların asılma- sı isteği, karşı konulmaz bir toplumsal isteme dönüştü (a- man dikkat: "Isteri" değil "is- tem"l) Yazartar, çizerler, haberciler, sayfa sekreterleri, televizyon ahkâmcılan, mahalle kahvesi- nin amatör, siyaset arenasının profesyonel politikacıları yarı- şıyorlar. Manşetler, çiziktiriler (çiziktiri = karikatürümtrak), yo- rumlar çjğhk çığlığa: "Asalım!.. Asın!.. Asın bu alçaklan!.. Al- çaklar!.. Idam, idam!.." Böylesine geniş yankılanmış toplumsal istemlere her zaman duyarlı olan "Tırmık" köşeniz de bu kampanyaya katılıyor ve katkısını başlıkta sloganlaştırı- yor: - Asmayalım, yakalım! Asmak bu sefiller için kurtu- luş olur. Yakalım, evet cayırca- yır yakalım. Ağaca bağlayıp ya- kalım hem de. Tıpkı ormanları- mızı yaktıklan gibi... Burada hukuk ve demokra- Asmayalım, Yakalım! si ilkelerini ha bire one çıkaran- lann mızmız itirazlan ile zaman yitirmenin âlemi yok. Onların "Kanunsuz suç olmaz; suçun cezasını da kanun belirier" gi- bi sözüm ona karşı çıkışlarına, hele hele idam cezasının çağ- dışılığı üstüne hukuk felsefesi- nin derinliklerinde dolanıp laf ebeliği yapmalarına itibar ede- meyiz. Ormanlarımızı yakıyor- lar. Ormanı yakanlara, "orman kanunu" uygulamak hukuka uygundur. Değilse hukuku bu- na uydurmak gerekır. Ormanı yakanların "arazi mafyası"nöan mı, yoksa "bölü- cü örgüf'ten mi oldukları da çok büyük önem taşımıyor. Hangisi olursa olsun, asılma- lan hatta yakılmaları pek yerin- de olacaktır. Ormanları yakan arazi maf- yası ise, nasıl olsatutuşturmak için en yakın benzinciden bır kaç bidon benzin satın alan; bı- donlan gerekirse sırtında taşı- yarak yakılacak alana ulaştıran, orada çeşitli yerlere benzinı dö- ken, sonra kibriti ya da çakma- ğı çıkarıp tutuşturanlar öyle azat eşeği fiyatına çalıştınlan uç beş ilkel yaratık değil, ileri- de o arazinin rantını yiyecek olan mafya babalan ıle oralara ev dikecek müteahhitler, ileride buralara iskan ruhsatı verecek, olmadı ınşaatlara göz yuma- cak, zamanı gelince su, elekt- rik bağlayıp. otobüs durağı di- kıp bu yapılaşmayı yasallaştı- ramasa bile meşrulaştıracak olan politıkacıların ta kendileri- dir. Böylece üç beş garibanı ya- kalayıp asıp yakmak gibi adil olmayan bir tutum da söz ko- nusu değil. Yok eğer ormanları bölücü örgüt yaktıysa. gene sorun yok. Hepımizin bildiği gibi or- manı yakmak üzere örneğın Apo ve yakın kurmayları bizzat Istanbul'a gelip, benzinleri te- pelere taşıyıp ağaçları tutuştur- dular. Yani asılıp yakılacak olanlar, bal gibi "asıl suçlular" olacak. Yalnız burada dikkat edilecek bir ince nokta var. Or- manları yok ettikleri. yerine be- ton sıvadıklan ya da sıvayacak- ları için asacağımız, hatta ya- kacağımız kişileri iyi tanımla- malıyız. Kanımca "Son birhaf- ta içindekiyangınlan çıkaranla- n asalım ya da yakalım" diye bır ılke karan almamızda yarar ola- cak. Yoksa şu "asalım" çığlıkları atanlar arasında da, üzüntüle- rini belirten politika esnafı ara- sında da. olup biteni lanetle- yen saygın işadamlan arasında da, hatta eskıden mafya baba- sı dıye anılıyor olsa bile bugün işadamı sınıfına terfi etmiş nice yiğitler arasında da Istanbul'un Boğazı'nda, kuzeyinde, güne- yinde, doğusunda, batısında yeşili kazıyıp beton villalar di- kenlerin sayısı şaşılacak ölçü- de fazla. Hani yanlışlıkla onlan da yakarsak yandık demektir... ••• Yalnız bu noktada da bir so- run var. Var olan yasalar kolay kolay adam asmaya, hele yak- maya izin vermiyor. Üstelik iş- başındaki hükümet "devletin yüce çıkartarı için olmamak ko- şuluyla" hukuku, anayasayı çiğnememekte arada bir karar- lılık gösteriyor. Bu konuda da su koyvermesi ciddi bir olası- lıktır. Yani iş gelip istesek de iste- mesek de bir rejim meselesine dönüşmeeğilimitaşıyor "Asa- lım" çığlıkları atanlann demok- rasiye. hukuka, hukuk devleti- ne bakış açılarını göz önüne alarak, bu iş için o deneyimli ve emekli generali yeniden işbaşı- na çağırmanın galiba tam za- manı. Bu güne dek, anayasayı "tağyir ve tebdil", seçilmiş par- lamentoyu süngü zoruyla ala- şağı ettıği halde örnek bir ileri görüşlülük ve yüce bir devlet tapıncı ile "asmayıp beslediği- miz", baş tacı ettiğimiz o zatın günü gene geldi işte. POLİTÎKA GUNLUGU HİKMET ÇETINKAYA v Acılı Kuşakf ... Patırtılı dünya, kıskanç ve barbar!.. Mehmed Kemal öldü... Siyasi savaşlann neferiydi O.. Cumhuriyet'in arşivinden acılı kuşağın temsilcisi bir Mehmed Kemal fotoğrafı çıkardım... Kara kaşlı, kara gözlü... Siyah gözlüklerinin arkasında hınzır bir gülümse- me... Özgürdüşüncenin, sosyalizmin onuriu savunucu- sunun fotoğrafına bakıyorum; yüzünde hüznü, sev- dayı görüyorum... Mehmed Kemal'in sanki gözlerinden ırmaklar akı- yor... Cahit Külebi'nin içi korku dolu kış gecelerini anımsıyor: Ahmed Arif'in yitirilmiş sevdalarda ka- lan tılsımlı sevmelerinı yaşar gibi oluyorum... Yokluğun cehennemin öbüradıdır; sen söylemiş- tin bunu bana; sen anlatmıştın o büyücü kadını taş duvarların arkasında... Mehmed Kemal'le olan anılanmı topluyoaım... Yirmi yıl önce bir lyonya akşamında Erol Temel- kuran, Tayyar Eraslan, Mehmed ağabey, Semih Batcıoğlu ve ben 'öğle rakıları'n\t>'\İırmiş Kordon- boyu'nda dolaşıyorduk... Masmavi birgökyüzü... Ahşap pembe konak... Cumhuriyet'in bahçesinde Mehmed Kemal'in ta- butu... Gözlerimi yumuyorum... Mehmed Kemal'den bir şiir mırıldanıyorum: "Bir tencere kaynar ocakta Et mi kaynar, dert mi kaynar Bilinmez Bir adam gezer sokaklarda İşi var mı, gücü var mı Sorulmaz Ekmek umar, aş umar evdeki Bulunsa da, bulunmasa da Danlmaz Çağınrlar da çağırırlar da dostlar Karlı dağlar ara yerde Vanlmaz" Biliyorum eylül acımasız!.. Eylül belkı de ölümün adıL Kan ezilmiş bir tutku alaca öfkeyle buluşuyor... Patırtılı dünya, kıskanç ve barbar!.. • • • Evrenin daha karanlık, nemli ve derin zamanla- rında umutların bittıği yerlerde dolaşmak neye ya- rar? O zaman yüreğimız belkı daha fazla çarpar bir çöl günüyle; yüreklenmız eski vardiya yalnızlıklann ıçi- ne gömülür... Haziran kaçıştır, eylül ise ölüm.L Eski 'Pazar Yazıları'mdan bir bölüm anımsıyorum: "Dağlann ardında ölüm dolu dizgin gelır... Ölümün işi aceledir... Sevgililer kaçar bir bir... Sevgililer gizli bahçenizde açan çiçeklergibıdir... Zamanın akvaryumu içindedir çiçekler... O tanıdık yüzler kaybolup gitmiştir..." Ahşap pembe konak... O yüzyıllık yalnızlık... Mehmed Kemal'in tabutu... .,' ', ,'' Baki Siiha Edipoğlu Mehmed Kemal'i şöyle an- latır: "Ozanlığının en verimli, en hızlı devresıni Ikinci Dünya Savaşı içinde yaşayan Mehmed Kemal, şi~ iherinde isteristemez o günlerin vesikalıekmek da- ğıtımından, karartmalanndan, dünyayı kana boya- yan faşizmin kötülüklerinden etkilenmiş, bunlann yani sıra daha çocukluğundan başlayarak çektiği yoksulluk ve geçim sıkıntılannın, uğradığı haksızlık- lann acı rüzgârianndan esinlenmiştir." Ve ekler: "ŞiiHerinde olduğu kadar düz yazılarında da gü- zel Türkçemizin an, duru, ifrata kaçmayan birorta- mında kalmış olan Mehmed Kemal, sanat anlayı- şında içten çok dışa bakarken başarılı bir ozandır. Fakat bu dışa bakış, her zaman her şiirinde bitevi- yelik göstermez. Yeryer ve zaman zaman iç acıla- nnı da dile getirmesini bilir. Fakat bu iç acılannı an- latışta kendine özgü erkek bir ses, yolunda usan- madan yürüyen bir dava adam/ edası vardır. Çoğu zaman topluma çevrilmiş olan bakışları, çeşitli so- runlar karşısında hiçbirzaman gözüyaşlı, romantik olmamıştır." • • • Ölüm kıyılan yitirmiş denize benzer... Mehmed Kemal'in fotoğrafına bakıyorum... Bakışlannda yorgun sürgünlerin ızlen görülüyor... Mehmed Kemal'in tabutu... Ailesı. yakınları, dostlan arkadaşları... Şükran Soner ve Ooğan Katırcıoğlu Mehmed Kemal'in oda arkadaşıydı... Umut ve umutsuzluk... Yaşam veölüm... Jose Martin'in bir şiirini mınldanmaya başladım: "Ben aydınlık ve özgüriük delisiyim Varsın hainleri gizlesinler soğuk bir taş altında Dürüstçe yaşadım ben karşılığında Yüzüm doğan güneşe dönük öleceğim" Patırtılı dünya, kıskanç ve barbar... Şair, haklı değil mi? hikmet.cetinkaya" cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 C A G D A S Y A Y I N L A R I ÇAĞININ TAHIĞI ÜÇ YAZAR 2 BASI 1K0CK3TL KÜIİUY OUYI VE TARİKAT KAMPLARI 4 BASI 550 XC T - SANCILI YILLAR KUJATIUKIIJ SOKAKLAR 4 BASI «X 000 TL KUZU POSTUNDA KURT 2. BASI SOO 500 TL ZAMBAK SANA DA BULAJTI KAN 2 BASI DİN BARONUNUH KAZLARI 2 BASI 900 000 TL Â$IK KADINLAR SOKAĞI 2 BASI JERİAT PAZARI SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 1 000 000 ~L Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Caddesı No:39/41 (34334) Cağaloğlu-istanbul Tel: (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog