Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

17 EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Istanbul Tabip Odası: Hastalığın tedavisinin bulunduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor 4 Hepatit-B haberleri yanıltıyor'tstanbul Haber Servisi - Hepatıt-B hastalığının kesın tedavisinin bulundu- guna yonelık bazı yayın organlannda yer alan haberlenn. gerçeği >ansıtma- dıgı belırtıldı Istanbul Tabıp Odası Başkanı Prof Orhan \noğul "Kişisel reklam için kamuoyu bilinçli bir şekilde yaıultdıyor \e kamu sağlığını doğrudan olumsuz etkileyecek bir rcklam yürütü- lüyor" dedı Istanbul Tabıp Odası uyelen ıle Ka- racığer AraştırmaJan Deraeğı Başkanı Prof Dr AtiUa Ökten \e derneğın 6 üyesı, dun Lutfı Kırdar Kongre Merke- zı'nde basın toplantısı duzenledı Top- lantıya katılanlar adına konuşan Prof \'ılmaz Çakaloğlu. basında 6 E\lul ta- nhınden bu > ana >er alaı\"*Heparit B Ua- cı buJundu" \e "> iizde 100 başanlı te- davi" gıbı haberlenn tamamen gerçek dışı olduğunu sa\undu Karadenız Teknık Unnersıtesı Tıp Fakultesı Iç Hastalıklan Anabılım Da- lı Başkanı Prof Dr Sait Kapıcıoğlu ba- sına Hepatıt-B teda%ısını bulduğu, bu çalışmasıvla Nobel Odulu'ne adaylığı- nı ko>acağını açıklamıştı Kapıcıoğlu a>nca Hepatıt-B ıçın en etkılı ılaç ola- rak bılınen. yuzde 20 başarı oranı olan lnterferon tedavısıne karşılık, Indome- tazın adlı ılaçla vuzde 100 ba^an sağ- landıgını \e 5 mılyon lıraya mal oldu- ğunu ıfadeetmıştı Toplantıda konuşan Çakaloğlu, ba- binda \eralan Hepatıt-B tedavısıyle ıl- gılı haberlenn ta*ı>ıcı hastalara yakla- şık 30 vıldır romatızmal hastalıklarda kullanılanjndometazınadlıılacınvenl- mesı olduğunu belırttı Prof Çakaloğ- lu. "flaç verilen 19 hastanın hiçbirinde HBsAg negatifolmamıştır,yani taşıyıcı- lık de\anı etmektedir. Diğer bügiler tar- tışma\aaçıkniteliktedirve>orumyapı- lamavacak kadar az savıda \akaya da- vanmaktadır" dedı Hepatıt-B aşısı ureten Smıth Klıne Beecham fırması Urun Muduru Nuray Arel ıse Indometazın'ın bir sure hasta- lığın tedavısınde kullanıldığını. ama olumlu sonuç \ermedığını anımsattı Arel şoyle konuştu "Yiizde20 başan sağla\an İnterferon ilamla \apılan teda\i. 3 mihar lira>a mai oluyor. İndometazin kullanarak 5 milyon lira\a tedavi olunabileceğini du- \an insanlar, hastalığı ciddhe almanıa- >a başbyoriar. Bu rüraçıklanıaJarhava- ti önenı taşıyor." fstanbul Tabıp Odası'nın da katıldığı açıklamada basından, ozellıkletıbbı ha- berlenn, konuyla ılgılı uzman ve ku- rumlann goruşlen alınmadan. abartılı şekilde kullanılmasından kaçınılması ıstendı Toplantıya katılan doktorlar. "Söz konusu olay karşısmda Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu ve adı geçen diğer dok- torlann tıbbi etikle bağdaşmavan tu- tumlaruıın. va/Jİı vegörsel basının bilim- sel konulardadahi herhangi bir kural ta- nunayan çarpıcı haber>apma hastalığı- nın. toplumumuzâ ve tıp camiamıza za- rar verici bmutlara ulaşrığı kanısında- yız" dedıler Toplantıya katılan doktorlar, Prof Kapıcıoğlu'nun, Atatürk'un "Beni Türk hekimlerineemanctediniz" sozu- nu kullandığı anımsatılarak "Ata- türk'ün bunu söjlerken dürüst Türk doktorlarını kastertiğine kimsenin şüp- hesiolma.sııTdedı Yani Aylık faturanız ortalama 5 milyon TL tutarındaysa Ekonomik tarife size göre. EKONOMİK Aylık faturanız ortalama 6-21 milyon TL tutarındaysa Standart tarife size göre. STANDART PROFESYONEL Aylık faturanız ortalama 21 milyon TL üzerindeyse Profesyone! tarife size göre. TURKCELL TARIFELERI Tanfe omeklen vurtıçı goruşnie hvatiarını qo Ooruşmeîenr» 4^ n \UTJ^I normjJ. o o2^ ımn Turi.cWI'dcn TurkteH e, %3Ö unun mdınmtı saaderdt \arsj\ı[nıijtır t^rneklere â\Uk sabıt ucret dahüdır Nasıl başvuracaksınız? Turkcell Abone Merkezlerinden bir tarife formu alın. Formu doldurup kimliğinizin fotokopisiyle birlikte "Avrupa Yakası P.İ.M. Turkceil P.K. 353, 34002 îstanbul" adresine gönderin ya da Turkcell Bölge Ofislerinden birine kendiniz götürün. Tarife seçmezseniz ne olur? Tarife seçmek zorunda değilsiniz. Bu durumda görüşmeleriniz Standart tarife üzerinden ücretlendirilir. TURKCELL Turkıye'nın guvenılır lıder GSM operatoru ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Yanan Ormanlarımız Artık ışler çığnndan çıkmış durumda Yaklaşan se- çımlerde herturlu odunu koparacağını bılen arazı maf- yası, gecekondu semtlennın yakınlanndakı ormanlan ve yeşıl alanları. vıcdanları hıç sızlamadan yakıyor Ormanlarımızı PKK'lılerın ya da Yunanlıların yaktığı- na daır iddialar da var Hıç sanmıyorum Belkı onların yaktığı yerler de vardır Ama gecekondu semtlennın çevresındekı ormanlan yakmış olamazlar Daha az rısk- lı yerler vart<en, neden yerleşım merkezlerıne yaklaş- sınlar ve yakalanma olasılığını arttırsınlar? Istanbul çevresınde bu çarpık kentleşme ve ınanıl- maz rantlar varken, yangınları engellememız mumkun degıldır Şımdıkımısıyasetçılenmızveyetkılıağızlar "Bu alanlarda gecekondulaşmaya ızın vermeyeceğız" dıye atıp tutuyorlar Bırkaç ay sonra tum bu soyledıkterın/ unuturlar Şımdıye dek Hazıne arazılennın yağmalanıp gecekonduya donuşmesı konusunda "ızın" mı vardı7 Tum partı lıderlennın bu konulardakı gerekçelen de aynı "Rakıplenmtzbu konuyu ıstısmarettıklerı ıçın, hız de boyle davranmak zorunda kalıyoruz" dıyorlar As- lında bu konuda bir 'konsensus" sağlamak ve "Turk tıpı kentleşme" dıyebıleceğımız "gecekondulaşmayı" engellemek hıç de zor değıl Ama maalesef tum sıya- sal partılerımız, bundan kendılerıne bir kazanç çıkar umudu ıçensınde Kaldı kı, buyuk kentlenmızde yaşayan ınsanların en az yuzde 50'sı, ruhsatsız konutlarda yaşıyor Işyerlerı- nın buyuk bir bolumunun de ruhsatı yok Pekı bu du- rumda, gecekondulaşmayı engellemeyı nasıl umut edebılınz7 Ikıtellı medyasının bınalarının bir bolumu- nun ımar ıznı yokken ya da ımar ıznını aşan bıryapılaş- malan soz konusuyken "araz; mafyasınm" frenlenebı- leceğını beklemek ne kadar buyuk bir saflık Turkıye ınsanların "yasaya uyma" gıbı bırzonjnluluk tanımadık- ları bir ulke halıne geldı "Bir kez thlal etmekle anaya- saya bırşey olmaz" dıyen sıyasetçılenne "anıtmezar- lar" kuran bırzıhnıyet başka yasaları dınler mı'' (Sahı oanrtmezann bedelını kımodedı''ANAP'lılar "Bızode- yeceğız" dıye atıp tutuyorlardı, ama daha sonra sesle- n duyulmaz oldu 300 kusur mılyar, fukara mılletın pa- rasıyla odendı galıba) * • • Ayşegül 3 sınıfa başladı Zaman gerçekten bir kuş gıbı uçup gıdıyor "Taş llkoğretım Okulu'nun"yenı bı- nası, bu ders yılı hızmete gırdı Bu ay başında, açılış to- renıne gıdememıştım Ancak okulun açıldığı gun gıdıp yenı bınayı gezdım ve TankAkan'ı kutladım Mutluluk- tan gozlennın ıçı guluyordu Kımılerı Tank ın bu ışten çok para kazandığını sanıyor Oysakı oraya yatırdığı parayı ya da o paranın bir bolumunu ışletse. okuldan kazanacağının uç katını kazanır • • • Ankara-lstanbul sefennı yapan uçağı kaçırarak Trab- zon'a ındıren "turban destekçısı" gencın "orgut bağ- lantısı" olmadığı, teslım olduğundan beş dakıka sonra anlaşıldı (') Vallahı bravo Oyle sanıyorum kı, bu delıkanlı da yakında "meczup- lar" sınıfına sokulur ve salıvenlır Zaten "sağcılar" suç ışledığı zaman, hemen "meczup" oldukları ve herhan- gi bir "orgut bağlantıları" olmadığı ılan edılır Turgırt Ozal'a suıkast gırışımınde bulunan delıkanlının da or- gut bağlantısı yoktu ve ufak bir cezayla yakasını sıyır- dı Şımdı elını kolunu sallaya sallaya aramızda dolaşı- yor Attığı kurşun mıkrofon demırıne çarpmasaydı, Tur- gut Ozal çok daha cıddı bir bıçımde yaralanabılır hat- ta olebılırdı Tungut Ozal bu "ışm" bir orgut ışı olduğunu olene ka- dar yıneledı Ama cumhurbaşkanlığının gucu. bu ışm uzennegıtmesıneyetmedı Ulkemtzdene "guçler" var Adamlar çozulmedıler Susurluk bağlantılı bir bıçımde, yurda sokulan suıkast sılahlarının "encamıyla" ılgılı yurutulen soruşturmadan sonuç alınamadı Bu ay sonunda, bu konuda yapılan soruşturmalar zamanaşımı nedenıyle sona erecek Eğer devlet, resmı gınşı olan sılahların nasıl buharlaş- tığını saptayıp suçlularının yakasına yapışamıyorsa çe- telerle baş etmesı mumkun mu 9 Zalen oylesıne gırıft ve oylesıne çırkın ılışkıler var kı • • • "Hukukdevletınden" s/azgeçttm. barı "yasa devletı" olalım Yanı "yasalann ustunluğu"nu sağlayalım Şu beğenmedığım yasalann bıle gerısıne duştuk Ve bınlen, yanan onman arazılennı nasıl pazarlayaca- ğının hesabı ıçınde 10. Ulusal Psıkolojı Kongresi Trafik kazalarma çözüm aramyor ANK\RA (Cumhurijet Bıirosu) - \nkara Unn ersı- tesı ve Turk Psıkologlar Derneğı'nce duzenlenen Trafik KazalarT konulu 10 Ulusal Psıkolojı Kong- resi dun başladı ^L Rekto- - ni Prof Dr Günal \kb». AL Tıp Fakulte;,ı Morfolo- jı Bınasında gerçekleştın- len kongrenın açılışında vaptığı konu^mada. psıko- loglann, kongrenın ana ko- nusu olan trafik kazalan so- runun çozumune katkı >ağ- layacaklannı, bu konuda topluma ışık tutacaklarını kavdettı ÂUDıl veTanhCoğraf- \a Fakultesı Lygulamalı Psıkolojı Anabılım Dalı Başkanı Prof Dr Nesrin Şa- hin de kongrede klınık. sos- >al, endustn-vonetım, de- neysel. gelışım psıkoloıısı alanlarında, unıversıtelerde \e çe^ıtlı kurumlarda çalı- şan psıkologlann bılımsel araştırmalarını sergıleve- ceklerını sovledı Kongre- nın ana konusunun Turkıve gundemındekı trafik kaza- lan olduğunu anımsatan Prof Dr Şahın. bu sorunun çozumunde ın>an faktoru- nun. ınsan psıkolojısı \e eğı- tımının çok onemlı olduğu- nu \ıırguladı 18 E>lul Cuma gunune kadar surecek kongrede, "V'eni bir j üz\ ıla girerken Turkije'de psikolojinin ro- lii. psikoloji u> değişen aile- de insan gelişimi, psikoloji şemshesi altındaTiırki>e"de trafık. klinik psikolojisi" \ e "din psikolojisi" konuları ele alınacak Operasyon sona erdi Şırnak'ta 53 PKK'li öldürüldü DİV4RBAJOR (Cumhu- ri\et)- Şırnak'ın Beytuşşe- bap ılçesı kırsalında dun so- na eren "ŞehitJandarma Pi- lot Üsteğmen E\nen Ddner" operasyonunun son 24 saat- hk bol'umunde, 29 PKK lı- nın daha oldurulduğu açık- landı OHAL Bolge Valılı- ğı'nın verdığı bılgıye gore 11 E>lul"den berı bolgede suren operas>onlarda oldu- rulen PKK'lılenn sayısı 53'e ulaştı Olağanustu Hal Bol- ge Valılıgı 11 E>lul'de Şır- nak'ın Beytuşşebap ılçesı kırsalında başlatılan "Şehit Jandarma Pilot Lsteğmen E\ren Döner" operasjonu- nun tamamlandığını açıkia- dı ^çıklamayagoreoperav \onlar çerçevesınde dun de 29 PKK'lı olduruldu O- H^L Bolge \ahlıgı oncekı gun de 22 PKK'lının oldu- rulduğunu bıldırmı^tı Bo>- lece operas_\ onda olduruîen PKK'lı sa>ı'si 53'e çıktı Yetkılıler. bolgedekı ope- ras>onun tamamlandığını, ancak genel operas>onlann gdevam ettığını ka>dettıler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog