Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yönetmenı Orhan Erinç • Genel Yavın Koordınatörü HikmetÇe- tinkaNa 0 Yazıı^len Müdürü. İbrahim Vüdu # Sonımlu Müdür: Fikrel İlkiz 0 Haber Merkezı Mudıirû Hakan Kara 0 Görsel Yönetmen. Fikret Eser Ktıhbarat Cengi/ ^ ıldınm • Hkononu .Mehmet Saraç # Kultur Handan Şenköken • Spor Abdüikadir \ ücelman • MakaJeler Sami Karaönen • Duzeltmc Abdullah \ azıcı • Foîoğraî Erdoğan Köseoğlu # Bılgı-Bofgo Edibe Buğra • Yurt Haberlen Mehmet Faraç Ya\ın Kuruiu İlhan Sdçuk (Bjşkanl. Orhan Erinç. Okta> Kurtböke. Hikmel (, ttinka\a. Şükran Sontr. Ergun Balcı, İbrahim >, ddız. Orhan BursaJı, Mustafa Balbav Hakan Kara. AnkaraTemsilcısr Mustafa Balbav Atatürk BulvanNo: i:5. Kat:4. Bakanlıklar-Ankara Tel. 4195020("»hat). Faks: 4195027 0 Izmır Temsılcısı Serdar Kızık, H. Ziya BH.I352S 2 3Tel 44! 1220, Faks.44191170Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu, İnönii Cd 119 S No: 1 ICat: 1, Tel 363 12 11, Faks: 363 12 15 Müessese MûdûnJ L sfön Akmeo 0 Koordınatör Ahmet Korulsan # Muhasefce Bûlent V. <•««•• ldare Hüscvin Gûrer • Işletme Önder ÇeUk • Bılgı- Işlem !Nıil înal # Bıigısayar Sıstem. Mürüvrt Çikr • Satış Fa/ilet Kuza MEDVA C: • Vom:tim Kurul Bajkanı - ûenel Müt iür Gülbiı Erduran # Kourdin. ıtör Reh, Işılman • Genel Mudûr Yardırocısı SevdaÇoban Tel 51-4 07 53 5139580-513*4Gft^l.R iks.5O846: Ya>ımla>aD ve Basan: *! enı Gun Haber Ajansı. Baiin ve Yavıncıhk A Ş Turkrcjgı Cad }9 41 Cağaloglu 3 4 J 3 4 Isl P K 2 4 * îstanbul f el ( 0 212ı 512 05 U5 ı20 haıı f a k s I O 2 I 2 ı 513 H5 9 5 17EVLÜL1998 lmsak:5.11 Güneş: 6.39 Öğle: 13.06 Ikindi: 16.33 Akşam: 19.19 Yatsı: 20.41 www.cumhuriyet .com.tı Sonbahar şıklığı • Haber Merkezi- !998 sonbahar- kış koleksiyonunda doğallık ve rahatlığı ön plana çıkaran DKNY. kadınlar için fîldişi. siyah ve gri renkleri tercih ediyor. Erkek giyimde tüvidler. flanel, koton ve kanvaslar. polar ileyünlülerön plana çtkıyor. 43 ülkenin nüfusu 1 milyondan az • ANKARA (UBA) - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre. dünya nüfusu 6 milyara dogru hızla ilerlerken dünya üzerinde 192 ülkeden 43'ünün nüfusu 1 milyonu aşmıyor. Aralannda Lüksemburg, Monako ve San Marino gibi ülkelerin de yer aldığı 43 ülkenin toplarn nüfusu Türkiye'nin nüfusuna bile ulaşamıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre, dünyada 5 milyar 929 milyon insan yaşıyor. Çin 1 milyar 255 milyon nüftısla birinci. Hindistan 975 milyon nüfusla ikinci, ABD de 273 milyon nüfusla üçüncü sırada. Depresyona hipnoz tedavisi • Çeviri Servisi - Hipnozla korkulan, ağrılan ve psikolojik rahatsızlıklan tedavi etmek mümkün. Alman Bunte dergisinde yer alan bir habere göre, hipnozla ilgili yapılan 240"tan fazla klinik araştırma. trans içinde gerçekleşen terapinin, psikosomatik hastalıklarda da tipkı migren ve astımda olduğu gibi çok etkili olduğunu ortaya koyuyor. Hipnoz tedavileri, bağırsak rahatsızlıklannda. ilaç terapisinin yetersiz kaldığı durumlarda bile etkisini gösteriyor. Aynca hipnoz, psikoiojik kaynaklı yeme bozukluklan, kronik ağnlar. iktidarsızlık, depresyon ve fobilerin tedavilerinde de tercih edilen teda\ i yöntemleri arasında sayılıyor. Orman Bakanlığı Teftiş Kuruiu, ormanda bulunan yapılara ilişkin rapor hazırlıyor'Yaııgnılar yıkdacak alanlarda çıkü'BAHAR TANRISEVER ANKARA-Istanbul'da son günlerde arka- ya arkaya çıkan yangınların. ormanlık arazi içinde yasadışıvapılaşmav a gidildiğigerek- çesiyleyıkjm karan alınan bölgelerde yogun- laşması dikkat çekti. Orman Bakanı Ersin Ta- ranoğlu, kaçak yapılaşma konusunu Teftiş Ku- ruluBaşkanhğı'naileterek bir rapor ıstedik- lerini bildirirken yangın çıkan aianlann or- man rejimi dışına çıkanlarak yapılara yasal kımlik kazandırılmasının söz konusu ola- mayacağını kaydetti. Maliye Bakanlığı da. yakılan alanlarda "75. Yı! Maliye Ormanla- n" oluşturumak için harekete geçtı. Istanbul Orman Bölge Müdürlügü'nden alı- nan bilgiye göre. 1.2 milyon metrekarelik orman arazisi içinde toplam 1195 kaçak bı- nabulunuyor. Mahkemesı sonuçlanan veyı- kılıp yıkılmayacağı yönündeki karann Orman Bakanlığı'na bırakılan yapıların bulunduğu bölgeler şö> le:u Baklacık, Reşadive.Çekme- köv, Sultançiftiiği, A. Duduldu. Ihlamurku- yu. Alemdağ. Çavıışbaşı, \enimahalle. Başı- biiyük, Yenidoğan. \enimahalle. Küçüksu ve Göksu. Izuntarla, Hekimbaşı, Kümeveler. Elmalıbendi, Kandilli. Artbov u, Göllü Köyü. Zerdavatçı Köv ü. Taşamandırca Kövü,Ana- dolukav ağı Köyü.Öğümce Köyü. Anadoluht- san, Tokat Köv ü, Gülbahçe, Çayagn Köv ü. Beykoz-.Merkez-Karütepe. Dereseki Kövü. A. Feneri Kövü. Akbaba Köyü, Alibahadır Köyü. Kav narca Kövü ve M. Şevketpaşa Kö- yü^ Istanbul'da meydana gelen vangınların. >ıkılması gereken kaçak vapıların üçıe birı- nin buJunduğu Çekmekö}. A. Dudullu. Ça- vuşbaşı, Beykoz, Hekimbaşı. Ihlamurkuyu \ e Alemdağ bölgelerinde yoğunlasması dik- kat çekti. Alınan bilgiye göre, yalnızca Ça- vuşbaşı'nda toplam 320 kaçak yapı yeralı- yor. Taranoglu. tstanbul'da bugüne kadarhak- kında hiçbir uygulamaya gidilemeyen or- man alanı içındekı villa, e\ ve gecekondu- lara ilişkin yasal işlemlerin sürdürüldüğünü belirtti. Konunun teftiş kuruluna iletildiğini kaydeden Taranoglu. "Bütün hepsinin dos- vasını çıkartıyoriar. Daha sonra rapor vere- cekier. Bövle binlerce bina var. Binlerce dos- va var" dedı. Istanbul'un kadastrosunun ta- mamlandıf ına dikkat çeken Taranoglu. şöy- le konuştu: "Orman sınırlan belirlendi. Ka- çak yapının vasallaştınlması $Öz konusu de- ğii. Vanan alanJarorman rejimi dışınaçıkar- blamaz. Yaktınız, l vaıuklık da yapünız.' Bu- rası orman vasfını kaybettı çıkartalım' diye- miyorsunuz. 1 sene içindeo bölgede ağaçlan- dırma vapmanız lazını. İstanbul'un orman- lan bundaıı sonradaralmaz. Yanabilir.yanar- sa yerine tekrar vapanz." Nlali>e Bakanı Zekeriya Temizel'in Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne yanan orman alanlannda 75. yıl maliye ormanlan oluşturul- ması talımatı \ermesinin ardından Istanbul Defterdarlığı'ndan gerekli tespitın yapılma- sı istendi. Milli Emlak Genel Müdürü Do- ğan Cansızlar. cumhuriyetin 75. yılı kutla- malan çerçevesınde 80 ilde maliye orman- lan oluşturulması için daha önce başlattık- lan projeyi Istanbul'da yanan orman alanlann- da da uygulayacaklannı belirtti. Istanbul'da son günlerde arka arkaya çıkan orman yangınlan sivil örgütleri ayağa kaldırdı 6 Kundakçılar vatan haini'İstanbul Haber Servisi - fstanbulcia rant amaçlı çıkanldığı kesinleşen or- man yangınlarıyla ilgili geniş güvenlik önlemleri almırken çevrecı si\ il top- lum örgütleri de öfke \e tepkilerinı dıle getirdi. Ormanları yakanların vatan haini oldufu belir- tilen açıklamalarda. kent- liler. bu vahşi saldırgan- lara karşı kendi yaşam alanlarına sahip çıkmaya çağrıldı. Yanan yerlerin imara açılmaması konu- sunda ise TBMM'nin ka- rarlılıgı vurgulandı. TEMA \'akfı Başkanı Hayrettin Karaca. son bir haftada îstanbul da me> da- na gelen orman yangınla- nnın yapılaşmak üzere ara- zi açma amaçlı olduğuna dikkat çekerek bu yasadı- şı uygulamaların kente olan yoğun göçle ilgili ol- duğunu söyledı. TEMA Vakfı ile Maltepe Belediyesi'nce, kundaklanan ormanlık alan- lara dün düzenlenen ortak gezide. yanan sa- halar basına gösterildi. Gezide Maltepe Belediyesı sınırlan ıçin- deki Başıbüyük bölgesi ile Ferhatpaşa'da öncekigünvakılan ormanlık bölgeve gıdıl- di. TE\L\ Vakfı Başkanı Havrettın Karaca ve Maitepe Belediye Başkanı Bahtiyar Lya- nık, yanan alanlarda incelemelerde bulun- dular. Yılda yaklaşık 500 bın kışının İstan- bul'a göç ettiğini anımsatan Karaca. göçle birlikte gelen çarpık kentleşme. ormanlık aianlann işgali ve yakılması gibi sorunla- nn önlenmesi için kırsal kalkınma projele- ri geliştirilerek havata geçırılmesınin zo- I E.MA Vakfı ile Maltepe Belediyesi'nce, kundaklanan ormanlık aJanlara dün düzenlenen ortak ge/ide, vanan sa- halar basına gösterildi. Hayrettin Karaca vangınlara voğun göçûn sebep olduğunu söyledi. (CEVf ULUTAŞ) runlu olduğunu kaşdetti. Maltepe Beledi\e Başkanı Bahri\ar L>anık da yanan bolge- lerdeki incelemeleri sırasında ormanlık alan- lara büvük mıktarlarda gelışigüzel atılan çöpleri gösterdı \e "Atatürk'ün bahsettiği asil kan taşıyan millct bövle olamaz" dıve- rek tepkısmı dıle getirdi. LAanık. ormanla- rın'kundaklanmasma karşı güvenlik güçle- nnın yanı sıra belediye ekiplerinın de dene- tımlennı sürdürdüğünü anlartı. TBMM Orman Sorunlarını Araştırma Komıs\onu Başkanı AN-\P Bursa Millet- \ekılı Feridun Pehlivan. tstanbul'da \anan >erlervediğer ormanlık aJanlannenkısa sü- rede doğal SlT alanı ilan edılmesi gerektı- âını sövledi. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nü zi- varet eden Pehlivan. özeilikle cografi konum açısından yangına hassas bölgelerde ince- lemelerde bulundu. Kentteki ormanlık alanlann birer bantla çevrilmesini öneren Pehlivan. yanan >erle- rın ımara açılmaması konusunda TBMM olarak kararlı olundufunu kaydettı. Orman- lık alanlara serbestçe girerek piknik yapma olgusunun dünyada bulunmadığını belirten Pehlivan. orman yangınlannın >üzde 97"si- nin insan kaynaklı olduğunu anımsattı. TMMOB Orman Mühendıslen Odası Ge- nel Başkanı SalihSönmezışıkdayaptığıya- zılıaçıklamada. seçımhavasınagirildiğibu günlerde. Istanbul'da "Ormancılıkörgütün- de yaşanan bazı gelişmeler" göz önüne alındığında, yangın- lann salt maryayla ilişkilendi- rilmesinin gerçekçi bir yak- laşım olmadığını sövledi. Sön- mezışık. incelemelerini yerin- de yapabilmek amacıyla Is- tanbul"ageldi. Çok sayıda sivil toplum ve meslek örgütünün bir araya gelmesinden oluşan İstanbul Ormanlarını Koruma Platfor- mu Sekreterya Başkanı Prof. Dr. l çkun Geray ise kent or- manlannın zaranna sonuçla- nacak yerleşim. altyapı, imar, ulaşım gibi uv gulamalarda si- yasetten vazgeçilmesı gerek- tiğini sövledi. Gera> yaptığı açıklamada, kentlileri kendi vaşam koşullannı tehdıteden saldınlar karşısına dikilmeye davet etti. Türkiye Çevre Koruma ve \'eşıllendırme Kurumu Genel Başkanı Iskender Kazaz da yaptığı açıklamada. ormanla- n kundaklaş anlann vatan haıni olduğunu söy- ledı. Kazaz tepkısini şöyle dıle getirdi: " İnsaııımızın hayatına kastetmiş bu hav a- sız kişiler. haksız kazanç tcmin nıaksadıyla arazi açmak, vatanımızı çölleştirmek, be- tonia işgal uğruna doğa ve ağaç katliamını siv asilerin iktidar hırsı ve gafletinden varar- lanarak adeta devlete kafa tutarak sürdür- mektedirler." Kazaz. şov > apmak \ erıne fa- illerin acilen buiunarak cezalandırılmasını istedı. Bu arada Büyük Çamlıca Tepesi'nin Bo- ğaz"a bakan kısmında yer alan bir bekçi ku- lübesmde dün 15.30 "da çıkan vangın ise çev - redekı ağaçlık alana sıçramadan müdahale eden itfaive ekiplerı tarafından söndürüldü. Yangmlara karşı ahnan önlemler tstanbul HaberServisi- Istanbulda orman yangınlannın dikkat çekicı bir biçimde artması üzenne İstanbul \ a- liliği'nin aldığı lOmaddelik önlemler belirlendi. Orman Bakanı Ersin Tara- noğhı'nun başkanlığında pazartesi gü- nü yapılan toplantıda alınan kararlar. 1 Ekim tarihine kadar geçerli olacak. Alınan kararlar şöyle: - Yanan ormanlann ağaçlandırılma- sı çalışmalarına derhal başlanacak. - "Vanan ormanları veniden yeşer- telim" kampanvası düzenlenecek. - İstanbul Orman Bölge Müdiirlü- ğü'ne tak\ ı\e aracı \e muhafaza me- murverilecek. - Ormanlar. ha\adan ve karadan gö- revliler tarafından denetlenecek. - Pıknık alanlan dışında kalan orman- lara girılmesı ve pıknık alanlannda ateş yakılması vasak. Ormanın derın- liklerıne aıden vollar ise Orman 1da- resı'nce trafiğe kapatılacak. - Önceden saptanan kamu ve özel sektöre ait ış makineleri. yangın anın- da orman bölge müdürlüğünün emri- ne tahsis edılecek. - \angınlarla mücadelede ALO 177 ile ALO 110 vangın ihbar telefonlan- nın kullanımının yavgınlaştırılması için si\il toplum örgütlen. ünıversite- ler \ e medv a organlanndan \ ardım is- tenecek. gelecek RASGELE / RAİFERTEM Tarım Alanlan Bitiyor Ormanlar Yakılıyor Anadolu yine vuruldu bağnndan. Ana- dolum, yurdum. Doyunduğumuz, tarım alanlan yitti, yiti- yor. "Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmelik"\er\el. Peşkeş çekildi birilerine. "Yabancı sermaye ile desteklenen ihra- cat ağırlıklı ileri teknolojiyatırımları için kü- çük sanayi siteleri, organize sanayi bölge- leriiçin". Birde "Tarımsal ürünleri işlemek için." Ihraç edilecek ürünleri işlemek koşu- iuyla. Teşvik belgeli 15 trilyonluk yatırım projesi olan tesislerle kurabilirse... Tarım alanı kalmadı ki! Tarım ürünlerini iş- teyecek büyük tesisler kurulabilsin. . Bu göstermelik madde. Hem neden ta- m) alanına kurulsun? Yakınında tarım dışı alanlar varken... 26 Ağustos'ta yapılan yönetmelik deği- ştkliğiyle. Ford- Koç biriikteliğinin kuraca- ğı araba fabrikasına olanak sağlandı. Ko- caeli'ndeki yerlere. Biliyorsunuz, önce Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bahçesini vermeye kalkmıştı Sayın Süleyman Demirel. Sonra Kocaeli ovaları gitti. 1991 yılında da bir değişiklik yapılmıştı. Toyota Fabrikası için! Düzce'deki tanm ara- zileri peşkeş çekilmişti... Ne demişti Sayın Demirel? "Buradan 5-10 çuvalpatates alıyordunuz. Şimdi bir Toyoto 10 çuval patatese bedel. Yüzlerce Toyoto üreteceksiniz." Sanayi ürünlerinin yenmediğini bile bi- le... 196O'lı yılların ikinci yarısında başlandı. Ege, Marmara ovaları montaj sanayisine terk edildi. Teneke uygarlığına. Teneke uygarlığı. Tarım alanlarını yok et- ti Ege'de, Marmara'da. Kendi olanaklany- la doyunan 7 ülkeden biriydik dünyada. Şimdı ekmeğimizin.etimizin yarısından faz- lası dışarıdan geliyor. Acı değil mi? Yazık değil mi? 2. Dünya Savaşı'nda kendi olanakları- mızla doyunduğumuz için sağ kalmıştık. Ufak bir çatışma çıkarsa ne olur halimiz? Bizleri düşünen yok ki? Anadolu'yu yurt edinen insanlarımızı. Partilerin. milletvekil- lerinin sesleri çıkıyor mu? Sayın Doç. Dr. Yücel Çağlar'm da belirt- tiği gibi. Değişen yönetmelik hükümleri. Anayasanın 44'üncü maddesine de aykırı. Anayasamıza göre devlet: Toprağın verim- li olarak işletilmesini korumak, geliştirmek zorundadır. Hıçbıreylem "...üretımın düşü- rülmesi, ormanlann küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması so- nucunu doğuramaz." Devletin, siyasi iktidarlann, siyasi kadro- lann, hepimizin görevi. Yapıyor muyuz? Hayır! Anayasa Mahkemesi'ne giden tek kişi, ör- güt var mı? Hayır! Sanayi Marmara'da, Ege'de yoğunlaşın- ca. Anadolu'nun diğer yörelerindeki insan- lar da buralara aktılar. Tarım alanlan da yet- medi. Oturacaklar, barınacaklar. Evler ya- pacaklar. Evler, evler... Üst üste bindiler. Apartman oldular. Yine yetmedi. Ormanları yakmaya başladılar. Yalnız istanbul yöresinde. 4 gün içinde. 20 ayn bölgede yangın çıktı. 180 hektarlık orman alanı yandı. Diğer21 ilde çıkan yan- gınlarda da 65 hektar orman alanı yitti. Ço- ğunluğu Ege. Marmara yörelerinde. Orman Bakanı Sayın Ersin Taranoglu da: Yanan "bir ağacın yerine 10 ağaç dikile- cek" dedi. "Hadi canım sende". Apartmanlar daha önce dikilir, yükselir... "Dört nala gelip uzak Asya 'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan Bu memleket bizim" Dedi Nâzım Hikmet. Anadolu'yu yurt edinemeyenlerin hışmına uğradı. Canını zor kurtardı. Yaşamı Anadolu toprakları dışın- da son buldu. Mehmed Kemal de aramızdan ayrıldı. Sonsuza dek. Dosttu, insandı. Bizim kuşak üstünde çok etkileri oldu. 50'li, 6O'lı yıllar- daki sosyal mücadelelerimizde! Yazıları, yön gösterdi, yol gösterdi. Yeni kuşaklar! Doğasız, Mehmed Ke- mal'siz! Rasgele... Dr. Altunya'dan ders kitatbı 'Akıl, insan olnıaya yetmez' FİGEN ATALAY Dr. Niyazi AJtunya'mn "Vatandaşhk veİnsan Hak- lan Eğitimi" adlı ders ki- tabıru okuyarak yetişen öğ- renciler. "Bana Dokunma- yan Yılan Bin YaşasııT sö- züne itibar etmeyecekler. Çünkü, bilecekler ki "Or- tak bir İnsaniığ]oluşturma bilinci ve sonımluluğu ya- raölamazsa, '\ ılan' herke- se dokunur." Dr. Altunya tarafindan ilköğretim ye- dinci ve sekizinci sınıflar için yazılan ve Düzgün Ya- yıncılık tarafından basılan "Vatandaşhk veİnsan Hak- lan Eğitimi" adlı ders kita- bı piyasaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru- lu'nun "İlköğretim Okulu >'atandaşhk ve İnsan hak- lan Eğitimi Dersi Oğretim Programı"na göre hazırla- nan kitapta, "İnsanlığın Or- tak Mirası", "İnsan Hak- lan", "Etikve İnsan Hak- lan" ve "Temel Haklar ve Özgürlükler" başlıklan al- tında dört ünite bulunuyor. Bu ünitelerin alt başlıklan arasındaki konulardan ba- zıları ise şunlar: "İnsanlığın Düşünce, Bi- lim. Edebiyat ve Sanat Mi- rasL, İnsan Hakları Düşün- cesinin Celişmesi, Evren- sel İlkeler Olarak fnsan Haklan, İnsan Haklannın EvrenselJiğiıün Sonuçlan, İnsan Haklannın Etik Te- meUeri. İnsan Olma ve So- nımluluğu, İnsan Haklan- nın İşlevselleştirilmesinde Devletin GörevT Kitaptan örnekler Dr. Niyazi Altunya. "İn- san Olmanuı Koşuüan Ola- rak İnsan Haklan" Daşlı- ğı altında öğrencilere şun- lan söylüyor: "İnsan, etik degerler kazanmamış ol- saydı eksik bir varuk olur- du. Akü. insana özgüdür ama, tek basına insamn in- sanJasnıasına yetmez." Sorumluluk Kitabın "İnsanOtauıSo- rumluluğunu Taşınıa Yol- lan" başlıklı bölümü ise şöy le: "İnsan olma sorum- luiuğumuzu birkaç biçim- de verine getirebiliriz. Ön- cefikk',insanolmanın gerek- lerini yerinegetirerek. İkin- cisi. insan haklanna saygı göstererek. L çüncüsü, baş- kalanndan insan haklan- na saygılı olmavi iste>erek. Dördüncüsü de insan hak- lanna saygılı olmayanlan uyararak >a da onlann he- sap vermesini sağlavarak." e-posta : tan (3 prizma. net. tr inleyin! Bu yaz sıcaktan bunalanları serinletecek ön ödemeli klima kampanyası, Beko bayilerinde başfıyor. Tüm Beko Klimalar 1 peşin 9 ay taksitle satışa sunuluyor. Sıcaklar bastırmadan Nisan 1999'da, herkes yeni klimasına kavuşuyor. Vakit kaybetmerien hemen bir Beko bayisine gidin, önümüzdeki yaza şimtlidon serin serin qirin. Beko klimalar 1+9 sabit fivat aarantisivle NİSAN 1999 TE.SLİM I. SEÇENCK (1+g) İÜRÜN-MODEL | KLİMALAR (SPLtD I FtYAT I BKE-736O IS S M o n o Spilt Uıakıan KumandaJı I K 7 6 O t t S İ L t k d lI BKE-746O tS S t p Sf7İlc LtzAktAn Kumandalı I BKE-7ÖOO İS S M o n o SpUt Uzaktan Kumanda I BKE-77OO IS S Müno Spllt Uıaktan KumAndAİı I BKE-78OO IS S M o n o Spllt UzakMn Kurrırtndalı I 8KE-62ÛO IS S Muld Spl(( Utahian Kumand«iı I K L İ M A L A R (PENCERE) ammmmmmmmmm I BKE-ÖO75 S SoSucnıalı I BKE-61 75 f5 ISICTTVAII - SoSutmAİı 1 BKE-6I2O S Sogutmalı I BK£-6 I ZS IS lsHtm*Jı - Sogutmalı 1 BKE-62 ) O S Sogutmalı I BKE-621 5 IS Isıtmalı - Sogutnuh 1 BKE-6I7O IS fsıtn-iiilı - Sogurmalı | BK£-ö217 tS l*ttrrhali - Softutm^lt Uz4*tan Kurr BKE-6177 IS lsıtrrt.alı - Sogutmalı UzjktAn Kurr 3 13.2O0.OCX3 368.000-000 ı 375.900-000 451.5OO.CWO 509.200000 e 19. ı oo-ooo 43OI 43O2 43O3 3 1 32O OOO 3«.aoo.ooo 3 7 5S>O OOO 45. 150.000 5O 9ZO OOO 61.9lO.QOO 9 TAKStT FtYAT 141 .1 OO-OOO 152.IOOOOO ias.3oo.ooo I98.500-000 | 234.000-000 Z53.300-O00 249 300.000 27e.4OO.OOO 14 IIO OOO 1521O.OOO 1 a 53O OOO 19.8SOOOO 23 400 OOO 25.330.000 Z4.93O.OO0 27.64O.OOO 28-4GO.OOO 3 I 32O OOO 36.aoo.ooo 37 S9O OOO 45.1 SO OOO 50 S>2O OOO 61-91O.OOO 14.1 1 O OOO I5.21O.OOÛ 1 S 53O OOO 19.850.000 23.400 OOO 2S-33O OOO 24 O3O OOO 27.C»4O.O00 OOO 3t3.200.OO0 3*5».OOO.OOO 375 9OO OOO 45 I 5OO-OOO SO9.2OO OOO e i e. ı oo.ooo 141.1OO.OOO < t52.İOO.OOO 185-3OO OOO |Ç>8 SOO OOO 234 OOO OOO 253 3OO.OOO 249 300.000 276.4ÛOOOO 284.COO.OOO VİSl FRİ ARACIUGIYLA EVİNİZ VE İŞYERİNİİE ÜtlfcRfcK. UCRtlSİ/ KF.yf VE MONMJ Hİ?METf VERMEKTfDÎfi. ÜCRETSt TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI 0800261 85 1E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog