Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 EYLUL 1998 PERŞEMB 12 KULTUR Çatalhöyük kazılan 1995 yılından bu yana Prof. Ian Hodder başkanlığında sürdürülüyor Anadolu'da 9 bin yıllık yaşam iziFECİRALPTEKİN Anadolu'dabırsaklı kent... Konya'nın Çumra ilçesınin 12 km. kuzeydoğusun- da yer alan. 9000 vaşındaki Çatalhö- yük. 1961-1965 yıİlanarasındaJames Mellaart öncülüğünde gerçekleştirilen kazılar sonucunda yüzde 4'lük kısmı gûnışığınaçikanlan Çatalhöyük'te 1995 yılında yeniden başlatılan çalışmalar, Cambridge Üniversitesı Arkeoloji Pro- fesörii Ian Hodder başkanlığında sür- dürülüyor. 13.5 hektarlık alan üzerine kurulu. geçmişi MÖ 6500 yıllanna uzanan 10 bin nüfuslu Çatalhöyük. bugün Dünya Anıt- lar Vakfı tarafından dünyada korunma- sı gereken ilk 100 ve para^al destek al- ması gereken ılk 30 anıt arasında gös- teriliyor. Kentteki kazılar, \'isa Interna- tıonal, Boeıng \e Koçbank'ın ana spon- sorluğunda. Merko, British Ainvays, Glaxo VVellcome. Shell \e IBM'in co- sponsorluğunda. Ankara'daki lngiliz Ar- keoloji Enstitüsü'nün desteğiyle gerçek- ieştiriliyor. 196K 1963 \e 1965yıllanndaMella- art'm elde ettığı önemlı buigulann ardın- dan erozyon nedenıyle büyük hasar gö- ren Çatalhöyük "te yeniden kazılara baş- lanması ıçin 1993"te Kültür Bakanlı- gı'ndan izin alan Hodder. 1995 yılından bu yana kentteki çahşmalannı sürdürü- yor. Çatalhöyük kazılarının bu sezonkı bölümü 15 Temmuz-15 Eylül tanhlen ara- sında gerçekleştirildı. Önemli bulgular eide edildi Çatalhöyük'tekı kazılarda bu yıl 35 Türk ışçı \e 15 Türk öğrencıyle bırlık- te, ABD, Ingıltere. Almanva, Yugoslav- ya. ts\ eç v e Güney Afrika'dan gelen top- lam 90 kışı çalıştı. Ikı ay süren kazılar- da yıne çok ılgınç bulgulara rastlandı. Bu y ılkı önemlı bulgulardan bırı. Ca- lıfornıa Berkeley Ünı\ersitesı"nden bır ekıbın çalıştıgı, kazı alanının kuzeyinde yer alan BACH (Berkeley Archaelogists at Çatalhöyük) kesımınde elde edıldı. Yapılan kazılarda. boyanmıs, duvarlarve sıva çalışmalannın yanı sıra. alanın çök- müş ilk çatı kalıntısına rastlandı. Bu bul- gu, yaz aylannda Çatalhöyük halkmın gündelık yaşamının önemlı bır bölümü- nü catılann üzennde geçırdiğını göste- riyor. Kalıntılardan. çatının üzennde bır ocağın bulunduğu \e burada bazı ev ış- lerinin yapıldığı anlaşılıyor. Çatı. Çatal- höyük ınsanının sıkça kullandığı. zemı- ne yerleştinlmiş bır 'bucranium'un (bo- ğa'nın kafata&ı ve boynuzları) üzenne çökmüş. Ayru binadarastlanan,ancak he- 'u yılki önemli bulgulardan biri, kazı alanında rastlanan ilk çökmüş çatı. Hodder, halkın gündelik yaşamında çatılan kullandığına işaret ediyor. Ölülerin evlerin içine gömüldüğü kentte, çöplük alanda bulunan özürlü insan iskeleti ise kişinin özürü nedeniyle toplum tarafından dışlanmış olabileceğini düşündürüyor. nüz ne olduğu anlaşılamayan bırheykel, çakmak taşından yapılmış bır hançer \e benzen kalıntılar. buranın sanatsal et- kınlıkleringerçekleştirildiğiözel biryer olabileceğini de akla getırıyor. Kazı alanının kuzey kesimınde elde edi- lenbaşkabırönemli bulguda. Bına 1 'in altında yer alan Bına 5. lyı bir ömek ola- rak önümüzdeki yıllarda zıyarete açılma- sı tasarlanan Bına 5'ın sıvalı duvarlan. bugüne dek fazla hasar görmemiş olma- lanyla dıkkat çekıyorlar. Bınanın 4 odası \ar. Doğu yönünde- ki odada yer alan ıki lavabo. buranın ye- mek pışırmek ıçın kullanıldığını göste- nyor. Bu oda ıle bınanın ana odasını ayı- ran duvardakı delığin. yemek servısı ıçın kullanıldıgı düşünülüyor. Batı kanadın- dakı ikı odada bulunan kaplardan ise bu- raların depo olarak kullanıldıgı anlaşı- lıyor. . . . Avnı binanın ana odasının duvar sıva- sında. çatıdakı gınşten zemine uzanan merdivenın ızleri var. Merdi\enın ya- nında bulunan ocağın dumanı da aynı gi- nşten dışan çıktığından. Çatalhöyük in- san] dumandan oidukça zarar görmüş. Bu- lunan ınsan ıskeletlerınde. siyah lekele- rerastlanıyor. Js nedeniyle 70yıl boyun- ca sıvası her yıl yenılenen duvarlarda boya ve resım izleri de var. Batı höyüğü iyi durumda 1961 -1965 döneminde Mellaart tara- fından gün ışığına çıkarılan kesımde de bu yıl kazılara devam edildi. Bu kesım- de yer alan Bına 2'de, büyük bır fırına vebüyük olasılıklayemekpışırmekıçin kullanılan kılden yapılmış kaplara rast- landı. Aynı kesımdekı başka bır bınanın kilerinde bulunan ayı pençesınin ise mü- cevher yapımında kullanıldıgı düşünü- Bu yıl gerçekleştirilen kazılarda en çok dikkat çeken bulgulardan birı de. bugüne dek Çatalhöyük'te bir binanın dı- şında rastlanan ılk gömüt. Ölülerin, yer- leşim halındelu bmalann içınegömüİdü- ğü ve aılenın yaşayan bıreylerinden ay- nlmadığı kentte. bir çöplük alanında bu- lunan gömüt çes.itlı soruları akla getıri- yor. Iskelet üzerinde yapılan ıncelemeler- de kışinın bedensel özürlü olduğunun anlaşılması ise bu nedenle toplum tara- fından dışlanmış olabileceğini düşün- dürüyor. Bu yıl kentin Kalkolitik çağa ait Batı höyügündedeçalışmalarabaşlandı. Bu- rada elde edılen bulgular. ıki höyük ara- sında bir boşluk bulunduğu olasıhğını çı- kanyorortaya. Batı höyüğündeki evle- rin duvarlan. çamurdan yapılmış tuğla- larla sı\ anmış. Zemın ise ezılmış taşlar- dan oluştıırulmuş. Bulunan çömleklerin üzerindeki dans eden kadın moftfleri. Neolitik çağda Çatalhöyük'te kadına ve- rilen önemin yenı bir kanıtı. Neolitik çağı izleyen Kalkolitik çağ- da daha çok ve daha çeşitlı seramik iş- lerine rastlanması. çömlekçiliğın yeni bir ticaret biçımi olarak önem kazanmış olabileceğine işaret ediyor. Arkeolog- lar, Batı höyüğünü umduklanndan daha iyı durumda bulduklannı belirtiyorîar. Kazılar 99'da 8 ay sürecek Bılim adamlan tarafından yapılan araş- tırmalar, Çatalhöyük ınsanının öncelik- le koyun ve keçı etıyle beslendiğini gös- tenyor. Ancak bu hay\anlann evcilleş- tirilmiş ya da avlanmış olduklan konu- sunda herhangi bir kanıt yok. Halkın. sı- ğır, yabani at. yaban domuzu, tilki, kuş ve ev cil köpek ürünlennden yararlandı- ğı da belirtılıyor. Hayvan kemıkleri ve boynuzlar, mimande ve araç-gereç ya- pımında kullanılmış. Yıne kırbademi, melengiç. pelit ve çit- lembik gıbi bitkilenn tüketimınden, hal- kın protein ve vitamın ağırlıklı bir bes- lenme düzenine sahip olduğu anlaşılıyor. Bitkiler, ilaç. boya, araç-gereç. kap-ka- cak ve giyim malzemelerinin yapımın- da da kullanılmış. Halkın araç gereç ya- pımındaki temel hammaddesı ise Hasan Dağı'ndan geldıği sanılan ve volkanik cam olarak da adlandınlan obsidyen. Bu yıl kazı alanına bır de ziyaretçi merkezi eklendi. Çatalhöyük Evi adlı merkezde 3 depo. 5 laboratuvar ve ka- zılardan cıkanlan çeşitli eşyalann sergı- lendıgı bir salon yer alıyor. 25 yıl sür- mesi beklenen Çataihöyük projesi kap- samında. 1500 metrekarelik alan üzen- ne kurulması tasarlanan kültür ve sanat merkezi bünyesınde ise bir müze, semi- ner odası, arkeolojik buigulann korun- ması veincelenmesineelverişlı labora- tuvarlar, bılimsel çalışmalann yapılaca- ğı bır eğitim birimı ve sosyal tesisler yer alacak. L'luslararası gezici sergiler, film, v ıdeo v e lnternet aracılığı ile de yorenın tüm dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. Prof. Hodder. su sev iyesinın gittikçe düşmesı nedeniyle alt tabakanın hızla yıprandığını ve daha fazla zaman kay- betmemek için önümüzdeki yıl Dünya Bankasf nın katkılanyla kazı sezonunu 8 aya uzatmayı tasarladıklannı belirtiyor. Çatalhöyük, dünya medeniyetine ilişkın önemli sorulara yanıt olabilecek kanıt- lan içınde banndıran 9000 yaşında bir kent: öyie ki. Belçıka'da sürdürülen araş- tırmalar. 10 bin yıl önce yaşamış Çatal- höyük insanı ıle günümüz Türk insaru ara- sında ortak DNA'lann bulunduğuna işa- ret ediyor. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİLETLER 21 EYLÜL'DEN İTİBAREN BÖTÜN GİŞELERİMİZOE SATIŞA SUNULACAKTIR CRUP flAAVİ HAZAN BORAN CENİ KASTON SEVCAN ÖZTEMEL Kültür Sanat ilanlarınız İçin: Tel: 2938978 \ (3hat) % HARBIYE M U H S I N ERTUGRUL SAHNESİ : 0212 240 77 20 Moliire GÜZ BİTİMİNDE MOLİERE YA DA •KİBARLIK BUDAİASI' Uyartayan. Turgıy NAD Y6neten Mehmet UIUSOY 1-J-3-4-S-7-4-9-10-IIEPÖM David VVOOD Necati CUMAU DERYA GOÎff Yftneten Nedıct DENİZHAN 14-15-16-17-18 EKIM Bertolt BRECHT KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ Y»n«en. Yûcd ERTîN 21-22-23-24-25 EKIM BİSKÜVİ ADAM Y«n«en AJİy» U2UNATAÖAN 24-25-31 EKIM/1 KASIM CUMHURİYETİMİZİN 75. YIU ANBDHA Mûskli-Belgtsel Oyun AYDINLANMA ATEŞİ 0«rteyen ve Yöntten üner BARIAS 28-29-30-31 EKIM/1 KASIM FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ : 0212 526 53 80 Ofhan ASENA HÜRREM SULTAN Vönrten EngınULUOAâ 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11 EKIM J.KESSELRING Din<;er SÜMER AHUDUDU Uyartayanlar. R.CVAR-V.Rıu ZOtU Yöneten Çetin IPEKKAYA 14-15-16-17-18 EKIM ESKİ FOTOĞRAFLAR Yöneten. Hakan AU1NER 28-29-30-31 EKIM/1 KASIM Ekrem Reşit REY / Cemal Rejit REY LÜKÜSHAYAT Ytaeten H«ldun DOAMEN 21-22-23-24-25 EKIM Serpil AKILUCKSLU KÜÇÜK NASREHİN Yftnetecı Nedret BENI2HAN 10-11-24-25-31 EKIM, 1 KASIM ÜSKÜDAR MUSAHİPZADE CELAL SAHNESİ : 0216 333 03 97 Bahtiyaf VAHAB2ADE H.Rahmi GÜRPINAR Hasan EKKEK İKİNCİ SES KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA EŞİK YSoeten Haşnwt ZEYBEK Uyarljyan: Gûn« SÜMEK Yöoeten Savaj (MNÇEL YSneten Prof.Dr Nufhan KARADAlS Yöneten Zuhal ERGEN 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11 EKIM 14-15-16-17-18 EKIM 21-22-23-24-25-28-29-30-31 EKIM/1 KASIM 17-18-24-25 EKIM; 1 KASIM Şinasi EKINCIOĞLU HOŞU'NUN UTANCI KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ : 0216 349 04 63 A. Hamdi TANPINAR HUZUR Uyartayan-Yöneten Y. Kenan IŞİK 14-15-16-17-18 EKIM SÜMER ESKİ FOTOĞRAFLAR Yöneten HakanALTlNER 21-22-23-24-25 EKIM Derya GÜLU DERYA GÜLÜ Yöneten' Nedret DENİZHAN 7-B-9-1O-11 EKIM KADIKÖY 6ELEDİYESI CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ J.KESSEUUNG Heiner MÜLLER AHUDUDU 'Jyariayanlar R.CVAF)-V.Raa ZO8U Yöneten Çetin İPEKKAYA 1-2-3-4-5 EKIM •MİSYON" BİR DEVRİMİ ANMAK Yöneten Faul PtAMPER 28-29-30-31 EKIM, ) KASIM GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ : 0212 578 60 67 Bahtiyar VAHABZADE İKİNCİ SES Orhan ASENA Hasan ERKEK Namık AGAYEV HÜRREM SULTAN EŞİK ALAADDİN'İN SİHİRÜ LAMBASI Yöneten Hasmet ZEYBEK Yöneten. ençin ULU0AĞ Yöneten PıofDt. Iturhin ICA«ADA(S 14-15-16-17-18 EKIM 21-22-23-24-25-28-Î9-3O-31 EKIM/1 KASIM 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11 EKIM Yöneten Namık AGAYEV 3-4-10-11-24-25-31 EKIM n KASIM MU5A EROĞLU MAHSUN KIRMIZIGÜL MELİKE OEMİRAĞ MURATHAN MUNGAN CAN DÜNDAR YAVUZ BİNGÖL ÇIĞ MANOÜ RASULİ ve FATOŞ GÜNEY Mesajlarıyla: GAZİAAJTEPTEKİ BAKLAVA MAHKUMU GENÇLER Sesiyle : CAN YÜCEL Sunucular: EVREN BİRDAL UĞUR YAĞMURDERELİ ve konuklar; Tuncay AKGUN, Aytaç ARMAN, Rtivan BUDAK, Nec~ıs:tın ÇOBANOĞLU, Ze<ı DEMIBKUBUZ, Halıi EPGUN.Nıhat GENÇ, Şenf GOREN. Paşa GUNDOĞDU, Demr KESKIN, Anf KESKINER, Tım* KUHTIZ. Fıkret KLŞKAN, Zekı OKTEN, Nsiıl O2GBV7URK, Ya.vz 0ZKAN, Merderes SAMANCILAP Cemal ŞAN, E^tunç ŞENKAY, Nevzat ŞENOL, Coç Dr Ufuk UPAS, Berhsn ŞIMŞEK Ş c a y UZUN M e t - USTUNDAG, Fehmı YAŞAR Oervış ZAIM Oüzenleyen: DİSK SİNE-SEN HARBİYE CEP TİYATROSU : 0 212 240 77 20 Pavel MUH EVLİLİK İ. Ahmet Nuri SEKİZİNCİ İLK EVLİLİK MÜNEVVER'İN HASBIHALİ Yöneten Er9unlŞILDAJl 6 .8 .9 .1 3.,5 .1 6 .2 O .2 ,.2 3 .2 7 .2 9 .3O E K 1 H Yöneten Engm ULUDAĞ OYUN GÜN ve SAATLERI. SALI: 20.30 / ÇARŞAMBA: 15.00-20.30 PERŞEMBE: 20.30 / CUMA: 20.30 CTESİ: II.OO(Ç.O.)-IS.OO-20.30/PAZAR: I 1.00 (Ç.O.)-I 5.00-18.30 htt:p//www.ibb gov.tr. YEDİKULE ZİNDANLARI 19 Eylül 1998 Cumartesi Saat: 19.30 Bilet Satıs Noktaları: IEMAN ÜROMIERİ DÜKMNI IstMal cd Imam Adnan sk No 20 BEYOĞLU Tel 2514244 YILMA2 GÜNEY KÜLTÜR VE SRNAT VAKFI Sıraselvıler cd Selvı Han No 61 TAKSİM Tel 252 25 44 KEIEPİR KİTABEWİ Muhuraar Cad No 63 KADIKOY Tel 4 4 9 0 0 21 USt MÜZİK KİTABEVİ Akbulut Iş Merkezi Incırlı Cad No 6 BAKIRKÛY Tel 5838567 EZ6İ MÜZİK KİTABEVİ Çakiraga Mah Camı Sk No 8 AKSARAY Tel 5890589 HAMLET KİTABE¥| Istıklal cd No 114 BEYOGLU Tel 24301 13 MEPHİSTO KİTAP/CAFE Istıkial cd No 114 BEYDfiLU İLETİŞİM KİTABEVİ Sakızgunu sk No 33 (Baharıye Mc Donald karşısı) KADIKOY Tel 4183982 (Etkınlık gunu Yedıkule Zındanlan gışelen saac 10 0 0 da gırış kapılan ise saat 18 30'dan ıtıbaren açılacaktır ) 0 6[3ûE3 ü n katkılanyla Bilet Fiyatı: 1.000.000.TL, BAJORKÖY 5. SULH HUKUK HÂKÎMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1998 872 esas no 1998 748 kararno Davacı Hatıce Arslan tarafından ikame olunan vası tayını davası sebebıyle mahkememızde yapılan açık duruşma so- nunda; Toplanan delıMere \e tekmıl dosya kapsamına göre da\anın kabulü ıle Giresun ıli Güce ilçesi tlıt köyü cılt: 041 01. sayfa: 29. kütük: 23'te nüfusa ka> ıtlı. halen Istanbul. Bakırköy Zuhratbaba Mah. Yenı Incırlı Yolu. No: 35 5 ad- resınde ıkamet eden. Ibrahım \e Zekıje oğlu. 1934 d.Iu A>han Arslan'ın hacır altına almmasına, kendısıne a\nı >er \e hanede nüfusa ka>ıtlı keza aynı yerde mukım eşı Mehmetkızı 15.6.1950 d.lu Hatıce Arslan'ın T.M.K.nun 355. madde- sı gereğınce \ası olarak nasb ve tayinıne2.9.1998 tanhmde karar\enlmış olup. ılan olunur 11.9.1998 Basın: 43873 BEYOĞLU 4. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ 1996-899 Da\acı T.Genel Sıgorta vekilı tarafından davalı Cemal Karamustafa aleyhme açılan tazmınat davasının yapılan açık duruşmasında verılen ara karar gereğınce: Davalı Cemal Karamustafa'nın Hanımelı Sokak No: 26 Sıhhıye Ankara adresınde bu- lunmadığı anlaşıldığından. da\a ıle ılgılı belgelen>le 12.10.1998 günü saat 10.00'da mahkememızde bizzat hazır bulunması ve kendisıne bir avukat vekılle temsıl ettırmesı, aksı takdırde HUMK.nun 509-510. maddelen gereğınce gnabında karar venlecegı hu- suslan yenıleme dılekçesı yerıne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur. Basın: 43884 IŞELDAK YE YELPAZE ATİLLA BİRKİYE YJtik Koru "Kımse anmaz oldu adınızı Çelikten kelebekler Kınlmış kanatlar Biryangın büyumüş havada Alev alev rüzgâriar Sallanıryıldız çiçekleri Güneşi ceryan çarpmış Ay kömür olmuş nedense Beyaz ayıların korkusu içimizde" • • • Pablo Neruda. yukandaki dızelerin şairi için şöyte dıyor: "Kastılya dılını tanımak ve konuşmakşansına sa- hip bizlerıçin Rafael AJberti, Ispanyol dilinde şiinn ih- tişamıdır." Yrtik Kooı'yu "yeniden"okumak için elımealdığım- da, büyük bir şainn, "dilsel ve içsel" yolculuğuna ta- nık olacağımı biliyordum. Yrtik Koru, Albertı'nın çocukluk vegençlik "anılan": Ama, bir "an" yaşamöyküsü krtabından öte bir yapıt Yrtik Koru. Kitabın çevirmenı Ahmet Cemal'ın belirttiği gibi: "Yitik Koru, aslında düzyazı kalıbmda bir uzun şiir, şaırin yaşamtndan kesıtlen yıne şaınn kendi ezgılehy- le yansıtan bir şiir." Türkçede, 1987 yılında ılk basımını yaptığmda (De Yayınevi) ilgiyle karşılanmıştı. Şımdi ikıncı basımı Kav- ram Yayınlan'nın arasından çıktı. Umanz, benzer ılgıyı yine görür. • • • Yrtik Koru, yüzyıltn başındakı otuz yıllık bir serüven. Alberti'nin kendi serüvenı. Öte yandan, bu serüvende, bır ülkenın, bır kültürun renkleri de yer alıyor. Albertı, önceleri resım yaparken kendını birden yaz- manın tçinde, şiırin ıçinde buluyor: "Resim sanatının bir anlatım aracı olarak beni ke- sınlikle tatmin etmediğini gittikçe daha açık ve seçik duyumsamaktaydım, çünkü imgelemimde kaynaşıp du- ranlann tümünü bır resimde nasıl dile getirebileceği- mi bilmiyordum. Ama kâğıda dökebiliyordum. Kâğıt üstünde gönlümce konuşabilıyor ve güzel sanatlarta ya hıç ilintisız ya da pek az ılıntılı duygulara yer vere- biliyordum." • • • Aibertı'nın ilk şiir kitabı yirmi iki yaşındayken yayım- lanır; ve bu kıtap, "ona yaygın bırün" getirir. 1930'lu yılların başında Marksızmı benimseyen Alberti, İspan- ya Iç Savaşı'na katılır. Cumhuriyetçılerin yenilmesinden sonra, sürgüne gönderilir. Dünyayı dolaşır. şıır üzerine konferanslar ve- rir ye uzun yıllar Arjantın'de kalır. Ülkesınden, kültüründen uzak, Buenos Aires'teki küçük bahçeli evinde sarmaşıklar ve çıçekler arasın- dayken, geçmıştekı Yrtik Koru'suna gıder. "Ruhunun derinliklerinde çocukluğunun anılannı ko- rumayan birınsan nasılyaşayabilir, bılmiyorum" diyen Miguel de Unamuno'nun ızınden giderek, şu satırlar- la başlayan yaprtını yazmaya koyulur: "C adızyakınlarındaki Puerto de Santa Maria liman kentınde, denıze uzanan ve eski birboğa gureşçisının -Mazzatini'n/n- adın taşıyan, ıkiyanında frenkinanağaç- lannın yükseldıği bıryolun sağında, beyaz ve sarı ka- tırtırnaklarıyla dolu, hüzün kokan biryer vardı: Adı Yi- tik Koru'ydu." Yrtik Koru ıki "fafap"tanoluşmakta. Birincıkrtaba,ço- cukluğun ve ılkgençliğın saflıgı sinmiştir. Ikinci kitapta ise yerinde duramayan "gençlik ateşini" görürüz. Ve Albertı bu anılannı yazarken mutludun çünkü o anılar- da gençlik ateşi sönmemış; Ispanya kana bulanmamış- tır: "Henüz nefretle zehirienmemiş olan ve18 Temmuz 1936 tarihinden başlayarak bütün Ispanya'da oluk oluk akacak kanların henuz uzağında bulunan o Mad- hdyıllanna geri dönmek, ne büyük bır mutluluk!" ••• "Hepsi yasaklanmış artık Işte hükümet bildıris'ı Rıhtımda avlanmak yasak Sakın çevırme gözlerini yukanya Gökyüzü, bulutlar, mavıler yasak Kimse sizi düşünmez oldu Işte bayan X, kaderiniz unutulmak" Eskidji müzayedeleri başlıyor • Kültür Servisi- Eskıdjı. 1998-1999 sezonunu bugün Dolapdere, Paşabakkal Sokak, 28 numaradaki merkez bınasında açıyor. Bu yıl 91 müzayede gerçekleştirecek olanEskıdjı. her müzaye'dede 180 eser tanıtacak sanatseverlere. Her ayın ilk pazartesi akşamı saat 18.30'da 2 ve 3 No'lu salonlarda yapılacak olan ihtisas müzayedelerinde Islam Eserleri. Art Deco \e Art gıbi konu başlıklan alnnda çeşitli eserler tanıtılacak. Her salı 4 No'lu salonda yıne saat 18.30'da gerçekleştirilecek olan halı kılım müzayedesiyle ise Anadolu'daki halı \e kilım üretıcılen ıle tstanbullu satıcılar buluşturularak yepyeni bir borsanın temellerinin atılması hedeflenıyor. Bu yılın farklı çalışmalanndan bin de Ankara'da her ayın ılk pazar günü düzenlenecek olan karma sanat eserleri müzayedesi. Kültür Bakanlığı'mn himayesi altında yapılacak olan müzayedeler zincirinin ıiki 4 Ekim'de gerçekleşecek. Tujino Symposium for Arr gerçekleştiPildi • Kültür Senisi - Japonya'da 1994 yılından beri yapılan "Fujıno S>inposium for Art' bu sene 35 sanatçının katılımıyla gerçekleştirildı. Türkıye'den heykeltıraş Nılhan Sesalan Yüzsever ve Enm Bavn'nın katıldıgı sempoz\-uma Japonvalı, Av-usturyalı, Almanyalı, Korelı ve Çinli sanatçılar da katıldılar. Nılhan Sesalan Yüzsever. ahşap ve metal malzeme kullanarak gerçeldeştırdiği ilk projesinde varlık sürdürme-yaşamın yenilenmesi ve çoğaltılması; ikinci projesinde seçtiklerimız-seçmediklerimiz. seçiîmemiş olanın düzenlenmesı konulannı işlerken Enm Bayn ise bambu malzeme kullanarak özgün bır çalışma gerçekleştirdi. Tarihçinin Mutfağı'nda Necdet Sakaoglu söyleşisi • Kültür Senisi--Tarihçının Mutfağı' söyleşi dizisinın eylül ayındaki konuğu Necdet Sa'kaoğlu. Emekh Talim Terbıve Kurulu üyesi, tarih araştırmacısı vevazar Necdet Sakaoglu, bugün saat 18.30'da Eminönü Bilgı-Belge Merkezı'nde meraklılan ıle buluşacak. Halen Tarih Vakfı üyeliğını surdüren Sakaoğlu'nun yayımlanmış eserleri arasında Çeşnı Cıhan Amasra, Duru Tanh (Çevın dalında Karacan Ödülü), Mengücekoğulları (Inceleme dalında Karacan Ödülü), Köse Paşa Hanedanı (Sedat Sımavı Vakfı Sosyal Bılımler Ödülü). Atatürk Düşüncesi (Ord. Prof. Reşat Kaynar ıle) adlı kıtaplan bulunuyor. Tanhçının Mutfağı'nın temmuz ayındaki konuğu Carter V Fındley'ın söyleşısının metnı Toplumsal Tarih dergisinin eylül sayısmda yer alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog