Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

16 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER İngiltene-Türkiye savunma işbipliği • A\KARA(Cumhuri\et Biirosu)-Turkıve >ı zıvaret gelen Ingıltere Savunma Bakanı George Robertson ıle Mıllı Savunma Bakanı Ismet Sezgın ara^ında dun savunma sanayıı alanında ışbırlığını ongoren bır mutabakat anlaşması ırazalandı Bu anlaşma. ıkı ulke>e ortak savunma donanımı gereksınımlennı bırlıkte karşılama olanağı yaratırken Robertson. dun Ingıltere Buyukelçılığı'nde duzenledığı basin toplantısında. ulkesının Kıbns'ta morotor>umu destekledığını so>ledı Çin'den insan haJdarı sözü • PEKİN (4A>- Bırleşmış Mılletler Insan Haklan Yuksek K.omıserı \1ary Robınson. Çın'ın sıyası ozguriuklenn korunması konusundakı uluslararası sozleşmeyı gelecek ay ımzalamayı taahhut ertığını açıkladı Pekın e resmı bır zıyarette bulunan Robınson. Çın gezısının başanlı gectığını, ancak bu ulkede "çok cıddı" ınsan hakları sorunlan bulunduğunu açıkladı Robmson, Başbakan Yardımcısı Cıen Çıçen"ın. Pekın vonetımının Uluslararası Sıvıl \e Sıyası Haklar SozleşmeM'nı gelecek a> ımzalayacağı taahhudunde bulunduğunu bıldırdı Sudan'da çaöşmalar • KAHİRE (\Ay Sudan'da. yonetıme karşı 15 yıldır mucadele eden Sudan Halk Kurtuluş Ordusu (SPL A), ulkenın guneyındekı askerı bır garnızonu ele geçırdıgını. çatışmalar sırasında 40 askenn oldurduğunu ıddıa ettı ve SPL A'dan herhangı bır kayıp olmadığını one surdu SPL A sozcusu Vaser Arman, gunevdekı Yuba kentı yakınlannda bulunan El- Cebelevn askerı gdrnızonunu, şiddetlı çatışmalann ardından onceU gun ele geçırdıklerını açıkladı r . j Berişa taraftarlannın yasağa rağmen düzenlediği gösteriye polis müdahale etmedi Tiran clıırıılııyorDış Haberler Senisi - Arnav ut- kan Fatos Nano'nun ıstıfa etmesı luk ta muhalefet lıden 4zem Ha>- dari'mn oldurulmesınden sonra tır- manan gergınhk surerken dun baş- kent Tıran'da duzenlenen gostenle- nnolaysızgeçtığıbıldınldı Muha- lefetın. >asaga rağmen duzenledı- ğı vuruyuşe polıs müdahale etme- dı' Başbakan Fatos INano ıstıfa et- me>eceğını açıklarken Sosyahst Partı başkanlığmdakı koalısyon hu- kumetı.kabmededeğışıklığegıdıl- mesının gereklı olduğunu behrttı Arnav utluk"ta dun muhalefette- kı Demokratık Partı lıden Sali Be- rişa'nın onculuğunde yaklaşık 3 bın kişi partı merkezınden Skan- derberg mev danına > urudu Polıs. Içışlen Bakanhğfmn vasaklama- sma rağmen gerçekleş- tınlen yuruvuşe müda- hale etmedi Zaferışa- retı yapan ve Havda- n nın posterlerını taşı- van topluluk meyda- nın etrafında vuruduk- ten sonra partı merke- zıne gen dondu Gostencılenn u \zem. ocünü alaca- ğu" "Fatos Nano'va öliııtT, "Katil Nano" -Berişa Başkan" şek- lınde sloganlar attığı du>uldu Salı Berişa partı merkezının onun- de bın kadargostencı- ve hıtaben \aptığı ko- nuşmada. her turlu şıd- detten kaçınmak ıstedıklennı so>- ledı Ba^bakan Fatos Nano'nun hu- kumetının uv u^turucu trafigıne ka- n>tığını one suren Ben^a "Bu uyvş- turucular \> rupalı çocuklara zarar \eri.wr. Turki\e. \BDvediğerdost ulktlere. \rna\ utfuk'taki bu senar- >onun incelenmesi çagnsı vaprvo- nı/. Demokratik Parri. bu duru- mun sivası bir çozümle sonuçlana- bileceğini duşunmor \e bu konuda olanaklarda »ardır" dıve konuştu Benşa. Içı>len Bakanı PtrikliTe- ta'nın gostencılere ateş açılmasına ılışkın dun polıse verdığı talımatı gen almaması halınde her şe\ ırı > a- nn >enıden başlavabıieceğı usan- smda da bulundu Benşa Teta'nın butalımatının "askcridarbe"anla- mına geldjğıni söytedı ve Başba- IJaşbakan Fatos Nano, istifa etmeyeceğini açıklarken koalisyon hükümeti de kabinede bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini bildırdi. ısteğını bır kez daha > ıneledı Baş- bakan Fatos Nano ıse dun vaptı açıklamada ıstıfa etme>eceğını açıkladı Benşa vıdarbecılıkle suç- layan Nano polısıntalımatlarauy- mayan kışilere ve suçlulara ateş aç- ma vetkısı venldığını soyledı Fa- tos Nano. bununla bırlıkte Benşa vedığer muhalefet lıderlerının can guvenlığını sağlanacagını kavdettı Kabinede degişikBk Bu arada Arnavutluk'ta Sosva- hst Partı başkanlıgında beş partı ta- rafından kurulan koahsvon huku- metı. kabinede bırdeğişikliğe gıdıl- mesının gereklı olduğunu behrttı Demokratık Ittıfak Partisi lıderı Neritan Ceka Arnav utluk Dev let ••^••^ BaşkanıRecepMe\da- ni ıle goruşmesinden sonra vaptığı açıkla- mada hukumet bunye- sınde bır değışımın ge- rektığını kararlaştırdık- lannı sovledı Ceka "Beş partinin oluştur- duğu koalis\on hükü- meti içinde veni bir for- mul bulunacaktır" de- dı Koalisyon hukume- tı Sosyahst Panı. De- mokratık Ittıfak Partısı. Sosyal Demokrat Partı Insan Haklan Partısı ve Tanm Partısı'ndenolu- şuyor Almanva Italya Dışışlerı Bakanlan K'laus Kinkel ıle Lamberto Diıu Avrupa Bırlı- ğı'nın (AB) Arnavutluk ıle ılgılı daha fazla y ukumluluk almasını v e )99 7 "de bu ulkede vaşanan şıddet olay larının tekrarlanmaması ama- cı\la uluslararası polıs gucu oluş- turulmasını ıstedıler AB ıse Arnaviitluk'takı kanşık- lığın çozumu ıçın taraflara goruş- me masasına oturmas,ı çağrısında bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Vleydanı 'nın çabalanna destek v er- dığını açıkladı ABD Dışışlen Bakanhğı Sozcu su James Rubin ulkesının Arnav ut- luk'ta sıyası amaçlar ıçın şiddetın kullanılmasını kınadığını belırte- rek buvolla ıktıdara gelecek bırhu- kumetı tanıma>acaklarını soyledı GöstcriciJcr ele geçirdikkn tankJardan ba/ılannı geri >ermediler. (Fdtoğraf Reuters) Clinton destek anyor• Savcı Starr'ın, stajyer Lewınsk>' ıle ılışkısını gozler onüne serdığı ABD Başkanı. gu\ en tazelemek ıçın Batıh muttefıklenyle buluşuyor Dış Haberier Senisi - Mo- nicaLewinsk> ıle ıhşkısı hak- kında Ozel Savcı Kenneth Starr tarafından hazırlanan detaylı raporun geçen cuma gunu yayımlanmasının ardın- dan gorev den azh soz konusu olan ABD Başkanı Bill Clin- ton Batılı murtefiklenyle gu- ven tazelıyor Clinton, bugun Çek Cum- hurbaşkanı \aclav Ha\el ıle goruşuyor Clinton gelecek haftanın başında da Bırleşmış Mılletler Genel Kurul toplan- tısma katılacak Toplantı son- rasında İngıltere Başbakanı Tom Blair ıle goruşecek Bu arada Starr'ın Hîllarj Clinton'ı da suçlamaya hazır- landığı ılen suruldu ABDde >a>ımianan New \ork Post gazetesının "Sıra Hiüan'de mi?" başlığıv la manşetten verdığı haberde. Bayan Clin- ton ın. Starr'ın raporunun sa- tıraralannda bu tehlıkeyı sez- dığı ve çok rahatsız olduğu bıldınldı Raporda "Hillan Clin- ton"ın dolavlı olarak kanşnğı, hileli emlak satişının araştınl- dığı ve vcterli deliller toplan- dıktan sonra bu konunun da Kongre've inrikal ettirileceği'' ıbaresı ver alıvor Otevandan Clınton'mgız- lı kalmış bır sevgılısı de tele- v ızyon ekranlannda boy gos- terdı Clinton ıle uzun yıllar suren bır ıhşkısı olduğunu soy le> en Dollv K> le Brovvning Clmton ın seks bağımhsı ol- duöunu ılen '»urdu IŞlJASIN 6 Starrpenis avcısr Bağımsız savcı Kenneth Starr sınırsız ve denetlenmeyen gucunu. ABD Başkanı nı, ozel yaşamının en karanhk alanında koşeye sıkıştırmak ıçın kullandı 4yıl suren ve40 mılyon dolara mal olan ıncelemelerden sonra Bill ClintoiTm Vfonka LeHinsk> ıle ıhşkısı olduğunu ve bu konuda yalan soyledığını kanıtladı Şımdı ne olacak' Sefilane bır boşanma davası mı' Clinton suçlu mu' Kesınlıkle Zına vapmamahydı. yalan so>lememelı>dı Ancak Starr, araştırmayı kışıselleştırmıştır Bır başka savcının "Gölgedeki 2 silüetin izini surererek insanlann özd >aşamlannı didıkleven bir penis avcısı olmak için hukuk okumadım" dıverek peşını bırakacağı bır olavın ızını surdu Artık ABD Başkam'nın. cınsel yaşamını bıhyoruz Ama en valan arkadaşlanmızınkım pek çok durumda eşlenmızkım dahı bılmıvoruz Clinton sadece bır zınacı olarak teşhır edılmedı. ozel vaşantısi ve fantazılen kıtlelenn gorebılmesı ıçın duvaraçıvılendı Bundan vıllar sonra. artık bu detdvlann onemını vıtırdığı ve bızım konuşmaktan vorulduğumuz zaman. butun bunlann anlamını duşunup şaşırabıhnz Kendımıze, cınsel vaşamı hakkında jalan soyledığı ıçın bır başkanı koltuğundan nasıl ındırdığımızı sorabıhnz Bu Mjrunun cevabı vaşadığımız donemde ozel ve kamu alanının sınırlannın ıç ıçe geçmiş olmasında ve partızanlık vapan bır savcının gırmemesı gereken alanlara gırmesınde yatıvor Içımızden bın başkan ama hepımızın vatakodasi var (15 Evlül 199») rvV» VURULDUK EY HALKIM m UNUTMA BIZI[TÜRKULERİMIZ - 3 • 1976 de BUGUN 1 UTAN l/TAN Soz ve Muzık Muhlıs Akarsu Bağlamalar Arıf Sağ Muhlıs Akarsu Yavuz Top 2 BUNDAN SONRA Soz ve Muzık Muhlıs Akarsu Bağlamalar AnfSag, Muhlıs Akarsu Yavuz Top 3 MADENOAĞI Anonım Gıtar (açış) Selda Bağcan Baglama Osman Bayşu Kaval AnfSag 4 BERİ GEL HALO Anonım Derleyen Asık Yoksulı Baglama Osman Baysu 5 0 YANA DONDER BENİ Anonım Elekrro Baglama Arıf Sağ 6 KARAOĞLAN Anonım Elektro Baglama Arıf Sağ Bılgı ıcın tel (0 212) 527 61 28 1 MADEN İŞÇİLERİ Sıır Nacı Gelendost Beste Selda Bagcan Duzenleme Tımur Selcuk 2 GEZ, GOZ, ARPACIK Sı/r Enver Gokçe Beste Selda Bağcan Gıtar Selda Bağcan 3 GARDAŞIM HASSO $ıır Turgut Yarkent Beste Selda Bağcan Çalanlar Moğollar 4. ACIYI BAL EYLEDİK Şıır Hasan Huseyın Korkmazgıl Beste Selda Bağcan Gıtar Selda Bagcan 5 VURULDUK EY HALKIM, UNUTMA BİZİ Sıır Zulfu Lıvanelı Beste Selda Bağcan Gıtar Selda Bağcan 6 HASAN KALESİ Anonım (Hakkarı Turkusu) Derleyen Selda Bağcan Duzenleme Tımur Selcuk r*T Cumhuriyet L^^ kitap kulübü Taksim Sergi Salonu E T K Î N U K L E R İUL SÖYLSMJJÜA GÜNÜ 78 Eylul Cuma Saat 78 00-20 00 TEKIN ARAL Kıtabını ımzalayacak ve okurlarıyla soyleşecek. Istıklal Cad (Aksanat karşısr) Taksim Tel 252 38 81/82 CumhuriYeC kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL An ETKİNLİKLERİ SOYLESy İM2A GÛNM DONATELU PIATTI Kitabını ımzalayacak ve okurlarıyla soyleşecek. IstıkialCad (Aksanat karşısı) Taksim Tel 252 38 81/82 Bevoğlu Cafe'de çafışacak BAYAN ELEMAN aranıyor J5I (2 40 ZEVTtVBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 199852I KararNo 1998 1158 Hakım Kemal Guzel 20998 Kâtıp Nuran Taşkıran HUKLM OZETİ tLANI ZEYTNBLR^U SULH HUKUK MAHKEMESÎ'NDEN ILANEN TEBLIG OLUAUR Zevtınburnu Sulh Hukuk Mahkemesf nce venlen 19 8 1998 tanhlı karar (1998 521 esas 1998 1158 karar sayılı karar) ıle Metm Şahın'e annesı Saadet Şahın kayyum tayın edılmıştır buhusus ılanen tebhğolunur 19 8 1998 Basm 43359 PASAJtYönetmen Berrin DAĞÇINAR Oyııncular Derya BAYKAL, Cezmi BASKIN, Sefa ZENGİN, Guven KIRAÇ, Hakan ALTUNTAŞ, Mehmet BIRKİYE, Ferdi AKARNUR, Sumru YAVRUCUK, Zafer ONEN, Aylitı KABASAKAL, Nuran OKTAR, Eray YUMUŞAKER, Belma CANCİĞER, Eylem YILDIZ, Şafak SEZER, Erdinç OLGAÇLI Bupasaj hepimizin pasajı.. Bupasaj bizim pasajtmtz... Dostlar Pasajı J nda dostluğun, sevginin, birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu bir kez daha göreceğiz... TOT bızıler ıçtn boğru ckrancasınız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog