Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 EYLÜL 1998 ÇARŞAMB; 8 DIŞ HABERLER Cumhur Ersümer 'Bakü-Ceyhan tekseçenek' Dış haberler Senisi- Dünya Enerji Kongresi nedeniyle Houston'da bulu- nan Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka- nı Cumhur Ersümer Türkmen doğal- gazının Türkıye'ye taşınması konu- sunda Türkmenistan Başbakan Yar- dımcısı Batır Serciyev'le görüştü. Göriişme sonrasında basına biigı ve- ren Ersümer. Rusya'daki krizin Azcr- bav can petrollerinin taşınmasında Ba- kü-Ceyhan hattının şansını arttınp art- tırmadığı sorusuna karşılık "Tiirki- ye'nin avantajlannı. başka üJkelerin krizi üzerine kurmuvoruz. Fizibilitesi yapılnıış. Ana ihraç boru hattı olarak Bakü-Ceyhan'ın zaten alternatifiyok" dedi. Afganistan'dakı gelışmeler sonu- cunda Orta Asva petrolleri \e doğal- gazının bu ülke üzennden Hınt Okya- nusu'na aktanlmasından rahatsızlık duyupduymayacaklan konusunda Er- sümer "Türkiye'dengeçecek hatlarza- manla yeterli olmavacağından başka hatlannda ı b n w girmesidoğaldır.An- cak söz konusu haron ges'tiği ülkelerin siyasi durumu. buradaki \aOnmlan kuşkulu kılmaktadır"dedı. Ensümer. ABD'nin görevme yenı başlayan Enerji Bakanı Bill Richard- son'un. Türkmenistan ve Azerbaycan arasındaki petrol ve doğalgaz kaynak- lan ilişkili anlaşmazlığın gidenlmesı için aklifarabuluculuk yapmaya karar- lı olduf unu ve bu isteğinin Sercıyev ta- rafından olumlu karşılandığını sözle- rine ekledi. ShelTin fızibilite çalışması Ingiliz-Hollanda ortaklığındaki pet- rol şirketı Shell, Iran üzennden geçme- si planlanan 4 milyar dolarlık Türk- menistan- Türkiye doğalgaz boru hat- tı fizibilite çalışmasını ekim avında. Aşkabat'ta sunacağını bildirdı. SheJl'ın buproje üzerinde. Türkiye. Iran ve Türkmenistan enerji bakanla- rının yetki \erdiklen aralık ayından beri ugraştıgı belirtildi. Shell. doğalgaz hattıru muhtemelen Bulgaristan üzenn- den Avrupa'va uzatmanın fizibilite araştırmasını da yürütüyor. Hamaney, güvenlik kuruluşlannı Taleban konusunda hazırlıklı olmaya çağırdı Iran ordusu alarmdaDış Haberier Servisi - Jran'ın dini liden Avetullah Ali Hama- ney, Taleban'la gerginliğın tır- manması olasılığına karşı ordu ve güvenlik kurumlannın alarm du- rumunda olmalannı istedi. Afga- nistan "da öldürülen franlı diplo- matlardan 7'sinin cenazesi ön- ceki gün Tahran'a getirildi. Afganıstan"ın büyük bölümün- de vönetımi ele geçiren kökten- dıncı Taleban. Tahran'a diyalog cağnsı yaparken ABD. Iran'ı so- eukkanlı dav ranmav a davet ettı. • Afganistan'da öldürülen İranlı diplomatlardan 7'sinin cenazesi önceki gün uçakla Tahran'a getirildi. Hamaney cenazelerin ülkeye gelmesinden sonra yaptığı konuşmada, ülkede güvenlikle ilgili bütün birimlerin alarmda olmasını istedi. Hamaney, dün sabah Devnm Muhafızlarfnın üst düzey ko- mutanlarını kabulünde vaptığı konuşmada "İslamla ilgili kaygı- larınıı/ın yanı sıra insani ve ulu- sal kavgjlanmız mevcuttur. t'l- kemize yönelik tehdidi de berta- rafetmemizgerekir'"dedı. Res- mi haberajansı IRNA'nın biidir- diğine göre Hamanev "Silafılı kuvvetlerdahil ülkedekiriimyet- kililer»esorumlular, üst düze> si- yasi ve güvenlik yetkilileri gerek- İi *e ülke için doğru gördüğü her türlii karan hı/Jı, zamamnda. ka- rarlı bir şekilde uygulamaya ha- zu-olmakdurumundadırlar" dı- ve konuştu. Hamaney. pazartesi günü de Taleban ve Pakistan'ın Afganis- tan'daki eylemlerinin. bölgeyi "Büyük bir savaşa sürekleyebile- ceği" uyarısında bulunmuştu. Afganistan'da öldürülen Iran- Afganistan sınınnda yığınak yapan İran ordusu saldınva geçmek için son hazıriıklannı yapıvor. (Fotoğraf: Reuters) lı diplomatlardan 7'sinin cenaze- îenni taşıvan uçak önceki gece uçakJa Tahran'a getınldi. IRNA'ya göre Kızılhaç Komitesi tarafindan temın edilen uçakla Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinden alınan 7 Iranlı'nın cenazelerinin ülkeye getirilmesi dolayısıvla Cumhur- başkanı MuhammedHatemrnin de katıIdığı bir tören düzenlendi. Cenazelerin karşılanması sırasın- da binlerce kişi TaJeban'aöKinT. "HatemL intikam. infikam" slo- ganlan attı. 'İran'ı vurunız' Taleban yönetimi. Iran'ın Af- ganıstan'a saldırması halinde, Iran kentlerini vuracaklannı açık- ladı. Afganistan Islami ajansı- nın (AIP) haberine göre. Taliban Sözcüsü Vekil Ahmed. "İran, şunu bilmelidir ki. eğer Afga- nistan topraklarına saldırılır- sa. İran kentlerini hedef ala- cağız \e tüm sorumluluk İran- lı yetkililere ait olacaktır" de- di. Iran ile bir savaş istemedik- lerini belirten Sözcü. ancak Iran'ın saldırması halinde gere- ken tüm tedbirleri de alacaklan- nı kaydetti. Sözcü. Iran'ın sı- nırdakı askeri yığınağına karşı. Taliban güçlerınindesınırmev- zilerinı güçlendirdiğini sözlerine ekledi. Öteyandan. Taleban'ın Suudi Arabistan'dakı Temsücisi Mu- lavi Şehabeddin. Es-Şark El- Av sat Gazetesi 'ne v erdiği v e bu- gün yayımlanacak olan demecin- de. Taleban'ın Bamyan kentini geçen hafta ele geçırmesı sırasın- da40 iranlı"nınesiraiındıgını bil- dirdı. Taliban temsilcisı, tran'ın. bu esirlere karşılık. Afgan mu- halefet liderlerini teslim etmesı- ni istediklerini sövledı. Barzani-Talabani Görüşmeler yine başlıyor W:\SHINGTON (C umhuriyetMrak Kürdistan Demokratik Partisı (IKDP) lideri Mesut Barzani ve Irak Kürdis- tan Y'urtseverler Bırlığı (KY'B I lıden Ce- lalTalabani ile avrı ayn görü^en ABD Dışışlen Bakanı Madeleine Albright tarafları "Kalıcı bir banş anlaşması için doğrudangörüşmeierebaşJamaya" ikna etti. VV'ashington. iki lideri yann > a da eu- ma günü el sıkıştırmava hazırlanıyor. ABD Dışışlen Bakanlığı Sözcüsü James Rubinde önceki gün gazeteci- lere vaptığı açıklamada. Barzani ile Talabanf nin milyonlarca Iraklı Kürrün gerçek seslen olduğunu söv leyerek ül- kesının amacının uzlaşma oldugıınu ve bu vönde adım atıldığını vureula- dı. Clinton vönetımi. Kuzey irakın pet- rol gelırlerini pavlaşamayan IKDP ile KVB arasındaki düşmanlığı sona er- direrek Kürtlen. Irak Dev let Başkanı Saddam Hüsevin'e karşı "ABDdeste- ğindevenidenhareketegeçinnevi" plan- lıyor. Irak'ın toprakbütünlüğünün ko- runmasını \e özerk Kürt vönetimınm güçlendinlmesını hedefleven ABD. bu yolla, Barzani ile Talabanf nin Jrak \e Iran ile > akınlaşmasırun yolunu kesmeyi planlıyor. tconomisr dergisi, özerk bölgelerin Kremlin'den gitgide uzaklaştığmı yazdı Rusya'da parçalanma tehlikesi • Rusya'da birçok bölge artık dış politikalan dahil çeşitli konularda başkente kulak asmazken Moskova'ya vergi vermeyi reddedenlerin sayısı da artıyor. Dıs Haberier Servisi - Rusya'nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomık knz. ülkeyi oluşturan bölgelerin daha fazla bağımsızlık için seslerini yükseltmesine neden oldu. İngıltere'de vayımlanan haftalık Economist dergisinde yer alan bir haber yorumda. birçok bölgenin artık Moskova'ya vergi vermediği ve kendı idarelerini kurma yolunda olduğu belirtildi. Dergi. bu olgunun Rusya'nın parçalanması ihtimalini gündeme getirdiğini yazdı. Habere göre daha önce dış ilişkileri konusunda Moskova'ya danışmadan karar almayan bu bölgeler artık başkenti pek dinlemiyor. Bazı bölge yöneticileri Moskova'ya isyanlannı açıkça dile getiriyorlar. Bazı bölgeler askerlerinin parasını ödemek için kendi güvenlik konseylerini kurarken bazıları da bağımsız güvenlik birimini kurmak için çalışmalan sürdürüyor. Baltık kıyısındaki Kaliningrad. yiyecek ve yakıtının tükenmesınden korkruğu için olağanüsrü durum ilan etti. Kaliningrad Moskova'ya vergi vermeyi de reddediyor. Pasifik kıyısındaki Primorski Kray yıllardır merkezden gelen talimatlan dinlemiyor. Ülkenin Kafkasya kıyısında bulunan ve iç savaşın eşiğindeki Dağıstan'a komşu bölgeler de kanşıklık içinde. Lrallar'ın güneydoğusundaki Kakazya V'alisi Aleksei Lebed (eski general ve Krasnoyarsk valisi Alesander Lebed'in kardeşi) Boris ^eltsin'i Adolf Hitler'e benzeterek federal bütçeye yaptıklan para transferini azaltacağını söyledi. Sibirya'nın doğusunda yer alan ve zengin madenleriyle tanınan Saha (eski Yakutistan) Cumhuriveti ise merkeze para aktarmayı kesmiş durumda. Adı dev let başkanlıgı adayları arasında geçen Aleksandr Lebed'in valisi olduğu Krasnoyarsk dahil en az 6 bölge fiyat kontorolünü zorunlu hale getirdi. Sibirya'nın batısındaki Omsk Valisi, dışanya yiyecek satılmasını yasaklarken \blga nehri kıyısında. reformlara en yatkın bölge olarak bilinen Saratov kendi para birimini oluşturmayı tartışıyor. Desteğin bedeli Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in parlamentonun üst kanadını oluşturan bölge liderlerinin desteğine ihtiyacı var. Bu desteğin bedeli ise kendilerine daha fazla bağımsızlık verileceği sözü. Birkaç yıl önce Çeçenistantan'da yaşanan şıddet olaylannın benzeri Rusya'da patlak verecek mi? Güvenlik güçlerinin Kremlin'den gelen talimatlan dinleyerek başkaldınlan bastırması ya da aynlıkçı hareketleri kuv\et kullanarak sona erdirmesi ise pek mümkün görünmüyor. Hâlâ 30 bin ya da daha fazla nükleer fuzenin bulunduğu topraklarda gerilim her geçen gün biraz daha artıvor. "DÜNYA KLASİKLERİ" VE "AYDINLANMA KİTAPLARI" başlığı altında her salı ve cuma gazeteniz "CUMHURİYET" ile biriikte dağıtılan kitaplardan, koleksiyonunda eksik olan okur- lanmız, anılan kitaplan "CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ"nün Tak- sim ve Cağaloğlu sergi salonlarından edinebiliyor. TAKSİM CAĞALOĞLU : Istiklal Caddesi, Fransız Konsolosluğu yanı Taksim(Tel:0 212 252 38 81; Faks:0 212 512 48 30) : Türkocağı Caddesi, 39/41 Cağaloğlu (Tel: 0 212 514 01 96; Faks: 0 212 514 01 95) SİLİATÜ ASLİ\T M4HKE.\IESİ'NDEN Da\acı Boğazıçi Elektnk AŞ \ekılı tarafindan davalılar Lütfıve Enj ve aleyhıne açûan mıfak hakkının tescilı (cebn tescıl da\asmınl yapılan duruşmasında: Da\act \ekılı tarafından \enlen 26 10 1990 tanhlı da- va dılekçeM ile da\alılara aıt Sılıvn Ortaköy 1639 \e 163 7 parsel savilı tasınmazlann 56.20 nx2'lık kesımı- nm ırtıfak hakkının tescılme karar venlmesı ıstemlmış. da\alılardan Salıh Erış'e da\a dılekçesındeki adresi- ne teblıgat >apılam3dığ!. adres araştırmasında da adresı tespıtedılemedığınden dav a dılekçesmın ılanen teb- lığın karar lenlmış olmakla "'.10.1998 günü saat 10.00'da Sılı\n Aslıye Hukuk Mahkemesfnde yapılacak olan duruşmadada\alı Salıh Enş'ın hazır bulunması >a da kendısinı bır\ekıl ıletemsıl ettırmesı. hazırbu- lunmadjğı ya da bir \ekıl ile temsıl ettırmedığı ükdırde >argılamanın \oklugunda sürdürüleceğı \e de hükûm \enlecegı hususu dava dılekçesı leblığı yerıne kaım olmak iizere ılanen teblığ olunur. Basın: 43289 Sinema ÖğTencilerl Kısa FUm Destek Programı Proje Yanşnuuı Cumhuriyet'in 75. Yılı onuruna gerçekleştirilecek olan "1. tnnslanuası Sinema - Tmrlh Bnlnşması" kapsamında yer alan, Sinema Öğrencüeri Kısa Film Destek Programı Proje Yanşması'run başvuru süresı 29BKhn gününe I Ayrmtıü Bllgî tçin : Tûrsak Vakfi, G. Erol E»emek Sk. HanifHan.11/2 8072 Beyoğlu/tST Tel-Faks. (0212) 25] 67 70/244 52 51 TC Başoakanlık Tantrrta Fonu Bolu OrmanJarı'ndald çiftlik evimizde sakin bir hafta sonu için caap seçenekJer: HER HAFTA SOM • At Safari • Jeep Safari • Bisiklet • Doğa yürüyüşleri GRLPL4H4 HAFTA İÇI TIR PROGR.AMI Tam pansıyon konaklama 20 000 000- TL Kredi kartlı ödeme ımkânı AGM TURİZM Isnklal Cad. Mis Sok. 6.9 Beyoğlu İSTASBLL Tel: 0212 251 09 57> 58Faks- 0 212 244 0*8* * * * * ŞARKIŞLA ASLİYT HUKUK "VIAHKEMESİ'NDEN Esas 1996 288 Karar 1998 173 Davacı DS] \ eküı tarafindan davalıîar 1. En\er Rüştü Sakarya. 2 Namık Galıp Sakarya. 3. Sermen Sakarya. 4. Denız Sakarya. 5. Hasan Çelıker. 6. Ceİal Çeliker. 7. Nebahat Güç- han'ın (Çeliker) malik bulunduğu Şarkışla ilçesi Sağır köyü Kızılyazı mev kiinde savfa 2094, pafta 40. parsel 12212'de kayıtlı 119 m2'lik taşınmazın DSİ Ge'nel Müdürlüğü adına 2942 SK. 17. maddesı gereğınce tesciline karar verilmiştir. adı geçenlere tebliğ yerine geçmek uze- re ilanen teblığ olunur. 18.6.1998. Basın: 34592 H o t e l M e r i ö l Q D E N I Z " Tatildeki eviniz " Sakin, gürültusüz orodığınız süper dinlenme artamı * Herşey dahil herkese uygun fiatlar. * Kış döneminae de hizmetınizdedir. Rzv. Tel:0.252.617 00 01 -08 Fax:617 00 10 lnternet:http//www. hotelmeri. com. tr E-Mail:hotelmerı 'a ho telmerı. com.tr fiNKB 3 TAKSİT - PEŞIN ÖDEMEDE %S INDİRİM Ekim/KÜLTÜRTURLARI 3 - 4 Ekim 9 -11 Ekim 15-18 Ekim 2 3 - 2 5 Ekim 28 Ekim • 1 Kasım TKAKYA KAPADOKYA KIBfUS EKONOMK EGE TVRU 14.000.ooo 19.000.ooo 59.OOO.ooo 19.000.ooo 25EyU EGETURU 37.000.ooo 30E/U 30EyW â MKIOLOJİ ve SANAT TARİHİ ÖZIL StMİNEKURİ 1. KUK 19 OCİM '98 TAKİHİNDt BAŞLAYACAKTIIt. LÜTHN BİLGİ AUNIZ , Olcfcui (KSRIS ÜCOİ'] U ÜİA$JM DAHILDK Barbaros Bulvarı No: 33/4 D:7 BeşiUfaş Tel & Fax O21 2. 236 84 97 TÜRSAB 3833 Pasaportumu ve nüfus cüzdanımı kaybettım hükümsüzdür. MLHStStPEK Sigara içenler! Bugün kendinize değerli bir fırsat verin: Sigarayı bırakın. TÜRKK.\LPVAKFI 19 Mayıs Cd. No: 8 ŞişlıllSTANBUL Tel: (0 212)212 07 07 (pbx) 10 Hat Faks: (0 212) 212 68 35 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Vahşi Kapitalizm - Komünizm Kıskacındaki Rusya Ne oldu da Rusya bu hale geldi? 90 sonrası liberal ekonomi ve pazar ekonomisi uygulama yoluna girdi. Avrupa'nın 300, ABD'nin 100 yılda milim milim didi- nerek, kan dökerek, dışarıdan içerlye gelir akışı sağ- layarak bugüne kadar getırebıldiğı düzenı dev Rus- ya, hızlandırılmış bir yöntemle 3-5 yılda uygulayabi- leceğini sandı ve tam anlamı ile duvara tosladı. Bir bakalım: 70 yıl merkezi sısteme alışmış, söyle- neni yapmaya göre programlanmış msanlara "Düşü- nün, önünüzdeki olanaklara göre karar verin" deni- yor. Vahşi kapitalizm sürecini geçirmemiş. onun nasıl dızginlenecegini, nasıl hukuk düzeni içine oturtulaca- ğını kitaplardan bile okumamış bir sosyal alt yapıdan ne beklenebilirdi ki. Avrupa 300 yıl hukuksal yapı, ekonomi küftürü, buna uygun politik ve demokratik dönüşüm içinde, hem içerde bunun bedelinı ödeye- rek hem de "dışardakılere" ödeterek, bugünün yapı- sına, o da seçilmiş bazı Avrupa ülkelerinde ulaşabil- di. Tüp bebek üretir gıbı "Yeni Rusya" üreteceklerini sananlar yanıldılar. 150 mılyonluk, nükleer gücü, 10 milyonluk donanımlı sılahlı kuvveti olan koskoca Rus- ya'da, geçmek istediği sıstemın ve düzenin ne eko- nomik, ne kültürel, ne hukuksal ve ne de politik alt- yapısı vardı. Sistemi birdenbıre "Herkes başının ça- resine baksın" felsefesi ile uygulayınca olanlar oldu. Tamamında değıl. bazı Batı Avrupa ülkelerinde pi- yasa ekonomisınin bugünku noktaya nasıl geldığini iyi ıncelersek, otomobil surücüsüne neden F-16 tes- lim edilemeyeceğini anlarız. Avrupa'nın, ABD'nin tü- ketim kalıbına özenen Rusya halkı 3-5 senede buna ulaşacağını sandı. otomobılden ındı. F-16'nın kokpi- tine oturdu ve olan oldu. Ne sosyo-ekonomik kültü- rü, ne hukuksal alt yapısı ne sıyasal dengeleri ve de- mokrasisi Batı Avrupa ölçülerıne göre çok gerilerde olan dev Rusya şaşırdı kaldı ve kolay kolay içinden sıyrılamayacağı bir kaosun içine girdi. Manzaraya bir bakalım: - 1991'den başlayarak Rusya'dan dışarıya kaçın- lan paranın, 190-200 milyar dolar dolayında olduğu ciddi kaynaklartarafından belirtiliyor. EkonomınJn al- tı zaten oyulmuş. Şımdı 15-20 milyar dolar yardımın, işlerı düzelteceği sanıhyor. - Ekonomik ve hukuki alt yapı çok yetersiz. Girişim- ci, risk alacak geniş kitleler yetişmemiş. Mafya ve bü- rokrasi girîşimciliğe soyunmuş, onların yapacaklan piyasa ekonomisi de ancak bu kadar olur. - Göstermelik bir demokrası var. yönetım yıne es- kısi gibı, işler yukandan aşağı yürutülüyor. 2-3 kişinin iki dudağı arasından çıkanlar direksiyonu döndürüyor. Onlar da bu işin uzmanı olmayan kişiler. Rusya'nın, Avrupa benzeri bir ekonomik yapıya de- ğıl de ekonomik anarşiye gıreceği 1993-94 yıllarında bellı olmuştu. Ancak ABD ve Avrupa öyle bir ortam yarattılar kı, şunu şunu yaparsanız, kapılan da b/ze so- nuna kadar açarsanız birkaç yıl içinde "bize" benzer- siniz dediler. Biraz da para yardımı yaptılar. Moskova da buna inandı. Traktörün üzerine, söz dinleyen bir sü- rücu yerieştirip onu Formüla I yarışlanna soktular. Ne üretim artmış, ne teknolojik yenıleme var, ne dış pa- zara mal satabilıyor. Her şeyi ozelleştir, para sağla de- diler, o paralar da ya bitti ya da dışarıya gitti. Mosko- va şimdi, elindekıni de tüketmiş mirasyedi hovarda gi- bi, don-gömlek ortada kaldı. ABD ve AB, Rusya'nın tamamen batmaması için et- lerinden geleni yapacaklardır. Çünkü Rusya'nın dibe vurması, hem politik hem de ekonomik olarak onla- ra büyük sorunlar doğurur. Bunun için, biraz mali yar- dım ile, Rusya'nın dibe vurmasını engellemeye çalı- şacaklardır. Ancak, bu ne kadar gider? Sosyal patla- malar olur mu? Tataristan, Başkırdistan, Kuzey Kaf- kasya gibi bölgeler bunalım sonucu, tamamen kop- ma noktasına gelirJer mi, federasyon çözülür mü? Yoksa ınsanlar kaderlehne razı olup, bir 10-15 yılı da- ha sefalet içinde geçirmeyı kabullenirler mi? Bir sorunun yanıtı açık olarak verilebilir: Ekonomik olarak. 8-10 yıllık katı ve dısiplinlı bir istikrar progra- mı uygulanmaz ise, bu kaos sürüp gıder, hem de bü- yüyerek, inceldiği yerden de kopar. AB bir ekonomik refah toplumu ve demokrası var, bu nedenle fazla öz- veride bulunamaz. ABD. stratejik nedenlerle. biraz daha fazla yardım yapar, ancakbunun da üst sınırları bellidir. O zaman Rusya, uzun dönemde, kendi gö- beğini kendisi kesmek zorundadır. Ancak, son 6 yıl— daki uygulama ile bunun yürümeyecegi bellr oldu. Ka- tı ve disiplinli bir biçimde, 8-10 yılı atlatması gereki- yor. Işte bütün mesele burada: Rusya bu beceriyi gösterebilecek mi? Siyasilerin, askerlenn, mafyanın ve bürokrasinin ortaklaşa yürüttüğü "dörtlü yöne- tim "bunun altından nasıl kalkacak? Rusya aslında, vah- şi kapitalizm ve komünizm kıskacı içinde sıkışıp kal- mış. Ikisinin aritmetik ortalamasından çıkan sonuç: Eko- nomik bunalım. Başbakanın değişmesi yapısal sorun- lan çözer mi? Hiç sanmıyorum. u BODRUM'DA mnıte TATİLİN House YENİ ADI Lüks odalan. zengin mutfağı. sosyal aktiviteleri. uzman kadrosu ve Bodrum'un rıiya kadar güzel manzarasıyla sizlere ke> ifli bir tatil imkânı sunuyoruz. 4* kalite 5*hızmet. Tel: 0252 316 19 90 Faks: 0352 316 14 03 ÇATALÇA SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 199^94 Davacı 'V'alçın Gökdere tarafindan davalılar Hasan Kotalan \s. aleyhine mahkememızde açılan ortaklığın gidenlmesı dava- smın vapılan açık vargılamasında \erilen ara karan gereğince: Çatalca ılçesı. Bahsav ış köyü 802 parselde hissedar bulunan ve aşağıda ısımlen vazılı bulunan davalılara yapılan tebliaatlann bıîa ıkmal geldiğı ve vapılan tüm araştırmaiara rağmen açık ad- reslennı bilen ve tanıyanlann bulunmadığı anlaşılmış olmakla bu kere adı geçenlere ılanen teblığ yapılmasına karar verilmiş olmakla. aşağıda ısımlen vazılı bulunan davalılann. duruşma- nın atılı bulunduğu 29.9.1998 günü saat 10.00'da Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesf ne mahsus salonda hazır bulunmalan veya kendılennı vekıl ile temsil enirmelen. duruşmaya ge/medıkieri \eya vekıl ile kendılennı temsîl ettırmedıkleri takdirde bundan böyle duruşmalann şokluklannda vapılarak karar \ erıleeeğı hu- susu ilanen teblığ olunur l"1 .".1998. Davalılar: 1 BektaşOzba- kır. 2. Yusuf Gürbüz, 3. Avnı Kalender. 4. Ertuğrul Kılıçarslan. 5. Arda Çıçek. 6. Nermın Özdemır."!. Avda Karagöz. 8. Haluk Sancı. 9. Salım Yongacı. 10. Namık Sarıcı. 11. Celal Çiçek. 12. >r aşarErsm. 13 Ramazan Erol Kaga. 14 \eterGöçer. 15. Öz- can Danışman. 16. Turgul Uysal. P. Ismail Mertoğlu. 18. Ra- mazan Ta$. 19. Sanı>e llkbahar. 20. Avdemır Arslan. 21 Orhan Yılmaz. Basın: 43370' Romanlannız ve ansiklopedileriniz verinizden alınır. Tel: 554 08 04
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog