Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

1< EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Tırner'den Ergüder'ejest • İstanbul Haber Servisi - Boğazıçı Unıversıtesı ıle Manchester l'nnersıtesı'nın ortak duzenledığı "Akdenız ve Karadenız Bolgesi'nde Petrol Taşimacılığı'nın Yarattığı Sorunlar" konulu sempozy urn, dun Kabata^ Kultur Vlerkezı nde başladı Sempozy umıın açılışında. Manchester L nı\ ersıtesı 'nden Dr J T Turner. aynı donemde Manchester Lnıversıtesı'nde ogrencılık yaptığını oğrendığı BL RektoruProf Lstun Erguder'e bır kra\at \e plaket armağan ettı Bergamalılar beraat etti • BERGAMA(AA)- Izmır'm Bergama ıl*,esı Ovacık Koyu'ndekı altın madenını siyanurlu yontemle ışletmek îsteyen Eurogold fırmaMiıın şjntıvesını. 3ü Hazıran 199^'de basarak fırma mallarına zarar verdıklerı ıddıasiyla >argılanan 5"1 kovlu beraat ertı Çiller tazminat kazandı • \\h.*.R\(Cumhuriyet Burosu) - Sabah gazetesı yazarı Gungor Mengı'nın. 21 Şubat 1998 tarıhlı Sabah gazetesınde 'Sabah Dıyor kı' başlığıyla yazdığı \e "Cıllerı artık hıçbır manfet kurtaramaz Anlak \ e y etenek notu sıfırdır" ^eklındekı nıtelemelerı uzenne Çıller'ın avukatlarınca açılan mane\ı tazminat davası dun sonuçlandı \nkara 18 Aslı\e Hukuk Ylahkemesı Sabah gazetesi ve \lengı"\ı CıllerY 500 mıl>on lıra manev ı tazminat odemeye mahkûm ettı İşçilerden toplu intihar girişimi • AYD1MAA)- \>dında. faahyetı durdurulan Testaş Fabnkasi'ndan 140 i^çının çıkarılmasinı protesto amacıyla Hatıze Kubalı (36), Namık Gundu? (44) Muzaffer Ergun (36)ve AIı Rıza Bav lı (431 Hukumet Buharı'nın C umhurıyet Alanı ıle kesiştığı koşede bulunan "" katlı bır ışhanının çatısma çıkarak ıntıhar gınşımınde bulundu Bınanın çevresınde toplanan bır grup Testaş ı>çısı de eylemcı arkadaşlarına destek \ erdı 4 ışçı ve grup daha sonra eyiemlenne son \ererek dağıldı Ağansoy: Tehdit ediliyorum • İstanbul Haber Servisi - Tevfık Nurullah \gan»oy'un eşı Hulya Ağansoy. adlıye çıkışında sozlu saldırıya uğradı Emm>etın koruma polıslerını çektığını soyleyen Ağansoy. Çakıcı'nın adamlan benı oldurecek" dedı Sendikacılardan Meclis'e kınama • İstanbul Haber Sen isi - Adana'da kurulu Turk-lş e bağlı sendıka şubelerı mensuplan adına yapılan yazılı açıklamada medyamn Adanalı ışçılenn ış ekmek \e Turkıye Cumhunyetı yasalanna uyulması ıçın yaptığı grevı bılınçlı olarak yansitmadığı behrtıldı Açıkiamada mılletvekıllerının duyarsız kalması da protesto edıldı Çapan'dan basın toplantısı • İstanbul Haber Servısi - Esenyurt Beledıve Başkanı Gurbuz Çapan, kendısıne vapılan saldırı \e beledıyenın yatınmlanyla ılgılı olarak bugun saat 11 OO'de beledıyede bır basın toplantisi duzeniıyor Mısırçarşısı'nda patlama I İstanbul Haber Servisi - istanbul Cumhunyet Başsavcılığı. Mısırçarşisi'nda 7 kışının olumu. 121 kışının de y aralanmasıy la sonuçlanan parlamaya bombanm >ol aç'iğmın belırlenmesı uzenne "jgorevsızlık" kararı verdı Kapafılan RP'li Recai Kutan ile yedi FP'li hakkında fezleke hazırlandı yöneticilere sahtecilik davasıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Cumhurıvet Başsavcılığı. ka- patıian RP'nın son Genel Başkanı Nec- mettin Erbakan. başkan yardımcılan Şevket Kazan \e \hmet Tekdal'ın da aralannda bulunduğu eskı RP'li 79 kı- :,ı hakkında. "1997yılı Hazineyardıını- nı 71 il teşkilahna makbu/ karşılığı da- ğrtılrntşgibi göstererek resmi beigede sah- tecilik y aptıkları ve bu yolla Siy asi Par- tiler \asası'na aykırı da\randıklan" gerekçesiyle 7 yıl 6'şar aya kadar ha- pıs cezası ıstemıyle da\a açtı Ba^savcılık. FP Genel Başkanı Re- caiKutanıiemıiletsekıllen VtdınMen- deres. hehim Adak. Abdullah Gül, \lu- sa DemircL \bdiılkadir \ksa Oğuzhan Asiltiırk \c Rıza llucak hakkında da dokunulmazlıklannın kaldınlma»ı ıs- temı> Ie fezleke hazırladı iAükara Cumhunvet Bay>avcısı Me- lih Tan'nın ımzası> la hazırlanan ıddı- anamede. açık ka\nağı Hazıne vardı- • Ankara Cumhun>et Başsavcıliğı. Erbakan. Tekdal ve Kazan'ın da aralannda balundıtğu eskı RP'li 79 kışı hakkında 7 yıl 6'şar a>a kadar hapıs cezası ıstedı. mı olan. Hazıne'nın Zıraat BankaM Merkez Şubesı hesabından çekılerek partıce temın edılen dığer paralarla bıı- lıkte marka çevnlen \e ı,ekıldığı tarı he kadar Vapı Kredı BankaM Baigat Şu- besı'ndekı hesapta tutulan lü rnıKorı markın. 18 Aralık |994gunlu'RP MKYK karanna gore bankalar nez- dındekı paravı tanı \etkı ve tek ım/a ıle temsıl etmeve vetkılı kı^ıler olan Erbakan, Tekdal. Llucak ıle \silturk arasından L'lucak tarafından Hazıran 1997 vılı ba^lannda çekıldığı behrtıl- dı Iddıanamede^ovledenıldı "Mark olarak bu paralann 869 nıilvar 300 mil- \on lirava (donemin kuruvla) çevrile- rek toplanı 71 il teşkilatına kısa bir su- re içinde değişik miktarlarda makbu/ karşılığı dağıtılmış gibi gösterilerek ger- çekte dağıtılmadığı. dağıtılmış gibi ıl başkanlarından makbu/ karşılığı im- za alındığı. harcama l>elgesi olarak gös- terilen faturalann ise 118 miKar65 mil- von 250 bin lira tutanndaba> rak, anah- tarlık, çaknıak, rwet, et, sucuk ve pe>- ııir satın alındığı gösterilmiş ise de satı- cı fîrnıalar ni'/dindc \apılan inceleme- lerde bu faturalann da gerçeği vansıt- nıadığı belirtilnıiştir." Adalet Bakanlığı Ce/a l^lerı Genel Mudurluğıı tarafından dun ıneeleme- vealınan 4 savfalık ıddunamenın son bolumunde, Erbakan. kazan. Tekdal eskı Genel Muhasip Abdürrahiın Bez- ci. •'I eskı ıl başkanı ıle 4 ılın vonetım kurulu eskı muhasip uvelerının TC\"nın "sahtebelgevikullanma" fı- ılını duzenlevetı 346 maddesı vollama- siv la "suç ortaklığı" "hususi beigede sahtecilik" ve "müteselsil suçlar" hu- kumlennıduzenleven64 l,^45ve80 maddclen ıle2820 savılı SP\ 'nın •'par- ti defter veka>idannın turulmaması. tah- rifi. defterlerin vok edilmesi \e>a gizlen- mesi" hukmunu ıçeren 113 nidddesı gereğınce2 vıl 2"^era\dan 7vıl 6's.ar a>a kadar hapis cezalanna çarptınl- malan ıstendi 79 sanığın vargilaması Ankara 18 Aslıve Ceza Mahkeme- sı nde v apılacak Ote vandan Dı>arbakır Dev let Gu\en- lık Mahkemesı Ba^savcısı NihatÇakar tarafından. mılletvekıllığı duşurulen İb- rahim Halil Çelik hakkında. Şanlıurta Beledıve Ba^kanı oldugu donemde Re- tah Partısı ıl kongresınde vaptığı bır konusma nedenıvle dava açıldı Çe- lık'in 1 vıldan 3 vıla kadar hapıs eeza- sınaçarptırılması ıstenıvor Demirel 'Oturursak bilgi çağı gelir geçer' LSP4RIA(AA)-Cumhur- ba^kanı Sulevman Demirel cumhunvetın ^5'ıncı v ılı kut- lanırken en onemlı hadıse- nın cumhunvetın ta kendısı oldugunun ıdrak edılmesı ge- rektığını bıldırdı Demirel. Isparta'da Sulev- man Demirel Unıversıtesi'nın 1998-1999 oğretım vılı açı- li!}i \e ıs.adamı karde^ı Şev- ket Demirel'e tahrı doktora unvanı \ enlmesı torenıne ka- tıldı Cumhunvetın "'5'ıncı vılında nelerın vapıldıgının muhasebesi v e gelecekte ne- ler v apı lacağının konu^uldu- ğunu belırten Demirel "Bil- gi çağı dediğimi/ olav. bu ul- kenin insanlannın bu ulkede olan bitenlerden haberdarol- masıdır. Bunu nasıl vapaca- ğı?? Bu ülkenin çocuklannın tümünıi daha ivi. daha çok »kutacağız. Bi/ burada ofu- rursak. bilgi çağı dediğimi/ olav gelir geçer rinümuzden" dedı V İ l l P k l l V i n k t â Okurulacakkitaplannadlannınokullannaçılmasından sonra belirJen- * ' nıesi;buvıldakitapçılarönündeuzunku>ruklaroluşmasına nedenot- du. Kitabevteri öpünde uzun kuv ruklar oluşturan y urttaşlar," Dersler başladı, ama bi/ hâlâ çocuklannu/ icin gerek- li khaplan edinemedik. Bu durum her v ü av nı; bu sorunun çö/ümu bu kadar zor mu" dediler. Önimde uzun bir kuv- ruk oluşan De>1et Kitaplan Miıdurlüğü'niın C ağaloğlu'ndaki kitabev inde ise özei yavınevlerinin kitaplannın saüJ- mayıp yalnı/ta Milli Eğitim Bakanlıgı'nın kitaplannın satılnıası kargaşa yarattı. (Fotograf UĞl R GUNYÜZ) Ablası Duygu A. ile birlikte gözaltına alınan ve işkence gördüğunü be- lirten Ö. A, Insan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde açıklama yaptı. Ö.A: 12 saat boyunca dayak yedim Çocuklara işkence iddiaları bitmiyor ALPERTLJRGÜT Turkıye'de son donemde çocuk- lara yonelık olarak artan işkence ıddıalarının ardı arkası kesılmıyor Izmır'de sokakta dans eden eocuk- lann "örgüt üyeliği" kus,kusuyla gözaltına alınmalarından sonra Esenler'dede lOEylulgunu 13 ya- ijindakı O A'nın. baifkasiyla karış- tırılması sonucu gözaltına alınıp 12 saat boyunca işkence gorduğu one suruldu O A'nın aılesı. kızlannın I Vlayıs olaylarına katıldığıgerekçesiy- le gözaltına alındığı- nı. ardından da "Yan- lışlıkokJu" denılerek serbest bırakıldığını belırterek "Kızımı- an başma bir sev ge- lirse sorumlusu dev- lettir" dediler İstanbul Emnıvet \ludurlugu Terorle Vfucadele Şubesfne bağlı Tım 4 Masdsi polıslenııın ''-IU Eylul îarıhlerı arasında yaptıkları operasyonlar- da. \1LKP uyesı oldukları one su- rulen 12 kı^ı gözaltına alındı Sor- gulannın ardından İstanbul DGM've getırılen 12 kışıden Barış İnan. Imanı \ydın.llaşGeziciveMuhab- bet Kurt tutuklanarak eezaevme gonderılırken dığerlen serbest bı- rakıldı Operasyonda ablası Duygu A. (18) ıle birlikte gozaltına alınan • Esenler'de IOEylüI günu başkasıyla kanştınlması sonucu gözaltına alınıp 12 saat boyunca işkence gören O.A'nın ailesı devletin suçiu duruma düştüğünü söyledi. ve işkence gordugunu belırten OA însan Hakları Dernegı(lHD) İstanbul Şubesi'nde açıklama yap- tı Sorumluların cezalandınlma- sını ısteyen O A. "Şubeye getiril- dikten sonra gözlerimi bağlavıp bana işkence yaptılar. Polisler, 12 saat boy unca aralıkiarla dayak at- tı. Beni, "1 \favis gosterısıne ka- tıldın' dherek suçladılar. Polisler, üzerime faili ınecbul kalmış olay- ları yukleyeceklerini söyleyerek tehdit ettiler. Daha sonra Aradığı- mız sen dcğılsın karı^ıklıkoldu'di- ye serbest bıraktı- lar.Gelipyinealır- lar korkusuyla okula bile gidemi- yorum" dedı Devletin 13 ya- şindabırçocuğaıj- kence y aparak suç- lu durumuna du^- tuğunu v urgulav an anne Zevcan \, olav a tepkı gostc- rerek şunları soyledı "Kjzım ge- celeri, gcçirdiği şok y üzünden uy u- yamıyor. Kapı/ilininherçalışında yerinden fırlıyor. Ortaokulu yeni bitiren kuçuçuk bir çocuktan ne isteniyor? Bir de üstıine zorla ken- di yazdıklan iladey i inı/alatnıışlar. \aşı1vüçük olduğtı içlıt ştmdi de \anlışhk oldu"dij(fi-Iar. Kamu- oyuna stsleniyortım. Kızlanmın başınabirşey gefirsedevietveguven- lik gıiçlerinden bilinsin." Mali milat' tebliğine göre yurtdısında oldugu belgelenemeyen değerler. 30 Eylül'e kadar Türkiye'de bloke edilecek Kayıt dışı paraya 'koşullu aP getirîldîAMCAR.A (Cumhurivet Bürosu) - '\lali milat' duzenlemesıne ıhşkın teb- iıgienakıtpara, dovız. mevduatsertıti- kasının yanı sıra çekler, hamılıne vazı- lı menkul kıyTnetler. ozel fınans kurum- lannca açılan hamılıne yazılı hesaplar. yabancı kurumlarca çıkanlan mevduat sertıfikası blokaj kapsamına alındı Teb- lığ oncehkle buy uk miktarlarda kay ıt dı- şı paray ı elınde bulunduranlan etkılıyor 29 Temmuz 1998 tanhinde kayıtlarda olmamasına karşm. bu tarıhten sonra yurtdışi bankalarda. benzerı nıalı ku- ruluşlarda bulunduğu belırtılen değer- ler, kaynak olarak gostenlemeyecek Ancak soz konusu kayıt dışı değerler. Turkıyedekurulu bankaların yurtıçın- dekı şııbelerıne bır gun siırey le de olsa bloke edıldığı takdırde kayda geçırıl- mışsayılacak "vialı mılatla ılgılı teblığ dunku Res- mı Gazete'nın mukerrer sayısında ya- yımlandı Teblığe gore "mali milaf ve stok affj duzenlemeleny le yapılan bıl- dırımler. "ceza, kaçakçılığın men ve ta- kibi.giımnik.Türkparası kıy metini ko- ruma, mal bUdirimi-ruşvet ve yolsu/- luklarla mucadele.kara paranın aklan- masmı önleme' yasalanna gore soruy turma \e ını.elenıe ba^latmak ıçın kul lanılmayacak \lahveBakanlığıveyar- gı organlan dışındakılere bu bılgı ıle tılmeyecek \e delıl olarak kullanılma vacak Ancak bu duzenleme dıöerva- salaragoreınteleıne vesoruşturmava- pılmasını engellemeveı.ek Teblığ ıle getırılen duzenlenıeler •jov le # Bloke edılevek y a da kanaat getı- nı.ı vesikalarlakanıtlanandeğerler har- caınalann ve servet artışının kaynağı olarak gosterılebıletek # Blokaıa gerektımıeycLek belgeler ve kanaat getını.ı veMkalar soyle "Tapu siciline kav ıtlı gay rimt'nkuller. tapu vvyadiğcr sk-ilk're kayıüı haklar, tra- fik skilint' kayıtlı taşıttar.gemisicilineka- > ıtlı araçlar. uçak siciline kayıtlı sivil ha- va taşıtlan. tıcaret siciline kayıtiı ortak- lıkpaylan.bankalarilebankerkTİnyap- hklan işk'mlerle ilgili kayıtlar ve belge- ler. aracı kurumlar, portföy yonetinı şir- ketleıi özel flnans kurumlan. sigorta şirketleri ve benzeri mali kurumlann kayıtlan ve belgelerl Posta İdaresi nez- dindeki çek hesabu noter senederi ve sozleşmeleri,defter tııtan y ukumlulerin kayıtlan ile bu kayıdarda ver alan fatu- ra. gider pusulası. nıustahsil makbuzu, ucretbordrosu. kambiyo senetlerive di- ğer kıymetü evrak, şirkederin ortaklık ve kooperatiflerin üyelik kay ıdan." 0 29 Temmuz 1998'den sonra y urt- clı>! bankalarda bulunan değerlenn kay - nak olarak gostenlebılmesı ıçın Turkı- ye'de kurulu bankaların Turkıye'dekı şubelenne getınlmesi gerekıyor 0 Yasanın y unırluğcgırdığı 29 Tem- muz 1998 tanhınde herhanaı bır kav ıt- ta gorulmemesıne karşın, bu tarıhten sonra kanıt olarak kabul edılen belge ve kay ıtlarda yeralan değerlerın. harcama ve servet artışmda kaynak olarak gos- terılebılmesı ıçın 30 Eylul 1998 tanhı ıtıbany la da aynı kayıtlarda yer alması gerekıyor # Vadesı geldığı halde anaparası \e faızı tahsıl edılmemış mevduat sertıfı- kalan sahıplen. 30 Ey lul tanhınde ban- kalara ıbrazda bulunarak bankada ha- mılmeyazılıvadesız mevduat hesapla- n bulunduğunu belgelemelen gerekıyor # İşletmeler blokaj kapsamı dı^ın- da tutuluyor Geçıcı 48 \e 49 maddeyle getınlen stok affını da duzenleyen tebhge aore işletmelerde mevcut olmasına karşın. taturasız olan emtıa. makıne teçhızat ve demırbaşlann envanter lıstesı. 30 Ekım 1998 tarıhıne kadar KD\ yonunden bağlı olunan vergı daırelerıne vukum- lulenn ya da meslek kuruluşlannın be- lırledığı rayıç bedel uzerınden bıldın- lecek Bunların satışı sırasında olunan bedelın. kaydedılen değerden duşıık ol- masi durumunda. kazanç olarak kay ıt- lı bedel esas alınacak kay ıtlarda yeralmasina karşın tıılen bulunmayan mallar ise faruralanabıle- cek Faruradayeralacak bedel. aynı tur- den mallann gayn safi kâroranı esas alı- narak belırlenecek Faturada malın ta- bı oldugu oranda KD\ hesaplanacak Seminere TGC Başkanı Giireli. TGC Başkan Yardımcısı ve gazetemi/ Genel \ayın Y onetmeni Erinç. IGC Genel Sekreteri Olcayto ile çok sayıda ga/eteci katıldı. TGC'nin düzenlediği seminerde konuşan îlkiz, kurumun özerk olmadığını söyledi W RTUK uluslararası Inıkııka aykırı 9 • 'RTUKve L'ygulamaları' hakkında bılgı veren gazetemız Sorumlu Muduru Fıkret Ilkız. ozerklık ve tarafısızlığının gorunuşte kdldığı RTLK u\elennın. demokratık kıtle örgutlerı \e TGC uvelerınden belırlenmesı gerektığını söyledi İstanbul Haber Serv isi- RTLK'un yav ın- ları denetlemek. yargılamak ve ceza ver- mek gıbı yetkılere sahıp olmasinın demok- ratık toplum duzenıne ve tarafı olduğumuz uluslararası sozleşmelere aykırı oldugu be- lırtıldı TurkıyeGazetecıIerCemıyetı (TGC) tarafından Burhan Felek Salonu'nda once- kı gun duzenlenen U RTÜK ve Lygulama- lan" konuîu semınere konu^macı olarak ka- tılan gazetemız Sorumlu Muduru. Avukat Fikretİlkiz. 3984 sav ılı kanunadayanılarak kurulan RTUK un ozerklığının ve taratsiz- lığının gorunıı^te kaldığını belırtttı llkız. " Bir kurumun ozerkliğinden sözedebilmek için o kurumun vurutmenin mudahalesi dı- şında olması gerekir. Oysa R11 K. beşi ikri- dar partisi. dordu de muhalefet partisinin aday gosterdiği uyelerinden oluşuyor. Boyle bir ku- rumun ozerk olduğunu soy lemek mumkiin değildir"dedı llkız. RTUK'un ozerk ve ta- rafsız olabılnıesı ıçın uvelerının \argıtay, Danıştay, ıletışım takultelennden. meslek or- gutlerınden. orneğın TGC'den. demokratık kıtleorgutlennden seçılmesı gerektığını sa- vıındıı llkız ekrankarartma yayındurdur- ma. uyarı gıbı cezalann en aza mdınııek ıçın basın- yayın kuruluşlannın bırlık \e daya- nişma ıçınde olmaları gerektığını kavdettı İlkız >oy le dev an) ellı "RTl'K'ün vayınla- rı denetlemek. yargılamak ve ceza vermek gibi yetkilere sahip olması, demokratık top- lum du/enine ve tarafı olduğunıu/ uluslara- rası sozleşmelere ay kındır. RTİ 1 K. kamu j a- ran guttuğünu iddiaediyor. kamu yaran hal- kın çıkan anlamına gelir. Ancak RTİ K ta- rafından verilen kararlara baktığımızda bunlann halkın yaranna olup olmadığı tar- tışmaiıdır" dıye konuştu Bırgazetecının, RTUK'un neden farklı te- levızyon ve radyolara farklı cezalar verdı- ğıneyonelık sorusu uzenne llkız. "RTUK'ün uye yapısına baktığımı/ /aman bu sorunun cevabını açıkça görebiliri/" dedı Semınere TGC Başkanı NailGüreli. TGC Başkan Yardımcısı \e gazetemız Genel Va- yın 'ı onetmeni Orhan Erinç, TGC Genel Sekreteri Turgav Olcayto ıle çok sayıda gazetecı katıldı Başarı oranı yüzde 12 düzeyinde Hukuk fakülteleri hukukçu yetiştiremiyor KEREM ILGAZ Adlı yargı hâkım adaylığı sınavı- na gıren hukuk fakultesı oğrencıle- nnın sadece yuzde I2'sı başanlı ol- du Sınav sonuçlarını değerlendıren Turkıve Barolar Bırlığı Başkanı Eralp Ö7gen. "Bu tabk) çok düşündürücıi veuzucudur~dedı 31 Mayıs 1998 ta- nhınde y apılan adlı y argı hâkım aday - lığı sınav ı. ulkemızdekı hukuk fakul- telennden mezun olanlann bılgılen- nınyetersızlığınıgozleronuneserdı Adalet Bakanlığı Personel Genel Mudurluğu. ıstek uzenne 13 Tem- muz'da Turkıve Barolar Bırlığı'ne sınav sonucu başan oranlannı gon- derdı Turkıye'de hukuk fakultele- nnden mezun olarak sınava gıren 3 bın 970 kışıden yalnız 496 sı başan gosterdı Turkıye Barolar Bırlığı Baş- kanı Eralp Ozgen yaptıgı açıklama- da. "Listeler ince- lendiğinde ülke- mizdeki hukuk fa- kültelerinden me- zun olan gençleri- mi/in hukuki bil- gilerinin ne kadar düşük oldugu anla- şılmaktadır. Bu tabioçokdüşündü- riıcu ve uzücudür" dedı ffukuk fa- kultelerınden mezun olan ve hâkım adaylığı sınavına gırıp kazanama- yanların buyuk bırbolumununavu- katlık stajı ıçın barolara başv uracak- larına dıkkat çeken Ozgen şoyle de- vamettı "Bu tablo genclerimizin özelh'kle avukat yanındaki stajlannda. bunla- nn mesleki bilgi ve beceriy i gereği gi- bi kazanmalan yonunden baroları- mıza çok büyük gdrev ler düştüğünü göstermektedir. Barolanmız av ııkat- lık meslcğinin kah'tesinin yukseltil- mesi için stajla ilgili gerekli onlemle- ri vakit geçirmeden almalı ve bunla- nn uygulanmasuu titizliklt irdelemeli izlemelidir."* Turkıye'dekı hukuk fakultelennın adlı yargı hâkımlığı sınav ındakı başan oranlan ise şovle Lnıversıte Katılan Anadolu Ü. H F Ankara Ü H F. AtaturkU HF DıcleU HF Dokuz Eylül Ü H tstanbul Ü H F Marmara U H.F Selçuk Ü. H.F 15 1379 18 155 F625 954 475 349 Kazanan 2 258 3 3 93 84 23 30 Yüzdesı 13 30 18 70 16 60 0 19 14 80 0 88 048 0.85
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog